XTS1660KA | Black&Decker XTS1660KA CIRCULAR SAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-93 SK
XTS1660
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša píla Black & Decker je určená na rezanie dreva
a drevených výrobkov. Tento výrobok je určený len na
spotrebiteľské použitie.
b.
Bezpečnostné predpisy
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie “elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný
kábel) alebo náradie napájané batériami (bez napájacieho
kábla).
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Znečistený a riadne neosvetlený priestor
môže byť príčinou nehody.
Nepracuje s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako je prostredie s horľavými
kvapalinami, plynmi alebo s výbušným prachom.
Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť
prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím držte deti
a okolité osoby z jeho dosahu. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke.Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. S náradím
chráneným uzemnením nepoužívajte akékoľvek
redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkým prevádzkovým podmienkam. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie náradia,
na jeho posúvanie a pri odpájaní náradia od
elektrickej siete za neho neťahajte. Prívodný
kábel držte mimo dosahu horúcich predmetov,
oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých súčastí.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Použitie týchto káblov
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
g.
4
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte. S náradím
4
nepracujte pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo
liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci s týmto
náradím môže privodiť vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte ochranu zraku. Bezpečnostná
výbava ako je respirátor, nekĺzavá bezpečnostná
obuv, pevná prilba alebo ochranné slúchadlá použitá
v zodpovedajúcich podmienkach znižuje riziko
úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
náradia do elektrickej siete zaistite, aby bol
hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia v polohe
zapnutej môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nástroje na nastavovanie
ponechané na rotujúcich častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Nenakláňajte sa.Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožňuje lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Ak je náradie vybavené výstupom na pripojenie
odsávania a zberným vakom, skontrolujte
tieto funkcie a uistite sa, či sú správne
používané. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Na náradie príliš netlačte. Používajte správny typ
náradia pre vašu prácu. Správny typ náradia bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
alebo iných pripojených súčastí, pred
prevádzaním údržby alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu
detí a zabráňte osobám neoboznámeným s jeho
obsluhovaním alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nepreškolených osôb veľmi nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte, či na náradí nie
sú vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti,
zlomené dielce alebo akékoľvek iné poruchy,
ktoré môžu mať vplyv na jeho správny chod. Ak
f.
g.
5.
a.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre všetky píly
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne
udržiavané rezné nástroje s ostrými britmi sú
účinnejšie a lepšie ovládateľné.
Náradie, príslušenstvo a násady používajte podľa
týchto pokynov a spôsobom určeným daným
typom náradia, berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať.
Používanie elektrického náradia na iné než určené
aplikácie môže viesť k spôsobeniu rizikových
situácií.
Príčiny spätného rázu a ochrana obsluhujúceho pred
jeho pôsobením:
spätný ráz je náhlou reakciou, ktorá je spôsobená
zovretím, odskočením alebo nesprávnym nastavením
pílového kotúča, čo ďalej spôsobuje nekontrolované
nadvihnutie píly a jej vymrštenie od obrobku smerom
k obsluhujúcemu;
keď dôjde k pritlačeniu kotúča alebo k jeho odskočeniu
od zárezu, kotúč sa zastaví a reakcia motora odmrští
pílu rýchlo späť, smerom k obsluhujúcemu;
keď dôjde k pokrúteniu rezného nástroja alebo k jeho
vychýleniu v reze, zuby na zadnej hrane rezného
nástroja sa môžu zaryť do vrchného povrchu dreva,
čo spôsobí výstup rezného nástroja zo zárezu
a vyskočenie píly smerom k obsluhujúcemu.
Servis
Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tak zaistíte
bezpečný chod náradia.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia píly alebo
nesprávnych pracovných postupov alebo prevádzkových
podmienok. Tomuto javu môžete zabrániť, keď budete
dodržovať nižšie uvedené pokyny.
Bezpečnostné pokyny pre všetky píly
Nebezpečenstvo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nevkladajte ruky do priestoru rezania
a nepribližujte ich ku kotúču. Majte druhú ruku
položenú na prídavnej rukoväti náradia alebo na
kryte motora. Ak držíte pílu oboma rukami, nemôže
dôjsť k ich porezaniu.
Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt Vás
nemôže chrániť pred pílovým kotúčom pod
obrobkom.
Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku. Pri
rezaní by nemala byť pod obrobkom vidieť celá dĺžka
zubov pílového kotúča.
Nikdy nedržte odrezávaný kúsok obrobku v ruke
a neklaďte si ho krížom cez nohu. Upnite si
obrobok do stabilného zveráku. Správne upnutie
a podoprenie obrobku je veľmi dôležité z hľadiska
minimalizácie ohrozenia obsluhujúceho, ohybu
pílového kotúča alebo straty ovládateľnosti.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným káblom, držte elektrické náradie vždy
za izolované rukoväte. Pri kontakte s vodičom
pod prúdom sa nechránené kovové časti náradia
stanú vodivé a obsluha tak utrpí zásah elektrickým
prúdom.
Pri rozrezávaní používajte vždy pravítko alebo
rovnú vodiacu hranu. Týmto spôsobom zvýšite
presnosť rezu a znížite riziko ohybu pílového
kotúča.
Vždy používajte kotúče správnej veľkosti
a tvaru upínacieho otvoru (kosoštvorcové
verzus kruhové). Pílové kotúče s otvormi, ktoré
nezodpovedajú montážnemu úchytu na píle, sa budú
otáčať excentricky, čo spôsobí stratu ovládateľnosti
náradia.
Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne
podložky a skrutky. Podložky a upínacie skrutky
boli skonštruované priamo pre Vašu pílu, čo zaručuje
jej optimálny výkon a bezpečnosť jej prevádzky.
•
•
•
•
•
5
Držte pílu stále oboma rukami a majte ruky
v takej polohe, aby ste boli stále pripravení
kompenzovať silu spätného rázu. Postavte
sa tak, aby ste stáli z jednej alebo z druhej
strany pílového kotúča a nie priamo v jeho osi.
Spätný ráz môže spôsobiť odskočenie píly smerom
dozadu, ale ak budete dodržovať uvedené pokyny,
obsluhujúci môže silu spätného rázu eliminovať.
Ak dôjde k zaseknutiu rezného nástroja alebo
k prerušeniu rezu z akéhokoľvek dôvodu, uvoľnite
hlavný vypínač a držte pílu bez pohybu v materiáli,
pokiaľ nedôjde k úplnému zastaveniu rezného
nástroja. Ak je rezný nástroj v pohybe, nikdy
sa nepokúšajte vybrať pílu z obrobku alebo ju
stiahnuť späť, pretože by mohlo dôjsť k spätnému
rázu. Premýšľajte a prevádzajte také úkony, aby ste
eliminovali príčinu zaseknutia rezného nástroja.
Ak začínajte znovu rez v obrobku, zarovnajte
pílový kotúč v záreze a skontrolujte, či sa zuby
pílového kotúča nedotýkajú materiálu obrobku.
Ak dôjde po zapnutí píly k zaseknutiu zubov pílového
kotúča, môže dôjsť k pohybu píly smerom nahor
alebo k spätnému rázu.
Veľké panely si vždy riadne podoprite, aby
bolo minimalizované riziko zovretia pílového
kotúča a riziko spätného rázu. Veľké panely
majú pôsobením vlastnej hmotnosti tendenciu sa
prehýbať. Podpery musia byť umiestnené pod
panelom na oboch stranách v blízkosti čiary rezu a
v blízkosti hrany panelu.
Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové
kotúče. Neostré alebo nesprávne upnuté pílové
kotúče vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje nadmerné
trenie, zasekávanie kotúča a spätné rázy.
Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých rezov
musia byť pred začatím rezania riadne utiahnuté
a zaistené. Ak dôjde pri rezaní k posuvu, môže dôjsť
k zaseknutiu pílového kotúča alebo k spätnému
rázu.
•
Ďalšie bezpečnostné predpisy pre kružné píly
•
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť
môže spôsobiť stratu sluchu.
•
Odporúčame používať respirátor.
•
Nepoužívajte rezné kotúče, ktoré majú menší alebo
väčší priemer než je odporučená hodnota. Parametre
pílového kotúča sú uvedené v technických údajoch.
Používajte iba pílové kotúče, ktoré sú špecifikované
v tomto návode a zodpovedajú norme EN 847-1.
•
Nikdy nepoužívajte brúsne kotúče.
Ak robíte zárezy do stien alebo do iných plôch,
buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci pílový kotúč
môže prerezať objekty, ktoré môžu spôsobiť spätný
ráz.
Bezpečnostné pokyny pre píly s výkyvným ochranným
krytom pílového kotúča
•
Pred každým použitím skontrolujte, či dochádza
k správnemu uzavretiu spodného krytu. Ak sa
spodný kryt voľne nepohybuje a ak nedochádza
k jeho okamžitému zatváraniu, pílu nepoužívajte.
Nikdy žiadnym spôsobom nepripevňujte spodný
kryt v otvorenej polohe. Ak dôjde k náhodnému
pádu píly, môže dôjsť k ohybu spodného krytu.
Zdvihnite spodný kryt pomocou zaťahovacej
rukoväte a uistite sa, či sa voľne pohybuje a či sa
v žiadnom smere nedotýka pílového kotúča alebo
inej časti píly.
•
Skontrolujte funkciu pružiny spodného krytu.
Ak nepracuje kryt alebo pružina správne, musí
byť pred zahájením práce vykonaná ich oprava.
Pohyb spodného krytu môže byť pomalý v dôsledku
poškodených častí, usadenín a nahromadených
nečistôt.
•
Spodný kryt môže byť ručne zasunutý iba pri
špeciálnych rezoch ako sú “zárezy” a “zložené
rezy”. Zdvihnite spodný kryt pomocou rukoväte
a hneď ako pílový kotúč vnikne do materiálu,
musíte spodný kryt uvoľniť. Pri všetkých
ostatných typoch rezov by mal spodný kryt pracovať
automaticky.
•
Vždy dbajte na to, aby pred položením píly na
pracovný stôl alebo na podlahu spodný kryt
zakryl pílový kotúč. Nechránený a dobiehajúci
pílový kotúč spôsobí pohyb píly a prereže materiály
nachádzajúce sa v dráhe jeho pohybu. Pamätajte
na to, že po uvoľnení hlavného vypínača chvíľu trvá,
než dôjde k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
uzemnením. Vždy skontrolujte, či sieťové
napätie zodpovedá napätiu uvedenému na
typovom štítku náradia.
•
•
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre píly vybavené
štiepacím klinom
•
Používajte štiepací klin vhodný pre použité
pílové kotúče. Správny štiepací klin musí byť
hrubší než je hrúbka pílového kotúča, ale tenší než
nastavenie jeho zubov.
•
Nastavte štiepací klin podľa pokynov uvedených
v tomto návode. Nesprávna vzdialenosť, poloha a
zarovnanie môžu spôsobiť neschopnosť zabránenia
spätnému rázu.
•
Štiepací klin používajte vždy, okrem rezania
zárezov. Po vyrezaní zárezov musí byť štiepací klin
znovu nainštalovaný. Pri rezaní zárezov by štiepací
klin prekážal a mohol by spôsobiť spätný ráz.
•
Ak má štiepací klin správne pracovať, musí byť
v kontakte s obrobkom. Pri rezaní krátkych rezov
štiepací klin nezabraňuje vzniku spätného rázu.
•
Ak je štiepací klin ohnutý, pílu nepoužívajte.I
malé vychýlenie môže spôsobiť pomalšie zatváranie
krytu.
Hlavný vypínač
Odisťovacie tlačidlo
Hlavná rukoväť
Sekundárna rukoväť
Aretačné tlačidlo
Pätka píly
Pílový kotúč
Ochranný kryt pílového kotúča
Štiepací klin
Rovnobežné vodidlo
Laser
Kľúč na pílové kotúče
Výstupný otvor na odvod prachu
Nastavenie
Varovanie! Pred vykonaním montáže sa uistite, či je
náradie vypnuté a odpojené od elektrického prúdu a či
je kotúč zastavený.
Zosadenie a nasadenie rezného kotúča (obr. A)
Zosadenie
•
Podržte aretačné tlačidlo (5) stlačené a otočte
kotúčom tak, aby zámok hriadeľa celkom zaskočil.
•
Povoľte a odstráňte prídržnú skrutku rezného kotúča
(14), skrutkou otáčajte pomocou dodaného kľúča
(12) proti smeru otáčania hodinových ručičiek.
•
Vytiahnite vonkajšiu podložku (15).
•
Vytiahnite rezný kotúč (7).
Pripevnenie
•
Rezný kotúč nasuňte na vnútornú podložku (16),
skontrolujte, či šípka na kotúči je v rovnakom smere
ako šípka vyznačená na náradí.
6
•
•
•
•
•
Nastavenie hĺbky rezu (obr. E)
Hĺbka rezu by mala byť nastavená podľa hrúbky rezaného
polotovaru. Mala by presiahnuť hrúbku polotovaru
približne o 2 mm.
•
Povoľte páčku (22), aby sa odistila pätka píly.
•
Presuňte pätku píly (6) do požadovanej polohy.
Korešpondujúcu veľkosť hĺbky rezu si môžete
prečítať na odmerke (23).
•
Pritiahnite regulátor tak, aby bola pätka píly zaistená
v nastavenej polohe.
Nasaďte na hriadeľ vonkajšiu podložku (15),
vyvýšenou stranou na druhú stranu od rezného
kotúča.
Do otvoru zaskrutkujte prídržnú skrutku rezného
kotúča (14).
Aretačné tlačidlo (5) držte stlačené.
Dotiahnite prídržnú skrutku rezného kotúča tak, že
ňou budete otáčať pomocou dodaného kľúča (12)
v smere hodinových ručičiek.
Štiepací klin nastavte podľa nižšie uvedeného
postupu.
Nastavenie uhla rezu (obr. F)
Na tomto náradí si môžete nastaviť uhol rezu v rozsahu
0° až 45°.
•
Povoľte poistný regulátor (20) tak, aby bola pätka
píly odistená.
•
Presuňte pätku píly (6) do požadovanej polohy.
Korešpondujúcu veľkosť hĺbky rezu si môžete
prečítať na odmerke (24).
•
Pritiahnite poistný regulátor tak, aby bola pätka píly
zaistená v nastavenej polohe.
Nastavenie štiepacieho klinu(obr.B)
Klin chráni ostrie rezného kotúča pred zablokovaním
v priebehu zárezu. Po výmene rezného kotúča bude
potrebné klin nastaviť.
•
Štiepací klin pridržte v danej polohe a pomocou
dodaného kľúča (12) povoľte skrutky (17). Pre lepší
prístup ku skrutkám je treba znížiť nastavenie hĺbky
rezu.
•
Klin (9) umiestnite tak, ako je znázornené na
obrázku.
•
Vzdialenosť medzi ozubením a klinom by mala byť
2 - 3 mm.
•
Výška medzi ozubením a spodným koncom klinu by
mala byť 2 - 3 mm.
•
Skrutky dotiahnite.
Zapnutie a vypnutie
•
Náradie zapnete tak, že poistné tlačidlo (2)
presunieme do polohy odistené a stlačíme hlavný
vypínač zap/vyp (1).
•
Ak chcete pílu vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
Rezanie
Náradie držíme vždy oboma rukami.
•
Pred zahájením rezu nechajte pílový kotúč niekoľko
sekúnd pretáčať sa naprázdno.
•
Pri prevádzaní rezu netlačte príliš na náradie.
•
Pracujte s pätkou píly pritlačenou k polotovaru.
Osadenie a snímanie paralelného dorazu (obr.C)
•
Paralelný doraz sa používa na prevádzanie priamych
rezov rovnobežných s okrajom polotovaru.
Pripevnenie
•
Povoľte poistnú skrutku (18).
•
Rovnobežné vodidlo (10) pretiahnite otvormi (19).
•
Posuňte rovnobežné vodidlo do požadovanej
polohy.
•
Pritiahnite poistnú skrutku.
Užitočné rady pre prácu s náradím
•
Štiepeniu okrajov rezu zabránite tak, že budete
prevádzať rez z tej strany polotovaru, kde Vám to
tak nevadí.
•
Na minimalizácii štiepenia okrajov rezu, napríklad
pri rezaní laminátov, pripevnite k hornej strane
polotovaru kus preglejky.
Zosadenie
•
Povoľte poistnú skrutku .
•
Vytiahnite rovnobežné vodidlo von z náradia.
Použitie sledovacieho okienka ako vodidla (obr. G)
Pri rezaní priamych rezov (25) a pokosovým rezov
v uhle 45° (26) je na náradí možné použiť sledovacie
okienko ako vodidlo.
•
Sledovacie okienko nastavte podľa nižšie uvedeného
postupu.
•
Ľavý okraj okienka (25) alebo (26) zarovnajte
s čiarou rezu (27).
•
Počas rezania udržujte okienko zarovnané s čiarou
rezu.
•
Pracujte s pätkou píly pritlačenou k polotovaru.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Toto náradie môžete používať v pravej aj ľavej ruke.
Nastavenie uhla rezného kotúča (obr. D)
Východiskové nastavenie uhla medzi rezným
kotúčom a pätkou píly je 90°.
•
Pomocou uhlomera skontrolujte, či je uhol medzi
rezným kotúčom a pätkou píly 90°. Pokiaľ uhol
nie je nastavený na hodnotu 90°, nastavte ho
nasledovne:
•
Povoľte poistný regulátor (20) tak, aby bola pätka
píly odistená.
•
Otáčaním nastavovacej skrutky (21) smerom
dovnútra alebo smerom von nastavte uhol na
hodnotu 90°.
•
Pritiahnite poistný regulátor tak, aby bola pätka píly
zaistená v nastavenej polohe.
Nastavenie sledovacieho okienka
•
Na kúsku dreva preveďte do jeho polovice testovací
zárez.
•
Pílu stiahnite späť, aby bola čiara rezu (27)
viditeľná.
•
Pílu držte v tejto polohe a na pätke píly povoľte
sledovacie okienko tak, ako je znázornené na
obrázku.
7
•
•
Zarovnajte značku 0° (25) na okienku s čiarou rezu
(27). Pokiaľ nastavujete pokosový rez v uhle 45°,
zarovnajte značku 45° (26) na okienku s čiarou
rezu.
Pomocou skrutky (28) sledovacie okienko zaistite.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Použitie lasera (obr. H)
Sledovaním vyznačenej línie priamo zhora píly môžete
jednoducho previesť vlastný rez. Pokiaľ by tomuto
sledovaniu bolo z akéhokoľvek dôvodu zabránené, je
možné ako alternatívu pre presné vedenie rezu použiť
laserový lúč.
Pred namontovaním lasera je nutné zatiahnouť prednú
nožičku (29).
•
Laser položte na sledovacie okienko.
•
Zadnú nožičku (30) založte do príslušných otvorov
(31).
•
Umiestnite náradie na líniu rezu.
•
Zapnite laser.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie zdroja
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. hĺbka rezu
Priemer pílového kotúča
Priemer otvoru kotúča
Šírka ostria
Hmotnosť
Tiež si preštudujte návod na použitie lasera.
Odsávanie prachu (obr. I)
Nástavec na odsávanie prachu umožňuje pripojiť
k náradiu bežný vysávač.
•
Hadicu (11) vhodného vysávača pripojte
k výstupnému otvoru nástavca (13).
Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo
najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho riadnej
údržby a pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte kábel od siete.
•
XTS1660
230
1 600
5 000
65
190
16
2,2
5,8
Vyhlásenie o zhode
Údržba
•
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
XTS1660
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 60745, EN 55014, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie ruka/paža
KWA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
Pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
102 dB(A)
113 dB(A)
1,92 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-1-2006
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
8
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045206 - 30-05-2007
9
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
10
CIRCULAR SAW 1
©
XTS1660KA - A
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising