XTS1660KA | Black&Decker XTS1660KA CIRCULAR SAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-21 CZ
XTS1660
2
3
ČEŠTINA
b.
Použití výrobku
Vaše pila Black & Decker je určena k řezání dřeva
a dřevěných výrobků. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití.
c.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné
poranění. Označení “elektrické nářadí” ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na Vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo
nářadí napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
USCHOVEJTE TYTO POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
d.
Pracovní oblast
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Znečištěný a řádně neosvětlený prostor
může být příčinou nehody.
Nepracuje s elektrickým nářadím v prostředí
s výbušnou atmosférou, jako jsou prostředí
s hořlavými kapalinami, plyny nebo s výbušným
prachem. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s výkonným nářadím držte děti a okolní
osoby z jeho dosahu. Rozptylování může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Originální zástrčky a zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkým
provozním podmínkám. Pokud do nářadí vnikne
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od
elektrické sítě za něj netahejte. Napájecí kabel
držte z dosahu horkých předmětů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých součástí. Poškozený nebo
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Použití těchto
kabelů snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím pracujte s rozvahou.
S nářadím nepracujte pokud jste unavení
nebo pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při
práci s nářadím může přivodit vážné zranění.
f.
4
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
vhodnou ochranu zraku. Bezpečnostní výbava
jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv,
pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
nářadí do elektrické zásuvky zajistěte, aby byl
hlavní vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači
nebo připojení napájecího kabelu nářadí k síti,
je-li hlavní spínač v poloze zapnuto, zvyšuje riziko
nehody.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
ponechané na rotujících částech nářadí mohou
způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožňuje lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
a šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Je-li nářadí vybaveno výstupem pro připojení
odsávání a sběrným vakem, zkontrolujte tyto
funkce a ujistěte se, zda jsou správně používány.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Netlačte příliš na nářadí. Používejte správný typ
nářadí pro Vaši práci. Správný typ nářadí bude
pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
nebo jiných připojených součástí, před
prováděním údržby nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s jeho obsluhou nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukách
neproškolených osob velmi nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda u nářadí nejsou
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části,
zlomené díly nebo jakékoliv jiné závady, které
mohou mít vliv na jeho správný chod. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně
udržované řezné nástroje s ostrými břity jsou
účinnější a lépe ovladatelné.
g.
5.
a.
-
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Používání
elektrického nářadí k jiným než určeným aplikacím
může vést ke způsobení rizikových situací.
-
Servis
Svěřte opravu Vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tak zajistíte
bezpečný chod nářadí.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití pily nebo
nesprávných pracovních postupů nebo provozních
podmínek. Tomuto jevu můžete zabránit, budete-li
dodržovat níže uvedené pokyny.
Bezpečnostní pokyny pro všechny pily
•
Nebezpečí:
•
•
•
•
•
•
•
•
dojde-li k přiskřípnutí kotouče nebo k jeho odskočení
od zářezu, kotouč se zastaví a reakce motoru
odmrští pilu rychle zpět, směrem k obsluze;
dojde-li ke zkroucení řezného nástroje nebo k jeho
vychýlení v řezu, zuby na zadní hraně řezného
nástroje se mohou zarýt do horního povrchu dřeva,
což způsobí výstup řezného nástroje ze zářezu
a vyskočení pily směrem k obsluze.
Nevkládejte ruce do prostoru řezání a nepřibližujte
je ke kotouči. Mějte druhou ruku položenou na
přídavné rukojeti nářadí nebo na krytu motoru.
Držíte-li pilu oběma rukama, nemůže dojít k jejich
pořezání.
Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt Vás nemůže
chránit před pilovým kotoučem pod obrobkem.
Upravte hloubku řezu podle tloušťky obrobku. Při
provádění řezu by neměla být pod obrobkem vidět
celá délka zubů pilového kotouče.
Nikdy nedržte odřezávaný kousek obrobku
v ruce a nepokládejte si jej přes nohu. Upněte
si obrobek do stabilního svěráku. Správné upnutí
a podepření obrobku je velmi důležité z hlediska
minimalizace ohrožení obsluhy, ohybu pilového
kotouče nebo ztráty ovladatelnosti.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
s “živým” vodičem se nechráněné kovové části
nářadí stanou také “živé” a obsluha tak utrpí zásah
elektrickým proudem.
Při provádění rozřezávání používejte vždy
pravítko nebo přímou vodící hranu. Tímto
způsobem zvýšíte přesnost řezu a snížíte riziko
ohybu pilového kotouče.
Vždy používejte kotouče správné velikosti a tvaru
upínacího otvoru (hranaté versus kruhové). Pilové
kotouče s otvory, které neodpovídají montážnímu
úchytu na pile, se budou otáčet excentricky, což
způsobí ztrátu ovladatelnosti nářadí.
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné
podložky a šrouby. Podložky a upínací šrouby byly
zkonstruovány přímo pro Vaši pilu, což zaručuje její
optimální výkon a bezpečnost jejího provozu.
•
•
•
•
•
Držte pilu stále oběma rukama a mějte ruce
v takové poloze, abyste byli stále připraveni
kompenzovat síly zpětného rázu. Postavte se
tak, abyste stáli z jedné nebo ze druhé strany
pilového kotouče a ne přímo v jeho ose. Zpětný
ráz může způsobit odskočení pily směrem dozadu,
ale budete-li dodržovat uvedené pokyny, obsluha
může síly zpětného rázu eliminovat.
Dojde-li k zaseknutí řezného nástroje nebo
k přerušení řezu z jakéhokoliv důvodu, uvolněte
hlavní spínač a držte pilu bez pohybu v materiálu,
dokud nedojde k úplnému zastavení řezného
nástroje. Dokud je řezný nástroj v pohybu, nikdy
se nepokoušejte vyjmout pilu z obrobku nebo ji
táhnout zpět, protože by mohlo dojít ke zpětnému
rázu. Přemýšlejte a provádějte opravné akce, abyste
eliminovali příčinu zaseknutí řezného nástroje.
Zahajujete-li znovu řez v obrobku, srovnejte
pilový kotouč v zářezu a zkontrolujte, zda se zuby
pilového kotouče nedotýkají materiálu obrobku.
Dojde-li po spuštění pily k zaseknutí zubů pilového
kotouče, může dojít k pohybu pily směrem nahoru
nebo ke zpětnému rázu.
Velké panely si vždy řádně podepřete, aby
bylo minimalizováno riziko sevření pilového
kotouče a riziko zpětného rázu. Velké panely mají
působením vlastní hmotnosti tendenci se prohýbat.
Podpěry musí být umístěny pod panelem na obou
stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti hrany
panelu.
Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové
kotouče. Neostré nebo nesprávně upnuté pilové
kotouče vytváří úzký řez, což způsobuje nadměrné
tření, zasekávání kotouče a zpětné rázy.
Zajišťovací páky hloubky řezu a šikmých řezů
musí být před zahájením řezu řádně utaženy
a zajištěny. Dojde-li při provádění řezu k posuvu,
může dojít k zaseknutí pilového kotouče nebo
ke zpětnému rázu.
Provádíte-li zářezy do stěn nebo do jiných ploch,
buďte velmi opatrní. Vyčnívající pilový kotouč může
proříznout objekty, které mohou způsobit zpětný
ráz.
Další bezpečnostní pokyny pro všechny pily
•
Příčiny a ochrana obsluhy před působením zpětného
rázu:
zpětný ráz je náhlou reakcí, která způsobena
sevřením, odskočením nebo nesprávným seřízením
pilového kotouče, což dále způsobí nekontrolované
nadzvednutí pily její odmrštění od obrobku směrem
k obsluze;
Bezpečnostní pokyny pro pily s výkyvným ochranným
krytem pilového kotouče
•
Před každým použitím zkontrolujte, zda dochází
ke správnému uzavření spodního krytu.
5
•
•
•
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Z tohoto
důvodu není nutná ochrana uzemněním. Vždy
zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí
uvedenému na typovém štítku nářadí.
Nepohybuje-li se spodní kryt volně a nedochází-li
k jeho okamžitému zavírání, pilu nepoužívejte.
Nikdy žádným způsobem nepřipevňujte spodní
kryt v otevřené poloze. Dojde-li k náhodnému pádu
pily, může dojít k ohybu spodního krytu. Zvedněte
spodní kryt opatřeny zatahovací rukojetí a ujistěte
se, zda volně pohybuje a zda se v žádném směru
nedotýká pilového kotouče nebo jiné části pily.
Zkontrolujte funkci pružiny spodního krytu.
Nepracuje-li kryt nebo pružina správně, musí být
před zahájením práce provedena jejich oprava.
Pohyb spodního krytu může být pomalý v důsledku
poškozených částí, usazenin a nahromaděných
nečistot.
Spodní kryt může být ručně zasunut pouze
u speciálních řezů jako jsou „zářezy“ a „složené
řezy“. Zvedněte spodní kryt pomocí rukojeti
a jakmile pilový kotouč vnikne do materiálu,
musíte spodní kryt uvolnit. U všech ostatních typů
řezů by měl spodní kryt pracovat automaticky.
Vždy dbejte na to, aby před položením pily na
pracovní stůl nebo na podlahu spodní kryt zakryl
pilový kotouč. Nechráněný a dobíhající pilový
kotouč způsobí pohyb pily a přeřízne materiály
nacházející se v dráze jejího pohybu. Pamatujte na
to, že po uvolnění hlavního spínače chvíli trvá, než
dojde k úplnému zastavení pilového kotouče.
•
•
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Přehled
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Další bezpečnostní pokyny pro pily opatřené
odtrhávacími noži
•
Používejte odtrhávací nože vhodné pro používané
pilové kotouče. Správný nůž odtrhu musí být
silnější než tloušťka pilového kotouče, ale tenčí než
nastavení jeho zubů.
•
Nastavte odtrhávací nůž podle pokynů uvedených
v tomto návodu. Nesprávné vzdálenosti, umístění
a srovnání může způsobit neschopnost zabránění
zpětnému rázu.
•
Odtrhávací nůž používejte vždy, mimo provádění
zářezů. Po provádění zářezů musí být odtrhávací
nůž znovu nainstalován. Při provádění zářezů by nůž
odtrhu překážel a mohl by způsobit zpětný ráz.
•
Má-li nůž odtrhu pracovat správně, musí být
v kontaktu s obrobkem. Při provádění krátkých
řezů nůž odtrhu nezabraňuje vzniku zpětného
rázu.
•
Je-li nůž odtrhu ohnutý, pilu nepoužívejte. I malá
vychýlení může způsobit pomalejší zavírání krytu.
Hlavní spínač
Odjišťovací tlačítko
Hlavní rukojeť
Sekundární madlo
Tlačítko zámku hřídele
Patka pily
Pilový kotouč
Ochranný kryt pilového kotouče
Nůž odtrhu
Paralelní vodítko
Laserová jednotka
Klíč na pilové kotouče
Výstupní otvor pro odvod prachu
Sestavení
Varování! Před provedením montáže se ujistěte, zda je
nářadí vypnuto a odpojeno od elektrického přívodu a zda
je kotouč zastaven.
Sejmutí a nasazení řezného kotouče (obr. A)
Sejmutí
•
Podržte tlačítko zámku hřídele (5) stisknuté
a otáčejte kotoučem tak, aby zámek hřídele zcela
zaskočil.
•
Povolte a odstraňte přídržný šroub řezného kotouče
(14) tak, že jej budete otáčet pomocí dodaného klíče
(12) proti směru hodinových ručiček.
•
Sejměte vnější podložku (15).
•
Sejměte řezný kotouče (7).
Připevnění
•
Řezný kotouč nasuňte na vnitřní přírubu (16), ujistěte
se, zda šipka na kotouči je ve stejném směru jako
šipka vyznačená na nářadí.
•
Nasaďte na hřídel vnější podložku (15), vyvýšenou
stranou na druhou stranu od řezného kotouče.
•
Do otvoru zašroubujte přídržný šroub řezného
kotouče (14).
•
Tlačítko zámku hřídele (5) držte stisknuté.
•
Dotáhněte přídržný šroub řezného kotouče tak, že jej
budete otáčet pomocí dodaného klíče (12) ve směru
hodinových ručiček.
•
Nůž odtru seřiďte podle níže uvedeného postupu.
Doplňující bezpečnostní předpisy pro okružní pily
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost
může způsobit ztrátu sluchu.
•
Doporučujeme používat respirátor.
•
Nepoužívejte řezné kotouče, které mají menší nebo
větší průměr než je doporučená hodnota. Parametry
pilového kotouče jsou uvedeny v technických
údajích. Používejte pouze pilové kotouče, jaké jsou
specifikovány v tomto návodu a odpovídají normě
EN 847-1.
•
Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče.
6
Nastavení úhlu pokosu (obr. F)
U tohoto nářadí je možné nastavit úhel pokosu v rozsahu
0° až 45°.
•
Povolte pojistný knoflík (20) tak, aby byla patka pily
odjištěna.
•
Přesuňte patku pily (6) do požadované polohy.
Korespondující velikost úhlu pokosu lze odečíst na
měrce (24).
•
Dotáhněte pojistný knoflík tak, aby byla patka pily
zajištěna v nastavené poloze.
Nastavení nože odtrhu (obr. B)
Nůž odtrhu chrání ostří řezného kotouče před
zablokováním v průběhu zářezu. Po výměně řezného
kotouče je nutno nůž odtrhu seřídit.
•
Nůž odtrhu přidržte v dané poloze a pomocí
dodaného klíče (12) povolte šrouby (17). Pro lepší
přístup ke šroubům je třeba snížit nastavení hloubky
řezu.
•
Nůž odtrhu (9) umístěte tak, jak je znázorněno na
obrázku.
•
Vzdálenost mezi ozubením a nožem odtrhu by měla
být 2 - 3 mm.
•
Výška mezi ozubením a spodním koncem nože
odtrhu by měla být 2 - 3 mm.
•
Šrouby dotáhněte.
Zapnutí a vypnutí
•
Nářadí zapneme tak, že pojistné tlačítko (2)
přesuneme do polohy odjištěno a zmáčkneme hlavní
vypínač zap/vyp (1).
•
Chcete-li pilu vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Osazení a sejmutí rovnoběžného vodítka (obr. C)
•
Rovnoběžné vodítko se používá k provádění
přímých řezů rovnoběžných s okrajem obrobku.
Řezání
Nářadí držíme vždy oběma rukama.
•
Před zahájením řezu nechejte pilový kotouč několik
sekund protáčet naprázdno.
•
Při provádění řezu tlačte na nářadí jen lehce.
•
Pracujte s patkou pily přitisknutou k obrobku.
Připevnění
•
Povolte pojistný šroub (18).
•
Paralelní vodítko (10) protáhněte otvory (19).
•
Posuňte rovnoběžné vodítko do požadované
polohy.
•
Dotáhněte pojistný šroub.
Užitečné rady pro práci s nářadím
•
Štěpení okrajů řezů zabráníte tak, že budete
provádět řez z té strany obrobku, kde vám to tak
nevadí.
•
Pro minimalizaci štěpení okrajů řezu, například při
řezání laminátů, upněte k horní straně obrobku kus
překližky.
Sejmutí
•
Povolte pojistný šroub.
•
Vytáhněte rovnoběžné vodítko ven z nářadí.
Použití
Použití náhledového vodítka (obr. G)
K provádění přímých řezů (25) a k pokosovým řezům
pod úhlem 45° (26) je nářadí vybaveno náhledovým
vodítkem.
•
Náhledové vodítko seřiďte podle níže uvedeného
postupu.
•
Levý okraj vodítka (25) nebo (26) srovnejte s linií
řezu (27).
•
Během provádění řezu udržujte náhledové vodítko
srovnáno s linií řezu.
•
Pracujte s patkou pily přitisknutou k obrobku.
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Toto nářadí je možné používat v pravé i v levé ruce.
Nastavení úhlu řezného kotouče (obr. D)
Výchozí nastavení úhlu mezi řezným kotoučem
a patkou pily je 90°.
•
Pomocí úhelníku zkontrolujte, zda je úhel mezi
řezným kotoučem a patkou pily 90°. Pokud úhel
není nastaven na hodnotu 90° , proveďte nastavení
následovně:
•
Povolte pojistný knoflík (20) tak, aby byla patka pily
odjištěna.
•
Otáčením stavěcího šroubu (21) směrem dovnitř
nebo směrem ven nastavte úhel na hodnotu 90°.
•
Dotáhněte pojistný knoflík tak, aby byla patka pily
zajištěna v nastavené poloze.
Seřízení náhledového vodítka
•
Na zbytku dřeva proveďte do jeho poloviny testovací
zářez.
•
Pilu stáhněte nazpět, aby byla linie řezu (27)
viditelná.
•
Pilu držte v této poloze a na patce pily povolte
náhledové vodítko tak, jak je znázorněno na
obrázku.
•
Srovnejte značku 0° (25) na náhledovém vodítku
s linií řezu (27). Pokud nastavujete pokosový řez pod
úhlem 45°, srovnejte značku 45° (26) na náhledovém
vodítku s linií řezu.
•
Pomocí šroubů (28) náhledové vodítko zajistěte.
Nastavení hloubky řezu (obr. E)
Hloubku řezu by měla být nastavena podle síly řezaného
obrobku. Měla by přesáhnout sílu obrobku přibližně
o 2 mm.
•
Povolte páčku (22), aby se odjistila patka pily.
•
Přesuňte patku pily (6) do požadované polohy.
Korespondující velikost hloubky řezu lze odečíst na
měrce (23).
•
Přitáhněte páčku tak, aby byla patka pily zajištěna
v nastavené poloze.
Použití laseru (obr. H)
Sledováním vyznačené linie přímo shora pily můžete
snadno provést vlastní řez. Pokud by tomuto sledování
bylo z jakéhokoliv důvodu zabráněno, je možné jako
alternativu pro vedení řezu použít laserovou linii.
7
Před instalací laserové jednotky je nutné zatáhnout
přední nožku (29).
•
Jednotku položte na náhledové vodítko.
•
Zadní nožky (30) založte do příslušných otvorů
(31).
•
Umístěte nářadí na linii řezu.
•
Zapněte laser.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Max. hloubka řezu
Průměr pilového kotouče
Vrtání kotouče
Šířka ostří
Hmotnost
Také si prostudujte návod k použití použité laserové
jednotky.
Odsávání nečistot (obr. I)
Nástavec pro odsávání prachu umožňuje připojit k nářadí
běžný vysavač.
•
Hadici (11) vhodného vysavače připojte k výstupnímu
otvoru nástavce (13).
XTS1660
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
EN 60745, EN 55014, EN 61000
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je jeho
pravidelné čištění a péče.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
•
XTS1660
230
1 600
5 000
65
190
16
2,2
5,8
ES Prohlášení o shodě
Údržba
•
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
měřené vibrace ruka/paže
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
Pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku
pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné nebo
rozpouštěcí čistící prostředky.
102 dB(A)
113 dB(A)
1,92 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-1-2006
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše
nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
8
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045193 - 28-05-2007
9
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
10
CIRCULAR SAW 1
©
XTS1660KA - A
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising