XTS1660KA | Black&Decker XTS1660KA CIRCULAR SAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
bradzo wysokiej klasy
dla majsterkowiczów
505202-52 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL XTS1660
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Pilarka firmy Black & Decker jest przeznaczona do cięcia
drewna i materiałów drzewnych.
Urządzenie to nie nadaje się do celów przemysłowych.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj
żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowego
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
e.
4
alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku
zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj narzędzia
odpowiednie do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi zapoznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
f.
g.
5.
a.
ujemnie wpływają na funkcjonowanie urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem
należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. używaj
zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie
elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
rodzaju piły i tylko wtedy zapewniają maksymalne
bezpieczeństwo pracy.
Dalsze przepisy bezpieczeństwa pracy pilarek
Przyczyny odrzutów i sposoby ich unikania:
Odrzut może się zdarzyć w razie nagłego
zakleszczenia piły. Wywołuje go powstający
wówczas przeciwny moment obrotowy i pilarka
w niekontrolowany sposób odskakuje w kierunku
użytkownika;
Może się też zdarzyć, że zęby zwichrowanej piły
tarczowej lub zęby krzywo ustawione w rzazie
zawadzą o górną powierzchnię ciętego przedmiotu,
wskutek czego piła wyskoczy z rzazu i odbije się
w kierunku użytkownika.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Przepisy bezpieczeństwa pracy wszystkich pilarek
Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia i/lub
nieprawidłowej obsługi pilarki bądź też złych warunków
panujących w miejscu pracy i można mu przeciwdziałać,
przedsiębiorąc odpowiednie, wymienionej niżej środki
ostrożności:
Uwaga – niebezpieczeństwo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie zbliżaj rąk do obszaru cięcia ani do piły
tarczowej. Drugą ręką trzymaj rękojeść dodatkową
lub obudowę silnika. Gdy pilarka jest utrzymywana
obiema rękami, nie grozi niebezpieczeństwo
doznania urazu rąk.
Nigdy nie wkładaj rąk pod przedmiot obrabiany.
W czasie cięcia osłona kapturowa osłania tarczę tylko
od góry.
Głębokość cięcia dostosuj do grubości
przedmiotu obrabianego. Z drugiej strony
przedmiotu obrabianego piła tarczowa nie powinna
wystawać bardziej niż na długość zęba.
Ciętego przedmiotu nigdy nie przytrzymuj
rękami ani nogami. Przytwierdź przedmiot do
stabilnej płyty. Ważne jest prawidłowe podparcie
przedmiotu, by zminimalizować ryzyko doznania
urazu, zakleszczenia piły i utraty panowania nad
sytuacją.
Gdy istnieje niebezpieczeństwo przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych lub własnego
przewodu zasilającego, trzymaj elektronarzędzie
za izolowane rękojeści. W chwili przecięcia
przewodu elektrycznego napięcie dochodzi do
wszystkich gołych metalowych części pilarki, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
Przy cięciu wzdłużnym zawsze używaj prowadnicy
dystansowej. Polepsza ona dokładność cięcia
i zmniejsza niebezpieczeństwo zakleszczenia się
piły tarczowej.
Zawsze używaj pił tarczowych z otworem
centralnym o odpowiednim kształcie i średnicy.
Tarcza z otworem większym od średnicy wału może
obracać się mimośrodowo, co grozi utratą panowania
nad pilarką.
Nigdy nie używaj uszkodzonych lub
nieodpowiednich podkładek ani śrub
mocujących. Są one przeznaczone do konkretnego
•
•
•
•
•
•
5
Pewnie trzymaj pilarkę obiema rękami i tak
balansuj ramionami, by w każdej chwili móc
przeciwstawić się sile odrzutu. Stój z boku piły
tarczowej, a nie w płaszczyźnie cięcia. W razie
zaistnienia odrzutu można wówczas opanować
sytuację.
W razie zakleszczenia się piły lub zatrzymania
jej z jakiegokolwiek innego powodu natychmiast
wyłącz pilarkę i trzymaj ją bez ruchu aż do
całkowitego zatrzymania. Nigdy nie próbuj
wyjmować piły tarczowej z ciętego przedmiotu
ani nie ciągnij jej do tyłu w czasie pracy, gdyż
może to doprowadzić do odrzutu. Znajdź
przyczynę zakleszczenia i podejmij odpowiednie
środki zaradcze.
Przy ponownym uruchamianiu piły zagłębionej
w ciętym przedmiocie ustaw ją dokładnie w osi
rzazu i upewnij się, czy zęby nie zawadzają
o materiał. W przeciwnym razie przy załączaniu
może wystąpić odrzut, co grozi wyskoczeniem piły
z ciętego przedmiotu.
Podpieraj duże płyty, by nie doszło do
zakleszczenia piły tarczowej i odrzutu pilarki.
Duże płyty mają tendencję do wyginania się pod
ciężarem własnym. Płyty takie należy podeprzeć po
obydwu stronach w pobliżu linii cięcia i krawędzi.
Nie używaj tępych ani uszkodzonych pił
tarczowych. Piły tępe lub z niewłaściwie rozwartymi
zębami wycinają wąski rzaz, co powoduje nadmierne
tarcie i może doprowadzić do zakleszczenia piły
i odrzutu pilarki.
Dźwignie zaciskowe mechanizmu do nastawiania
głębokości cięcia i mechanizmu pochylania
tarczy muszą być dobrze zabezpieczone.
Poluzowanie się któregoś z mechanizmów w czasie
cięcia może doprowadzić do zakleszczenia piły
i odrzutu pilarki.
Szczególną ostrożność zachowuj przy cięciu
wgłębnym ścian lub innych płyt niedostępnych
od krawędzi. Wystająca z drugiej strony piła może
zawadzić o jakieś przedmioty i doprowadzić do
odrzutu.
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przy
korzystaniu z ruchomej osłony kapturowej tarczy
•
Przed każdym użyciem sprawdź, czy dolna
osłona kapturowa tarczy prawidłowo się zamyka.
Nie uruchamiaj piły, gdy osłona ta zacina się.
Nigdy nie mocuj ani nie przywiązuj dolnej
osłony kapturowej tarczy w pozycji otwarcia.
Przypadkowy upadek piły może doprowadzić do
wygięcia dolnej osłony tarczy. W takiej sytuacji
przed ponownym uruchomieniem pilarki sprawdź
osłonę, czy porusza się bez przeszkód i nie dotyka
piły tarczowej lub innych elementów. Dotyczy to
wszystkich kątów cięcia ukosowego i głębokości
cięcia.
•
Sprawdź działanie sprężyny powrotnej dolnej
osłony kapturowej tarczy. Gdyby osłona
i sprężyna nie działały prawidłowo, trzeba
je przed użyciem pilarki naprawić. Dolna
osłona może poruszać się z oporami z powodu
uszkodzenia jakichś elementów, zabrudzenia żywicą
lub zapchania trocinami.
•
Dolną osłonę kapturową tarczy wolno chować
ręcznie tylko w specjalnych przypadkach, jak
„cięcie wgłębne” i „cięcie kombinowane”.
Schowaj osłonę, pociągając za dźwignię,
i puść ją, gdy tylko piła zagłębi się w przedmiot
obrabiany. Przy wszystkich innych cięciach
dolna osłona kapturowa tarczy musi działać
automatycznie.
•
Przed odłożeniem pilarki na stole warsztatowym
lub na podłodze sprawdź, czy dolna osłona
całkowicie zasłania piłę tarczową. Nieosłonięta,
jeszcze obracająca się piła tarczowa może
doprowadzić do odrzutu pilarki i przeciąć wszystko
to, co znajdzie się na jej drodze. Pamiętaj, że po
zwolnieniu wyłącznika piła tarczowa jeszcze jakiś
czas się obraca.
obrabiany. Przy krótkich cięciach klin rozdzielnik
nie spełnia swojej funkcji.
Nie używaj pilarki, gdy klin rozdzielnik jest
wygięty. Nawet lekkie wygięcie może zmniejszyć
szybkość zamykania osłony kapturowej tarczy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek
tarczowych
•
Zakładaj słuchawki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
•
Zaleca się zakładać maskę przeciwpyłową.
•
Nie używaj pił tarczowych o średnicy mniejszej lub
większej niż zalecana. Używaj tylko pił zgodnych ze
specyfikacją według normy EN 847-1.
•
Nigdy nie używaj tarcz ściernych ani tnących.
Bezpieczeństwo elektryczne
Pilarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
•
•
Pilarką tarczową nie wolno się posługiwać osobom
młodym ani słabym bez nadzoru doświadczonego
użytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
elektronarzędziem.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Elementy pilarki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy przy
korzystaniu z klina rozdzielnika
•
Każda piła tarczowa może współpracować
tylko z odpowiednim, pasującym do niej klinem
rozdzielnikiem. Klin ten musi być grubszy od
korpusu samej tarczy, ale cieńszy niż rozwarcie
zębów piły tarczowej.
•
Klin rozdzielnik ustaw zgodnie z opisem
w tej instrukcji obsługi. Nieprawidłowy odstęp,
niewłaściwe ustawienie i ukierunkowanie mogą
spowodować, że klin rozdzielnik nie będzie spełniać
swojej funkcji, którą jest zapobieganie odrzutowi.
•
Zawsze używaj klina rozdzielnika za wyjątkiem
cięć wgłębnych. Po dokonaniu cięcia wgłębnego
klin rozdzielnik znów trzeba zamocować. Przy cięciu
wgłębnym klin rozdzielnik stanowi przeszkodę
i może być przyczyną odrzutu.
•
By klin rozdzielnik mógł prawidłowo spełniać
swoją funkcję, musi zagłębić się w przedmiot
Wyłącznik
Przycisk blokujący
Rękojeść główna
Rękojeść dodatkowa
Blokada wrzeciona
Stopa
Piła tarczowa
Osłona kapturowa tarczy
Klin rozdzielnik
Prowadnica dystansowa
Przyrząd laserowy
Klucz do piły tarczowej
Przyłącze do odsysania pyłu
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
pilarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda
sieciowego.
Zdejmowanie i zakładanie piły tarczowej (rys. A)
Zdejmowanie
•
Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (5). Obróć
tarczę aż do zablokowania.
•
Odkręć i wyjmij śrubę mocującą (14) piłę tarczową,
posługując się w tym celu dostarczonym kluczem
maszynowym płaskim (12) i obracając go w lewo.
6
•
•
•
Zdejmij zewnętrzną podkładkę (15).
Zdejmij piłę tarczową (7).
Zakładanie
•
Załóż piłę tarczową na wewnętrzną podkładkę (16)
sprawdzając przy tym, czy strzałka na tarczy jest
zwrócona w tym samym kierunku co strzałka na
obudowie pilarki.
•
Tak załóż zewnętrzną podkładkę (15) na wrzeciono,
by jej wystająca część była zwrócona w stronę
przeciwną do pilarki.
•
Włóż w otwór śrubę mocującą (14) piły tarczowej.
•
Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (5).
•
Mocno dokręć śrubę mocującą piłę tarczową,
posługując się w tym celu dostarczonym kluczem
maszynowym płaskim (12) i obracając go
w prawo.
•
Zgodnie z poniższym opisem wyreguluj klin
rozdzielnik.
•
•
•
Za pomocą kątownika sprawdź, czy kąt między
piłą tarczową a stopą wynosi 90o. W razie odchyłki
wykonaj opisane niżej operacje:
Poluzuj pokrętło ustalające (20), by odblokować
stopę pilarki.
Wkręć lub wykręć śrubę nastawczą (21) aż do
uzyskania kąta 90o.
Dokręć pokrętło ustalające, by zablokować stopę
w swoim położeniu.
Nastawianie głębokości cięcia (ry. E)
Głębokość cięcia można nastawić odpowiednio do
grubości przedmiotu obrabianego. Powinna ona być
przy tym o około 2 mm większa od grubości tego
przedmiotu.
•
Zwolnij dźwignię (22), by odblokować stopę pilarki.
•
Przestaw stopę pilarki (6) do żądanego położenia.
Wartość głębokości cięcia można odczytać na skali
(23).
•
Zaciągnij dźwignię, by ustalić stopę pilarki
w wybranym położeniu.
Ustawienie klina rozdzielnika (rys. B)
Klin rozdzielnik zapobiega zakleszczaniu się piły
tarczowej przy cięciu wzdłużnym. Po wymianie tarczy
trzeba go odpowiednio ustawić.
•
Kluczem maszynowym płaskim (12) odkręć śruby
(17), przytrzymując klin rozdzielnik w swojej pozycji.
By dostać się do tych śrub, trzeba zmniejszyć
głębokość cięcia.
•
Zgodnie z rysunkiem odpowiednio ustaw klin
rozdzielnik (9).
•
Odległość między wieńcem zębatym a klinem
rozdzielnikiem powinna wynosić od 2 do 3 mm.
•
Różnica wysokości między dolnym końcem klina
rozdzielnika a wieńcem zębatym powinna wynosić
od 2 do 3 mm.
•
Mocno dokręć śruby.
Nastawianie kąta cięcia ukosowego (rys. F)
Kąt cięcia ukosowego można nastawiać w granicach
między 0o i 45o.
•
Poluzuj pokrętło ustalające (20), by zwolnić stopę
pilarki.
•
Przestaw stopę pilarki (6) do żądanego położenia.
Wartość kąta cięcia ukosowego można odczytać na
skali (24).
•
Mocno dokręć pokrętło ustalające, by zablokować
stopę pilarki w wybranym położeniu.
Załączanie i wyłączanie
•
By załączyć pilarkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk
blokujący (2), a następnie naciśnij wyłącznik (1).
•
By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik.
Zakładanie i zdejmowanie prowadnicy dystansowej
(rys. C)
Prowadnica dystansowa służy do prostoliniowego cięcia
równolegle do krawędzi przedmiotu obrabianego.
Piłowanie
Zawsze trzymaj pilarkę obiema rękami.
•
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by piła tarczowa
przez kilka sekund pracowała na biegu jałowym.
•
W czasie piłowania tylko lekko napieraj na pilarkę.
•
Dobrze dociskaj stopę do przedmiotu
obrabianego.
Zakładanie
•
Poluzuj pokrętło ustalające (18)
•
Wprowadź prowadnicę dystansową (10) w otwory
(19).
•
Przesuń prowadnicę dystansową do żądanego
położenia.
•
Dokręć pokrętło ustalające.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
•
Ponieważ wzdłuż linii cięcia materiał przedmiotu
obrabianego odszczypuje się do góry, piłuj po tej
stronie, po której jest to dopuszczalne.
•
Gdy zależy Ci na tym, by odpryski były jak
najmniejsze, na przykład przy cięciu laminatu,
zamocuj kawałek sklejki na górze przedmiotu
obrabianego.
Zdejmowanie
•
Poluzuj pokrętło ustalające.
•
Wyciągnij prowadnicę dystansową z pilarki.
Zastosowanie
Zastosowanie płytki wskaźnikowej (rys. G)
Pilarka zawiera płytkę wskaźnikową, która ułatwia cięcie
proste (25) i ukosowe pod kątem 45o (26).
•
Wyreguluj płytkę wskaźnikową zgodnie z poniższym
opisem.
•
Zgraj lewą krawędź wskaźnika (25) bądź (26) z linią
cięcia (27).
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania pilarki.
Pilarka może być prowadzona prawą lub lewą ręką.
Regulacja kąta pochylenia tarczy (rys. D)
Kąt między piłą tarczową a stopą standardowo
wynosi 90o.
7
•
•
W czasie piłowania prowadź wskaźnik po linii
cięcia.
Dobrze dociskaj stopę do przedmiotu
obrabianego.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Regulacja płytki wskaźnikowej
•
Wykonaj próbne cięcie do połowy drewnianego
odpadu.
•
Wycofaj pilarkę aż do uwidocznienia linii cięcia
(27).
•
Przytrzymując pilarkę w tej pozycji, poluzuj płytkę
wskaźnikową na stopie pilarki tak, jak pokazano na
rysunku.
•
Zgraj znacznik 0 oC (25) na płytce wskaźnikowej
z linią cięcia (27). W celu cięcia ukosowego
pod kątem 45o zgraj znacznik 45o (26) na płytce
wskaźnikowej z linią cięcia.
•
Ustal płytkę wskaźnikową śrubami (28).
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do specjalnych punktów
zbiorczych.
Zastosowanie lasera (rys. H)
Patrząc z góry na pilarką, łatwo jest prowadzić ją po
linii cięcia. Gdyby z jakiegoś powodu widok taki był
niemożliwy, alternatywnie można skorzystać z lasera.
Przed zainstalowaniem przyrządu laserowego trzeba
schować przednią nóżkę (29).
•
Nasadź przyrząd laserowy na płytkę wskaźnikową.
•
Wsuń tylne nóżki (30) w odpowiednie otwory (31).
•
Umieść pilarkę na linii cięcia.
•
Załącz laser.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Zapoznaj się także z instrukcją obsługi przyrządu
laserowego.
Dane techniczne
Odsysanie pyłu (rys. I)
Za pomocą przyłącza można połączyć pilarkę
z odkurzaczem.
•
Wąż odkurzacza (11) połącz z przyłączem (13).
XTS1660
Napięcie
VAC 230
Pobór mocy
W 1600
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
obr/min 5000
Maksymalna głębokość cięcia
mm 65
średnica piły tarczowej
mm 190
Otwór w pile tarczowej
mm 16
Rozwarcie zębów piły tarczowej
mm 2,2
Masa
kg 5,8
Konserwacja
Pilarka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych
wyłącz pilarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
•
•
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w pilarce.
Regularnie wilgotną szmatą czyść obudowę
silnika. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
8
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że
pilarka tarczowa XTS1660 została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EWG,
89/336/EWG, EN 60745, EN 55014, EN 61000
Poziom ciśnienia akustycznego
102 dB(A)
moc akustyczna
113 dB(A)
ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
na rękojeści
1,92 m/s2
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia
akustycznego
3 dB(A)
współczynnik niepewności mocy akustycznej 3 dB(A)
Kevin Hewitt
Dyrektor ds.Technicznych
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
01-01-2006
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
9
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00055219 - 05-12-2007
10
XTS1660KA - - - - - A
CIRCULAR SAW 1
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising