DC223K | DeWalt DC223K ROTARY HAMMER instruction manual

544666-55 SK
DC222
DC223
DC224
2
3
4
AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVO
DC222/DC223/DC224
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D EWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie
Otáčky naprázdno
Otáčky pri záťaži
Energia úderu
Max. priemer otvoru pri vŕtaní
do ocele/dreva/betónu
Držiak nástrojov
Priemer venca
Hmotnosť (bez akumulátora)
Akumulátor
Typ akumulátora
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
Nabíjačka
Typ akumulátora
Napätie v sieti
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
Poistky:
230 V náradie
VDC
min-1
min-1
J
mm
mm
kg
V
Ah
kg
VAC
min
kg
DC222
24
0 - 1100
0 - 800
2,1
DC223
24
0 - 1100
0 - 800
2,1
DC224
24
0 - 1100
0 - 800
2,1
13/30/24
SDS-plus®
54
2,3
13/30/24
SDS-plus®
54
2,4
13/30/24
SDS-plus®
54
2,7
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DE0243
NiCd
24
2,0
1,4
DE0246
NiCd/NiMH
230
60/70
0,6
10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôbeného
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
1
1
2
1
1
1
1
Nastaviteľný hĺbkový doraz
Nabíjačku (iba pri modeli K)
Akumulátory (iba pri modeli K)
Kufrík (iba pri modeli K)
Rýchloupínacie skľučovadlo (DC224)
Návod na použitie
Výkresovú dokumentáciu
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
•
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorové vŕtacie kladivo
1 Bočnú rukoväť
5
Popis (obr. A)
Elektrická bezpečnosť
Vaše akumulátorové vŕtacie kladivo DC222
je určené na profesionálne vŕtanie, vŕtanie
s príklepom a skrutkovanie.
Vaše akumulátorové vŕtacie kladivo DC223/
DC224 je určené na profesionálne vŕtanie,
vŕtanie s príklepom a skrutkovanie, rovnako
i na ľahké sekanie.
1 Vypínač s reguláciou otáčok
2 Prepínač pravého a ľavého chodu
3 Volič režimu
4 Bezpečnostý vypínač
5 Držiak nástrojov
6 Zajisťovacia objímka
7 Prachový kryt
8 Nastaviteľný hĺbkový doraz
9 Bočná rukoväť
10 Uvoľňovacie tlačidlá
11 Akumulátor
Elektromotor bol skonštruovaný len pre
jedno napätie. Vždy skontrolujte, či napätie
akumulátora zodpovedá napätiu uvedenému na
výkonovom štítku náradia. Uistite sa, či hodnota
napätia vašej nabíjačky zodpovedá hodnote
napätia vašej zásuvky v stene.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745.
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre vašu nabíjačku (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
Montáž a nastavenie
Nabíjačka
•
Vaša nabíjačka DE0246 umožňuje nabíjať
akumulátory DEWALT NiCd a NiMH s napätím
24 V.
11 Akumulátor
12 Nabíjačka
13 Indikátor nabíjania (červený)
•
•
Ochrana pred preťažením
Pred prevádzaním montáže
a nastavenia vždy vyberte
akumulátor.
Pred vložením alebo vybratím
akumulátora náradie vždy vypnite.
Pred použitím náradia sa
presvedčte, či je akumulátor riadne
nasadený.
Používajte iba akumulátory a nabíjačky
DEWALT.
V prípade zaseknutia vrtáku je pohon hriadeľa
vŕtačky prerušený. S ohľadom na výsledné sily
vždy držte náradie oboma rukami a zaujmite
pevný postoj.
Akumulátor (obr. A & B)
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Predtým, než začnete nabíjať akumulátor,
skontrolujte napätie v zásuvke. Pokiaľ je
zásuvka pod prúdom, ale akumulátor sa nedá
nabiť, predajte vašu nabíjačku autorizovanému
servisnému zástupcovi spoločnosti DEWALT.
Počas nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu
nabíjačky i akumulátora. Tento jav je obvyklý
a neznamená žiadnu závadu.
Brzdiaci mechanizmus
Po uvoľnení stlačení vypínača s reguláciou
otáčok je otáčanie hriadeľa okamžite
zastavené.
Aktívna ochrana pred vibráciami
Aktívne ovládanie vibrácií neutralizuje vibrácie
spätného rázu mechanizmu kladiva. Zníženie
vibrácií prenášaných na paže umožňuje
pohodlnejšiu obsluhu náradia dlhší čas
a predlžuje taktiež životnosť zariadenia.
Pokiaľ je stroj v prevádzke, vibračné sily sú
pomocou pružinového mechanizmu vyrovnané.
Tento tlmiaci účinok je možné pocítiť, pokiaľ je
na náradie vyvíjaný tlak. Uistite sa, či je pružina
v zábere, ale nie príliš natesno. Mechanizmu
musí byť umožnené ‚plávať‘.
Akumulátor nenabíjajte, pokiaľ bude
teplota okolia < 4°C alebo > 40°C.
Odporučená teplota pre nabíjanie:
približne 24°C.
•
6
Akumulátor (11) nabijete tak, že ho vložíte
do nabíjačky (12) spôsobom znázorneným
na obrázku a nabíjačku zapnete. Uistite
sa, či je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený. Červený indikátor nabíjania (13)
začne blikať. Po približne 1 hodine indikátor
•
blikať prestane a zostane trvale svietiť.
Akumulátor je teraz celkom nabitý.
Pokiaľ sa počas nabíjania objavia ťažkosti,
červený indikátor nabíjania začne rýchlo
blikať. Akumulátor vyberte a znovu vložte,
alebo skúste použiť iný batériový zdroj.
Pokiaľ i iný akumulátor nebude možné
nabíjať, nechajte nabíjačku otestovať
u autorizovaného servisného zástupcu
DEWALT.
kontaktov kovovými predmetmi a tým i
k poškodeniu akumulátora či k vzniku požiaru.
• Pred vložením akumulátora (11) do
nabíjačky alebo do náradia z neho odstráňte
ochranný kryt (14).
• Po vytiahnutí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia naň ihneď nasaďte ochranný
kryt.
Pred uložením alebo pred prenášaním
odpojeného akumulátora sa uistite, či
má nasadený ochranný kryt.
Automatické oživenie
Režim automatického oživenia prevedie
vyrovnanie jednotlivých článkov
akumulátora podľa ich maximálnej
kapacity. Oživenie akumulátora by malo
byť prevedené cez noc po každých
10 cykloch vybitia a nabitia, alebo
v prípade, že výdrž akumulátora začne
klesať.
•
•
•
Na rýchle ochladenie akumulátorov je nabíjačka
vybavená vnútorným ventilátorom. Podľa
potreby bude tento ventilátor automaticky
zapnutý. Ventilátor sa bude tiež periodicky
zapínať, i keď v nabíjačke nebude vložený
žiadny akumulátor, aby došlo k odstráneniu
zachytených nečistôt zo štrbín ventilátora.
Oživenie akumulátora vykonáte tak, že ho
vložíte do nabíjačky obvyklým spôsobom.
Červený indikátor začne blikať a nabíjací
cyklus je spustený.
Po skončení nabíjacieho cyklu trvajúceho
1 hodinu začne indikátor trvale svietiť.
Akumulátor je potom úplne nabitý a je
možné ho použiť.
Pokiaľ ponecháte akumulátor v nabíjačke
po tejto 1 hodine počiatočného nabíjania,
nabíjačka automaticky spustí režim
oživenia. Tento režim trvá ďalších 8 hodín,
avšak akumulátor môžete kedykoľvek
v priebehu oživovacieho režimu vybrať.
Pri pripájaní k nabíjačke používajte
vždy ochranné okuliare.
Odloženie nabíjania - zahriaty/studený
akumulátor
Pokiaľ nabíjačka zistí, že akumulátor je príliš
zahriaty alebo studený, automaticky spustí
funkciu Odloženia nabíjania a pozastaví proces
nabíjania, pokým akumulátor nedosiahne
primeranú teplotu.
Potom bude nabíjačka automaticky pokračovať
v nabíjaní. Táto funkcia zaistí maximálnu
životnosť akumulátora. V režime Odloženia
nabíjania červený indikátor bliká striedavo dlho
a potom krátko.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. A)
• Nasuňte akumulátor do jeho lôžka na
náradí a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho
zaklapnutiu v správnej polohe. Možno bude
potrebné vyvinúť väčšiu silu, aby zaskočil
pruživový mechanizmus.
• Ak chcete akumulátor vytiahnuť, stlačte dve
uvoľňovacie tlačidlá (14) súčasne. Pružinový
mechanizmus vysunie akumulátor z náradia
von.
Voľba pracovného režimu (obr. C1 & C2)
DC222 (obr. C1)
Náradie je možné používať v nasledovných
pracovných režimoch:
Vŕtanie bez príklepu: pri skrutkovaní
a vŕtaní do kovu, dreva a plastov.
Odporúčame akumulátor ihneď po vybratí
z náradia vložiť do nabíjačky
Vŕtanie s príklepom: pri vŕtaní do
betónu a muriva.
Kryt akumulátora (obr. B)
Ochranný kryt slúži na ochranu kontaktov
odpojeného akumulátora. Pokiaľ by nebol
nasadený, mohlo by dôjsť ku skratovaniu
DC223/DC224 (obr. C2)
Náradie je možné používať v nasledovných
pracovných režimoch:
7
Vŕtanie bez príklepu: pri skrutkovaní
a vŕtaní do kovu, dreva a plastov.
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. F)
•
•
•
Vŕtanie s príklepom: pri vŕtaní do
betónu a muriva.
•
•
Len príklep: pre ľahké sekanie.
•
•
Prepínač pravého a ľavého chodu (obr. G)
Prevádzkový režim zvoľte stlačením
bezpečnostného tlačidla (4) a otočením
voliča režimu (3) do polohy, v ktorej smeruje
na symbol požadovaného režimu.
Uvoľnite bezpečnostné tlačidlo
a skontrolujte, či je volič režimov zaistený
v zvolenej polohe.
•
•
Nemeňte režim počas chodu náradia.
Vloženie a vybratie príslušenstva SDS-plus
(obr. D)
DC224 - výmena držiaku nástrojov za
skľučovadlo (obr. H)
•
•
•
Výmena prachového krytu (obr. D)
Bočnú rukoväť (9) je možné uchytiť tak, aby
vyhovovala pravákom i ľavákom.
Prachový kryt (7) chráni mechanizmus pred
prachom. Opotrebovaný prachový kryt okamžite
vymeňte.
• Zasuňte zaisťovaciu objímku (15) a
vytiahnite prachový kryt (7).
• Nainštalujte nový prachový kryt.
• Uvoľnite zaisťovaciu objímku držiaku
nástroja.
Náradie používajte vždy s riadne
pripevnenou bočnou rukoväťou.
•
Otočte zaisťovacou objímkou (6) do
odistenej polohy a držiak nástroja (5)
vytiahnite.
Skľučovadlo (17) nasaďte na hriadeľ
a otočte zaisťovacou objímkou do zaistenej
polohy.
Pokiaľ chcete vymeniť skľučovadlo za držiak
nástroja, najskôr rovnakým spôsobom
vyberte skľučovadlo. Potom rovnakým
spôsobom nainštalujte držiak nástroja.
Nikdy nepoužívejte štandardné
skľučovadlá na vŕtanie s príklepom.
Upevnenie bočnej rukoväte (obr. E)
•
Prepínaciu páčku pravého a ľavého chodu
(2) zatlačte doľava (strana náradia po ľavej
ruke) pre vŕtanie vpred (otáčanie vrtáku
doprava). Riaďte sa šípkami vyznačenými
na náradí.
Prepínaciu páčku pravého a ľavého chodu
(2) zatlačte doprava (strana náradia po
pravej ruke) pre vŕtanie smerom vzad
(otáčanie vrtáku doľava).
Pred vykonaním zmeny smeru chodu
počkajte, až sa motor celkom zastaví.
Toto náradie používa príslušenstvo SDSplus(viď prierez telom vrtáku SDS-plusna
obrázku D).
• Telo vrtáku vyčistite a premažte.
• Do držiaku nástrojov (5) zasuňte násadu.
• Vrták zasuňte a ľahko otočte, až pokým
nezapadne do drážok.
• Zatiahnite za násadu a presvedčte sa,
že je správne zaistená. Funkcia príklepu
vyžaduje, aby sa vrták, po zaistení v držiaku
násady, mohol pohybovať po osi pár
centimetrov.
• Vrták vyberiete tak, že odtiahnete
zaisťovaciu objímku (15) a vytiahnete
vrták.
•
•
Upnite si patričný vrták.
Uvoľnite bočnú rukoväť (9).
Nastaviteľnú hĺbkovú zarážku (8) nasaďte
cez otvor upínadla bočnej rukoväte.
Upravte hĺbku vŕtania tak, ako je
znázornené.
Bočnú rukoväť dotiahnite.
Bočnú rukoväť povoľte.
Pre pravákov: rukoväť nasaďte na objímku
za držiakom nástroja tak, aby smerovala
doľava.
Pre ľavákov: rukoväť nasaďte na objímku
za držiakom nástroja tak, aby smerovala
doprava.
Bočnú rukoväť natočte do požadovanej
polohy a dotiahnite ju.
Pokyny na obsluhu
•
•
8
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Dávajte pozor na umiestenie
elektrického vedenia a potrubia.
•
•
•
Vyvíjajte na obrobok iba ľahký
tlak (asi 5 kg). Nadmerný tlak na
náradie neurýchli vŕtanie, ale zníži
výkonnosť náradia a môže skrátiť
dobu jeho životnosti.
Nevŕtajte príliš hlboko, aby nedošlo
k poškodeniu prachového krytu.
Vždy držte náradie pevne oboma
rukami a zaujmite pevný postoj.
Náradie používajte vždy s riadne
pripevnenou bočnou rukoväťou.
Skrutkovanie (obr. A)
•
•
•
-
•
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
•
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia
sú určované tlakom, ktorý je vyvíjaný na
vypínač.
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač
uvoľnite.
Pokiaľ si prajete náradie zaistiť, presuňte
prepínač pravého/ľavého chodu (3) do
strednej polohy.
•
•
Vŕtanie s príklepom (obr. A)
•
•
•
•
•
•
Otočte voličom režimu (3) tak, aby smeroval
na režim “vŕtania s príklepom”.
Upnite si patričný vrták. Pre čo najlepšie
výsledky používajte vysoko kvalitné vrtáky
s hrotmi zo spekaného karbidu.
Nastavte bočnú rukoväť (9) podľa
potreby.
V prípade nutnosti nastavte hĺbku otvoru.
Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný
otvor.
Vrták umiestnite na značku a zapnite
náradie.
DC223/DC224 - Sekanie (obr. A)
•
Otočte volič režimu (3) tak, aby smeroval
na polohu „iba príklep“.
• Nasaďte príslušný sekáč a skontrolujte, či
je riadne zaistený.
• Nastavte bočnú rukoväť (9) podľa potreby.
• Náradie zapnite a začnite pracovať.
Pri zmene režimu sekanie na rotačné režimy
môže byť potrebné motor nechať chvíľu bežať,
aby kolieska prevodovky do seba zapadli.
•
Vŕtanie bez príklepu (obr. A)
•
•
-
•
Otočte voličom režimu (3) tak, aby smeroval
na režim “vŕtania bez príklepu”.
Zvoľte si smer otáčania.
Podľa typu vášho náradia postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
Na použitie šesťhranných skrutkovacích
nástavcov zasuňte špeciálny skrutkovací
adaptér SDS-plus® (DC212/DC213).
Vymeňte držiak nástrojov za skľučovadlo
(DC224).
Vložte do držiaka zodpovedajúci skrutkovací
nástavec. Pri skrutkovaní skrutiek s plochou
drážkou v hlave vždy používajte nástavec
so zavádzacím púzdrom.
Ľahko stlačte spínač s reguláciou otáčok
(1) tak, aby sa nepoškodila hlavička skrutky.
Pri spätnom chode je rýchlosť otáčok
automaticky znížená, aby sa skrutka ľahšie
vyskrutkovala.
Pokiaľ je skrutka zarovnaná s povrchom
obrobku, uvoľnite stlačenie vypínača
s reguláciou otáčok, aby nedošlo k zarezaniu
hlavy skrutky do obrobku.
Otočte voličom režimu (3) tak, aby smeroval
na režim “vŕtania bez príklepu”.
Podľa typu vášho náradia postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
Nasaďte adaptér skľučovadla / zostavu
skľučovadla (DC222/ DC223). Pre
skľučovadlá štandardných rozmerov 10
alebo 13 mm sú k dispozícii špeciálne
adaptéry SDS-plusso závitom, aby bolo
možné používať rovné vŕtacie násady.
Vymeňte držiak nástrojov za skľučovadlo
(DC224).
Postupujte rovnakým spôsobom, ako pri
vŕtaní s príklepom.
•
Toto náradie nepoužívajte na
miešanie alebo čerpanie ľahko
horľavých alebo výbušných
kvapalín (benzín, alkohol a pod.).
Nepoužívajte náradie na miešanie
horľavých kvapalín označených
zodpovedajúcou etiketou.
Doplnkové príslušenstvo
Ako doplnky sú ponúkané rôzne typy vrtákov
a sekáčov SDS-plus®.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
Nikdy nepoužívejte štandardné
skľučovadlá na vŕtanie s príklepom.
9
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
•
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si
mohol používateľ opraviť sám. Po približne
40 hodinách prevádzky odneste náradie do
autorizovaného servisu DEWALT. Pokiaľ
sa vyskytnú problémy ešte pred uplynutím
tejto doby, kontaktujte autorizovaný servis
DEWALT.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Dobíjateľné akumulátory
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Pokiaľ prestane akumulátor s dlhou
životnosťou dodávať dostatočnú úroveň
výkonu, je treba ho dobiť. Po ukončení
jeho životnosti preveďte jeho likvidáciu
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
Používané príslušenstvo a prídavné zariadenia
sa musia pravidelne mazať v okolí uchytenia
SDS-plus®.
•
Čistenie
• Nabíjačku pred čistením krytov mäkkou
handričkou odpojte od siete.
• Pred čistením z náradia vytiahnite
akumulátor.
• Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový
kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
•
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
10
Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
Batérie NiCd a NiMH je možné recyklovať.
Odovzdajte ich prosím dodávateľovi
alebo v miestnej recyklačnej stanici.
Zhromaždené akumulátory budú vhodne
zlikvidované alebo recyklované.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Vyhlásenie o zhode
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Označenie “elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
napájací prívodný kábel) alebo náradie
napájané batériami (bez kábla).
NÁVOD SI USCHOVAJTE.
DC222/DC223/DC224
DEWALT prehlasuje, že toto elektrické náradie
zodpovedá smerniciam: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
Hladina akustického tlaku:
DC222
DC223
LpA (akustický tlak)
83,7 dB(A) 83,7 dB(A)
KpA (nepresnosť merania)
1,9 dB(A) 1,9 dB(A)
LWA (akustický výkon)
97 dB(A) 97 dB(A)
KWA (nepresnosť merania)
1,9 dB(A) 1,9 dB(A)
1
a
DC224
b
84 dB(A)
2,4 dB(A)
98 dB(A)
c
2,4 dB(A)
Hodnota vibrácií prenášaných na obsluhu RMS
meraná v troch osiach:
DC222 DC223 DC224
ah,HD
9,1 m/s2 9,1 m/s2 7,7 m/s2
nepresnosť merania
1,5 m/s2 1,5 m/s2 1,5 m/s2
2
a
b
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03/2006
c
d
11
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazu.
Nepracuje s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako je prostredie
s horľavými kvapalinami, plynmi alebo
s výbušným prachom. Náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže zapáliť prach alebo
výpary.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením
nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými
povrchmi ako sú potrubia, radiátory,
s p o r á k y a c h l a d n i č k y. A k d ô j d e
k uzemneniu Vášho tela, vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Pokiaľ do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
odpájaní náradia od elektrickej siete.
Prívodný kábel držte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí. Poškodený
e
3
a
b
c
d
e
f
g
4
a
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Ak s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel
určený do vonkajšieho prostredia.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
b
c
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
premýšľajte. S náradím nepracujte ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
omamných látok, alkoholu alebo liekov.
Chvíľková nepozornosť pri práci s týmto
náradím môže privodiť vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti. Vždy používajte ochranu
zraku. Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia
osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Predtým
ako náradie pripojíte do elektrickej
zásuvky zabezpečte, aby bol hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
náradia s prstom na vypínači alebo jeho
pripájanie, pokiaľ je hlavný vypínač v polohe
zapnuté, môže viesť k poraneniu osôb.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
Nenakláňajte sa Pri práci udržiavajte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše
vlasy, odev alebo rukavice nedostali do
nebezpečnej blízkosti pohyblivých častí.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je náradie vybavené zariadením
na odsávanie prachu, skontrolujte,
či je riadne nainštalované a správne
používané. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
d
e
f
g
5
a
b
Prevádzka a údržba elektrického
náradia
Náradie nepreťažujte.Používajte správny
typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití
12
správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie .
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho
od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu
detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré
toto náradie nevedia ovládať, aby s týmto
elektrickým náradím pracovali. Elektrické
náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického náradia.
Skontrolujte, či náradie nemá vychýlené
alebo rozpojené pohyblivé časti,
zlomené diely alebo akúkoľvek inú
poruchu, ktorá môže mať vplyv na jeho
správny chod.Ak je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho porúch vzniká
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Správne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými hranami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie,
príslušenstvo, nástroje atď. v súlade
s týmito pokynmi a spôsobom
odporučeným pre daný typ náradia
s ohľadom na pracovné podmienky
a druh vykonávanej práce. Použitie
náradia iným spôsobom a na iné než
odporučené účely môže viesť k vzniku
nebezpečných situácií.
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Pred vložením akumulátora sa uistite,
či je vypínač v polohe vypnuté. Vloženie
akumulátora do náradia so zapnutým
vypínačom spôsobí poruchu alebo úraz.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného akumulátora spôsobiť požiar.
c
d
e
6
a
Elektrické náradie používajte iba
s vyslovene určenými akumulátormi.
Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť požiar alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte ho
mimo dosahu kovových predmetov ako
sú kancelárske sponky na papier, mince,
kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie
drobné kovové predmety, ktoré môžu
spôsobiť skratovanie oboch svoriek
akumulátora. Vzájomné skratovanie
kontaktov akumulátora môže spôsobiť
popáleniny alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže
z akumulátora unikať kvapalina;
vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou.
Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne do
styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto
omyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
•
•
•
Štítky na nabíjačke a na akumulátoroch
Okrem piktogramov uvedených v príručke
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore zdroji
obsahovať nasledujúce piktogramy:
Nabíjanie batérie
Batéria nabitá
Závada nabíjania
Nabíja akumulátory NiMH a NiCd
Servis
Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné diely. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Nezasahujte s vodivými
predmetmi
Poškodený akumulátor
nenabíjajte
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre vŕtacie
kladivá
•
•
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu
Zabráňte styku s vodou
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
•
•
•
•
•
Nikdy sa nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu otvoriť akumulátor.
Pri likvidácii akumulátora sa vždy riaďte
pokynmi uvedenými na konci tohto návodu
na použitie.
Ak sa nabíjačky a akumulátory nepoužívajú,
musia byť uskladnené na suchom mieste a
musia byť tiež vhodne zabezpečené, mimo
dosahu detí.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Pred vložením akumulátora do nabíjačky
sa uistite, či je čistý a suchý.
Na nabíjanie akumulátorov NiMH DEWALT
používajte iba nabíjačky označené NiMH
alebo NiMH + NiCd.
Pri prenášaní nikdy nedržte nabíjačku za
prívodný kábel. Neťahajte za kábel pri jeho
vyťahovaní zo zásuvky. Kábel veďte tak,
aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
Nepracujte s nabíjačkou v podmienkach
s vysokou vlhkosťou.
Nepokúšajte sa nabíjať vlhké
akumulátory.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt
4°C až 40°C
Doba nabíjania je uvedená
v technických dátach
Pri pripájaní k nabíjačke
používajte vždy ochranné
okuliare.
13
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046927 - 29-06-2007
14
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
15
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC222K - - - - A
16
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC222K - - - - A
17
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC224KA - - - A
18
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC224KA - - - A
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising