DW311 | DeWalt DW311 CUT SAW instruction manual

555777-07 CZ
DW310
DW311K
2
3
MEČOVÁ PILA
DW310/DW311K
konstrukce toto nářadí umožňuje provádění
řezů velmi těsně u okrajů nepřístupných míst.
1 Spínač s regulací otáček
2 Otočný regulátor rychlosti (DW311K)
3 Volič kyvadlových kmitů (DW311K)
4 Držák pilového listu
5 Patka pily
6 Přídržná páčka patky
7 Upínací svorka pilového listu
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DW310
Napětí
V 230
Příkon
W 1200
Otáčky naprázdno
0 - 2600
Zdvih
mm 28
Řezná kapacita
do dřeva/ kovových
profilů/potrubí
mm 300/130/
z plastu
160
Hmotnost
kg 4,2
Pojistky:
Nářadí 230 V
DW311K
230
1200
0 - 2600
28
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro
jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
zdroje odpovídá velikosti napětí uvedené na
výkonovém štítku přístroje.
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
zemnícího vodiče.
300/130/
160
4,2
Použití prodlužovacího kabelu
10 A v napájecí síti
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto zařízení (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Kabel musí mít pogumovaný plášť a musí
obsahovat zemnící vodič.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Mečová pila
1 Sadu pilových listů pro všeobecné použití.
1 Kufřík (pouze u modelu K)
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
•
•
Uchycení pilového listu (obr. B)
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
•
•
Popis (obr. A)
Vaše mečová pila DW310/DW311K je určena
k řezání dřeva, kovu a potrubí. Kompaktní
4
Otevřte upínací svorku pilového listu (7)
tak, aby se uvolnil mechanismus sevření
pilového listu.
Do držáku pilového listu (4) zasuňte pilový
list (4) až na doraz. Pilový list je možné
nasadit s ozubením směřujícím dolů nebo
nahoru.
Uzavřete upínací svorku pilového listu (7)
tak, aby se uzavřel mechanismus sevření
pilového listu.
Opačným postupem pilový list vyjmete.
Pilové listy
•
materiál
železné kovy
barevné kovy
Dřevo
plasty
zdivo
doporučený pilový list
jemné zoubkování
hrubé zoubkování
hrubé zoubkování
jemné zoubkování
tvrzená karbidem
•
•
Široká škála pilových listů daného určení je
k dispozici jako zvláštní výbava.
Pilový list volte vždy pečlivě.
Před zahájením provozu:
• Nasaďte příslušný typ pilového listu.
K řezání křivek používejte úzké pilové
listy. U těžce přístupných míst (například
v blízkosti zdí, atd.) používejte pružné
bimetalové pilové listy.
Nastavení seříditelné patky pily (obr. C)
Patku pily je možné seřídit kvůli omezení
hloubky řezu a pro prodloužení životnosti
pilové čepele.
• Přídržnou páčku patky pily (6) stlačte
dolů.
• Přesuňte patku pily (5) do požadované
polohy.
• Přídržnou páčku patky pily zatlačte nahoru,
aby byla patka zajištěna.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
DW311K - Nastavení kyvadlového pohybu
(obr. D)
Knoflík regulace otáček (2) je možné použít
k nastavení požadovaného rozsahu rychlosti.
• Nastavte elektronický regulátor otáček na
požadované otáčky. Požadované nastavení
závisí na síle obrobku a na tom, z jakého je
materiálu.
• Vysokou rychlost používejte k řezání
měkkých materiálů jako je dřevo. Pro řezání
kovu používejte nízkou rychlost.
Přímočarý kmitavý pohyb: pro řezání
kovů a potrubí a pro dokončovací práce
se dřevem.
Oběžný pohyb: pro rychlé řezání
dřeva.
Volič kyvadlových kmitů (3) přepněte do
požadované polohy tak, aby byla šipka (10)
v rovině se značkou (9).
Po delší době chodu nářadí v nízkých
otáčkách jej ponechejte běžet přibližně
3 minuty na maximální rychlost při
volnoběhu.
Pokyny pro obsluhu
•
•
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
DW311K - Nastavení elektronického
regulátoru otáček (obr. A)
Nastavitelný kyvadlový pohyb zaručuje perfektní
provedení řezu pro různé materiály. Nářadí je
možné používat v následujících pracovních
režimech:
•
Před řezáním zdiva či podlah
vezměte na vědomí umístění
skrytého potrubí a elektrického
vedení. Nářadí držte vždy za
rukojeť.
Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Před započetím řezu nechejte pár
vteřin kmitat pilový list naprázdno.
Nikdy pilu nespouštějte, pokud je
pilový list zaříznut v obrobku nebo
pokud se materiálu dotýká.
Řezání dřeva
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Zajistěte, aby byl obráběný materiál
pevně upnut.
Na nářadí příliš netlačte a na pilový
kotouč netlačte ze strany. Pokud
je možné, pracujte s patkou pily
přitlačenou k obrobku. Předejde
se tím poškození čepele a zastaví
se trhání a vibrace nářadí.
•
•
Upevněte si bezpečně obrobek a před
řezáním z něj odstraňte všechny hřebíky
a kovové předměty.
Uchopte nářadí oběma rukama, pracujte
s patkou pily přitisknutou k obrobku.
Vyřezávání do dřeva (obr. E)
• Patku pily ponechejte ležet na obrobku
v takové poloze sklonu, jaká je při zářezu
pilového listu.
5
•
Zapněte pilu a pomalu táhněte ostřím.
Ujistěte se, zda po celou dobu zůstává
patka pily v kontaktu s obrobkem.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Vybrání
• Změřte si a označte požadované vybrání.
• Použijte úzký pilový list, spodní část patky
pily ponechávejte v kontaktu s obrobkem
a dávejte pozor, aby pilový list směřoval
ve vytyčené řezné linii.
• Pokud je nutné, například ve stísněných
prostorách, použijte vnější okraj patky pily
jako vodítka.
• Zapněte nářadí a táhněte ostřím materiálem
při plných otáčkách, nářadí pevně tlačte
oproti obrobku.
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Mazání
Pokud není nářadí delší dobu používáno,
naneste na pilový list menší množství oleje
(například strojní olej).
Odsávání prachu
Čištění
Pokud je nářadí používáno ve vnitřních
prostorách delší dobu, používejte vhodný
systém odsávání nečistot, který je zkonstruován
v souladu s platnými nařízeními týkajících se
emisí nečistot.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Ochrana životního prostředí
Řezání kovu
•
•
•
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Pokud řežete tenké kovy, vždy je vyztužte
pomocí dřeva na obou stranách. To vám
zaručí provedení čistého řezu a zabrání se
tím poničení materiálu.
U dlouhých přímých řezů si na obrobek
vyznačte linii řezu.
Kolem linie řezu naneste tenký film maziva,
spusťte nářadí a veďte pilový list po linii
řezu.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Řezání plastů
•
Vždy pracujte se sníženými otáčkami.
Proveďte testovací řez, abyste zjistili, zda
je materiál náchylný na teplo.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Řezání zdiva
Při řezání azbestu se může vytvářet
nebezpečný prach. Řiďte se zákonnými
nařízeními a dodržte doporučení
vydaná výrobci azbestu.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Řezání až po vyčnívající okraj (obr. F)
•
Pomocí běžného pilového listu
instalovaného horní stranou dolů proveďte
řez až k plánovanému okraji.
6
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Všeobecné bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru anebo vážné poranění. Označení
“výkonné nářadí“ ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní
šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi (bez
napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
ES Prohlášení o shodě
DW310/DW311K
DEWALT prohlašuje, že tato výkonná nářadí
odpovídají směrnicím: 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 60745, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
1
a
V případě zájmu o podrobnější informace
prosím kontaktujte společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené
na konci tohoto návodu.
b
Hladina akustického tlaku:
DW310QS DW311K-QS DW311-LX
LpA (akustický tlak) dB(A)
89
90
89
LWA (akustický výkon) dB(A)
100
101
100
KpA (odchylka akustického tlaku) dB(A)
3
3
3
KWA (odchylka akustického výkonu) dB(A)
3
3
3
c
2
a
Úroveň vibrací RMS přenášená na obsluhu:
DW310-QS DW311K-QS DW311-LX
Měřeno podle EN 50144 m/s2
11,7
18,5
17,7
Měřeno podle EN 60745 m/s2
21,5 1)
24,6 2)
12,8 3)
1)
2)
3)
b
nepřesnost měření: 9,0 m/s2
nepřesnost měření: 10,9 m/s2
nepřesnost měření: 9,8 m/s2
c
d
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
7
Pracovní prostor
Pracovní prostor udržujte v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést ke způsobení
úrazu.
Nepracuje s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou, jako
jsou prostředí s hořlavými kapalinami,
plyny nebo s výbušným prachem. Nářadí
je zdrojem jiskření, které může zapálit prach
nebo výpary.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými
povrchy jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky nebo ledničky. Dojde-li k Vašemu
uzemnění, hrozí zvýšené riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání nebo
za něj netahejte při odpojování nářadí
od elektrické sítě. Napájecí kabel držte
z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých částí. Poškozený
nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
e
3
a
b
c
d
e
f
g
4
a
b
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel
určený do venkovního prostředí. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
c
Bezpečnost osob
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím používejte
rozum. S nářadím nepracujte pokud jste
unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při práci s tímto
nářadím může přivodit vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím,
než nářadí připojíte do elektrické zásuvky
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač
ve vypnuté poloze. Přenášení nářadí
s prstem na spínači nebo jeho připojování,
pokud je hlavní spínač v poloze zapnuto,
může vést k poranění osob.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na pohyblivých
částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly
do nebezpečné blízkosti pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je nářadí vybaveno zařízením
pro odsávání prachu, zkontrolujte,
zda je řádně nainstalováno a správně
užíváno. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
d
e
f
g
5
a
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu
nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte ostatním osobám, které
toto nářadí neumí ovládat, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Výkonné
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte,
zda nářadí nemá vychýlené nebo
rozpojené pohyblivé části, zlomené
díly nebo jakoukoliv jinou závadu,
která může mít vliv na jeho správný
chod. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho poruch vzniká
nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí,
příslušenství, nástroje atd. v souladu
s těmito pokyny a způsobem
doporučeným pro daný typ nářadí
s ohledem na pracovní podmínky a druh
vykonávané práce. Použití nářadí jiným
způsobem a k jiným než doporučeným
účelům může vést ke vzniku nebezpečných
situací.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, jež používá
shodné náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro práci
s pilami
Zapnutí a vypnutí
• Po vypnutí se nikdy nepokoušejte dobíhající
plátek pily zastavit prsty.
• Nikdy nepokládejte pilu na stůl nebo na
pracovní ponk, pokud není vypnuta a zcela
zastavena. Po vypnutí pily pilová čepel ještě
krátce dobíhá.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro vaši práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
8
V průběhu řezání
• Pokud používáte pilové čepele speciálně
určené k řezání dřeva, odstraňte před
započetím práce z obrobku veškeré hřebíky
a jiné kovové části.
• Kdekoliv je to možné, používejte
k bezpečnému uchycení obrobku svěrák
a upínadla.
• Nepokoušejte se řezat extrémně malé
obrobky.
• Nenahýbejte se příliš vpřed. Ujistěte se, zda
máte vždy pevný postoj, obzvláště pokud
stojíte na lešení nebo na žebřících. Pilu
držte vždy oběma rukama.
• Pro řezání křivek a prohlubní použijte
k tomu účelu přizpůsobenou pilovou
čepel.
Kontrola a výměna pilové čepele
• Používejte výhradně pilové čepele
odpovídající požadavkům obsažených
v těchto pokynech pro práci.
• Používejte výhradně ostré pilové čepele ve
výborném stavu; popraskané nebo staré
pilové čepele by měly být ihned zlikvidovány
a nahrazeny novými.
• Zajistěte, aby byla pilová čepel bezpečně
upevněna.
9
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047672 - 13-07-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
CUT SAW 1
©
DW310 - - - - - A
12
CUT SAW 1
©
DW311 - - - - - A
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising