DC800 | DeWalt DC800 IMPACT WRENCH instruction manual

577688-42 UA
DC800
DC810
2
3
БЕЗДРОТОВИЙ УДАРНИЙ ГАЙКОВЕРТ DC800/DC810
Вітаємо Вас!
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: вк азує на
потенційно небезпечну ситуацію, яка,
якщо її не уникнути, може призвести
до смерті або серйозних травм.
Ви обрали інструмент виробництва компанії
DEWALT. Великий досвід компанії у розробці
інструментів та постійна робота над їх
вдосконаленням роблять DEWALT надійним
партнером професійних користувачів.
УВАГА: в к азує на п отенц і й но
небезпечну ситуацію, яка, якщо її
не уникнути, може призвести до
незначних або середніх травм.
Технічні дані
Напруга
Макс. вихідна
потужність
Швидкість без
навантаження
Кількість ударів
Максимальний
обертаючий момент
Тримач насадок
Вага
(без акумулятора)
ВDC
DC800
36
Вт 800
хв-1 1,400
хв-1 2,500
DC810
28
УВАГА: якщо використовується
без символу попередження про
небезпеку, вказує на потенційно
небезпечну ситуацію, яка, якщо її
не уникнути, може призвести до
пошкодження майна.
350
2,400
3,000
вказує на ризик ураження
електричним струмом.
Нм 440
215
1/2" (квадратний)
кг 2.4
Акумулятор
Напруга
ВDC
Ємність
Ампер-годин
Вага
кг
DE9360
36
2.2
1.0
Зарядний пристрій
Напруга мережі
живлення
ВAC
Приблиз. час
зарядки
хв.
Вага
кг
DE9000
1.4
LPA (звуковий тиск)
KpA (погрішність
звукового тиску)
LWA (акустична
потужність)
KWA (погрішність
акустичної потужності)
DE9280
28
2.2
0.92
DC800
97 дБ(A)
DC810
92 дБ(A)
1.9 дБ(A)
3 дБ(A)
106 дБ(A)
103 дБ(A)
1.9 дБ(A)
3v
Загальне значення вібрації (векторна сума) згідно
з EN 60745:
Значенні вібрації =
10.5 м/с²
8 м/с²
Погрішність K =
1.7 м/с²
2.2 м/с²
230
60
0.9
Задеклароване значення вібрації
вимірювалось згідно зі стандартною методикою
тестування та може використовуватися для
порівняння інструментів.
Запобіжники:
230 В інструменти 10 Ампер, мережа живлення
Позначення: інструкції з техніки
безпеки
Задекларовані значення вібрації можна
також використовувати для попередньої
оцінки впливу вібрації.
Умовні позначення, що наведені нижче,
описують рівень серйозності кожного
попередж уючого сл ова. Будь ласк а,
прочитайте керівництво та звертайте увагу
на наступні символи.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Значення
вібрації під час вик ористання
інструменту може відрізнятися від
задекларованого в залежності від
способів використання інструменту.
Це може призвести до значної
недооцінки впливу вібрації,
якщо інструмент регулярно
використовується таким чином.
НЕБЕЗПЕКА: вказує на надзвичайно
небезпечну ситуацію, яка, якщо її не
уникнути, призведе до смерті або
серйозних травм.
4
Оцінка рівню впливу вібрації протягом певного
періоду роботи також повинна враховувати
кількість вимкнень інструменту та періоди
холостого ходу, крім часу запуску.
е н е р го с п ож и ва н н я ( з в и к о р и с та н н я м
електричного кабелю) або акумуляторів
(без кабелю).
1) БЕЗПЕКА РОБОЧОЇ ЗОНИ
a) Тримайте робочу зону чистою та
добре освітленою. Неупорядковані та
темні робочі зони збільшують ймовірність
нещасного випадку.
b) Н е в и ко р и с то ву й т е е ле к т р и ч н і
інструменти у вибухонебезпечних
умовах, наприклад, в присутності
легкозаймистих рідин, газів або пилу.
Електричні інструменти створюють
іскри, що можуть запалити пил або
випаровування.
c) Тримайте дітей та сторонніх подалі
під час використання механізованого
інструменту. Відвернення уваги може
призвести до втрати контролю.
Це може значно знизити рівень впливу
протягом усього періоду роботи.
Заява про відповідність ЄС
DC800/DC810
D E WA LT з а я вл я є , що ц і ел е к т р и ч н і
інструменти розроблені відповідно до
стандартів: 98/37/EC, 89/336/EEC, 86/188/
EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2- 2,
EN 55014-1, EN 55014-2.
Для отримання більш детальної інформації,
будь ласка, звертайтесь до компанії DEWALT
за адресою, яка вказана нижче або на
зворотній стороні керівництва.
2) ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА
a) Вилка електричного інструменту
має відповідати розетці. Ніколи
ніяким чином не змінюйте розетку. Не
використовуйте ніяких адаптерів до
вилки з заземленими механізованими
інструментами. Не модифіковані
вилки та розетки, що підходять до них,
зменшують ризик ураження електричним
струмом.
b) Уникайте контакту тіла з заземленими
п о ве рх н я м и , т а к и м и я к т ру б и ,
радіатори, плити та холодильники.
Якщо Ваше тіло заземлене, ризик
у р а ж е н н я ел е к т р и ч н и м с т р у м о м
збільшується.
c) Не залишайте електричні інструменти
під дощем або в умовах підвищеної
в ол о г о с т і . В од а , щ о п от р а п л я є
в електричний інструмент, підвищує
ризик ураження електричним струмом.
d) Н е в и к о р и с т о в у й т е ш н у р н е
за призначенням. Ніколи не
використовуйте шнур для переносу,
в и т я г н е н н я а б о в і д к л юч е н н я
електричного інструменту. Тримайте
шнур подалі від високих температур,
ма с т и л а , гос т р и х п р е д м ет і в т а
рухомих деталей. Ушкоджений або
заплутаний шнур підвищ ує ризик
ураження електричним струмом.
e) При використанні електричного
інструменту на вулиці, використовуйте
Директор з розробки та випуску продукції
Хорст Гроссман (Horst Großmann)
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Німеччина
16/08/2007
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: уважно
прочитайте керівництво з експлуатації
для зниження ризику отримання
травм.
Загальні правила безпеки для
електричного інструменту
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте
всі попередження та інструкції
Н е в и к о н а н н я п о п е р ед ж е н ь та
інструкцій може призвести до
ураження електричним струмом,
пожежі та/або серйозної травми.
З Б Е Р І ГА Й Т Е Ц Е К Е Р І В Н И Ц Т В О
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
В ПОДАЛЬШОМУ.
Термін „електричний інструмент„ в усіх
попередженнях, перерахованих нижче,
с т о с у є т ь с я в и к о р и с т о ву в а н и х В а м и
інструментів, що працюють від мережі
5
f)
подовжуючий шнур, що підходить для
використання на вулиці. Використання
шнура, що підходить для вулиці, знижує
ризик ураження електричним струмом.
Якщо неможливо уникнути
використання електричного
інструменту в умовах підвищеної
вологості, використовуйте живлення,
захищене пристроєм залишкового
струму (RCD). Використання RCD
знижує ризик ураження електричним
струмом.
контролем в несподіваних ситуаціях.
Вдягайтеся відповідним чином. Не
вдягайте вільний одяг чи прикраси.
Утримуйте волосся, одяг та рукавиці
подалі від рухомих деталей. Вільний
одяг, прикраси або довге волосся може
зачепитися за рухомі деталі.
g) Якщо передбачені пристрої для
підключення до засобів виділення
та збирання пилу, переконайтеся,
що вони правильно підключені та
використовуються. Використання таких
пристроїв зменшує ризик виникнення
небезпечних ситуацій, що пов’язані
з потраплянням пилу.
f)
3) ОСОБИСТА БЕЗПЕКА
a) Будьте в стані готовності, дивіться,
що ви робите, та використовуйте
загальний глузд, коли ви працюєте
з електричним інструментом. Не
використовуйте електричний
інструмент, коли ви втомлені або
знаходитесь під впливом наркотичних
речовин, алкоголю або ліків. Втрата
у в а г и п р и р о б от і з ел е к т р и ч н и м
інструментами може призвести до
серйозних травм.
b) Використовуйте особисті засоби
безпеки. Завжди вик ористовуйте
засоби захисту очей. Захисні пристрої,
як, наприклад, протипилова маска,
неслизькі захисні черевики, твердий
капелюх та засоби захисту слуху, що
використовуються у відповідних умовах,
можуть зменшити ризик травм.
c) Уникнення випадкового запуску.
Переконайтесь, що вимикач
знаходиться в позиції Викл. перед
підключенням до джерела живлення
та/або акумулятора, переміщенням
або перенесенням пристрою.
Перенесення інструменту, тримаючи
палець на вимикачі, або підключення
живлення з перемикачем в позиції Вкл.
може призвести до нещасного випадку.
d) Зніміть всі налаштувальні ключі
або гайкові ключі перед тим, як
вмикати електричний інструмент.
Налаштувальний або гайковий ключ,
прикріплений до рухомої частини
ел е к т р и ч н о го і н с т ру м е н т у, м ож е
призвести до травми.
e) Н е п е р е н а п р у ж у й т е с ь . З а в ж д и
утримуйте правильну постановку
ніг і рівновагу. Це дозволяє тримати
електричний інструмент під кращим
4) ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА
ЕЛЕКТРИЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ
a) Н е в и к о р и с т о в у й т е н а д м і р н і
зусилля при роботі з механізованим
і н с т рум е н том . В и ко р и с то ву й т е
відповідний електричний інструмент
для вашої задачі. Правильно обраний
ел е к т р и ч н и й і н с т рум е н т в и к о н а є
завдання краще та безпечніше за умов,
для яких він був розроблений.
b) Не використовуйте інструмент,
вм и к ач я ко го н е вм и к а є т а н е
вимикає його. Будь-який електричний
інструмент, який не може управлятися
вмикачем, є небезпечним і має бути
відремонтований.
c) В і д к л юч і т ь в и л к у в і д д же р е л а
живлення або акумулятор перед тим, як
робити будь-які налаштування, зміни
додаткового обладнання чи зберігання
інструменту. Ці профілактичні заходи
зменшують ризик випадкового запуску
електричного інструменту.
d) Б е р е ж і т ь в и м к н е н і е л е к т р и ч н і
інструменти від дітей та не
дозволяйте особам, що не знайомі
з електричним інструментом або
цими інструкціями використовувати
електричний інструмент. Електричні
інструменти є небезпечними, якщо вони
використовуються некваліфікованими
користувачами.
e) Технічне обслуговування електричних
інструментів. Перевіряйте на
відсутність вирівнювання або заїдання
рухомих деталей, ушкоджених частин
та інших умов, що можуть впливати
на роботу електричного інструменту.
6
Якщо є ушкодження, відремонтуйте
е ле к т р и ч н и й і н с т рум е н т п е р е д
використанням. Багато нещасних
в и п а д к і в є р езул ьтато м то го , що
інструмент не пройшов відповідного
технічного обслуговування.
f) Тримайте ріжучі інструменти гострими
та чистими. Правильно доглянуті
ріжучі інструменти з гострими ріжучими
кромками мають меншу ймовірність
заїдання, та ними легше керувати.
g) В и к о р и с т о в у й т е е л е к т р и ч н и й
інструмент, додаткові інструменти
та деталі інструмент у тощо у
відповідності до цих інструкцій та
відповідно до даного типу електричних
інструментів, зважаючи на умови
використання та роботу, яка має бути
виконана. Використання електричних
інструментів не за призначенням може
призвести до виникнення небезпечних
ситуацій.
6) ОБСЛУГОВУВАННЯ
a) Н а д а в а й т е В а ш е л е к т р и ч н и й
інструмент для обслуговування
кваліфікованим спеціалістом
з ремонту та використовуйте тільки
ідентичні замінні деталі. Це забезпечить
безпеку електричного пристрою, що
обслуговується.
Додаткові інструкції з техніки безпеки
для гайковертів
•
Тримайте електричні інструменти
лише за ізольовану поверхню при
виконанні операцій, при яких ріжуча
поверхня може торкнутися схованих
проводки або власного кабелю. Ріжучі
елементи при контакті з дротом під
напругою можуть призвести до появи
напруги в інструменті та ураження
оператора електричним струмом.
Додаткові інструкції з техніки
безпеки для акумуляторів та зарядних
пристроїв
5) ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА
ІНСТРУМЕНТОМ, ЩО ПРАЦЮЄ ВІД
АКУМУЛЯТОРА
a) З а р я д ж а й т е б а т а р е ю л и ш е з а
допомогою зарядного пристрою,
що вказаний виробником. Зарядний
пристрій, що підходить до одного типу
акумуляторів, може призвести до
пожежі, коли використовується з іншим
акумулятором.
b) Використовуйте цей електричний
інструмент лише зі спеціально
розробленим акумулятором.
Використання інших акумуляторів може
призвести до травм або пожежі.
c) Коли акумулятор не використовується,
тримайте його подалі від металевих
предметів, наприклад, скріпки, монети,
ключі, цвяхи, гвинти та інші маленькі
металеві предмети, що можу ть
створити з’єднання між терміналами.
Зімкнення терміналів акумулятора може
призвести до вибуху або пожежі.
d) І н о д і р і д и н а м о ж е в и т і к а т и
з акумулятора; уникайте контакту
з цією рідиною. Якщо випадково
трапиться так, що Ви доторкнетесь до
неї, змийте її водою. Якщо ця рідина
потрапить в очі, зверніться до лікаря.
Рідина, що витікає з батареї, може
призвести до подразнень та опіків.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
Переконайтесь, що акумулятор сухий
та чистий перед встановленням його
в зарядний пристрій.
Н і к ол и н е п е р е н о с ьт е з а р я д н и й
пристрій за шнур. Ніколи не тягніть за
шнур, щоб від’єднати його з розетки.
Оберігайте шнур від перегрівання, від
потрапляння жиру та контакту з гострими
предметами.
Пошкоджений або дефектний шнур
н е о бх і д н о з а м і н и т и в о ф і ц і й н о м у
сервісному центрі D E WALT. Ніколи
не намагайтесь відремонтувати його
самостійно.
Не залишайте зарядний пристрій
в умовах підвищеної вологості.
Не намагайтесь заряджати вологий
акумулятор.
Ніколи не відкривайте акумулятор.
Заряджайте лише ак ум улятори
з показниками, вказаними в цьому
керівництві. Не намагайтесь заряджати
батареї, які не підлягають зарядці.
Завжди виконуйте інструкції на зворотній
стороні цього керівництва щодо утилізації
акумулятора.
Коли акумулятори та зарядні пристрої не
використовуються, зберігайте їх в сухому
недоступному для дітей місці.
Транспортування
Літій-іонні акумулятори DEWALT відповідають
всім необхідним вимогами тестування
в рамках Керівництва по випробуванням
та критеріям ООН (ST/SG/AC.10/11/ Вид.
3 Частина III, підрозділ 38.3), як вказано
в Рекомендаціях ООН по перевезенню
небезпечних вантажів.
- Акумулятори мають ефективний захист
від внутрішнього надлишкового тиску та
короткого замикання.
- Відповідні заходи надані для уникнення
примусового розриву та небезпечного
зворотного струму.
- Еквівалентний вміст літію є нижчим за
відповідне граничне значення.
Негайно замінюйте пошкоджені
кабелі.
Проблема із зарядним пристроєм
Проблема з акумулятором
Викидайте акумулятори,
не забуваючи про безпеку
навколишнього середовища
Не спалюйте акумулятори
Заряджайте акумулятори лише
зарядними пристроями DEWALT
РОЗТАШУВАННЯ КОДУ ДАТИ
Код дати, який включає також рік виготовлення
продукту, наноситься на поверхню корпусу,
що знаходиться на стику інструменту та
акумулятору!
Літій-іонні акумулятори DEWALT виключені
з місцевих та міжнародних норм, що
стосуються небезпечних товарів. Однак
ці норми набувають чинності при
транспортуванні кількох акумуляторів
разом.
• П е р е к о н а й те с ь , що а к ум ул я то р и
упак овані згідно з нормами щодо
перевезення небезпечних вантажів, як
вказано вище, щоб уникнути короткого
замикання.
Приклад:
2007 XX XX
Рік виробництва
Комплект поставки
Комплект містить:
1 Бездротовий ударний гайковерт
1 Акумулятор (DC800K/DC810K)
2 Акумулятори (DC800KL/DC810KL)
1 Зарядний пристрій
1 Чемодан (лише K-моделі)
1 Керівництво з експлуатації
1 Креслення
Примітка: Акумулятори та зарядні пристрої
не входять до комплекту N-моделей.
Помітки на зарядному пристрої та
акумуляторі
Крім символів, що використовуються
в керівництві, помітки на зарядному пристрої
та акумуляторі можуть містити наступні
позначки:
Прочитайте керівництво перед
використанням
•
Див. технічні дані щодо часу
зарядки
•
Не піддавайте впливу води
Не торкайте електропровідними
предметами
Перевірте інструмент, деталі та аксесуари
на пошкодження, що могли виникнути під
час транспортування.
Перед експлуатацією уважно
прочитайте та зрозумійте всі положення
керівництва.
Опис (мал. A)
П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я : Н і к ол и н е
модифікуйте електричні інструменти
та їх деталі. Інакше вони можуть
стати причиною пошкодження майна
або травм.
Не заряджайте пошкоджені
акумулятори
Не використовуйте пошкоджені
зарядні пристрої
Заряджайте лише при температурі
4 °C - 40 °C
8
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Потужні ударні гайковерти DC800/810
розроблені для професійного використання
для закручування гвинтів та закручування
гайок в різних робочих зонах (наприклад,
будівельні майданчики). НЕ використовуйте
за умов високої вологості або в присутності
легкозаймистих рідин або газів.
Ці потужні ударні гайковерти є професійними
електричними інструментами. НЕ дозволяйте
дітям підходити та торкатися інструмента. При
використанні інструменту недосвідченими
операторами необхідний нагляд.
1
2
3
4
5
Збирання та налаштування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ перед збиранням
та налаштуванням завжди виймайте
акумулятор.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ завжди вимикайте
інструмент перед встановленням та
видаленням акумулятору.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ використовуйте
лише ак ум улятори та зарядні
пристрої DEWALT.
Встановлення та
акумулятору (мал. A)
Вимикач
Ручка інструмента
Пістолетна рукоятка
Кнопка вперед/назад
Акумулятор
•
Зарядний пристрій
•
Ваш зарядний пристрій DE9000 приймає
літій-іонні акумулятори DEWALT з потужністю
36 В (DE9360) та 28 В (DE9280) при 2.2
ампер-годин.
5 Акумулятор
6 Пускова кнопку
7 Зарядний пристрій
8 Індикатор зарядки (червоний)
видалення
Щ о б вс та н о в и т и а к ум ул я то р ( 5 ) ,
вирівняйте його по відсіку в інструменті.
Встановіть акумулятор у відсік та
натисніть, доки акумулятор не встане
на місце.
Щоб видалити акумулятор, натисніть
на спускову кнопку (6), одночасно
виштовхуючи акумулятор з відсіку.
Зарядка акумулятора (мал. A і B)
Завжди перевіряйте мережну розетку
перед зарядкою акумулятору. Якщо розетка
справна, а акумулятор не заряджається,
віднесіть зарядний пристрій до офіційного
сервісного центру D EWALT. При зарядці
зарядний пристрій та акумулятор можуть
стати теплими. Це є нормою і не є показником
проблеми.
Електрична безпека
Електричний двигун був розроблений лише
для одного значення напруги. Завжди
перевіряйте, що напруга акумулятора
відповідає напрузі, що вказана в технічних
даних. Також переконайтесь, що напруга
зарядного пристрою відповідає напрузі
мережі живлення.
УВАГА: Не заряджайте акумулятор
при температурі < 4 °C або > 40 °C.
Ре к о м е н д о в а н а т е м п е р а т у р а
навколишнього середовища для
зарядки: приблиз. 24 °C.
Ваш зарядний пристрій D E WALT
має подвійну ізоляцію згідно з
EN 60335.
•
Використання подовжуючого
шнура
Використовуйте подовжуючий шнур лише
за умови, що це абсолютно необхідно.
Використовуйте лише схвалений
подовжуючий шнур, що підходить до
споживаної потужності Вашого зарядного
пристрою (див. технічні дані). Мінімальний
розмір провідника - 1 мм2; максимальна
довжина - 30 м.
•
•
9
Щоб зарядити акумулятор (5), вставте
його в зарядний пристрій (7), як показано,
та підключіть зарядний пристрій до
мережі живлення. Переконайтесь, що
акумулятор повністю встановлений
в зарядний пристрій. Червоні індикатори
зарядки (8) будуть миготіти у відповідності
до стану зарядки акумулятору.
Після закінчення зарядки всі індикатори
будуть горіти. Зарядний пристрій
автоматично переключиться до режиму
вирівнювання.
Акумулятор можна витягнути в будь-який
час або залишити в зарядному пристрої
на невизначений час.
•
•
•
Червоні індикатори зарядки швидко
спалахують у разі виникнення проблеми
під час зарядки. Вставте акумулятор
ще раз або спробуйте зарядити інший
акумулятор. Якщо новий акумулятор
також не заряджається, віднесіть
з а ря д н и й п р и с т р і й н а п е р е в і р к у
в офіційний сервісний центр DEWALT.
Червоні індикатори зарядки швидко
спалахують, при чому після короткого
спалаху виникає довгий спалах, що
є показником проблеми з зарядним
пристроєм. Поверніть зарядний пристрій
в офіційний сервісний центр DEWALT.
Якщо зарядний пристрій підключається
до таких джерел живлення, як генератори
або джерела, що перетворюють постійний
струм на змінний струм, червоні зарядні
індикатори (7) можуть спалахувати
разом, при чому після двох коротких
швидких спалахів виникає пауза. Це
є показником тимчасової проблеми
з джерелом живлення. Зарядний пристрій
автоматично переходить до нормальної
експлуатації.
цього зарядний пристрій автоматично
переключиться на режим зарядки. Ця
функція забезпечує максимальний термін
служби акумулятора.
Захист від глибокої розрядки
Акумулятор оснащений захистом від глибокої
розрядки при використанні в інструменті.
Ус т а н о в к а т а з н і м а н н я н а с а д о к
(мал. C)
В а ш уд а р н и й га й к о ве рт о с н а ще н и й
к ва д р ат н и м т р и м ач е м н а с а д о к 1 / 2 “
з фіксуючою шпилькою.
Установка насадок
• Сполучіть отвір (9) на боковій стороні
насадки зі шпилькою (10) на тримачі.
• Натисніть на опорний стрижень (2)
насадки (11) до упору. За необхідності
злегка вдарте по ній.
Знімання насадок
• Натисніть через отвір (6) на фіксатор
(10) та витягніть насадку з опорного
стрижня.
Інструкції по використанню
Процес зарядки (мал. B)
Наступна таблиця вказує на стан зарядки
акумулятора.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди
виконуйте інструкції з техніки безпеки
та відповідні постанови.
Стан зарядки
1 індикатор миготить
< 33%
1 індикатор миготить, 1 індикатор горить 33-66%
1 індикатор миготить, 2 індикатори горять 66-99%
3 індикатори горять
100%
Перед експлуатацією:
• Переконайтесь, що Ваш акумулятор
(повністю) заряджений.
• Переконайтесь, що акумулятор добре
встановлений.
Автоматичне відновлення
• Режим автоматичного відновлення
вирівнює та балансує окремі елементи
акумулятора на максимальній потужності.
Акумулятор необхідно відновлювати
раз на тиждень або коли потужність
акумулятора знижується.
• Щоб відновити акумулятор, встановіть
його в зарядний пристрій, як завжди.
Залишіть його в зарядному пристрої
протягом не менше 8 годин.
Ввімкнення та вимкнення
DC800 (мал. A)
• Щоб запустити інструмент, натисніть на
перемикач Вкл./Викл. (1).
- Щоб обрати обертання вперед,
натисніть на нижню частину
перемикача.
- Щоб обрати обертання в зворотному
напрямку, натисніть на верхню
частину перемикача.
• Щоб зупинити інструмент, відпустіть
перемикач.
Режим температурної затримки
Якщо зарядний пристрій визначає, що
акумулятор є занадто гарячим або занадто
холодним, він автоматично вмикає режим
температурної затримки, припиняючи
процес зарядки, доки акумулятор не
досягне відповідної температури. Після
DC810 (мал. A)
Перемикач змінної швидкості
• Щоб запустити інструмент, натисніть на
перемикач Вкл./Викл. (1).
10
•
Щоб зупинити інструмент, відпустіть
перемикач.
•
•
Ваш інструмент оснащений системою
гальмування. Опорний стрижень зупиниться,
як тільки тригерний вмикач буде повністю
відпущений. Перемикач змінної швидкості
дозволяє обрати найкращу швидкість для
певних умов. Чим сильніше Ви натискаєте
на тригер, тим швидше працює інструмент.
Використовуйте менші швидкості для початку
затягування гвинтів або кріплень. Для
продовження терміну служби інструменту
використовуйте змінну швидкість лише для
початку затягування.
Час затягування
Цей інструмент затягує більшість елементів
кріплення за кілька секунд. Відповідний час
затягування в залежності від обертаючого
моменту визначається з досвіду.
Технічне обслуговування
Ваш електричний інструмент DEWALT було
розроблено для роботи протягом тривалого
періоду часу з мінімальним обслуговуванням.
Постійна задовільна робота залежить від
правильного догляду за інструментом та
регулярної очистки.
Примітка: тривале використання змінних
швидкостей не рекомендується. Це може
пошкодити перемикач, тому таких дій слід
уникати.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: перед зміною
напрямку обертання завжди
чекайте, доки двигун повністю не
зупиниться.
Змащування
Ваш електричний інструмент не вимагає
додаткового змащування.
Кнопка вперед/назад – DC810
Кнопка вперед/назад (4) дозволяє визначити
напрямок обертання інструменту та також
може використовуватись в якості кнопки
блокування.
Очищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
• Відключіть зарядний пристрій
від мережі живлення перед
очищенням корпусу м’якою
ганчіркою.
• Видаліть акумулятор перед
оч и ще н н я м ел е к т р и ч н о го
інструменту.
• Тримайте вентиляційні отвори
чистини та регулярно очищуйте
корпус м’якою ганчіркою.
Щоб обрати обертання вперед, відпустіть
тригерний вмикач та натисніть на контрольну
кнопку вперед/назад на правій стороні
інструменту.
Щоб обрати зворотне обертання, натисніть
на контрольну кнопку вперед/назад на лівій
стороні інструменту.
Центральне положення контрольної кнопки
блокує інструмент у вимкненому положенні.
При зміні положення контрольної кнопки
переконайтесь, що тригер відпущено.
Додаткові аксесуари
Примітка: при першому запуску інструменту
після зміни напрямку обертання Ви можете
почути тріск при запуску. це є нормою і не
є показником проблеми.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Через те що інші
аксесуари, ніж ті, що запропоновані
компанією DEWALT, не були перевірені
з цим продуктом, використання
цих аксесуарів з цим інструментом
може бути небезпечним. Щоб
зменшити ризик виникнення травм,
потрібно використовувати лише
рекомендовані аксесуари DEWALT
з цим інструментом.
Закручування гвинтів та гайок (мал. A)
•
•
Утримуйте інструмент на одній лінії
з елементом кріплення.
Після затягування перевірте обертаючий
момент за допомогою гайкового ключа
з обмеженням обертаючого моменту.
Оберіть відповідну насадку для гвинта
або гайки, що необхідно закрутити.
Оберіть напрямок обертання, як описано
вище.
11
Використовуйте лише спеціальні ударні
аксесуари з Вашим інструментом.
Більш детальну інформацію щодо відповідних
аксесуарів можна отримати у дилера.
Акумулятор
Захист навколишнього
середовища
Акумулятор необхідно заряджати, коли він
припиняє надавати достатньо потужності
для завдань, які легко виконувались раніше.
Наприкінці терміну служби акумулятора,
викиньте його з думкою про наше навколишнє
середовище:
• Повністю розрядіть акумулятор, а потім
витягніть його з інструменту.
• Літій-іонні акумулятори можна повторно
переробляти. Віднесіть їх до свого
дилера або на місцеву переробну
станцію. Там зібрані акумулятори будуть
перероблені або відповідно знищені.
Окреме збирання. Цей продукт не
можна викидати разом зі звичайним
побутовим сміттям.
Якщо Ви зберетесь замінити продукт DEWALT,
або якщо він Вам більше не потрібний, не
викидайте його разом з побутовим сміттям.
Зробіть цей виріб доступним для окремого
збору.
Окремий збір використаних виробів
та упаковки дозволяє повторно
переробляти та використовувати
матеріали. Переробка повторно
в и к о р и с т о ву в а н и х м ат е р і а л і в
допомагає попередити забруднення
навколишнього середовища та
зменшує потребу в сировині.
Місцеві законодавчі акти можуть передбачати
окремий збір електричного обладнання
в муніципальних місцях для збору сміття
або продавцями при пок упці нового
обладнання.
Компанія DEWALT має можливість для збору
та переробки продуктів власного виробництва
після закінчення їхнього терміну служби. Щоб
скористатися цією послугою, поверніть виріб
компанії в офіційний сервісний центр, які
збирають відпрацьовані продукти за наш
рахунок.
Ви можете знайти місцезнаходження
найближчого до Вас сервісного центру,
зв’язавшись з місцевим офісом компанії
D E WALT за адресою, вказаною в цьому
керівництві. Крім того, список офіційних
сервісних центрів з усіма подробицями
нашого післяпродажного обслуговування
та контактною інформацією міститься
в Інтернеті за адресою: www.2helpU.com
12
ДеВОЛТ
8.
ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
8.1.
Шановний покупцю!
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.1.1.
Вітаємо Вас з придбанням високоякісного
в и р о бу Де ВОЛ Т т а в и с л о в л ю є м о
вдячність за Ваш вибір.
Надійна робота даного виробу
протягом усього терміну експлуатації
– о с н о в н а м ет а н а ш и х с е р в і с н и х
служб. У випадку виникнення будьяких проблем у процесі експлуатації
виробу рекомендуємо Вам звертатися
лише до авторизованих с ервісних
організацій, адреси і телефони яких Ви
можете знайти в Гарантійному талоні
чи дізнатися в магазині. Наші сервісні
станції – це не лише кваліфікований
ремонт та сервісне обслуговування,
а також широкий вибір запчастин та
приладдя.
При купівлі виробу вимагайте перевірки
його комплектності і справності в Вашій
присутності, інструкцію з експлуатації
та заповнений українською мовою
Гарантійний талон. У випадку відсутності
у Вас правильно заповненого
Гарантійного талону ми будемо змушені
відхилити Ваші претензії щодо якості
даного виробу.
Щоб уникнути непорозумінь,
н а п о л е гл и в о п р о с и м о В а с п е р е д
початком роботи з виробом уважно
ознайомитися з інструкцією з його
експлуатації.
Правовим підґрунтям дійсних
гарантійних умов є діюче Законодавство,
і, зокрема, Закон «Про захист прав
споживачів».
Гарантійний термін на даний виріб
становить 12 місяців і відраховується
з дня продажу. У випадку усунення
недоліків виробу, гарантійний термін
подовжується на період, протягом якого
він не використовувався.
Ви р о б н и к р е к о м е н д ує п р о в о д и т и
періодичну перевірк у виробу на
сервісній станції.
Протягом 12 місяців з дня продажу
виробник гарант ує безкоштовну
перевірк у виробу та рекомендації
п о з а м і н і ч а с т и н, щ о н о р м а л ь н о
зношуються.
Те р м і н с л у ж б и в и р о б у – 5 р о к і в
(мініма льний, вс танов лений
згідно з Законом «Про захист прав
споживачів»).
Н а ш і г а р а н т і й н і з о б о в’я з а н н я
поширюються лише на несправності,
що виявлені протягом гарантійного
терміну та обумовлені виробничими
або конструктивними факторами.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.2.
8.3.
8.4.
Га р а н т і й н і з о б о в ’ я з а н н я н е
поширюються:
На несправності виробу, що виникли
в результаті:
Недотримання користувачем
розпоряджень інструкції з експлуатації
виробу.
Механічного пошкодження,
спричиненого зовнішньою ударною
або будь-якою іншою дією.
Використання виробу не за
призначенням.
Стихійного лиха.
Несприятливих атмосферного і інших
зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ,
сніг, підвищена вологість, нагрівання,
агресивні середовища, невідповідність
параметрів електромережі живлення
вказаним на інструменті.
Використання приладдя, витратних
матеріалів і запчастин, що не
рекомендовані або не схвалені
виробником.
Проникнення усередину виробу
сторонніх предметів, комах, матеріалів
або речовин, що не є відходами, що
супровод жують застосування за
призначенням, такими як стружка, тирса
тощо.
Н а і н с т ру м е н т и, щ о п і д д а в а л и с ь
розкриттю, ремонту або модифікації
поза уповноваженою сервісною
станцією.
На приладдя, запчастини, що вийшли
з ладу внаслідок нормального зносу,
та витратні матеріали, такі як приводні
ремені, вугільні щітки, акумуляторні
батареї, ножі, пилки, абразиви, пильні
диски, свердла, бури тощо.
На несправності, що виникли в результаті
п е р е в а н т а же н н я і н с т ру м е н т у, що
спричинило вихід з ладу електродвигуна
чи інших вузлів і деталей. До
безумовних ознак перевантаження
виробу відносяться, зокрема: поява
кольорів мінливості, деформація або
оплавлення деталей і вузлів виробу,
потемніння або обвуглювання ізоляції
проводів електродвигуна під впливом
високої температури.
Блек енд Декер ГмбХ,
Блек енд Декер Штрассе, 40,
65510 Ідштайн, Німеччина.
03 червня 1999 року
zst00064553 - 25-03-2008
13
IMPACT WRENCH 1
©
DC800KL - - - A
14
IMPACT WRENCH 1
©
DC810 - - - - - A
15
16
АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
DEWALT
RUS
UA
Россия, 121471, г. Москва,
ул. Гвардeйская, д. 3, корп. 1
тел.: (495)
444 10 70
737 80 41
BY
Украина, 04073, г. Киев,
ул. Cырецкая, 33-ш
тел.: (044)
581 11 25
KZ
Казахстан, 480032, г. Алматы,
ул. Березовского, д. 3а
тел.: (3272) 44 64 46
93 34 53
GE
Беларусь, 220015, г. Минск,
ул. Берута, д. 22, к. 1
тел.: (37517) 251 43 07
251 30 72
Грузия, 0177, г. Тбилиси,
ул.Тамарашвили, д. 12
тел.: (99532) 39 91 19
31 11 91
Сервисная сеть DEWALT постоянно расширяется.
Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам
в Москве: (495) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 507 05 17
http://www.dewalt.ru
„Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(a)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов´язаннями ознайомлен(а)/
Спра¿ны і по¿насцю укамплектаваны тавар атрыма¿(ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/
Тνзу жϞне толыΧ жинаΧталΟан тауар Χабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/
Т͚затилган ва тулик комплектли махсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чикдим“
Подnись nокуnателя/ Підnuс noкуnця/ Подnіс nакуnніка/ Саmыn алушыныί Χолmaнбасы/ Хaрuдорнuнз uмзосu
Download PDF

advertising