DC800 | DeWalt DC800 IMPACT WRENCH instruction manual

DC800
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
13
English (original instructions)
24
Español (traducido de las instrucciones originales)
33
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
43
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
53
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
63
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
73
Português (traduzido das instruções originais)
82
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
93
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
102
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
111
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
121
Copyright DEWALT
2
2
4
3
1
6
12
5
7
8
A
1
B
D
2
C
9
10
11
2
DANSK
BATTERIDREVET SLAGNØGLE DC800
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Tekniske data
DC800
Spænding
VDC
36
Type
Udgangseffekt (max)
W
1
800
Omdrejningstal ubelastet
min-1
1.400
Batteri
Slag
min-1
2.500
Spænding
VDC
36
36
36
Maks. spændingsmoment
Nm
440
Kapacitet
Ah
2,0
4,0
2,0
Vægt
kg
0,9
1,3
0,9
Værktøjsholder
Vægt (uden batteri)
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtryk, usikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
1/2" firkant
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
2,4
97
1,9
106
1,9
Vibrationernes totale værdi (triax vector sum) bestemmes i
henhold til EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s2
10,5
Usikkerhed K =
m/s2
1,7
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
DE9360/DC9360 DCB360 DCB361
Lader
DE9000/DC9000
Spænding (lysnet) VAC
Ladetid (ca.)
min
Vægt
kg
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
3
DANSK
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EU-overensstemmelseserklæring
BATTERIDREVET
MASKINDIREKTIV
DC800
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Disse produkter overholder også direktivet
2014/30/EU og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.04.2014
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
4
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, der
kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe til
stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres
på nogen måde. Undlad at bruge
adapterstik sammen med jordforbundet
elektrisk værktøj. Umodificerede stik og dertil
passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen for
elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
DANSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/
eller batterienhed, samles op eller bæres.
Når elektrisk værktøj bæres med fingeren
på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle, der
bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d)
e)
f)
g)
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke personer,
som ikke er bekendt med dette elektriske
værktøj eller disse instruktioner, at betjene
værktøjet. Elektrisk værktøj er farligt i
hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner,
idet der tages hensyn til arbejdsforholdene
og den opgave, som skal udføres. Brug af
elektrisk værktøj til andre opgaver end dem,
det er beregnet til, kan resultere i en farlig
situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader, som
er angivet af fabrikanten. En oplader, der er
beregnet til en bestemt type batteripakke, kan
udgøre en brandrisiko, hvis den bruges med
en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver enkelt
type. Brug af andre batteripakker kan skabe
risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den
holdes borte fra andre metalgenstande,
såsom papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer og andre små metalgenstande, der
kan danne forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for overlast,
kan der sive væske ud. Undgå kontakt.
Hvis væsken berøres ved et tilfælde, skal
der skylles med masser af vand. Hvis der
kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage
irritation eller forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres af
en kvalificeret servicetekniker, som
udelukende benytter identiske reservedele.
Derved sikres det, at værktøjets driftssikkerhed
opretholdes.
5
DANSK
EKSTRA SPECIELLE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsinstruktioner for alle
slagnøgler
• Elektriske værktøjer skal altid holdes ved
hjælp af de isolerede greb, når der er risiko
for, at skæreværktøjet under arbejdet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger
eller dets egen ledning. Kontakt med en
strømførende ledning vil også gøre uafdækkede
metaldele på værktøjet strømførende og give
brugeren elektrisk stød.
Yderligere risici
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes
og passende sikkerhedsanordninger bringes i
anvendelse, kan der ikke undgås at være yderligere
risici. Disse er:
– Nedsat hørelse
– Risiko for personskader pga. flyvende partikler.
– Risiko for forbrændinger, fordi tilbehøret bliver
varmt under brugen.
– Risiko for personskade pga. langvarig brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden (4), som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2014 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne manual
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for
DE9000/DC9000 batteriopladere
6
• Læs alle instruktioner og sikkerhedsafmærkninger
på opladeren, batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at mindske risikoen for kvæstelser
må der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medføre person- og
materielskader.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren er sluttet
til ledningsnettet, kan de fritliggende
opladerkontakter inde i opladeren
blive kortsluttet af udefrakommende
materialer. Ledende fremmedlegemer
som f.eks., men ikke begrænset til,
ståluld, aluminiumsfolie eller ophobninger
af metalpartikler skal holdes væk fra
åbninger i opladeren. Tag altid opladeren
ud af strømstikket, når der ikke er et
batteri i opladeren. Tag opladeren ud af
strømstikket før rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med
andre opladere end dem, der er vist her i
vejledningen. Opladeren og batteripakken er
konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden
brug end opladning af DEWALT-genopladelige
batterier. Anden anvendelse kan medføre
brandfare, fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
DANSK
• Placér aldrig andre genstande oven på
opladeren, og placér aldrig opladeren
på et blødt underlag, som kan blokere
ventilationshullerne og føre til overophedning.
Placér ikke opladeren i umiddelbar nærhed af
andre varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges, når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har været
udsat for hårde stød, er blevet tabt eller på
anden måde er blevet beskadiget. Opladeren
skal indleveres til et autoriseret serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før eventuel
rengøring. Herved undgås risiko for elektrisk
stød. Det er ikke nok at fjerne batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230 V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DE9000/DC9000-opladeren accepterer 36 V Li-Ionbatterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er fremstillet
til at være så nemme at betjene som muligt.
Opladningsprocedure (fig. A, B)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Fare for
livsfarligt elektrisk stød.
1. Forbind opladeren (7) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet (5) i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker (8) uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op, før
den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se nedenstående tabel for batteripakkens
opladningstilstand.
Opladningstilstand
1 lampe blinker
1 lampe blinker, 1 lampe lyser
1 lampe blinker, 2 lamper lyser
3 lamper lyser
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren i
mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Ved bestilling af ombytningsbatteripakker skal du
sørge for at inkludere katalognummer, spænding og
amp time.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning
og udtagning af batteriet fra opladeren kan
antænde støv eller dampe.
7
DANSK
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Værktøjet og batteripakken må ikke
opbevares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride
40 ˚C (som f.eks. udendørsskure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat for
et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt over
eller på anden måde beskadiget (f.eks.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer eller trådt på). Det kan medføre
elektrisk stød og eventuel livsfare.
Beskadigede batteripakker skal returneres
til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan stå
oprejst på batteripakken, men kan være
lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild. Der
dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp, består
batterielektrolytten af en blanding af flydende
organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
8
Transport
DEWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer, de
internationale maritime farligt gods (IMDG) regler og
den europæiske konvention om international transport
af farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler
og batterier er blevet testet i henhold til afsnit 38.3 i
FN´s anbefalinger om tests og kriterier for transport af
farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DEWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse
9 er:
1. Luftfartsforsendelse med mere end to DEWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at
rådføre sig med de seneste regler for emballerings-,
mærknings- og dokumentationskrav.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i
god tro og menes at være korrekte på det tidspunkt,
hvor dokumentet blev oprettet. Men der gives ingen
garanti, udtrykt eller underforstået. Det er købers
ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter er i
overensstemmelse med de gældende regulativer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DC800 kører på 36 li-ion batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er i
brug.
DANSK
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på oplader og batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsanvisningen, før opladeren
tages i brug
For opladningstid, se Tekniske data
Må ikke udsættes for væske
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Beskadigede opladere må ikke bruges
Temperatur for opladning +4 °C til
+40 °C
DEWALT batterier med en DEWALT
oplader, kan få dem til at sprænges eller
føre til andre farlige situationer.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Batteridrevet slagnøgle
1 batteripakker (D1, M1)
2 batteripakker (D2, M2)
1 Lader
1 Kasse
1 Brugervejledning
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger ikke
til N-modeller.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
1
2
3
4
5
6
7
8
Afbryder
Værktøjsholder
Pistolgreb
Datokoden
Batteri
Udløserknap
Lader
Ladeindikatorer (rød)
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
TILTÆNKT BRUG
Problem med oplader
Disse DC800 slagnøgler er konstrueret til professionelt
brug som skruetrækker og topnøgle.
Problem med batteri
MÅ IKKE bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser til
stede.
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
Disse slagnøgler er professionelle elektriske værktøjer.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Uerfarne brugere må kun bruge værktøjet under
overvågning.
Brænd ikke batteriet
Oplad kun DEWALT batteripakker med de
specielle DEWALT opladere. Opladning af
andre typer batteripakker end de specielle
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
9
DANSK
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale
længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt
ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteripakken
isættes eller fjernes.
ADVARSEL: Kun brug DeWALT batterier
og lader.
Isætning og fjernelse af batteriet (fig. A)
• Sæt batteriet (5) ud for hullet på værktøjet.
Batteriet sættes i ved at skyde batteriet ind
i hullet og skubbe, indtil det klikker på plads.
• Batteriet tages ud ved at trykke på
udløserknappen (6) og samtidig trække batteriet
ud af hullet.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. A)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (12) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
10
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation
af den opladning, der resterer i batteripakken. Den
angiver ikke værktøjets funktionalitet og er underlagt
variation baseret på produktkomponenter, temperatur
og slutbrugeranvendelse.
Montering og afmontering af topstykker (fig. C)
Dette værktøj bruger et 1/2" firkantet drevsystem
med tap.
Montering af topstykker
• Justér hullet (9) i siden af topstykket med tappen
(10) på ambolten.
• Tryk topstykket (11) fast på ambolten (2) indtil
det klikker på plads. Slå let på det, hvis det er
nødvendigt.
Afmontering af topstykker
• Tryk på tappen (10) gennem hullet (9) i
topstykket, og træk topstykket af ambolten.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Sørg for, at batteriet er korrekt installeret.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
Korrekt håndposition (fig. A, D)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID anvende den
rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID holde
godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på hvert
pistolgreb (3) som vist.
Tænd og sluk (fig. A)
• For at få værktøjet til at arbejde, trykkes på tænd/
sluk kontakten (1).
- For at vælge fremadrotation, trykkes på den
nederste del af kontakten.
DANSK
- For at vælge bagudrotation, trykkes på den
øverste del af kontakten.
• For at standse værktøjet slippes kontakten.
ADVARSEL: Værktøjet skal stå helt stille
inden der vælges ny rotationsretning.
Brug som skruetrækker eller som topnøgle
(fig. A)
• Vælg et passende topstykke til den pågældende
skrue eller bolt.
• Vælg fremad- eller bagudrotation som beskrevet
ovenfor.
• Hold værktøjet på linje med strammeren.
• Når skruen er spændt, kontrolleres
spændingsmomentet med en momentnøgle.
Spændingstid
Dette værktøj strammer de fleste
befæstelseselementer på få sekunder. Den korrekte
spændingstid i forhold til spændingsmomentet
bestemmes på grundlag af erfaring.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele inden i, der kan
repareres.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler
eller andre kraftige kemikalier til at rengøre
værktøjets ikke-metalliske dele. Disse
kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der
kun er fugtet med vand og mild sæbe.
Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
11
DANSK
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice og
kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
Batteri
Det langtidsholdbare batteri skal genoplades,
hvis det ikke giver tilstrækkelig strøm til arbejde, der
tidligere er udført tilfredsstillende. Når batteriet er ved
at være slidt op, skal det kasseres med omtanke for
miljøet.
• Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det derefter
fra verktøyet.
• Li-Ion batterier kan genbruges. Aflever dem
til et opsamlingssted i din kommune eller til et
serviceværksted. De indsamlede batterier vil blive
genanvendt eller korrekt affaldshåndteret.
12
DEUTSCH
AKKU-CHLAGSCHRAUBER DC800
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte
auch berücksichtigen, wie oft das Gerät
ausgeschaltet wird oder über welche Zeit
es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb
ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT
zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Technische Daten
DC800
Spannung
(VDC)
36
Typ
Max. Ausgangsleistung
(Watt)
1
800
Leerlaufdrehzahl
(min-1)
1.400
Schlagzahl
(min-1)
2.500
Max. Drehmoment
(Nm)
Werkzeugaufnahme
Gewicht (ohne Akku)
LPA (Schalldruck)
KPA (unbestimmter
Schalldruck)
LWA (Schallleistung)
KWA (unbestimmte
Schallleistung)
440
1/2" Vierkant
(kg)
2,4
dB(A)
97
dB(A)
dB(A)
1,9
106
dB(A)
1,9
Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit (ca.)
Gewicht
DE9360/DC9360
36
(VDC)
(Ah)
2,0
(kg)
0,9
(VAC)
(min)
(kg)
DCB360 DCB361
36
36
4,0
2,0
1,3
0,9
DE9000/DC9000
230
90
45
(4,0 Ah)
(2,0 Ah)
0,9
Mindestabsicherung des Stromkreises:
Gesamtvibrationswerte (Triax-Vektorsumme) ermittelt nach
EN 60745:
Vibrationswert ah
ah =
Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
m/s²
10,5
Unsicherheitsfaktor K = m/s²
1,7
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad über
die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
13
DEUTSCH
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
AKKU-CHLAGSCHRAUBER
DC800
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische
Daten beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter
der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der
Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt
diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.04.2014
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
14
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den
Stecker in irgendeiner Form. Verwenden
Sie keinerlei Adapterstecker an geerdeten
Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen mindern die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre, Radiatoren,
Herde und Kühlgeräte. Es besteht eine
erhöhte Gefahr für einen elektrischen Schlag,
wenn Ihr Körper geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser
in das Elektrogerät eindringt, erhöht sich die
Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden
Sie niemals das Kabel, um das Elektrogerät
zu tragen oder durch Ziehen vom Netz
zu trennen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für
den Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
DEUTSCH
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in
der AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät
an die Stromversorgung und/oder an den
Akku anschließen oder wenn Sie das Gerät
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am
Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann
dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung und keinen Schmuck.
Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und
Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen
verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie sich,
dass diese richtig angeschlossen sind
und verwendet werden. Der Einsatz von
Staubsammlern kann staubbedingte Gefahren
mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Ein Ladegerät, das für einen bestimmten
Akkutyp geeignet ist, kann zu Brandgefahr
führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
15
DEUTSCH
b)
c)
d)
Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den
speziell vorgesehenen Akkus. Der Einsatz
anderer Akkus kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr führen.
Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen,
z. B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können.
Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie
den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt
mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit
in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich
ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes
erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitsanweisungen für
alle Schlagschrauber
• Halten Sie das Werkzeug an den isolierten
Oberflächen, wenn Sie in Bereichen arbeiten,
in denen es mit verborgenen elektrischen
Installationen oder seinem eigenen Netzkabel
in Kontakt kommen könnte. Bei Kontakt
mit einem stromführenden Draht werden die
freiliegenden Metallteile ebenfalls stromführend
und der Bediener erleidet bei Berührung einen
Stromschlag.
Typische Gefahren
Trotz Befolgung aller relevanten
Sicherheitsbestimmungen und Anwendung von
Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen
Gefahren unvermeidbar:
– Schädigung des Gehörs
– Verletzungsgefahr durch fliegende Partikel
– Verbrennungsgefahr durch das beim Betrieb sehr
heiß werdende Zubehör
– Verletzungsgefahr bei langzeitiger Anwendung
16
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode (4), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2014 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für das Ladegerät DE9000/
DC9000.
• Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen
Sie alle Anweisungen und Warnhinweise am
Ladegerät, Akku und am akkubetriebenen
Produkt.
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Ein
elektrischer Schlag oder ein tödlicher
Stromschlag kann die Folge sein.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Keine Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen. Dadurch
kann ein elektrischer Schlag entstehen.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
laden Sie bitte nur aufladbare Akkus
von DEWALT. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Elektrisch leitendes
DEUTSCH
Fremdmaterial wie zum Beispiel, aber
nicht ausschließlich, Stahlwolle, Alufolie
oder die Ansammlung von Metallpartikeln
sollte von den Hohlräumen des
Ladegerätes ferngehalten werden. Ziehen
Sie den Stecker des Ladegerätes immer
aus der Steckdose, wenn kein Akku
im Ladegerät steckt. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie es
reinigen.
• Der Akku darf NIEMALS mit einem anderen
Ladegerät als dem in dieser Betriebsanleitung
beschriebenen geladen werden. Das
Ladegerät und der Akku sind speziell zur
gemeinsamen Verwendung konstruiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brandgefahr,
elektrischem Schlag oder tödlichem Stromschlag
führen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch
Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker statt am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromversorgung
zu trennen. Dadurch wird das Risiko einer
Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern kann oder
dass es auf andere Weise Beschädigungen
oder Belastungen ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder
tödlichem Stromschlag führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät und stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Fläche. Dadurch
können die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.
Das Ladegerät wird durch Schlitze an der oberen
Seite und am Boden des Gehäuses belüftet.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
Beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle,
wenn es gewartet oder repariert werden
muss. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann
zur Gefahr eines elektrischen Schlages, eines
tödlichen Stromschlags oder zu Brandgefahr
führen.
• Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines elektrischen
Schlages reduziert. Durch die Entfernung des
Akkus wird dieses Risiko nicht gemindert.
• Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät ist zum Betrieb mit Standard230-V-Haushaltsstrom konstruiert. Versuchen
Sie nicht, es mit einer anderen Spannung
zu betreiben. Dies betrifft nicht das FahrzeugLadegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DE9000/DC9000 ist für 36-V-Li-IonAkkus konstruiert.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen und
sind für einen möglichst einfachen Betrieb konstruiert.
Ladevorgang [Abb. (fig. ) A, B]
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Gefahr
eines elektrischen Schlages oder eines
tödlichen Stromschlags.
1. Schließen Sie das Ladegerät (7) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku (5) in das Ladegerät. Die
rote (Lade-) Kontrollleuchte (8) blinkt kontinuierlich
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet. Der
Akku ist vollständig aufgeladen und kann jetzt
benutzt oder im Ladegerät belassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der Li-IonAkkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz vor der
ersten Verwendung vollständig auf.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle unten
aufgeführt.
17
DEUTSCH
Ladezustand
1 Leuchte blinkt
1 Leuchte blinkt, 1 Leuchte ist an
1 Leuchte blinkt, 2 Leuchten sind an
3 Leuchten sind an
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich, oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der
elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies geschieht,
setzen Sie den Li-Ion-Akku in das Ladegerät, bis er
vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen für
alle Akkus
Achten Sie bei der Bestellung von Ersatzakkus darauf,
Katalognummer, Spannung und Amperestunden
anzugeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen oder Herausnehmen des Akkus
aus dem Ladegerät können sich Staub oder
Dämpfe entzünden.
18
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• NICHT Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Das Gerät oder den Akku niemals an Orten
lagern oder verwenden, an denen die
Temperatur 40 °C erreichen oder übersteigen
könnte (wie z. B. in Schuppen oder in
Metallbauten im Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder
ein Ladegerät, wenn diese einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel
durchlöchert wurden, mit einem Hammer
darauf geschlagen oder getreten
wurde). Ein elektrischer Schlag oder ein
tödlicher Stromschlag kann entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling
zur Kundendienststelle gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko
darstellt und nicht herunterfallen
kann. Manche Werkzeuge mit großen
Akkus können aufrecht auf dem Akku
stehen, aber leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und
Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
DEUTSCH
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn
sie Funken oder einer Flamme ausgesetzt
ist.
Transport
DEWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrie- und
Rechtsnormen vorgeschrieben werden, einschließlich
der UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher
Güter; der Vorschriften über die Beförderung gefährlicher
Güter der International Air Transport Association (IATA),
der International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-IonenZellen und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38.3 der
„Empfehlungen der Vereinten Nationen zur Beförderung
gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines DEWALTAkkupacks von der Klassifizierung als vollständig
regulierter Gefahrstoff der Klasse 9 ausgenommen. Im
Allgemeinen sind die beiden Fälle, wo ein Transport
gemäß Klasse 9 erforderlich ist, folgende:
Akku
AKKUTYP
Für das Modell DC800 wird ein 36 Volt Li-Ionen-Akku
eingesetzt.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen gelagert werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren gelagert
werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
1. Lufttransport von mehr als zwei DEWALT LithiumIon-Akkupacks, wenn das Paket nur Akkupacks
(und keine Werkzeuge) enthält, und
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf dem
Paket angegeben.
Die Ladezeit entnehmen Sie bitte den
Technischen Daten
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen
oder vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung
des Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften
in Bezug auf die Anforderungen für Verpackung,
Etikettierung/Kennzeichnung und Dokumentation zu
informieren.
Beim Transport von Akkus können Brände entstehen,
wenn die Batterieanschlüsse unbeabsichtigt Kontakt
mit leitfähigen Materialien bekommen. Stellen Sie
beim Transportieren von Akkus sicher, dass die
Batterieanschlüsse geschützt und gut isoliert sind, damit
sie nicht in Kontakt mit Materialien kommen können,
durch die ein Kurzschluss entstehen kann.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur Verfügung
gestellt und es wird davon ausgegangen, dass sie
zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments genau
sind. Jedoch wird keine Garantie, weder ausdrücklich
noch implizit, gegeben. Es liegt in der Verantwortung
des Kunden sicherzustellen, dass seine Tätigkeiten
den geltenden Vorschriften entsprechen.
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie beschädigte Akkupakete
Verwenden Sie keine beschädigten
Ladegeräte
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 4 °C und 40 °C
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
Problem am Ladegerät
19
DEUTSCH
Problem am Akku
Lassen Sie das Akkupaket am Ende
seiner Lebensdauer mit Rücksicht auf die
Umwelt sachgerecht entsorgen
Werfen Sie das Akkupaket nicht ins
Feuer
Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den
dazu bestimmten DEWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DEWALT-Akkus mit einem
DEWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Schlagschrauber
1 Akku (D1, M1)
2 Akkus (D2, M2)
1 Ladegerät
Verwenden Sie das Werkzeug NICHT in einer
nassen Umgebung oder in der Nähe von brennbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
Schlagbohrschrauber sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
Lassen Sie Kinder NICHT in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Unerfahrene Personen dürfen
das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung benutzen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung
des Geräts beaufsichtigt werden. Lassen Sie
nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein
gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die Spannung
Ihres Ladegeräts der Netzspannung entspricht.
1 Transportkoffer
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
1 Bedienungsanleitung
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine Akkus
und Ladegeräte.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug oder
seinen Teilen vor. Dies könnte zu Schäden
oder Verletzungen führen.
Ein-/Aus-Schalter
Werkzeugaufnahme
Pistolenhandgriff
Datumscode
Akku
Entriegelungsknopf
Ladegerät
Ladekontrolleuchten (rot)
VERWENDUNGSZWECK
Diese Heavy-Duty-Schlagschrauber DC800 sind
wurde für professionelle Schraubarbeiten und das
Anbringen von Muttern konzipiert.
20
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
DEUTSCH
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie
das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Entfernen Sie immer den
Akku vor dem Zusammenbau und der
Einstellung. Schalten Sie das Werkzeug
immer aus, bevor Sie den Akku einsetzen
oder entfernen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT-Akkus und -Ladegeräte.
Anbringen und Entfernen des Akku-Pakets
(Abb. A)
• Um das Akku-Paket (5) anzubringen, richten Sie
es mit der Aufnahme am Gerät aus. Schieben Sie
das Akku-Paket in die Aufnahme und drücken
Sie, bis es einrastet.
• Um das Akku-Paket zu entfernen, drücken Sie
den Löseknopf (6) und ziehen Sie gleichzeitig das
Akku-Paket aus der Aufnahme heraus.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. A)
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (12) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Anbringen und Entfernen von Nüssen (Abb. C)
Das Werkzeug ist mit einem 1/2"-VierkantAntriebssystem mit Arretierstift ausgestattet.
Montieren von Nüssen
• Richten Sie die seitliche Bohrung (9) in
der Nuß mit dem Arretierstift (10) an der
Werkzeugaufnahme aus.
• Drücken Sie die Nuß (11) auf die
Werkzeugaufnahme (2), bis sie einrastet.
Schlagen Sie ggf. leicht auf die Nuß.
Entfernen von Nüssen
• Drücken Sie durch die seitliche Bohrung (9) in der
Nuß den Arretierstift (10) ein und ziehen Sie die
Nuß von der Werkzeugaufnahme.
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
• Vergewissern Sie sich, daß das Akkupaket richtig
sitzt.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. A, D)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie
abgebildet auf dem Pistolenhandgriff (3).
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Sie zum Einschalten des Werkzeugs den Ein-/
Aus-Schalter (1).
- Um den Vorwärtslauf zu wählen, drücken Sie
auf den unteren Teil des Schalters.
- Um den Rückwärtslauf zu wählen, drücken Sie
auf den oberen Teil des Schalters.
• Lassen Sie den Schalter los, um das Gerät zu
stoppen.
WARNUNG: Achten Sie immer darauf,
dass der Motor vollkommen zum
Stillstand gekommen ist, bevor Sie die
Drehrichtung wechseln.
Schrauben oder Muttern anbringen (Abb. A)
• Wählen Sie eine Nuß, die sich für die zu
verarbeitende Schraube bzw. Mutter eignet.
21
DEUTSCH
• Wählen Sie wie oben beschrieben den Vorwärtsoder Rückwärtslauf.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug in einer Linie mit
der Schraube bzw. Mutter.
• Prüfen Sie das Drehmoment nach dem Anziehen
mit einem Drehmomentschlüssel.
Schraubzeit
Dieses Werkzeug zieht die meisten Befestigungsteile
in wenigen Sekunden an. Die Schraubzeit, in der
das maximale Drehmoment erreicht wird, muß durch
Erfahrung ermittelt werden.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs und
seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
22
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an der
Außenseite des Ladegeräts können mit
einem Tuch oder einer weichen, nichtmetallischen Bürste entfernt werden.
Verwenden Sie kein Wasser oder
Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Gerät gefährlich sein. Um
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DEWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen
zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu vermeiden
und mindert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues Produkt
kaufen.
DEUTSCH
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im Internet
unter: www.2helpU.com.
Akkupaket
Falls das langlebige Akkupaket bei Arbeiten, die
zuvor mit Leichtigkeit erledigt wurden, nicht mehr
genügend Leistung liefert, so muß es aufgeladen
werden. Entsorgen Sie das Akkupaket am Ende
seiner Lebensdauer auf umweltgerechte Weise.
• Entladen Sie das Akkupaket vollständig
und entfernen Sie es anschließend aus dem
Werkzeug.
• Li-Ionen Zellen sind zum Recyceln geeignet. Zur
Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind die Zellen bei Ihrem Händler
oder einer kommunalen Sammelstelle
abzugeben. Die gesammelten Akkupakete
werden dann ordnungsgemäß recycelt oder
entsorgt.
23
ENGLISH
CORDLESS IMPACT WRENCH DC800
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience,
thorough product development and innovation
make DEWALT one of the most reliable partners for
professional power tool users.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Technical Data
DC800
Voltage
VDC
36
Type
Max. power output
W
1
800
No-load speed
min-1
Beats
Maximum torque
36
36
36
1,400
Capacity
Ah
2.0
4.0
2.0
min-1
2,500
Weight
kg
0.9
1.3
0.9
Nm
440
1/2" square
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
2.4
97
1.9
106
1.9
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
10.5
Uncertainty K =
m/s²
1.7
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
24
DCB361
VDC
Weight (without battery pack) kg
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
DE9360/DC9360 DCB360
Voltage
Tool holder
LPA
KPA
LWA
KWA
Battery pack
Charger
DE9000/DC9000
Mains voltage
VAC
Approx. charging time
min
Weight
kg
230
90
(4.0 Ah)
45
(2.0 Ah)
0.9
Fuses:
Europe
230 V tools
10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
ENGLISH
c)
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of conformity
MACHINERY DIRECTIVE
CORDLESS IMPACT WRENCH
DC800
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
These products also comply with Directive
2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information,
please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.04.2014
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric
shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is
an increased risk of electric shock if your body
is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of electric
shock.
e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply. Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
25
ENGLISH
d)
e)
f)
g)
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected
situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dustrelated hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application. The
correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power
tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool
accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the working
conditions and the work to be performed.
26
Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a
hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All
Impact Wrenches
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation where
the cutting tool may contact hidden wiring or
its own cord. Contact with a “live" wire will make
exposed metal parts of the tool “live" and shock
the operator.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety devices,
certain residual risks cannot be avoided. These are:
– Impairment of hearing
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
ENGLISH
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses
other than charging DEWALT rechargeable
batteries. Any other uses may result in risk of
fire, electric shock or electrocution.
DATE CODE POSITION
• Do not expose charger to rain or snow.
The Date Code (4), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
Example:
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over, or otherwise
subjected to damage or stress.
2014 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9000/DC9000 battery charger.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil, or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result in
excessive internal heat. Place the charger in a
position away from any heat source. The charger
is ventilated through slots in the top and the
bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the
risk of electric shock. Removing the battery
pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other voltage.
This does not apply to the vehicular charger.
27
ENGLISH
SAVE THESE INSTRUCTIONS
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
Chargers
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
The DE9000/DC9000 charger accepts 36 V Li-Ion
batteries.
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery against
overloading, overheating or deep discharge.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. A, B)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or electrocution.
1. Plug the charger (7) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack (5) into the charger. The
red (charging) light (8) will blink continuously
indicating that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the
red light remaining ON continuously. The pack is
fully charged and may be used at this time or left
in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
1 light blinking
1 light blinking, 1 light on
1 light blinking, 2 lights on
3 lights on
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
28
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to
include catalogue number, voltage and amp hour.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting or
removing the battery from the charger may ignite
the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery pack
in locations where the temperature may reach
or exceed 40 °C (105 °F) (such as outside
sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do not
insert into charger. Do not crush, drop
or damage battery pack. Do not use a
battery pack or charger that has received
a sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (i.e., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should be
returned to service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
ENGLISH
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire. Toxic
fumes and materials are created when lithium ion
battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with the
skin, immediately wash area with mild soap
and water. If battery liquid gets into the eye, rinse
water over the open eye for 15 minutes or until
irritation ceases. If medical attention is needed,
the battery electrolyte is composed of a mixture
of liquid organic carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
Transportation
DEWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal
standards which include UN Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods; International
Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Lithium-ion cells and
batteries have been tested to section 38.3 of the UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DEWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous material. In general, the
two instances that require shipping Class 9 are:
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
The information provided in this section of the manual
is provided in good faith and believed to be accurate
at the time the document was created. However,
no warranty, expressed or implied, is given. It is
the buyer’s responsibility to ensure that its activities
comply with the applicable regulations.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DC800 operates on 36 volt Li-Ion battery packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat or
cold. For optimum battery performance and life,
store battery packs at room temperature when
not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the
labels on the charger and the battery pack show the
following pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time
1. Air shipping more than two DEWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
Do not expose to water
2. Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt hours
(Wh). All lithium-ion batteries have the watt hour
rating marked on the pack.
Do not probe with conductive objects
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
Do not charge damaged battery packs
Do not use damaged chargers
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
29
ENGLISH
Charge only between 4 °C and 40 °C
7 Charger
8 Charging indicators (red)
INTENDED USE
Have defective cords replaced immediately
Charger problem
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
Battery problem
These heavy-duty impact wrenches are professional
power tools.
Discard the battery pack with due care for
the environment
Do not incinerate the battery pack
Charge DEWALT battery packs only with
designated DEWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DEWALT batteries with a DEWALT charger
may make them burst or lead to other
dangerous situations.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
The package contains:
1 Cordless impact wrench
1 Battery pack (D1, M1))
2 Battery packs (D2, M2)
1 Charger
1 Kitbox
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
30
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators
use this tool.
• Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or infirm
persons without supervision.
Package Contents
1
2
3
4
5
6
These DC800 impact wrenches are designed for
professional screwdriving and nutsetting applications.
WARNING: Never modify the power tool
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
On/off switch
Tool holder
Pistol grip
Date code
Battery pack
Release button
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage
only. Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore no
earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the
plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made
to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
ENGLISH
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Fitting and Removing the Battery Pack (fig. A)
• To fit the battery pack (5), line it up with the
receptacle on the tool. Slide the battery pack into
the receptacle and push until the battery snaps
into place.
• To remove the battery pack, push the release
button (6) while at the same time pulling the
battery pack out of the receptacle.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. A)
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that indicate
the level of charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (12). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Fitting and Removing Sockets (fig. C)
The tool uses a 1/2" square drive system with detent
pin.
Fitting Sockets
• Align the hole (9) in the side of the socket with
the detent pin (10) on the anvil.
• Push the socket (11) onto the anvil (2) until it
snaps into place. Tap it lightly if required.
Removing Sockets
• Depress the detent pin (10) through the hole (9) in
the socket and pull the socket off the anvil.
Prior to Operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Make sure the battery pack is properly seated.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
Proper Hand Position (fig. A, D)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the pistol
grip (3) as shown.
Switching On and Off (fig. A)
• To run the tool, press the on/off switch (1).
- To select forward rotation, press the lower part
of the switch.
- To select reverse rotation, press the upper part
of the switch.
• To stop the tool, release the switch.
WARNING: Always wait until the motor
has come to a complete standstill before
changing the direction of rotation.
Screwdriving or Nutsetting (fig. A)
• Select the appropriate socket for the screw or
nut to be driven.
• Select forward or reverse rotation as described
above.
• Hold the tool in line with the fastener.
• After tightening, check torque with a torque
wrench.
Tightening Time
This tool tightens most fasteners in a few seconds.
The proper tightening time in relation to torque must
be determined by experience.
31
ENGLISH
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
only DEWALT recommended accessories
should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
WARNING: Blow dirt and dust out of the
main housing with dry air as often as dirt
is seen collecting in and around the air
vents. Wear approved eye protection and
approved dust mask when performing
this procedure.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
WARNING: Never use solvents or other
harsh chemicals for cleaning the nonmetallic parts of the tool. These chemicals
may weaken the materials used in these
parts. Use a cloth dampened only with
water and mild soap. Never let any liquid
get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
You can check the location of your nearest authorised
repair agent by contacting your local DEWALT office
at the address indicated in this manual. Alternatively,
a list of authorised DEWALT repair agents and full
details of our after-sales service and contacts are
available on the Internet at: www.2helpU.com.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
32
Battery Pack
The long life battery pack must be recharged when it
fails to produce sufficient power on jobs which were
easily done before. At the end of its technical life,
discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
E S PA Ñ O L
ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN SIN CABLE
DC800
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Características técnicas
DC800
Voltaje
Tipo
Potencia de salida (max)
VDC
36
W
1
800
Velocidad en vacío
min-1
1.400
Impactos
min-1
2.500
Par de torsión máximo
Nm
Portaherramienta
Peso (sin batería)
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
potencia acústica)
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
440
cuadrada de 1/2"
kg
2,4
dB(A)
97
dB(A)
dB(A)
1.9
106
dB(A)
1,9
Batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
Cargador
Tensión de la red
VAC
Tiempo de carga (próx.) min
Peso
Valores totales de vibración (suma de vector triaxial)
determinados de conformidad a EN 60745:
Valor de emisión de vibración ah
ah =
m/s²
10,5
Incertidumbre K =
m/s²
1,7
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
DE9360/DC9360
36
2,0
0,9
kg
DCB360 DCB361
36
36
4,0
2,0
1,3
0,9
DE9000/DC9000
230
90
45
(4,0 Ah)
(2,0 Ah)
0,9
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una
situación de peligro inminente, que si
no se evita, provocará la muerte o
lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita, podría
provocar la muerte o lesiones graves.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión de
poca o modera gravedad.
33
E S PA Ñ O L
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración CE de conformidad
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN SIN CABLE
DC800
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en la
dirección indicada a continuación o bien consulte la
parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
30.04.2014
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
34
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras utiliza
una herramienta eléctrica. Las distracciones
pueden ocasionar que
pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas a
tierra. Los enchufes no modificados y las
tomas de corriente correspondientes reducirán
el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a
la lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra
agua a una herramienta eléctrica aumentará el
riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación a
presión innecesaria. No use nunca el cable
para transportar, tirar de la herramienta
eléctrica o desenchufarla. Mantenga el
cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables
dañados o enredados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en exteriores.
La utilización de un cable adecuado para el
uso en exteriores reduce el riesgo de descarga
eléctrica.
E S PA Ñ O L
f)
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo de
corriente residual. El uso de un dispositivo de
corriente residual reduce el riesgo de descarga
eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando utilice
una herramienta eléctrica. No maneje
una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento
de falta de atención cuando se manejan las
herramientas eléctricas puede ocasionar
lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del equipo
protector como mascarillas antipolvo, calzado
antideslizante, casco o protección auditiva
para condiciones apropiadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta eléctrica.
Una llave inglesa u otra llave que se deje
puesta en una pieza en movimiento de la
herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el
suelo y conserve el equilibrio en todo
momento. Esto permite un mejor control
de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y
los guantes alejados de las piezas móviles.
La ropa suelta, las joyas y el pelo largo
pueden quedar atrapados en las piezas en
movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas y
otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica.
Si la herramienta eléctrica está dañada,
llévela para que sea reparada antes de
utilizarla. Se ocasionan muchos accidentes
por el mal mantenimiento de las herramientas
eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más fáciles
de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de la herramienta etc.,
conforme a estas instrucciones teniendo
en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no
sean las previstas
puede ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un cargador
35
E S PA Ñ O L
b)
c)
d)
que sea adecuado para un tipo de batería
puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
En condiciones de abuso, el líquido puede
salirse de la batería, evite el contacto. Si se
produce un contacto de forma accidental,
enjuague con agua. Si el líquido entra en
contacto con los ojos, busque atención
médica. El líquido que sale de la batería
puede causar irritación
o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de la
herramienta eléctrica.
NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICA
ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para
todas las llaves de impacto
• Cuando la herramienta de corte pueda entrar
en contacto con cables ocultos o su propio
cable, sujete la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas. El contacto con
un cable “activo" hará que las demás partes de
la herramienta sean “activas" y transmitan una
descarga al usuario.
Riesgos residuales
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad
correspondiente y la aplicación de los dispositivos
de seguridad, no pueden evitarse algunos riesgos
residuales. Estos son:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de lesiones personales debidas a las
partículas que saltan.
– Riesgo de quemaduras debido al calentamiento
de los accesorios durante el funcionamiento.
36
– Riesgo de lesiones personales debido a uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha (4), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la superficie de la
caja protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2014 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para el cargador de
baterías DE9000/DC9000.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en la batería y en el producto que
utiliza la batería.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, cargue
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de alimentación,
E S PA Ñ O L
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro del
cargador. Deben mantenerse fuera de las
cavidades del cargador objetos extraños
de naturaleza conductora como esponjas
de acero, láminas de aluminio o cualquier
acumulación de partículas metálicas,
entre otros. Cuando no haya una batería
en la cavidad, desenchufe siempre el
cargador de la fuente de alimentación.
Desenchufe el cargador antes de
limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con un cargador
distinto de los indicados en este manual.
El cargador y la batería están diseñados
específicamente para funcionar juntos.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables DEWALT. Cualquier otro uso que
se les dé puede provocar riesgo de incendio,
descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga el cargador a la lluvia ni a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De esta manera,
disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece con
él, y que no esté sujeto a daños o tensiones.
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos de
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila
a través de las ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No utilice el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelos de inmediato.
• No utilice el cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído, o presenta algún daño.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado. Si se montase mal el aparato, existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, electrocución o incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador de
la toma de corriente. Con ello minimizará el
riesgo de descarga eléctrica. Quitar la batería
no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar dos cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar con
corriente eléctrica doméstica estándar de
230 V. No intente utilizarlo con otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador vehicular.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DE9000/DC9000 acepta baterías Li-Ion
de 36 V.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
Procedimiento de carga (fig. A, B)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
1. Enchufe el cargador (7) en una toma de corriente
apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería (5) en el cargador. La luz roja
(de carga) (8) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente. La
batería está totalmente cargada y podrá utilizarse
en este momento o dejarse en el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado de
carga de la batería.
Estado de la carga
1 luz intermitente
1 luz intermitente , 1 luz encendida
1 luz intermitente , 2 luces encendidas
3 luces encendidas
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Regeneración automática
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
37
E S PA Ñ O L
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/fría
y suspende la carga hasta que la batería alcanza la
temperatura adecuada. En ese momento, el cargador
inicia automáticamente el modo de carga de la
batería. Esta función garantiza la máxima duración de
la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento o
la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
deberá indicar siempre el número de catálogo, el
voltaje y los amperios-hora.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador, lea
las instrucciones de seguridad a continuación. Luego
siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y la batería
en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (como cobertizos
al aire libre o construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
38
deje caer ni dañe la batería. No utilice una
batería o un cargador que hayan recibido
un golpe fuerte, se hayan caído, pisado
o dañado de alguna forma (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con un
martillo, pisado). Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución. Las
baterías dañadas deben devolverse al
centro de servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se expone a chispas o
llamas.
Transporte
Las baterías de DEWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código
Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
(IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre Transporte
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
(ADR). Las celdas y las baterías de iones de litio han
sido comprobadas de acuerdo a lo establecido en
E S PA Ñ O L
la sección 38.3 del Manual de pruebas y criterios
de las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DEWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso de
clase 9. En general, los dos únicos casos en que se
requiere el transporte de clase 9 son:
1. Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DEWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías (no
herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de
iones de litio con calificación energética superior
a 100 vatios por hora (Wh). Todas las baterías
de iones de litio tienen indicada la calificación de
vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor será
responsable de consultar las normas recientes sobre
los requisitos de embalaje, etiquetado o marcado y
documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías, compruebe
que los terminales de las mismas estén protegidos y
bien aislados de los materiales que pudieran entrar
en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
Batería
TIPO DE BATERÍA
El cargador DC800 funciona con paquetes de pilas
de litio-ión de 36 voltios.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben estar
completamente cargadas cuando están
guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Para el tiempo de carga véanse las
Características técnicas
No exponer a la lluvia
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado
No utilice cargadores dañados
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Problema del cargador
Problema de la batería
Una vez finalizada la vida útil de la batería,
elimínela sin dañar el medio ambiente
No arroje la batería al fuego
Cargue los paquetes de baterías DEWALT
únicamente con los cargadores DEWALT
indicados. Cargar los paquetes de baterías
con baterías distintas a las indicadas por
DEWALT en un cargador DEWALT, puede
hacer que las baterías exploten o causar
otras situaciones peligrosas.
39
E S PA Ñ O L
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Atornillador de percusión sin cable
1 Paquete de batería (D1, M1)
2 Paquetes de baterías (D2, M2)
1 Cargador
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
NOTA: Las baterías y los cargadores no van incluidos
en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto durante
el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1
2
3
4
5
6
7
8
Interruptor de marcha/parada
Portaherramienta
Empuñadura
Código de fecha
Batería
Botón de liberación
Cargador
Indicadores de carga (rojos)
USO PREVISTO
Estos atornilladores de percusión DC800 se diseñan
para aplicaciones profesionales de atornillado y
apretado de tuercas.
NO USE la herramienta bajo condiciones de
humedad o en presencia de gases o líquidos
inflamables.
Estos atornilladores de percusión son herramientas
profesionales.
NO PERMITA que los niños tengan contacto con la
herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios sin
experiencia, es necesaria su supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se
40
haga responsable de su seguridad. No deberá
dejar nunca que los niños jueguen solos con este
producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería
coincida con el voltaje que figura en la placa de
especificaciones. Asegúrese también de que el voltaje
del cargador coincida con el de la red eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios de
DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes del montaje y el
ajuste, quite siempre la batería. Apague
siempre la herramienta antes de poner o
sacar la batería.
ADVERTENCIA: Usar sólo baterías y
cargadores de DEWALT.
Instalación y extracción de la batería (fig. A)
• Para instalar la batería (5), alinéela con el
receptáculo de la herramienta. Introduzca la
batería en el receptáculo y empuje hasta que
encaje en su posición.
• Para extraer la batería, empuje el botón de
liberación (6) mientras que al mismo tiempo tira
de la batería para sacarla del receptáculo.
PAQUETES DE PILAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. A)
Algunos paquetes de pilas de DEWALT incluyen un
indicador de carga que consiste en tres luces LED
que indican el nivel de carga restante en el paquete
de pilas.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga
pulsado el botón del indicador de carga (12).
Un grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
E S PA Ñ O L
indicando el nivel que queda de carga. Cuando el
nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se
iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el paquete
de pilas. No indica ninguna funcionalidad de la
herramienta y podrá registrar variaciones en función
de los componentes del producto, de la temperatura
y de la aplicación del usuario final.
Montaje y extracción de adaptadores (fig. C)
Esta herramienta utiliza un sistema de boca
cuadrada de 1/2 pulgada con pasador retenedor.
Montaje de los adaptadores
• Alinee el orificio (9) en el lado del adaptador con
el pasador retenedor (10) de la boca.
• Presione el adaptador (11) sobre la boca (2)
hasta que encaje en posición. Dele unos golpes
ligeros si es necesario.
Extracción de los adaptadores
• Presione el pasador retenedor (10) a través del
orificio (9) del adaptador, y tire de éste hasta
extraerlo de la boca.
Antes de trabajar:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Asegúrese de que la batería quede bien
acoplada.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Posición adecuada de las manos
(fig. A, D)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en cada agarre de la pistola (3) tal y
como se indica en la ilustración.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de marcha/parada (1).
- Para seleccionar el giro hacia delante, presione
la parte inferior del interruptor.
- Para seleccionar el giro hacia atrás, presione la
parte superior del interruptor.
• Para detener la herramienta, suelte el interruptor.
ADVERTENCIA: Espere siempre hasta
que el motor esté completamente
parado antes de cambiar el sentido de
rotación.
Atornillado o apretado de tuercas (fig. A)
• Seleccione el adaptador correcto para el tornillo
o tuerca que vaya a introducir.
• Seleccione el giro hacia delante o atrás como se
ha explicado previamente.
• Sujete la herramienta en línea con el fiador.
• Después de apretar, compruebe el par de apriete
con una llave de par.
Tiempo de apriete
Esta herramienta aprieta la mayoría de los
afianzadores en pocos segundos. La experiencia
determinará el tiempo de apriete adecuado en
relación con el par de apriete.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
41
E S PA Ñ O L
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los
accesorios que no sean los suministrados
por DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de
tales accesorios con esta herramienta
podría ser peligroso. Para disminuir el
riesgo de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
42
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la recogida
y reciclaje de los productos DEWALT una vez que
hayan llegado al final de su vida útil. Para aprovechar
este servicio devuelva su producto a un agente de
reparaciones autorizado, que lo recogerá en nuestro
nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente de
reparaciones más cercano contactando con la oficina
DEWALT de su zona en la dirección indicada en este
manual. También puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los
detalles de nuestro servicio después de la venta en
Internet en www.2helpU.com.
Batería
La batería de larga duración debe recargarse en
cuanto deja de producir suficiente potencia en
tareas que anteriormente se realizaban con facilidad.
Al final de su vida útil, deseche la batería con el
debido cuidado con el entorno:
• Utilice la batería hasta que se agote por
completo y luego extráigala de la herramienta.
• Los elementos de ión litio son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o déjelas en un centro
de reciclado local. Las baterías recogidas se
reciclarán o se desecharán adecuadamente.
FRANÇAIS
VISSEUSE À CHOCS POUR ÉCROUS
DC800
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Caractéristiques techniques
Tension
VDC
DC800
36
Type
Puissance utile (maxi)
W
1
800
Vitesse à vide
min-1
1.400
-1
Chocs
min
2.500
Couple maxi.
Nm
440
Porte-outil
1/2" (carré)
Poids (sans pack-batteries)
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de la
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de la
puissance acoustique)
kg
2,4
dB(A)
97
Pack-batteries
Tension
Capacité
Poids
dB(A)
dB(A)
1,9
106
Chargeur
Tension secteur
Temps de charge
(environ)
dB(A)
1,9
Poids
Valeurs totales de vibration (somme vectorielle triax) déterminées
selon EN 60745:
Valeur d'émissions de vibrations ah
ah =
m/s²
10,5
Incertitude (K) =
m/s²
1,7
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
VDC
Ah
kg
DE9360/DC9360
36
2,0
0,9
VAC
min
kg
DCB360
36
4,0
1,3
DCB361
36
2,0
0,9
DE9000/DC9000
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
43
FRANÇAIS
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET CONSIGNES
À TITRE DE RÉFÉRENCE
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Déclaration CE de conformité
DIRECTIVES MACHINES
VISSEUSE À CHOCS POUR ÉCROUS
DC800
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ces produits sont également conformes aux normes
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations,
veuillez contacter DEWALT à l’adresse suivante ou
vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
30.04.2014
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages corporels
graves.
44
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait faire
perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne modifier
la fiche en aucune façon. Ne pas utiliser de
fiche d’adaptation avec un outil électrique
mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout
risque de décharges électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs. Les
risques de décharges électriques augmentent
lorsque le corps est mis à la terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser un
circuit protégé par un dispositif de courant
résiduel (RCD). Cela réduira tout risque de
décharges électriques.
FRANÇAIS
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque de
sécurité ou un dispositif de protection auditive,
lorsque la situation le requiert, réduira les
risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en position
d’arrêt avant de brancher l’outil sur
le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une pièce
rotative d’un outil électrique comporte des
risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne porter
aucun vêtement ample ou bijou. Maintenir
cheveux, vêtements et gants à l’écart des
pièces mobiles, car ils pourraient s’y faire
prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion à un
système de dépoussiérage ou d’élimination
est fourni, s’assurer qu’il est branché et
utilisé correctement. L’utilisation de ces
dispositifs peut réduire les risques engendrés
par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il a
été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c)
d)
e)
f)
g)
Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses accessoires,
mèches, etc., conformément aux présentes
directives et suivant la manière prévue pour
ce type particulier d’outil électrique, en
tenant compte des conditions de travail et
de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un outil
électrique à des fins autres que celles prévues
est potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur propre à un certain type de batterie
peut créer des risques d’incendie lorsqu’utilisé
avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
c) Après utilisation, ranger la batterie à
l’écart d’objets métalliques, tels que
trombones, pièces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre
les bornes, car cela pose des risques de
brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer puis consulter
45
FRANÇAIS
immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Consignes de sécurité pour toutes les
clés à choc
• Tenez les outils électriques par leurs surfaces
de préhension isolées dans les situations
où l’outil de coupe peut entrer en contact
avec un câble électrique dissimulé ou avec
son propre cordon d’alimentation. Le contact
avec un câble « sous tension » mettra les pièces
métalliques à découvert de l’outil « sous tension »
et électrocutera l’utilisateur.
Risques résiduels
En dépit de l’application des réglementations
de sécurité en vigueur et de la mise en place de
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Il s’agit de :
– Dégradation de l’ouïe
– Risque de blessures corporelles en raison des
particules projetées
– Risque de brûlures en raison des accessoires qui
chauffent pendant le fonctionnement
– Risque de blessures corporelles en cas
d’utilisation prolongée
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication (4), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
46
Exemple :
2014 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation du chargeur de batterie
DE9000/DC9000.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toute consigne et
avertissement apposés sur le chargeur, la batterie
et le produit utilisant la batterie.
DANGER : risques d’électrocution.
Présence de 230 volts aux bornes
de charge. Ne pas mettre en contact
avec des objets conducteurs, car il y
a risques de décharges électriques ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans le chargeur, car il y
a risques de décharges électriques.
ATTENTION : risques de brûlures.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, ne recharger que des batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batteries pourrait exploser et causer
des dommages corporels ou matériels.
ATTENTION : Sous certaines conditions,
lorsque le chargeur est branché sur le
secteur, les bornes de charge exposées
à l’intérieur du chargeur pourraient
être court-circuitées par des corps
étrangers. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais sans
s’y limiter, la paille de fer, les feuilles
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
maintenus à distance des orifices du
chargeur. Débrancher systématiquement
le chargeur lorsqu’aucune batterie n’y est
insérée. Débrancher le chargeur avant
tout entretien.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
des chargeurs autres que ceux décrits dans
ce manuel. Le chargeur et la batterie ont été
conçus tout spécialement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs n’ont pas été conçus pour des
utilisations autres que recharger les batteries
rechargeables DEWALT. Toute autre utilisation
FRANÇAIS
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur sa fiche
plutôt que sur son cordon. Cette précaution
réduira tout risque d’endommager la fiche ou le
cordon.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. L’utilisation d’une rallonge inadéquate
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne poser aucun objet sur le chargeur. Ne pas
mettre le chargeur sur une surface molle qui
pourrait en bloquer la ventilation et provoquer
une surchauffe interne. Éloigner le chargeur de
toute source de chaleur. Le chargeur dispose
d’orifices d’aération sur le dessus et le dessous
du boîtier.
• Ne pas utiliser le chargeur avec une fiche
ou un cordon endommagé ; les remplacer
systématiquement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc, fait une chute ou a été endommagé de
quelque façon que ce soit. Le ramener dans un
centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur. Pour tout
entretien ou réparation, le rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de le
réassembler de façon incorrecte comporte des
risques de décharges électriques, d’électrocution
ou d’incendie.
• Débrancher le chargeur du secteur avant
tout entretien pour réduire tout risque de
décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
• NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur a été conçu pour fonctionner sur
courant électrique domestique standard de
230 volts. Ne pas tenter de l’utiliser sous toute
autre tension. Cette directive ne s’applique pas
aux chargeurs de postes mobiles.
CONSERVER CES CONSIGNES
Chargeurs
Le chargeur DE9000/DC9000 fonctionne avec des
batteries Li-Ion de 36 V.
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Procédure de charge (fig. A, B)
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs pour prévenir
tout risque de décharges électriques ou
d’électrocution.
1. Brancher le chargeur (7) dans la prise appropriée
avant d’y insérer la batterie.
2. Insérer la batterie (5) dans le chargeur. Le voyant
(8) rouge (charge) clignotera de façon continue
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée. La
batterie est alors complètement chargée et peut
être immédiatement utilisée ou laissée dans son
chargeur.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
1 voyant clignotant
1 voyant clignotant, 1 voyant allumé
1 voyant clignotant, 2 voyants allumés
3 voyants allumés
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Équilibrage automatique
Le mode d’équilibrage automatique égalisera ou
équilibrera chaque cellule de la batterie pour lui
permettre de fonctionner à son rendement optimum.
La batterie doit être équilibrée de façon hebdomadaire
ou chaque fois qu’elle perd de sa capacité.
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la batterie
dans son chargeur un minimum de 10 heures.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
47
FRANÇAIS
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le système
électronique de protection sera activé. Dans cette
éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le chargeur
pour la recharger pleinement.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Lors de la commande des blocs batterie de
rechange, assurez-vous d’inclure le numéro de
référence, la tension et la capacité en ampère-heure.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Insérer ou retirer une batterie de son chargeur
pourrait causer l’inflammation de toute poussière
ou émanation ambiante.
• Charger les batteries exclusivement sur des
chargeurs DEWALT.
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou tout
autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
• Ne pas entreposer ou utiliser l’outil et la
batterie à une température ambiante pouvant
excéder 40 °C (comme dans des hangars ou
des bâtiments métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir la
batterie pour quelque raison que ce soit.
Si le boîtier de la batterie est fissuré ou
endommagé, ne pas l’insérer dans un
chargeur. Ne pas écraser, laisser tomber,
ou endommager les batteries. Ne pas
utiliser une batterie ou un chargeur qui
a reçu un choc violent, est tombé, a
été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (p. ex. percé par un
clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné), car il y a risques de décharges
électriques ou d’électrocution. Les
batteries endommagées doivent être
renvoyées à un centre de réparation pour
y être recyclées.
48
ATTENTION : Après utilisation, ranger
l’outil, à plat, sur une surface stable
là où il ne pourra ni faire tomber ni
faire trébucher personne. Certains
outils équipés d’une large batterie
peuvent tenir à la verticale sur celle-ci,
mais manquent alors de stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact des
flammes. Au cours de l’incinération des batteries
au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie ouverte
pourrait causer une irritation des voies
respiratoires. Dans cette éventualité, exposer
l’individu à l’air libre. Si les symptômes persistent,
consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie pourrait
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DEWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DEWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
FRANÇAIS
1. Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DEWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs batterie
(sans outil) ; et
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure (Wh).
La caractéristique nominale en watts par heure
de toutes les batteries ion lithium est inscrite sur
l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors du
transport des batteries, s’assurer que les bornes de la
batterie sont protégées et bien isolées des matériaux
qui pourraient les toucher et causer un court-circuit.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Batterie
Lire le manuel d'abord
Voir les Caractéristiques Techniques
pour le temps de charge
Ne pas exposer à l'eau
Ne pas introduire d'objet conducteur
Pack-batterie endommagé.
Ne pas charger.
Ne pas utiliser de chargeur endommagé
Charger uniquement entre 4 °C et 40 °C
Cordons défectueux. Remplacer
immédiatement
Problème de chargeur
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DC800 fonctionne avec des blocs batterie
Li-Ion de 36 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec,
à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout
excès de température. Pour des performances
et une durée de vie optimales, entreposer
les batteries à température ambiante après
utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent les
diagrammes suivants :
Problème de batterie
Au moment de jeter un pack-batterie,
respectez notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batterie
Cargue los paquetes de baterías
DEWALT únicamente con los cargadores
DEWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
Contenu de l'emballage
L'emballage contient:
1 Visseuse à chocs pour écrous sans fil
1 Bloc batterie (D1, M1))
2 Blocs batterie (D2, M2)
49
FRANÇAIS
1 Chargeur
1 Coffret de transport
1 Manuel d'instructions
que la tension du chargeur correspond bien à la
tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
REMARQUE : la batterie et le chargeur ne sont pas
inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Description (fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’outil électrique ni aucun de ses
composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1
2
3
4
5
6
7
8
Interrupteur marche/arrêt
Porte-outil
Poignée
Date codée
Pack-batteries
Bouton de dégagement
Chargeur
Témoins de charge (rouges)
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée compatible
avec la tension nominale du chargeur (consulter la
Caractéristiques techniques). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
UTILISATION PREVUE
Ces visseuses à chocs pour écrous DC800 ont été
conçus pour des applications professionnelles de
vissage et de serrage d'écrous.
NE L’UTILISEZ PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces entraîneurs/clés à percussion sont des outils
électriques professionnels.
Tenez les enfants A L’ECART de l’outil. Les
utilisateurs inexpérimentés doivent être encadrés
lorsqu’ils utilisent cet outil.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur
une tension unique. Vérifier systématiquement que
la tension de la batterie correspond bien à la tension
indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier également
50
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirer
systématiquement la batterie avant
tout montage ou réglage. Arrêter
systématiquement l’outil avant d’insérer
ou de retirer la batterie.
AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement
les pack-batteries et chargeurs DEWALT.
Installation et retrait du pack-batterie (fig. A)
• Pour mettre le pack-batterie en place (5), alignezle avec le réceptacle sur l'outil. Faites glisser
le pack-batterie dans le réceptacle et poussez
jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un bruit
sec.
• Pour retirer le pack-batterie, appuyez sur le
bouton de déverrouillage (6) tout en retirant le
pack-batterie du réceptacle.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. A)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin de
charge composé par trois voyants verts qui indiquent
le niveau de charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le
bouton du témoin de charge (12). Une combinaison
FRANÇAIS
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le niveau
de charge restant. Lorsque le niveau de charge de
la batterie est au-dessous de la limite utilisable, le
témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de l’outil et
peut être sujet à des variations selon les composants
du produit, la température et l’application de
l’utlisateur final.
Mise en place et retrait des douilles (fig. C)
Votre visseuse utilise un système de serrage carré
1/2" muni d'une détente.
Mise en place des douilles
• Alignez le trou (9) présent dans le côté de la
douille sur la détente (10) présente sur la butée.
• Poussez la douille (11) dans la butée (2) jusqu'à
ce qu'elle se mette en place en émettant un
déclic. Tapotez-la si nécessaire.
Démontage des douilles
• Enfoncez la détente (10) à travers le trou (9) dans
la douille puis dégagez la douille hors de la butée.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
• Vérifiez que le pack-batterie est bien en place.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (fig. A, D)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée (3) comme illustré.
Allumer et éteindre l’outil (fig. A)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur
l’interrupteur marche/arrêt (1).
- Pour sélectionner la rotation vers la droite,
appuyez sur la partie inférieure de l’interrupteur.
- Pour sélectionner la rotation vers la gauche,
appuyez sur la partie supérieure de
l’interrupteur.
• Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
AVERTISSEMENT : attendre que le
moteur soit complètement arrêté avant
de changer le sens de rotation.
Vissage ou serrage d'écrous (fig. A)
• Sélectionnez la douille appropriée pour la vis ou
l'écrou à serrer.
• Sélectionnez la rotation gauche ou droite comme
décrit ci-dessus.
• Tenez l'outil aligné sur l'élément de fixation.
• Après le vissage, vérifier le couple de serrage au
moyen d'une clef dynamométrique.
Durée de serrage
Votre visseuse est capable de serrer la plupart des
vis en quelques secondes seulement. L'expérience
dictera le rapport adéquat entre la durée et le couple
de serrage.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
51
FRANÇAIS
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre produit
DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures ménagères,
mais dans les conteneurs de collecte sélective.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de
solvants ou tout autre produit chimique
décapant pour nettoyer les parties non
métalliques de l’outil. Ces produits
chimiques pourraient en attaquer les
matériaux utilisés. Utiliser un chiffon
humidifié avec de l’eau et un savon
doux. Protéger l’outil de tout liquide et
n’immerger aucune de ses pièces dans
aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts
par DEWALT n’ont pas été testés
avec ce produit, leur utilisation avec
cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
52
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler et
réutiliser leurs matériaux. La réutilisation
de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à
réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte sur
les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire sur
Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Pack-batteries
Un pack-batterie de longue durée doit être rechargé
quand il ne fournit plus une alimentation suffisante
pour des travaux qui étaient auparavant effectués
facilement. À la fin de sa vie utile, jetez-le en
respectant l'environnement.
• Épuisez entièrement la charge du pack-batterie,
puis retirez-le de l'outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables.
Emportez-les chez votre concessionnaire ou
à votre station locale de recyclage. Les packbatteries recueillis seront recyclés ou jetés
comme il convient.
I TA L I A N O
CHIAVE A IMPULSI A BATTERIA
DC800
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello
di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
Dati tecnici
DC800
Tensione
Tipo
Potenza ergota (max)
VDC
36
W
1
800
Velocità a vuoto
min-1
1.400
Percussioni
min-1
2.500
Coppia max.
Nm
Portautensile
440
1/2" quadrato
Peso (senza batterie)
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
kg
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
2,4
Gruppo batterie
VDC
36
36
36
Capacità
Ah
2,0
4,0
2,0
kg
0,9
1,3
0,9
dB(A)
97
Peso
dB(A)
dB(A)
1,9
106
Caricabatterie
dB(A)
1,9
Valori totali di vibrazione (somma vettoriale triax) determinati in
base a EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s²
10,5
Incertezza K =
m/s²
1,7
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
DE9360/DC9360 DCB360 DCB361
Tensione
Tensione di rete
DE9000/DC9000
VAC
Tempo di carica (circa) min
Peso
kg
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di
ciascuna indicazione. Leggere il manuale e prestare
attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
53
I TA L I A N O
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
DIRETTIVA MACCHINE
VISSEUSE À CHOCS POUR ÉCROUS
DC800
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni,
contattare DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul
retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
30.04.2014
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni
seguenti può causare scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni personali.
54
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli apparati alimentati a corrente
(con cavo elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di un
apparato elettrico dotato di scarico a terra.
Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti o
parti in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scossa elettrica
aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
I TA L I A N O
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione a
quello che si sta facendo e utilizzare il buon
senso. Non utilizzare l’apparato elettrico
quando si è stanchi o sotto l’effetto di
droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati
potrebbe provocare gravi lesioni personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento
prima inserire l’alimentazione elettrica
e/o il blocco batteria e prima di afferrare
o trasportare l’apparato. Il trasporto di
apparati elettrici tenendo il dito sull’interruttore
o quando sono collegati alla rete elettrica con
l’interruttore nella posizione di acceso provoca
incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli lunghi
possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di collegamento
con l’attrezzatura di aspirazione e raccolta
delle polveri, assicurarsi che siano collegati
e utilizzati correttamente. La raccolta delle
polveri può ridurre i pericoli legati a queste
ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
c)
d)
e)
f)
g)
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria dell’apparato
elettrico prima di effettuare qualsiasi
tipo di regolazione, prima di cambiare
gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso da
parte di persone che hanno poca familiarità
con l’apparato elettrico e con le presenti
istruzioni. Gli apparati elettrici sono pericolosi
in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori,
le punte ecc., rispettando le presenti
istruzioni e tenendo in considerazione le
condizioni di funzionamento e il lavoro da
eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con
il caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato tipo
di batteria può provocare il rischio di incendio
se utilizzato con un pacco batteria differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo come
fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o
altri piccoli oggetti metallici che possono
provocare un contatto dei terminali. Il
corto circuito dei terminali della batteria può
provocare ustioni o un incendio.
d) In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
55
I TA L I A N O
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido
viene a contatto con gli occhi, consultare
un medico Il liquido emesso dalla batteria può
causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi ricambi
originali identici alle parti da sostituire. In
questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA
AGGIUNTIVE
Istruzioni di sicurezza per tutte le
chiavi ad impulsi
• Quando si eseguono operazioni in cui lo
strumento di taglio può entrare in contatto
con fili nascosti o con il cavo elettrico,
tenere l’elettroutensile esclusivamente dalle
impugnature, che sono isolate. Il contatto
con un cavo “in tensione" metterà “in tensione"
anche le parti metalliche esposte dello strumento
e potrebbe causare una scossa elettrica
all’operatore.
Rischi residui
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti in
materia di sicurezza e la messa in opera di dispositivi
di protezione, è impossibile eliminare tutti i rischi
residui. Ad esempio:
– Menomazione dell’udito.
– Rischi di lesioni personali a causa di schegge
volanti.
– Rischio di ustioni legato ad accessori che
diventano incandescenti con l’uso.
– Rischio di lesioni personali determinate da un uso
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
56
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati (4), che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2014 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per il caricatore DE9000/DC9000.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere
tutte le istruzioni e le scritte di avvertimento sul
caricabatteria, sul pacco batterie e sui prodotti
che utilizzano il pacco batterie.
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, i morsetti elettrici scoperti
dentro al caricabatterie possono essere
cortocircuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,
lana di acciaio, lamine di alluminio
o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa
quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare Il pacco batterie con
qualsiasi altro caricabatteria diverso da quelli
di questo manuale. Il caricabatterie e il pacco
batteria sono progettati specificatamente per
lavorare insieme.
I TA L I A N O
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il rischio
che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da
non essere calpestato, non faccia inciampare
o altro che lo possa danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione
e causare calore interno eccessivo. Tenere il
caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di calore.
Il caricabatteria viene ventilato con le fessure
sopra e sotto l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che abbia
il cavo o la spina danneggiati - farli sostituire
immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di scossa
elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima di
qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di
scossa elettrica. La rimozione del pacco batteria
non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
Caricabatterie
Il caricabatteria DE9000/DC9000 carica batterie Li-Ion
(agli ioni di litio) da 36 V.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica (fig. A, B)
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
1. Innestare il caricabatterie (7) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria (5) nel caricabatteria.
La luce (8) rossa (in carica) lampeggia
continuamente, indicando che è iniziato il
processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla spia
rossa che rimane ACCESA di continuo. Il pacco
è completamente carico e va utilizzato subito o
lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire la massima prestazione e durata
delle batterie Li-Ion, caricare completamente la
batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
1 spia lampeggiante
1 spia lampeggiante, 1 spia a luce fissa
1 spia lampeggiante, 2 spie a luce fissa
3 spie a luce fissa
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Refresh automatico
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria alla
propria capacità di picco. I pacchi batteria dovrebbero
essere sottoposti a refresh settimanale oppure ogni
volta che il pacco non fornisce più la stessa quantità
di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire la
batteria nel caricabatterie come di consueto. Lasciare
il pacco batteria nel caricabatterie per almeno 10 ore.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria come
troppo calda o troppo fredda, avvia automaticamente
un ritardo dovuto a pacco caldo/freddo, sospendendo
la carica fino a quando la batteria raggiunga una
temperatura appropriata. Il caricabatterie commuta
poi automaticamente alla modalità di carica del
pacco. Questa caratteristica assicura la massima
durata delle batterie.
57
I TA L I A N O
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate con
un sistema di protezione elettronico che salvaguarda
la batteria da sovraccarico, surriscaldamento o
scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Quando si ordinano pacchi batteria sostituitivi,
assicurarsi di includere il numero di catalogo, la
tensione e l’Ampere-ora.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di carica
descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40 ˚C (105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
58
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o
di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei pacchi
batteria agli ioni di litio, si creano fumi e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria viene a contatto
con la pelle, lavare immediatamente con
sapone delicato e acqua. Se il liquido della
batteria raggiunge gli occhi, sciacquare con
acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie
cure mediche, l’elettrolito della batteria è
composto da una miscela di carbonati organici
liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
Le batterie DEWALT sono conformi a tutte le norme di
trasporto in vigore come prescritte dalle normative del
settore e legali che includono la Raccomandazione
NU sul trasporto di merci pericolose; le normative
sulle merci pericolose dell’Associazione di trasporto
aereo internazionale (IATA), le normative internazionali
marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni
di litio sono state testate conformemente alla sezione
38.3 delle Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e
Criteri per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DEWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di Materiale
pericoloso di classe 9. In generale, le due casistiche
che richiedono il trasporto di Classe 9 sono:
1. Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DEWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili) e
I TA L I A N O
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione energetica
superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte le batterie
agli ioni di litio hanno la classificazione Watt ore
contrassegnata sul pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della batteria
siano protetti e ben isolati da materiali che potrebbero
entrare in contatto con essi e causare un corto
circuito.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate al
momento della creazione del documento. Tuttavia,
non viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita.
È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi che le
proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Pacco batteria
TIPO DI BATTERIA
Il modello DC800 funziona con batterie Li-Ion da
36 volt.
Il tempo di carica è indicato nei Dati
tecnici.
Non esporre a umidità
Non toccare con oggetti conduttori
Non caricare gruppi batterie danneggiati
Non utilizzare caricatori danneggiati
Ricaricare esclusivamente a temperature
comprese tra 4 °C e 40 °C
Sostituire immediatamente il cavo
danneggiato
Problema nel caricatore
Problema nella batteria
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, smaltirlo con le dovute
precauzioni per l'ambiente
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde o
fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di
durata dalla batteria, conservare i pacchi batteria
a temperatura ambiente quando non utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo. In
opportune condizioni, possono essere conservati
fino a 5 anni.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo manuale,
le targhette sul caricabatteria e sul pacco batteria
mostrano i pittogrammi seguenti:
Leggere il manuale di istruzioni prima
di mettere in funzione
Non incenerire il gruppo batterie
Caricare i pacchi batteria DEWALT
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DEWALT. Il caricamento
di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DEWALT con un
caricabatteria DEWALT potrebbero
causare un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Chiave a impulsi a batteria
1 Gruppo batterie (D1, M1)
2 Gruppi batterie (D2, M2)
1 Caricabatterie
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
NOTA: I pacchi batteria e i caricabatteria non sono
compresi nei modelli N.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano essere
avvenuti durante il trasporto.
59
I TA L I A N O
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
CH
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Descrizione (fig. A)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
1
2
3
4
5
6
7
8
Interruttore acceso/spento
Portautensile
Impugnatura antiscivolo
Codici dei dati
Gruppo batterie
Pulsante di sblocco
Caricabatterie
Indicatori di carica (rossi)
UTILIZZO PREVISTO
Questi chiaves a impulsi DC800 sono per uso
professionale consente di avvitare/svitare viti e dadi.
NON utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi
ogas infiammabili.
Questi avvitatori/chiavistelli a percussione sono
attrezzi elettrici professionali.
NON permettere che i bambini entrino in contatto con
lo strumento. È necessaria la supervisione quando
questo utensile è utilizzato da personale inesperto.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
60
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di montare e
regolare, rimuovere sempre il pacco
batteria. Spegnere sempre l’apparato
prima di inserire o di rimuovere il pacco
batteria.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente
pacchi batteria e caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
(fig. A)
• Per inserire il gruppo batterie (5), allinearlo con
l'apposito vano nell'elettroutensile. Far scorrere il
gruppo batterie nel vano e premerlo finché non si
fissa in posizione con uno scatto.
• Per rimuovere il gruppo batterie, premere il
pulsante di rilascio (6) e contemporaneamente
estrarre il gruppo dal vano.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. A)
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da tre spie
LED verdi che indicano il livello di carica rimanente nel
pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (12). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica residua.
Quando il livello di carica nella batteria scende al di
sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del carburante
non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
I TA L I A N O
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato ed è
soggetto a variazioni in base ai componenti prodotto,
alla temperatura e all’applicazione dell’utente finale.
Montaggio ed estrazione degli attacchi (fig. C)
Questo attrezzo usa un sistema di attacco a sezione
quadra da 1/2" con perno di bloccaggio.
Montaggio degli attacchi
• Allineare il foro (9) situato sul lato dell'attacco con
la spina di fermo (10) sull'incudine.
• Premere l'attacco (11) sull'incudine (2) fino a
quando non scatta in posizione. Se necessario,
colpirlo leggermente.
Estrazione degli attacchi
• Premere la spina di fermo (10) attraverso il foro (9)
nell'attacco e ritrarre quest'ultimo dall'incudine.
Prima del funzionamento:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Accertarsi che il gruppo batterie sia installato
correttamente.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
• Per arrestare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
AVVERTENZA: Attendere sempre che il
motore sia completamente fermo prima
di invertire il senso di rotazione.
Inserimento di viti o regolazione di dadi (fig. A)
• Selezionare l'attacco appropriato alla vite o al
dado da inserire.
• Selezionare il senso di rotazione come descritto
sopra.
• Mantenere l'utensile in linea con l'elemento
di fissaggio.
• Dopo il serraggio, verificare la coppia con una
chiave dinamometrica.
Tempo di serraggio
L'attrezzo è in grado di serrare in pochi secondi
praticamente ogni tipo di fissaggio. L'esperienza
consente di determinare il tempo di serraggio
corretto in funzione della coppia.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione
di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione
di dotazioni o accessori.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. A, D)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura a pistola (3), come illustrato.
Accensione e spegnimento (fig. A)
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore on/
off (1)
- Per selezionare la rotazione in avanti premere la
parte inferiore dell’interruttore.
- Per selezionare la rotazione inversa, premere la
parte superiore dell’interruttore.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
61
I TA L I A N O
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono
stati collaudati soltanto gli accessori offerti
da DEWALT, quindi l’utilizzo di accessori
diversi potrebbe essere rischioso. Per
ridurre il rischio di lesioni, su questo
prodotto vanno utilizzati solo gli accessori
raccomandati DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è
più utilizzato, non effettuare lo smaltimento con i rifiuti
domestici. Smaltirlo tramite la raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati
aiuta a impedire l’inquinamento ambientale
e riduce la richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
62
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti, è
possibile consultare un elenco dei riparatori autorizzati
DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com.
Gruppo batterie
I gruppi batterie a lunga durata devono essere
ricaricati quando non generano più una potenza
sufficiente a completare le funzioni che prima
venivano eseguite facilmente. Le batterie esaurite
devono essere smaltite rispettando l'ambiente.
• Esaurire completamente la carica dei gruppi
batterie prima di estrarli dall'elettroutensile.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili e devono essere
consegnate al concessionario o portate presso
un impianto di riciclaggio di zona. I gruppi
batterie così raccolti vengono riciclati o smaltiti
nel rispetto delle normative vigenti.
NEDERLANDS
SNOERLOZE MOERENAANZETTER
DC800
Hartelijk gefeliciteerd!
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
DC800
Spanning
VDC
36
Type
Nuttig vermogen (max.)
W
1
800
Toerental, onbelast
min-1
1.400
Slagen
min-1
2.500
Maximum koppel
Nm
440
Accessoire-houder
Gewicht (zonder accu)
LPA
KPA
LWA
KWA
(geluidsdruk)
(akoestisch vermogen)
(akoestisch vermogen)
(onzekerheid akoestisch
vermogen)
1/2" vierkant
kg
2,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
1,9
106
dB(A)
1,9
Totale trillingswaarden (triaxale vectorsom) bepaald volgens
EN 60745:
Trillingsafgifte ah
ah =
m/s²
10,5
Onzekerheid K =
m/s²
1,7
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Accu
DE9360/DC9360 DCB360 DCB361
Spanning
VDC
36
36
36
Capaciteit
Ah
2,0
4,0
2,0
Gewicht
kg
0,9
1,3
0,9
Oplader
DE9000/DC9000
Netspanning
VAC
Oplaadduur (ca.)
min
Gewicht
kg
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Zekeringen:
230 V machines
10 A
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor
elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en
op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de
dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
63
NEDERLANDS
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
SNOERLOZE MOERENAANZETTER
DC800
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-2.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2014/30/EU en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
30.04.2014
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
64
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een
accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de dampen
kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas de
stekker nooit op enige manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers samen met geaard
elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen
verminderen het risico op een elektrische
schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan
regen of natte omstandigheden. Als er
water in een elektrisch gereedschap terecht
komt, verhoogt dit het risico op een elektrische
schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn verhogen
het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico op een elektrische schok.
NEDERLANDS
f)
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een stofmasker,
antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste
omstandigheden zal het risico op persoonlijk
letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat
de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat
voordat u het gereedschap aansluit op
de stroombron en/of accu, het oppakt of
ronddraagt. Het ronddragen van elektrische
gereedschappen met uw vinger op de
schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan
staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap aan
zet. Een moersleutel of stelsleutel die in een
ronddraaiend onderdeel van het elektrische
gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd uw
haar, kleding en handschoenen uit de buurt
van bewegende onderdelen. Loszittende
kleding, sieraden of lang haar kunnen door
bewegende delen worden gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten en
gebruikt. Het gebruik van een stofverzamelaar
kan aan stof gerelateerde gevaren
verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan zetten.
Ieder gereedschap dat niet met de schakelaar
kan worden bediend is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrische gereedschap per ongeluk
opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap of
deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in
handen van ongetrainde gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en het
grijpen van bewegende onderdelen, breuk
van onderdelen en andere omstandigheden
die de werking van het gereedschap
nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt
gerepareerd als het beschadigd is. Veel
ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp en schoon.
Correct onderhouden snijdgereedschappen
met scherpe snijdranden lopen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die anders
zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen leiden
tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP
OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
65
NEDERLANDS
b)
c)
d)
op brand veroorzaken indien gebruikt met een
andere accu.
Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding van het ene contactpunt met het
andere kunnen maken. Het kortsluiten van de
accucontactpunten samen kan brandwonden
of brand veroorzaken.
Als het gereedschap te zwaar wordt belast,
kan er vloeistof uit de accu lekken; vermijd
contact hiermee. Als u per ongeluk hier
toch mee in contact komt, spoelt u met
water. Als de vloeistof in contact met de
ogen komt, dient u daarnaast medische
hulp in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de
accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
– Risico op brandwonden door bijbehoren die
warm worden tijdens de bediening.
– Risico op lichamelijke letsel door langdurig
gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode (4), die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende reparateur
die uitsluitend identieke vervangende
onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft
gegarandeerd.
Voorbeeld:
AANVULLENDE SPECIALE
VEILIGHEIDSREGELS
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en voor
de bediening van de DE9000/DC9000-acculader.
Veiligheidsvoorschriften voor alle
Slagmoersleutels
• Houd het werktuig vast bij de geïsoleerde
grijpvlakken wanneer u een karwei uitvoert
waarbij het zaagwerktuig in aanraking
kan komen met verborgen snoeren of zijn
eigen snoer. Door contact met een snoer
onder spanning zullen blootgestelde metalen
onderdelen van het werktuig ook onder spanning
komen te staan en de gebruiker elektrocuteren.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op lichamelijke letsels door rondvliegende
deeltjes.
66
2014 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader, accu,
en product dat de accu gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico van
letsel te verminderen uitsluitend DEWALT
oplaadbare accu’s op. Andere accutypes
kunnen uiteenspatten hetgeen tot
persoonlijk letsel en schade leidt.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
NEDERLANDS
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om met
elkaar te functioneren.
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Het gebruik van een ongeschikt
verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar, een
elektrische schok of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde en
de onderzijde van de behuizing.
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker vervang deze onmiddellijk.
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de lader van de stroomvoorziening
voordat u deze gaat reinigen. Dit zal het risico
op een elektrische schok verminderen. Het
verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
• De acculader is ontworpen om te worden
gebruikt op standaard 230 V huishoudstroom.
Probeer de lader niet op enig ander voltage
uit. Dit geldt niet voor de transportlader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DE9000/DC9000 oplader werkt op 36 V Li-Ion
accu’s.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en zijn
ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (fig. A, B)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de acculader (7) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu (5) in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje (8) knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
3. Het voltooien van het opladen wordt aangegeven
doordat het rode lampje continu AAN blijft. De
accu is volledig opgeladen en kan nu worden
gebruikt of in de acculader worden gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu's garanderen door de
accu's volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
1 lampje knippert
< 33%
1 lampje knippert, 1 lampje aan
33–66%
1 lampje knippert, 2 lampjes aan
66–99%
3 lampjes aan
100%
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
67
NEDERLANDS
Automatisch verversen
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit gelijk
of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te worden
opgeladen of telkens als de accu niet meer dezelfde
hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of te
koud is, begint deze automatisch met een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen wordt uitgesteld
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De oplader schakelt vervolgens automatisch
naar de oplaadmodus voor de accu. Deze
functionaliteit verzekert u van maximale levensduur
van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking treedt.
Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de lader
totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Wanneer u vervangende accu’s bestelt, is het
belangrijk dat u het catalogusnummer, het voltage en
de waarde ampère-uur (Ah) opgeeft.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
68
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer deze
gebroken of beschadigd is oefen geen
kracht op de accu uit, laat deze niet
vallen en beschadig ze niet. Gebruik een
accu of oplader niet wanneer deze een
zware klap heeft gekregen, is laten vallen,
er overheen is gereden of op enigerlei
wijze is beschadigd (d.w.z. doorboord
met een spijker, geslagen met een
hamer, erop getrapt is). Dit kan leiden
tot een elektrische schok of elektrocutie.
Beschadigde accu‘s dienen naar het
servicecentrum te worden gebracht voor
recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk of
vlam wordt blootgesteld.
NEDERLANDS
Transport
DEWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DEWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen die
verzending Klasse 9 vragen:
1. Verzending door de lucht van meer dan twee
DEWALT lithium-ion accu wanneer de verpakking
alleen accu’s bevat (geen gereedschap) en
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s staat
de W/Uur-klassificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven, is
voor de verantwoordelijkheid van de verzender de
meest recente voorschriften voor verpakking, labeling/
markering en vereisten ten aanzien van documentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd van
materialen die ermee in contact kunnen komen en
kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Accu
ACCUTYPE
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de oplader niet
beschadigen. Onder de juiste omstandigheden
kunnen ze tot maximaal 5 jaar worden
opgeslagen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze handleiding
laten de labels op de oplader en de accu de volgende
pictogrammen zien:
Lees voor het gebruik de handleiding
Voor oplaadduur zie Technische
gegevens
Niet aan water blootstellen
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu's laden
Geen beschadigde opladers gebruiken
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Beschadigd snoer direct laten vervange
Probleem met de oplader
Probleem met de accu
Versleten accu's dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
De DC800 werkt op 36 V Li-Ion-accu’s.
Verbrand de accu nooit
69
NEDERLANDS
Laad DEWALT-accu’s alleen op met de
aangewezen DEWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze moerenaanzetter
1 Accu (D1, M1)
2 Accu's (D2, M2)
1 Oplader
1 Transportkoffer
1 Handleiding
OPMERKING: Accu‘s en opladers zijn niet
inbegrepen bij N-modellen.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of
accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens het
transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
Aan/uit-schakelaar
Accessoire-houder
Pistoolgreep
Datumcode
Accu
Ontgrendelingsknop
Oplader
Oplaadindicaties (rood)
BEOOGD GEBRUIK
Deze DC800 snoerloze moerenaanzetters is
ontwikkeld voor het indraaien van schroeven en
aanzetten van moeren.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze moerenaanzetters zijn professionele elektrische
werktuigen.
HOUD het werktuig uit de buurt van kinderen.
Toezicht is vereist wanneer dit gereedschap wordt
gebruikt door onervaren personen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
70
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van de
accu overeenkomt met het voltage op het typeplaatje.
Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader
overeenkomt met dat van uw stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden
vervangen door een speciaal geprepareerd snoer dat
leverbaar is via het DEWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer van
uw oplader (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór de
montage en aanpassing altijd de accu.
Schakel het gereedschap altijd uit voordat
u de accu plaatst of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT accu’s en opladers.
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. A)
• Breng de accu (5) aan door hem op een lijn met
de houder op de machine te brengen. Schuif de
accu in de houder en duw totdat de accu op zijn
plaats vastklikt.
• Verwijder de accu door de ontgrendelknop (6) in
te drukken en gelijktijdig de accu uit de houder te
trekken.
ACCU’S MET VERMOGENMETER (AFB. A)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop
(12) van de vermogenmeter ingedrukt te houden.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
NEDERLANDS
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en is
onderhevig aan schommelingen afhankelijk van
productcomponenten, temperatuur en de toepassing
door de eindgebruiker.
Aanbrengen en verwijderen van de doppen
(fig. C)
De machine heeft een vierkante houder van 1/2" met
aanslagpen.
Bevestigen van doppen
• Zet het gat (9) in de zijkant van de dop in lijn met
de aanslagpen (10) op de dophouder.
• Duw de dop (11) op de dophouder (2) totdat
deze op zijn plaats vastklikt. Tik er lichtjes op
indien noodzakelijk.
Verwijderen van de doppen
• Duw de aanslagpen (10) door het gat (9) in de
dop en trek de dop van de dophouder.
Voor gebruik:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Zorg dat de accu goed op de plaats zit.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
Aan- en uitzetten (fig. A)
• Om het werktuig te gebruiken drukt u de aan-/
uitschakelaar in (1).
- Om voorwaartse rotatie te selecteren drukt u op
de onderzijde van de schakelaar.
- Om achterwaartse rotatie te selecteren drukt u
op de bovenzijde van de schakelaar.
• Om het werktuig te stoppen, laat u de schakelaar
los.
WAARSCHUWING: Wacht altijd totdat
de motor volledig gestopt is voordat u de
richting van de rotatie verandert.
Schroeven indraaien of aanzetten van moeren
(fig. A)
• Kies de juiste dop voor de schroef of moer die
moet worden ingedraaid.
• Selecteer rechtsom- of linksom draaien zoals
hierboven beschreven.
• Houd de machine in lijn met de schroef of moer.
• Controleer het koppel na het aandraaien met
behulp van een momentsleutel.
Aandraaitijd
Deze machine heeft voor het vastdraaien van de
meeste schroeven slechts enkele seconden nodig.
De verhouding tussen aandraaitijd en koppel moet
proefondervindelijk worden vastgesteld
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert.
Juiste positie van de handen
(fig. A, D)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten binnen in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden vereisen.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Voor de juiste handpositie houdt u het gereedschap
met één hand vast aan de pistoolgreep (3), zoals
wordt afgebeeld.
71
NEDERLANDS
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan bij
de gescheiden afvalinzameling.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES LADER
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Ontkoppel de oplader
van de wisselstroomvoorziening voordat u
deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen van
de buitenzijde van de acculader worden
verwijderd met een doek of een zachte,
niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
72
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal helpt
milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal het
einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur om
van deze service gebruik te maken uw product a.u.b.
terug naar iedere erkende reparateur die namens ons
de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact op
te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor zoals
vermeld in deze handleiding. Een lijst van erkende
DEWALT reparateurs en volledige details over onze
after sales service zijn ook te vinden op internet via:
www.2helpU.com.
Accu
De accu met een lange levensduur moet worden
opgeladen als deze niet meer voldoende voeding
levert bij werkzaamheden die eerder probleemloos
werden uitgevoerd. Voer de accu aan het einde van
de technische levensduur op een milieuvriendelijke
manier af.
• Laat de accu volledig leeglopen en verwijder hem
vervolgens uit de machine.
• Li-ion-accu's zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of uw plaatselijke
verwerkingscentrum. De ingezamelde accu's
worden dan op een milieuvriendelijke manier
gerecycled of afgevoerd.
NORSK
OPPLADBAR SLAGNØKKEL
DC800
Gratulerer!
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Tekniske data
DC800
VDC
36
Batteripakke
Spenning
VDC
36
36
36
W
1
800
Kapasitet
Ah
2,0
4,0
2,0
Turtall, ubelastet
min-1
1.400
Vekt
kg
0,9
1,3
0,9
Slagtall
min-1
2.500
Maksimalt dreiemoment
Nm
Spenning
Type
Utgangseffekt (max)
Verktøyholder
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydnivå)
(usikkerhet ved lydnivå)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
440
DE9360/DC9360 DCB360 DCB361
Lader
DE9000/DC9000
1/2" firkant
Nettspenning
VAC
kg
2,4
Ladetid (ca.)
min
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
1,9
106
1,9
Vekt
kg
Totale vibrasjonsverdier (triaksvektor sum) bestemt i samsvar med
EN 60745:
Vibrasjonsemisjonsverdi ah
ah =
m/s²
10,5
Usikkerhet K =
m/s²
1,7
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Sikring:
230 V
10 A
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær
spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
73
NORSK
b)
Betegner fare for brann.
CE-sikkerhetserklæring
MASKINERIDIREKTIV
OPPLADBAR SLAGNØKKEL
DC800
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2014/30/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.04.2014
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
74
c)
Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan
føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs,
bruk en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning
beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen
for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
NORSK
c)
d)
e)
f)
g)
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler til
strømkilden og/eller batteripakken, plukker
opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske
verktøy med fingeren på bryteren eller å sette
inn støpselet mens elektriske verktøy har
bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår
på det elektriske verktøyet. En nøkkel som
er festet til en roterende del av det elektriske
verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du
har bedre kontroll over det elektriske verktøyet
ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt
hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen krever.
Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben
bedre og tryggere ved den hastigheten det ble
konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren
er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike
preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved
et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer
som ikke er kjent med det elektriske
verktøyet eller disse instruksjonene bruke
det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på
utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f)
g)
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast
og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for en type
batteripakke kan føre til brannfare dersom den
brukes med en annen batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av
andre batteripakker kan skape risiko for skader
eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den
borte fra andre metallobjekter som binders,
mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre
små metallobjekter som kan skape en
forbindelse fra en batteripol til en annen. Å
kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det komme
væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med
denne. Dersom du ved et uhell kommer
i kontakt med væsken, skyll med vann.
Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til
irritasjon eller forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt
av en kvalifisert reparatør som kun bruker
originale reservedeler. Dette vil sikre at
verktøyets sikkerhet blir ivaretatt.
EKSTRA SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsanvisninger for alle
slagtrekker
• Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene
når du gjør en jobb der skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller ledningen til selve verktøyet. Berøring
med en “live" (strømførende) ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
75
NORSK
Annen risiko
Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges og
sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå visse
typer risiko. Disse er:
– Svekking av hørsel.
– Risiko for personlig skade på grunn av flyvende
partikler.
– Risiko for brannsår på grunn av tilbehør som blir
varme i løpet av drift.
– Risiko for personlig skade på grunn av forlenget
bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden (4), som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen
mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2014 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DE9000/DC9000 batteriladeren.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la
væske trenge inn i laderen. Dette kan føre
til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
76
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen under visse
forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer med strømførende
egenskaper inkludert, men ikke begrenset
til, stålull, aluminiumsfolie eller alle
avleiringer av metalliske partikler må
holdes borte fra kamrene på laderen.
Koble alltid laderen fra kraftforsyningen
når det ikke er noen batteripakke
i kammeret. Koble fra laderen før
rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen andre ladere enn dem som er oppgitt i
denne håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å virke sammen.
• Disse laderne er ikke beregnet for noen annen
bruk enn å lade opp DEWALT-batterier. Enhver
annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk
eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du
kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for
skader på kontakten og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke legg noe oppå laderen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den
blir for varm innvendig. Plasser laderen i en
posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen
ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen
av kapslingen.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt
for et kraftig støt, mistet på gulvet eller
skadet på noen annen måte. Ta den med til et
autorisert reparasjonssenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når den trenger
service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering
kan føre til fare for elektrosjokk, dødelig
elektrosjokk eller brann.
NORSK
• Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring.
Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• Laderen er designet for å gå på standard
230 V nettspenning. Ikke forsøk å drive den
med noen annen spenning. Dette gjelder ikke
laderen for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Ladere
DE9000/DC9000-laderen tar 36 V Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. A, B)
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Fare for elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
1. Plugg laderen (7) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken (5) i laderen. Den røde
(lade)-lyset (8) vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs
bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
1 lys blinker
1 lys blinker, 1 lys på
1 lys blinker, 2 lys på
3 lys på
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for
kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/
kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd
en passende temperatur. Laderen kobler deretter
automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer
maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Ved bestilling av nye batteripakker, husk å føre ned
katalognummer, spenning, og ampere-time.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 ˚C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har vårt utsatt for et kraftig
støt, mistet på gulvet eller skadet på noen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker,
truffet med en hammer, tråkket på).
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
77
NORSK
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med
huden, vasker du området med mild såpe og
vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller
du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen
gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er
batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding
av organiske karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DEWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som et fullt
regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt er det to
tilfeller som krever transport i henhold til Klasse 9:
1. Lufttransport av mer enn to DEWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
78
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med
elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier,
pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte
fra materialer som kan komme i kontakt og føre til
kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DC800 bruker 36 volts Li-Ion batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når
de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk
For ladetid, se Tekniske data
Må ikke utsettes for fukt
Ikke berør dem med ledende gjenstander
Sett ikke skadete batteripakker inn
i laderen
NORSK
Bruk ikke skadete ladere
Temperaturområde for ladning 4 °C til
40 °C
Batteripakke
Utløserknapp
Lader
Ladelamper (røde)
TILTENKT BRUK
Skift straks ut skadete ledninger
Din DC800 oppladbare slagnøkkel er konstruert for
profesjonell skrutrekking og muttertrekking.
Laderproblem
SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Batteriproblem
Disse slagtrekkernes er profesjonelle elektroverktøy.
LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når
uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
Lad kun DEWALT batteripakker med de
angitte DEWALT laderne. Lading av andre
batteripakker enn de angitte DEWALT
batteriene med en DEWALT lader kan
føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar slagnøkkel
1 Batteripakke (D1, M1)
2 Batteripakker (D2, M2)
1 Lader
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert ved
N-modeller.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
1
2
3
4
5
6
7
8
Strømbryter
Verktøyholder
Pistolgrep
Datokoden
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller mangel på erfaring og
kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri
forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner
seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken
før montering og justering. Alltid slå av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
79
NORSK
Sette inn og fjerne batteripakken (fig. A)
• Når du skal sette inn batteripakken (5), juster den
mot batterirommet på verktøyet.
Skyv batteripakken inn i rommet og trykk på den
til batteriet klikker på plass.
• For å fjerne batteripakken, trykk på
utløserknappen (6) og trekk samtidig
batteripakken ut av batterirommet.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. A)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED som
indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (12). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Montere og fjerne sokler (fig. C)
Verktøyet har et 1/2" firkantet drivsystem med
låsestift.
Montere sokler
• Juster hullet (9) på siden av sokkelen med
låsestiften (10) på ambolten.
• Skyv sokkelen (11) på ambolten (2) til den klikker
på plass. Slå lett på den om nødvendig.
Fjerne sokler
• Trykk ned låsestiften (10) gjennom hullet (9) i
sokkelen, og dra sokkelen av ambolten.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Forviss deg om at batteriet sitter som det skal.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på pistolhåndtaket
(3) som anvist.
Slå verktøyet av og på (fig. A)
• For å bruke verktøyet trykk på/av-bryteren (1).
- For å velge forover rotasjon trykk på den nedre
delen av bryteren.
- For å velge reverserende rotasjon trykk på den
nedre delen av bryteren.
• For å stoppe verktøyet utløs bryteren.
ADVARSEL: Vent alltid til motoren har
stoppet helt før retningen på rotasjonen
endres.
Skrutrekking eller mutterstramming. (fig. A)
• Velg passende sokkel for den skruen eller
mutteren som skal strammes.
• Velg høyre- eller venstregang som beskrevet
ovenfor.
• Hold verktøyet på linje med skruen/mutteren.
• Kontroller dreiemomentet med en momentnøkkel
etter stramming.
Strammetid
Verktøyet strammer de fleste skruer/mutre på et
par sekunder. Riktig strammehastighet i forhold til
dreiemomentet må avgjøres ut fra erfaring.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger
av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig
renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken før
du foretar eventuelle justeringer eller
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. A, D)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
80
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som brukeren kan vedlikeholde.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
NORSK
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere
DEWALT produkter når de har nådd slutten på
livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten,
vennligst returner produktet til en autorisert reparatør
som vil samle dem inn på vegne av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Koble
laderen fra nettilførselen før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra utsiden av
laderen ved hjelp av en klut eller en myk,
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
noen rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Batteripakke
En batteripakke med lang levetid må lades på nytt
når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber
som tidligere kunne utføres uten problemer. Når den
har nådd slutten av levetiden sin, må den kastes i
samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.
• Lad batteripakken helt ut, og fjern den deretter
fra apparatet.
• Li-Ion-celler kan gjenvinnes. Ta dem til
forhandleren eller til en lokal gjenvinningsstasjon.
Innsamlede batterier vil bli gjenvunnet eller
kassert på riktig måte.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
81
PORTUGUÊS
CHAVE DE IMPACTO A PILHAS DC800
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos
de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação
são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às
vibrações ao longo do período total de
trabalho.
Dados técnicos
DC800
Voltagem
VDC
36
Tipo
Potência de saída (max)
W
1
800
Velocidade em vazio
min-1
1.400
-1
2.500
Martelagem
min
Torque máximo
Nm
Suporte de ferramenta
Peso (sem a bateria)
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
440
1/2" quadrado
kg
2,4
Bateria
LPA (pressão acústica)
KPA (instabilidade de
pressão acústica)
LWA (potência sonora)
KWA (instabilidade de
potência sonora)
dB(A)
97
dB(A)
dB(A)
1,9
106
dB(A)
1,9
DE9360/DC9360 DCB360 DCB361
Voltagem
VDC
36
36
36
Capacidade
Ah
2,0
4,0
2,0
Peso
kg
0,9
1,3
0,9
Carregador
DE9000/DC9000
Voltagem
VAC
Tempo de carga (ca.) min
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s²
10,5
Imprecisão K =
m/s²
1,7
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha
de informações foi medido em conformidade com um
teste padrão estabelecido pela norma EN 60745 e
poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma
avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
82
Peso
kg
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra de
advertência. Leia cuidadosamente o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não for
evitada, irá resultar em morte ou lesões
graves.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração CE de conformidade
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
CHAVE DE IMPACTO A PILHAS
DC800
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2014/30/UE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do
ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
30.04.2014
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar estas poeiras ou
vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à perda
do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como, por
exemplo, tubagens, radiadores, fogões e
frigoríficos. Se o seu corpo estiver “ligado” à
terra, o risco de choque eléctrico é maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
83
PORTUGUÊS
e)
f)
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada para
utilização ao ar livre. A utilização de um cabo
adequado para uso ao ar livre reduz o risco de
choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR reduz
o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica. Não
utilize uma ferramenta eléctrica quando
estiver cansado ou sob o efeito de drogas,
álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas
eléctricas poderá resultar em ferimentos
graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais. Certifiquese de que o interruptor da ferramenta está
na posição de desligado antes de a ligar
à tomada de electricidade e/ou inserir a
bateria, ou antes de pegar ou transportar
a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas
eléctricas ou se as ligar à fonte de alimentação
com o interruptor ligado, poderá originar
acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias ou
o cabelo comprido podem ficar presos nestas
peças.
84
g)
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de
extracção de partículas pode reduzir os riscos
relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma
forçada. Utilize a ferramenta eléctrica
correcta para o seu trabalho. A ferramenta
eléctrica adequada irá efectuar o trabalho
de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a
qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
respectivo interruptor não a ligar e desligar.
Qualquer ferramenta eléctrica que não possa
ser controlada através do interruptor de
alimentação é perigosa e tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram, bem
como se existem peças partidas ou
danificadas ou quaisquer outras condições
que possam afectar o funcionamento da
mesma. Se a ferramenta eléctrica estiver
danificada, esta não deve ser utilizada até
que seja reparada. Muitos acidentes têm
como principal causa ferramentas eléctricas
com uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas. As ferramentas de corte
sujeitas a uma manutenção adequada, com
arestas de corte afiadas, emperram com
menos frequência e controlam-se com maior
facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
PORTUGUÊS
as condições de trabalho e a tarefa a ser
efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá
resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
COM BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de bateria
poderá criar um risco de incêndio se for
utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente indicadas
para as mesmas. A utilização de quaisquer
outras baterias poderá criar um risco de
ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de outros
objectos de metal, como, por exemplo,
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos
ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação
entre os contactos. Um curto-circuito
entre os contactos da bateria poderá causar
queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, passe
imediatamente a zona afectada por água.
Se o líquido entrar em contacto com os
olhos, procure também assistência médica.
O líquido derramado da bateria pode provocar
irritação ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado e só
devem ser utilizadas peças sobresselentes
originais. Desta forma, é garantida a
segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas
as chaves de impacto
• Quando realizar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios escondidos ou com o seu
próprio cabo, segure a ferramenta com as
superfícies do punho isoladas. O contacto
com um fio condutor também pode carregar
partes metálicas expostas da ferramenta e
provocar um choque no operador.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e da implementação de dispositivos de
segurança, certos riscos residuais não podem ser
evitados. Estes incluem:
– Deficiência auditiva.
– Risco de lesões pessoais devido a partículas
projectadas.
– Risco de queimaduras devido ao aquecimento
dos acessórios durante a operação.
– Risco de lesões pessoais devido a uso
prolongado.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data (4), o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre a
ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2014 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança importantes
para todos os carregadores de
baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores de pilhas DE9000/
DC9000.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e consulte todos os símbolos de aviso
no carregador, na bateria e no produto que a for
utilizar.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
85
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Não deixe entrar nenhum líquido para
dentro do carregador. Tal poderá resultar
em choque eléctrico.
CUIDADO: risco de queimadura. Para
reduzir o risco de ferimentos, carregue
apenas baterias recarregáveis da
DEWALT. Outros tipos de baterias podem
explodir, causando ferimentos e danos.
CUIDADO: em determinadas condições,
com o carregador ligado à tomada
de electricidade, os contactos de
carregamento expostos do mesmo
podem entrar em curto-circuito devido
a um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas, deverão ser
mantidos afastados dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da tomada de electricidade
quando não estiver inserida uma bateria
no mesmo. Da mesma forma, desligue
sempre o carregador da tomada de
electricidade antes de o limpar.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual O carregador e a
bateria foram especificamente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
qualquer outro fim sem ser carregar baterias
recarregáveis da DEWALT. Qualquer outra
utilização poderá resultar num risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador da tomada de
electricidade, puxe a ficha e não o cabo. Isto
irá reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e
no cabo.
• Certifique-se de que o cabo fica posicionado
de forma a não ser pisado, fazer tropeçar ou
ser sujeito de qualquer outra forma a uma
tensão excessiva ou quaisquer danos.
• Não utilize qualquer extensão a menos que
seja absolutamente necessário. A utilização
de uma extensão inadequada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não coloque qualquer objecto em cima do
carregador nem coloque o carregador sobre
86
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e causar um
aquecimento interno excessivo. Posicione o
carregador num local afastado de qualquer fonte
de calor. O carregador é ventilado através das
ranhuras na parte superior e inferior da respectiva
caixa.
• Não utilize o carregador com o cabo ou
a ficha danificados. Mande-os substituir
imediatamente.
• Não utilize o carregador se este tiver sido
sujeito a uma pancada forte, tiver caído ou
tiver sido danificado de qualquer outra forma.
Leve-o a um centro de assistência autorizado.
• Se for necessário reparar o carregador ou
efectuar qualquer acção de manutenção,
não o desmonte. Leve-o a um centro
de assistência autorizado. Se desmontar
o carregador e voltar a montá-lo de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de efectuar qualquer
limpeza. Isto irá reduzir o risco de choque
eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este
risco.
• NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma corrente eléctrica padrão de 230 V.
Não o utilize com qualquer outra voltagem.
Isto não se aplica ao carregador de automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DE9000/DC9000 é compatível com
baterias de Li-Ion de 36 V.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
Procedimento de carregamento
(fig. A, B)
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
1. Ligue o carregador (7) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a bateria.
PORTUGUÊS
2. Insira a bateria (5) no carregador. A luz (8)
vermelha (de carregamento) irá piscar
continuamente indicando que o processo de
carregamento foi iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: Para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
1 luz a piscar
1 luz a piscar, 1 luz acesa de forma fixa
1 luz a piscar, 2 luzes acesas de forma fixa
3 luzes acesas de forma fixa
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Restauro automático
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual.
Deixe a bateria no carregador durante, pelo
menos, 10 horas.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, irá activar automaticamente
a função de Suspensão do Carregamento Devido a
Bateria Quente/Fria, interrompendo o carregamento
até a bateria alcançar uma temperatura apropriada.
O carregador muda então automaticamente para
o modo de carregamento da bateria. Esta função
assegura a máxima vida útil possível da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com um
Sistema de Protecção Electrónico que as protege
contra sobrecargas, sobreaquecimentos e descargas
profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente assim
que o Sistema de Protecção Electrónico for activado.
Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion no
carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança importantes
para todas as baterias
Quando encomendar baterias sobresselentes,
certifique-se de que inclui o número de catálogo,
tensão e amperes-hora.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
vapores.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as mergulhe em
água ou noutros líquidos.
• Não guarde nem utilize a ferramenta e a
bateria em locais onde a temperatura possa
alcançar ou exceder 40 ˚C (tal como em
barracões no exterior ou edifícios de metal no
Verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague, não
deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador
que tenham caído ou sido esmagados,
sujeitos a uma pancada forte ou
danificados, seja de que forma for
(por exemplo, furados com um prego,
atingidos com um martelo ou pisados).
Tal poderá resultar em choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas
deverão ser enviadas para um centro de
assistência para serem recicladas.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
87
PORTUGUÊS
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for exposta
a uma chama. São produzidos vapores e
materiais tóxicos quando as baterias de iões de
lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave imediatamente a área
afectada com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, passe-os (abertos) por água durante
15 minutos ou até a irritação passar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
As pilhas da DEWALT estão em conformidade
com todas as regulamentações de expedição
aplicáveis, de acordo com os padrões jurídicos e
de indústria, que incluem as Recomendações da
ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da
Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA),
Regulamentações do código marítimo internacional
para o transporte de mercadorias perigosas (IMDG)
e o Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário
internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com
a secção 38.3 das Recomendações da ONU no que
respeita ao Transporte de Mercadorias Perigosas:
Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, a expedição de uma pilha
DEWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1. Transporte aéreo de mais de duas pilhas de iões
de lítio DEWALT se a embalagem incluir apenas
(sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma pilha de
iões de lítio com classificação energética superior
a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas de iões
de lítio têm a classificação de watts por hora
indicadas na embalagem.
88
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
O transporte das pilhas pode dar origem a um
incêndio se os terminais da pilha entrarem em
contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifiquese de que os terminais da pilha estão protegidos e
devidamente isolados de materiais que possam entrar
em contacto com eles e causar um curto-circuito.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento. No
entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa
ou implícita. É da responsabilidade do comprador
garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Bateria
TIPO DE PILHA
O modelo DC800 utiliza pilhas de iões de lítio de
36 volt.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local
fresco e seco, afastado da luz directa do sol e de
fontes de calor ou de frio. Para obter o máximo
desempenho e a maior vida útil possíveis das
baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual, as
etiquetas no carregador e na bateria incluem também
os seguintes símbolos:
Ler o manual de instruções antes
de usar
Para o tempo de carga veja os Dados
técnicos
PORTUGUÊS
Não usar em ambientes húmidos
Não tocar nos terminais com objectos
condutores
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e
compreender todas as instruções neste manual
antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. A)
Não carregar baterias danificadas
Não utilizar carregadores danificados
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
Problema no carregador
Problema na bateria
Descartar a bateria tendo em atenção
o meio ambiente
Não incinerar a bateria
Carregue as baterias da DEWALT
apenas com os carregadores DEWALT
concebidos para o efeito. O carregamento
de baterias que não sejam as baterias
específicas DEWALT com um carregador
da DEWALT pode fazer com que
rebentem ou dar origem a situações de
perigo.
1
2
3
4
5
6
7
8
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
Interruptor on/off
Suporte de ferramenta
Punho
Código de data
Bateria
Botão de libertação
Carregador
Indicadores de carregamento (vermelhos)
FINALIDADE
Estas chaves de impacto DC800 são desenvolvidas
para aplicações profi ssionais de chaves de fendas e
colocação de porcas.
NÃO utilize a ferramenta em condições de humidade,
nem na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
Estas chaves de impacto são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizarem esta ferramenta.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Chave de impacto a pilhas
1 Bateria (D1, M1)
2 Baterias (D2, M2)
1 Carregador
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
NOTA: os modelos N não incluem baterias nem
carregadores.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com a
norma EN 60335. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
89
PORTUGUÊS
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes de efectuar qualquer
montagem ou ajuste, retire sempre a
bateria. Desligue sempre a ferramenta
antes de inserir ou retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
Colocação e remoção da bateria (fig. A)
• Para colocar a bateria (5), alinhe-a com
o respectivo receptáculo na ferramenta. Empurre
a bateria em direcção ao respectivo receptáculo
até encaixar.
• Para retirá-la, prima o botão de libertação
(6) e puxe a bateria para fora do respectivo
receptáculo.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL
(FIG. A)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (12). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não
indica o funcionamento da ferramenta e está sujeito a
variações, com base nos componentes do produto,
temperatura e aplicação do utilizador final.
Instalação e remoção dos casquilhos (fig. C)
A sua ferramenta utiliza um sistema quadrado de
aperto de 1/2" com pino de escora.
Instalação dos casquilhos
• Alinhe o orifício (9) no lado do casquilho com
o pino de escora (10) na bigorna.
90
• Fixe o casquilho (11) na bigorna (2) até ouvir um
estalinho. Se necessário, atarraxe ligeiramente.
Remoção dos casquilhos
• Retire o pino de escora (10) através do orifício (9)
no casquilho e desencaixe o casquilho
da bigorna.
Antes da operação:
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Certifique-se de que a bateria está
correctamente colocada.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Posição correcta das mãos (fig. A, D)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão no punho da pistola (3), tal como indicado.
Ligar e desligar (Fig. A)
• Para accionar a ferramenta, prima o interruptor
de ligar e desligar (on/off) (1).
- Para seleccionar rotação directa, prima a parte
inferior do interruptor.
- Para seleccionar rotação inversa, prima a parte
superior do interruptor.
• Para parar a ferramenta, solte o interruptor.
ATENÇÃO: Aguarde sempre que o
motor pare por completo antes de alterar
o sentido de rotação.
Chave de fendas ou colocação de porcas (fig. A)
• Seleccione o casquilho adequado para o
parafuso ou a porca que deseja apertar.
• Seleccione rotação para a frente ou para trás,
como abaixo descrito.
• Alinhe a ferramenta com o elemento de fixação.
PORTUGUÊS
• Depois da fixação, verifique o momento,
com uma chave de momentos.
Tempo de fixação
Esta ferramenta aperta a maior parte dos parafusos
em alguns segundos. O tempo necessário para
o aperto em relação ao momento deve ser
determinado com a experiência.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior que
possam ser reparadas pelo utilizador.
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Desligue o carregador da tomada de
electricidade de CA antes de efectuar
qualquer limpeza. A sujidade e a gordura
no exterior do carregador podem ser
retiradas com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água nem
quaisquer soluções de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto os
acessórios disponibilizados pela DEWALT,
a utilização de outros acessórios com
esta ferramenta poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem dos respectivos produtos quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, entregue o seu produto em
91
PORTUGUÊS
qualquer agente de reparação autorizado, o qual
procederá à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Bateria
A bateria de longa duração deve ser recarregada
sempre que não produzir energia suficiente durante
a execução de trabalhos que eram facilmente
realizados anteriormente. Assim que atingir o fim da
respectiva vida útil, descarte-a tendo em atenção o
meio ambiente.
• Descarregue completamente a bateria, depois
retire-a da ferramenta.
• As células de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou numa estação
de reciclagem local. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
92
SUOMI
LANGATON ISKUVÄÄNNIN DC800
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Akkupaketti
Tekniset tiedot
DC800
Jännite
VDC
36
Tyyppi
Luovutusteha (max)
W
1
800
Kuormittamaton
kierrosnopeus
-1
min
-1
Kuormitusisku
min
Maksimi vääntömomentti
Nm
Laitteen pidike
Paino (ilman akkua)
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänipaine)
(äänipaineen epävarmuus)
(ääniteho)
(äänitehon epävarmuus)
1.400
2.500
440
1/2" neliö
kg
2,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
1,9
106
1,9
Tärinän kokonaisarvot (kolmiaks. vektorisumma) määritetty
seuraavasti EN 60745:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s²
10,5
Epävarmuus K =
m/s²
1,7
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä.
Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
DE9360/DC9360 DCB360 DCB361
Jännite
VDC
Teho
Ah
2,0
4,0
2,0
Paino
kg
0,9
1,3
0,9
36
Latauslaite
36
36
DE9000/DC9000
Jännite
VAC
Latausaika (noin)
min
Paino
kg
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Sulakkeet:
230 V
10 A
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
93
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
KONEDIREKTIIVI
LANGATON ISKUVÄÄNNIN
DC800
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2014/30/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.04.2014
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa
ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
94
c)
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa
hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä
sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä,
terävistä reunoista tai liikkuvista osista.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin
kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät
siihen akun, nostat työkalun käteesi tai
kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi
virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.
SUOMI
d)
e)
f)
g)
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa.
Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea
sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin
ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla,
se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista
tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen.
Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja
sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua
vähenee, ja niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle
soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon
vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi
aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun
turvallisuuden.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Turvallisuusohjeet kaikille
mutterivääntimille
• Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan moottorityökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdon tai laitteen oman johdon kanssa.
Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös
työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi,
ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
Muut riskit
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä huolimatta
tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää. Näitä ovat:
– kuulovamma
– loukkaantuminen lentävistä hiukkasista
– palovammat, jotka johtuvat käytön aikana
kuumentuvista työvälineistä
– pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvat
loukkaantumiset.
95
SUOMI
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
Päivämääräkoodi (4) on merkitty kotelon
pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
Esimerkki:
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
2014 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa
on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DE9000/
DC9000-akkulaturille.
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
96
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä
latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma kiertää
latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta
toisiinsa.
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DE9000/DC9000-latauslaitteessa voidaan käyttää 36
voltin Li-Ion-akkuja.
SUOMI
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataaminen [kuva (fig.) A, B)
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Sähköiskun vaara on olemassa.
1. Työnnä latauslaitteen (7) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku (5) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo (8) vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo
palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se
voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat vaihtoakkuyksiköitä, muista ilmoittaa
luettelonumero, jännite ja ampeeritunti.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen
latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää
pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
1 valo vilkkuu
1 valo vilkkuu, 1 valo palaa
1 valo vilkkuu, 2 valoa palaa
3 valoa palaa
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin
käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on
ladattu täyteen.
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain tai
kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai
kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua
oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu,
latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus
pidentää akun ikää.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai
purkautumasta kokonaan.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
97
SUOMI
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti
miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä
pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä
15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos
on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että
akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DEWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen sopimus
vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
(ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38.3 mukaisesti
koskien testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DEWALT-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
Akkuyksikkö
AKKUTYYPPI
DC800 toimii 36 voltin Li-Ion-akkuyksiköillä.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAA: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Lue käyttöohje ennen käyttöä
Latausajan tietämiseksi katso Teknisiä
tietoja
1. Useamman kuin kahden DEWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
Laturi ei saa kastua
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus,
kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä
pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota
koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
98
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Älä käytä viallisia latureita
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Vaihda viallinen johto välittömästi
Laturiongelma
Akkuongelma
SUOMI
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
Älä missään tapauksessa polta akkua
Lataa DEWALT-akut ainoastaan
yhteensopivilla DEWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DEWALTakkuja ladataan DEWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Langaton iskuväännin
1 Akkupaketti (D1, M1)
2 Akkua (D2, M2)
1 Latauslaite
1 Laukku
1 Käyttöohje
HUOMAA: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja eikä
latauslaitetta.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Virtakytkin
Laitteen pidike
Kahva
Päivämääräkoodi
Akkupaketti
Vapautusnappi
Latauslaite
Latausvalot (punaiset)
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä DC800 langaton iskuväännin on suunniteltu
ammattimaiseen hylsynvääntöön ja muttereiden
kiinnitykseen.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai syttyvien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä iskuruuvinvääntimet ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja moottorikäyttöisiä työkaluja.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan
lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/
tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki..
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Irrota akku aina ennen
laitteen kokoamista ja säätämistä.
Katkaise laitteesta virta aina ennen akun
irrottamista tai asettamista paikoilleen.
VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja
ja -latauslaitteita.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
(kuva A)
• Kun asennat akkupaketin (5) kohdista se työkalun
liittimen kanssa. Aseta akkupaketti liittimeen ja
työnnä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
• Poistaaksesi akkupaketin paina
vapautuspainiketta (6) ja vedä akkupaketti
samalla liittimestä.
99
SUOMI
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA A)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa on
kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat
akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (12) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso
on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku
on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Hylsyjen kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva C)
Työkalussa käytetään 1/2"-koon neliökantaista
sokkatappikiinnitystä.
Hylsyjen kiinnittäminen
• Aseta hylsyn kyljessä oleva reikä (9) taltan
sokkatapin (10) kohdalle.
• Työnnä hylsyä (11) talttaan (2), kunnes se lukittuu
paikalleen. Napauta hylsyä tarvittaessa kevyesti.
Hylsyjen irrottaminen
• Paina sokkatappi (10) hylsyssä olevan reiän (9)
läpi ja vedä hylsy irti taltasta.
Ennen käyttämistä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
• Varmista, että akkupaketti on kunnolla paikallaan.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista.
Kytkeminen päälle ja pois päältä (kuva A)
• Aloita työkalun käyttö painamalla
virtakatkaisinta (1).
- Jos haluat poran pyörivän eteenpäin, paina
kytkimen alaosaa.
- Jos taas haluat käänteisen pyörimissuunnan,
paina kytkimen yläosaa.
• Pysäytä työkalu vapauttamalla kytkin.
VAROITUS: Odota aina ennen
pyörimissuunnan vaihtamista, että
moottori on täysin pysähtynyt.
Ruuvinvääntö tai mutterin kiinnittäminen
(kuva A)
• Valitse ruuviin tai mutteriin sopiva hylsy.
• Valitse pyörimissuunta (eteen- tai taaksepäin) yllä
annettujen ohjeiden mukaan.
• Pidä työkalu kiinnittimineen suorassa.
• Kun ruuvi on kiristetty, tarkista momentti
momenttiavaimella.
Kiristysaika
Työkalullasi voit kiristää useimmat kiinnitysvälineet
muutamassa sekunnissa. Opit oikean kiristysajan
suhteessa vääntömomenttiin kokemuksen myötä.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole mitään
huollettavia osia.
Käsien oikea asento (kuva A, D)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
kahvassa (3) kuten kuvassa näytetään.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
100
SUOMI
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja
hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
pistoke sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Voit poistaa lian ja rasvan
latauslaitteen ulkopinnasta pyyhkimällä
kankaalla tai harjaamalla pehmeällä muulla
kuin metallista valmistetulla harjalla. Älä
käytä vettä tai puhdistusaineita.
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Akku
Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota
riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin
sujuivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se
käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti.
• Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
• Litiumionikennot ovat kierrätettäviä.
Voit viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen tai hävitetään asianmukaisesti.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DEWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
101
SVENSKA
SLADDLÖS SLAGNYCKEL DC800
Gratulerar!
minska exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för
att skydda handhavaren mot verkningarna
av vibration, såsom att: underhålla
verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Tekniska data
DC800
Spänning
Typ
Uteffekt (max)
VDC
36
W
1
800
Varvtal obelastad
min-1
1.400
Slag
min-1
2.500
Max. vridmoment
Nm
440
Verkygshållare
Vikt (utan batteripaket)
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtrycksmätningsavvikelse)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
1/2" fyrkant
kg
2,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
1,9
106
1,9
Vibrationens totala värde (treaxelvektorsumma) bestäms enligt
EN 60745:
Vibrationsemissionsvärde ah
ah =
m/s²
10,5
Osäkerhet K =
m/s²
1,7
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och den
kan användas för att jämföra ett verktyg med ett
annat. Den kan användas för att få fram en preliminär
uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om verktyget
emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt
underhållet kan vibrationen avvika. Detta
kan avsevärt öka exponeringsnivån under
hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
102
Batteripaket
DE9360/DC9360 DCB360 DCB361
Spänning
VDC
36
36
36
Kapacitet
Ah
2,0
4,0
2,0
Vikt
kg
0,9
1,3
0,9
Laddare
DE9000/DC9000
Nätspänning
VAC
Laddningstid (ca.)
min
Vikt
kg
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Säkring:
230 V
10 A
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA! Anger en situation av
omedelbar fara som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
SVENSKA
CE-Försäkran om överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
c)
SLADDLÖS SLAGNYCKEL
DC800
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2014/30/EU och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den
tekniska filen och gör denna förklaring å DEWALTs
vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.04.2014
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste matcha
uttaget. Modifiera aldrig kontakten
på något sätt. Använd inte några
adapterpluggar med jordanslutna (jordade)
elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för
elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör, värmeelement,
spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för
elektrisk chock om din kropp är jordansluten
eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i ett
elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar
ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar
för utomhusanvändning. Användning av en
sladd som passar för utomhusanvändning
minskar risken för elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som används för
lämpliga förhållanden minskar personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
103
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på är
att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter kvar på
en roterande del av elverktyget kan resultera i
personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder
eller smycken. Håll hår, beklädnad och
handskar borta från delar i rörelse. Lösa
kläder, smycken eller långt hår kan fastna i
delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget innan
du gör några justeringar, byter tillbehör
eller lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och låt inte
personer som är obekanta med elverktyget
eller med dessa instruktioner använda
elverktyget. Elektriska verktyg är farliga i
händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma att
påverka elverktygets funktion. Om det är
skadat, se till att elverktyget blir reparerat
före användning. Många olyckor orsakas av
dåligt underhållna elektriska verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
104
g)
vassa sågkanter är mindre sannolika att fastna
och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan ge upphov till skaderisk och
eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den andra.
Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov
till brännskador eller eldsvåda.
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt inträffar,
spola med vatten. Om vätska kommer i
kontakt med ögonen, uppsök medicinsk
hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar. Detta
säkerställer att elverktygets säkerhet bibehålles.
YTTERLIGARE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsinstruktioner för alla
slagnycklar
• Håll elverktyget i de isolerade greppsytorna
när du utför ett arbete där skärverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
sin egen sladd. Kontakt med en strömförande
ledning, kommer att också göra verktygets
oskyddade metalldelar strömförande och ge
användaren en elektrisk stöt.
SVENSKA
Övriga risker
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter
och inlemmande av säkerhetsanordningar, kan vissa
övriga risker inte undvikas. De är:
– Hörselskador
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador då tillbehör hettas upp
under användandet.
– Risk för personskada vid långtidsanvändning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden (4), som också inkluderar
tillverkningsåret, finns tryckt på ytan på den kåpa
som bildar monteringsskarven mellan verktyget och
batteriet.
Exempel:
2014 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
DE9000/DC9000 batteriladdare.
• Innan du använder laddaren, läs alla instruktioner
och varnande märken på laddare, batteripaket
och produkten för användning av batteripaketet.
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Elektrisk stöt eller
dödande elchock kan uppstå.
spricka och orsaka personskada och
skada.
SE UPP! Under vissa förhållanden, med
laddaren inkopplad i strömförsörjningen,
kan de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
ämnen. Främmande ämnen som är
ledande, såsom, men inte begränsade
till, stål ull, aluminiumfolie eller någon
ansamling av metalliska partiklar, bör
hållas borta från laddarens håligheter. Dra
alltid ur kontakten från strömförsörjningen
när det inte finns något batteripaket i
håligheten. Dra ur kontakten innan du
försöker rengöra.
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
några andra laddare än de i denna handbok.
Laddaren och batteripaketet är specifikt
konstruerade för att arbeta tillsammans.
• Dessa laddare är inte avsedda för några
andra användningar än att ladda DEWALTs
uppladdningsbara batterier. Ev. andra
användningar skulle kunna resultera i brandrisk,
elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du
kopplar ifrån laddare. Detta minskar risken
för skada på den elektriska kontakten och på
sladden.
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
• Använd inte en förlängningssladd såvida den
inte är absolut nödvändig. Användning av en
oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller
placera laddaren på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
laddaren på en plats långt bort från en eventuell
värmekälla. Laddaren ventileras genom springor
överst och underst på kåpan.
• Använd inte laddaren om den har skadad
sladd eller kontakt – byt omedelbart ut den.
VARNING: Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma in i laddaren. Elektrisk stöt
kan uppstå.
• Använd inte laddaren om den har fåt ett hårt
slag, tappats eller på annat sätt blivit skadad.
Ta den till ett godkänt servicecenter.
SE UPP! Fara för brännskada. För att
minska risken för personskada, ladda
bara DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Andra typer av batterier kan
• Ta inte isär laddaren; tag den till ett godkänt
servicecenter när service eller reparation
behövs. Felaktig återmontering kan resultera i risk
för elektrisk stöt, dödande elchock eller eldsvåda.
105
SVENSKA
• Koppla bort laddaren från uttaget innan
du försöker göra någon rengöring. Detta
minskar risken för elektrisk stöt. Att ta bort
batteripaketet kommer inte att minska denna risk.
• Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
• Laddaren är konstruerad att fungera på vanlig
230 V hushållsström. Försök inte att använda
den med någon annan spänning. Detta gäller
inte för fordonsladdare.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DE9000/DC9000-laddaren accepterar Li-jon-batterier
på 36 V.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. A, B)
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
1. Plugga in laddaren (7) i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet (5) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan (8) blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och kan
användas vid detta tillfälle eller lämnas i laddaren.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
1 lampa blinkar
1 lampa blinkar, 1 lampa är tänd
1 lampa blinkar, 2 lampor är tända
3 lampor blinkar
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för varmt
eller för kallt, startar den automatiskt en het/kall
paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Därefter
växlar laddaren automatiskt till paketets laddningsläge.
Denna funktion garanterar maximal livslängd för
batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det om
det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till dess det
är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytesbatteripaket se till
att inkludera katalognummer, spänning och
amperetimmar.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Insättning eller
borttagning av batteriet från laddaren skulle
kunna antända dammet eller ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs laddare.
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisk Uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
106
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Förvara eller använd inte verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40 °C (såsom
utanför skjul eller metallbyggnader på
sommaren).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets fodral är sprucket eller
skadat, sätt inte in det i laddaren. Krossa,
SVENSKA
tappa eller skada inte batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket eller en
laddare som har fått ett hårt slag,
tappats, blivit överkörda eller skadade på
något sätt (dvs. genomstuckits med en
spik, träffats av en hammare, trampats
på). Elektrisk stöt eller dödande elchock
kan uppstå. Skadade batteripaket
bör återsändas till servicecenter för
återvinning.
allmänhet insisterar man i följande två fall på transport
enligt klass 9:
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt med
huden, tvätta omedelbart området med mild
tvål och vatten. Om batterivätskan kommer in
i ögat, skölj med vatten över det öppna ögat
under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batterielektrolyten av en blandning av flytande organiska
karbonater och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll frisk
luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DEWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
1. Flygtransport av över två DEWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
2. Alla försändelser som innehåller litiumjonbatterier
med en kapacitet på över 100 watt-timmar (Wh).
Alla litiumjonbatterier har kapaciteten i watttimmar angiven på batteripaketet.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Batteripaket
BATTERITYP
DC800 arbetar med 36 volts Li-jon batteripaket.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet eller
laddaren. Under korrekta förhållanden kan de
förvaras upp till 5 år.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Läs bruksanvisningen
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DEWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt gods. I
107
SVENSKA
Se Tekniska data för laddningstiden
Beskrivning (fig. A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
Får ej utsättas för väta
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd och ladda aldrig ett sprucket
eller skadat batteri
Använd aldrig en skadad laddare
Strömbrytare
Verkygshållare
Pistolhandtag
Datumkoden
Batteripaket
Släppningsknapp
Laddare
Laddningsindikatorer (röda)
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
AVSEDD ANVÄNDNING
Byt ut defekt sladd omedelbart
Din sladdlösa slagnyckel DC800 är konstruerad för
professionell drivning av skruvar och muttrar.
Laddarproblem
FÅR INTE ANVÄNDAS i fuktiga miljöer, eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Batteriproblem
Din sladdlösa slagnyckel är professionella elverktyg.
TILLÅT INTE barn att komma i kontakt med
verktyget. Övervakning krävs då detta verktyg
används av oerfarna personer.
När detta batteri har nått sin tekniska
livslängd, tänk på miljön och kasta
batteriet enligt gällande miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Ladda endast DEWALT batteripaket med
avsedda DEWALT laddare. Laddning av
batteripaket med andra än de avsedda
DEWALT batterierna med en DEWALT
laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös slagnyckel
1 Batteripaket (D1, M1)
2 Batteripaket (D2, M2)
1 Laddare
1 Låda
1 Instruktionshandbok
OBSERVERA: Batteripaket och laddare är inte
inkluderade med N-modellerna.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
108
1
2
3
4
5
6
7
8
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de
är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas
ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden
helt och hållet.
SVENSKA
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Före hopmontering och
justering, ta alltid ur batteripaketet. Stäng
alltid av verktyget innan du sätter in eller
tar bort batteripaketet.
VARNING: Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
Placering och avlägsnande av batteripaketet
(fig. A)
• För placering av batteripaketet (5) riktas det
in mot hållaren på verktyget. Skjut sedan in
batteripaketet i hållaren och tryck det bakåt tills
det snäpper fast på plats.
• För att ta ut batteripaketet trycker du på
frikopplingsknappen (6) och drar ut det ur
hållaren.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. A)
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att slå till bränslemätaren tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen (12). En kombination av de
tre LED-lamporna kommer att lysa för att ange
kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i batteriet
är under den användbara gränsen kommer inte
bränslemätaren att lysa och batteriet behöver laddas.
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast en
indikering på laddning som finns kvar i batteripaketet.
Den indikerar inte verktygets funktionalitet och kan
variera baserat på produktkomponenter, temperatur
och slutanvändarens användning.
Montering och avlägsnande av socklar (fig. C)
Verktyget har ett 1/2" fyrkants-drivsystem med
spärrstift.
Montering av socklar
• Rikta hålet (9) i sidan av sockeln gentemot
spärrstiftet (10) på städet.
• Tryck sockeln (11) mot städet (2) tills den klickar
fast. Slå lätt mot den om det behövs.
Avlägsnande av socklar
• Tryck in spärrstiftet (10) genom hålet (9)
i sockeln och drag av sockeln från städet.
Innan Du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Se till att batteripaketet är ordentligt på plats.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Korrekt Handplacering (fig. A, D)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på
pistolhandtaget (3) såsom visas.
Påslagning och avstängning (fig. A)
• Tryck in strömbrytaren för att starta
verktyget (1).
- Tryck nedtill på strömbrytaren för att välja
vridriktning framåt.
- Tryck upptill på strömbrytaren för att välja
vridriktning bakåt.
• Släpp strömbrytaren för att stänga av verktyget.
VARNING: Vänta alltid tills motorn
har stannat helt innan du ändrar
rotationsriktningen.
Dragning av skruvar eller muttrar (fig. A)
• Välj rätt sockel för skruven eller muttern som ska
drivas.
• Välj vridriktning framåt eller bakåt enligt
ovanstående beskrivning.
• Håll verktyget i linje med skruven/muttern.
• Kontrollera momentet med en momentnyckel
efter fastdragning.
Fastdragningstid
Det här verktyget fäster de flesta skruvar, bultar och
muttrar på några sekunder. Rätt fastdragningstid vid
ett visst vridmoment måste fastställas av erfarenhet.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
109
SVENSKA
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i en vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har testats
med denna produkt, kan användningen
av sådana tillbehör med detta verktyg
vara riskabelt. För att minska risken för
personskada bör endast tillbehör som
rekommenderas av DEWALT användas
med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
110
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen, på
kommunala avfallsanläggningar eller via återförsäljaren
när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta det
lokala kontoret för DEWALT på den adress som anges
i denna handbok. Alternativt finns en förteckning över
behöriga reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning, med
kontaktadresser, på Internet på: www.2helpU.com.
Batteripaket
Ett långlivat batteripaket måste laddas på nytt när
det inte längre ger tillräcklig kraft vid arbeten som
först gick utan problem. När batteriets tekniska
livstid är över ska det kastas på ett miljövänligt sätt.
• Låt batteripaketet laddas ur helt och avlägsna det
sedan ur verktyget.
• Materialen i Li-Ion celler kan återanvändas.
Lämna dem till inköpsstället eller den lokala
återvinningsstationen. Återlämnade batterier
återvinns eller kastas på ett miljövänligt sätt.
TÜRKÇE
KABLOSUZ DARBELİ ANAHTAR DC800
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak
için belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DC800
Voltaj
VDC
36
W
800
Tip
1
Azami güç çıkışı
Akü
DE9360/DC9360 DCB360 DCB361
Yüksüz hız
min
1.400
Voltaj
Darbe
min
2.500
Kapasitesi
Ah
2,0
4,0
2,0
Azami tork
Nm
440
Ağırlık
kg
0,9
1,3
0,9
-1
-1
Uç yuvası
Ağırlık (aküsüz)
VDC
36
36
36
1/2" kare
kg
2,4
Şarj adaptör
DE9000/DC9000
Şebeke voltaj
97
VAC
Şarj süresi (aşağı)
min
Ağırlık
kg
LPA (ses basıncı)
dB(A)
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
1.9
LWA (ses gücü)
dB(A)
106
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
1,9
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Sigortalar:
230 V aletler
10 A
Titreşim toplam değerleri (üçlü vektör toplamı)
EN 60745: 'e belirlenmiştir:
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Titreşim emisyon değeri ah
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
ah =
m/s²
10,5
Belirsizlik K=
m/s²
1,7
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
111
TÜRKÇE
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
EC-Uygunluk bildirimi
MAKİNE DİREKTİFİ
KABLOSUZ DARBELİ ANAHTAR
DC800
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve EN 60745-2-2
normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
30.04.2014
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
112
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli aleti
kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın,
çekmeyin veya prizden çıkartmayın.
Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar
elektrik çarpması riskini arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım
aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak kullanın.
Bir RCD kullanılması elektrik şoku riskini
azaltır.
TÜRKÇE
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi
koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli
aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun. Bu
ataşmanların kullanılması tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol
c)
d)
e)
f)
g)
edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve
tamir edilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi
veya elektrikli aletlerin saklanması
öncesinde fişi güç kaynağından çekin ve/
veya aküyü aletten ayırın. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin
diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara
mutlaka uyun ve çalışma ortamının
koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu
göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için
kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya yangına
neden olabilir.
113
TÜRKÇE
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin
güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
ÖZEL EK GÜVENLIK
ÖNLEMLERI
Tüm Somun Sıkma Aletleri için
Güvenlik Talimatları
• Kesim aletinin gizli kablolara ya da kendi
kablosuna temas edebileceği bir iş
yaparken, elektrikli aleti izoleli kavrama
yüzeylerinden tutun. “Elektrik yüklü” kabloyla
temas etmek, aletin açık metal parçalarına
“elektrik yükleyerek” kullanıcıya elektrik
çarpmasına neden olur.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
114
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (4), alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2014 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz DE9000/
DC9000 şarj aletleri hakkında önemli güvenlik ve
çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü
kullanırken şarj cihazı, akü ve ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik şoku veya elektrik sebebiyle
ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine izin
vermeyin. Elektrik şokuna yol açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT akülerini şarj
edin. Diğer akü türleri, yaralanma veya
hasara yol açacak şekilde infilak edebilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, şarj cihazının
içinde bulunan açıktaki şarj temas
noktaları, yabancı maddelerle kısa devre
yapabilir. Çelik yünü, alüminyum folyo
veya metalik parçacıklardan oluşan
herhangi bir takviye gibi iletken niteliği
olan yabancı maddeler, şarj etme
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Şarj
yuvasında akü olmadığında, daima şarj
cihazının güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
• Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde
herhangi başka şarj cihazlarıyla şarj etmeye
KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü, özel olarak
birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT akülerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım, yangın,
elektrik şoku veya elektrikle ölüm riskine yol
açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazının bağlantısını sökerken kabloyu
değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve kablonun
hasar görmesi riskini azaltacaktır.
Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını tüm
ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın. Şarj
cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki yuvalarla
havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını açmaya çalışmayın; servis veya
onarım gerekirse yetkili bir servis merkezine
götürün. Hatalı olarak yeniden kurulması,
elektrik şoku, elektrikle ölüm veya yangın gibi
risklere yol açabilir.
Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Aküyü çıkarmak riski azaltmaz.
HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı, standart 230 V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DE9000/DC9000 şarj cihazı 36 V Li-Ion aküleri şarj
edebilir.
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme [şekil (fig.) A, B]
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik çarpması veya elektrikle ölüm
tehlikesi.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (7) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü (5) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın (8) sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum performans
almak ve akülerin kullanım ömrünü uzatmak için,
kullanmadan önce tam olarak şarj edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
1 ışık yanıp sönüyor
< %33
1 ışık yanıp sönüyor, 1 ışık yanıyor
%33–66
1 ışık yanıp sönüyor, 2 ışık yanıyor
%66–99
3 ışık yanıyor
%100
Otomatik Yenileme
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
115
TÜRKÇE
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu durumla
karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına yerleştirin
ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Değişim amacıyla batarya sipariş ederken katalog
numarası, voltaj ve amper saat bilgilerini eklemeyi
unutmayın.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü
şarj cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye veya
üzerine ulaşabileceği yerlerde (yaz aylarında
dışarıdaki sundurmalar veya metal binalar
gibi) saklamayın ve kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı aküyü
şarj cihazına takmayın. Aküyü ezmeyin,
düşürmeyin ve hasar vermeyin. Sert
bir darbe almış, düşmüş, ezilmiş veya
herhangi bir şekilde hasar görmüş
(çiviyle delinmiş, çekiç darbesi
almış, üzerine basılmış) aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
şokuna veya elektrik sebebiyle ölüme
neden olabilir. Hasarlı aküler, geri
dönüştürülmek üzere yetkili servise
götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
116
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca veya
tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik
karbonatlar ve lityum tuzları karışımından
oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
DEWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin
Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon bataryalar,
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu Testleri
ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38.3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DEWALT bataryaların nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1. İki adetten fazla DEWALT lityum-iyon
bataryanın, pakette yalnızca bataryalar varken
(hiçbir alet olmadan) hava yoluyla taşınması, ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den fazla
olan lityum-iyon bataryaların herhangi bir
şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon bataryaların
paketlerinde Waat Saat değeri belirtilmiştir.
TÜRKÇE
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Suya maruz bırakmayın
İletken nesnelerle denemeyin
Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının istemsiz
şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına
sebep vermesi ihtimali vardır. Batarya nakliyatı
yaparken, batarya kutuplarının iyi korunduğundan
ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
Hasarlı akü paketlerini şarj etmeyin
Hasarlı şarj adaptörlerini kullanmayın
Sadece 4 °C ve 40°C arasında şarj edin
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
Hasarlı kabloları hemen değiştirin
Şarj adaptörü problemi
AKÜ
Akü problemi
AKÜ TİPİ
DC800 36 volt akülerle çalışır.
Akü paketini çevre korunmasına yönelik
olarak azami dikkat göstererek atın
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
Akü paketini yakarak imha etmeyin
DEWALT bataryalarını yalnızca onlar için
tasarlanmış olan DEWALT şarj cihazlarıyla
şarj edin. DEWALT bataryaları haricindeki
bataryaların DEWALT şarj aletleriyle şarj
edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj
cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki
sembolleri belirtmektedir:
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Kablosuz darbeli anahtar
1 Akü (D1, M1)
2 Aküler (D2, M2)
Kullanmadan önce talimat kullanım
kılavuzunu okuyun
1 Şarj adaptör
1 Kutu
1 Kullanım kılavuzu
Şarj süresi için Teknik verilere bakınız
NOT: N modelleriyle birlikte akü ve şarj cihazı
verilmemektedir.
117
TÜRKÇE
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili servisinden
temin edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla
değiştirilmelidir.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Uzatma kablosu kullanılması
Tanımlama (şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya
herhangi bir parçasını değiştirmeyin.
Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
1 Açma/kapama anahtarı
2 Uç yuvası
3 Tabanca kabzası
4 Tarih Kodu
5 Akü
6 Bırakma düğmesi
7 Şarj adaptör
8 Şarj göstergeleri (kırmızı)
KULLANIM ALANI
DC800 darbeli anahtarınız, profesyonel vidalama
işlemleri ve somun ayarlama uygulamaları için
tasarlanmıştır.
Nemli koşullarda ve yanıcı sıvıların veya gazların
bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine uygun
onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik verilere
bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman aküyü çıkarın. Aküyü
takıp çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve şarj
aletleri kullanın.
Akü takımının takılması ve çıkartılması (şekil A)
• Akü takımını (5) takmak için, akü takımını alet
üzerindeki dayanak ile aynı hizaya getirin.
Akü takımını dayanağın içine kaydırın ve yerine
oturana kadar aküyü itin.
• Aküyü çıkartmak için, bir taraftan akü takımını
dayanaktan çekerken serbest bırakma
düğmesine (6) basın.
Bu darbeli somun anahtarları profesyonel elektrikli
aletlerdir.
YAKIT GÖSTERGESİ AKÜ GRUPLARI (ŞEK. A)
Çocukların aletle temas etmesine IZIN VERMEYIN.
Bu aletin deneyimsiz kullanıcılar tarafından
kullanıldığı durumlarda gözetim gereklidir.
Bazı DEWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke voltajı
ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
118
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (12) basın ve basılı tutun. Üç yeşil LED
lambasının bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini
gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj seviyesi
kullanılabilir limitin altındayken, yakıt göstergesi
yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Soketlerin takılması ve çıkartılması (şekil C)
Alet, maşalı çivi ile beraber 1/2" lik bir kare tahrik
sistemi kullanır.
Soketlerin takılması
• Soketlerin yan tarafındaki deliği (9) örs
üzerindeki maşalı çiviye (10) göre ayarlayınız.
TÜRKÇE
• Soketi (11) yerine oturuncaya kadar örs (2)
üzerinde ittiriniz. Eğer gerekir ise hafifçe
vurunuz.
Soketlerin çıkartılması
• Maşalı çiviyi (10) delik (9) boyunca ittirerek
girdiriniz ve soketi örsten çıkartınız.
Kullanmadan önce:
• Akünüzün (tam) şarjlı olmasını sağlayın.
• Akü takımının yerine tam olarak oturduğundan
emin olun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şekil A, D)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi, bir elin tabanca
sapı (3) üzerinde olduğu konumdur.
• Aleti sıkılayıcı ile aynı hizada tutunuz.
• Vidayı sıktıktan sonra torku bir tork anahtarıyla
kontrol edin.
Sıkıştırma süresi
Bu alet bir çok bağlantı elemanını birkaç saniyede
sıkar. Doğru tork-sıkıştırma oranı tecrübeyle
belirlenebilmektedir.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Açma ve kapama (şek. A)
• Aleti çalıştırmak için açma/kapama anahtarına
(1) basın.
- İleri dönmesini seçmek için anahtarın alt
kısmına basın.
- Geri dönmesini seçmek için anahtarın üst
kısmına basın.
• Aleti durdurmak için, anahtarı serbest bırakın.
UYARI: Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasını bekleyin.
Vidalama veya somun kıvırma
(somun ayarı yapma) (şekil A)
• Kıvrılacak olan vida veya somun için uygun
soketi seçiniz.
• Yukarıda açıklandığı gibi ileri veya geri rotasyon
yönünü seçiniz.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi
gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması
ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
119
TÜRKÇE
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik veya
tavsiye edilenlerin dışındaki aksesuarlar
bu ürün üzerinde test edilmediğinden,
söz konusu aksesuarların bu aletle
birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için bu
ürünle birlikte sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için
satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili
servise iade edin.
120
Akü
Uzun ömürlü aküler, daha önce yapmakta
olduğu görevi yeterli güç üreterek yapamıyorsa
tekrar şarj edilmelidir. Teknik ömürleri
bittiğinde, aküyü çevremize duyarlı bir şekilde
uzaklaştıralım:
• Akü takımını tamamen boşaltıp bunları
aletten çıkartın.
• Li-Ion hücreler geri dönüşümlüdür. Satıcınıza
veya yerel geri kazanım istasyonuna
götürün. Toplanan akü takımları geri
kazanılmalı ya da uygun şekilde bertaraf
edilmelidir.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ DC800
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο
τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος
που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια
εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία
έχουν καταστήσει την DEWALT έναν από τους
πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
DC800
VDC
36
W
800
Ταχύτητα
άνευ φορτίου
min-1
1.400
Κρούση υπό φορτίο
min-1
2.500
Μέγιστη ροπή
Nm
Τάση
Τύπος
Απορροφούμενη
1
Σφιγκτήρας εξαρτημάτων
Βάρος (χωρίς συγκρότημα
μπαταριών)
LPA (ακουστική πίεση)
440
1/2" τετράγωνο
kg
2,4
dB(A)
97
KPA (αβεβαιότητα ακουστικής
dB(A)
πίεσης)
1,9
LWA (ακουστική ισχύς)
dB(A)
106
KWA (αβεβαιότητα ακουστικής
dB(A)
ισχύος)
1,9
Τιμές συνολικής δόνησης (άθροισμα τριαξονικών
ανυσμάτων) αποφασισμένο σύμφωνα με
EN 60745:
Τιμή εκπομπής δόνησης ah
ah =
m/s²
10,5
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,7
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
Θήκη μπαταριών DE9360/DC9360 DCB360 DCB361
Τάση
VDC
36
36
36
Χωρητικότητα
Ah
2,0
4,0
2,0
Βάρος
kg
0,9
1,3
0,9
Φορτιστής
DE9000/DC9000
Τάση δικτύου
VAC
Χρόνος φόρτισης
(περίπου)
min
Βάρος
kg
230
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Ασφάλειες:
Μηχανήματα
230 V
10 A
121
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το
επίπεδο σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και
προσέξτε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση συμμόρφωσης με την
Ευρωπαϊκή Ενωση
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ
DC800
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα
και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με
την οδηγία 2014/30/ΕE και 2011/65/EE. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
122
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
30.04.2014
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων
των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή
σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Η
απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος
νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο
για τη μεταφορά, το τράβηγμα ή την
αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου.
Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και
κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό
χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στην
μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας στο
διακόπτη ή η σύνδεση στην πρίζα εργαλείων
με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν κίνδυνο
ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί προτού ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση και να
διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του
εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε
φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε
τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα γάντια σας
μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά
ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά
μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
123
ΕΛΛΗNΙΚΑ
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση του
ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις
οδηγίες χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από
μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε
για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή
ενσφήνωση κινούμενων μερών, για τυχόν
θραύση εξαρτημάτων και για τυχόν άλλες
καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.
Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί
ζημιά, φροντίστε για την επισκευή του
πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα
έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία
κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής έχουν
μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος κατά τη
λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
124
5) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο τύπο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες,
νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα
μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ
των δύο ακροδεκτών της μπαταρίας.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλα
τα κρουστικά κλειδιά
• Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες λαβής, όταν
πραγματοποιείτε μια εργασία κατά την
οποία το εργαλείο κοπής ενδέχεται να έρθει
σε επαφή με μη εμφανή καλωδίωση ή με
ΕΛΛΗNΙΚΑ
το ίδιο το καλώδιο ηλεκτροδότησης του.
Η επαφή με ενεργό («ζωντανό») καλώδιο θα
φορτίσει με ηλεκτρικό ρεύμα και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά τμήματα του εργαλείου και θα
προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο χρήστη.
Λοιποί κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή των συσκευών
ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν μπορούν ν'
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβες στην ακοή.
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιωρούμενων
σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω παρελκομένων,
τα οποία θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της
χρήσης.
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω παρατεταμένης
χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας (4), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος εντός
της επιφάνειας του περιβλήματος, στο σημείο που
σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής μεταξύ του
εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2014 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για το DE9000/DC9000 φορτιστή
μπαταριών.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές
ενδείξεις επάνω στο φορτιστή, την μπαταρία
και το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η
μπαταρία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DeWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος
στην τροφοδοσία, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης που βρίσκονται στο
εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από την ύπαρξη
ξένης ύλης. Οι ξένες ύλες αγώγιμης
φύσης όπως, ενδεικτικά, το άχυρο
σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου ή άλλου
είδους συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή.
Να αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή
από την τροφοδοσία όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή. Να
αποσυνδέετε το φορτιστή προτού τον
καθαρίσετε.
• ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε την
μπαταρία με φορτιστές άλλου τύπου εκτός
από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
• Οι φορτιστές αυτοί δεν προορίζονται
για άλλη χρήση εκτός από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
125
ΕΛΛΗNΙΚΑ
• Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, να τραβάτε
το καλώδιο από το φις και όχι από το ίδιο το
καλώδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο
κίνδυνος φθοράς στο φις και το καλώδιο.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε δεν μπορείτε να
το πατήσετε, να σκοντάψετε σε αυτό ή να
υποστεί άλλου είδους φθορά ή καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιείτε προέκταση εκτός εάν
είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση
ακατάλληλης προέκτασης ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο
επάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε το
φορτιστή επάνω σε μαλακή επιφάνεια που
μπορεί να φράξει τις υποδοχές αερισμού
προκαλώντας εσωτερική υπερθέρμανση.
Τοποθετήστε το φορτιστή σε σημείο μακριά από
κάθε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται
μέσω υποδοχών στο επάνω και το κάτω μέρος
του περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή όταν
υπάρχει φθαρμένο καλώδιο ή φις. Φροντίστε
για την άμεση αντικατάστασή τους.
• Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο. Φροντίστε
για τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Εάν
χρειαστεί σέρβις ή επισκευή, φροντίστε για
τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις. Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση
ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
προτού τον καθαρίσετε. Έτσι ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της
μπαταρίας δεν ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να
λειτουργεί σε τυπικό οικιακό ηλεκτρικό
ρεύμα τάσης 230 V. Μην επιχειρήσετε να
τον χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για τον φορτιστή
αυτοκινήτου.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9000/DC9000 μπορεί να δεχτεί
μπαταρίες Li-Ion τάσης 36 V.
126
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να είναι όσο
το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης
[εικ. (fig.) A, B]
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε το φορτιστή (7) σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία (5) στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (8) (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη
δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
1 φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει
< 33%
1 φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει,
1 φωτεινή ένδειξη αναμμένη
33–66%
1 φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει,
2 φωτεινές ενδείξεις αναμμένες
66–99%
3 φωτεινές ενδείξεις αναμμένες
100%
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί ή
αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας μπαταρίας
στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι μπαταρίες πρέπει να
ανανεώνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε φορά που η
μπαταρία δεν αποδίδει στον ίδιο βαθμό.
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή ή
ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την καθυστέρηση
λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας, έως ότου η
θερμοκρασία της μπαταρίας προσεγγίσει την
κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής μεταβαίνει
αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης μπαταρίας. Με τη
δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν
ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας.
Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την μπαταρία Li-Ion
στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πακέτα
μπαταριών, να βεβαιώνεστε ότι έχετε συμπεριλάβει
αριθμό καταλόγου, τάση και αμπερώρες.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση
της μπαταρίας από τον φορτιστή ενδέχεται
να προκαλέσει ανάφλεξη στη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει ή
να υπερβεί τους 40 °C (105 °F) (όπως σε
εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίσματα το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να
ανοίξετε την μπαταρία για οποιονδήποτε
λόγο. Εάν η θήκη της μπαταρίας έχει
σπάσει ή έχει υποστεί ζημιά, μην την
εισάγετε στον φορτιστή. Μη συνθλίβετε,
μη ρίχνετε κάτω και μην καταστρέφετε
την μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία ή τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί
από όχημα ή εάν υποστεί άλλου
είδους φθορά με οποιονδήποτε τρόπο
(π.χ. διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην μπαταρία,
αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής
μπαταρίας μπορούν να προκαλέσουν
ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
127
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DEWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και οι
μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα
με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή ενός
πακέτου μπαταριών DEWALT θα εξαιρείται από την
ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο επικίνδυνο
υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι δύο περιπτώσεις
όπου χρειάζεται μεταφορά Κατηγορίας 9 είναι:
1. Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DEWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει ένα
πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με ενεργειακή
διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100 Βαττωρών
(Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η
διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται πάνω στο
πακέτο μπαταριών.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
128
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το DC800 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών Li-Ion
36 V.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει να
είναι πλήρως φορτισμένες όταν αποθηκεύονται.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα προξενήσει
βλάβη στην μπαταρία ή το φορτιστή. Υπό
κατάλληλες συνθήκες, η αποθήκευση μπορεί να
διαρκέσει για έως και 5 έτη.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο, στις ετικέτες
του φορτιστή και της μπαταρίας εμφανίζονται τα
ακόλουθα εικονογράμματα:
Για ασφαλή λειτουργία διαβάστε το
βιβλίο οδηγιών
Για τον χρόνο φόρτισης δείτε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά
Μην εκθέτετε τον φορτιστή στη βροχή
Μην τοποθετείτε μεταλλικά ή άλλα
αγώγιμα υλικά
Μην φορτίζετε κατεστραμμένα
συγκροτήματα μπαταριών
Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές που
έχουν υποστεί ζημιά
Να χρησιμοποιείτε μόνο σε
θερμοκρασίες από 4 ° έως 40 °C
ΕΛΛΗNΙΚΑ
1 Διακόπτης λειτουργίας on/off
Να αλλάζετε τυχών φθαρμένο καλώδιο
αμέσως
Πρόβλημα του φορτιστή
2 Σφιγκτήρας εξαρτημάτων
3 Λαβή πιστολιού
4 κωδικός ημερομηνίας
5 Θήκη μπαταριών
6 Πλήκτρο απελευθέρωσης
Πρόβλημα της μπαταρίας
Κατά το τέλος της τεχνικής του ζωής,
απορρίψτε το συγκρότημα μπαταριών με
την δέουσα φροντίδα για το περιβάλλον
Μη καίτε το συγκρότημα μπαταριών
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DEWALT
μόνο με τους προβλεπόμενους φορτιστές
DEWALT. Η φόρτιση πακέτων μπαταριών
άλλων από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DEWALT με χρήση φορτιστή DEWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Ασύρματο κρουστικό κλειδί
1 Θήκη μπαταριών (D1, M1)
2 Θήκηες μπαταριών (D2, M2)
1 Φορτιστής
1 Κιβώτιο
1 Φυλλάδιο οδηγιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται με τα μοντέλα της σειράς N.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός
τραυματισμός.
7 Φορτιστής
8 Δείκτες φόρτισης (κόκκινο)
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το ασύρματο κρουστικό κλειδί DC800 έχει
σχεδιασθεί για επαγγελματικές εφαρμογές
βιδώματος και τοποθέτησης περικοχλίων.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες υψηλής
υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα βαρέων καθηκόντων γαλλικά κλειδιά
αντίκτυπου είναι επαγγελματικά εργαλεία δύναμης.
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ' επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση, όταν αυτό το
εργαλείο χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα
αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν
ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη,
πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός
και αν είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένη προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο
129
ΕΛΛΗNΙΚΑ
ρεύματος του φορτιστή σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1
mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε
πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
Τοποθέτηση και αφαίρεση υποδοχών (εικ. C)
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση, να
αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία. Να
απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την
μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε
μπαταρίες και φορτιστές αποκλειστικά
της DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του
συγκροτήματος μπαταριών (εικ. Α)
• Για το τοποθετήστε το συγκρότημα μπερατιών
(5), ευθυγραμμίστε το με τη θήκη στο εργαλείο.
Ολισθήστε το συγκρότημα μπαταριών στη θήκη
και σπρώξτε το μέχρι να προσαρμοστεί στη
θέση της.
• Για να αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών,
πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (6) ενώ
ταυτόχρονα τραβάτε το συγκρότημα μπαταριών
έξω από τη θήκη.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. A)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DEWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED που
υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (12) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
130
Το εργαλείο χρησιμοποιεί ένα τετράγωνο σύστημα
κίνησης 1/2" με πείρο ανάσχεσης.
Τοποθέτηση υποδοχών
• Ευθυγραμμίστε την οπή (9) στην πλευρά της
υποδοχής με τον πείρο ανάσχεσης (10) στον
άκμονα.
• Πιέστε την υποδοχή (11) πάνω στον άκμονα (2)
μέχρι να τοποθετηθεί στη θέση της κάνοντας
"κλικ". Χτυπήστε την ελαφρά, αν χρειάζεται.
Αφαίρεση υποδοχών
• Πατήστε τον πείρο ανάσχεσης (10) μέσα από
την οπή (9) μέσα στην υποδοχή και τραβήξτε
την υποδοχή από τον άκμονα.
Πριν από τη λειτουργία:
• Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα μπαταριών
σας είναι (πλήρως) φορτισμένο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν
ασφαλίσει στη θέση τους.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. A, D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την
κατάλληλη θέση των χεριών, όπως
φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο
για να είστε προετοιμασμένοι σε
περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
ΕΛΛΗNΙΚΑ
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα
χέρι στη λαβή πιστολιού (3) όπως δείχνει η εικόνα.
Ξεκίνημα / Σταμάτημα (εικ. A)
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που
επιδέχονται σέρβις στο εσωτερικό τους.
• Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε
το διακόπτη on-off (1).
- Για να επιλέξετε κανονική περιστροφή,
πατήστε το κάτω μέρος του διακόπτη.
- Για να επιλέξετε αντίστροφη περιστροφή,
πατήστε το πάνω μέρος του διακόπτη.
• Για να σταματήσετε το εργαλείο,
απελευθερώστε το διακόπτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν αλλάξετε τη
φορά περιστροφής, περιμένετε πάντοτε
να σταματήσει εντελώς η κίνηση του
μοτέρ.
Τοποθέτηση βιδών ή περικοχλίων
(εικ. A)
• Επιλέξτε την κατάλληλη υποδοχή για τη βίδα ή
το περικόχλιο που θα τοποθετήσετε.
• Επιλέξτε περιστροφή προς τα εμπρός ή
ανάποδα όπως περιγράφεται παραπάνω.
• Κρατήστε το εργαλείο στην ίδια ευθεία με το
συνδετήρα.
• Μετά τη σύσφιξη, ελέγξτε τη ροπή με ένα
δυναμόκλειδο.
Χρόνος σύσφιξης
Αυτό το εργαλείο σφίγγει τους περισσότερους
συνδετήρες σε μερικά δευτερόλεπτα. Ο σωστός
χρόνος σφιξίματος σε σχέση με τη ροπή πρέπει να
καθοριστεί με βάση την εμπειρία του χειριστή.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω
από τις θυρίδες αερισμού. Όταν
εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια
και εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα AC προτού
τον καθαρίσετε. Τυχόν βρωμιές και
γράσο μπορούν να αφαιρεθούν από
το εξωτερικό μέρος του φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, μη μεταλλική, βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα διαλύματα
καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
131
ΕΛΛΗNΙΚΑ
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και
ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν
στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να
εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις, ο οποίος θα
το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις μέσω
επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο της DEWALT, στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μια λίστα με τους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους σέρβις της DEWALT καθώς και
πλήρη στοιχεία και πρόσωπα επικοινωνίας με την
132
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση που
διαθέτουμε, υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
Συγκρότημα μπαταριών
Τα συγκροτήματα μπαταριών μακράς διαρκείας
πρέπει να επαναφορτίζονται όταν δεν μπορούν
να παράγουν επαρκή ισχύ για εργασίες που
γίνονταν εύκολα προηγουμένως. Στο τέλος του
χρόνου ζωής τους, να πετάτε τις μπαταρίες
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
• Αδειάστε εντελώς τα συγκροτήματα
μπαταριών και μετά βγάλτε τα από το
εργαλείο.
• Οι μπαταρίες Li-Ion είναι ανακυκλώσιμες.
Μεταφέρετέ τις στην αντιπροσωπεία
ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συγκροτήματα μπαταριών που θα
συγκεντρωθούν θα ανακυκλωθούν ή θα
διατεθούν κατάλληλα.
133
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DEWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DEWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DEWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N407591
32 15 47 37 63
32 15 47 37 64
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
08/14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising