DC305K | DeWalt DC305K CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

www.
.eu
DC305
DC315
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
15
English (original instructions)
27
Español (traducido de las instrucciones originales)
38
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
50
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
62
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
74
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
86
Português (traduzido das instruções originais)
97
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
110
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
121
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
132
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
144
Copyright DEWALT
2
1
2
3
4
5
5
6
8
7
A
1
4
D
B
3 11
C
2
3 11
3 11
3 11
12
13
14
E
F
3
DANSK
TRÅDLØS STEMPELDREVET SAV
DC305, DC315
Tillykke!
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DEWALT til en af de mest pålidelige partnere
for professionelle brugere.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Tekniske data
Spænding
VDC
Type
Udgangseffekt (max)
W
DC305
DC315
36
28
1
1
710
680
Omdrejningstal ubelastet
min
Slaglængde
mm
28,5
28,5
Vægt (uden batteri)
kg
2,7
2,7
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
-1
0 - 3.000 0 - 3.000
86
3
97
3
89
3,4
100
3
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
DE9360 DE9280
Spænding
VDC
36
Kapacitet
Ah
2,2
2,2
Vægt
kg
1,0
0,92
Lader
28
DE9000
Spænding (lysnet)
VAC
Ladetid (ca.)
min
60
Vægt
kg
0,9
230
Sikringer:
Europa
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s2
13,5
20,3
Usikkerhed K =
m/s2
1,6
1,5
4
Batteri
230 V værktøjer
10 ampere, lysnet
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
DANSK
b)
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DC305, DC315
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse med:
98/37/EF (indtil 28. dec. 2009), 2006/42/EF
(fra 29. dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/
EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse for
yderligere oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.09.2009
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
c)
Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, der
kan antænde støv eller dampe.
Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe til
stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres
på nogen måde. Undlad at bruge
adapterstik sammen med jordforbundet
elektrisk værktøj. Umodificerede stik og dertil
passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen for
elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
5
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/
eller batterienhed, samles op eller bæres.
Når elektrisk værktøj bæres med fingeren
på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle, der
bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke personer,
som ikke er bekendt med dette elektriske
værktøj eller disse instruktioner, at betjene
værktøjet. Elektrisk værktøj er farligt i
hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
6
f)
g)
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner,
idet der tages hensyn til arbejdsforholdene
og den opgave, som skal udføres. Brug af
elektrisk værktøj til andre opgaver end dem,
det er beregnet til, kan resultere i en farlig
situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader, som
er angivet af fabrikanten. En oplader, der er
beregnet til en bestemt type batteripakke, kan
udgøre en brandrisiko, hvis den bruges med
en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver enkelt
type. Brug af andre batteripakker kan skabe
risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den
holdes borte fra andre metalgenstande,
såsom papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer og andre små metalgenstande, der
kan danne forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for overlast,
kan der sive væske ud. Undgå kontakt.
Hvis væsken berøres ved et tilfælde, skal
der skylles med masser af vand. Hvis der
kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage
irritation eller forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres af
en kvalificeret servicetekniker, som
udelukende benytter identiske reservedele.
Derved sikres det, at værktøjets driftssikkerhed
opretholdes.
Yderligere sikkerhedsregler for
bajonetsave
● Forsøg aldrig at standse savbladet med
fingrene, efter at værktøjet er slukket.
● Læg aldrig saven på et bord eller en savbænk,
uden at den er slukket. Savbladet bliver ved
med at køre i et kort stykke tid, efter at saven er
slukket.
DANSK
● Når der anvendes savblade specielt til savning
i træ, skal alle søm og andre metalgenstande
fjernes fra ar-bejdsemnet, før arbejdet
påbegyndes.
● Når det er muligt, bruges skruetvinge eller
skruestik til at fastholde arbejdsemnet sikkert.
● Forsøg ikke at save i meget små arbejdsemner.
● Stå ikke for meget foroverbøjet. Sørg for altid
at stå sikkert på underlaget, specielt når der
arbejdes på stillads eller stige.
● Hold altid saven med begge hænder.
● Til savning i kurver eller udsavning af udsnit
anvendes specielle savblade.
● Støvmaske anbefales.
● Anvend kun savblade, der overholder
specifikationerne i denne vejledning.
● Brug kun savblade, der er skarpe og intakte.
Bøjede eller revnede savblade skal kasseres og
erstattes med nye.
● Kontroller at savbladet er korrekt monteret.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
stempeldrevne save.
– skader forårsaget af berøring af de roterende dele
eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2009 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsanvisninger for DE9000-batteriopladere.
• Læs alle instruktioner og sikkerhedsafmærkninger
på opladeren, batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at mindske risikoen for kvæstelser
må der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medføre person- og
materielskader.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren er sluttet
til ledningsnettet, kan de fritliggende
opladerkontakter inde i opladeren
blive kortsluttet af udefrakommende
materialer. Ledende fremmedlegemer
som f.eks., men ikke begrænset til,
ståluld, aluminiumsfolie eller ophobninger
af metalpartikler skal holdes væk fra
åbninger i opladeren. Tag altid opladeren
ud af strømstikket, når der ikke er et
batteri i opladeren. Tag opladeren ud af
strømstikket før rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med
andre opladere end dem, der er vist her i
vejledningen. Opladeren og batteripakken er
konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden
brug end opladning af DEWALT-genopladelige
batterier. Anden anvendelse kan medføre
7
DANSK
brandfare, fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Placér aldrig andre genstande oven på
opladeren, og placér aldrig opladeren
på et blødt underlag, som kan blokere
ventilationshullerne og føre til overophedning.
Placér ikke opladeren i umiddelbar nærhed af
andre varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges, når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har været
udsat for hårde stød, er blevet tabt eller på
anden måde er blevet beskadiget. Opladeren
skal indleveres til et autoriseret serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før eventuel
rengøring. Herved undgås risiko for elektrisk
stød. Det er ikke nok at fjerne batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230 V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DE9000-opladeren accepterer 28 V og 36 V Li-Ionbatterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er fremstillet
til at være så nemme at betjene som muligt.
8
Opladningsprocedure (fig. A, B)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Fare for
livsfarligt elektrisk stød.
1. Forbind opladeren (13) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Sæt batteripakken i opladeren. Opladeren er
udstyret med en brændstofsindikator med
tre lamper, der blinker alt efter batteripakkens
opladningsstatus.
3. Når opladningen er færdig, bliver det indikeret
ved, at de tre røde lamper er tændt konstant.
Batteriet er fuldt opladet og kan nu anvendes
eller blive siddende i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimale ydelse og liv for LiIon-batterier skal batteriet oplades i minimum 10 timer
før første brug.
Opladningsproces
Se nedenstående tabel for batteripakkens
opladningstilstand.
Opladningstilstand
1 lampe blinker
1 lampe blinker, 1 lampe lyser
1 lampe blinker, 2 lamper lyser
3 lamper lyser
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren i
mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
DANSK
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning
og udtagning af batteriet fra opladeren kan
antænde støv eller dampe.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Værktøjet og batteripakken må ikke
opbevares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride
40˚ C (som f.eks. udendørsskure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat for
et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt over
eller på anden måde beskadiget (f.eks.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer eller trådt på). Det kan medføre
elektrisk stød og eventuel livsfare.
Beskadigede batteripakker skal returneres
til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan stå
oprejst på batteripakken, men kan være
lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild. Der
dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp, består
batterielektrolytten af en blanding af flydende
organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DEWALT Li-Ion batterier opfylde de nødvendige
testkrav i henhold til FN’s Manual and Tests of
Criteria [‘Manual vedrørende tests og kriterierne
derfor’] (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Afsnit 38,3),
som der henvises til i FN’s Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods [‘Henstillinger
vedrørende transport af farligt gods’].
– Batterierne har en effektiv beskyttelse mod
indvendigt overtryk og kortslutning.
– Der er truffet passende foranstaltninger
til forebyggelse af tvungent brud og farlig
returstrøm.
– Det tilsvarende litiumindhold er under den
relevante grænseværdi.
DEWALT Li-Ion batterier er fritaget fra nationale
og internationale bestemmelser vedrørende farligt
gods. Disse bestemmelser bliver dog relevante,
når der transporteres flere batterier sammen.
• For at undgå kortslutning, skal man sørge for,
at batterierne pakkes i overensstemmelse med
ovennævnte bestemmelser om farligt gods.
Batteripakke (fig. A)
BATTERITYPE
DC315 accepterer 28 volt Li-Ion-batteripakker.
DC305 accepterer 36 volt Li-Ion-batteripakker.
9
DANSK
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er i
brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Etiketter på opladeren og batteriet
Etiketterne på opladeren og batteriet viser
følgende piktogrammer:
Læs brugsanvisningen, før opladeren
tages i brug
For opladningstid, se tekniske data
Må ikke udsættes for væske
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Brænd ikke batteriet
Må kun oplades med dertil beregnede
DEWALT-opladere
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Trådløs stempeldrevet sav
1 Klinge
1 Batteri (DC305K/DC315K)
2 Batterier (DC305KL/DC315KL)
1 Lader
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
Bemærk: Batterier og ladere følger ikke med
N-modellerne.
● Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
● Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Oplad ikke et beskadiget batteri
Beskadigede opladere må ikke bruges
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
Problem med oplader
Problem med batteri
Følg givne anbefalinger med hensyn til
at skille sig af med batteriet
10
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
elektrisk værktøj eller nogen del
deraf. Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
Afbryder med variabel hastighedskontrol
Startspærre for afbryder
Klingeskydespænde
Savsko
Batteri
Udløserknap
Lader
Ladeindikatorer (rød)
TILTÆNKT BRUG
DC305, DC315 heavy duty batteridrevet
bajonetsav er designet til professionelt brug
til savning i træ, metal og rør på forskellige
arbejdssteder (byggepladser). Det kompakte
design gør det muligt at save meget tæt på kanten
på vanskelige steder.
DANSK
MÅ IKKE bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser
til stede.
Vore kraftige vinkelslibere er professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Uerfarne brugere må kun bruge værktøjet under
overvågning.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DEWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale
længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt
ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Før samlingen og
justeringen skal batteriet altid
afmonteres.
ADVARSEL: Afbryd altid værktøjet før
indsættelse eller udtagning af batteriet.
ADVARSEL: Kun brug DEWALT
batterier og lader.
Isætning og fjernelse af batteriet (fig. A)
• Sæt batteriet (5) ud for hullet på værktøjet.
Batteriet sættes i ved at skyde batteriet ind
i hullet og skubbe, indtil det klikker på plads.
• Batteriet tages ud ved at trykke på
udløserknappen (6) og samtidig trække batteriet
ud af hullet.
Udskiftning af savklinge (fig. C)
● Bevæg klingens skydespænde (3) opad for at
frigøre klingens spændemekanisme.
● Anbring savklingen i holderen (11) indtil den
låses. Klingen kan sættes i med tænderne
pegende nedad eller opad, eller til højre eller til
venstre.
● Bevæg klingens skydespænde (3) nedad for at
fastspænde klingens spændemekanisme.
● For at fjerne savklingen følges samme
fremgangsmåde omvendt rækkefølge.
Savklinger
materiale
anbefalede savklinger
jernholdigt metal
fintandet
ikke jernholdigt metal
grovtandet
træ
grovtandet
plastik
fintandet
murværk
karbidklinge
Der leveres et bredt udvalg af specielle savklinger
som tilbehør.
ADVARSEL: Vælg altid omhyggeligt din
savklinge.
Indstilling af den justerbare savsko (fig. D)
Savskoen kan justeres, hvormed man kan
begrænse savsnittets dybde og forlænge
savklingens levetid.
● Skub og hold på udløserknappen (12).
● Skub savskoen (4) i én af de 3 indstillinger.
● Løsn knappen.
Før værktøjet tages i brug:
● Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
● Sørg for, at batteriet er korrekt installeret.
● Monter en passende savklinge.
● Kontroller at savskoen er fastlåst på pladsen,
før værktøjet benyttes.
11
DANSK
BETJENING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/monteres
tilbehør eller ekstraudstyr.
Brugsvejledning
ADVARSEL:
●
●
●
●
●
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
Sørg for at materialet, hvor i der skal
saves, er fastspændt.
Anvend kun et let tryk på saven og
undgå sidelæns tryk på savklingen.
Arbejd altid med savskoen trykket
ind mod arbejdsemnet, hvis det er
muligt. Dette forebygger beskadigelse
af klingen og det undgås at værktøjet
støder og ryster.
Når der saves i vægge eller gulve, skal
man være opmærksom på placeringen
af rør- og kabelføring. Hold altid
værktøjet fast i håndtaget.
Undgå overbelastning.
Lad klingen køre frit enkelte sekunder,
før savningen begyndes. Start aldrig
maskinen, hvis klingen sidder fast i
arbejdsemnet eller er i berøring med
materialet.
Korrekt håndposition (fig. F)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID anvende den
rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID holde
godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
hovdedhåndtaget (13) og den anden hånd under
værktøjets krop (14) som vist.
Starte og stoppe (fig. A)
Af hensyn til sikkerheden er hastighedskontrollen
(1) forsynet med en låseanordning.
● Tryk på startspærren for at låse værktøjet op.
● Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
12
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
● Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
ADVARSEL: Start eller stop ikke
maskinen, når savklingen rører
ved arbejdsemnet eller ved andre
materialer.
Savning i træ
● Sæt arbejdsemnet godt fast og fjern alle søm
og metalgenstande.
● El-værktøjet holdes fast med begge hænder
og savskoen skal være trykket ned mod
arbejdsemnet under arbejdet.
Indstiksavning i træ (fig. E)
● Anbring savskoen på arbejdsemnet sådan, at
klingen er i den rette vinkel til indstiksavningen.
● Tænd for værktøjet og før langsomt klingen ind.
Sørg for, at savskoen hele tiden er i berøring
med arbejdsemnet.
Hulsavning
● Mål op og afmærk den ønskede udsavning.
● Anvend en smal savklinge. Sæt den nederste
del af savskoen på arbejdsemnet og sørg for, at
klingen befinder sig på savlinien.
● Hvis det er nødvendig, f.eks. ved begrænset
plads, kan savskoens ydre kant bruges som
retningslinie.
● Tænd for værktøjet og før klingen med fuld
hastighed ind i materialet. Hold værktøjet godt
fast mod arbejdsemnet.
Støvudsugning
● Hvis værktøjet anvendes indendørs i længere
tid, skal der anvendes en støvfjerner. Brug
en støvfjerner, der er konstrueret jævnfør de
aktuelle direktiver om støvindhold i luften.
Savning i metal
● Hvis der saves i tyndt metal, skal arbejdsemnet
altid stabiliseres med træ på begge sider.
Derved opnås et rent snit og beskadigelse af
materialet forekommes.
DANSK
● Ved lange rette snit tegnes en linie på
arbejdsemnet.
● Kom et tyndt lag af smøreolie langs savlinien,
tænd for værktøjet og følg savlinien.
Savning i plastik
● Arbejd altid med lavere hastighed. Lav et
prøvesavsnit for at kontrollere, om materialet
kan tåle varmen.
Savning i murværk
ADVARSEL: Savning i asbestholdig
cement afgiver sundhedsfarligt
støv. Følg derfor de lovmæssige
retningslinier og vær opmærksom på
anbefalinger fra producenterne af den
asbestholdige cement.
Savning op til en udhængende kant (fig. F)
● Skær op til den udhængende kant ved hjælp af
en almindelig klinge, der er vendt om.
Kontakt din forhandler for at få yderligere
information om det passende tilbehor.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet
behandles korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
ADVARSEL:
● Hold ventilationshullerne åbne og
rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
● Tag ladeaggregatet ud af stikket før
rengøring af kabinettet med en blød
klud.
● Fjern batteriet før rengøring af elværktøjet.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås
hos forhandleren.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis
du ikke skal bruge det længere, må det ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal være tilgængeligt for separat
indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at
genbruge materialerne. Genbrug af
materialer forebygger miljøforurening
og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos en forhandler,
når du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug
af DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
13
DANSK
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor
på den adresse, som er opgivet i denne
brugsanvisning. Desuden findes en liste over
alle autoriserede DEWALT serviceværksteder og
alle oplysninger om vores eftersalgsservice på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
Batteri
Det langtidsholdbare batteri skal genoplades, hvis
det ikke giver tilstrækkelig strøm til arbejde, der
tidligere er udført tilfredsstillende. Når batteriet
er ved at være slidt op, skal det kasseres med
omtanke for miljøet.
● Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det derefter
fra verktøyet.
● Li-Ion batterier kan genbruges. Aflever dem
til et opsamlingssted i din kommune eller til et
serviceværksted. De indsamlede batterier vil
blive genanvendt eller korrekt affaldshåndteret.
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og
tilbyder en enestående garanti til professionelle
brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring
er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union og
Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have
været underlagt almindelig brug og slid, og der
skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden for
12 måneder efter købet, gøres dette helt gratis
på et autoriseret DEWALTserviceværksted.
Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de fejlede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-produkt bliver defekt på grund
af fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl
inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer
DEWALT gratis udskiftning af alle defekte dele
eller gratis udskiftning af enheden efter vores
valg, under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør i
DEWALT-kataloget eller kontakte dit DEWALTkontor på den adresse, der er angivet i
denne brugsvejledning. Der findes en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
14
DEUTSCH
AKKU-SPEZIALSÄGE
DC305, DC315
Herzlichen Glückwunsch!
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte
auch berücksichtigen, wie oft das Gerät
ausgeschaltet wird oder über welche Zeit
es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb
ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen
DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner
aller professionellen Anwender.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Technische Daten
DC305
DC315
(VDC)
36
28
Akku
Typ
Max. Ausgangsleistung
(Watt)
1
710
1
680
Spannung
(VDC)
36
28
Leerlaufdrehzahl
(min-1) 0 - 3.000 0 - 3.000
Kapazität
(Ah)
2,2
2,2
Hub
mm
28,5
28,5
Gewicht
(kg)
1,0
0,92
Gewicht (ohne Akku)
(kg)
2,7
2,7
Spannung
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
DE9360 DE9280
Ladegerät
DE9000
Netzspannung
(VAC)
230
(min)
(kg)
60
0,9
dB(A)
86
89
Ladezeit (ca.)
Gewicht
dB(A)
dB(A)
3
97
3,4
100
Mindestabsicherung des Stromkreises:
dB(A)
3
3
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s2
13,5
20,3
Messungenauigkeit K = m/s2
1,6
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad über
die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
15
DEUTSCH
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DC305, DC315
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische
Daten“ beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen:
98/37/EG (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29.
Dez. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/
EG. Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an DEWALT unter der folgenden Adresse
oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt
diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.09.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
16
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den
Stecker in irgendeiner Form. Verwenden
Sie keinerlei Adapterstecker an geerdeten
Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen mindern die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre, Radiatoren,
Herde und Kühlgeräte. Es besteht eine
erhöhte Gefahr für einen elektrischen Schlag,
wenn Ihr Körper geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser
in das Elektrogerät eindringt, erhöht sich die
Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden
Sie niemals das Kabel, um das Elektrogerät
zu tragen oder durch Ziehen vom Netz
zu trennen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für
den Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
DEUTSCH
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in
der AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät
an die Stromversorgung und/oder an den
Akku anschließen oder wenn Sie das Gerät
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am
Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann
dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung und keinen Schmuck.
Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und
Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen
verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie sich,
dass diese richtig angeschlossen sind
und verwendet werden. Der Einsatz von
Staubsammlern kann staubbedingte Gefahren
mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Ein Ladegerät, das für einen bestimmten
Akkutyp geeignet ist, kann zu Brandgefahr
führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den
speziell vorgesehenen Akkus. Der Einsatz
17
DEUTSCH
c)
d)
anderer Akkus kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr führen.
Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen, z.
B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können.
Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie
den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt
mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit
in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich
ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes
erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Kappsägen
● Nach dem Ausschalten der Säge darf
das Sägeblatt keinesfalls mit den Fingern
abgebremst werden.
● Legen Sie die Säge nur dann auf einem
Tisch oder einer Werkbank ab, wenn sie
ausgeschaltet ist. Bei einer abge-schalteten
Säge dreht sich das Sägeblatt noch für kurze
Zeit weiter.
● Beim Sägen mit speziell für das Sägen von
Holz konzipierten Sägeblättern müssen
vor dem Arbeitsbeginn alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt
werden.
● Wenn möglich, sollte das Werkstück in einer
Spannvorrichtung oder in einem Schraubstock
sicher eingespannt werden.
● Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
● Beugen Sie sich nicht zu weit nach vorne.
Achten Sie stets auf einen sicheren Stand,
insbesondere auf Gerüsten und Leitern.
● Halten Sie die Säge stets mit beiden Händen.
● Verwenden Sie zum Sägen von Rundungen
und Taschen ein dafür konzipiertes Sägeblatt.
18
● Tragen Sie eine Staubmaske.
● Verwenden Sie grundsätzlich nur Sägeblätter,
die den in dieser Anleitung enthaltenen
Spezifikationen entsprechen.
● Verwenden Sie nur scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter. Rissige oder verbogene
Sägeblätter sollten sofort entsorgt und durch
neue ersetzt werden.
● Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt fest
montiert ist.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit dem Gebrauch von
Spezialsägen verbunden.
– Verletzungen durch das Berühren von rotierenden
oder heißen Teilen am Gerät.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsbestimmungen und dem Anbringen
von Sicherheitsvorrichtungen können bestimmte
Restrisiken nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel von
Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält,
ist in die Gehäusefläche geprägt, die die Montagefuge
zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2009 XX XX
Herstelljahr
DEUTSCH
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Sicherheitsund Betriebsanweisungen für DE9000-AkkuLadegeräte.
• Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen
Sie alle Anweisungen und Warnhinweise am
Ladegerät, Akku und am akkubetriebenen
Produkt.
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Ein
elektrischer Schlag oder ein tödlicher
Stromschlag kann die Folge sein.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Keine Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen. Dadurch
kann ein elektrischer Schlag entstehen.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
laden Sie bitte nur aufladbare Akkus
von DEWALT. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Elektrisch leitendes
Fremdmaterial wie zum Beispiel, aber
nicht ausschließlich, Stahlwolle, Alufolie
oder die Ansammlung von Metallpartikeln
sollte von den Hohlräumen des
Ladegerätes ferngehalten werden. Ziehen
Sie den Stecker des Ladegerätes immer
aus der Steckdose, wenn kein Akku
im Ladegerät steckt. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie es
reinigen.
• Der Akku darf NIEMALS mit einem anderen
Ladegerät als dem in dieser Betriebsanleitung
beschriebenen geladen werden. Das
Ladegerät und der Akku sind speziell zur
gemeinsamen Verwendung konstruiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brandgefahr,
elektrischem Schlag oder tödlichem Stromschlag
führen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch
Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker statt am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromversorgung
zu trennen. Dadurch wird das Risiko einer
Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern kann oder
dass es auf andere Weise Beschädigungen
oder Belastungen ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder
tödlichem Stromschlag führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät und stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Fläche. Dadurch
können die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.
Das Ladegerät wird durch Schlitze an der oberen
Seite und am Boden des Gehäuses belüftet.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
Beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle,
wenn es gewartet oder repariert werden
muss. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann
zur Gefahr eines elektrischen Schlages, eines
tödlichen Stromschlags oder zu Brandgefahr
führen.
• Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines elektrischen
Schlages reduziert. Durch die Entfernung des
Akkus wird dieses Risiko nicht gemindert.
• Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät ist zum Betrieb mit Standard230-V-Haushaltsstrom konstruiert. Versuchen
Sie nicht, es mit einer anderen Spannung
zu betreiben. Dies betrifft nicht das FahrzeugLadegerät.
19
DEUTSCH
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DE9000 ist für 28-V- und 36-V-Li-IonAkkus konstruiert.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen und
sind für einen möglichst einfachen Betrieb konstruiert.
Ladevorgang (fig. A, B)
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Gefahr
eines elektrischen Schlages oder eines
tödlichen Stromschlags.
1. Schließen Sie das Ladegerät (13) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät. Das
Ladegerät ist mit einer Ladezustandsanzeige
ausgestattet, deren drei Leuchten je nach
Ladezustand des Akkus blinken.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
drei roten Leuchten ununterbrochen AN sind. Der
Akku ist vollständig aufgeladen und kann jetzt
benutzt oder im Ladegerät belassen werden.
HINWEIS: Um eine maximale Leistung und
Lebensdauer von Li-Ion-Akkus zu gewährleisten,
laden Sie diese mindestens 10 Stunden vor dem
ersten Einsatz.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle unten
aufgeführt.
Ladezustand
1 Leuchte blinkt
1 Leuchte blinkt, 1 Leuchte ist an
1 Leuchte blinkt, 2 Leuchten sind an
3 Leuchten sind an
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich, oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
20
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der
elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies geschieht,
setzen Sie den Li-Ion-Akku in das Ladegerät, bis er
vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen für
alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen oder Herausnehmen des Akkus
aus dem Ladegerät können sich Staub oder
Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• NICHT Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Das Gerät oder den Akku niemals an Orten
lagern oder verwenden, an denen die
Temperatur 40 °C erreichen oder übersteigen
könnte (wie z. B. in Schuppen oder in
Metallbauten im Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder
ein Ladegerät, wenn diese einen harten
DEUTSCH
Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel
durchlöchert wurden, mit einem Hammer
darauf geschlagen oder getreten
wurde). Ein elektrischer Schlag oder ein
tödlicher Stromschlag kann entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling
zur Kundendienststelle gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko
darstellt und nicht herunterfallen
kann. Manche Werkzeuge mit großen
Akkus können aufrecht auf dem Akku
stehen, aber leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und
Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn
sie Funken oder einer Flamme ausgesetzt
ist.
Transport der Maschine
DEWALT Li-Ionen Akkupakete entsprechen den
notwendigen Testanforderungen gemäß Handbuch
UN Manual of Tests and Criteria (ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 Teil III, Unterabschnitt 38,3) nach den UN
Empfehlungen über den Transport von
Gefahrengütern.
– Die Akkupakete haben einen wirksamen Schutz
vor internem Überdruck und Kurzschluss.
– Es wurden entsprechende Maßnahmen
zur Verhinderung von Gewaltbruch und
gefährlichem Gegenstrom getroffen.
– Der äquivalente Lithiumgehalt liegt unterhalb
des relevanten Grenzwerts.
DEWALT Li-Ionen Akkupakete sind ausgenommen
von nationalen und internationalen Bestimmungen,
die für Gefahrengüter gelten. Diese Bestimmungen
treten jedoch in Kraft, wenn mehrere Akkupakete
zusammen transportiert werden.
• Vergewissern Sie sich, daß die Akkupakete
gemäß den oben erwähnten
Gefahrengutbestimmungen verpackt werden,
um ein Kurzschließen zu verhindern.
Akku (fig. A)
AKKUTYP
Das Gerät DC315 wird mit 28-V-Li-Ion-Akkus
betrieben.
Das Gerät DC305 wird mit 36-V-Li-Ion-Akkus
betrieben.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen gelagert werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren gelagert
werden.
Schilder am Ladegerät und am Akkupaket
Die Schilder am Ladegerät und am Akkupaket
zeigen folgende Symbole:
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Die Ladezeit entnehmen Sie bitte den
technischen Daten.
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
21
DEUTSCH
Fassen Sie nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen in das Gerät
Beschreibung (Abb. A)
Laden Sie nie beschädigte Akkupakete
Verwenden Sie keine beschädigten
Ladegeräte
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 4 °C und 40 °C
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
1
2
3
4
5
6
7
8
ACHTUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
Drehzahl-Regelschalter
Einschaltsperre
Sägeblatt-Feststellhebel
Sägeschuh
Akku
Entriegelungsknopf
Ladegerät
Ladekontrolleuchten (rot)
VERWENDUNGSZWECK
Problem am Ladegerät
Problem am Akku
Lassen Sie das Akkupaket am Ende
seiner Lebensdauer mit Rücksicht auf
die Umwelt sachgerecht entsorgen
Werfen Sie das Akkupaket nicht ins
Feuer
Laden Sie den Akku nur mit den
vorgesehenen DEWALT Ladegeräten
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-spezialsäge
1 Sägeblatt
1 Akku (DC305K/DC315K)
2 Akkus (DC305KL/DC315KL)
1 Ladegerät
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
Hinweis: Bei den N-Modellen sind Akkupakete und
Ladegeräte nicht Teil des Lieferumfangs.
● Vergewissern Sie sich, daß das
Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim
Transport nicht beschädigt wurden.
● Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
22
Die Heavy-Duty Akku-Säbelsägen DC305, DC315
sind für den professionellen Gebrauch zum Sägen von
Holz, Metall und Roh-ren auf Baustellen bestimmt.
Durch ihre kompakte Ausführung kann sehr nahe
an die Kanten von schwer zugänglichen Berei-chen
gesägt werden.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Die Heavy-Duty-Winkelschleifer sind Elektrowerkzeuge
für den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die Spannung
Ihres Ladegeräts der Netzspannung entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung)
- Geräte
DEUTSCH
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter)
- Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im
Freien verwendet werden, müssen
über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie
das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
ACHTUNG: Entnehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku.
ACHTUNG: Schalten Sie das
Elektrowerkzeug immer aus, bevor Sie
den Akku einsetzen oder entfernen.
ACHTUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT-Akkus und -Ladegeräte.
Anbringen und Entfernen des Akku-Pakets
(Abb. A)
• Um das Akku-Paket (5) anzubringen, richten Sie
es mit der Aufnahme am Gerät aus. Schieben Sie
das Akku-Paket in die Aufnahme und drücken
Sie, bis es einrastet.
• Um das Akku-Paket zu entfernen, drücken Sie
den Löseknopf (6) und ziehen Sie gleichzeitig das
Akku-Paket aus der Aufnahme heraus.
Sägeblattwechsel (Abb. C)
● Bewegen Sie den Sägeblatt-Einspannhebel
(3) nach oben, um die Sägeblattaufnahme zu
öffnen.
● Stecken Sie das Sägeblatt in die Aufnahme
(11), bis die Arretierung einrastet. Das Sägeblatt
kann mit den Zähnen nach oben oder unten
oder nach links oder rechts montiert werden.
● Bewegen Sie den Sägeblatt-Einspannhebel
(3) nach unten, um die Sägeblattaufnahme zu
schließen.
● Zum Entfernen des Sägeblatts gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Sägeblätter
Material
empfohlenes Sägeblatt
Eisenmetalle
feinverzahnt
Nichteisenmetalle
grobverzahnt
Holz
grobverzahnt
Kunststoff
feinverzahnt
Mauerwerk
hartmetallbestückt
Es sind Sägeblätter für viele Anwendungen als
Sonderzubehör erhältlich.
ACHTUNG: Wählen Sie das Sägeblatt
mit Sorgfalt.
Einstellen des Sägeschuhs (Abb. D)
Der Sägeschuh kann eingestellt werden, um die
Schnittiefe zu begrenzen und die Lebensdauer
Ihres Sägeblatts zu verlängern.
● Drücken Sie den Freigabeknopf (12).
● Schieben Sie den Sägeschuh (4) in eine der
drei Einstellmöglichkeiten.
● Lassen Sie den Freigabeknopf los.
Vor dem Betrieb:
● Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku
(vollständig) geladen ist.
● Vergewissern Sie sich, daß das Akkupaket
richtig sitzt.
● Montieren Sie das richtige Sägeblatt.
● Stellen Sie vor der Verwendung des Werkzeugs
sicher, daß der Sägeschuh in seiner Lage
gesichert ist.
BETRIEB
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
23
DEUTSCH
Betriebsanweisungen
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten
nur leicht an und üben Sie nie seitlichen
Druck auf die Sägeblätter aus. Drücken
Sie wenn möglich den Sägeschuh auf
das Werkstück, um Beschädigung des
Sägeblatts sowie ein Schütteln und
Schwingen der Säge zu vermeiden.
• Falls Sie in Wänden oder Fußböden
sägen, informieren Sie sich vor dem
Arbeiten über den genauen Verlauf von
Leitungen und Verkabelungen.
• Mermeiden Sie eine Überlastung der
Säge.
• Lassen Sie das Sägeblatt einige
Sekunden im Leerlauf bewegen, bevor
Sie den Schnitt vornehmen. Schalten
Sie das Werkzeug nie ein, wenn das
Sägeblatt im Werkstück festgefahren ist
oder das Werkstück berührt.
Richtige Haltung der Hände (Abb. F)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am Hauptgriff (13) liegt, während die andere
Hand unter das Gehäuse (14) greift (siehe Abbildung).
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Aus Gründen der Sicherheit ist der
Drehzahlregelschalter (1) mit einer Einschaltsperre
versehen.
● Drücken Sie die Einschaltsperre (2), um den
Schalter freizugeben.
● Betätigen Sie zum Starten des
Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter
(1). Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter
gedrückt wird, um so höher ist die Drehzahl des
Antriebsmotors.
24
● Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
ACHTUNG: Schalten Sie das Werkzeug
nicht ein oder aus, während das
Sägeblatt das Werkstück oder andere
Materialien berührt.
Sägen von Holz
● Spannen Sie das Werkstück sorgfältig ein und
entfernen Sie sämtliche Nägel und anderen
Metallgegenstände.
● Halten Sie die Säge mit beiden Händen und
drücken Sie den Sägeschuh auf das Werkstück.
Einstechsägen in Holz (Abb. E)
● Lassen Sie den Sägeschuh so auf dem
Werkstück rasten, daß das Sägeblatt einen für
das Einstechsägen geeigneten Winkel bildet.
● Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie
das Sägeblatt langsam vor. Stellen Sie sicher,
daß der Sägeschuh das Werkstück jederzeit
berührt.
Einsatzschnitte
● Vermessen Sie den Einsatzschnitt und
zeichnen Sie eine Schnittlinie.
● Verwenden Sie ein schmales Sägeblatt. Lassen
Sie die Unterseite des Sägeschuhs auf dem
Werkstück rasten und stellen Sie sicher, daß
das Sägeblatt auf der Schnittlinie positioniert
ist.
● Bei Bedarf, z.B. in engen Räumen, verwenden
Sie die äußere Kante des Sägeschuhs als
Führung.
● Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie
das Sägeblatt bei voller Geschwindigkeit in das
Werkstück vor. Halten Sie die Säge hierbei fest
gegen das Werkstück.
Staubabsaugung
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der
TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert.
Für andere Materialien muß der gewerbliche
Betreiber die speziellen Anforderungen mit der
zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
DEUTSCH
Sägen von Metall
● Stabilisieren Sie beim Sägen von Blechplatten
das Werkstück an beiden Seiten mit Holz. Dies
gewährleistet saubere Schnitte und verhindert
eine Beschädigung des Werkstückes.
● Zeichnen Sie für lange, gerade Schnitte eine
Schnittlinie auf dem Werkstück.
● Bringen Sie entlang der Schnittlinie eine dünne
Schicht Schneidöl an, schalten Sie die Säge ein
und folgen Sie der Schnittlinie.
Sägen von Kunststoff
● Arbeiten Sie immer mit einer niedrigen
Geschwindigkeit. Machen Sie einen
Probeschnitt, um zu prüfen, ob das Werkstück
wärmeempfindlich ist.
Sägen von Mauerwerk
ACHTUNG: Beim Sägen von
Asbestzement kann
gesundheitsschädlicher Staub anfallen.
Halten Sie die gesetzlichen Richtlinien ein
und befolgen Sie die von Asbestzementherstellern gegebenen Hinweise.
Heransägen an eine überstehende Kante (Abb. F)
● Verwenden Sie ein herkömmliches und anders
herum montiertes Sägeblatt und sägen Sie an
die überstehende Kante heran.
Reinigung
ACHTUNG:
● Reinigen Sie das Gehäuse des
Ladegerätes mit einem weichen Tuch.
Ziehen Sie vorher den Netzstecker des
Ladegerätes.
● Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres
Werkzeuges den Akku.
● Sorgen Sie dafür, daß die
Lüftungsschlitze offen bleiben, und
reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch.
Sonderzubehör
ACHTUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Wenden Sie sich für nähere Informationen über
das richtige Zubehör an Ihren Händler.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter
verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses
Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und Verpackungen
können die Materialien recycelt und
wiederverwertet werden. Die
Wiederverwertung recycelter Materialien
schont die Umwelt und verringert die
Nachfrage nach Rohstoffen.
25
DEUTSCH
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das
neue Produkt erworben haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALTProdukte gern zurück und sorgt für eine
umweltfreundliche Entsorgung und
Wiederverwertung. Um diesen Dienst zu
nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer
Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere
Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten
und aller Kundendienststellen von DEWALT sowie
der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu
finden unter: www.2helpU.com
Akkupaket
Falls das langlebige Akkupaket bei Arbeiten, die
zuvor mit Leichtigkeit erledigt wurden, nicht mehr
genügend Leistung liefert, so muß es aufgeladen
werden. Entsorgen Sie das Akkupaket am Ende
seiner Lebensdauer auf umweltgerechte Weise.
● Entladen Sie das Akkupaket vollständig und
entfernen Sie es anschließend aus dem
Werkzeug.
● Li-Ionen Zellen sind zum Recyceln
geeignet. Zur Wiederverwertung oder
umweltverträglichen Entsorgung sind die Zellen
bei Ihrem Händler oder einer kommunalen
Sammelstelle abzugeben. Die gesammelten
Akkupakete werden dann ordnungsgemäß
recycelt oder entsorgt.
26
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner Produkte
und bietet den professionellen Anwendern
des Produktes eine herausragende Garantie.
Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer
gesetzlichen Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie gilt
innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und der Europäischen
Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie es
einfach innerhalb von 30 Tagen komplett im
Originallieferumfang, so wie gekauft, an den
Händler zurück, um eine vollständige Erstattung
oder ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein. Der
Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate ab Kauf werden
Wartungs- und Kundendienstleistungen für Ihr
DEWALT-Gerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für Zubehör
und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab
Kauf einen Fehler aufweist, garantiert DEWALT den
kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder,
nach unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche durch
nicht autorisierte Personen vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in
Verbindung oder finden Sie die nächste DEWALTKundendienstwerkstatt im DEWALT-Katalog oder
setzen Sie sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung angegebenen
Adresse in Verbindung. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst finden
Sie im Internet unter: www.2helpU.com.
ENGLISH
CORDLESS RECIPROCATING SAW
DC305, DC315
Congratulations!
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Technical data
Voltage
VDC
Type
DC305
DC315
36
28
Battery pack
1
Voltage
VDC
36
28
680
Capacity
Ah
2.2
2.2
Weight
kg
1.0
.92
1
Max. power output
W
710
No-load speed
min-1 0 - 3,000 0 - 3,000
Stroke length
mm
28.5
28.5
Weight (without battery pack) kg
2.7
2.7
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power uncertainty)
86
3
97
3
89
3.4
100
3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
Uncertainty K =
DE9360
Charger
DE9280
DE9000
Mains voltage
VAC
Approx. charging time
min
60
kg
0.9
Weight
230
Fuses:
Europe
230 V tools
10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
m/s²
m/s²
13.5
1.6
20.3
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of risk of fire.
27
ENGLISH
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DC305, DC315
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
98/37/EC (until Dec. 28, 2009), 2006/42/EC
(from Dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
These products also comply with Directive 2004/108/
EC. For more information, please contact DEWALT
at the following address or refer to the back of the
manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.09.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
28
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric
shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is
an increased risk of electric shock if your body
is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of electric
shock.
e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply. Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.
ENGLISH
e)
f)
g)
Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected
situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dustrelated hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application. The
correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power
tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool
accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the working
conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a
hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional safety rules for cutsaws
● After switching off, never attempt to stop the
saw blade with your fingers.
● Never put the saw down on a table or work
bench unless switched off. The saw blade will
keep running briefly after the tool has been
switched off.
● When using saw blades specially designed for
cutting wood remove all nails and metal objects
from the workpiece before starting work.
● Wherever possible, use clamps and vices to
fasten the workpiece securely.
● Do not attempt to saw extremely small
workpieces.
● Do not bend too far forward. Make sure that you
always stand firmly, particularly on scaffolding
and ladders.
● Always hold the saw with both hands.
● For cutting curves and pockets, use an adapted
saw blade.
● Preferably wear a dust mask.
● Only use saw blades conforming to the
specifications contained in these operating
instructions.
29
ENGLISH
● Only sharp saw blades in perfect working
condition should be used; cracked or bent saw
blades should be discarded and replaced at once.
● Ensure that the saw blade is securely fixed.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of
reciprocating saws.
– injuries caused by touching the rotating parts or
hot part of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety devices,
certain residual risks cannot be avoided. These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION
The Date Code which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2009 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9000 battery charger.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
30
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil, or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses
other than charging DEWALT rechargeable
batteries. Any other uses may result in risk of
fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over, or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result in
excessive internal heat. Place the charger in a
position away from any heat source. The charger
is ventilated through slots in the top and the
bottom of the housing.
ENGLISH
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorized
service center.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the
risk of electric shock. Removing the battery
pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other voltage.
This does not apply to the vehicular charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DE9000 charger accepts 28 V and 36 V Li-Ion
batteries.
This charger requires no adjustment and is designed
to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. A, B)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or electrocution.
1. Plug the charger (13) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The
charger is equipped with a three-light fuel gauge
that will blink according to the state of charge of
the battery pack.
3. The completion of charge is indicated by the
three red lights remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left on the charger.
State of charge
1 light blinking
1 light blinking, 1 light on
1 light blinking, 2 lights on
3 lights on
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery against
overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to
include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery for a minimum of
10 hours before first use.
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting or
removing the battery from the charger may ignite
the dust or fumes.
Charging Process
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
Refer to the table below for the state of charge of the
battery pack.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
31
ENGLISH
• Do not store or use the tool and battery pack
in locations where the temperature may reach
or exceed 40˚ C (such as outside sheds or
metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do not
insert into charger. Do not crush, drop
or damage battery pack. Do not use a
battery pack or charger that has received
a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with
a nail, hit with a hammer, stepped on).
Electric shock or electrocution may result.
Damaged battery packs should be
returned to service center for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire. Toxic
fumes and materials are created when lithium ion
battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with the
skin, immediately wash area with mild soap
and water. If battery liquid gets into the eye, rinse
water over the open eye for 15 minutes or until
irritation ceases. If medical attention is needed,
the battery electrolyte is composed of a mixture
of liquid organic carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
Transporting
DEWALT Li-Ion battery packs comply with the
necessary testing requirements under the
UN Manual of Tests and Criteria (ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 Part III, Subsection 38.3) as referenced in
the UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods.
– The battery packs have effective protection
against internal overpressure and short-ciruiting.
32
– Appropriate measures have been provided for
prevention of forced rupture and dangerous
reverse current.
– The equivalent lithium content is below the
relevant limit value.
DEWALT Li-Ion battery packs are exempted from
national and international regulations applicable
to dangerous goods. However, these regulations
become relevant when transporting several battery
packs together.
• Make sure that battery packs are packed
according to the dangerous goods regulations
as mentioned above to prevent short-circuiting.
Battery Pack (fig. A)
BATTERY TYPE
The DC315 operates on 28 volt Li-Ion battery packs.
The DC305 operates on 36 volt Li-Ion battery packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat or
cold. For optimum battery performance and life,
store battery packs at room temperature when
not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack
show the following pictographs:
Read instruction manual before use
See technical data for charging time
Do not expose to water
Do not probe with conductive objects
ENGLISH
Do not charge damaged battery packs
Description (fig. A)
Do not use damaged chargers
Charge only between 4 °C and 40 °C
Have defective cords replaced
immediately
Charger problem
Battery problem
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
Charge only with dedicated DEWALT
chargers
1
2
3
4
5
6
7
8
WARNING: Never modify the power tool
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
Variable speed switch
Lock-off button
Blade clamp lever
Saw shoe
Battery pack
Release button
Charger
Charging indicators (red)
INTENDED USE
The DC305, DC315 heavy-duty cordless
reciprocating saws are designed for professional
sawing of wood, metal and tubes at various work
sites (i.e., construction sites). The compact design
permits cutting extremely close to the edge of
difficult areas.
DO NOT use under wet conditions or in presence
of flammable liquids or gases.
These heavy-duty angle grinders are professional
power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Package contents
Electrical Safety
The package contains:
1 Cordless reciprocating saw
1 Saw blade
1 Battery pack (DC305K/DC315K)
2 Battery packs (DC305KL/DC315KL)
1 Charger
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs and chargers are not
included with N-models.
The electric motor has been designed for one voltage
only. Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
● Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
● Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation..
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the
plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
33
ENGLISH
WARNING: No connection is to be made
to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is 1
mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack.
WARNING: Always switch off the tool
before inserting or removing the battery
pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Fitting and Removing the Battery Pack (fig. A)
• To fit the battery pack (5), line it up with the
receptacle on the tool. Slide the battery pack into
the receptacle and push until the battery snaps
into place.
• To remove the battery pack, push the release
button (6) while at the same time pulling the
battery pack out of the receptacle.
Replacing the saw blade (fig. C)
● Move the blade clamp lever (3) up to release
the blade clamping mechanism.
● Insert the saw blade into the holder (11) until it
engages. The blade can be installed with the
teeth pointing down or up, or left or right.
● Move the blade clamp lever (3) down to lock the
blade clamping mechanism.
● To remove the saw blade, proceed in reverse
order.
34
Saw blades
Material
Recommended saw blade
ferrous metal
fine-toothed
non ferrous metal
coarse-toothed
wood
coarse-toothed
plastic
fine-toothed
masonry
carbide-tipped
A wide variety of dedicated saw blades is available
as an option.
WARNING: Always select your saw
blade with great care.
Setting the adjustable saw shoe (fig. D)
The saw shoe can be adjusted to limit the depth of
cut and prolong the life of your saw blade.
● Push and hold the release button (12).
● Slide the saw shoe (4) into one of the 3 settings.
● Release the button.
Prior to operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Make sure the battery pack is properly seated.
• Install the appropriate saw blade.
• Make sure the saw blade rotates in the
direction of the arrow on the blade.
OPERATION
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Instructions for use
WARNING:
● Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
● Ensure the material to be sawn is
secured in place.
● Apply only a gentle pressure to the tool
and do not exert side pressure on the
saw blade. If possible, work with the saw
shoe pressed against the workpiece.
This prevents damage to the blade and
stops the tool from jerking and vibrating.
ENGLISH
● When sawing in walls or floors be aware
of the location of pipework and wiring.
Always hold the tool by its handle.
● Avoid overloading.
● Let the blade run freely for a few
seconds before starting the cut. Never
switch on the tool when the saw blade
is jammed in the workpiece or in
contact with the material.
Pocket cuts
● Measure and mark the required pocket cut.
● Using a narrow saw blade rest the bottom of the
saw shoe on the workpiece and make sure that
the blade is positioned on the cutting line.
● If necessary, e.g. in confined spaces, use the
outer edge of the saw shoe as your guideline.
● Switch on the tool and feed the blade into the
material at full speed, holding the tool firmly
against the workpiece.
Proper Hand Position (fig. F)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (13), with the other hand under the body (14)
as shown.
Switching on and off (fig. A)
For safety reasons the variable speed switch (1) is
equipped with a lock-off button.
● Press the lock-off button to unlock the tool.
● To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
● To stop the tool, release the switch.
WARNING: Do not switch the tool ON
or OFF when the saw blade touches
the workpiece or other materials.
Cutting wood
● Clamp the workpiece securely and remove all
nails and metal objects.
● Holding the tool with both hands, work with the
saw shoe pressed against the workpiece.
Plunge cutting in wood (fig. E)
● Rest the saw shoe on the workpiece in such
a position that the blade forms an appropriate
angle for the plunge cut.
● Switch the tool on and slowly feed in the blade.
Make sure that the saw shoe remains in contact
with the workpiece at all times.
Dust extraction
● When the tool is used indoor for extended
periods of time, use a suitable dust extractor
designed in compliance with the applicable
Directives regarding dust emission.
Cutting metal
● When cutting thin metal always stabilize the
workpiece with wood on both sides. This
guarantees clean cuts and prevents damaging
of the material.
● For long, straight cuts draw a line on the workpiece.
● Apply a thin film of lubricant along the cutting
line, switch on the tool and follow the cutting line.
Cutting plastics
● Always work at reduced speed. Carry out a test
cut to check whether the material is sensitive to
heat.
Cutting masonry
WARNING: When sawing asbestos
cement hazardous dust may be
produced. Follow the statutory
guidelines and observe the
recommendations issued by the
asbestos cement manufacturers.
Sawing up to a projecting edge (fig. F)
● Using a conventional blade installed upside
down, cut up to the projected edge.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
35
ENGLISH
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING:
● Unplug the charger before cleaning the
housing with a soft cloth.
● Remove the battery pack before
cleaning your power tool.
● Keep the ventilation slots clear and
regularly clean the housing with a soft
cloth.
Optional accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your
DEWALT product needs replacement, or if it is
of no further use to you, do not dispose of it with
household waste. Make this product available for
separate collection.
36
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate
collection of electrical products from the
household, at municipal waste sites or by the
retailer when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your
product to any authorised repair agent who will
collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com.
Battery pack
The long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
● Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
● Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee is
valid within the territories of the Member States
of the European Union and the European Free
Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete with all original
components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The
product must have been subject to fair wear and
tear and proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour.
Excludes accessories and spare parts unless
failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, DEWALT
guarantees to replace all defective parts free of
charge or – at our discretion – replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear
and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your seller
or check the location of your nearest authorised
DEWALT repair agent in the DEWALT catalogue
or contact your DEWALT office at the address
indicated in this manual. A list of authorised
DEWALT repair agents and full details of our
after-sales service is available on the Internet at:
www.2helpU.com.
37
E S PA Ñ O L
SIERRA ALTERNATIVA SIN CABLE
DC305, DC315
¡Enhorabuena!
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable
para el usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
VDC
Tipo
Potencia de salida (max) W
DC305
DC315
36
28
1
710
1
680
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Velocidad en vacío
min-1
0 - 3.000
0 - 3.000
Longitud de carrera
mm
28,5
28,5
Batería
Peso (sin batería)
kg
2,7
2,7
Voltaje
VDC
36
28
Capacidad
Ah
2,2
2,2
kg
1,0
0,92
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
dB(A)
86
89
Peso
dB(A)
dB(A)
3
97
3,4
100
Cargador
dB(A)
3
3
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los
tres ejes) determinados de acuerdo con la norma EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s2
13,5
20,3
Incertidumbre K =
m/s2
1,6
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
38
DE9360
DE9280
DE9000
Tensión de la red
VAC
Tiempo de carga (próx.)
min
60
Peso
kg
0,9
230
Fusibles
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen
el grado de intensidad correspondiente a cada
término de alarma. Lea el manual y preste atención a
estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
E S PA Ñ O L
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión de
poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DC305, DC315
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009);
2006/42/EC (desde el 29 de diciembre de 2009);
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Estos productos son conformes también a la Directriz
2004/108/EC. Si desea más información, póngase
en contacto con DEWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del
archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
15.09.2009
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras utiliza
una herramienta eléctrica. Las distracciones
pueden ocasionar que pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas a
tierra. Los enchufes no modificados y las
tomas de corriente correspondientes reducirán
el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a
la lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra
agua a una herramienta eléctrica aumentará el
riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación a
presión innecesaria. No use nunca el cable
para transportar, tirar de la herramienta
eléctrica o desenchufarla. Mantenga el
cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables
dañados o enredados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en exteriores.
La utilización de un cable adecuado para el
39
E S PA Ñ O L
f)
uso en exteriores reduce el riesgo de descarga
eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo de
corriente residual. El uso de un dispositivo de
corriente residual reduce el riesgo de descarga
eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando utilice
una herramienta eléctrica. No maneje
una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento
de falta de atención cuando se manejan las
herramientas eléctricas puede ocasionar
lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del equipo
protector como mascarillas antipolvo, calzado
antideslizante, casco o protección auditiva
para condiciones apropiadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta eléctrica.
Una llave inglesa u otra llave que se deje
puesta en una pieza en movimiento de la
herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el
suelo y conserve el equilibrio en todo
momento. Esto permite un mejor control
de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y
los guantes alejados de las piezas móviles.
La ropa suelta, las joyas y el pelo largo
pueden quedar atrapados en las piezas en
movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
40
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas y
otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica.
Si la herramienta eléctrica está dañada,
llévela para que sea reparada antes de
utilizarla. Se ocasionan muchos accidentes
por el mal mantenimiento de las herramientas
eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más fáciles
de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de la herramienta etc.,
conforme a estas instrucciones teniendo
en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que
no sean las previstas puede ocasionar una
situación peligrosa.
E S PA Ñ O L
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un cargador
que sea adecuado para un tipo de batería
puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido puede
salirse de la batería, evite el contacto. Si se
produce un contacto de forma accidental,
enjuague con agua. Si el líquido entra en
contacto con los ojos, busque atención
médica. El líquido que sale de la batería
puede causar irritación o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de la
herramienta eléctrica.
Normas de seguridad adicionales
para sierras de cortar
● Después de apagar, no intente nunca detener
la hoja de la sierra con los dedos.
● No coloque la sierra hacia abajo en una
mesa o un banco de trabajo a menos que
esté apagada. La hoja de la sierra seguirá
funcionando un breve espacio de tiempo pese
a haberla apagado.
● Cuando use hojas de sierra diseñadas
especialmente para cortar madera, quite todos
los clavos y objetos metálicos de la pieza de
trabajo antes de empezar a trabajar.
● Siempre que sea posible, emplee mordazas y
prensas para sujetar bien la pieza de trabajo.
● No intente serrar piezas muy pequeñas.
● No se incline mucho hacia adelante. Asegúrese
de que siempre mantiene una posición estable,
especialmente en andamios y escaleras.
● Sujete siempre la sierra firmemente con ambas
manos.
● Para cortar curvas y bolsas, use una hoja de
sierra especial.
● Preferiblemente colóquese una mascarilla
antipolvo.
● Use sólo hojas de sierra que cumplan
las especificaciones indicadas en estas
instrucciones de uso.
● Sólo deben usarse hojas de sierra afiladas y en
perfecto estado de trabajo; las hojas de sierra
agrietadas o dobla-das deben desecharse y
cambiarse al instante.
● Compruebe que la hoja de la sierra está bien
sujeta.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de las sierras alternativas:
– lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad,
existen determinados riesgos residuales que no
pueden evitarse. Los riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el
accesorio.
– Riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2009 XX XX
Año de fabricación
41
E S PA Ñ O L
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad y
funcionamiento para el cargador de baterías DE9000.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en la batería y en el producto que
utiliza la batería.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, cargue
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de alimentación,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro del
cargador. Deben mantenerse fuera de las
cavidades del cargador objetos extraños
de naturaleza conductora como esponjas
de acero, láminas de aluminio o cualquier
acumulación de partículas metálicas,
entre otros. Cuando no haya una batería
en la cavidad, desenchufe siempre el
cargador de la fuente de alimentación.
Desenchufe el cargador antes de
limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con un cargador
distinto de los indicados en este manual.
El cargador y la batería están diseñados
específicamente para funcionar juntos.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables DEWALT. Cualquier otro uso que
se les dé puede provocar riesgo de incendio,
descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga el cargador a la lluvia ni a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De esta manera,
42
disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece con
él, y que no esté sujeto a daños o tensiones.
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos de
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila
a través de las ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No utilice el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelos de inmediato.
• No utilice el cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído, o presenta algún daño.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado. Si se montase mal el aparato, existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, electrocución o incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador de
la toma de corriente. Con ello minimizará el
riesgo de descarga eléctrica. Quitar la batería
no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar dos cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar con
corriente eléctrica doméstica estándar de 230
V. No intente utilizarlo con otro voltaje. Esto no
se aplica al cargador vehicular.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DE9000 acepta baterías Li-Ion de 28 V
y 36 V.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
Procedimiento de carga (fig. A, B)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
E S PA Ñ O L
1. Enchufe el cargador (13) en una toma de
corriente apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería en el cargador. El cargador
está equipado con un indicador de cantidad
de carburante con tres luces que estarán
intermitentes de acuerdo con el estado de carga
de la batería.
3. La terminación de la carga está indicada por las
tres luces rojas que permanecen ENCENDIDAS
continuamente. La batería está totalmente
cargada y podrá utilizarse en este momento o
dejarse en el cargador.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de Li-Ion, cargue la batería por un
mínimo de 10 horas antes de usarla por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado de
carga de la batería.
Estado de la carga
1 luz intermitente
1 luz intermitente , 1 luz encendida
1 luz intermitente , 2 luces encendidas
3 luces encendidas
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Instrucciones de seguridad importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador, lea
las instrucciones de seguridad a continuación. Luego
siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y la batería
en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40˚ C (como cobertizos
al aire libre o construcciones de metal en
verano).
Retraso por batería caliente/fría
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice una
batería o un cargador que hayan recibido
un golpe fuerte, se hayan caído, pisado
o dañado de alguna forma (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con un
martillo, pisado). Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución. Las
baterías dañadas deben devolverse al
centro de servicio para su reciclado.
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/fría
y suspende la carga hasta que la batería alcanza la
temperatura adecuada. En ese momento, el cargador
inicia automáticamente el modo de carga de la
batería. Esta función garantiza la máxima duración de
la batería.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
Regeneración automática
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento o
la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
43
E S PA Ñ O L
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se expone a chispas o
llamas.
Transporte
Las baterías ión litio de DEWALT cumplen con
todos los requisitos de pruebas necesarios
contemplados en el Manual de pruebas y criterios
de las Naciones Unidas (ST/SG/AC.10/11/Rev.3
parte III, subsección 38,3) según referenciado en
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de las Naciones Unidas.
– Las baterías tienen una protección eficaz contra
la sobrepresión interna y los cortocircuitos.
– Se han proporcionado las medidas adecuadas
para la prevención de una ruptura forzada y
una peligrosa inversión de corriente.
– El contenido de litio equivalente se encuentra
por debajo del valor límite correspondiente.
Las baterías ión litio de DEWALT están exentas
de los reglamentos nacionales e internacionales
aplicables a las mercancías peligrosas.
No obstante, los reglamentos cobran relevancia al
transportar varias baterías juntas.
● Asegúrese de que las baterías se embalen
de conformidad con los reglamentos sobre
mercancías peligrosas, según se menciona
anteriormente, para evitar cortocircuitos.
Batería (fig. A)
TIPO DE BATERÍA
El DC315 funciona con baterías Li-Ion de 28 voltios.
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben estar
completamente cargadas cuando están
guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Placas en el cargador y en la batería
Además de los pictogramas empleados en este
manual, las placas en el cargador y en la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Para el tiempo de carga véanse las
características técnicas.
No exponer a la lluvia
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado
No utilice cargadores dañados
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Problema del cargador
El DC305 funciona con baterías Li-Ion de 36 voltios.
Problema de la batería
44
E S PA Ñ O L
Una vez finalizada la vida útil de la
batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
No arroje la batería al fuego
Cargue únicamente con cargadores
exclusivos DEWALT
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra alternativa sin cable
1 Hoja
1 Batería (DC305K, DC315K)
2 Baterías (DC305KL, DC315KL)
1 Cargador
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
Nota: Las baterías y los cargadores no se incluyen
con los modelos N.
● Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
● Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVERTENCIA: nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede ocasionarse un daño o
una lesión personal.
Conmutador de velocidad variable
Botón de bloqueo del interruptor
Palanca de fijación de la hoja
Suela de sierra
Batería
Botón de liberación
Cargador
Indicadores de carga (rojos)
USO PREVISTO
Las sierras alternativas sin cable para trabajos
pesados DC305, DC315 han sido diseñadas para
el serrado profesional de ma-dera, metales y
tubos en diversos centros de trabajo (por ejemplo,
lugares de construcción). El diseño compacto
permite cortar muy cerca del borde de zonas
difíciles.
NO use la herramienta bajo condiciones de
humedad o en presencia de gases o líquidos
inflamables.
Estas amoladoras de ángulo para trabajos
pesados son herramientas profesionales.
NO permita que los niños tengan contacto con la
herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios
sin experiencia, es necesaria su supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería
coincida con el voltaje que figura en la placa de
especificaciones. Asegúrese también de que el voltaje
del cargador coincida con el de la red eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios de
DEWALT.
Utilización de un cable de
prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas). La
sección mínima de conductor es de 1 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre
el cable completamente.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes de realizar el
montaje y los ajustes, extraiga siempre
la batería.
ADVERTENCIA: Apague siempre la
herramienta antes de insertar o retirar
la batería.
ADVERTENCIA: Usar sólo baterías y
cargadores de DEWALT.
45
E S PA Ñ O L
Instalación y extracción de la batería (fig. A)
● Para instalar la batería (5), alinéela con el
receptáculo de la herramienta. Introduzca la
batería en el receptáculo y empuje hasta que
encaje en su posición.
● Para extraer la batería, empuje el botón de
liberación (6) mientras que al mismo tiempo tira
de la batería para sacarla del receptáculo.
Cambio de la hoja de sierra (fig. C)
● Levante la palanca de fijación de la hoja (3)
para liberar el mecanismo de fijación.
● Inserte la hoja de sierra en el portahojas (11)
hasta que quede sujeta al pasador de bloqueo.
La hoja puede instalarse con los dientes
apuntando hacia arriba o hacia abajo, o a
derecha o izquierda.
● Baje la palanca de fijación de la hoja (3) para
bloquear el mecanismo de fijación.
● Para quitar la hoja de sierra, siga estos pasos
en orden inverso.
Hojas de la sierra
material
hoja recomendada
metal férreo
hoja de dientes finos
metal no férreo
hoja de dientes gruesos
madera
hoja de dientes gruesos
plástico
hoja de dientes finos
mampostería
hoja con puntas de carburo
Existe una amplia variedad de hojas de sierra
dedicadas opcionales a su disposición.
ADVERTENCIA: Seleccione la hoja de
sierra siempre con sumo cuidado.
Ajuste de la base de la sierra (fig. D)
La base de la sierra puede ajustarse para limitar la
profundidad de corte y prolongar la vida útil de la
hoja de sierra.
● Pulse y mantenga el botón de liberación (12).
● Coloque la base de la sierra (4) en uno de los 3
ajustes.
● Suelte el botón.
Antes de trabajar
● Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
46
● Asegúrese de que la batería quede bien
acoplada.
● Instale la hoja de sierra adecuada.
● Asegúrese de que la base de la sierra esté
bien sujeta en su posición antes de utilizar la
herramienta.
FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA:
● Respete siempre las instrucciones
de seguridad y las normas de
aplicación.
● Asegúrese de que el material que
va a serrar esté bien sujeto. Aplique
únicamente una presión suave en
la herramienta y no ejerza presión
lateral en la hoja de la sierra.
● Si es posible, trabaje con la suela de
la sierra presionada sobre la pieza
de trabajo a fin de evitar que la hoja
sufra daños y que la herramienta dé
sacudidas y vibre.
● Cuando utilice la sierra en paredes o
suelos, tenga en cuenta la ubicación
de la tuberías y los cables. Sostenga
la herramienta siempre por el mango.
● Evite la sobrecarga.
● Deje que la hoja funcione libremente
durante unos segundos antes de
iniciar el corte. Nunca encienda
la herramienta si la hoja queda
atascada en la pieza de trabajo o en
contacto con el material.
Posición adecuada de las manos
(fig. F)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
E S PA Ñ O L
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura principal (13) y la
otra debajo del cuerpo de la herramienta (14) como
se muestra.
● Encienda la herramienta e introduzca la hoja
en el material a toda velocidad, sujetando la
herramienta con firmeza sobre la pieza de
trabajo.
Encendido y apagado (fig. A)
Por motivos de seguridad, el interruptor de
velocidad variable (1) está equipado con un botón
de bloqueo.
● Pulse este botón para desbloquear la herramienta.
● Para encender, pulse el interruptor de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
● Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Extracción de polvo
● Cuando la herramienta se utilice en interiores
durante largos períodos de tiempo, debe
conectarse a un extractor de aspiración
adecuado. Utilice un extractor de aspiración
diseñado de acuerdo con las Directrices
aplicables en relación con la emisión de polvo
al serrar madera.
ADVERTENCIA: No ponga la
herramienta en MARCHA ni la
DETENGA mientras el disco de sierra
esté en contacto con la pieza o con otro
material.
Cortes en madera
● Sujete la pieza de trabajo con firmeza y
extraiga todos los clavos y objetos metálicos.
● Sujetando la herramienta mecánica con
ambas manos, trabaje con la suela de sierra
presionada sobre la pieza de trabajo.
Calado en madera (fig. E)
● Apoye la suela de sierra en la pieza de trabajo
de forma que la hoja forme un ángulo adecuado
para el calado.
● Encienda la herramienta y vaya introduciendo
la hoja lentamente. Procure que la suela de la
sierra esté siempre en contacto con la pieza a
serrar.
Cajeados
● Mida y marque el corte requerido.
● Utilizando una hoja de sierra estrecha, apoye
la parte inferior de la suela de sierra en la pieza
de trabajo y cerciórese de que la hoja queda
sobre la línea de corte.
● Si es necesario, por ejemplo, en lugares
estrechos, utilice el borde exterior de la suela
de sierra como línea de referencia.
Cortes en metal
● Si corta chapas finas, sujete la pieza de trabajo
siempre entre dos maderas. Esto garantiza
un corte limpio y evita que el material quede
dañado.
● Para realizar cortes largos y rectos, trace una
línea en la pieza de trabajo.
● Aplique una capa fina de lubricante a lo largo
de la línea de corte, encienda la herramienta y
siga la línea de corte.
Cortes en plásticos
● Trabaje siempre a baja velocidad. Haga
primero un corte de prueba para verificar si el
material se calienta.
Cortes de mampostería
ADVERTENCIA: Al serrar cemento
amiantado, puede producirse polvo
peligroso. Siga las Directrices legales
y cumpla las recomendaciones
publicadas por los fabricantes de
cemento amiantado.
Serrado hasta un borde sobresaliente (fig. F)
● Utilizando una hoja de sierra convencional puesta
al revés, corte hasta el borde sobresaliente.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
47
E S PA Ñ O L
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio depende del buen cuidado de la
herramienta y de una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA:
● Evite que se obturen las ranuras de
ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
● Desconecte el cargador antes de
limpiar el cárter con un paño.
● Quite la batería antes de limpiar su
herramienta.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
solo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
48
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
La separación de desechos de
productos usados y embalajes permite
que los materiales puedan reciclarse y
reutilizarse. La reutilización de
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación medioambiental y
reduce la demanda de materias primas.
La normativa local puede prever la separación
de desechos de productos eléctricos de uso
doméstico en centros municipales de recogida
de desechos o a través del distribuidor cuando
adquiere un nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio
técnico más cercano poniéndose en contacto
con la oficina local de DEWALT en la dirección
que se indica en este manual. Como alternativa,
encontrará en Internet, en la dirección siguiente, la
lista de servicios técnicos autorizados de DEWALT
e información completa de nuestros servicios de
posventa y contactos: www.2helpU.com
Batería
La batería de larga duración debe recargarse
en cuanto deja de producir suficiente potencia
en tareas que anteriormente se realizaban con
facilidad. Al final de su vida útil, deseche la batería
con el debido cuidado con el entorno:
● Utilice la batería hasta que se agote por
completo y luego extráigala de la herramienta.
● Los elementos de ión litio son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o déjelas en un centro
de reciclado local. Las baterías recogidas se
reciclarán o se desecharán adecuadamente.
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de
sus productos y ofrece una excepcional garantía
para los usuarios profesionales del producto.
Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional
y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida dentro
de los territorios de los Estados Miembros de
la Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
Si desea hacer una reclamación, contacte con su
vendedor o compruebe dónde se encuentra su
agente de reparaciones autorizado de DEWALT
más cercano en el catálogo de DEWALT o
póngase en contacto con su oficina de DEWALT
en la dirección indicada en este manual. Puede
obtener una lista de agentes de reparaciones
autorizados de DEWALT y todos los detalles de
nuestro servicio después de la venta en Internet
en: www.2helpU.com.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos los
componentes originales, tal y como la compró,
para un reembolso completo o cambio. El
producto debe haber estado sujeto a un
desgaste lógico y normal y debe presentarse
prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su
herramienta DEWALT en los 12 meses siguientes
a la compra, se realizará gratuitamente por un
agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
Debe presentarse prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y las
piezas de repuesto a menos que hayan fallado
bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha de
compra, garantizamos reemplazar todas las
piezas defectuosas gratuitamente o, a nuestra
discreción, cambiar el aparato gratis siempre
que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste
lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones
por personas no autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
49
FRANÇAIS
SCIE SABRE SANS FIL
DC305, DC315
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
VDC
Type
Puissance utile (maxi)
W
DC305
DC315
36
28
1
1
710
680
Vitesse à vide
min-1 0 - 3.000 0 - 3.000
Course de la lame
mm
28,5
28,5
Poids (sans pack-batteries) kg
2,7
2,7
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
dB(A)
86
89
dB(A)
dB(A)
3
97
3,4
100
dB(A)
3
3
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s2
13,5
20,3
Incertitude K =
m/s2
1,6
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
50
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Pack-batteries
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
Chargeur
DE9360
36
2,2
1,0
DE9280
28
2,2
0,92
DE9000
Tension secteur
VAC
230
Temps de charge (environ) min
Poids
kg
60
0,9
Fusible:
Europe
Outils de 230 V 10 A, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la notice
d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
FRANÇAIS
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DC305, DC315
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
98/37/EC (jusqu’au 28 Déc. 2009), 2006/42/EC (à
partir du 29 Déc. 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
15.09.2009
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages corporels
graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET CONSIGNES
À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait faire
perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne modifier
la fiche en aucune façon. Ne pas utiliser de
fiche d’adaptation avec un outil électrique
mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout
risque de décharges électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs. Les
risques de décharges électriques augmentent
lorsque le corps est mis à la terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser un
circuit protégé par un dispositif de courant
résiduel (RCD). Cela réduira tout risque de
décharges électriques.
51
FRANÇAIS
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque de
sécurité ou un dispositif de protection auditive,
lorsque la situation le requiert, réduira les
risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en position
d’arrêt avant de brancher l’outil sur
le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une pièce
rotative d’un outil électrique comporte des
risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne porter
aucun vêtement ample ou bijou. Maintenir
cheveux, vêtements et gants à l’écart des
pièces mobiles, car ils pourraient s’y faire
prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion à un
système de dépoussiérage ou d’élimination
est fourni, s’assurer qu’il est branché et
utilisé correctement. L’utilisation de ces
dispositifs peut réduire les risques engendrés
par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il a
été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
52
d)
e)
f)
g)
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses accessoires,
mèches, etc., conformément aux présentes
directives et suivant la manière prévue pour
ce type particulier d’outil électrique, en
tenant compte des conditions de travail et
de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un outil
électrique à des fins autres que celles prévues
est potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur propre à un certain type de batterie
peut créer des risques d’incendie lorsqu’utilisé
avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
c) Après utilisation, ranger la batterie à
l’écart d’objets métalliques, tels que
trombones, pièces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre
les bornes, car cela pose des risques de
brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer puis consulter
immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
FRANÇAIS
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Règles de sécurité supplémentaires
pour les scies sabres
● Une fois l’outil en marche, n’essayez jamais
d’arrêter la lame avec vos doigts.
● Ne posez jamais la scie sur une table ou un
établi sans l’avoir préalablement éteinte. Une
fois la scie éteinte, le mouvement se poursuit
pendant un court instant.
● Lors de l’utilisation de lames conçues pour
la coupe du bois, retirez tous les clous et
éléments métalliques de la pièce travaillée
avant de commencer le sciage.
● Dans la mesure du possible, utilisez des
serre-joints et des étaux pour bloquer la pièce
fermement.
● N’essayez pas de scier des pièces de très
petite taille.
● Ne vous penchez pas trop en avant.
● Adoptez une position équilibrée, surtout
lorsque vous travaillez sur une échelle ou un
échafaudage.
● Tenez toujours la scie à deux mains.
● Pour la découpe de courbes et de profils,
utilisez une lame prévue à cet effet.
● Il est conseillé de porter un masque antipoussière.
● Utilisez uniquement les lames conformément aux
instructions de ce manuel de l’utilisateur.
● Utilisez uniquement des lames affûtées et en
parfait état de fonctionnement. Les lames fendues
ou voilées doivent être jetées et remplacées
immédiatement.
● Vérifiez que la lame est enclenchée solidement.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
scies sabre :
– dommages corporels par contact avec les pièces
rotatives ou des parties brûlantes de l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
– Risques pour la santé causés par la respiration de
poussières dégagées lors du travail du bois.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2009 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVER CES CONSIGNES : ce manuel
contient des consignes de sécurité et d’utilisation
importantes propres au chargeur de batterie DE9000.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toute consigne et
avertissement apposés sur le chargeur, la batterie
et le produit utilisant la batterie.
DANGER : risques d’électrocution.
Présence de 230 volts aux bornes
de charge. Ne pas mettre en contact
avec des objets conducteurs, car il y
a risques de décharges électriques ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans le chargeur, car il y
a risques de décharges électriques.
ATTENTION : risques de brûlures.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, ne recharger que des batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batteries pourrait exploser et causer
des dommages corporels ou matériels.
53
FRANÇAIS
ATTENTION : Sous certaines conditions,
lorsque le chargeur est branché sur le
secteur, les bornes de charge exposées
à l’intérieur du chargeur pourraient
être court-circuitées par des corps
étrangers. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais sans
s’y limiter, la paille de fer, les feuilles
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
maintenus à distance des orifices du
chargeur. Débrancher systématiquement
le chargeur lorsqu’aucune batterie n’y est
insérée. Débrancher le chargeur avant
tout entretien.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
des chargeurs autres que ceux décrits dans
ce manuel. Le chargeur et la batterie ont été
conçus tout spécialement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs n’ont pas été conçus pour des
utilisations autres que recharger les batteries
rechargeables DEWALT. Toute autre utilisation
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur sa fiche
plutôt que sur son cordon. Cette précaution
réduira tout risque d’endommager la fiche ou le
cordon.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. L’utilisation d’une rallonge inadéquate
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne poser aucun objet sur le chargeur. Ne pas
mettre le chargeur sur une surface molle qui
pourrait en bloquer la ventilation et provoquer
une surchauffe interne. Éloigner le chargeur de
toute source de chaleur. Le chargeur dispose
d’orifices d’aération sur le dessus et le dessous
du boîtier.
• Ne pas utiliser le chargeur avec une fiche
ou un cordon endommagé ; les remplacer
systématiquement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc, fait une chute ou a été endommagé de
quelque façon que ce soit. Le ramener dans un
centre de réparation agréé.
54
• Ne pas démonter le chargeur. Pour tout
entretien ou réparation, le rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de le
réassembler de façon incorrecte comporte des
risques de décharges électriques, d’électrocution
ou d’incendie.
• Débrancher le chargeur du secteur avant
tout entretien pour réduire tout risque de
décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
• NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur a été conçu pour fonctionner sur
courant électrique domestique standard de
230 volts. Ne pas tenter de l’utiliser sous toute
autre tension. Cette directive ne s’applique pas
aux chargeurs de postes mobiles.
CONSERVER CES CONSIGNES
Chargeurs
Le chargeur DE9000 fonctionne avec des batteries
Li-Ion de 28 à 36 v.
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Procédure de charge (fig. A, B)
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs pour prévenir
tout risque de décharges électriques ou
d’électrocution.
1. Brancher le chargeur (13) dans la prise
appropriée avant d’y insérer la batterie.
2. Insérez la batterie dans le chargeur. Le chargeur
est équipé d’un indicateur de charge à trois
voyants, clignotant selon l’état de charge de la
batterie.
3. La fin de charge est indiquée par les trois voyants
rouges ALLUMÉS de façon continue. La batterie
est alors complètement chargée et peut être
immédiatement utilisée ou laissée dans son
chargeur.
REMARQUE : pour assurer les performances et
la durée de vie maximales des batteries Li-Ion, les
recharger pendant un minimum de 10 heures avant
toute utilisation initiale.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
FRANÇAIS
État de charge
1 voyant clignotant
1 voyant clignotant, 1 voyant allumé
1 voyant clignotant, 2 voyants allumés
3 voyants allumés
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Équilibrage automatique
Le mode d’équilibrage automatique égalisera ou
équilibrera chaque cellule de la batterie pour lui
permettre de fonctionner à son rendement optimum.
La batterie doit être équilibrée de façon hebdomadaire
ou chaque fois qu’elle perd de sa capacité.
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la batterie
dans son chargeur un minimum de 10 heures.
Suspension de charge
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le système
électronique de protection sera activé. Dans cette
éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le chargeur
pour la recharger pleinement.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer
d’inclure son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Insérer ou retirer une batterie de son chargeur
pourrait causer l’inflammation de toute poussière
ou émanation ambiante.
• Charger les batteries exclusivement sur des
chargeurs DEWALT.
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou tout
autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
• Ne pas entreposer ou utiliser l’outil et la
batterie à une température ambiante pouvant
excéder 40 °C (comme dans des hangars ou
des bâtiments métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir la
batterie pour quelque raison que ce soit.
Si le boîtier de la batterie est fissuré ou
endommagé, ne pas l’insérer dans un
chargeur. Ne pas écraser, laisser tomber,
ou endommager les batteries. Ne pas
utiliser une batterie ou un chargeur qui
a reçu un choc violent, est tombé, a
été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (p. ex. percé par un
clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné), car il y a risques de décharges
électriques ou d’électrocution. Les
batteries endommagées doivent être
renvoyées à un centre de réparation pour
y être recyclées.
ATTENTION : Après utilisation, ranger
l’outil, à plat, sur une surface stable
là où il ne pourra ni faire tomber ni
faire trébucher personne. Certains
outils équipés d’une large batterie
peuvent tenir à la verticale sur celle-ci,
mais manquent alors de stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact des
flammes. Au cours de l’incinération des batteries
au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie ouverte
pourrait causer une irritation des voies
respiratoires. Dans cette éventualité, exposer
l’individu à l’air libre. Si les symptômes persistent,
consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie pourrait
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
55
FRANÇAIS
Transport
Les pack-batteries Li-Ion DEWALT sont conformes
aux impératifs de test du manuel NU de Tests et
critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Partie III, soussection 38,3) référencés dans les Recommandations
NU sur le transport des substances dangereuses.
– Les pack-batteries disposent d’une protection
efficace contre les surpressions internes et les
courts-circuits.
– Des mesures appropriées ont été prises pour
éviter les ruptures forcées et les courants
inverses dangereux.
– Le contenu équivalent lithium est inférieur à la
valeur limite applicable.
Les pack-batteries Li-Ion DEWALT ne sont pas
concernés par les réglementations nationales
et internationales applicables aux substances
dangereuses. Cependant, ces réglementations
deviennent applicables lors du transport de plusieurs
pack-batteries ensemble.
• Assurez-vous que les pack-batteries sont
emballés selon les réglementations relatives
aux substances dangereuses, mentionnées
précédemment, pour éviter tout court-circuit.
Batterie (fig. A)
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DC315 fonctionne sur des batteries Li-Ion
de 28 volts.
Le modèle DC305 fonctionne sur des batteries Li-Ion
de 36 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec,
à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout
excès de température. Pour des performances
et une durée de vie optimales, entreposer
les batteries à température ambiante après
utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie
ni au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatterie
Outre les symboles utilisés dans le présent
manuel, les étiquettes sur le chargeur et le packbatterie comportent les symboles suivants :
Lire le manuel d'abord
Voir les caractéristiques techniques
pour le temps de charge
Ne pas exposer à l'eau
Ne pas introduire d'objet conducteur
Pack-batterie endommagé. Ne pas
charger.
Ne pas utiliser de chargeur
endommagé
Charger uniquement entre 4 °C et 40 °C
Cordons défectueux. Remplacer
immédiatement
Problème de chargeur
Problème de batterie
Au moment de jeter un pack-batterie,
respectez notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batterie
Charger uniquement avec un chargeur
DEWALT dédié
Contenu de l'emballage
L'emballage contient:
1 Scie sabre sans fil
1 Lame de scie
56
FRANÇAIS
1
2
1
1
Pack-batteries (DC305K/DC315K)
Packs-batteries (DC305KL/DC315KL)
Chargeur
Coffret de transport
(seulement pour modèles K)
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
Remarque : Les pack-batteries et chargeurs ne
sont pas inclus avec les modèles N.
● Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires
ne présentent pas de dommages dus au
transport.
● Prendre le temps de lire et de comprendre à
fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
Description (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou une de ses pièces
sous peine de provoquer des dégâts
matériels ou des blessures corporelles.
Interrupteur à variateur de vitesse
Bouton de blocage/déblocage
Levier de blocage de la lame
Semelle
Pack-batteries
Bouton de dégagement
Chargeur
Témoins de charge (rouges)
UTILISATION PRÉVUE
Les scies sabres sans fil robustes DC305, DC315
sont conçues pour un sciage professionnel du bois,
du métal et de tubes sur divers chantiers (chantiers
de construction par exemple). La conception
compacte permet de couper extrêmement près des
bords des zones difficiles.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces meuleuses d’angle robustes sont des outils
électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur
une tension unique. Vérifier systématiquement que
la tension de la batterie correspond bien à la tension
indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier également
que la tension du chargeur correspond bien à la
tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur,
connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée compatible
avec la tension nominale du chargeur (consulter la
fiche technique). La section minimale du conducteur
est de 1 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE
AVERTISSEMENT : Toujours enlever
le pack-batteries avant de procéder à
l'assemblage ou au réglage.
AVERTISSEMENT : Toujours mettre
l'outil à l'arrêt avant d'introduire ou
d'enlever le pack-batteries.
AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement
les pack-batteries et chargeurs
DEWALT.
Installation et retrait du pack-batterie (fig. A)
● Pour mettre le pack-batterie en place (5),
alignez-le avec le réceptacle sur l'outil. Faites
glisser le pack-batterie dans le réceptacle et
poussez jusqu'à ce qu'il se mette en place avec
un bruit sec.
57
FRANÇAIS
● Pour retirer le pack-batterie, appuyez sur le
bouton de déverrouillage (6) tout en retirant le
pack-batterie du réceptacle.
Remplacement de la lame de scie (fig. C)
● Relevez le levier de blocage de lame (3) pour
déverrouiller le mécanisme de blocage de la
lame.
● Introduire la lame dans le porte-lame (11)
jusqu'à ce qu'elle s'engage. La lame s'installe
indifféremment les dents dirigées vers le bas, le
haut, la gauche ou la droite.
● Abaissez le levier de blocage de lame (3) pour
verrouiller le mécanisme de blocage de la lame.
● Pour enlever la lame de scie, procédez en
ordre inverse.
Lames de scie
matériau
lame de scie recommandée
métaux ferreux
denture fine
métaux non-ferreux
denture grosse
bois
denture grosse
matières synthétiques
denture fine
maçonnerie
lame carbure
Toute un éventail de lames est disponible en
option.
AVERTISSEMENT : Toujours
sélectionner vos lames avec soin.
Réglage du sabot de lame réglable (fig. D)
Le sabot peut être ajusté afin de limiter la
profondeur de coupe et de prolonger la durée de
fonctionnement de la lame de scie.
● Appuyer sur le bouton de déblocage (12) et le
maintenir dans cette position.
● Glissez le sabot de lame (4) sur l'un des trois
réglages.
● Relâchez le bouton.
Avant la mise en marche
● Vérifier si votre pack-batteries est
(complètement) chargé.
● Vérifiez que le pack-batterie est bien en place.
● Monter la lame de scie appropriée.
● Vérifier le sens de rotation de la lame de scie.
58
FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout
accessoire.
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT :
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
● Vérifier le serrage de l'ouvrage.
● Une pression excessive n'accélère
pas le sciage mais réduit les
performances de l'outil. Ne pas
exercer de pression latérale sur les
lames de scie.Travailler de préférence
avec la semelle appuyée contre
l'ouvrage pour ménager la lame et
éviter les rebonds et les vibrations.
● En cas de sciage dans les parois et
des planchers p. ex., se renseigner
sur l'emplacement des tuyauteries
et des câblages. Toujours maintenir
l'outil par la poignée.
● Eviter la surcharge.
● Laisser fonctionner la machine
librement durant quelques secondes
avant de commencer à scier. Ne
jamais mettre la machine en marche
quand la lame est bloquée dans
l'ouvrage ou en contact avec le
matériau.
Position correcte des mains (fig. F)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main sur
la poignée principale (13), et l’autre sous le boîtier
(14), comme illustré.
FRANÇAIS
Mise en marche et arrêt (fig. A)
Pour des raisons de sécurité, le variateur de
vitesse électronique (1) est équipé d'un bouton de
déblocage.
● Appuyer sur le bouton de blocage/déblocage de
l'interrupteur pour débloquer l'interrupteur.
● Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur
l'interrupteur à variateur (1). La vitesse
augmente avec la pression exercée sur
l'interrupteur.
● Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.
AVERTISSEMENT : Ne pas manipuler
l'interrupteur MARCHE/ARRET quand
la lame de scie est en contact avec la
pièce à scier ou d'autres matériaux.
Pour couper le bois
● Serrer l'ouvrage fermement et enlever les clous
et autres objets en métal.
● Maintenir l'outil des deux mains et appuyer la
semelle contre le matériau à scier.
Attaque en plein bois (fig. E)
● Placer la semelle sur l'ouvrage de telle manière
que la lame forme un angle qui convient pour
l'attaque en plein matériau.
● Mettre la scie en marche et engager la lame
lentement tout en maintenant la semelle en
contact avec l'ouvrage.
Coupes à ras
● Tracer une ligne de coupe sur l'ouvrage.
● Utiliser une lame étroite et placer la semelle sur
la ligne de coupe.
● Si nécessaire, p. ex dans des endroits difficiles
d'accès, le bord extérieur de la semelle peut
servir de guide.
● Mettre la scie en marche et engager la lame
dans le matériau tout en maintenant l'outil
fermement contre l'ouvrage.
Aspiration de poussière
● Quand l'outil est utilisé à l'intérieur durant
une période prolongée, utiliser un système
d'aspiration de poussière mis au point en
conformité avec les régulations relatives à
l'émission de la poussière.
Pour couper le métal
● Dans le cas de coupe de tôle extrêmement
mince, serrer l'ouvrage de part et d'autre pour
obtenir des coupes nettes et éviter la déchirure
du matériau.
● Pour coupes rectilignes, tracer une ligne de
coupe sur le matériau.
● Appliquer un film de lubrifiant sur la ligne de
coupe, mettre la scie en marche et suivre la
ligne.
Pour couper les matières synthétiques
● Toujours travailler à vitesse réduite. Effectuer
un essai pour vérifier si le matériau résiste à la
chaleur.
Pour couper dans la maçonnerie
AVERTISSEMENT : Lors du sciage
de ciment à l'amiante, des poussières
nocives risquent de se dégager.
Respecter les réglementations en
vigueur et les recommandations des
fabricants de l'amiante.
Sciage jusqu'à une arête vive (fig. F)
● À l'aide d'une lame conventionnelle installée à
l'envers, coupez jusqu'à l'arête vive.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
ENTRETIEN
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d'entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d'un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
59
FRANÇAIS
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès
du revendeur vous ayant vendu votre nouveau
produit.
Nettoyage
AVERTISSEMENT :
● Débrancher le chargeur et nettoyer son
boîtier avec un chiffon doux.
● Enlever le pack-batteries et nettoyer
votre outil.
● Les fentes d'aération doivent toujours
être dégagées. Nettoyer régulièrement
le boîtier avec un chiffon doux.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux
fournis par DEWALT peut se révéler
dangereuse, car ils n’ont pas été testés
sur ce produit. Afin de réduire le risque
de blessures, utilisez uniquement
des accessoires recommandés par
DEWALT.
Prenez contact avec votre revendeur pour de
plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Protection de l'environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit
pas être jeté avec les déchets
domestiques normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n'en avez plus l'utilité, ne le jetez
pas avec vos déchets domestiques. Rendez-le
disponible pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à
nouveau. Le fait d'utiliser à nouveau
des produits recyclés permet d'éviter la
pollution environnementale et de
réduire la demande de matières
premières.
60
DEWALT fournit un dispositif permettant de
collecter et de recycler les produits DEWALT
lorsqu'ils ont atteint la fin de leur cycle de vie.
Pour en bénéficier, il vous suffit de retourner
votre produit à un réparateur agréé qui fera le
nécessaire.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé
le plus proche de chez vous, contactez le
bureau DEWALT à l'adresse indiquée dans ce
manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste des
réparateurs agréés de DEWALT et de plus amples
détails sur notre service après-vente sur le site
Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com
Pack-batteries
Un pack-batterie de longue durée doit être
rechargé quand il ne fournit plus une alimentation
suffisante pour des travaux qui étaient auparavant
effectués facilement. À la fin de sa vie utile, jetez-le
en respectant l'environnement.
● Épuisez entièrement la charge du pack-batterie,
puis retirez-le de l'outil.
● Les cellules Li-Ion sont recyclables. Emportezles chez votre concessionnaire ou à votre
station locale de recyclage. Les pack-batteries
recueillis seront recyclés ou jetés comme il
convient.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits
qu’il propose à tous les professionnels qui les
utilisent, une garantie exceptionnelle. Cette
promesse de garantie s’ajoute à vos droits
contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou
vos droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas leur
porter préjudices. Cette garantie est valable au
sein des territoires des États membres de l’Union
Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne
vous apportaient pas totale satisfaction, retournez
simplement, au point de vente, l’outil accompagné
de tous ses composants originaux, dans un délai
de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral.
Le produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait maintenance ou
réparations dans les 12 mois à compter de sa date
d’achat, elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la maind’œuvre. Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de fabrication
sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de
matériau ou de fabrication dans les 12 mois à
compter de sa date d’achat, nous garantissons le
remplacement gratuit de toute pièce défectueuse
ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du
personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet, avec
l’ensemble de ses composants originaux.
Pour faire une demande de remboursement ou
d’échange, veuillez contacter votre revendeur, ou
trouver l’adresse d’un centre de réparation agréé
DEWALT proche de chez vous dans le catalogue
DEWALT, ou contacter votre succursale DEWALT à
l’adresse indiquée dans cette notice d’instructions.
Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT, et tout détail complémentaire concernant
notre service après-vente, sont à votre disposition
sur notre site Internet à : www.2helpU.com.
61
I TA L I A N O
SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA
DC305, DC315
Congratulazioni!
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello
di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l'utilizzatore professionale.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Dati tecnici
Tensione
VDC
Tipo
DC305
DC315
36
28
1
1
Potenza ergota (max)
W
710
680
Velocità a vuoto
min-1
0 - 3000
0 - 3000
Profondità max. taglio
mm
28,5
28,5
Peso (senza batterie)
kg
2,7
2,7
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
dB(A)
86
89
dB(A)
dB(A)
3
97
3,4
100
dB(A)
3
3
Gruppo batterie
DE9360
DE9280
Tensione
VDC
36
28
Capacità
Ah
2,2
2,2
Peso
kg
1,0
0,92
Caricabatterie
DE9000
Tensione di rete
VAC
Tempo di carica (circa)
min
60
Peso
kg
0,9
230
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati secondo
le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s2
13,5
20,3
Incertezza K =
m/s2
1,6
1,5
Fusibili:
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
62
Europa
Strumenti a 230 V
10 A di alimentazione
Definizioni: istruzioni di sicurezza
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
I TA L I A N O
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DC305, DC315
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
98/37/EC (fino al 28 dicembre 2009), 2006/42/EC,
(dal 29 dicembre 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.09.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! Leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni
seguenti può causare scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli apparati alimentati a corrente
(con cavo elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di un
apparato elettrico dotato di scarico a terra.
Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti o
parti in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scossa elettrica
aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
63
I TA L I A N O
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione a
quello che si sta facendo e utilizzare il buon
senso. Non utilizzare l’apparato elettrico
quando si è stanchi o sotto l’effetto di
droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati
potrebbe provocare gravi lesioni personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento
prima inserire l’alimentazione elettrica
e/o il blocco batteria e prima di afferrare
o trasportare l’apparato. Il trasporto di
apparati elettrici tenendo il dito sull’interruttore
o quando sono collegati alla rete elettrica con
l’interruttore nella posizione di acceso provoca
incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli lunghi
possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di collegamento
con l’attrezzatura di aspirazione e raccolta
delle polveri, assicurarsi che siano collegati
e utilizzati correttamente. La raccolta delle
polveri può ridurre i pericoli legati a queste
ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
64
c)
d)
e)
f)
g)
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria dell’apparato
elettrico prima di effettuare qualsiasi
tipo di regolazione, prima di cambiare
gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso da
parte di persone che hanno poca familiarità
con l’apparato elettrico e con le presenti
istruzioni. Gli apparati elettrici sono pericolosi
in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori,
le punte ecc., rispettando le presenti
istruzioni e tenendo in considerazione le
condizioni di funzionamento e il lavoro da
eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con
il caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato tipo
di batteria può provocare il rischio di incendio
se utilizzato con un pacco batteria differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo come
fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o
altri piccoli oggetti metallici che possono
provocare un contatto dei terminali. Il
corto circuito dei terminali della batteria può
provocare ustioni o un incendio.
I TA L I A N O
d)
In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido
viene a contatto con gli occhi, consultare
un medico Il liquido emesso dalla batteria può
causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi
originali identici alle parti da sostituire. In
questo modo viene garantita la sicurezza
dell’apparato elettrico.
Ulteriori regole di sicurezza per le
seghe da taglio
● Dopo aver disattivato la sega, non cercare di
fermare la lama con le dita.
● Non riporre mai la sega su un tavolo o su un
banco da lavoro senza averla precedentemente
spenta. La lama conti-nuerà a girare per un
breve periodo anche dopo che l’utensile è stato
spento.
● Quando si utilizzano lame speciali per il legno,
rimuovere dal pezzo in lavorazione tutti i chiodi
e le parti metalliche prima di iniziare il taglio.
● Se possibile, utilizzare morse e dispositivi
simili per bloccare saldamente il pezzo in
lavorazione.
● Non cercare di tagliare pezzi estremamente
piccoli.
● Non piegarsi troppo in avanti. Accertarsi di
essere sempre in posizione di equilibrio sicura,
specialmente quando ci si trova su ponteggi e
scale.
● Impugnare sempre la sega con entrambe le
mani.
● Per tagliare curve e inserti, utilizzare una lama
apposita.
● È preferibile indossare una maschera antipolvere.
● Utilizzare solo lame per seghe conformi alle
specifiche contenute in questo libretto di
istruzioni.
● Utilizzare solo lame affilate in perfette
condizioni di funzionamento; le lame rotte o
piegate devono essere scartate e sostituite
immediatamente.
● Assicurarsi che la lama sia montata ben stretta.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo della sega
alternativa:
– lesioni causate dal contatto con le parti rotanti o le
superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– menomazioni uditive.
– rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si lavora il legno.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2009 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE ISTRUZIONI: Questo manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di utilizzo
per il caricabatteria DE9000.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere
tutte le istruzioni e le scritte di avvertimento sul
caricabatteria, sul pacco batterie e sui prodotti
che utilizzano il pacco batterie.
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
65
I TA L I A N O
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, i morsetti elettrici scoperti
dentro al caricabatterie possono essere
cortocircuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,
lana di acciaio, lamine di alluminio
o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa
quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di cominciare a pulirlo.
• Non lavorare con un caricabatteria che abbia
il cavo o la spina danneggiati - farli sostituire
immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di scossa
elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima di
qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di
scossa elettrica. La rimozione del pacco batteria
non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
• NON provare a caricare Il pacco batterie con
qualsiasi altro caricabatteria diverso da quelli
di questo manuale. Il caricabatterie e il pacco
batteria sono progettati specificatamente per
lavorare insieme.
Caricabatterie
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
l caricabatteria DE9000 carica batterie Li-Ion (agli ioni
di litio) da 28 V e 36 V.
Procedura di carica (fig. A, B)
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il rischio
che si danneggino entrambi.
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da
non essere calpestato, non faccia inciampare
o altro che lo possa danneggiare o sollecitare.
1. Innestare il caricabatterie (13) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione
e causare calore interno eccessivo. Tenere il
caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di calore.
Il caricabatteria viene ventilato con le fessure
sopra e sotto l’alloggiamento.
66
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria. Il
caricabatteria dispone di un indicatore di carica a
tre spie che lampeggia in base allo stato di carica
del pacco batteria.
3 Il completamento della carica è indicato dalle
tre spie rosse che rimangono accese (ON) di
continuo. Il pacco è completamente carico e va
utilizzato subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire migliori prestazioni e durata delle
batterie Li-Ion, caricare la batteria per almeno 10 ore
precedentemente al primo utilizzo.
I TA L I A N O
Procedura di carica
Vedere la tabella seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
1 spia lampeggiante
1 spia lampeggiante, 1 spia a luce fissa
1 spia lampeggiante, 2 spie a luce fissa
3 spie a luce fissa
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Refresh automatico
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria alla
propria capacità di picco. I pacchi batteria dovrebbero
essere sottoposti a refresh settimanale oppure ogni
volta che il pacco non fornisce più la stessa quantità
di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire la
batteria nel caricabatterie come di consueto. Lasciare
il pacco batteria nel caricabatterie per almeno 10 ore.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria come
troppo calda o troppo fredda, avvia automaticamente
un ritardo dovuto a pacco caldo/freddo, sospendendo
la carica fino a quando la batteria raggiunga una
temperatura appropriata. Il caricabatterie commuta
poi automaticamente alla modalità di carica del
pacco. Questa caratteristica assicura la massima
durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate con
un sistema di protezione elettronico che salvaguarda
la batteria da sovraccarico, surriscaldamento o
scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e la
tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di carica
descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40˚ C (105° F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o
di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei pacchi
batteria agli ioni di litio, si creano fumi e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria viene a contatto
con la pelle, lavare immediatamente con
sapone delicato e acqua. Se il liquido della
batteria raggiunge gli occhi, sciacquare con
acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie
cure mediche, l’elettrolito della batteria è
67
I TA L I A N O
composto da una miscela di carbonati organici
liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
I gruppi batterie DEWALT Li-Ion sono conformi ai
requisiti di test necessari previsti dal Manuale di test
e criteri delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/11/rev.3,
parte III, sottosezione 38,3) come riportato nelle
Raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di
merci pericolose.
– I gruppi batterie sono dotati di efficaci protezioni
interne per evitare sovrapressione
e cortocircuiti.
– Sono state adottate le misure corrette per
prevenire rotture forzate e pericolose correnti
inverse.
– Il contenuto equivalente di litio è inferiore al valore
limite applicabile.
I gruppi batterie DEWALT Li-Ion sono esclusi dalle
normative nazionali ed internazionali applicabili alle
merci pericolose. Tuttavia, tali normative diventano
applicabili per il trasporto di numerosi gruppi batterie
insieme.
• Verificare che i gruppi batterie siano imballati in
conformità alle suddette normative in materia
di merci pericolose per prevenire cortocircuiti.
Pacco batteria (fig. A)
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo. In
opportune condizioni, possono essere conservati
fino a 5 anni.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo
batterie
Oltre ai pittogrammi utilizzati nel presente
manuale, i seguenti simboli sono indicati nelle
etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie:
Leggere il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Il tempo di carica è indicato nei dati
tecnici.
Non esporre a umidità
Non toccare con oggetti conduttori
Non caricare gruppi batterie
danneggiati
Non utilizzare caricatori danneggiati
Ricaricare esclusivamente a
temperature comprese tra 4 °C e 40 °C
Sostituire immediatamente il cavo
danneggiato
Problema nel caricatore
TIPO BATTERIE
Il DC315 funziona con pacchi batterie da 28 volt.
Il DC305 funziona con pacchi batterie da 36 volt.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde o
fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di
durata dalla batteria, conservare i pacchi batteria
a temperatura ambiente quando non utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
68
Problema nella batteria
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, smaltirlo con le dovute
precauzioni per l'ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
Ricaricare esclusivamente con gli
appositi caricabatterie DEWALT
I TA L I A N O
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Seghetto alternativo a batteria
1 Lama
1 Gruppo batterie (DC305K/DC315K)
2 Gruppi batterie (DC305KL/DC315KL)
1 Caricabatterie
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
Nota: I gruppi batterie e i caricabatterie non sono
inclusi nei modelli N.
● Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
● Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l'utensile.
Descrizione (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
AVVERTENZA: mai alterare lo
strumento o le sue parti. Si potrebbero
provocare danni o infortuni.
Interruttore a velocità variabile
Pulsante blocco interruttore
Leva di fissaggio della lama
Scarpa della sega
Gruppo batterie
Pulsante di sblocco
Caricabatterie
Indicatori di carica (rossi)
UTILIZZO PREVISTO
Le seghe alternative cordless DC305, DC315,
per utilizzo industriale, sono state concepite per
lavorazioni professionali su legno, metallo e tubi
in diversi ambienti di lavoro (es. cantieri). Il design
compatto consente di tagliare con molta precisione
vicino al bordo di zone molto difficili.
NON utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Le smerigliatrici angolari per utilizzo industriale
sono elettroutensili professionali.
NON lasciare che i bambini entrino in contatto con
l’utensile. È necessaria una supervisione quando
questo utensile è usato da personale inesperto.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina
di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée compatible
avec la tension nominale du chargeur (consulter la
fiche technique). La section minimale du conducteur
est de 1 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA: Prima di qualsiasi
intervento di montaggio e di
regolazione, rimuovere sempre il
gruppo batterie.
AVVERTENZA: Prima di inserire o
rimuovere il gruppo batterie, disattivare
sempre l'utensile.
AVVERTENZA: Usate solamente
batterie e caricabatterie DEWALT.
69
I TA L I A N O
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
(fig. A)
• Per inserire il gruppo batterie (5), allinearlo con
l’apposito vano nell’elettroutensile. Far scorrere il
gruppo batterie nel vano e premerlo finché non si
fissa in posizione con uno scatto.
• Per rimuovere il gruppo batterie, premere il
pulsante di rilascio (6) e contemporaneamente
estrarre il gruppo dal vano.
Prima del funzionamento
● Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
● Accertarsi che il gruppo batterie sia installato
correttamente.
● Montare il tipo di lama appropriato.
● Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione
delle frecce presenti sulla lama stessa.
FUNZIONAMENTO
Sostituzione della lama (fig. C)
● Spostare verso l'alto la leva di fissaggio della
lama (3) per sbloccare il meccanismo di
fissaggio lama.
● Inserire la lama nel portalama (11) fino a
quando non si innesta il perno di bloccaggio.
La lama può essere montata con i denti rivolti
verso l'alto, verso il basso, verso destra o verso
sinistra.
● Spostare verso il basso la leva di fissaggio
della lama (3) per bloccare il meccanismo di
fissaggio lama.
● Per estrarre la lama procedere nell'ordine
inverso.
Lame della sega
materiale
lama raccomandata
metallo ferroso
denti fini
metallo non ferroso
denti grossi
legno
denti grossi
plastica
denti fini
muratura
estremità al carburo
Su richiesta è disponibile un'ampia scelta di lame
per usi specifici.
AVVERTENZA: Scegliere sempre la
lama con estrema attenzione.
Regolazione della scarpa della sega (fig. D)
La scarpa della sega può essere regolata in modo
da limitare la profondità di taglio e prolungare la
durata in vita della lama.
● Premere e tener premuto il pulsante di sblocco
(12).
● Far scorrere la scarpa della sega (4) in una
delle 3 posizioni.
● Rilasciare il pulsante.
70
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori.
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA:
● Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
● Assicurarsi che il materiale da segare
sia correttamente bloccato in posizione.
● Applicare una leggera pressione
esclusivamente sull'utensile senza
premere lateralmente sulla lama. Se
possibile, lavorare tenendo la scarpa
della sega premuto contro il pezzo in
lavorazione, al fine di evitare danni
alla lama e per impedire all'utensile di
strappare e di vibrare.
● Quando si effettuano tagli nei muri
e nei pavimenti, fare attenzione alla
posizione delle tubazioni e dei cavi
elettrici. Impugnare sempre l'utensile
tenendolo per l'impugnatura.
● Evitare situazioni di sovraccarico.
● Lasciare funzionare liberamente la lama
per alcuni secondi prima di iniziare il
taglio. Non avviare mai l'utensile con la
lama inserita nel pezzo o a contatto con
il materiale.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. F)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
I TA L I A N O
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione di impugnatura consiste nel
tenere una mano sull’impugnatura principale (13) e
l’altra sotto il corpo dell’apparato (14), come mostrato.
Accensione e spegnimento (fig. A)
Per ragioni di sicurezza, l'interruttore di regolazione
della velocità (1) è fornito di un pulsante di bloccaggio.
● Premere il pulsante blocco interruttore per
sbloccare l'utensile.
● Per mettere in funzione l'utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell'utensile.
● Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.
AVVERTENZA: Non accendere o
spegnere l'utensile quando la lama
tocca il pezzo o altri oggetti.
Taglio nel legno
● Bloccare il pezzo in lavorazione ed estrarre tutti
i chiodi e gli oggetti metallici.
● Impugnare l'Utensile Elettrico con entrambe le
mani e lavorare mantenendo la scarpa della
sega premuta contro il pezzo in lavorazione.
Taglio a tuffo nel legno (fig. E)
● Appoggiare la scarpa della sega sulla superficie
del pezzo in lavorazione in una posizione in cui
la lama formi il giusto angolo per il taglio a tuffo.
● Avviare la sega e fare avanzare lentamente
la lama nel legno. Assicurarsi che la scarpa
rimanga sempre a contatto con il pezzo.
Taglio a scavare
● Misurare ed evidenziare la parte praticare la tasca.
● Utilizzare una lama sottile, appoggiare la parte
inferiore della scarpa della sega sul pezzo
in lavorazione e assicurarsi che la lama sia
posizionata sulla linea di taglio.
● Se necessario, ad esempio quando occorre
tagliare in spazi ristretti, utilizzare il bordo esterno
della scarpa della sega come linea di riferimento.
● Avviare l'utensile e fare avanzare la lama nel
materiale alla massima velocità, mantenendo
l'utensile saldamente contro il pezzo in
lavorazione.
Aspirazione polveri
● Quando l'utensile viene utilizzato in ambienti
chiusi per periodi di tempo prolungati, collegarlo
a un appropriato aspiratore di polveri. Impiegare
esclusivamente aspiratori di polveri conformi
alle direttive pertinenti relative all'emissione di
polvere.
Taglio nel metallo
● Quando occorre tagliare lamiere molto sottili,
bloccare il pezzo su entrambi i lati con spessori
di legno. In questo modo si ottengono tagli puliti
e si evita di danneggiare il metallo.
● Per eseguire tagli lunghi e rettilinei tracciare
una riga sul pezzo in lavorazione.
● Applicare un sottile velo di lubrificante lungo
la linea di taglio, avviare l'utensile e seguire la
linea di taglio.
Taglio nella plastica
● Lavorare sempre a velocità di taglio ridotta.
Eseguire sempre un taglio di prova al fine di
verificare se il materiale plastico è sensibile al
calore.
Taglio di parti in muratura
AVVERTENZA: Quando si tagliano
pezzi di cemento amianto, può prodursi
della polvere di cemento pericolosa
per la salute. Attenersi alle indicazioni
stabilite dalla legge e osservare le
raccomandazioni fornite dai fabbricanti di
cemento amianto.
Segare fino ad un bordo sporgente (fig. F)
● Utilizzando una lama convenzionale montata al
contrario, tagliare fino al bordo sporgente.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
71
I TA L I A N O
MANUTENZIONE
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato
studiato per durare a lungo richiedendo solo la
minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell'utensile e
sottoporlo a manutenzione periodica.
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare i
materiali riciclati aiuta a prevenire
l'inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
In base alle normative locali, i servizi per la
raccolta differenziata di elettrodomestici possono
essere disponibili presso i punti di raccolta
municipali o presso il rivenditore, al momento
dell'acquisto di un nuovo prodotto.
Pulitura
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la
raccolta differenziata e la possibilità di riciclare i
prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro durata
in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il
prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato
della raccolta per conto dell'azienda.
AVVERTENZA:
● Scollegare il caricabatterie prima di
pulire l'esterno con un panno morbido.
● Rimuovere il gruppo batterie prima di
effettuare la pulitura del vostro utensile.
● Tenere libere le feritoie di ventilazione
e pulire l'esterno dell'utensile
periodicamente con un panno morbido.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono stati
testati con il prodotto, l’uso di accessori
diversi da quelli offerti da DEWALT con
l’utensile potrebbe essere pericoloso.
Per ridurre il rischio di lesioni personali,
si consiglia di utilizzare soltanto
accessori raccomandati da DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni
sugli accessori disponibili.
Protezione dell'ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto
oppure di disfarsene in quanto non più necessario,
non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
72
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il
recapito indicato in questo manuale. Altrimenti,
un elenco completo di tutti i tecnici autorizzati
DEWALT e i dettagli completi sui contatti e i servizi
post-vendita sono disponibili su Internet alla
pagina: www.2helpU.com
Gruppo batterie
I gruppi batterie a lunga durata devono essere
ricaricati quando non generano più una potenza
sufficiente a completare le funzioni che prima
venivano eseguite facilmente. Le batterie esaurite
devono essere smaltite rispettando l'ambiente.
● Esaurire completamente la carica dei gruppi
batterie prima di estrarli dall'elettroutensile.
● Le celle Li-Ion sono riciclabili e devono essere
consegnate al concessionario o portate presso
un impianto di riciclaggio di zona. I gruppi
batterie così raccolti vengono riciclati o smaltiti
nel rispetto delle normative vigenti.
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista o quella della
previdenza sociale per l’utente privato non
professionista. La garanzia è valida sui territori
degli stati membri dell’Unione Europea o
dell’EFTA ( Associazione europea di libero
scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA•
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo utensile DEWALT, può
semplicemente restituircelo entro 30 giorni,
completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione
del prodotto. Il prodotto deve aver subito
un’usura normale in rapporto al numero di
giorni in cui è stato utilizzato va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di
acquisto.
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• Il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo, si
prega di contattare il venditore o individuare
il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare
un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.
com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile DEWALT,
nei 12 mesi successivi all’acquisto, le saranno
fornite gratuitamente da un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare uno
scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi
i costi di manodopera, mentre sono esclusi
quelli per gli accessori e i ricambi, a meno
che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
73
NEDERLANDS
SNOERLOZE RECIPRO-ZAAGMACHINE
DC305, DC315
Gefeliciteerd!
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
U heeft gekozen voor een machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
VDC
Type
Nuttig vermogen (max.) W
DC305
DC315
36
28
1
1
710
680
Toerental, onbelast
min-1
0 - 3.000
0 - 3.000
Slaglengte
mm
28,5
28,5
Gewicht (zonder accu)
kg
2,7
2,7
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
86
89
dB(A)
dB(A)
3
97
3,4
100
DE9360
dB(A)
3
3
DE9280
Spanning
VDC
36
28
Capaciteit
Ah
2,2
2,2
Gewicht
kg
1,0
0,92
Oplader
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s2
13,5
Onzekerheid K = m/s2
1,6
DE9000
Netspanning
VAC
Oplaadduur (ca.)
min
60
Gewicht
kg
0,9
230
Zekeringen:
Europa
20,3
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
74
Accu
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op
deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
NEDERLANDS
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC305, DC315
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009);
2006/42/EG (vanaf 29 december 2009);
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
15.09.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een
accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de dampen
kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas de
stekker nooit op enige manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers samen met geaard
elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen
verminderen het risico op een elektrische
schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan
regen of natte omstandigheden. Als er
water in een elektrisch gereedschap terecht
komt, verhoogt dit het risico op een elektrische
schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn verhogen
het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico op een elektrische schok.
75
NEDERLANDS
f)
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een stofmasker,
antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste
omstandigheden zal het risico op persoonlijk
letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat
de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat
voordat u het gereedschap aansluit op
de stroombron en/of accu, het oppakt of
ronddraagt. Het ronddragen van elektrische
gereedschappen met uw vinger op de
schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan
staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap aan
zet. Een moersleutel of stelsleutel die in een
ronddraaiend onderdeel van het elektrische
gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd uw
haar, kleding en handschoenen uit de buurt
van bewegende onderdelen. Loszittende
kleding, sieraden of lang haar kunnen door
bewegende delen worden gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten en
gebruikt. Het gebruik van een stofverzamelaar
kan aan stof gerelateerde gevaren
verminderen.
76
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan zetten.
Ieder gereedschap dat niet met de schakelaar
kan worden bediend is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrische gereedschap per ongeluk
opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap of
deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in
handen van ongetrainde gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en het
grijpen van bewegende onderdelen, breuk
van onderdelen en andere omstandigheden
die de werking van het gereedschap
nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt
gerepareerd als het beschadigd is. Veel
ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp en schoon.
Correct onderhouden snijdgereedschappen
met scherpe snijdranden lopen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die anders
zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen leiden
tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met een
andere accu.
NEDERLANDS
b)
c)
d)
Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding van het ene contactpunt met het
andere kunnen maken. Het kortsluiten van de
accucontactpunten samen kan brandwonden
of brand veroorzaken.
Als het gereedschap te zwaar wordt belast,
kan er vloeistof uit de accu lekken; vermijd
contact hiermee. Als u per ongeluk hier
toch mee in contact komt, spoelt u met
water. Als de vloeistof in contact met de
ogen komt, dient u daarnaast medische
hulp in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de
accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende reparateur
die uitsluitend identieke vervangende
onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft
gegarandeerd.
● Er mogen alleen scherpe zaagbladen in
perfecte werkconditie worden gebruikt;
gebarsten of verbogen zaagbladen moeten
onmiddellijk worden weggegooid en vervangen.
● Controleer of het zaagblad goed is vastgezet.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
reciprozaagmachines:
– letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan. Deze
zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het
verwisselen van de accessoire.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Extra veiligheidsregels voor zagen
● Probeer na het uitzetten nooit het zaagblad met
uw vingers te stoppen.
● Zet de zaag nooit neer op een tafel of werkbank
tenzij deze uitgezet is. Het zaagblad zal kort
blijven lopen nadat het gereedschap is uitgezet.
● Als u zaagbladen gebruikt die speciaal zijn
ontworpen om hout mee te zagen, verwijder dan
eerst alle spijkers en metalen voorwerpen uit het
werkstuk voordat u begint.
● Gebruik, indien mogelijk, altijd klemmen of
bankschroeven om uw werkstuk vast te zetten.
● Probeer geen extreem kleine werkstukken te
zagen.
● Buig niet te ver naar voren. Sta altijd stevig, met
name op steigerconstructies en ladders.
● Houd de zaag altijd met beide handen vast.
● Om hoeken en in de diepte te zagen, gebruikt u
een aangepast zaagblad.
● Draag bij voorkeur een stofmasker.
● Gebruik alleen zaagbladen conform
de specificaties die zijn vervat in deze
gebruiksaanwijzing.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheids- en
bedieningsinstructies voor de DE9000 acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader, accu,
en product dat de accu gebruikt.
77
NEDERLANDS
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico van
letsel te verminderen uitsluitend DEWALT
oplaadbare accu’s op. Andere accutypes
kunnen uiteenspatten hetgeen tot
persoonlijk letsel en schade leidt.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om met
elkaar te functioneren.
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Het gebruik van een ongeschikt
78
verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar, een
elektrische schok of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde en
de onderzijde van de behuizing.
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker vervang deze onmiddellijk.
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de lader van de stroomvoorziening
voordat u deze gaat reinigen. Dit zal het risico
op een elektrische schok verminderen. Het
verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
• De acculader is ontworpen om te worden
gebruikt op standaard 230V huishoudstroom.
Probeer de lader niet op enig ander voltage
uit. Dit geldt niet voor de transportlader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DE9000 oplader werkt op 28 V en 36 V Li-Ion
accu’s.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en zijn
ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (fig. A, B)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de acculader (13) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu in de lader. De lader is voorzien
van een oplaadmeter met drie lampjes die
knipperen naar gelang de status van de lading
van de accu.
NEDERLANDS
3. Het voltooien van het opladen wordt aangegeven
doordat het rode lampje continu ON (AAN) blijft.
De accu is volledig opgeladen en kan nu worden
gebruikt of in de lader worden gelaten.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de Li-Ion accu’s te garanderen laadt u
de accu tenminste 10 uur voor het eerste gebruik op.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
1 lampje knippert
< 33%
1 lampje knippert, 1 lampje aan
33–66%
1 lampje knippert, 2 lampjes aan
66–99%
3 lampjes aan
100%
Automatisch verversen
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit gelijk
of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te worden
opgeladen of telkens als de accu niet meer dezelfde
hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of te
koud is, begint deze automatisch met een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen wordt uitgesteld
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De oplader schakelt vervolgens automatisch
naar de oplaadmodus voor de accu. Deze
functionaliteit verzekert u van maximale levensduur
van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking treedt.
Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de lader
totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer deze
gebroken of beschadigd is oefen geen
kracht op de accu uit, laat deze niet
vallen en beschadig ze niet. Gebruik een
accu of oplader niet wanneer deze een
zware klap heeft gekregen, is laten vallen,
er overheen is gereden of op enigerlei
wijze is beschadigd (d.w.z. doorboord
met een spijker, geslagen met een
hamer, erop getrapt is). Dit kan leiden
tot een elektrische schok of elektrocutie.
Beschadigde accu‘s dienen naar het
servicecentrum te worden gebracht voor
recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
79
NEDERLANDS
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk of
vlam wordt blootgesteld.
Transport
DEWALT Li-Ion-accu’s zijn in overeenstemming
met het handboek UN Manual of Tests and Criteria
(ST/SG/AC. 10/11/Rev.3 Deel III, Onderafdeling
38,3) conform de UN Aanbevelingen over het
Transport van Gevaarlijke Stoffen.
– De accu’s hebben een effectieve bescherming
tegen interne overdruk en kortsluiting.
– Er zijn de vereiste maatregelen getroffen
ter voorkoming van breuk door geweld en
gevaarlijke tegenstroom.
– Het equivalente lithiumgehalte ligt onder de
relevante grenswaarde.
DEWALT Li-Ion-accu’s zijn vrijgesteld van nationale
en internationale bepalingen die gelden voor
gevaarlijke stoffen. Deze bepalingen treden toch
in werking wanneer meerdere accu’s tegelijk
getransporteerd worden.
• Zorg ervoor dat de accu’s verpakt worden in
overeenstemming met de bepalingen voor
gevaarlijke stoffen zoals hierboven beschreven,
om kortsluiting te voorkomen.
Accu (fig. A)
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de oplader niet
beschadigen. Onder de juiste omstandigheden
kunnen ze tot maximaal 5 jaar worden
opgeslagen.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Lees voor het gebruik de handleiding
Voor oplaadduur zie technische
gegevens.
Niet aan water blootstellen
Niet met geleidende voorwerpen aan
de contactpunten komen
Geen beschadigde accu's laden
Geen beschadigde opladers gebruiken
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Beschadigd snoer direct laten
vervangen
Probleem met de oplader
Probleem met de accu
Versleten accu's dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
ACCUTYPE
De DC315 werkt op 28 volt Li-Ion accu’s.
Verbrand de accu nooit
De DC305 werkt op 36 volt Li-Ion accu’s.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
80
Alleen laden met speciale DEWALTopladers
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze recipro-zaagmachine
1 Zaagblad
1 Accu (DC305K/DC315K)
2 Accu's (DC305KL/DC315KL)
1 Oplader
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
N.B.: Accu's en opladers zijn niet inbegrepen bij
N-modellen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van de
accu overeenkomt met het voltage op het typeplaatje.
Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader
overeenkomt met dat van uw stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden
vervangen door een speciaal geprepareerd snoer dat
leverbaar is via het DEWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
● Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
● Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
WAARSCHUWING: Verander nooit
het elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
Ontgrendelknop
Vergrendelingshendel zaagbladhouder
Zaagschoen
Accu
Ontgrendelingsknop
Oplader
Oplaadindicaties (rood)
GEBRUIKSDOEL
De DC305, DC315 zware draadloze reciprozagen zijn
ontworpen voor het professioneel zagen van hout,
metaal en buizen op verschillende werklocaties (d.w.z.
bouwterreinen). Met dit compacte ontwerp kan er
zeer dichtbij de rand van moeilijke gebieden worden
gezaagd.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze zware haakse slijpers zijn professionele
elektrische werktuigen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren
gebruikers dit gereedschap bedienen.
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer van
uw oplader (zie technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTEREN EN INSTELLEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór het
monteren en instellen altijd de accu uit
de machine.
WAARSCHUWING: Schakel de
machine altijd uit alvorens de accu aan
te brengen of te verwijderen.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu's en -opladers.
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. A)
• Breng de accu (5) aan door hem op een lijn met
de houder op de machine te brengen. Schuif de
accu in de houder en duw totdat de accu op zijn
plaats vastklikt.
• Verwijder de accu door de ontgrendelknop (6) in
te drukken en gelijktijdig de accu uit de houder te
trekken.
Verwisselen van het zaagblad (fig. C)
● Beweeg de hendel (3) omhoog om het
bladhoudermechanisme te ontgrendelen.
● Plaats het zaagblad in de houder (11) totdat het
wordt vastgeklemd. Het blad kan met de tanden
naar boven of beneden, of naar links of rechts
worden geplaatst.
81
NEDERLANDS
● Beweeg de hendel (3) omlaag om het
bladhoudermechanisme te vergrendelen.
● Ga in omgekeerde volgorde te werk om het
zaagblad te verwijderen.
Zaagbladen
materiaal
aanbevolen zaagblad
ferrometaal
fijn getand
non-ferrometaal
grof getand
hout
grof getand
plastic
fijn getand
metselwerk
hardmetalen punten
Er zijn veel zaagbladen voor verschillende
toepassingen verkrijgbaar als optie.
WAARSCHUWING: Kies uw zaagblad
altijd zorgvuldig uit.
Instellen van de zaagschoen (fig. D)
De zaagschoen kan worden ingesteld om de
zaagdiepte te beperken en de levensduur van het
zaagblad te verlengen.
● Houd de ontgrendelingsknop (12) ingedrukt.
● Zet de zaagschoen (4) in een van de 3 posities.
● Laat de knop los.
Voor gebruik
● Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
● Zorg dat de accu goed op de plaats zit.
● Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
● Controleer de draairichting van het zaagblad
(zie pijl op het blad).
BEDIENING
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
82
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING:
● Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
● Controleer of het werkstuk goed
vastgeklemd is.
● Overmatige druk op de machine
versnelt het zagen niet maar
resulteert juist in slechtere prestaties.
Oefen geen zijdelingse druk uit op de
zaagbladen. Werk indien mogelijk met
de zaagschoen tegen het werkstuk
gedrukt. Dit voorkomt beschadiging
van het zaagblad en voorkomt dat het
gereedschap schokt en trilt.
● Let bij het zagen in muren en
vloeren op de loop van de buizen en
bedrading. Houd het gereedschap
altijd aan de handgreep vast.
● Vermijd overbelasting.
● Laat het blad eerst een aantal
seconden draaien voordat u
met zagen begint. Schakel het
gereedschap nooit in wanneer
het zaagblad is vastgeraakt in het
werkstuk of wanneer het blad het
materiaal raakt.
Juiste positie van de handen (fig. F )
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand op
de hoofdhandgreep (13), en de andere hand onder
het apparaat zelf (14) zoals weergegeven.
In- en uitschakelen (fig. A)
Om veiligheidsredenen is de AAN/UIT-schakelaar
(1) voorzien van een ontgrendelknop.
● Druk op de ontgrendelknop.
● Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
NEDERLANDS
● Stop de machine door de schakelaar los te laten.
WAARSCHUWING: Schakel de
machine nooit AAN of UIT terwijl het
zaagblad in contact is met het werkstuk
of andere materialen.
Het zagen van hout
● Klem het werkstuk stevig vast en verwijder alle
spijkers en andere metalen delen.
● Werk met de zaagschoen tegen het werkstuk
gedrukt, terwijl u het gereedschap met beide
handen vasthoud.
Midden in een houten werkstuk inzagen (fig. E)
● Laat de zaagschoen in een zodanige stand
op het werkstuk rusten dat het blad onder de
juiste hoek staat voor het midden in een houten
werkstuk inzagen.
● Schakel het gereedschap in voer het blad
langzaam in. Zorg ervoor dat de zaagschoen
altijd het werkstuk raakt.
Dicht langs de rand zagen
● Meet en teken de gewenste zaagsnede af.
● Gebruik een smal zaagblad en laat de onderkant
van de zaagschoen op het werkstuk rusten.
Zorg ervoor dat het blad op de zaaglijn is
geplaatst.
● Gebruik indien nodig, bijv. in besloten ruimtes,
de buitenrand van de zaagschoen als ric
dschap stevig tegen het werkstuk.
Stofafzuiging
● Wanneer de zaagmachine gedurende lange
tijd binnenshuis wordt gebruikt, moet een
stofafzuiginstallatie worden gebruikt. Gebruik
een stofafzuiger die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Het zagen van metaal
● Klem een werkstuk van dun metaal altijd tussen
twee stukken hout in. Dit garandeert nette
zaagsneden en voorkomt dat het materiaal
beschadigt.
● Trek een lijn op het werkstuk voor lange rechte
zaagsneden.
● Breng een dun laagje smeermiddel aan langs
de zaaglijn, schakel het gereedschap in volg de
zaaglijn.
Het zagen van plastic
● Werk altijd met een laag toerental. Maak eerst
een testzaagsnede om te controleren of het
materiaal warmtegevoelig is.
Het zagen van metselwerk
WAARSCHUWING: Bij het zagen
van asbestcement kan gevaarlijk
stof vrijkomen. Volg de wettelijke
bepalingen en aanbevelingen van de
asbestfabrikanten op.
Zagen tot aan opstaande randen (fig. F)
● Zaag tot aan de opstaande rand met behulp
van een standaard zaagblad dat ondersteboven
is geïnstalleerd.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
ONDERHOUD
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine
garanderen een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING:
● Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met
een zachte doek reinigt.
● Verwijder de accu voordat u de
machine reinigt.
83
NEDERLANDS
● Houd de ventilatiesleuven vrij en maak
de behuizing regelmatig schoon met
een zachte doek.
Optionele toebehoren
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico van
letsel te beperken, mogen uitsluitend
toebehoren worden gebruikt bij dit
product die worden aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor verder informatie over de
geschikte toebehoren.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke
afval worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan
vervanging toe is of het u niet langer van dienst
kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk
afval. Zorg ervoor dat het product gescheiden kan
worden ingezameld.
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt.
Hergebruik van gerecyclede materialen
voorkomt milieuvervuiling en vermindert
de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een
nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
84
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten.
Om gebruik te maken van deze service,
retourneert u het product naar een van de erkende
servicecentra, die deze producten voor ons
verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Accu
De accu met een lange levensduur moet worden
opgeladen als deze niet meer voldoende voeding
levert bij werkzaamheden die eerder probleemloos
werden uitgevoerd. Voer de accu aan het
einde van de technische levensduur op een
milieuvriendelijke manier af.
● Laat de accu volledig leeglopen en verwijder
hem vervolgens uit de machine.
● Li-ion-accu's zijn recycleerbaar. Breng
ze naar uw handelaar of uw plaatselijke
verwerkingscentrum. De ingezamelde accu's
worden dan op een milieuvriendelijke manier
gerecycled of afgevoerd.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
85
NORSK
SNORLØS PENDELSAG
DC305, DC315
Gratulerer!
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Batteripakke
Tekniske data
Spenning
VDC
Type
DC305
DC315
36
28
1
1
DE9360
DE9280
Spenning
VDC
36
28
Kapasitet
Ah
2,2
2,2
Vekt
kg
1,0
0,92
Utgangseffekt (max)
W
710
680
Turtall, ubelastet
min-1
0 - 3.000
0 - 3.000
Nettspenning
Slaglengde
mm
28,5
28,5
VAC
Ladetid (ca.)
min
60
Vekt
kg
2,7
2,7
Vekt
kg
0,9
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
89
3,4
100
3
Sikring:
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
m/s²
13,5
20,3
Usikkerhet K =
m/s²
1,6
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
86
Lader
Europa
DE9000
230
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer
for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg
merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
NORSK
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DC305, DC315
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under ”tekniske data” er i samsvar med:
98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC
(fra 29. des. 2009); EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt
DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av
håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.09.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
c)
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan
føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs,
bruk en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning
beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen
for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler til
strømkilden og/eller batteripakken, plukker
opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske
verktøy med fingeren på bryteren eller å sette
87
NORSK
d)
e)
f)
g)
inn støpselet mens elektriske verktøy har
bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår
på det elektriske verktøyet. En nøkkel som
er festet til en roterende del av det elektriske
verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du
har bedre kontroll over det elektriske verktøyet
ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt
hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen krever.
Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben
bedre og tryggere ved den hastigheten det ble
konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren
er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike
preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved
et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer
som ikke er kjent med det elektriske
verktøyet eller disse instruksjonene bruke
det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på
utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast
og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
88
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for en type
batteripakke kan føre til brannfare dersom den
brukes med en annen batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av
andre batteripakker kan skape risiko for skader
eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den
borte fra andre metallobjekter som binders,
mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre
små metallobjekter som kan skape en
forbindelse fra en batteripol til en annen. Å
kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det komme
væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med
denne. Dersom du ved et uhell kommer
i kontakt med væsken, skyll med vann.
Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til
irritasjon eller forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt
av en kvalifisert reparatør som kun bruker
originale reservedeler. Dette vil sikre at
verktøyets sikkerhet blir ivaretatt.
Ytterligere sikkerhetsregler for
stikksager
● Forsøk aldri å stoppe sagbladet med fingrene,
etter du har slått det av.
● Aldri legg sagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått av. Sagbladet
vil fortsette å gå en kort stund etter at verktøyet
er slått av.
● Fjern alle spikre og metallobjekter fra
arbeidsstykket før du begynner arbeidet, når du
bruker sagblader som er beregnet spesielt for
skjæring av tre.
● Bruk klemmer og skrustikker for å feste
arbeidsstykket godt, hvis mulig.
● Ikke forsøk å sage ekstremt små
arbeidsstykker.
● Ikke bøy for langt forover. Forsikre deg om at
du alltid står godt, spesielt på stillas og stiger.
● Alltid hold sagen med begge hender.
NORSK
● Bruk et tilpasset sagblad for å skjære kurver og
hull.
● Bruk helst en støvmaske.
● Bruk kun sagblader som er i overensstemmelse
med spesifikasjonene som finnes i denne
bruksanvisningen.
● Kun skarpe sagblader i perfekt stand skal
brukes, brukkede eller bøyde sagblader skal
kastes og skiftes ut med en gang.
● Forsikre deg om at sagbladet er godt festet.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
bajonettsager.
– skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er
det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid med tre.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la
væske trenge inn i laderen. Dette kan føre
til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen under visse
forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer med strømførende
egenskaper inkludert, men ikke begrenset
til, stålull, aluminiumsfolie eller alle
avleiringer av metalliske partikler må
holdes borte fra kamrene på laderen.
Koble alltid laderen fra kraftforsyningen
når det ikke er noen batteripakke
i kammeret. Koble fra laderen før
rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen andre ladere enn dem som er oppgitt i
denne håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å virke sammen.
• Disse laderne er ikke beregnet for noen annen
bruk enn å lade opp DEWALT-batterier. Enhver
annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk
eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen
mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2009 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
driftsinstruksjoner for DE9000 batterilader.
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du
kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for
skader på kontakten og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke legg noe oppå laderen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den
blir for varm innvendig. Plasser laderen i en
89
NORSK
posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen
ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen
av kapslingen.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt
for et kraftig støt, mistet på gulvet eller
skadet på noen annen måte. Ta den med til et
autorisert reparasjonssenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når den trenger
service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering
kan føre til fare for elektrosjokk, dødelig
elektrosjokk eller brann.
• Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring.
Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• Laderen er designet for å gå på standard 230
V nettspenning. Ikke forsøk å drive den med
noen annen spenning. Dette gjelder ikke laderen
for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Ladere
DE9000-laderen tar 28 V og 36 V Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. A, B)
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Fare for elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
1. Plugg laderen (13) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken inn i laderen. Laderen er
utstyrt med en bensinmåler med tre lamper
som vil blinke i samsvar med batteripakkens
ladestatus.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at de
tre røde lysene er kontinuerlig PÅ. Batteripakken
er fulladet, og kan brukes i øyeblikket eller forbli i
laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
Li-Ion-batterier, må batteriet lades i minimum 10 timer
før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus for batteripakken.
Ladestatus
1 lys blinker
1 lys blinker, 1 lys på
1 lys blinker, 2 lys på
3 lys på
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for
kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/
kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd
en passende temperatur. Laderen kobler deretter
automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer
maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
90
NORSK
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40˚ C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har vårt utsatt for et kraftig
støt, mistet på gulvet eller skadet på noen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker,
truffet med en hammer, tråkket på).
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med
huden, vasker du området med mild såpe og
vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller
du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen
gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er
batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding
av organiske karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DEWALT Li-Ion batteripakker oppfyller de
nødvendige krav til testing under FNs håndbok for
tester og kriterier (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III,
Underavsnitt 38,3) gjengitt i FNs Anbefalinger om
transport av farlig gods.
– Batteripakkene er effektivt beskyttet mot internt
overtrykk og kortslutning.
– Det er tatt nødvendige forholdsregler for
forhindring av tvangsstyrt brudd og farlig
tilbakestrøm.
– Det ekvivalente lithiuminnholdet er under den
relevante grenseverdien.
DEWALT Li-Ion batterier har dispensasjon fra
nasjonale og internasjonale bestemmelser
som gjelder for farlig gods. Imidlertid blir disse
bestemmelsene relevante ved transport av flere
batteripakker sammen.
• Pass på at batteripakkene er pakket i henhold
til bestemmelsene for farlig gods nevnt over,
for å forebygge kortslutning.
Batteripakke (fig. A)
BATTERITYPE
DC315 bruker 28 volt Li-Ion batteripakker.
DC305 bruker 36 volt Li-Ion batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når
de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken eller
laderen. Under passende forhold kan de lagres i 5 år.
Etiketter på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler, i tillegg til symbolene brukt i
denne håndboken:
Les bruksanvisningen før laderen tas i
bruk
For ladetid, se tekniske data.
Må ikke utsettes for fukt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
91
NORSK
Sett ikke skadete batteripakker inn i
laderen
Beskrivelse (fig. A)
Bruk ikke skadete ladere
Temperaturområde for ladning 4 °C til
40 °C
Skift straks ut skadete ledninger
Laderproblem
Batteriproblem
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
Lade kun batteriene med tilhørende
DEWALT-ladere
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Snorløs pendelsag
1 Blad
1 Batteripakke (DC305K/DC315K)
2 Batteripakker (DC305KL/DC315KL)
1 Lader
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
Merk: Batteripakker og ladere er ikke inkludert
med N-modellene.
● Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er
blitt skadet under transporten.
● Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
92
1
2
3
4
5
6
7
8
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
Bryter for variabelt turtall
Sperre for strømbryter
Bladklemmehendel
Sagsko
Batteripakke
Utløserknapp
Lader
Ladelamper (røde)
TILTENKT BRUK
De batteridrevne stikksagene DC305, DC315,
er beregnet brukt ved profesjonell saging av tre,
metall og rør på forskjellige arbeidssteder (f.eks.
byggeplasser). Det kompakte designet tillater
skjæring ekstremt nære kanten av vanskelige
områder.
SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Disse heavy-duty vinkelsliperne er profesjonelle
el-verktøy.
LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn
når uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner
seg for kraftforsyningen til din lader (se tekniske data).
Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
NORSK
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Før du monterer og
justerer, må du alltid ta ut batteripakken.
ADVARSEL: Slå alltid av verktøyet før
du setter inn eller tar ut batteripakken.
ADVARSEL: Bare bruk DEWALT
batterier og lader.
Sette inn og fjerne batteripakken (fig. A)
● Når du skal sette inn batteripakken (5), juster
den mot batterirommet på verktøyet. Skyv
batteripakken inn i rommet og trykk på den til
batteriet klikker på plass.
● For å fjerne batteripakken, trykk på
utløserknappen (6) og trekk samtidig
batteripakken ut av batterirommet.
Skifting av sagbladet (fig. C)
● Skyv bladklemmehendelen (3) opp for å utløse
bladklemmemekanismen.
● Stikk sagbladet inn i holderen (11) til det låses.
Bladet kan monteres med tennene vendt
oppover eller nedover, eller mot venstre eller
høyre.
● Skyv bladklemmehendelen (3) ned for å låse
bladklemmemekanismen.
● For fjerning av sagbladet, gjenta prosessen i
motsatt rekkefølge.
Sagblad
materiale
anbefalt sagblad
Jernholdige metaller
fintannet
ikke-jernholdige metaller
grovtannet
tre
grovtannet
plast
fintannet
tegl
karbid-spiss
Et vidt sortiment av spesialblad kan fås som
ekstrautstyr.
ADVARSEL: Korrekt sagblad må velges
med stor omhu.
Stille inn den justerbare sagskoen (fig. D)
Sagskoen kan justeres for å begrense
skjæredybden og forlenge levetiden til sagbladet.
● Trykk inn utløserknappen og hold den inne (12).
● Skyv sagskoen (4) inn i en av de 3 innstillingene.
● Slipp knappen.
Før maskinen tas i bruk
● Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
● Forviss deg om at batteriet sitter som det skal.
● Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet
må være i lukket stilling.
● Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
BRUK
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehør.
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene
og gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal
sages er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på
verktøyet og trykk ikke sidelengs
på bladet. Dersom mulig, arbeid
med sagskoen presset mot
arbeidsstykket. Dette hindrer skader
på sagbladet og stopper verktøyet
fra å rykke og vibrere.
• Når du sager i vegger eller golv,
kontroller alltid om det fins skjulte
elektriske ledninger der. Hold alltid
verktøyet i håndtaket.
• Unngå overbelastning.
• La bladet løpe fritt noen sekunder
før en begynner å skjære. Start aldri
verktøyet når det står i klemme i
arbeidsstykket eller er i kontakt med
materialet.
93
NORSK
Korrekt plassering av hendene
(fig. F)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd på
hovedhåndtaket (13), med den andre hånden under
hoveddelen av verktøyet (14) som vist.
Skru på og av (fig. A)
Av sikkerhetsgrunner er bryteren for variabelt
turtall (1) utstyrt med sperre.
● Trykk på låseknappen for å låse opp verktøyet.
● Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger
av hvor hardt man trykker på bryteren.
● Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
ADVARSEL: Slå ikke verktøyet PÅ eller
AV når sagbladet berører arbeidsemnet
eller andre materialer.
Skjæring i trevirke
● Spenn arbeidsstykket godt fast og fjern alle
spikrer og metall-gjenstander.
● Hold el-verktøyet med begge hender, arbeid
med sagskoen presset mot arbeidsstykket.
Stikksaging i trevirke (fig. E)
● La sagskoen hvile mot arbeidsstykket i en slik
stilling at sagbladet danner en passende vinkel
for stikksagingen.
● Start sagen og før sagbladet sakte mot
arbeidsstyket hele tiden.
Hulltaking
● Mål opp og markér hvor du ønsker å sage hullet.
● Bruk et smalt sagblad, la enden av sagskoen
hvile mot arbeidsstykket of forviss deg om at
bladet er plassert på linja det skal sages etter.
● Dersom nødvendig, f.eks. på vanskelige
tilgjengelige steder, brukes den ytre kanten av
sagskoen til å styre etter.
● Start verktøyet og før sagbladet mot materialet
med full hastighet samtidig som verktøyet
holdes godt fast mot arbeidsstykket.
94
Støvavsug
● Når maskinen brukes innendørs i lengre tid,
må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en
støvsuger som er i samsvar med de gjeldende
forskrifter angående støvutslipp.
Saging i metall
● Når du sager tynne plater, må arbeidsstykket
alltid spennes opp med treklosser på begge
sider. Dette garanterer rene kutt og hindrer
skader på materialet.
● Markér med en linje på arbeidsstykket når du
skal sage lange, rette kutt.
● Stryk på en tynn film med olje langs skjærelinja,
start verktøyet og følg skjærelinja.
Saging i plast
● Arbeid alltid med redusert hastighet. Ta først
et prøvekutt for å kontrollere om materialet er
følsomt for varme.
Saging i teglverk
ADVARSEL: Ved saging av
asbestsement kan det oppstå skadelig
støv. Følg de lovbestemte retningslinjene
og overhold de anbefalinger som gis av
produsenter av asbestsement.
Saging opp til en utstikkende kant (fig. F)
● Bruk et vanlig sagblad som er montert opp ned,
og kutt fram til den utstikkende kanten.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik
at det kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
NORSK
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL:
● Trekk støpselet til laderen ut av
stikkontakten før huset rengjøres med
en myk klut.
● Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
● Hold ventilasjonsspaltene åpne og
rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert
i ekstrautstyr.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet
ditt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk
for det, må du unnlate å kaste det sammen med
det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette
produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen.
Gjenbruk av resirkulerte materialer
bidrar til å forhindre forsøpling av
miljøet og reduserer behovet for
råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de
har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle
inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale
DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt
i denne bruksanvisningen. En oversikt over
alle autoriserte DEWALT-serviceverksteder og
fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com
Batteripakke
En batteripakke med lang levetid må lades på
nytt når den ikke lenger produserer nok strøm
til jobber som tidligere kunne utføres uten
problemer. Når den har nådd slutten av levetiden
sin, må den kastes i samsvar med gjeldende
miljøbestemmelser.
● Lad batteripakken helt ut, og fjern den deretter
fra apparatet.
● Li-Ion-celler kan gjenvinnes. Ta dem til
forhandleren eller til en lokal gjenvinningsstasjon.
Innsamlede batterier vil bli gjenvunnet eller
kassert på riktig måte.
95
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og
det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til
ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt
returnere det innen 30 dager, komplett med alle
de originale komponentene slik du kjøpte det,
til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør.
Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt
disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på
grunn av material- eller produksjonsfeil innen
12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT
å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten
vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt DEWALTkontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over
autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer
om service etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
96
PORTUGUÊS
SERRA ALTERNATIVA SEM FIO
DC305, DC315
Parabéns!
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às
vibrações ao longo do período total de
trabalho.
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
VDC
Tipo
DC305
DC315
36
28
1
1
710
680
Potência de saída (max)
W
Velocidade em vazio
min-1 0 - 3.000 0 - 3.000
Comprimento do curso
mm
28,5
28,5
Peso (sem a bateria)
kg
2,7
2,7
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão
sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da potência
sonora)
dB(A)
86
89
dB(A)
dB(A)
3
97
3,4
100
dB(A)
3
3
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados em
conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s2
13,5
20,3
K de variabilidade =
m/s2
1,6
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha
de informações foi medido em conformidade com um
teste padrão estabelecido pela norma EN 60745 e
poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma
avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Bateria
DE9360
DE9280
Voltagem
VDC
36
28
Capacidade
Ah
2,2
2,2
Peso
kg
1,0
0,92
Carregador
DE9000
230
Voltagem
VAC
Tempo de carga (ca.)
min
60
Peso
kg
0,9
Fusíveis
Europa
Ferramentas de 230 V
10 Amperes, alimentação de rede
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade
de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a
estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
97
PORTUGUÊS
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DC305, DC315
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
98/37/CE (até 28 de Dezembro de 2009),
2006/42/CE (a partir de 29 de Dezembro de 2009),
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE. Para
obter mais informações, contacte a DEWALT através
da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do
ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
15.09.2009
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
98
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar estas poeiras ou
vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à perda
do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como, por
exemplo, tubagens, radiadores, fogões e
frigoríficos. Se o seu corpo estiver “ligado” à
terra, o risco de choque eléctrico é maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada para
utilização ao ar livre. A utilização de um cabo
PORTUGUÊS
f)
adequado para uso ao ar livre reduz o risco de
choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR reduz
o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica. Não
utilize uma ferramenta eléctrica quando
estiver cansado ou sob o efeito de drogas,
álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas
eléctricas poderá resultar em ferimentos
graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais. Certifiquese de que o interruptor da ferramenta está
na posição de desligado antes de a ligar
à tomada de electricidade e/ou inserir a
bateria, ou antes de pegar ou transportar
a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas
eléctricas ou se as ligar à fonte de alimentação
com o interruptor ligado, poderá originar
acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias ou
o cabelo comprido podem ficar presos nestas
peças.
g) Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de
extracção de partículas pode reduzir os riscos
relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma
forçada. Utilize a ferramenta eléctrica
correcta para o seu trabalho. A ferramenta
eléctrica adequada irá efectuar o trabalho
de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a
qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
respectivo interruptor não a ligar e desligar.
Qualquer ferramenta eléctrica que não possa
ser controlada através do interruptor de
alimentação é perigosa e tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram, bem
como se existem peças partidas ou
danificadas ou quaisquer outras condições
que possam afectar o funcionamento da
mesma. Se a ferramenta eléctrica estiver
danificada, esta não deve ser utilizada até
que seja reparada. Muitos acidentes têm
como principal causa ferramentas eléctricas
com uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas. As ferramentas de corte
sujeitas a uma manutenção adequada, com
arestas de corte afiadas, emperram com
menos frequência e controlam-se com maior
facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a ser
efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá
resultar em situações perigosas.
99
PORTUGUÊS
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de bateria
poderá criar um risco de incêndio se for
utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente indicadas
para as mesmas. A utilização de quaisquer
outras baterias poderá criar um risco de
ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de outros
objectos de metal, como, por exemplo,
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos
ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação
entre os contactos. Um curto-circuito
entre os contactos da bateria poderá causar
queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, passe
imediatamente a zona afectada por água.
Se o líquido entrar em contacto com os
olhos, procure também assistência médica.
O líquido derramado da bateria pode provocar
irritação ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado e só
devem ser utilizadas peças sobresselentes
originais. Desta forma, é garantida a
segurança da ferramenta eléctrica.
Normas de segurança adicionais para
serras de corte
● Após desligar a ferramenta, nunca tente parar a
lâmina da serra com os dedos.
● Nunca pouse a serra numa mesa ou bancada
de trabalho, a não ser que esteja desligada.
Após a ferramenta ter sido desligada, a lâmina
da serra continuará a funcionar por breves
instantes.
● Ao utilizar lâminas de serra especialmente
concebidas para cortar madeira, retire todos
os pregos e objectos metálicos da peça de
trabalho antes de iniciar o trabalho.
● Sempre que possível, utilize grampos e tornos
para fixar bem a peça de trabalho.
● Não tente serrar peças de trabalho muito
pequenas.
100
● Não dobre a serra muito para a frente.
Certifique-se de estar firmemente posicionado,
particularmente quando estiver apoiado em
andaimes e escadas.
● Segure sempre a serra com ambas as mãos.
● Para cortar curvas e cavidades, utilize uma
lâmina de serra adaptada.
● De preferência, use uma máscara de protecção
contra poeiras.
● Utilize apenas lâminas de serra que estejam
em conformidade com as especificações
contidas nestas instruções de funcionamento.
● Só deverão ser utilizadas lâminas de
serra afiadas em perfeitas condições de
funcionamento; as lâminas de serra fissuradas
ou dobradas deverão ser rejeitadas e
substituídas de imediato.
● Certifique-se de que a lâmina da serra esteja
fixa de forma segura.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
serras alternativas:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e da implementação de dispositivos de
segurança, alguns riscos residuais não podem ser
evitados. Estes riscos são os seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
serradura produzida ao trabalhar em madeira.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre a
ferramenta e a bateria.
PORTUGUÊS
Exemplo:
2009 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança importantes
para todos os carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de segurança e utilização
importantes relativamente ao carregador de baterias
DE9000.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e consulte todos os símbolos de aviso
no carregador, na bateria e no produto que a for
utilizar.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Não deixe entrar nenhum líquido para
dentro do carregador. Tal poderá resultar
em choque eléctrico.
CUIDADO: risco de queimadura. Para
reduzir o risco de ferimentos, carregue
apenas baterias recarregáveis da
DEWALT. Outros tipos de baterias podem
explodir, causando ferimentos e danos.
CUIDADO: em determinadas condições,
com o carregador ligado à tomada
de electricidade, os contactos de
carregamento expostos do mesmo
podem entrar em curto-circuito devido
a um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas, deverão ser
mantidos afastados dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da tomada de electricidade
quando não estiver inserida uma bateria
no mesmo. Da mesma forma, desligue
sempre o carregador da tomada de
electricidade antes de o limpar.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual O carregador e a
bateria foram especificamente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
qualquer outro fim sem ser carregar baterias
recarregáveis da DEWALT. Qualquer outra
utilização poderá resultar num risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador da tomada de
electricidade, puxe a ficha e não o cabo. Isto
irá reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e
no cabo.
• Certifique-se de que o cabo fica posicionado
de forma a não ser pisado, fazer tropeçar ou
ser sujeito de qualquer outra forma a uma
tensão excessiva ou quaisquer danos.
• Não utilize qualquer extensão a menos que
seja absolutamente necessário. A utilização
de uma extensão inadequada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não coloque qualquer objecto em cima do
carregador nem coloque o carregador sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e causar um
aquecimento interno excessivo. Posicione o
carregador num local afastado de qualquer fonte
de calor. O carregador é ventilado através das
ranhuras na parte superior e inferior da respectiva
caixa.
• Não utilize o carregador com o cabo ou
a ficha danificados. Mande-os substituir
imediatamente.
• Não utilize o carregador se este tiver sido
sujeito a uma pancada forte, tiver caído ou
tiver sido danificado de qualquer outra forma.
Leve-o a um centro de assistência autorizado.
• Se for necessário reparar o carregador ou
efectuar qualquer acção de manutenção,
não o desmonte. Leve-o a um centro
de assistência autorizado. Se desmontar
o carregador e voltar a montá-lo de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de efectuar qualquer
limpeza. Isto irá reduzir o risco de choque
eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este
risco.
• NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma corrente eléctrica padrão de 230 V.
Não o utilize com qualquer outra voltagem.
Isto não se aplica ao carregador de automóvel.
101
PORTUGUÊS
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DE9000 é compatível com baterias de
Li-Ion de 28 e 36 V.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
Procedimento de carregamento
(fig. A, B)
BATERIAS DE LI-ION
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
1. Ligue o carregador (13) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria no carregador. O carregador está
equipado com um indicador de carga de três
níveis que irá piscar de acordo com o estado do
carregamento da bateria.
3. O carregamento estará concluído quando as três
luzes vermelhas ficarem acesas de forma fixa.
Nesta altura, a bateria encontra-se totalmente
carregada e poderá ser utilizada ou deixada no
carregador.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e
a maior vida útil possíveis das baterias de Li-Ion,
carregue-as durante, no mínimo, 10 horas antes da
primeira utilização.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
1 luz a piscar
1 luz a piscar, 1 luz acesa de forma fixa
1 luz a piscar, 2 luzes acesas de forma fixa
3 luzes acesas de forma fixa
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Restauro automático
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual.
Deixe a bateria no carregador durante, pelo
menos, 10 horas.
102
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, irá activar automaticamente
a função de Suspensão do Carregamento Devido a
Bateria Quente/Fria, interrompendo o carregamento
até a bateria alcançar uma temperatura apropriada.
O carregador muda então automaticamente para
o modo de carregamento da bateria. Esta função
assegura a máxima vida útil possível da bateria.
As baterias de Li-Ion foram concebidas com um
Sistema de Protecção Electrónico que as protege
contra sobrecargas, sobreaquecimentos e descargas
profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente assim
que o Sistema de Protecção Electrónico for activado.
Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion no
carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança importantes
para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se
de que inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
vapores.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as mergulhe em
água ou noutros líquidos.
• Não guarde nem utilize a ferramenta e a
bateria em locais onde a temperatura possa
alcançar ou exceder 40 ˚C (tal como em
barracões no exterior ou edifícios de metal no
Verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague, não
deixe cair nem danifique a bateria. Não
PORTUGUÊS
utilize uma bateria ou um carregador
que tenham caído ou sido esmagados,
sujeitos a uma pancada forte ou
danificados, seja de que forma for
(por exemplo, furados com um prego,
atingidos com um martelo ou pisados).
Tal poderá resultar em choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas
deverão ser enviadas para um centro de
assistência para serem recicladas.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for exposta
a uma chama. São produzidos vapores e
materiais tóxicos quando as baterias de iões de
lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave imediatamente a área
afectada com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, passe-os (abertos) por água durante
15 minutos ou até a irritação passar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
As baterias de iões de lítio DEWALT cumprem os
devidos requisitos de teste ao abrigo do manual da
ONU relativo a testes e critérios (ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 Parte III, Subsecção 38,3) tal como
indicado nas recomendações da ONU relativas ao
transporte de mercadorias perigosas.
– As baterias possuem uma protecção eficaz
contra sobrepressão interna e curto-circuitos.
– Forem providenciadas medidas adequadas
para a prevenção de ruptura forçada e corrente
invertida perigosa.
– O conteúdo de lítio equivalente encontra-se
abaixo do valor limite relevante.
As baterias de iões de lítio DEWALT foram
dispensadas dos regulamentos nacionais e
internacionais aplicáveis a mercadorias perigosas.
No entanto, estes regulamentos tornam-se
relevantes ao transportar várias baterias em
simultâneo.
• Certifique-se de que as baterias são embaladas
em conformidade com os regulamentos
relativos a mercadorias perigosas, tal como
mencionado acima, para evitar curto-circuitos.
Bateria (fig. A)
TIPO DE BATERIA
O DC315 funciona com baterias de Li-Ion de 28 volts.
O DC305 funciona com baterias de Li-Ion de 36 volts.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local
fresco e seco, afastado da luz directa do sol e de
fontes de calor ou de frio. Para obter o máximo
desempenho e a maior vida útil possíveis das
baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste
manual, as etiquetas do carregador e bateria
apresentam os seguintes pictogramas:
Ler o manual de instruções antes de
usar
Para o tempo de carga veja os dados
técnicos
Não usar em ambientes húmidos
103
PORTUGUÊS
Não tocar nos terminais com objectos
condutores
Descrição (fig. A)
Não carregar baterias danificadas
Não utilizar carregadores danificados
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
Problema no carregador
Problema na bateria
Descartar a bateria tendo em atenção o
meio ambiente
Não incinerar a bateria
Utilizar apenas carregadores DEWALT
exclusivos
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra alternativa sem fio
1 Lâmina
1 Bateria (DC305K/DC315K)
2 Baterias (DC305KL/DC315KL)
1 Carregador
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
Nota: Os modelos-N não incluem baterias nem
carregadores.
● Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
● Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
104
1
2
3
4
5
6
7
8
AVISO: Nunca modifique a ferramenta
eléctrica ou qualquer uma das suas
peças. Podem ocorrer danos ou lesões
Interruptor de velocidade variável
Botão de segurança
Alavanca da libertação da lâmina
Sapata da serra
Bateria
Botão de libertação
Carregador
Indicadores de carregamento (vermelhos)
FINALIDADE
As serras alternativas sem fio DC305, DC315
para utilização intensiva foram concebidas para
aplicações de corte profissionais de madeira,
metal e tubos em diversos locais de trabalho (ou
seja, áreas de construção). O design compacto
permite cortar extremamente perto das arestas e
bordas em áreas difíceis.
NÃO utilize a ferramenta em condições de
humidade nem na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
Estas rectificadoras angulares para trabalhos
intensivos são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizarem esta ferramenta.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com a
norma EN 60335. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
PORTUGUÊS
alimentação do seu carregador (consulte os dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AFINAÇÃO
AVISO: Antes da assemblagem e do
ajuste, retire sempre a bateria.
AVISO: Desligue sempre a ferramenta
antes de inserir ou retirar o conjunto de
baterias.
AVISO: Use só baterias e carregadores
DEWALT.
Colocação e remoção da bateria (fig. A)
• Para colocar a bateria (5), alinhe-a com o
respectivo receptáculo na ferramenta. Empurre
a bateria em direcção ao respectivo receptáculo
até encaixar.
• Para retirá-la, prima o botão de libertação
(6) e puxe a bateria para fora do respectivo
receptáculo.
Substituição da lâmina de serra (fig. C)
● Desloque a alavanca de fixação da lâmina (3)
para cima para libertar o mecanismo de fixação
da lâmina.
● Introduza a lâmina de serra no dispositivo de
fixação (11) até esta engatar. A lâmina pode ser
instalada com os dentes voltados para baixo ou
para cima, para a esquerda ou para a direita.
● Desloque a alavanca de fixação da lâmina
(3) para baixo para bloquear o mecanismo de
fixação da lâmina.
● Para retirar a lâmina de serra, proceda da
forma inversa.
Lâminas de corte
material
lâmina de corte recomendada
metal ferroso
dentes finos
metal não ferroso
dentes largos
madeira
dentes largos
plástico
dentes finos
alvenaria
com ponta de diamante
Tem à sua dipsoisção uma grande variedade de
lâminas de serra como opção.
AVISO: Seleccine sempre a sua lâmina
de serra com muito cuidado.
Regulação do pé da serra ajustável (fig. D)
O travão pode ser ajustado para limitar a profundidade
de corte e prolongar a vida da lâmina de serra.
● Prima sem soltar o botão de desengate (12).
● Faça deslizar o pé da serra (4) para uma das
3 posições.
● Solte o botão.
Antes da operação
● Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
● Certifique-se de que a bateria está
correctamente colocada.
● Certifique-se de que os resguardos estão
montados correctamente. O resguardo deve
estar em posição inferior.
● Certifique-se que a lâmina roda na direcção
das setas indicadas no disco.
FUNCIONAMENTO
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Instruções de utilização
AVISO:
● Cumpra sempre as instruções de segurança e os regulamentos aplicáveis.
● Assegure-se de que o material a
cortar está bem fixo.
● Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta e não exerça
pressão lateral sobre a lâmina de
corte. Se possível, trabalhe com a
sapata da serra pressionada contra a
peça de trabalho. Isto evita danos na
lâmina e evita que a ferramenta salte
e vibre.
105
PORTUGUÊS
● Ao cortar em paredes ou chãos,
assegure-se de que conhece a
localização de tubagens e ligações
eléctricas. Segure sempre a
ferramenta pela respectiva pega.
● Evite as sobrecargas.
● Deixe a lâmina funcionar em vazio
durante alguns segundos antes de
cortar. Nunca ligue a ferramenta
quando a lâmina de corte estiver
encravada na peça de trabalho ou
em contacto com o material.
Posição correcta das mãos (fig. F)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar
o punho principal (13) com uma mão e o corpo da
ferramenta (14) com a outra, tal como exemplificado
na figura.
Ligar e desligar (fig. A)
Por razões de segurança o interruptor da
velocidade variável (1) está equipado com um
botão de travagem.
● Carregue o botão de segurança para
destrancar a ferramenta.
● Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
● Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
AVISO: Não ligue ou desligue a
ferramenta, quando a folha da serra
esteja em contacto com o material a
trabalhar.
Cortar madeira
● Prenda a peça firmemente e retire todos os
pregos e objectos metálicos.
● Segurando na ferramenta eléctrica com ambas
as mãos, trabalhe com a sapata da serra
pressionada contra a peça.
106
Cortes profundos em madeira (fig. E)
● Pouse a sapata da serra sobre a peça de
trabalho numa posição que permita formar um
ângulo apropriado para o corte profundo.
● Ligue a ferramenta e faça a serra penetrar
lentamente na madeira. Assegure-se de que a
sapata da serra se mantém permanentemente
em contacto com a peça de trabalho.
Corte de cavidades
● Meça e marque o corte necessário para a
cavidade.
● Usando uma lâmina de corte estreita, pouse
a estremidade da sapata da serra na peça de
trabalho e assegure-se de que a lâmina está
posicionada na linha de corte.
● Se necessário, p.e. em espaços fechados,
use a extremidade exterior da sapata da serra
como guia.
● Ligue a ferramenta e introduza a lâmina no
material a toda a velocidade, segurando
firmemente a ferramenta contra a peça de
trabalho.
Extracção do pó
● Se necessário, empregue um aspirador
concebido conforme às directivas aplicáveis
relativas à emissão de pó.
Cortar metal
● Ao cortar metal fino, assente a peça de forma
estável, calçando-a com madeira de ambos
os lados. Isto garante um corte limpo e evita
danos no material.
● Para cortes longos e rectos, desenhe uma linha
na peça de trabalho.
● Aplique uma película fina de lubrificante ao
longo da linha de corte, ligue a ferramenta e
siga a linha de corte.
Cortar plásticos
● Trabalhe sempre a velocidade reduzida.
Realize um teste de corte para verificar se o
material é sensível ao aquecimento.
PORTUGUÊS
Cortar alvenaria
AVISO: Ao serrar fibrocimento, poderão
ser produzidas poeiras nocivas. Siga
as directrizes oficiais e observe as
recomendações dos fabricantes de
fibrocimento.
Serragem até uma aresta saliente (fig. F)
● Utilizando uma lâmina convencional instalada
na posição invertida, corte até à aresta saliente.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Acessórios opcionais
AVISO: Dado que os acessórios, que
não os disponibilizados pela DEWALT,
não foram testados com este produto,
a utilização de tais acessórios nesta
ferramenta poderá ser perigosa. Para
reduzir o risco de lesão, deverão
utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Protecção do meio ambiente
MANUTENÇÃO
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
AVISO:
● Retire a ficha do carregador da tomada
antes de limpar o corpo do carregador
utilizando um pano macio.
● Remova a bateria antes de limpar a
sua Ferramenta Eléctrica.
● Conserve livres as aberturas de
ventilação e limpe regularmente o
corpo da máquina utilizando um pano
macio.
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e
embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e
reutilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a evitar a poluição
ambiental e a reduzir a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a
recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer
agente de reparação autorizado que o irá recolher
em nosso nome.
107
PORTUGUÊS
Para verificar a localização do agente de
reparação mais próximo de si contacte o escritório
local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes
autorizados da DEWALT e os dados completos
dos nossos serviços de atendimento pós-venda na
Internet no endereço: www.2helpU.com
Bateria
A bateria de longa duração deve ser recarregada
sempre que não produzir energia suficiente
durante a execução de trabalhos que eram
facilmente realizados anteriormente. Assim que
atingir o fim da respectiva vida útil, descarte-a
tendo em atenção o meio ambiente.
● Descarregue completamente a bateria, depois
retire-a da ferramenta.
● As células de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou numa
estação de reciclagem local. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas
correctamente.
108
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os 12
meses subsequentes à respectiva compra,
este serviço será realizado gratuitamente
por um agente de reparação autorizado da
DEWALT. Será necessário apresentar uma
prova de compra. O serviço inclui a mãode-obra, mas exclui quaisquer acessórios e
peças sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
109
SUOMI
AKKUKÄYTTÖINEN PISTOSAHA
DC305, DC315
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn
ja uudistusten ansiosta DEWALT on
yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista
yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DC305
DC315
Jännite
VDC
36
28
Tyyppi
Luovutusteha (max)
W
1
710
1
680
Kuormittamaton
kierrosnopeus
min
-1
0 - 3.000
0 - 3.000
Iskun pituus
mm
28,5
28,5
Paino (ilman akkua)
kg
2,7
2,7
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akkupaketti
DE9360
DE9280
Jännite
VDC
36
28
Teho
Ah
2,2
2,2
Paino
kg
1,0
0,92
Latauslaite
DE9000
Jännite
VAC
230
Latausaika (noin)
min
60
Paino
kg
0,9
Sulakkeet:
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
86
3
97
3
89
3,4
100
3
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s2
13,5
20,3
Vaihtelu K =
m/s2
1,6
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä.
Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
110
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
SUOMI
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DC305, DC315
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC
(29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.09.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa
ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c)
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa
hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä
sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä,
terävistä reunoista tai liikkuvista osista.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin
kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät
siihen akun, nostat työkalun käteesi tai
kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi
virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
111
SUOMI
e)
f)
g)
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa.
Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea
sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin
ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla,
se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista
tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen.
Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja
sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua
vähenee, ja niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle
112
b)
c)
d)
soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon
vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa.
Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi
aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun
turvallisuuden.
Katkaisusahojen lisäturvaohjeet
● Älä koskaan yritä pysäyttää sahanterää sormin
laitteen sammuttamisen jälkeen.
● Älä koskaan pane käynnissä olevaa sahaa
pöydälle tai työpenkille. Sahanterä jatkaa
liikettään vielä hetken laitteen sammuttamisen
jälkeen.
● Poista kaikki naulat ja metalliesineet
työstettävästä kappaleesta ennen työn
aloittamista, kun käytät erityisesti puunleikkaamiseen tarkoitettuja sahanteriä.
● Käytä työstettävän kappaleen kiinnittämiseen
puristimia ja ruuvipenkkejä aina, kun se on
mahdollista.
● Älä yritä sahata erittäin pieniä kappaleita.
● Älä kumarru liiaksi eteenpäin. Seiso
aina tukevasti, erityisesti seistessäsi
rakennustelineillä ja tikapuilla.
● Pitele sahaa aina molemmin käsin.
● Käytä kaarevien osien ja taskujen sahaamiseen
tarkoitukseen sopivaa sahanterää.
● Käytä mielellään pölynaamaria.
● Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka vastaavat
tässä käyttöohjeessa esitettyjä teknisiä tietoja.
● Työhön tulee käyttää ainoastaan teräviä,
SUOMI
täysin käyttökuntoisia sahanteriä; säröytyneet
tai taipuneet sahanterät on heti hävitettävä ja
vaihdettava uusiin.
● Varmista, että sahanterä on turvallisesti
kiinnitetty.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
pistosahoja:
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat
vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Nämä ovat:
– kuulon heikkeneminen
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia puuta
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2009 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Tässä käyttöohjeessa on
tärkeitä tietoja ja turvaohjeita DE9000-latauslaitetta
varten.
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä
latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma kiertää
latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
113
SUOMI
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta
toisiinsa.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai
kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua
oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu,
latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus
pidentää akun ikää.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
VAIN LI-ION-AKUT
Latauslaitteet
DE9000-latauslaitteessa voidaan käyttää 28 ja 36
voltin Li-Ion-akkuja.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataaminen [Kuva (fig. ) A, B]
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Sähköiskun vaara on olemassa.
1. Työnnä latauslaitteen (13) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Latauslaitteessa on
kolmesta valosta koostuva mittari, joka vilkkuu
akun latautumistilanteen mukaan.
3 Kun akku on ladattu täyteen, kolme punaista
latausvaloa palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu
täyteen, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että Li-ion-akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään lataamalla
akkua vähintään 10 tuntia ennen sen ensimmäistä
käyttökertaa.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
1 valo vilkkuu
1 valo vilkkuu, 1 valo palaa
1 valo vilkkuu, 2 valoa palaa
3 valoa palaa
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain tai
kun niiden kapasiteetti heikkenee.
114
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai
purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin
käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on
ladattu täyteen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen
latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää
pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
SUOMI
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti
miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä
pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä
15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos
on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että
akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DEWALTin litiumioniakut ovat niiden
testivaatimusten mukaisia, jotka sisältyvät
teokseen UN Manual of Tests and Criteria (kokeet
ja kriteerit) (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Osa III, kohta
38,3), johon viitataan YK:n vaarallisten aineiden
kuljetusta koskevissa suosituksissa.
– Akuissa on tehokas suoja sisäistä ylipainetta ja
oikosulkua vastaan.
– Akuissa on asianmukaiset varusteet
lävistysjännitteen ja vaarallisen takavirran
estämiseksi.
– Vastaava litiumsisältö alittaa relevantin rajaarvon.
DEWALTin litiumioniakut on vapautettu kansallisista
ja kansainvälisistä säännöksistä, jotka koskevat
vaarallisia aineita. Näitä säännöksiä pitää kuitenkin
soveltaa, kun kuljetetaan useita akkuja yhdessä.
• Varmista, että akut on pakattu vaarallisia aineita
koskevien säännösten mukaisesti oikosulkujen
estämiseksi.
Akkuyksikkö (Kuva. A)
AKUN TYYPPI
DC315 toimii 28 voltin Li-Ion-akulla.
DC305 toimii 36 voltin Li-Ion-akulla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Akun ja laturin etiketit
Tässä käyttöohjeessa käytettyjen merkkien lisäksi
akun ja laturin etiketeissä on seuraavat merkit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja.
Laturi ei saa kastua
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Älä käytä viallisia latureita
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Vaihda viallinen johto välittömästi
Laturiongelma
Akkuongelma
115
SUOMI
Hävitä akku ympäristöystävällisellä
tavalla
Älä missään tapauksessa polta akkua
Lataa vain asianmukaisella DEWALTin
laturilla
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Akkukäyttöinen pistosaha
1 Terä
1 Akkupaketti (DC305K, DC315K)
2 Akkua (DC305KL, DC315KL)
1 Latauslaite
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
HUOMAA: Akut ja laturit eivät sisälly N-malleihin.
● Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
● Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Siitä voisi
seurata vaurioita tai henkilövahinkoja.
Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
Käynnistyksen vapautinkytkin
Terän puristusvipu
Sahan pohja
Akkupaketti
Vapautusnappi
Latauslaite
Latausvalot (punaiset)
KÄYTTÖTARKOITUS
Suurtehoiset, johdottomat DC305- ja DC315kuviosahat on tarkoitettu ammattimaiseen,
erilaisissa työolosuhteissa (esim. rakennuksilla) tapahtuvaan puun, metallin ja putkien
sahaamiseen. Kompaktin rakenteensa ansiosta
sahalla voidaan sahata hyvin lähelle vaikeasti
sahattavien kappaleiden reunaa.
116
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Suurtehoiset kulmahiomakoneet ovat
ammattilaisten sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on vält-tämätöntä silloin kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki..
ASENNUS JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Poista akku koneesta aina
ennen asennuksia ja säätöjä.
VAROITUS: Kytke aina kone päältä
ennen kuin asennat tai poistat
akkupaketin.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akku ja -latauslaite.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
(kuva A)
• Kun asennat akkupaketin (5) kohdista se työkalun
liittimen kanssa. Aseta akkupaketti liittimeen ja
työnnä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
• Poistaaksesi akkupaketin paina
vapautuspainiketta (6) ja vedä akkupaketti
samalla liittimestä.
SUOMI
Sahan terän vaihtaminen (kuva C)
● Siirrä terän puristusvipua (3) ylös
vapauttaaksesi terän puristusmekanismin.
● Aseta sahan terä pidikkeeseen (11) siten, että
se lukittuu lukitsimella. Terä voidaan asentaa
siten, että hampaat osoittava ylös- tai alaspäin,
vasemmalle tai oikealle.
● Siirrä terän puristusvipua (3) alas lukitaksesi
terän puristusmekanismin.
● Kun haluat irrottaa sahanterän, toista edellä
mainitut kohdat vastakkaisessa järjestyksessä.
Sahan terät
materiaali
suositeltava sahanterä
rautapitoinen metalli
tiheä hammastus
muu metalli
harva hammastus
puu
harva hammastus
muovi
tiheä hammastus
kivi
kärkikarkaistu terä
Saatavana laaja valikoima erilaisia teriä
lisävarusteena.
VAROITUS: Valitse aina työtehtävään
sopiva terä.
Säädettävän sahajalustan säätäminen (kuva D)
Sahajalustaa voidaan säätää sahaussyvyyden
rajoittamiseksi, mikä pidentää sahanterän
käyttöikää.
● Paina ja pidä painettuna vapautuspainiketta (12).
● Aseta sahajalusta (4) johonkin kolmesta
asennosta.
● Vapauta painike.
Ennen käyttämistä
● Varmista, että akut ovat (täyteen)
● Varmista, että akkupaketti on kunnolla
paikallaan.
● Asenna suositusten mukainen sahanterä.
● Varmista, että sahajalusta on kiinnitetty
paikalleen, ennen kuin käynnistät koneen.
TOIMINTA
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
● Varmista että sahattava materiaali
pysyy tiukasti paikallaan.
● Paina laitetta materiaalia vasten
mahdollisimman vähän. Älä kohdista
liikaa sivuttaisvoimaa sahanterään.
Mikäli mahdollista, työskentele siten,
että sahan pohja on painettuna
työkappaletta vasten, mikä estää
terän tärinän, vahingoittumisen sekä
estää terää juuttumasta paikalleen.
● Kun sahaat seiniä tai lattioita, ota
ensin selville putkien ja sähkö- ym.
johtojen sijainti. Pidä aina kiinni
sahan kahvasta.
● Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
● Anna terän liikkua vapaasti
muutaman sekunnin ajan ennen
sahausta. Älä koskaan käynnistä
sahaa, kun terä on juuttunut kiinni
työkappaleeseen tai kun terä
koskettaa sahattavaa materiaalia.
Käsien oikea asento (kuva F)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
pääkahvaan (13) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
rungon (14) alle kuvassa näkyvällä tavalla.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Turvallisuuden vuoksi sahausnopeuden säädin (1)
on varustettu lukituksen vapauttimella.
● Paina käynnistyksen varmistinnuppia.
● Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä
säätää koneen kierrosnopeuden.
● Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
117
SUOMI
VAROITUS: Älä käynnistä tai sammuta
sahaa, jos sahanterä koskettaa
työkappaletta tai jotain muuta
materiaalia.
Sahaus puuhun
● Purista työkappale kiinni tukevasti ja poista siitä
kaikki naulat ja metalliesineet.
● Pidä sahasta kiinni molemmin käsin,
työskentele sahan pohja painettuna
työkappaletta vasten.
Upotussahaus puuhun (kuva E)
● Lepuuta sahan pohjaa työkappaletta vasten
siten, että terä on sopivassa kulmassa.
● Käynnistä saha ja liikuta sahaa hitaasti.
Varmista että sahan pohja pysyy koko ajan
työkappaletta vasten.
Lovien sahaaminen
● Mittaa ja merkitse tarvittava lovi.
● Käytä kapeaa sahanterää. Anna sahan pohjan
levätä työkappaletta vasten ja varmista, että
terä kulkee pitkin merkkiviivaa.
● Käytä tarvittaessa, esim. ahtaissa tiloissa,
sahan pohjan ulkoreunaa ohjaimena.
● Käynnistä saha ja liikuta terää materiaalissa
täydellä nopeudella. Pidä sahaa tiukasti
työkappaletta vasten.
Pölyn poisto
● Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän
aikaa, se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn
poistimeen. Käytä ainoastaan pölynpoistosta
annettujen ohjeiden ja määräysten mukaista
pölynpoistolaitetta.
Metallin sahaaminen
● Kun sahaat ohutta metallia, pidä työkappale
vakaana asettamalla puupala työkappaleen
molemmin puolin. Tällöin sahausjälki on
siistimpi eikä materiaali vahingoitu.
● Vedä työkappaleeseen merkkiviiva, kun sahaat
pitkiä, suoria linjoja.
● Levitä ohut kerros voiteluöljyä sahauslinjaan,
käynnistä saha ja noudata merkkiviivaa.
118
Muovin sahaaminen
● Käytä aina alhaista nopeutta. Tee ensin
koesahaus tarkistaaksesi, onko materiaali
herkkää lämmölle.
Kiven sahaaminen
VAROITUS: Kun sahaat
asbestisementtiä, sahauksessa
saattaa syntyä vaarallista pölyä.
Noudata annettuja määräyksiä sekä
asbestisementin valmistajien antamia
ohjeita.
Sahaaminen ulkonevaan kulmaan asti (kuva F)
● Käytä tavallista terää, joka on asennettu
ylösalaisin ja sahaa ulkonevaan kulmaan asti.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
HUOLTO-OHJEITA
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu
käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman
vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen
jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
VAROITUS:
● Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta,
ennenkuin puhdistat vaipan pehmeällä
rievulla.
● Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
● Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista
runko säännöllisesti pehmeällä rievulla.
SUOMI
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei
ole testattu tämän tuotteen kanssa,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Vahinkoriskin
vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa
tulee käyttää ainoastaan DEWALTin
suosittelemia lisävarusteita.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote
on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa
materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön saastumisen
ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT
-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
Akku
Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota
riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin
sujuivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se
käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti.
● Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
● Litiumionikennot ovat kierrätettäviä. Voit
viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen tai hävitetään asianmukaisesti.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT
–tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen
jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
119
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaalitai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa www.2helpU.com.
120
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR PENDELSÅG
DC305, DC315
Vi gratulerar!
minska exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för
att skydda handhavaren mot verkningarna
av vibration, såsom att: underhålla
verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Tekniska data
Spänning
VDC
Typ
DC305
DC315
36
28
1
1
710
680
Uteffekt (max)
W
Varvtal obelastad
min-1 0 - 3.000 0 - 3.000
Sågdragslängd
mm
28,5
28,5
Vikt (utan batteripaket)
kg
2,7
2,7
LPA (ljudtryck)
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
LWA (ljudstyrka)
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
89
3,4
100
3
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s2
13,5
20,3
Osäkerhet K =
m/s2
1,6
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och den
kan användas för att jämföra ett verktyg med ett
annat. Den kan användas för att få fram en preliminär
uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om verktyget
emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt
underhållet kan vibrationen avvika. Detta
kan avsevärt öka exponeringsnivån under
hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
Batteripaket
DE9360
DE9280
Spänning
VDC
36
28
Kapacitet
Ah
2,2
2,2
Vikt
kg
1,0
0,92
Laddare
DE9000
Nätspänning
VAC
Laddningstid (ca.)
min
60
Vikt
kg
0,9
230
Säkring:
Europa
230 V verktyg
10 Ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks,
skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
121
SVENSKA
Anger risk för eldsvåda.
b)
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DC305, DC315
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
98/37/EC (till dec. 28, 2009), 2006/42/EC
(från dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den
tekniska filen och gör denna förklaring å DEWALTs
vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.09.2009
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
122
c)
Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste matcha
uttaget. Modifiera aldrig kontakten
på något sätt. Använd inte några
adapterpluggar med jordanslutna (jordade)
elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för
elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör, värmeelement,
spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för
elektrisk chock om din kropp är jordansluten
eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i ett
elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar
ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar
för utomhusanvändning. Användning av en
sladd som passar för utomhusanvändning
minskar risken för elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som används för
lämpliga förhållanden minskar personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på är
att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter kvar på
en roterande del av elverktyget kan resultera i
personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder
eller smycken. Håll hår, beklädnad och
handskar borta från delar i rörelse. Lösa
kläder, smycken eller långt hår kan fastna i
delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget innan
du gör några justeringar, byter tillbehör
eller lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och låt inte
personer som är obekanta med elverktyget
eller med dessa instruktioner använda
elverktyget. Elektriska verktyg är farliga i
händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma att
påverka elverktygets funktion. Om det är
skadat, se till att elverktyget blir reparerat
före användning. Många olyckor orsakas av
dåligt underhållna elektriska verktyg.
f)
g)
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att fastna
och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan ge upphov till skaderisk och
eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den andra.
Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov
till brännskador eller eldsvåda.
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt inträffar,
spola med vatten. Om vätska kommer i
kontakt med ögonen, uppsök medicinsk
hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar. Detta
säkerställer att elverktygets säkerhet bibehålles.
Extra säkerhetsföreskrifter för
kapsågar
● Försök aldrig att stanna sågbladet med
fingrarna, efter att verktyget stängts av.
● Lägg aldrig ifrån dig sågen på ett bord eller
en arbetsbänk om den inte har stängts av.
Sågklingan fortsätter att rotera en liten stund
efter att verktyget har stängts av.
● När sågklingor som är gjorda speciellt för
sågning i trä används, bör alla spikar och
metallföremål avlägsnas från arbetsstycket
innan arbetet påbörjas.
123
SVENSKA
● Fäst alltid arbetsstycket med klämmor och
skruvtvingar när det är möjligt.
● Försök inte att såga mycket små arbetsstycken.
● Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid
står stadigt, speciellt på byggnadsställningar
och stegar.
● Håll alltid sågen med båda händerna.
● Använd en anpassat sågklinga när du sågar
kurvor och instickningar.
● Använd helst en skyddsmask.
● Använd enbart sågklingor som uppfyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
● Använd enbart skarpa sågklingor i felfritt skick;
spruckna eller böjda sågklingor bör genast
kastas bort och bytas ut.
● Se till att sågklingan sitter väl fast.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av pendelsågar.
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm som
uppstår vid arbete med trä.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna handbok
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
batteriladdare DE9000.
• Innan du använder laddaren, läs alla instruktioner
och varnande märken på laddare, batteripaket
och produkten för användning av batteripaketet.
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Elektrisk stöt eller
dödande elchock kan uppstå.
VARNING: Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma in i laddaren. Elektrisk stöt
kan uppstå.
SE UPP! Fara för brännskada. För att
minska risken för personskada, ladda
bara DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Andra typer av batterier kan
spricka och orsaka personskada och
skada.
SE UPP! Under vissa förhållanden, med
laddaren inkopplad i strömförsörjningen,
kan de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
ämnen. Främmande ämnen som är
ledande, såsom, men inte begränsade
till, stål ull, aluminiumfolie eller någon
ansamling av metalliska partiklar, bör
hållas borta från laddarens håligheter. Dra
alltid ur kontakten från strömförsörjningen
när det inte finns något batteripaket i
håligheten. Dra ur kontakten innan du
försöker rengöra.
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
några andra laddare än de i denna handbok.
Laddaren och batteripaketet är specifikt
konstruerade för att arbeta tillsammans.
• Dessa laddare är inte avsedda för några
andra användningar än att ladda DEWALTs
uppladdningsbara batterier. Ev. andra
användningar skulle kunna resultera i brandrisk,
elektrisk stöt eller dödande elchock.
DATUMKODPLACERING
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du
kopplar ifrån laddare. Detta minskar risken
för skada på den elektriska kontakten och på
sladden.
Exempel:
2009 XX XX
Tillverkningsår
124
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
SVENSKA
• Använd inte en förlängningssladd såvida den
inte är absolut nödvändig. Användning av en
oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller
placera laddaren på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
laddaren på en plats långt bort från en eventuell
värmekälla. Laddaren ventileras genom springor
överst och underst på kåpan.
• Använd inte laddaren om den har skadad
sladd eller kontakt – byt omedelbart ut den.
• Använd inte laddaren om den har fåt ett hårt
slag, tappats eller på annat sätt blivit skadad.
Ta den till ett godkänt servicecenter.
• Ta inte isär laddaren; tag den till ett godkänt
servicecenter när service eller reparation
behövs. Felaktig återmontering kan resultera i risk
för elektrisk stöt, dödande elchock eller eldsvåda.
• Koppla bort laddaren från uttaget innan
du försöker göra någon rengöring. Detta
minskar risken för elektrisk stöt. Att ta bort
batteripaketet kommer inte att minska denna risk.
• Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
• Laddaren är konstruerad att fungera på vanlig
230 V hushållsström. Försök inte att använda
den med någon annan spänning. Detta gäller
inte för fordonsladdare.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DE9000-laddaren accepterar Li-jon-batterier på 28 V
och 36 V.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. A, B)
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
1. Plugga in laddaren (13) i ett lämpligt uttag innan
du sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren. Laddaren
är försedd med en bränslemätare som har
tre lampor, och som blinkar i enlighet med
batteripaketets laddningstillstånd.
3. När laddningen är klar indikeras detta genom
att de tre röda lamporna förblir PÅ kontinuerligt.
Paketet är fulladdat, och kan användas vid detta
tillfälle eller lämnas i laddaren.
OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation
och livslängd hos Li-jon-batterierna, ladda batteriet
under minst 10 timmar före första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
1 lampa blinkar
1 lampa blinkar, 1 lampa är tänd
1 lampa blinkar, 2 lampor är tända
3 lampor blinkar
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisk Uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för varmt
eller för kallt, startar den automatiskt en het/kall
paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Därefter
växlar laddaren automatiskt till paketets laddningsläge.
Denna funktion garanterar maximal livslängd för
batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det om
det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till dess det
är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
125
SVENSKA
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Insättning eller
borttagning av batteriet från laddaren skulle
kunna antända dammet eller ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs laddare.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Förvara eller använd inte verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40° C (såsom
utanför skjul eller metallbyggnader på
sommaren).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets fodral är sprucket eller
skadat, sätt inte in det i laddaren. Krossa,
tappa eller skada inte batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket eller en
laddare som har fått ett hårt slag,
tappats, blivit överkörda eller skadade på
något sätt (dvs. genomstuckits med en
spik, träffats av en hammare, trampats
på). Elektrisk stöt eller dödande elchock
kan uppstå. Skadade batteripaket
bör återsändas till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt med
huden, tvätta omedelbart området med mild
tvål och vatten. Om batterivätskan kommer in
i ögat, skölj med vatten över det öppna ögat
under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batterielektrolyten av en blandning av flytande organiska
karbonater och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll frisk
luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk vård.
126
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DEWALT Li-Ion batterier uppfyller erfordrade
testningskrav enligt FN:s Manual of Tests and
Criteria (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III,
Underavsnitt 38,3) vartill hänvisas i FN:s
Rekommendationer för transport av skadliga
produkter.
– Batterierna är effektivt skyddade mot internt
övertryck och kortslutning.
– Passande åtgärder har vidtagits för att
förebygga sprickbildning och farlig motström.
– Den ekvivalenta litiumhalten är lägre en det
relevanta gränsvärdet.
DEWALT Li-Ion batterier är undantagna från
nationella och internationella bestämmelser gällande
skadliga produkter. Dessa bestämmelser har dock
relevans vid transport av flera batterier tillsammans.
• Var noga med att batterierna förpackas i
enlighet med ovannämnda bestämmelser för
skadliga produkter så att kortslutning undviks.
Batteripaket (fig. A)
BATTERITYP
DC315 arbetar med Li-jon-batteripaket på 28 volt.
DC305 arbetar med Li-jon-batteripaket på 36 volt.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet eller
laddaren. Under korrekta förhållanden kan de
förvaras upp till 5 år.
Etiketterna på laddaren och batteriet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet
visar följande symboler:
Läs bruksanvisningen
SVENSKA
Se tekniska data för laddningstiden.
Får ej utsättas för väta
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd och ladda aldrig ett sprucket
eller skadat batteri
Använd aldrig en skadad laddare
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
Byt ut defekt sladd omedelbart
Laddarproblem
Batteriproblem
När detta batteri har nått sin tekniska
livslängd, tänk på miljön och kasta
batteriet enligt gällande miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Får endast laddas med därtill avsedda
DEWALT laddare
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar pendelsåg
1 Blad
1 Batteripaket (DC305K/DC315K)
2 Batteripaket (DC305KL/DC315KL)
1 Laddare
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
Observera: Batteripaket och laddare medföljer inte
N-modellerna.
● Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
● Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du
börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
Steglös strömbrytare
Startspärr för strömbrytare
Bladets klämspak
Sågfot
Batteripaket
Släppningsknapp
Laddare
Laddningsindikatorer (röda)
AVSEDD ANVÄNDNING
DC305, DC315 sladdlösa tigersågar för tunga
applikationer är utformade för professionell
sågning i trä, metall och rör på olika arbetsplatser
(såsom byggarbetsplatser). Den kompakta
designen tillåter sågning extremt nära kanter på
svårarbetade ställen.
Använd INTE i fuktiga miljöer, eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa vinkelslipar för tunga applikationer är
professionella elverktyg.
Tillåt INTE barn att komma i kontakt med verktyget.
Över-vakning krävs då detta verktyg används av
oerfarna personer.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
127
SVENSKA
Användning av Förlängningssladd
Sågbladen
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden
helt och hållet.
material
MONTERING OCH INSTÄLLNING
VARNING: Avlägsna alltid
batteripaketet innan du påbörjar
montering eller inställning.
VARNING: Stäng alltid av verktyget
innan batteripaketet sätts in eller
avlägsnas.
VARNING: Använd endast DEWALT
batterier och laddare.
Placering och avlägsnande av batteripaketet
(fig. A)
• För placering av batteripaketet (5) riktas det
in mot hållaren på verktyget. Skjut sedan in
batteripaketet i hållaren och tryck det bakåt tills
det snäpper fast på plats.
• För att ta ut batteripaketet trycker du på
frikopplingsknappen (6) och drar ut det ur
hållaren.
Byte av sågblad (fig. C)
● För bladets klämspak (3) uppåt för att lossa
bladets klämanordning.
● För in sågbladet i hållaren (11) tills det fäster.
Bladet kan monteras med tänderna uppåt eller
nedåt, eller åt vänster eller höger.
● För bladets klämspak (3) nedåt för att spärra
bladets klämanordning.
● Avlägsna bladet genom att utföra samma
handlingar i omvänd ordning.
128
rekommenderat sågblad
järnhaltig metall
fintandat
lättmetall
grovtandat
trä
grovtandat
plast
fintandat
murverk
hårdmetallbestyckat
Det finns ett brett urval av specialanpassade
sågblad att välja som tillval.
VARNING: Var alltid mycket noggrann
när du väljer vilket sågblad du ska
använda.
Inställning av sågfoten (fig. D)
Sågfoten kan ställas in för att begränsa sågdjupet,
så att sågbladet håller längre.
● Tryck på lossningsknappen (12) och håll den
intryckt.
● Skjut sågfoten (4) till ett av sina 3 lägen.
● Släpp knappen.
Innan Du börjar
● Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
● Se till att batteripaketet är ordentligt på plats.
● Montera rätt sågklinga.
● Försäkra dig om att sågfoten sitter stadigt innan
du tar maskinen i bruk.
ANVÄNDNING
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Bruksanvisning
VARNING:
● Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
● Se till att allt material som ska sågas
är ordentligt fastspänt.
● Utöva endast lätt tryck på maskinen
och tryck aldrig i bladets sidriktning.
SVENSKA
● Tryck sågfoten mot arbetsstycket när
du sågar, om det är möjligt. Detta
förebygger skador på bladet och
gör att verktyget rycker och vibrerar
mindre. Ta alltid reda på var rör och
kablar sitter när du sågar i väggar
eller golv. Håll alltid fast verktyget i
handtaget.
● Undvik överbelastning.
● Låt sågbladet löpa fritt några
sekunder innan du använder sågen.
Slå aldrig på verktyget när sågbladet
sitter fast i arbetsstycket eller när det
har kontakt med materialet.
● Slå på verktyget och för in bladet långsamt.
Se till att sågfoten och arbetsstycket har kontakt
hela tiden.
Instickssågning
● Mät och markera det område som ska sågas.
● Använd ett smalt sågblad, tryck sågfotens
underkant mot arbetsstycket och se till att
bladet följer den markerade linjen.
● Om det behövs, t.ex. på begränsade ytor, kan
sågfotens ytterkant användas som riktlinje.
● Slå på verktyget och för in bladet i materialet
med full hastighet, tryck verktyget hårt mot
arbetsstycket.
Korrekt Handplacering (fig. F)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (13), och den andra handen under
verktyget (14), så som visas.
Strömbrytare (fig. A)
Av säkerhetsskäl är den variabla strömbrytaren (1)
utrustad med en startspärr.
● Tryck in spärren för att frigöra strömbrytaren.
● För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren
(1). Hastigheten är beroende på hur hårt
brytaren trycks in.
● För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
VARNING: Starta eller stanna aldrig
maskinen medan sågklingan vidrör
arbetsstycket eller något annat föremål.
Sågning i trä
● Fäst arbetsstycket ordentligt och ta bort alla
spikar och metallföremål.
● Håll fast verktyget med båda händerna och
tryck sågfoten mot arbetsstycket när du arbetar.
Slagsågning i trä (fig. E)
● Håll sågfoten mot arbetsstycket i ett sådant
läge att bladet ligger i en lämplig vinkel för
slagsågningen.
Dammsugning
● Om verktyget används inomhus under längre
perioder måste det kopplas till en lämplig
dammutsugare. Använd en dammutsugare
som uppfyller de aktuella direktiven för
dammutsugning.
Sågning i metall
● Stabilisera alltid arbetsstycket genom att
spänna trä på båda sidorna när du sågar i
tunn metall. Detta garanterar raka spår och
förebygger att materialet skadas.
● Rita ett streck på arbetsstycket när du vill såga
långa, raka spår.
● Stryk ett tunt lager olja längs skärlinjen, slå på
verktyget och såga längs linjen.
Sågning i plast
● Välj alltid en lägre hastighet. Gör alltid först en
testsågning för att kontrollera om materialet är
värmebeständigt.
Sågning i murverk
VARNING: När du sågar i asbesthaltig
cement kan farligt damm produceras.
Följ de gällande riktlinjerna och ta
reda på vilka rekommendationer som
tillverkare av asbesthaltig cement har.
129
SVENSKA
Såga fram till en utskjutande kant (fig. F)
● Montera ett vanligt blad upp och ned och såga
fram till den utskjutande kanten.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information
om lämpliga tillbehör.
SKÖTSEL
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med
så lite underhåll som möjligt, kunna användas
länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och
regelbunden rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
VARNING:
● Håll ventilationsöppningen ren och
rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
● Koppla ur laddningsapparaten innan ni
gör rent huset med en mjuk trasa.
● Ta bort batteripaketet innan du gör ren
ditt elverktyg.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta
din DEWALT-produkt med en ny, eller inte
längre behöver den, ska du inte kasta den i
hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till
särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan
materialen återvinnas och användas på
nytt. Användning av återvunna material
skonar miljön och minskar
förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma
särskilda insamlingar av uttjänt elutrustning från
hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer
eller hos detaljhandlaren när du köper en ny
produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad
får du genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen.
En lista på auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor och kontakter finns även tillgängligt
på Internet på: www.2helpU.com
Valfria tillbehör
VARNING: Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
130
Batteripaket
Ett långlivat batteripaket måste laddas på nytt när
det inte längre ger tillräcklig kraft vid arbeten som
först gick utan problem. När batteriets tekniska
livstid är över ska det kastas på ett miljövänligt
sätt.
● Låt batteripaketet laddas ur helt och avlägsna
det sedan ur verktyget.
● Materialen i Li-Ion celler kan återanvändas.
Lämna dem till inköpsstället eller den lokala
återvinningsstationen. Återlämnade batterier
återvinns eller kastas på ett miljövänligt sätt.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var
ditt närmaste godkända reparationsombud
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
131
TÜRKÇE
KABLOSUZ DEĞİŞİK HAREKETLİ TESTERE
DC305, DC315
Tebrikler!
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi
DEWALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak
için belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Teknik veriler
Voltaj
VDC
Typ
DC305
DC315
36
28
Akü
1
Voltaj
VDC
36
28
Kapasitesi
Ah
2,2
2,2
Ağırlık
kg
1,0
0,92
1
Azami güç çıkışı
W
710
680
Yüksüz hız
min-1
0 - 3.000
0 - 3.000
Hareket uzunluğu
mm
28,5
28,5
Ağırlık (aküsüz)
kg
2,7
2,7
LPA (ses basıncı)
dB(A)
86
89
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
3
3,4
LWA (ses gücü)
dB(A)
97
100
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
3
3
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
m/s2
Belirsizlik
değeri K =
m/s2
13,5
20,3
1,6
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
132
Şarj adaptör
DE9280
DE9000
Şebeke voltaj
VAC
Şarj süresi (aşağı)
min
60
Ağırlık
kg
0,9
230
Sigortalar:
Avrupa
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
DE9360
230 V aletler
10 Amper, ana þebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
TÜRKÇE
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DC305, DC315
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan
bu ürünlerin 98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar),
2006/42/EC (29 Aralık 2009’dan itibaren),
EN 60745-1, ve EN 60745-2-11. normlarına uygun
olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
15.09.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli aleti
kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın,
çekmeyin veya prizden çıkartmayın.
Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar
elektrik çarpması riskini arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım
aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak kullanın.
Bir RCD kullanılması elektrik şoku riskini
azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
133
TÜRKÇE
b)
c)
d)
e)
f)
g)
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi
koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli
aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun. Bu
ataşmanların kullanılması tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol
edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve
tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi
veya elektrikli aletlerin saklanması
öncesinde fişi güç kaynağından çekin ve/
veya aküyü aletten ayırın. Bu tür önleyici
134
d)
e)
f)
g)
güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin
diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara
mutlaka uyun ve çalışma ortamının
koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu
göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için
kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya yangına
neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
TÜRKÇE
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
– Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken meydana
gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık
sorunları.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Bıçkılar için ek güvenlik kuralları
● Aleti kapattıktan sonra, bıçkı ağzını
parmaklarınızla durdurmaya çalışmayın.
● Alet kapatılmadan bıçkıyı bir masa veya tezgah
üzerine koymayın. Alet kapatıldıktan sonra,
bıçkı ağzı kısa bir süre daha çalışmaya devam
eder.
● Özellikle ağaç kesmek üzere tasarlanmış
olarak bıçkı ağızlarını kullanırken, çalışmaya
başlamadan önce üzerinde çalışılan parça
üzerindeki bütün çivileri ve metal nesneleri
çıkarın.
● Mümkünse, üzerinde çalışılacak parçayı güvenli
bir şekilde sabitlemek için kelepçe ve mengene
kullanın.
● Çok aşırı küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
● İleriye doğru fazla bükmeyin. Özellikle iskele ve
merdivenlerin üzerindeyken her zaman sabit
konumda olduğunuzdan emin olun.
● Bıçkıyı her zaman iki elle tutun.
● Eğrileri ve çukurları kesmek için ayarlanmış bir
bıçkı ağzı kullanın.
● Tercihen bir toz maskesi takın.
● Sadece bu işletme talimatlarında yer alan
özelliklere uygun bıçkı ağızlarını kullanın.
● Sadece çalışma durumu kusursuz olan keskin
bıçkı ağızları kullanılmalıdır; çatlak veya
bükülmüş bıçkı ağızları derhal atılmalı veya
değiştirilmelidir.
● Bıçkı ağzının güvenli bir şekilde
sabitlendiğinden emin olun.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler değişik hareketli testere
kullanmanın özünde mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2009 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DE9000
akü şarj cihazı ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü
kullanırken şarj cihazı, akü ve ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik şoku veya elektrik sebebiyle
ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine izin
vermeyin. Elektrik şokuna yol açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT akülerini şarj
edin. Diğer akü türleri, yaralanma veya
hasara yol açacak şekilde infilak edebilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, şarj cihazının
içinde bulunan açıktaki şarj temas
noktaları, yabancı maddelerle kısa devre
yapabilir. Çelik yünü, alüminyum folyo
veya metalik parçacıklardan oluşan
herhangi bir takviye gibi iletken niteliği
135
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
136
olan yabancı maddeler, şarj etme
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Şarj
yuvasında akü olmadığında, daima şarj
cihazının güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde
herhangi başka şarj cihazlarıyla şarj etmeye
KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü, özel olarak
birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT akülerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım, yangın,
elektrik şoku veya elektrikle ölüm riskine yol
açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazının bağlantısını sökerken kabloyu
değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve kablonun
hasar görmesi riskini azaltacaktır.
Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosunun
kullanılması, yangına, elektrik şokuna veya
elektrikle ölüme yol açabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını tüm
ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın. Şarj
cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki yuvalarla
havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını açmaya çalışmayın; servis veya
onarım gerekirse yetkili bir servis merkezine
götürün. Hatalı olarak yeniden kurulması,
elektrik şoku, elektrikle ölüm veya yangın gibi
risklere yol açabilir.
Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Aküyü çıkarmak riski azaltmaz.
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DE9000 şarj cihazı 28 V ve 36 V Li-Ion aküleri şarj
edebilir.
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme [şekil (fig.) A, B]
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik çarpması veya elektrikle ölüm
tehlikesi.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (13) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü şarj cihazına takın. Şarj cihazı, akünün
şarj durumuna göre yanan üç ışıklı bir gösterge
ile donatılmıştır.
3. Üç kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Li-Ion pillerden maksimum performans
ve kullanım ömrü elde etmek için pili ilk defa
kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
Şarj İşlemi
Akünün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
1 ışık yanıp sönüyor
< %33
1 ışık yanıp sönüyor, 1 ışık yanıyor
%33–66
1 ışık yanıp sönüyor, 2 ışık yanıyor
%66–99
3 ışık yanıyor
%100
Otomatik Yenileme
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
TÜRKÇE
almış, üzerine basılmış) aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
şokuna veya elektrik sebebiyle ölüme
neden olabilir. Hasarlı aküler, geri
dönüştürülmek üzere yetkili servise
götürülmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu durumla
karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına yerleştirin
ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü
şarj cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye veya
üzerine ulaşabileceği yerlerde (yaz aylarında
dışarıdaki sundurmalar veya metal binalar
gibi) saklamayın ve kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı aküyü
şarj cihazına takmayın. Aküyü ezmeyin,
düşürmeyin ve hasar vermeyin. Sert
bir darbe almış, düşmüş, ezilmiş veya
herhangi bir şekilde hasar görmüş
(çiviyle delinmiş, çekiç darbesi
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca veya
tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik
karbonatlar ve lityum tuzları karışımından
oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Taşıma
DEWALT Li-Ion aküleri, UN Tehlikeli Maddelerin
Taşınması Hakkındaki Tavsiyelerinde referans
gösterildiği üzere UN Test ve Kriterleri Kullanım
Kılavuzu (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Part III,
Subsection 38,3) altında gerekli olan test
şartnamelerine uymaktadır.
– Aküler, iç aşırı basınç ve kısa devreye karşı
etkin bir korumaya sahiptir.
– Güçlü kopmaların ve tehlikeli ters akımın
önlenmesi için uygun önlemler alınmıştır.
– Eşdeğer lityum muhteva ilgili limit değerinin
altındadır.
DEWALT Li-Ion aküleri, tehlikeli maddelere
uygulanan ulusal ve uluslararası
137
TÜRKÇE
düzenlemelerden muaf tutulmuştur. Ancak,
birkaç akü birlikte taşınırken bu düzenlemeler
yararlıdır.
• Kısa devreyi önlemek için, akülerin,
yukarıda bahsedildiği gibi tehlikeli madde
düzenlemelerine göre ambalajlandığına emin
olun.
Hasarlı kabloları hemen değiştirin
Şarj adaptörü problemi
Akü problemi
AKÜ (fig. A)
AKÜ TİPİ
DC315 28 voltluk Li-Ion pillerle çalışır.
Akü paketini çevre korunmasına yönelik
olarak azami dikkat göstererek atın
DC305 36 voltluk Li-Ion pillerle çalışır.
Saklama Önerileri
Akü paketini yakarak imha etmeyin
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlere
ilaveten, şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
aşağıdaki resimleri göstermektedir:
Kullanmadan önce talimat kullanım
kılavuzunu okuyun
Şarj süresi için teknik verilere bakınız
Suya maruz bırakmayın
İletken nesnelerle denemeyin
Sadece DEWALT‘a özgü şarj adaptörleri
ile şarj yapın
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Kablosuz değişik hareketli testere
1 Testere bıçağı
1 Akü (DC305K/DC315K)
2 Aküler (DC305KL/DC315KL)
1 Şarj adaptör
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
1 Açılımlı çizim
Not: Akü takımları ve şarj cihazları N-modellerine
dahil edilmemiştir.
● Nakliye sırasında alette, parçalarında veya
aksesuarlarında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
● Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayırın.
Tanım (şekil A)
Hasarlı akü paketlerini şarj etmeyin
Hasarlı şarj adaptörlerini kullanmayın
Sadece 4 °C ve 40°C arasında şarj edin
138
1
2
3
4
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını hiçbir zaman değiştirmeyin.
Hasara veya kişisel yaralanmaya sebep
olabilir.
Değişken hız anahtarı
Kapatma kilit düğmesi
Bıçak sıkıştırma kolu
Testere pabucu
TÜRKÇE
5
6
7
8
Akü
Bırakma düğmesi
Şarj adaptör
Şarj göstergeleri (kırmızı)
KULLANIM ALANI
DC305, DC315 dayanıklı kablosuz alternatif
hareketli bıçkılar, çeşitli iş sahalarında (örneğin,
inşaat sahalarında), profesyonel ahşap, metal ve
boru kesme işlemleri için tasarlanmıştır. Kompakt
tasarım, zorlu alanların kenarına son derece yakın
biçimde kesimlere imkan verir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu dayanıklı açısal taşlama makineleri, profesyonel
elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke voltajı
ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullanın.
Akü takımının takılması ve
çıkartılması (şekil A)
• Akü takımını (5) takmak için, akü takımını alet
üzerindeki dayanak ile aynı hizaya getirin.
Akü takımını dayanağın içine kaydırın ve yerine
oturana kadar aküyü itin.
• Aküyü çıkartmak için, bir taraftan akü takımını
dayanaktan çekerken serbest bırakma
düğmesine (6) basın.
Testere bıçağının değiştirilmesi (şekil C)
● Bıçak sıkıştırma mekanizmasını serbest
bırakmak için bıçak sıkıştırma kolunu (3)
hareket ettirin.
● Testere bıçağını iterek yuvaya (11) yerleştirin.
Bıçak dişler aşağı veya yukarı, veya sola veya
sağa olmak üzere monte edilebilir.
● Bıçak sıkıştırma mekanizmasını kilitlemek için
bıçak sıkıştırma kolunu (3) aşağı hareket ettirin.
● Testere bıçağını sökmek için işlemi ters sırayla
yürütün.
Testere bıçakları
malzeme
önerilen testere bıçağı
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili servisinden
temin edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla
değiştirilmelidir.
demir içeren metal
ince dişli
demir içermeyen metal
kaba dişli
ahşap
kaba dişli
Uzatma kablosu kullanılması
plastik
ince dişli
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine uygun
onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik verilere
bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAR
UYARI: Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
çıkartın.
UYARI: Aküyü takmadan ya da
çıkartmadan önce aleti daima kapatın.
duvarcılık
Karpit uçlu
Birçok özel amaçlı testere bıçakları opsiyonel
olarak mevcuttur.
UYARI: Testere bıçağınızı daima özenle
seçiniz.
Ayarlanabilir testere pabucunun ayarlanması
(şekil D)
Testere pabucu, kesme derinliğini sınırlamak
ve testere bıçağınızın ömrünü uzatacak şekilde
ayarlanabilmektedir.
● Salma düğmesine (12) basın ve basılı tutun.
● Testere pabucunu (4) 3 ayar konumundan
birisine kaydırın.
● Düğmeyi bırakın.
139
TÜRKÇE
Kullanmadan önce
● Akünüzün (tam) şarjlı olmasını sağlayın.
● Akü takımının yerine tam olarak oturduğundan
emin olun.
● Uygun testere bıçaklarını takın.
● Alet çalıştırılmadan önce testere pabucunun
yerine oturduğuna emin olun.
KULLANMA
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Kullanma Talimatları
UYARI:
● Daima güvenlik talimatlarına ve
uygulanan kurallara uyun.
● Tüm kesilecek parçaları kesmeden
önce iyice sabitleyin.
● Testereye çok az bastırın ve testere
bıçağına yan basınç uygulamamaya
özen gösterin. Mümkün olduğu
takdirde, testere pabucunu kesilen
parçaya bastırarak çalışın. Böylece
bıçağınız zarar görmez ve aletin
tepmesini ve titremesini önler.
● Duvar ya da tabanlarda keserken,
borular ya da elektrik tesisatının
yerine dikkat edin. Testereyi daima
tutma kollarından tutun.
● Fazla yüklemeden kaçının.
● Kesime başlamadan önce, testere
bıçağını birkaç saniye rölantide
çalıştırın. Testere bıçağı kesilen
malzeme içinde sıkışmışsa ya da
malzemeye temas ediyorsa testereyi
kesinlikle çalıştırmayın.
Uygun El Pozisyonu (şekil F)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
140
Uygun el pozisyonu şekilde gösterildiği gibi bir elin
ana tutamakta (13) ve diğer elin gövdenin altında
(14) olmasını gerektirir.
Çalıştırma ve kapatma (şekil A)
Emniyet ile ilgili nedenlerden dolayı hız ayar anahtarı
(1) bir kapatma kilit düğmesi ile donatılmıştır.
● Aletin emniyetini açmak için kapatma kilit
düğmesine basın.
● Aleti çalıştırmak için değişken hız anahtarını (1)
basın. Değişken hız anahtarını uygulanan
basınç, aletin hızını belirlemektedir.
● Cihazı durdurmak için düğmeyi bırakınız.
UYARI: Testereyi, bıçak kesilen
parçayla ya da başka bir malzemeyle
temas halindeyken açmayın ya da
kapatmayın.
Ahşap kesme
● Kesilecek parçayı iyice sabitleyin ve tüm çivi ve
metal nesneleri sökün.
● Testereyi her iki elinizle tutup, testere pabucunu
kesilen parçaya bastırarak çalışın.
Ahşapta dalma kesimi (şekil E)
● Testere pabucunu, bıçak dalma kesimi için
uygun bir açıya gelecek şekilde kesilecek
parçaya dayayın.
● Testereyi çalıştırın ve bıçağı yavaşça girin.
Testere pabucunun tüm işlem boyunca kesilen
parçayla temas halinde kalmasına dikkat edin.
Cep kesme
● Kesilecek cebi ölçüp işaretleyin.
● Dar testere bıçağını kullnarak testere
pabucunun tabanını kesilecek parçaya
dayayın ve bıçağın kesme çizgisi üzerinde
konumlandırmaya özen gösterin.
Gerektiğinde, örn. dar yerlerde, testere
pabucunun dış kenarını kılavuz olarak kullanın.
● Testereyi çalıştırın ve kesilen parçaya karşı
sıkıca tutarak bıçağı tam hızla kesilecek
malzemeye girin.
TÜRKÇE
Toz çekme
● Testere uzun bir süre kapalı ortamlarda
kullanılırsa, toz emisyonu ile ilgili yürürlükteki
yönetmeliklere uygun bir toz çekicisi kullanın.
Metal kesme
● İnce metal keserken, kesilen parçayı daima
ahşap ile iki yandan destekleyin. Böylece
temiz kesimler yapabilir ve malzemeye zarar
vermemiş olursunuz.
● Uzun, düz kesimler için parçaya bir çizgi çizin.
● Kesme çizgisi boyunca ince bir yağlama
maddesi şeridi çekin ve testereyi çalıştırarak
kesme çizgisini takip edin.
Plastik kesme
● Daima düşük hızla çalışın. Malzemenin ısıya
karşı duyarlı olup olmadığını kontrol etmek için
bir deneme kesimi yapın.
Duvar kesme
UYARI: Asbestli çimento keserken
tehlikeli toz bulutları oluşabilir. Yasal
şartları uygulayın ve asbestli çimento
üreticilerinin önerilerini dikkate alın.
Tasarlanan uca kadar kesmek (şekil F)
● Ters şekilde monte edilen klasik bir bıçak
kullanarak, tasarlanan uca kadar kesin.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için
bayinize başvurun.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakımla
uzun süre çalışacak şekilde imal edilmiştir. Her
zaman sorunsuz çalışması, alete gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
UYARI:
● Temizlemeden önce, şarj adaptörünü
AC prizinden çıkartın.
● Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
● Havalandırma kanallarının temiz ve
açık olmasına dikkat edin ve aletin
gövdesini düzenli olarak yumuşak bir
bezle temizleyin.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin
dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, bu aksesuarların
bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli
olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için, bu aletle birlikte sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı biriktirme. Bu ürün normal ev
atıkları ile çöpe atılmamalıdır.
DEWALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi
gerekiyor ise, veya bundan böyle sizin için
kullanılmayacak ise bu aleti normal ev atıkları ile
çöpe atmayın. Bu ürünü ayrı bir biriktirme için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrıca biriktirilmesi
ve paketlenmesi malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden kullanımına
izin vermektedir. Yeniden dönüşümü
olan malzemelerin yeniden kullanımı,
çevre kirliliğini önlenmesine yardım
etmekte ve ham maddeye olan talebi
indirgemektedir.
141
TÜRKÇE
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satın aldığınız
zaman, belediye atık bölgelerinde veya
perakendeciler tarafından evlerden elektrikli
aletlerin ayrı olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
DEWALT ürünleri çalışma ömürlerini
tamamladıklarında, DEWALT bunların geri
kazandırılması ve biriktirilmesi için kolaylıklar
sağlamaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için
lütfen sahip olduğunuz ürünü, bunları toplayan
yetkili bir tamir servisine götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisine başvurarak size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'te
DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve satış
sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
adresindedir.
Akü
Uzun ömürlü aküler, daha önce yapmakta olduğu
görevi yeterli güç üreterek yapamıyorsa tekrar
şarj edilmelidir. Teknik ömürleri bittiğinde, aküyü
çevremize duyarlı bir şekilde uzaklaştıralım:
● Akü takımını tamamen boşaltıp bunları aletten
çıkartın.
● Li-Ion hücreler geri dönüşümlüdür. Satıcınıza
veya yerel geri kazanım istasyonuna götürün.
Toplanan akü takımları geri kazanılmalı ya da
uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
142
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
143
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ
DC305, DC315
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Θερμά συγχαρητήρια!
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT. Η
πολύχρονη εμπειρία της DEWALT, η συνεχής εξέλιξη
των προϊόντων της και η εφαρμογή καινοτομιών
την καθιστούν έναν από τους πιό αξιόπιστους
συνεργάτες των επαγγελματιών.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη το πόσες φορές το εργαλείο
τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος
που λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια
εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση
DC305
DC315
VDC
36
28
1
1
W
710
680
Τύπος
Απορροφούμενη
Ταχύτητα άνευ φορτίου min-1
Μήκος διαδρομής
mm
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
0 - 3.000 0 - 3.000
28,5
28,5
Βάρος (χωρίς
συγκρότημα μπαταριών) kg
2,7
2,7
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
86
89
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
3,4
Τάση
VDC
36
28
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
97
100
Χωρητικότητα
Ah
2,2
2,2
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
Βάρος
kg
1,0
0,92
dB(A)
3
3
Θήκη μπαταριών
DE9360 DE9280
Φορτιστής
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s2
13,5
Αβεβαιότητα K = m/s2
1,6
20,3
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
144
DE9000
Τάση δικτύου
VAC
230
Χρόνος φόρτισης
(περίπου)
min
60
Βάρος
kg
0,9
Ασφάλειες:
Ευρώπη
230 V για εργαλεία
10 Amperes, ένταση
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DC305, DC315
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα
και οδηγίες:
98/37/ΕΚ (έως τις 28 Δεκ. 2009), 2006/42/ΕΚ (από
τις 29 Δεκ. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
15.09.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων
των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή
σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Η
απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.
145
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος
νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο
για τη μεταφορά, το τράβηγμα ή την
αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου.
Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και
κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό
χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στην
μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας στο
146
διακόπτη ή η σύνδεση στην πρίζα εργαλείων
με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν κίνδυνο
ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί προτού ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση και να
διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του
εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε
φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε
τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα γάντια σας
μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά
ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά
μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση του
ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις
οδηγίες χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από
μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε
για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή
ενσφήνωση κινούμενων μερών, για τυχόν
θραύση εξαρτημάτων και για τυχόν άλλες
καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.
Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί
ζημιά, φροντίστε για την επισκευή του
πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα
έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία
κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής έχουν
μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος κατά τη
λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο τύπο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες,
νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα
μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ
των δύο ακροδεκτών της μπαταρίας.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
για ηλεκτρικές σέγες
● Αφού κλείσετε το εργαλείο, μην προσπαθήσετε
ποτέ να σταματήσετε τη λεπίδα του πριονιού με
το χέρι σας.
● Μην ακουμπάτε ποτέ το πριόνι σε τραπέζι ή σε
πάγκο εργασίας εάν δεν το έχετε σταματήσετε
πριν. Η λεπίδα του πριονιού θα συνεχίσει να
λειτουργεί για λίγο μετά την απενεργοποίηση
του εργαλείου.
● Όταν χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού ειδικά
σχεδιασμένες για την κοπή ξύλου, αφαιρείτε όλα
τα καρφιά και τα μεταλλικά αντικείμενα από το
τεμάχιο εργασίας πριν αρχίσετε την εργασία.
● Όποτε είναι δυνατό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες
και μέγκενες για να σταθεροποιήσετε με
ασφάλεια το τεμάχιο εργασίας.
● Μην προσπαθείτε να κόψετε υπερβολικά μικρά
τεμάχια.
● Μην σκύβετε πολύ προς τα εμπρός.
Βεβαιωθείτε ότι πατάτε πάντοτε σταθερά, ειδικά
όταν βρίσκεστε σε σκαλωσιές ή σε σκάλες.
● Κρατάτε πάντοτε το πριόνι με τα δύο σας χέρια.
● Για την κοπή καμπύλων και εσοχών,
χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένη λεπίδα
πριονιού.
147
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
● Συνιστάται να φοράτε μάσκα για τη σκόνη.
● Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες που
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που
περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.
● Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο κοφτερές
λεπίδες, σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Οι
ραγισμένες και λυγισμένες λεπίδες θα πρέπει
να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται
αμέσως.
● Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού είναι στέρεα
τοποθετημένη.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση παλινδρομικών πριονιών.
–
Τραυματισμοί που προκαλούνται από την
αφή περιστρεφόμενων μερών ή θερμών
τμημάτων του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η αποφυγή
ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
–
Εξασθένηση της ακοής.
–
Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή του παρελκόμενου.\
–
Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής
σκόνης που δημιουργείται κατά την
εργασία σε ξύλο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος εντός
της επιφάνειας του περιβλήματος, στο σημείο που
σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής μεταξύ του
εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2009 XX XX
Έτος κατασκευής
148
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για την
ασφάλεια και τη λειτουργία του φορτιστή μπαταριών
DE9000.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές
ενδείξεις επάνω στο φορτιστή, την μπαταρία
και το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η
μπαταρία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DeWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος
στην τροφοδοσία, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης που βρίσκονται στο
εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από την ύπαρξη
ξένης ύλης. Οι ξένες ύλες αγώγιμης
φύσης όπως, ενδεικτικά, το άχυρο
σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου ή άλλου
είδους συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή.
Να αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή
από την τροφοδοσία όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή. Να
αποσυνδέετε το φορτιστή προτού τον
καθαρίσετε.
• ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε την
μπαταρία με φορτιστές άλλου τύπου εκτός
από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
• Οι φορτιστές αυτοί δεν προορίζονται
για άλλη χρήση εκτός από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, να τραβάτε
το καλώδιο από το φις και όχι από το ίδιο το
καλώδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο
κίνδυνος φθοράς στο φις και το καλώδιο.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε δεν μπορείτε να
το πατήσετε, να σκοντάψετε σε αυτό ή να
υποστεί άλλου είδους φθορά ή καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιείτε προέκταση εκτός εάν
είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση
ακατάλληλης προέκτασης ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο
επάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε το
φορτιστή επάνω σε μαλακή επιφάνεια που
μπορεί να φράξει τις υποδοχές αερισμού
προκαλώντας εσωτερική υπερθέρμανση.
Τοποθετήστε το φορτιστή σε σημείο μακριά από
κάθε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται
μέσω υποδοχών στο επάνω και το κάτω μέρος
του περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή όταν
υπάρχει φθαρμένο καλώδιο ή φις. Φροντίστε
για την άμεση αντικατάστασή τους.
• Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο. Φροντίστε
για τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Εάν
χρειαστεί σέρβις ή επισκευή, φροντίστε για
τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις. Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση
ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
προτού τον καθαρίσετε. Έτσι ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της
μπαταρίας δεν ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να
λειτουργεί σε τυπικό οικιακό ηλεκτρικό
ρεύμα τάσης 230 V. Μην επιχειρήσετε να
τον χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για τον φορτιστή
αυτοκινήτου.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9000 μπορεί να δεχτεί μπαταρίες
Li-Ion τάσης 28 V και 36 V.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να είναι όσο
το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης
[εικ. (fig.) A, B]
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε το φορτιστή (13) σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή.
Ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με μετρητή
καυσίμου τριών φωτεινών ενδείξεων που
αναβοσβήνουν ανάλογα με την κατάσταση
φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν οι τρεις κόκκινες φωτεινές ενδείξεις
παραμένουν αναμμένες συνεχώς. Η μπαταρία
είναι πλήρως φορτισμένη και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τη δεδομένη στιγμή ή να
παραμείνει στο φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση
και διάρκεια ζωής των μπαταριών Li-Ion, φορτίστε
την μπαταρία επί τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
1 φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει
< 33%
1 φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει,
1 φωτεινή ένδειξη αναμμένη
33–66%
1 φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει,
2 φωτεινές ενδείξεις αναμμένες
66–99%
3 φωτεινές ενδείξεις αναμμένες
100%
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί ή
αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας μπαταρίας
στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι μπαταρίες πρέπει να
ανανεώνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε φορά που η
μπαταρία δεν αποδίδει στον ίδιο βαθμό.
149
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή ή
ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την καθυστέρηση
λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας, έως ότου η
θερμοκρασία της μπαταρίας προσεγγίσει την
κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής μεταβαίνει
αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης μπαταρίας. Με τη
δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν
ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας.
Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την μπαταρία Li-Ion
στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε
να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την
τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση
της μπαταρίας από τον φορτιστή ενδέχεται
να προκαλέσει ανάφλεξη στη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει ή
να υπερβεί τους 40˚ C (105° F) (όπως σε
εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίσματα το
καλοκαίρι).
150
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να
ανοίξετε την μπαταρία για οποιονδήποτε
λόγο. Εάν η θήκη της μπαταρίας έχει
σπάσει ή έχει υποστεί ζημιά, μην την
εισάγετε στον φορτιστή. Μη συνθλίβετε,
μη ρίχνετε κάτω και μην καταστρέφετε
την μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία ή τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί
από όχημα ή εάν υποστεί άλλου
είδους φθορά με οποιονδήποτε τρόπο
(π.χ. διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην μπαταρία,
αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής
μπαταρίας μπορούν να προκαλέσουν
ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Μεταφορά
Τα συγκροτήματα μπαταριών DEWALT Li-Ion
συμμορφώνονται με τις απαραίτητες απαιτήσεις
δοκιμών του Εγχειρίδιου Δοκιμών και Κριτηρίων
των ΗΕ (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Μέρος III,
Υποπαράγραφος 38,3)
– Τα συγκροτήματα μπαταριών έχουν
αποτελεσματική προστασία ενάντια της
εσωτερικής υπερπίεσης και κλειστού
κυκλώματος.
– Παρέχονται τα κατάλληλα μέτρα για την
αποφυγή αναγκασμένης διάρρηξης και
επικίνδυνων αποθεμάτων ρεύματος.
– Το αντίστοιχο περιεχόμενο λιθίου είναι κάτω
από τη σχετική τιμή ορίου.
Τα συγκροτήματα μπαταριών DEWALT Li-Ion
απαλλάσσονται από τους τοπικούς η διεθνούς
κανονισμούς για τα επικίνδυνα αγαθά.
Ωστόσο, αυτή οι κανονισμοί γίνονται σχετικοί
όταν μεταφέρονται μαζί μερικά συγκροτήματα
μπαταριών.
• Βεβαιωθείτε ότι τα συγκροτήματα
μπαταριών συσκευάζονται σύμφωνα με τους
κανονισμούς επικίνδυνων αγαθών όπως
αναφέρεται πιο πάνω για την αποφυγή
κλειστού κυκλώματος.
Μπαταρία (εικ. A)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το DC315 λειτουργεί με μπαταρίες Li-Ion των 28
Volt.
Το DC305 λειτουργεί με μπαταρίες Li-Ion των 36
Volt.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει να
είναι πλήρως φορτισμένες όταν αποθηκεύονται.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα προξενήσει
βλάβη στην μπαταρία ή το φορτιστή. Υπό
κατάλληλες συνθήκες, η αποθήκευση μπορεί να
διαρκέσει για έως και 5 έτη.
Πινακίδες στο φορτιστή και στο συγκρότημα
μπαταριών
Οι πινακίδες στο φορτιστή και στο συγκρότημα
μπαταριών δείχνει τα ακόλουθα σύμβολα:
Για ασφαλή λειτουργία διαβάστε το
βιβλίο οδηγιών
Για τον χρόνο φόρτισης δείτε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά
Μην εκθέτετε τον φορτιστή στη βροχή
Μην τοποθετείτε μεταλλικά ή άλλα
αγώγιμα υλικά
Μην φορτίζετε κατεστραμμένα
συγκροτήματα μπαταριών
Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές που
έχουν υποστεί ζημιά
Να χρησιμοποιείτε μόνο σε
θερμοκρασίες από 4° έως 40 °C
Να αλλάζετε τυχών φθαρμένο καλώδιο
αμέσως
Πρόβλημα του φορτιστή
Πρόβλημα της μπαταρίας
Κατά το τέλος της τεχνικής του ζωής,
απορρίψτε το συγκρότημα μπαταριών
με την δέουσα φροντίδα για το
περιβάλλον
Μη καίτε το συγκρότημα μπαταριών
Φορτίστε μόνο με γνήσιος φορτιστές
DEWALT
151
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Ασυρματο παλινδρομικο πριονι
1 Λεπίδα
1 Θήκη μπαταριών (DC305K/DC315K)
2 Θήκηες μπαταριών (DC305KL/DC315KL)
1 Φορτιστής
1 Κιβώτιο (τύπα K μόνα)
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
Σημείωση: Τα πακέτα μπαταριών και οι φορτιστές
δεν συμπεριλαμβάνονται με τα μοντέλα Ν.
● Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και
τα εξαρτήματα για βλάβες που ίσως έχουν
προκληθεί κατά τη μεταφορά.
● Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να
κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας
Ασφαλιστικό κουμπί
Μοχλός σύσφιξης πέδιλου
Πέδιλο πριονιού
Θήκη μπαταριών
Πλήκτρο απελευθέρωσης
Φορτιστής
Δείκτες φόρτισης (κόκκινο)
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα βαριάς χρήσης ασύρματα παλινδρομικά
πριόνια DC305, DC315 είναι σχεδιασμένα για
το επαγγελματικό πριόνισμα ξύλου, μετάλλου
και σωληνώσεων σε διάφορες εγκαταστάσεις
εργασιών (π.χ. σε οικοδομές). Ο συμπαγής
σχεδιασμός επιτρέπει την κοπή εξαιρετικά κοντά
στην άκρη δύσκολων περιοχών.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτοί οι βαριάς χρήσης γωνιακοί τροχοί
(λειαντήρες) είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
152
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό
χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη,
πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός
και αν είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένη προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο
ρεύματος του φορτιστή σας (ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1
mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε
πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και ρύθμιση, αφαιρείτε
πάντα το συγκρότημα μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα θέτετε εκτός
το εργαλείο πριν βάλετε ή αφαιρέσετε
το συγκρότημα μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιητε
μονο μπαταριες και φορτιστή DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του συγκροτήματος
μπαταριών (εικ. A)
• Για το τοποθετήστε το συγκρότημα μπερατιών
(5), ευθυγραμμίστε το με τη θήκη στο εργαλείο.
Ολισθήστε το συγκρότημα μπαταριών στη θήκη
και σπρώξτε το μέχρι να προσαρμοστεί στη
θέση της.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
• Για να αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών,
πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (6) ενώ
ταυτόχρονα τραβάτε το συγκρότημα μπαταριών
έξω από τη θήκη.
Αντικατάσταση της λεπίδας πριονιού (εικ. C)
● Μετακινήστε τον μοχλό σύσφιξης πέδιλου
(3) προς τα πάνω για να απελευθερώσετε το
μηχανισμό σύσφιξης λεπίδας.
● Εισάγατε τη λεπίδα πριονιού στη βάση της
(11) μέχρι να ασφαλιστεί. Η λεπίδα μπορεί να
τοποθετηθεί είτε με τις οδοντώσεις προς τα
πάνω ή προς τα κάτω αριστερά η δεξιά.
● Μετακινήστε τον μοχλό σύσφιξης πέδιλου (3)
προς τα κάτω για να ασφαλίσετε το μηχανισμό
σύσφιξης λεπίδας.
● Για να αφαιρέσετε τη λεπίδα πριονιού,
προχωρήσατε με αντίθετη σειρά.
Λεπίδες πριονιού
υλικό
προτεινόμενη λεπίδα πριονιού
σιδηρούχο μέταλλο
λεπτή οδόντωση
μη σιδηρούχο μέταλλο
χοντρή οδόντωση
ξύλο
χοντρή οδόντωση
πλαστικό
λεπτή οδόντωση
τοιχοποιία
με άκρη καρβιδίου
Προαιρετικά διατίθεται ευρεία ποικιλία ειδικών
λεπίδων πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επιλέγετε πάντοτε
τη λεπίδα πριονιού με μεγάλη προσοχή.
Ρύθμιση του πέδιλου πριονιού (εικ. D)
Το πέδιλο πριονιού μπορεί να ρυθμιστεί στο όριο
βάθους κοπής και να παραταθεί η ζωή της λεπίδας
πριονιού.
● Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
απελευθέρωσης (12).
● Ολισθήστε τον υποστήριγμα πριονιού (4) σε μια
από τις 3 ρυθμίσεις.
● Αφήστε το κουμπί.
Πριν από τη λειτουργία:
● Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα μπαταριών σας
είναι (πλήρως) φορτισμένο.
● Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν ασφαλίσει
στη θέση τους.
● Εγκαταστήστε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού.
● Βεβαιωθείτε ότι το υποστήριγμα πριονιού είναι
καλά τοποθετημένο στη θέση του πριν θέσετε
σε λειτουργία το εργαλείο.
ANVÄNDNING
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
● Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφάλειας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
● Διασφαλίστε ότι το υλικό που θα
πριονίσετε είναι ασφαλισμένο στη
θέση του.
● Ασκήστε ελαφρά μόνο πίεση στο
εργαλείο και μην ασκείτε πλευρική
πίεση στη λεπίδα του πριονιού.
● Αν είναι δυνατόν, εργάζεστε
εξασκώντας πίεση με το πέδιλο
πριονιού πάνω στο τεμάχιο εργασίας.
Αυτό αποτρέπει την καταστροφή
της λεπίδας και την αναπήδηση και
δόνηση του εργαλείου.
● Οταν πριονίζετε σε τοίχους ή
πατώματα, γνωρίζετε πάντοτε
τη θέση των σωλήνων νερού και
των καλωδίων. Κρατάτε πάντα το
εργαλείο από τη λαβή του.
● Αποφύγετε την υπερφόρτιση.
Αφήστε τη λεπίδα να λειτουργήσει
ελεύθερα για λίγα δευτερόλεπτα
πριν αρχίσετε την εργασία. Ποτέ
μην θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία
όταν η λεπίδα πριονιού είναι
μπλοκαρισμένη στο τεμάχιο εργασίας
ή βρίσκεται σε επαφή με το υλικό.
153
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την
κατάλληλη θέση των χεριών, όπως
φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο
για να είστε προετοιμασμένοι σε
περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην κύρια λαβή (13) και το άλλο χέρι κάτω από το
κύριο τμήμα (14), όπως φαίνεται.
Ξεκίνημα/Σταμάτημα (εικ. A)
Για λόγους ασφαλείας ο διακόπτης μεταβλητής
ταχύτητας (1) είναι εξοπλισμένος με ασφαλιστικό
κουμπί.
● Πιέστε το ασφαλιστικό κουμπί για να
απασφαλίσετε το εργαλείο.
● Για να ανοίγωστε το εργαλείο πιέστε το
διακόπτη μεταβλητής ταχύτητας (1) οπίζει η
ταχύτητα.
● Για να σταματήσετε το εργαλείο απελευθερώστε
το διακόπτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην θέτετε σε
λειτουργία και μη σταματάτε το εργαλείο
όταν η λεπίδα του πριονιού αγγίζει το
υπό κατεργασία αντικείμενο ή άλλα
υλικά.
Κοπή ξύλο
● Σφίγξατε με μέγγενη το τεμάχιο εργασίας με
ασφάλεια και αφαιρέσατε όλα τα καρφιά και τα
μεταλλικά αντικείμενα.
● Κρατώντας το Ηλεκτρικό Εργαλείο και με τα δύο
χέρια, εργασθείτε πιέζοντας το πέδιλο πριονιού
πάνω στο τεμάχιο εργασίας.
Βαθειά κοπή σε ξύλο (εικ. E)
● Τοποθετήσατε το πέδιλο πριονιού επάνω στο
τεμάχιο εργασίας κατά τρόπον ώστε η λεπίδα
να σχηματίζει κατάλληλη γωνία για τη βαθειά
κοπή.
● Θέσατε το εργαλείο σε λειτουργία και αργά
εισάγατε τη λεπίδα. Σιγουρευτείτε ότι το πέδιλο
154
λεπίδας παραμένει σε επαφή με το τεμάχιο
εργασίας συνέχεια.
Κοπή εσοχών
● Μετρήσατε και μαρκάρετε την απαιτούμενη
εσοχή που θέλετε να κόψετε.
● Χρησιμοποιώντας στενή λεπίδα πριονιού
τοποθετήσατε το κάτω μέρος του πέδιλου
πριονιού στο τεμάχιο εργασίας και σιγουρευτείτε
ότι η λεπίδα είναι επί της γραμμής κοπής.
Αν είναι απαραίτητο, π.χ. σε στενούς
περιορισμένους χώρους, χρησιμοποιείτε την
εξωτερική πλευρά του πέδιλου πριονιού ως
γραμμή-οδηγό.
● Θέσατε το εργαλείο σε λειτουργία και εισάγατε
τη λεπίδα στο υλικό με πλήρη ταχύτητα,
κρατώντας σταθερά το εργαλείο πάνω στο
τεμάχιο εργασίας.
Καθαρισμός από τη σκόνη
● Οταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε
εσωτερικούς χώρους για παρατεταμένες
χρονικές περιόδους, θα πρέπει να συνδέεται
με έναν κατάλληλο εξαγωγέα σκόνης.
Χρησιμοποιείτε εξαγωγές σκόνης που έχουν
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες
για εκπομπή σκόνης.
Κοπή μετάλλου
● Οταν κόβετε λεπτό μέταλλο πάντοτε
σταθεροποιείτε το τεμάχιο εργασίας με ξύλο και
στις δύο πλευρές. Αυτό εξασφαλίζει καθαρές
κοπές και αποτρέπει την καταστροφή του
υλικού.
● Για μακριές, ευθείες τομές, χαράξατε μια γραμμή
στο τεμάχιο εργασίας.
● Τοποθετήσατε μία λεπτή στρώση λιπαντικού
κατά μήκος της γραμμής κοπής, θέσατε το
εργαλείο σε λειτουργία και ακολουθήσατε τη
γραμμή κοπής.
Κοπή πλαστικών
● Πάντοτε εργάζεστε με μειωμένη ταχύτητα.
Κάνετε πρώτα μια δοκιμαστική κοπή για
να ελέγξετε αν το υλικό είναι ευαίσθητο στη
θερμοκρασία.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Κοπή τοιχοποιίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οταν πριονίζετε
σε τσιμέντο μπορεί να παραχθεί σκόνη
επιβλαβής για την υγεία. Ακολουθήσατε
τις ρυθμιστικές κατευθυντήριες γραμμές
και τηρείτε τις συστάσεις που δίδουν οι
κατασκευαστές τσιμεντου.
Πριονίζοντας προς ένα προβαλλόμενο άκρος
(εικ. F)
● Χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη λεπίδα
εγκαταστημένη ανάποδα, πριονίστε έως το
προβαλλόμενο άκρος.
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Για τη συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία του
χρειάζεται κατάλληλη συντήρηση και τακτικό
καθάρισμα.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δε χρειάζεται πρόσθετη
λίπανση.
Καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
● Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού καθαρές
και σκουπίζετε τακτικά το εργαλείο με
μαλακό ύφασμα.
● Βγάλτε από την πρίζα τον φορτιστή
πριν καθαρίσετε το περίβλημα με ένα
μαλακό πανί.
● Αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών
πριν καθαρίσετε το Ηλεκτρικό Εργαλείο
σας.
Προαιρετικά παρελκόμενα.
Προειδοποίηση: Ορισμένα
παρελκόμενα, εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν έχουν
δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν. Η χρήση
αυτών των παρελκομένων με το παρόν
εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για
τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
τα συνιστώμενα από τη DEWALT,
παρελκόμενα μ’ αυτό το προϊόν.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορριφθεί με
συνηθισμένα σπιτικά απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας
DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας
χρησιμεύει πλέον, μην το απορρίψετε με τα σπιτικά
απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για
ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση υλικών. Η επανάχρηση
ανακυκλωμένων υλικών βοηθάει την
προστασία του περιβάλλον και μειώνει
την ζήτηση για σπάνια υλικά.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να παρέχουν
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων από
κατοικίες, δημοτικές τοποθεσίες απορριμμάτων ή
από τον έμπορα όταν αγοράσατε το καινούργιο
προϊόν.
Η DEWALT δίνει τη δυνατότητα συλλογής και
ανακύκλωσης των προϊόντων της που έχουν
συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να κάνετε
χρήση της υπηρεσίας, επιστρέψατε το προϊόν σας
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, όπου θα το
παραλάβουν προς ανακύκλωση.
155
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο κέντρο
επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας
με τα γραφεία της DEWALT στη διεύθυνση που
αναγράφεται στο εγχειρίδιο.
Επίσης, για να πληροφορηθείτε τα
εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της DEWALT
και τις λεπτομέρειες και τους αρμόδιους των
υπηρεσιών που παρέχονται μετά την πώληση,
μπορείτε να ανατρέξτε στο Διαδίκτυο στη
διεύθυνση: www.2helpU.com
Συγκρότημα μπαταριών
Τα συγκροτήματα μπαταριών μακράς διαρκείας
πρέπει να επαναφορτίζονται όταν δεν μπορούν να
παράγουν επαρκή ισχύ για εργασίες που γίνονταν
εύκολα προηγουμένως. Στο τέλος του χρόνου ζωής
τους, να πετάτε τις μπαταρίες λαμβάνοντας υπόψη
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
● Αδειάστε εντελώς τα συγκροτήματα μπαταριών
και μετά βγάλτε τα από το εργαλείο.
● Οι μπαταρίες Li-Ion είναι ανακυκλώσιμες.
Μεταφέρετέ τις στην αντιπροσωπεία ή σε
τοπικό σταθμό ανακύκλωσης. Τα συγκροτήματα
μπαταριών που θα συγκεντρωθούν θα
ανακυκλωθούν ή θα διατεθούν κατάλληλα.
156
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης αποτελεί προσθήκη
και δεν βλάπτει κατά κανέναν τρόπο
τα δικαιώματα βάσει σύμβασης που
έχετε ως επαγγελματίας χρήστης ή τα
νόμιμα δικαιώματά σας ως ιδιώτης, μη
επαγγελματίας, χρήστης. Η παρούσα
εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι
από την απόδοση του εργαλείου DEWALT,
απλώς επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες όπως αγοράστηκε με όλα τα
τμήματα και εξαρτήματά του, στο σημείο
αγοράς, για να σας επιστραφεί το σύνολο
των χρημάτων ή για ανταλλαγή. Το προϊόν
πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και πρέπει
να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
επιβάρυνση ή, κατά την κρίση μας, τη
δωρεάν αντικατάσταση της μονάδας, με την
προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις
της DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί
απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνεται το
κόστος της εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται
παρελκόμενα και ανταλλακτικά, εκτός και
αν η βλάβη παρουσιάστηκε στο χρονικό
διάστημα της εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία αγοράς, η DEWALT εγγυάται
την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
τμημάτων χωρίς
157
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
Ελλάς
Sverige
Türkiye
United Kingdom
N049653
11/09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising