DC305K | DeWalt DC305K CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

555555-79 PL
DC305
DC315
2
3
4
AKUMULATOROWA PIŁA SPECJALNA DC305/DC315
Serdeczne gratulacje!
OSTROŻNIE: Informuje o
potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Dziękujemy za zakupienie piły specjalnej firmy
DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
tradycją oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane
w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla
specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Deklaracja zgodności z normami UE
Dane techniczne
Napięcie
VDC
Maksymalna moc wyjściowa W
Prędkość skokowa
(obr/min)
na biegu jałowym
Długość skoku
mm
Masa (bez akumulatora)
kg
DC305
36
710
0 - 3000
DC315
28
680
0 - 3000
28,5
2,7
28,5
2,7
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Masa
DE9360
VDC 36
Ah 2,2
kg 1,0
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Czas ładowania (około)
Masa
DE9000
VAC 230
min 60
kg 0,9
DC305/DC315
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że piła specjalna
model: DC305, DC315 została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EC,
89/336/EEC, 86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11, EN 55014-2, EN 55014-1.
DE9000
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
ładowarka DE9000 została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 89/336/
EEC, 2022/95/EC, 2006/95/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 60336, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
DE9280
28
2,2
0,92
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej z
naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Definicje związane z
bezpieczeństwem pracy
DC305 DC315
Poziom ciśnienia akustycznego 86 dB(A) 89 dB(A)
Moc akustyczna
95 dB(A) 100 dB(A)
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszeń drgań na rękojeści 21,6 m/s2 23,5 m/s2
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji i
zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do śmiertelnych
lub poważnych obrażeń ciała.
OSTROŻNIE: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie
tej wskazówki może doprowadzić do
lekkich lub średnich obrażeń ciała.
Współczynnik niepewności
pomiaru ciśnienia akustycznego 2,7 dB(A) 3,4 dB(A)
Współczynnik niepewności
pomiaru mocy akustycznej
2,7 dB(A) 3,4 dB(A)
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany
04/2007
5
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
e
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy narzędzi elektrycznych
UWAGA! PRZECZYTAJ WSZYSTKIE
ZAMIESZCZONE TUTAJ WSKAZÓWKI.
Nieprzestrzeganie niniejszych
wskazówek może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
prądem elektrycznym.
3
a
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek,
gdyby znów była kiedyś potrzebna. Występujące
w tekście słowo „elektronarzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym)
jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1 Bezpieczeństwo w obszarze pracy
a Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze
je oświetlaj. Nieporządek i niewystarczające
oświetlenie w miejscu pracy grożą wypadkiem.
b Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się pyłu lub par.
c Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
Twoją uwagę, co grozi wypadkiem.
2
a
b
c
d
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Zastosowanie odpowiedniego
przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia
b
c
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego. Wtyczki w
żadnym wypadku nie wolno przerabiać.
Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o
wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na
deszcz ani działanie wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy
nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki kabla
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi
krawędziami i ruchomymi elementami.
d
e
f
g
6
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Moment nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie
wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie,
kask ochronny lub słuchawki ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i
przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy,
odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria
lub długie włosy mogą zostać pochwycone
przez obracające się elementy narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się pyłu,
sprawdź czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych urządzeń
zmniejsza zagrożenie powodowane pyłem.
4
a
b
c
d
e
f
g
5
a
b
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i
osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie
daje się normalnie załączać lub wyłączać,
jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi zapoznane
lub nie przeczytały niniejszych instrukcji. Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają się w
odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
ujemnie wpływają na funkcjonowanie
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
c
d
e
6
a
nej tylko do określonego rodzaju akumulatora
włożenie innego akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet, kluczy,
gwoździ, śrub i innych małych przedmiotów metalowych, które mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z
akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie
dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby
elektrolit prysnął w oczy, zgłoś się ponadto
do lekarza. Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie oczu lub oparzenia.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych. Jest to istotnym warunkiem
zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki
pracy pił specjalnych
bezpieczeństwa
Załączanie i wyłączanie
● Po wyłączeniu piły nigdy nie hamuj brzeszczotu palcami.
● Piłę specjalną odkładaj na stole roboczym
zasadniczo tylko po wyłączeniu. Pamiętaj,
że po wyłączeniu piły brzeszczot nadal
jeszcze przez krótki czas pracuje.
Piłowanie
● Przed rozpoczęciem pracy usuń wszelkie
gwoździe i metalowe przedmioty z obrabianego przedmiotu.
● W miarę możliwości zawsze używaj urządzeń
do mocowania przedmiotu obrabianego.
● Nie próbuj piłować bardzo małych przedmiotów.
● Nie pochylaj się zbytnio przy pracy. Zawsze
miej poczucie, że zachowujesz stabilną postawę, zwłaszcza na rusztowaniach i drabinach.
● Piłę zawsze trzymaj obiema rękami.
● Zaleca się zakładać maskę przeciwpyłową.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź,
czy elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie akumulatora do załączonego elektronarzędzia może doprowadzić do wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez producenta. W przypadku ładowarki przeznaczo-
Kontrola i wymiana brzeszczotów
● Stosuj tylko brzeszczoty zgodne ze specyfikacją zamieszczoną w tej instrukcji.
7
●
●
Zezwala się na stosowanie tylko ostrych
brzeszczotów w nienagannym stanie technicznym. Pęknięte lub wygięte brzeszczoty
należy natychmiast wymienić na nowe.
Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze zamocowany.
●
Aby nie dopuścić do zwarcia, sprawdź, czy
akumulatory zostały zapakowane zgodnie
ze wspomnianymi wyżej przepisami o niebezpiecznych towarach.
Tabliczki na ładowarce i pakiecie akumulatorów
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
● Przed włożeniem pakietu akumulatorów do
ładowarki sprawdź, czy jest czysty i suchy.
● Nigdy nie przenoś ładowarki za kabel. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazda sieciowego za kabel. Chroń kabel przed wysoką
temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
● Naprawę uszkodzonych kabli zawsze zlecaj jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych DEWALT. Nigdy
nie próbuj samemu naprawiać ładowarki.
● Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci ani wody.
● Nigdy nie próbuj ładować mokrych akumulatorów.
● Nigdy nie próbuj otwierać pakietu akumulatorów.
● Ładuj tylko akumulatory o specyfikacji
podanej w tej instrukcji. Nigdy nie próbuj
ładować baterii.
● Przy utylizacji akumulatorów zawsze przestrzegaj wskazówek zamieszczonych na
końcu tej instrukcji.
● Nieużywane ładowarki i pakiety akumulatorów
przechowuj w suchym, dobrze zamkniętym i
niedostępnym dla dzieci pomieszczeniu.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Czas ładowania podano w tabeli
„Dane techniczne”.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
Nigdy nie używaj uszkodzonych ładowarek.
Akumulatory ładuj tylko w temperaturze otoczenia od +4 oC do +40 oC.
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na nowy.
Problem z ładowarką.
Problem z akumulatorem.
Gdy akumulatory się zużyją, zutylizuj
je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
Transport maszyny
Pakiety
akumulatorów
litowo-jonowych
DEWALT spełniają wymagania określone w
podręczniku UE Manual of Test and Criteria
(ST/SG/AC.10/11/Rev. 3, część III, podrozdział
38.3) zgodnie z zaleceniami UE dotyczącymi
transportu niebezpiecznych towarów.
- Pakiety akumulatorów są skutecznie zabezpieczone przed wewnętrznym nadciśnieniem i zwarciem.
- Dla zapobieżenia rozerwania i przepływu prądu wstecznego podjęto odpowiednie środki.
- Zawartość litu nie przekracza dopuszczalnych wartości granicznych.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Akumulatory ładuj tylko przy użyciu
przeznaczonych dla nich ładowarek
DEWALT.
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 akumulatorowa piła specjalna
1 brzeszczot
1 akumulator (DC305K/DC315K)
2 akumulatory (DC305KL/DC315KL)
1 ładowarka
1 walizka transportowa (tylko do modeli K)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek piły specjalnej w rozłożeniu na części
Wskazówka: Przy zakupie modeli N pakiety
Akumulatory litowo-jonowe DEWALT nie podlegają państwowym ani międzynarodowym przepisom
dotyczącym niebezpiecznych towarów. Przepisy
te jednak nabierają mocy wtedy, gdy jednocześnie transportuje się wiele akumulatorów.
8
akumulatorów i ładowarki nie należą do zakresu dostawy
●
●
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
usunąć jako odpad.
Sprawdź, czy piła specjalna i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: Dane techniczne). Jego minimalny przekrój powinien wynosić 1 mm2. Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Opis (rys. A)
UWAGA! Nigdy nie dokonuj żadnych
przeróbek w elektronarzędziu, gdyż
może to doprowadzić do szkód
rzeczowych i osobowych.
Montaż i regulacja
UWAGA: Przed rozpoczęciem montażu
i regulacji zawsze wyjmuj akumulator.
CEL ZASTOSOWANIA
Akumulatorowa piła specjalna DC305/DC315 jest
przeznaczona do profesjonalnego cięcia drewna,
metalu i rur. Zwarta konstrukcja pozwala na wykorzystywanie jej w trudno dostępnych miejscach.
Nie używaj piły w wilgotnym otoczeniu ani w
pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Te wysoko wydajne piły specjalne są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Nie pozwalaj dotykać ich dzieciom. Osoby niedoświadczone mogą
używać elektronarzędzi tylko pod nadzorem.
1 Wyłącznik z regulatorem prędkości skokowej
2 Przycisk blokujący
3 Suwak blokady brzeszczotu
4 Stopa
5 Akumulator
Ładowarka
Ładowarka DE9000 może ładować tylko akumulatory litowo-jonowe DEWALT o napięciu 36 V (DE9360)
i 28 V (DE9280) o pojemności 2,2 Ah.
5 Akumulator
6 Guzik zwalniający
7 Ładowarka
8 Lampki kontrolne ładowania (czerwone)
UWAGA: Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora zawsze najpierw
wyłączaj elektronarzędzie.
UWAGA: Używaj tylko akumulatorów i
ładowarek firmy DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie pakietu akumulatorów (rys. A)
● By włożyć pakiet akumulatorów (5), ustaw
go odpowiednio względem kieszeni ładowarki. Wsuń pakiet akumulatorów do kieszeni i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
● By wyjąć pakiet akumulatorów, naciśnij
guzik zwalniający (6) i ostrożnie wyciągnij
go z kieszeni.
Ładowanie akumulatorów (rys. rys. A i B)
Przed naładowaniem akumulatorów zawsze
najpierw sprawdzaj, czy ładowarka jest prawidłowo zasilana. Gdy zasilanie jest prawidłowe,
a pomimo to akumulatory nie są ładowane,
oddaj ładowarkę do warsztatu serwisowego
DEWALT. Podczas ładowania akumulatory i ładowarka mogą się nagrzewać, ale jest to zjawisko normalne i nie świadczy o jakiejś usterce.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka do akumulatorów jest przystosowana do zasilania prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej ładowarki.
OSTROŻNIE: Nie ładuj akumulatorów w
temperaturze otoczenia poniżej 4 oC lub
powyżej 40 oC. Zalecana temperatura
ładowania wynosi około 24 oC.
●
Ładowarka DEWALT jest zgodnie z
normą EN 60335 podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
9
By naładować akumulatory (5), zgodnie
z rysunkiem umieść je w ładowarce (7) i
przyłącz ładowarkę do sieci. Upewnij się,
czy pakiet akumulatorów został prawidłowo włożony do ładowarki. Czerwone
lampki kontrolne ładowania (8) migają odpowiednio do ładunku akumulatorów.
●
●
●
●
●
Po zakończeniu operacji ładowania świecą się wszystkie lampki kontrolne. Ładowarka automatycznie przełącza się na tryb
ładowania wyrównawczego.
Pakiet akumulatorów można w każdej
chwili wyjąć z ładowarki lub pozostawić w
przyłączonej ładowarce na nieograniczony okres czasu.
Gdy czerwone lampki kontrolne ładowania
szybko migają, to znaczy że występuje
jakiś problem z ładowaniem. Jeszcze raz
włóż pakiet akumulatorów lub dla kontroli
zastosuj inny. Gdy także nowe akumulatory nie są ładowane, oddaj ładowarkę do
warsztatu serwisowego DEWALT.
Gdy czerwone lampki kontrolne ładowania migają szybko w taki sposób, że na
przemian po krótkim mignięciu następuje
długie mignięcie, to znaczy że występuje
problem z ładowarką. Oddaj ładowarkę do
warsztatu serwisowego DEWALT.
Gdy ładowarka jest przyłączona do takich
źródeł napięcia, jak agregaty prądotwórcze lub falowniki, czerwone lampki kontrolne ładowania (8) mogą razem dwukrotnie szybko mignąć, a następnie zgasnąć.
Świadczy to o przejściowym zakłóceniu
zasilania. Ładowarka znów się automatycznie przełącza na normalny tryb pracy.
wyłącza, a następnie znów załącza, gdy akumulatory osiągną odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej trwałości użytkowej akumulatorów.
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Akumulatory przyłączone do elektronarzędzia są
zabezpieczone przed głębokim rozładowaniem.
Wymiana brzeszczotu (rys. C)
● By zwolnić uchwyt brzeszczotu, przesuń
suwak blokady (10) do góry.
● Włóż brzeszczot w uchwyt (11) aż do zatrzaśnięcia. Brzeszczot może być mocowany z
zębami skierowanymi do góry lub do dołu.
● By zamknąć uchwyt brzeszczotu, przesuń
suwak blokady (10) do dołu.
● By wyjąć brzeszczot, wykonaj opisane wyżej operacje w odwrotnej kolejności.
Brzeszczoty
Materiał
Zalecany brzeszczot
Metale żelazne
drobne uzębienie
Metale nieżelazne
grube uzębienie
Drewno
grube uzębienie
Tworzywo sztuczne
drobne uzębienie
Mur
uzębienie ze spiekami węglikowymi
Brzeszczoty do wielu różnych zastosowań są
do nabycia jako wyposażenie specjalne.
UWAGA: Starannie dobierz brzeszczot
do rodzaju wykonywanej pracy.
Przebieg ładowania (B)
Ładunek akumulatorów można określić na
podstawie poniższej tabeli.
Ładunek
miga 1 lampka
1 lampka miga, 1 lampka świeci się
1 lampka miga, 2 lampki świecą się
świecą się 3 lampki
Ustawianie stopy (rys. D)
Stopę można tak ustawić, by ograniczyć głębokość cięcia i w ten sposób zwiększyć trwałość użytkową brzeszczotu.
● Naciśnij przycisk zwalniający (12).
● Przesuń stopę (4) do jednej z trzech możliwych pozycji.
● Zwolnij przycisk.
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automatyczne ładowanie wyrównawcze
● Ładowanie wyrównawcze zapewnia wyrównanie ładunków poszczególnych ogniw
akumulatora. Zaleca się przeprowadzać je
raz na tydzień lub w razie stwierdzenia
spadku wydajności akumulatora.
● By naładować wyrównawczo akumulatory,
włóż je jak zwykle do ładowarki. Przynajmniej na 8 godzin pozostaw pakiet akumulatorów w ładowarce.
Instrukcja obsługi
●
●
●
Przerywanie ładowania w celu ochłodzenia
lub ogrzania akumulatorów
Gdy ładowarka wykryje, że akumulatory są
zbyt gorące lub zbyt zimne, automatycznie się
10
UWAGA:
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Sprawdź, czy przeznaczony do cięcia
materiał jest dobrze zamocowany.
Podczas pracy tylko lekko dociskaj
piłę i nie wywieraj na nią bocznej
siły. W miarę możliwości dociskaj
stopę do przedmiotu obrabianego,
by nie doprowadzić do uszkodzenia
brzeszczotu i uniknąć drgań piły.
●
●
●
Przy wycinaniu otworów w ścianach lub podłogach dokładnie się
poinformuj, jak przebiegają rury i
kable elektryczne.
Unikaj przeciążania piły.
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól,
by brzeszczot przez kilka sekund
pracował na biegu jałowym. Nigdy
nie włączaj piły, gdy brzeszczot jest
zakleszczony lub dotyka przedmiotu obrabianego.
●
●
W razie potrzeby, na przykład w ciasnych
miejscach, użyj zewnętrznej krawędzi stopy piły jako prowadnicy.
Załącz piłę i przy pełnej prędkości skokowej wprowadź brzeszczot w materiał.
Mocno dociskaj przy tym piłę do przedmiotu obrabianego.
Odsysanie pyłu
● Odpylacz ssący do drewna musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. Przy odpylaniu innych materiałów producent musi
uzyskać zgodę właściwego związku zawodowego.
Przed rozpoczęciem pracy
● Sprawdź, czy akumulator jest (całkowicie)
naładowany.
● Sprawdź, czy pakiet akumulatorów jest
prawidłowo włożony.
● Zamontuj właściwy brzeszczot.
● Przed użyciem piły sprawdź, czy stopa
jest zabezpieczona w swojej pozycji.
Piłowanie metali
● Przy piłowaniu blachy ustal ją za pomocą
drewnianych podkładek po obydwu stronach materiału. Zapewnia to czyste cięcie
i zapobiega uszkodzeniu przedmiotu obrabianego.
● W przypadku długich, prostych cięć narysuj odpowiednią linię na powierzchni materiału.
● Linię cięcia posmaruj cienką warstwą oleju
chłodząco-smarującego, załącz piłę i prowadź ją wzdłuż tej linii.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik z regulatorem prędkości skokowej (1) jest wyposażony w przycisk blokujący.
● By odblokować wyłącznik, naciśnij przycisk blokujący (2).
● By załączyć piłę, naciśnij wyłącznik z regulatorem prędkości skokowej (1). Im
głębiej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa silnika napędowego.
● By zatrzymać piłę, zwolnij wyłącznik.
Piłowanie tworzyw sztucznych
● Zawsze pracuj z małą prędkością skokową. Wykonaj cięcie próbne, by sprawdzić,
czy przedmiot obrabiany jest wrażliwy na
temperaturę.
UWAGA: Nie załączaj piły specjalnej,
gdy brzeszczot dotyka przedmiotu obrabianego lub jakiegoś innego materiału.
Piłowanie drewna
● Starannie zamocuj przedmiot obrabiany
i usuń z niego wszystkie gwoździe oraz
inne metalowe przedmioty.
● Trzymaj piłę obiema rękami, dociskając
stopę do przedmiot obrabianego.
Cięcie muru
UWAGA: Przy cięciu azbestocementu
może powstawać pył szkodliwy dla
zdrowia. Przestrzegaj obowiązujących
wytycznych i wskazówek producenta
tego materiału.
Piłowanie wgłębne drewna (rys. E)
● Tak oprzyj stopę piły o przedmiot obrabiany, by brzeszczot znalazł się pod odpowiednim kątem cięcia wgłębnego.
● Załącz piłę i powoli przyłóż brzeszczot do
materiału. Staraj się, by stopa zawsze dotykała przedmiotu obrabianego.
Wyrzynanie na styk do krawędzi
wystającego elementu (rys. F)
● Przy użyciu zwykłego, odwrotnie zamontowanego brzeszczotu zbliż się do krawędzi wystającego elementu.
Wyrzynanie
● Wykonaj pomiary i narysuj linię cięcia.
● Zamocuj wąski brzeszczot. Dolną część
stopy oprzyj na przedmiocie obrabianym
tak, by brzeszczot pokrył się z linią cięcia.
Szczegółowych informacji na temat odpowiednich akcesoriów chętnie udzielają sprzedawcy
handlujący sprzętem firmy DEWALT.
11
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Smarowanie
Piła specjalna nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Czyszczenie
UWAGA:
● Obudowę ładowarki czyść miękką
szmatką po uprzednim wyjęciu
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
● Przed rozpoczęciem czyszczenia
piły specjalnej wyjmij akumulator.
● Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne
zawsze były odsłonięte i regularnie
przecieraj obudowę miękką szmatką.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akcesoria
UWAGA: Ponieważ akcesoria innych
producentów nie zostały przetestowane
przez firmę DEWALT pod względem
przydatności do tej piły specjalnej,
ich użycie może być niebezpieczne.
By nie narażać się na doznanie urazu
ciała, stosuj wyłącznie oryginalne
wyposażenie dodatkowe.
Akumulatory
Akumulatory odznaczają się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak pojemność akumulatorów maleje i wykonanie zaplanowanej
pracy staje się coraz trudniejsze. Zużyte akumulatory zutylizuj zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska:
● Całkowicie rozładuj akumulatory i wyjmij je
z elektronarzędzia.
● Ogniwa litowo-jonowe nadają się do recyklingu. W celu zawrócenia do obiegu i usunięcia w sposób niezagrażający środowisku oddaj akumulatory sprzedawcy lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
który fachowo zajmie się jego recyklingiem
bądź utylizacją.
By uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich akcesoriów. zwróć się do swojego
dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
12
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064901 - 05-06-2008
13
CORDLESS RECIPROCATING SAW 1
©
DC305KL - - - A
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising