DC308K | DeWalt DC308K CORDLESS JIGSAW instruction manual

500500-41 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC308
DC318
2
3
4
5
AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ PILA
Blahopřejeme!
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení lehkého nebo středně
vážného zranění.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení hmotných škod.
Zvolili jste si nářadí značky D EWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
VDC
Max. výstupní výkon W
Otáčky naprázdno min -1
Zdvih
mm
Hloubka řezu:
- dřevo
mm
- hliník
mm
- ocel
mm
Nastavení úhlu
pokosu (l/p)
Hmotnost
(bez akumulátoru)
DC308
36
550
0 - 2700
26
DC318
28
550
0 - 2700
26
130
25
10
130
25
10
0 - 45°
0 - 45°
2,54
2,54
Akumulátor
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
DE9360
VDC 36
Ah 2,2
kg 1,0
Nabíječka
Napětí sítě
Přibližná doba
nabíjení
Hmotnost
DE9000
VAC 230
Pojistky:
230 V nářadí
DC308/DC318
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na nebezpečí vzniku
požáru.
ES Prohlášení o shodě
07
DC308 /DC318
S p o l e č n o s t D E W A LT p r o h l a š u j e , ž e
tato elektrická nářadí splňují následující
bezpečnostní normy a nařízení: 98/37/EC,
89/336/EEC, 86/188/EEC, 2002 /95/EC,
EN 60745 -1, EN 60745 -2-11, EN 60335,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DE9280
28
2,2
1,0
DE9000
Společnost D E WALT prohlašuje, že tato
nabíječka splňuje následující bezpečnostní
normy a nařízení: EN 60335-1, EN 60335-2-29.
min 60
kg 0,9
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
10 A v napájecí síti
Popis: Bezpečnostní pokyny
DC308
DC318
90,2 dB(A) 90,2 dB(A)
LPA (akustický tlak)
101,2 dB(A) 101,2 dB(A)
LWA (akustický výkon)
Vibrace RMS přenášené
na obsluhu
10,01 m/s² 10,01 m/s²
Níže uvedený popis popisuje stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje možné hrozící
nebezpečí které, v případě nedodržení,
může způsobit smrt nebo vážné
zranění.
KpA (nepřesnost
akustického tlaku)
K WA (nepřesnost
akustického výkonu)
6
2,8 dB(A)
2,8 dB(A)
2,8 dB(A)
2,8 dB(A)
b
Technický a vývojový ředitel
Horst Grossmann
c
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Německo
4/2007
d
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
veškerá bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
e
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Označení „elektrické nářadí“ ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
přívodní šňůr u) nebo nářadí napájené
z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1
a
b
c
2
a
3
a
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést ke způsobení
úrazu.
Nepracujte s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou,
j a ko j s o u p r o s t ř e d í s h o ř l av ý m i
kapalinami, plyny nebo s výbušným
prachem. Elektrické nářadí je zdrojem
jiskření, jež může vést ke vznícení hořlavin.
Př i p r á c i s e l e k t r i c k ý m n á ř a d í m
dbejte na to, aby se k tomuto nářadí
nepřibližovaly děti a okolo stojící
osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
b
c
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí
m u s í o d p o v í d a t z á s u vc e . N i kd y
jak ýmkoliv způsobem zástrčku
neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv
r e d u kc e z á s t r č e k . N e u p r avova n é
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
d
7
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky. Při uzemnění
Va š e h o t ě l a v z r ů s t á r i z i ko ú r a z u
elektrickým proudem.
Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhku.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S n a p á j e cí m ka b el e m z ac h á z ej t e
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nářadí, jeho
posouvání nebo z a něj netahejte
při odpojování nářadí od elektrické
sítě. Chraňte kabel před vysokými
teplotami, mastnotou, ostrými hranami
a pohyblivými částmi. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko úrazu
elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací
šňůru určenou do venkovního prostředí.
Práce s prodlužovacím kabelem pro
venkovní použití snižuje riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. S nářadím nepracujte
pokud jste unavení nebo pokud jste
pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s nářadím může vést k vážnému úrazu.
Pou žívejte bez pečnostní v ýbavu.
V ž d y p o u ž í ve j t e o c h r a n u z r a k u .
Bezpečnostní výbava jako je respirátor,
neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná
přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko
úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění.
Před připojením nářadí do elektrické
zásuvk y zajistěte, aby byl hlavní
vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrickému
rozvodu pokud je hlavní vypínač nářadí
v poloze zapnuto může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blíz kost i klíč e
nebo seřizovací přípravky. Klíče nebo
seřizovací přípravky zapomenuté na
pohyblivých částech nářadí mohou vést
ke způsobení úrazu.
e
f
g
4
a
b
c
d
e
f
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožňuje lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
od ěv a šper k y. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
g
5
a
Provoz a údržba elektrického nářadí
Netlačte příliš na nářadí. Používejte
s p r áv n é e l e k t r i c ké n á ř a d í , k t e r é
odpovídá prováděné práci. Při použití
správného t ypu nářadí bude prác e
provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Jakékoliv nářadí s nefunkčním
hlavním vypínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
Před v ým ěnou jak ýchkoliv č ástí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu
n e b o p o ku d n á ř a d í n e p o u ž í vá t e ,
odpojte je od elektrické sítě a/nebo
vyjměte akumulátor. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte
jej mimo dosah dětí a zabraňte
nepovolaným osobám, které nejsou
obeznámeny s jeho obsluhou nebo
s t í m t o n ávo d e m , a by s n á ř a d í m
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí.
Zkontrolujte, zda nářadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
části, zlomené díly nebo jakoukoliv
jinou závadu, která může mít vliv na
jeho správný chod. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
poruch vzniká nedostatečnou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
b
c
d
e
6
a
8
ř ezný mi b ř i t y j s o u m é n ě nác hy lné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Nářadí, příslušenství a držáky
nást rojů pou ž ívejte podle těchto
pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní
podmínky a práci, kterou je nutné
vykonat. Používání elektrického nářadí
k jiným než určeným aplikacím může vést
ke způsobení rizikových situací.
Použití akumulátorového nářadí a jeho
údržba
Před tím, než do nářadí z asunete
akumulátor zabezpečte, aby byl hlavní
vypínač ve vypnuté poloze. Vložení
akumulátoru do elektrického nářadí, které
má hlavní vypínač v poloze zapnuto, může
způsobit nehodu.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátoru může při vložení jiného
nevhodného akumulátoru způsobit požár.
Používejte v ýhradně akumulátor y
určené pro daný typ nářadí. Použití
jiných akumulátorů může způsobit požár
nebo zranění.
Pokud akumulátor nepoužíváte, držte
j ej z d osahu kovov ých př e d m ět ů
jako jsou kancelářské sponk y na
papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky
nebo další drobné kovové předměty,
k teré mohou způsobit zkratování
obou svorek akumulátoru. Vzájemné
zkratování svorek akumulátoru může
způsobit spáleniny nebo požár.
Při nesprávném skladování může
z akumulátoru unikat kapalina;
v y varujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně
potřísníte, zasažené místo omyjte
vodou. Při zasažení očí zasažené
místo opláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěř te
kvalifikovanému technikovi, jež používá
shodné náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro práci
s přímočarými pilami
•
•
•
•
•
•
•
Pokud používáte pilové čepele speciálně
určené k řezání dřeva, odstraňte před
započetím práce z obrobku veškeré
hřebíky a jiné kovové části.
Kd e ko l i v j e t o m o ž n é , p o u ž í v e j t e
k bezpečnému uchycení obrobku svěrák
a upínadla.
Nepokoušejte se řezat extrémně malé
obrobky.
Nenahýbejte se příliš vpřed. Ujistěte se,
zda máte vždy pevný postoj, obzvláště
pokud stojíte na lešení nebo na žebřících.
Pilu držte vždy oběma rukama.
Pro řezání křivek a prohlubní použijte
k tomu účelu přizpůsobenou pilovou čepel.
•
akumulátor y, které nejsou k nabíjení
určeny.
Při likvidaci akumulátoru se vždy řiďte
pokyny uvedenými na konci tohoto návodu
k použití.
N e j s o u - li n a bí j e č k y a a kum ul áto r y
používány, musí bý t uskladněny na
suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeny z dosahu dětí.
Přeprava
Li-Ionové akumulátory D E WALT prochází
nezbytnými testy podle UN Manual of Tests
and Criteria (pokyny a kriteria k provádění
testů) (ST/SG/AC.10/11/ rev. 3 č ást III,
odstavec 38.3) tak, jak je doporučeno v UN
Recommendations on the Transpor t of
Dangerous Goods (doporučení pro přepravu
nebezpečných výrobků).
– Akumulátory mají účinnou ochranu před
vnitřním přetlakem a zkratováním pólů.
– K prevenci před násilným roztržením
a nebezpečnému závěrnému proudu byla
provedena příslušná měření.
– Ekvivalentní obsah lithia je v zanedbatelném
množství.
KONTROLA A VÝMĚNA PILOVÉ ČEPELE
• Používejte v ýhradn ě pilové č epele
odpovídající požadavkům obsažených
v těchto pokynech pro práci.
• Používejte výhradně ostré pilové čepele
ve výborném stavu; popraskané nebo
staré pilové čepele by měly být ihned
zlikvidovány a nahrazeny novými.
• Zajistěte, aby byla pilová čepel bezpečně
upevněna.
• Pilová čepel se může během práce
rozpálit. Z tohoto důvodu se při výměně
pilové čepele ujistěte, zda je chladná
a při uchopení čepele použijte ochranné
rukavice.
Doplňkové bezpečnostní pok yny pro
akumulátory a nabíječky
Akumulátory D E WALT Li-Ion jsou vyjmuty
z národních a mezinárodních předpisů
týkajících se nebezpečného zboží. Avšak tyto
předpisy musí být respektovány při přepravě
několika akumulátorů současně.
• Ujistěte se, zda jsou akumulátory zabaleny
v souladu s předpisy pro nebezpečné
výrobky, jak je zmíněno výše, a jsou
chráněny před zkratem.
•
Štítky na nabíječce a na akumulátorech
•
•
•
•
•
•
Před vložením akumulátoru do nabíječky
se ujistěte, zda je čistá a suchá.
Při přenášení nikdy nedržte nabíječku za
napájecí kabel. Neškubejte a netahejte
za kabel při jeho vytahování ze zásuvky.
Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes
ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechte
vyměnit ve značkovém servisu D EWALT.
Neprovádějte neodborné opravy sami.
S nabíječkou nepracujte v podmínkách
s vysokou vlhkostí.
Nepokoušejte se nabíjet vlhké akumulátory.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu akumulátor rozebrat.
Nabíjejte pouze akumulátor y se
jmenovitými hodnotami uvedenými v tomto
návodu k použití. Nepokoušejte se nabíjet
Vedle piktogramů uvedených v příručce mohou
štítky na nabíječce a akumulátorech obsahovat
následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Doba nabíjení je uvedena v technických
datech
Zabraňte styku s vodou
Nezkoumejte s vodivými předměty
Poškozené akumulátory nenabíjejte
9
7
8
9
10
11
Poškozené nabíječky nepoužívejte
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot 4 °C
až 40 °C
Poškozené kabely ihned vyměňte
Nabíječka
Ve vaší nabíječ c e DE9 0 0 0 lze nabíjet
akumulátory D EWALT Li-Ion s napětím 36 V
(DE9360) a 28 V (DE9280) a kapacitě 2,2 Ah.
11 Akumulátor
12 Uvolňovací tlačítko
13 Nabíječka
14 Indikátory nabíjení (červené)
Závada v nabíječce
Závada v akumulátoru
Likvidaci akumulátorů provádějte
s ohledem na životní prostředí
Elektrická bezpečnost
Akumulátory nespalujte
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí
vaší nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
Nabíjení provádějte pouze v určených
nabíječkách DEWALT
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Akumulátorová přímočará pila
1 Sada pilových listů
1 Vložka patky zabraňující štěpení
1 Kryt patky zabraňující poškrábání
1 Clona odsávání nečistot
1 Adapter odsávání nečistot
1 Akumulátor (DC308K/DC318K)
2 Akumulátory (DC308KL)
1 Nabíječka
1 Kufřík (pouze u modelů K)
1 Návod k použití
1 Detailní rozkreslení součástí pily
Poznámka: U modelů N nejsou obsahem
balení akumulátory a nabíječka.
•
•
Vodící válec pilového listu
Patka pily
Volič kyvadlového pohybu
Páčka patky pily
Akumulátor
Vaše nabíječka D EWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm²; maximální délka je 30 m.
Montáž a seřízení
VA R O VÁ N Í : P ř e d p r o v á d ě n í m
montáže a seřízení vždy vyjměte
akumulátor.
VAROVÁNÍ: Před vložením nebo
vyjmutím akumulátoru nářadí vždy
vypněte.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
VA R O VÁ N Í : P o u ž í v e j t e p o u z e
akumulátory a nabíječky D EWALT.
Popis (obr. A)
Nasazení a sejmutí akumulátoru (obr. A)
Vaše přímočará pila DC308/DC318 je určena
k profesionálnímu řezání dřeva, oceli, hliníku,
plastů a keramických materiálů.
1 Spínač s regulací otáček
2 Bezpečnostní zámek
3 Řízení odfuku pilin
4 Blokovací páčka pilového listu
5 Ochrana prstů
6 Držák pilového listu
•
•
10
Akumulátor (11) nasadíte tak, že jej
srovnáte s místem jeho uložení na nářadí.
Nasuňte akumulátor do jeho lůžka v nářadí
a zatlačte na něj, až zaskočí na místo.
Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko (12) a souč asně
akumulátor vytáhněte z lůžka.
Nabíjení akumulátoru (obr. A & B)
Průběh nabíjení (obr. B)
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v tabulce níže.
Předtím, než začnete akumulátor nabíjet,
zkontrolujte napětí v zásuvce. Pokud je
zásuvka pod proudem ale akumulátor nelze
nabít, předejte vaši nabíječku autorizovanému
servisnímu zástupci společnosti D E WALT.
Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i akumulátoru. Tento jev je obvyklý
a neznačí žádnou závadu.
•
•
•
•
•
•
Stav nabití
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svítí
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svítí
3 kontrolky svítí
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automatické oživení
• Režim automatického oživení provede
vyrovnání jednotlivých článků akumulátoru
podle jejich maximální kapacity. Oživení
akumulátoru by mělo být provedeno
každý týden, nebo pokud již akumulátor
nepodává stejný výkon, jako dříve.
• Oživení akumulátoru provedete tak, že jej
vložíte do nabíječky obvyklým způsobem.
A kumulátor ponechejte v nabíječ c e
alespoň 8 hodin.
UPOZORNĚNÍ: Nenabíjejte
akumulátor, pokud okolní teplota
klesne pod 4 °C nebo přesáhne 40 °C.
Doporučená teplota prostředí pro
nabíjení: přibližně 24 °C.
Akumulátor (11) nabijete tak, že je vložíte
do nabíječky (13) způsobem znázorněným
na obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte
se, zda je akumulátor do nabíječky řádně
dosazen. Červené indikátory nabíjení
(14) budou blikat podle úrovně nabití
akumulátoru.
Po skončení nabíjení začnou indikátory
trvale svítit. Nabíječka bude automaticky
přepnuta do udržovacího režimu.
Akumulátor je možné kdykoliv vyjmout,
nebo jej ponechat libovolnou dobu vložený
v nabíječce.
Pokud se během nabíjení objeví potíže,
č er vené indikátor y nabíjení počnou
rychle blikat. Akumulátor vyjměte a znovu
vložte, nebo zkuste použít jiný akumulátor.
Pokud i jiný akumulátor nebude možné
nabíjet, nechejte nabíječku otestovat
u autorizovaného servisního zástupce
D EWALT.
Pokud se v nabíječce vyskytne závada,
č er vené indikátor y nabíjení začnou
r ychle blikat v pořadí jednou krátce
a jednou dlouze. Předejte nářadí k opravě
autorizovanému servisnímu středisku
D EWALT.
Při připojení nabíječky k napájecím
zdrojům, jako jsou generátor y nebo
napěťové střídače, červené indikátory
nabíjení (14) mohou začít současně blikat
způsobem dvou r ychlých probliknutí
následovaných pauzou. Toto značí jen
dočasné potíže zdroje napětí. Nabíječka
se automaticky přepojí zpět na normální
provoz.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor
Pokud nabíječka detekuje, že je akumulátor
příliš zahřátý nebo studený, automaticky
spustí funkci prodlevy zahřátého / studeného
akumulátoru a pozastaví proces nabíjení do
doby, než akumulátor dosáhne přiměřené
teploty. Poté bude nabíječka automaticky
pokračovat v nabíjení. Tato funkce zajistí
maximální životnost akumulátoru.
Ochrana před úplným vybitím
Pokud je akumulátor používán v nářadí, je
chráněn před úplným vybitím.
Nasazení a sejmutí pilového listu (obr. C)
Systém výměny bez použití nářadí zajišťuje
rychlou a jednoduchou výměnu pilového listu.
• Povolte držák pilového listu (6) takovým
způsobem, že zcela vytáhnete západku
pilového listu (4).
• Do držáku (6) vložte pilový list tak, aby
zadní hrana pilového listu zapadla do
drážky vodícího válce (7).
• Západku pilového listu (4) vraťte do
původní polohy.
• Pilový list vyjmete tak, že zcela vytáhnete
západku pilového listu a pilový list vysunete
z držáku ven.
11
Pilové listy
Nastavení odfuku pilin (obr. A)
Typ pilového listu
Použití
Řezací čepel
pro hladké přímé řezy
s jemným ozubením
Řezací čepel s hrubýmpro rychlé přímé řezy
ozubením
Pilový list pro řezání k řezání železa
kovu
a neželezných kovů
Odfukování pilin provádí regulovatelný
vzduchový proud od pilového listu tak, aby se
během chodu na obrobku piliny nezachytávaly.
• Odfukování pilin nastavte pomocí páčky
(3).
- Nízká úroveň Při práci s kovy, při použití
chladících a mazacích prostředků a při
použití odsávače nečistot.
- Střední úroveň Při práci se dřevem
a podobným materiálem při nízkých
otáčkách.
- Vysoká úroveň Při práci se dřevem
a podobným materiálem při vysokých
otáčkách.
Zarovnávací pilový
list1)
1)
pro dočišťování bočních
hran nebo okrajů řezů.
Není k dispozici ve všech zemích.
Široká škála pilových listů daného určení je
k dispozici jako zvláštní výbava.
Montáž plastového ochranného krytu patky
(obr. E)
VAROVÁNÍ: Pilový list volte vždy
pečlivě.
Ochranný kryt patky (16) snižuje poškození
povrchu (citlivých) obrobků.
• Nacvakněte kryt na patku tak, jak je
znázorněno na obrázku.
Nastavení úhlu pokosu (obr. D)
Stavitelná patka pily (8) umožňuje provedení
pravostranných i levostranných zkosení až do
45°. Měřítko zkosení má předvolené polohy
0°, 15°, 30° a 45°.
• Povolte páčku patky pily (10).
• Patku (8) přesuňte směrem k pilovému
listu.
• Naklopte patku a pomocí měřítka nastavte
požadovaný úhel pokosu.
• Páčku patky pily dotáhněte.
Montáž a sejmutí ochranné vložky patky
(obr. F1 a F2)
Vložka (17) těsně přiléhající k pilovému listu
snižuje štěpení obrobku.
Vložku je možné nasadit jak na patku, tak i na
kryt patky.
• Uchopte vložku (17) ve směru znázorněném
na obrázku.
• Montáž vložky na patku (8):
- Okraje (18) zasuňte do drážek (19).
- Zadní část vložky zasuňte tak, aby
směřovala proti patce.
• Montáž vložky na kryt patky (16):
- Okraje (18) zasuňte za výstupky (20).
- Přední konec vložky zatlačte směrem
ke krytu. Vložka zapadne na své místo.
• Vložku odstraníte opačným postupem.
Nastavení kyvadlového pohybu (obr. A)
Nastavitelný ky vadlov ý pohyb zaručuje
perfektní provedení řezu pro různé materiály.
• Volič kyvadlového pohybu (9) přesuňte
podle níže uvedené tabulky do požadované
polohy. Během práce je možné voličem
manipulovat.
Poloha Dřevo
3
Rychlé řezání
2
Silný obrobek
Kov
-
1
Překližka
Dřevotříska
0
Tenký obrobek
Hliník
Neželezné
kovy
Ocelové
plechy
Plasty
Plasty
Laminát
Plexisklo
-
Odsávání nečistot (obr. G)
Nástavec odsávání nečistot (21) ve spojení
s ochrannou clonou (22), pokud připojíme
vhodný vysavač, napomáhá k odsávání prachu
z povrchu obrobku.
• Ochrannou clonu (22) upevněte na
ochranu prstů (5) až po zacvaknutí.
• K nářadí připevněte nástavec odsávání
nečistot (21) tak, jak je znázorněno na
obrázku.
• K nástavci připojte hadici vhodného
vysavače.
-
Čisté řezy
12
Zapnutí a vypnutí (obr. H)
VAROVÁNÍ: Vdechování prachových
nečistot vznikajících během řezání
znamená vážné ohrožení zdraví.
Vždy připojte takový systém odsávání
nečistot, který je zkonstruován v souladu
s platnými nařízeními týkajících se
emisí nečistot. Doporučujeme používat
respirátor.
VAROVÁNÍ: Pokud řežete kov,
nepoužívejte systém odsávání nečistot
bez vhodné ochrany před odletujícími
jiskrami.
Z bezpeč nostních důvodů je vaše pila
vybavena bezpečnostním zámkem.
• Nářadí odblokujete uvolněním
bezpečnostního zámku (2).
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na spínač.
• Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
• N á ř a dí u z a m k n e t e v d a n é p o l o z e
aktivováním bezpečnostního zámku.
VAROVÁNÍ: Po delší době chodu
nářadí v nízkých otáčkách jej
ponechejte běžet přibližně 3 minuty
na maximální rychlost při volnoběhu.
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
• Ujistěte se, zda je obrobek řádně
upevněn. Odstraňte hřebíky,
šroubky a jiné spojovací materiály,
které by mohly ostří pilového listu
poškodit.
• Zkontrolujte, zda je pod obrobkem
dostatečný prostor pro pronikající
pilový list. Neřezejte materiály,
jejichž tloušťka přesahuje
maximální hloubku řezu.
• Používejte pouze ostré pilové listy.
Poškozené nebo zohýbané pilové
listy musí být okamžitě vyměněny.
• Nářadí nepoužívejte k řezání
potrubí nebo trubek.
• Nikdy nářadí nespouštějte bez
instalovaného pilového listu.
• Optimálních výsledků dosáhnete,
pokud řez povedete hladce
konstantní rychlostí. Na pilový
list netlačte do strany. Patku pily
udržujte na povrchu obrobku.
Pokud řežete oblouky. kruhy nebo
jiné zakulacené tvary, tlačte pilu
lehce dopředu.
• Před vytažením pilového listu
z obrobku počkejte, až se pila
zcela zastaví. Po skončení práce
může být pilový list velmi horký.
Nedotýkejte se.
Řezání dřeva
•
•
•
•
Pokud je nutné, vyznačte si řez.
Nářadí zapněte.
Pilou tlačte proti obrobku a sledujte čáru
řezu.
Při provádění řezu rovnoběžného s hranou
obrobku namontujte paralelní vodítko
a pilou táhněte tak, jak je znázorněné na
obrázku I.
Řezání do dřeva při použití zaváděcího
otvoru
•
•
•
•
•
Pokud je nutné, vyznačte si řez.
Vyvrtejte otvor (ø min. 12 mm) a vložte do
něj pilový list.
Nářadí zapněte.
Řiďte se vyznačenou linií řezu.
Pokud chcete řezat přesný kruhový tvar,
namontujte tyčové kružidlo a nastavte jej
na požadovaný poloměr (obr. J).
Řezání až po vyčnívající okraj (obr. K)
•
•
Použijte běžný pilový list, řežte až po
vyčnívající okraj.
Řez zakončete zarovnávacím pilovým
listem.
Odsávání nečistot (obr. G)
•
Před zahájením provozu:
• Ujistěte se, zda je akumulátor (zcela)
nabitý.
• Ujistěte se, zda je akumulátor řádně
nasazen.
13
Pokud je nářadí používáno ve vnitřních
p r o s t o r á c h d e l ší d o b u, p o u žíve j te
vhodný systém odsávání nečistot, který
je zkonstruován v souladu s platnými
nařízeními týkajících se emisí nečistot.
Řezání kovu
•
•
Nasaďte příslušný pilový list.
Pokračujte postupem uvedeným výše.
Čištění
UPOZORNĚNÍ: Používejte chladící
mazivo (olej pro řezání), aby se pilový
list nebo obrobek nepřehřál.
VAROVÁNÍ:
• Nabíječku před čištěním krytů
pomocí měkké tkaniny odpojte od
elektrické sítě.
• Před čištěním z nářadí vyjměte
akumulátor.
• Ventilační otvory udržujte čisté
a plastový kryt pravidelně čistěte
měkkou tkaninou.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Ke snížení rizika
zranění používejte u tohoto výrobku
pouze doporuč ené příslušenst ví
D EWALT.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento přístroj nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Tyo obsahují:
- DE3241 Paralelní vodítko
- DE3242 Tyčové kružidlo
A ž nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Přístroj zlikvidujte v tříděném odpadu.
K dispozici jsou následující výměnné pilové
listy:
- DT2048 Řezací pilový list s jemným
ozubením
- DT2075 Řezací pilov ý list s hrubým
ozubením
- DT2160 Pilový list pro řezání kovu
- DT2074 Pilový list pro zápustné řezy 1)
1)
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci
elektro odpadů z domácnosti.
Není k dispozici ve všech zemích.
Údržba
Va š e e l e k t r i c ké n á ř a dí D E WA LT by l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Společnost DEWALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků D EWALT po
ukončení jejich provozní životnosti. Využijte této
bezplatné služby a odevzdejte váš nepoužívaný
přístroj kterémukoli autorizovanému středisku.
Mazání vodícího válce (obr. C)
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska D EWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam autorizovaných
středisek D E WALT a všechny podrobnosti
týkající se poprodejního servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
•
Aby bylo zabráněno zakousnutí, kápněte
v pravidelných intervalech na vodící válec
(7) kapku oleje.
14
Akumulátor
Pokud přest ane akumulátor s dlouhou
životností dodávat dostatečný výkonu, je třeba
ji dobít. Po ukončení jeho životnosti proveďte
likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
vyjměte z nářadí.
• Článk y t y pu Li - I on lze recyk l ovat .
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
akumulátory budou vhodně zlikvidovány
nebo recyklovány.
zst00240982 - 18-07-2014
15
CORDLESS JIGSAW 1
©
DC308K - - - - A
16
CORDLESS JIGSAW 1
©
DC318K - - - - A
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising