GTC800 | Black&Decker GTC800 CORDLESS CLIPPER Type H1 instruction manual

359202-17 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
GTC800
GTC800NM
GTC800P
2
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашият храсторез на Black & Decker е направен за
оформяне на жив плет, храсти и къпини. Този инструмент е предназначен за употреба само от потребителя
и на открито.
д.
Зарядното устройство на вашето зарядно устройство Black & Decker е направено за зареждане на
батериите на Black & Decker от типа на получените
с инструмента.
е.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
3.
а.
Внимание! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе
до токов удар, пожар и/или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ във
всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася
до захранвани (със захранващ кабел) или работещи
на батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
б.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри, които
могат да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента. Отвличане на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
в.
г.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов
удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Съществува
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
д.
е.
ж.
4
кабела далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части. Повредените
или оплетени кабели увеличават риска от токов
удар.
Когато работите с електроинструмент на
открито, използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито,
намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current Device
(RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от
токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или
сте под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. Защитни средства
като дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита на слуха,
използвани при подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвача е на позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да вземете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвача или стартирането на
електроинструменти, когато превключвача е на
позиция „включен“, може да доведе до трудова
злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат
да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите се части.
Ако са предоставени устройства за свързване
на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването на тези
средства може да намали опасностите, свързани
с праха.
4.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
5.
а.
б.
в.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент
за съответната работа. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателя не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвача е опасен и трябва
да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране,
смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно задействане на
електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията
на подвижните звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди да го
използвате отново. Много трудови злополуки
са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с добре заточени
остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно
се контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате
предвид работните условия и характера на
работата. Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
г.
6.
а.
до друг. Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от батерията
може да изтече течност; избягвайте контакт.
Ако случайно се появи контакт, облейте
с вода. Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна медицинска помощ.
Изтеклата от батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Внимание! Допълнителни предупреждения
за безопасност на храсторези
♦
♦
♦
♦
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Презареждайте само със зарядно, определено
от производителя. Зарядно, което е подходящо
за един тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип батерии.
Използвайте електроинструмента само с определените за него батерии. Използването на
друг вид батерии може да предизвика нараняване или пожар.
Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети като
кламери, монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални предмети, които
могат да направят връзка от един терминал
♦
♦
♦
5
Пазете всички части на тялото далече от
режещото острие. Не отмествайте срязан материал, както и не дръжте материал за рязане,
когато отстрието се движи. Първо изключете
инструмента, преди да разчиствате оплетен
материал. Един миг разсеяност при работа
с инструмента може да доведе до сериозни наранявания.
Носете храстореза за дръжката със спряно
режещо острие. Когато транспортирате или
съхранявате храстореза, винаги слагайте
капака на режещото устройство. Правилната
работа и поддръжка на храстореза ще намали
евентуални наранявания от остриетата.
Пазете кабела далече от зони на рязане. По
време на работа, кабелът може да бъде скрит
в храстите и може да бъде срязан по невнимание.
Tози инструмент не е предназначен за употреба
от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени въэможности,
или с липса на знания, освен ако не са под
наблюдение или не са били инструктирани
относно употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Децата трябва
да се наблюдават постоянно, за да не си играят
с инструмента.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на аксесоар, приспособление или
изпълнението на каквато и да е операция с този
инструмент, различни от препоръчаните в това
ръководство, представлява риск от нараняване
и/или повреда на имущество.
Не носете инструмент с ръце на предната ръкохватка, превключвателя или пусковия бутон, освен
ако батерията не е отстранена.
Ако преди не сте използвали храсторез, найдобре е да потърсите практични инструкции от
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
опитен потребител, в допълнение към изучаването на това ръководство.
Никога не докосвайте остриетата, докато инструмента работи.
Никога не се опитвайте да спирате остриетата
насила до точка на покой.
Никога не оставяйте инструмента долу, докато
остриетата не са напълно спрели.
Редовно проверявайте остриетата за повреда
и износване. Не използвайте инструмента, когато
остриетата са повредени.
Внимавайте да избягвате твърди предмети (напр.
метални жици, релси) когато подрязвате. Ако
по невнимание ударите такъв предмет, веднага
изключете инструмента и проверете за повреди.
Ако инструмента започне да вибрира необичайно, веднага го изключете и проверете за повреди.
Ако инструмента се оплете, веднага го изключете.
Свалете батерията преди да оправите инструмента от оплитането.
След употреба, сложете приложената обвивка
за остриетата. Съхранявайте инструмента, като
внимавате острието да не е изложено.
Винаги внимавайте всички предпазители да
са монтирани, когато използвате инструмента.
Никога не се опитвайте да използвате недовършен инструмент или инструмент с неодобрени
изменения.
Никога не позволявайте на деца да използват
инструмента.
Внимавайте за падащи отломки, когато режете
по-високи пластове на жив плет.
Винаги дръжте инструмента с двете си ръце и за
предоставените ръкохватки.
Проверете храста за чужди предмети, като например телена ограда.
♦
♦
♦
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираните
стойности на излъчваните вибрации могат, също така,
да бъдат използвани при предварителната оценка
за излагането.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните
вибрации по време на активна употреба на електроинструмента могат да бъдат различни от декларираната
стойност, в зависимост от начина на използване на
инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/
ЕО за защита на лица, които редовно използват
електрически инструменти като наемни работници,
трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина,
по който се използва инструмента, включително като
се вземат предвид всички части на работния цикъл,
като например време, когато инструмента е изключен
и когато се работи на празен ход, в допълнение към
времето за задействане.
Безопасност на другите
♦
♦
Наранявания, причинени от продължителна
употреба на инструмента. Когато използвате
някой инструмент за по-продължително време, трябва да правите редовни паузи.
Увреждане на слуха.
Опасност за здравето причинена от дишане
на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: - работа с дърво, особено
с дъб, бук и MDF).
Tози уред не е предназначен за употреба от хора
(включително деца) с намалени физически, сензорни или умственаи въэможности, или с липса
на знания, освен ако не са под наблюдение или
не са били инструктирани относно употребата
на устройството от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за
да не си играят с уреда.
Предупредителни знаци
На уреда се намират следните предупредителни
знаци:
Предупреждение! За да се намали риска от
нараняване, потребителят трябва да прочете инструкциите в ръководството.
Не използвайте уреда в мокри условия или
изложен на дъжд.
Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Носете защитни очила или маска, когато
използвате инструмента.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби за
безопасност и използването на предпазни средства,
съществуват допълнителни рискове, които не могат
да бъдат избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинени от докосване до
въртящи/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
Не изгаряйте батерията.
Пазете се от падащи предмети. Пазете
всички хора настрана.
6
Зареждайте само при температура на околната среда между 10 °C и 40 °C.
Опасност от токов удар. Стойте на поне
10 м разстояние от въздушни жици и кабели.
Електрическа безопасност
Допълнителни инструкции за
безопасност за батерии и зарядни
устройства
Вашето зарядно устройство е двойно
изолирано, следователно не е необходим
заземителен кабел. Винаги проверявайте
дали захранващото напрежение отговаря на
напрежението на табелката. Никога не се опитвайте за подмeняте зарядното устройство
с обикновен захранващ кабел.
Батерии
♦
В никакъв случай не се опитвайте да отваряте.
♦
Не излагайте батерията на вода.
♦
Не излагайте батерията на нагорещяване.
♦
Не съхранявайте на места, където температурите
могат да надвишат 40 °C.
♦
Зареждайте само при температура на околната
среда между 10 °C и 40 °C.
♦
Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
♦
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела „Защита на околната среда“.
♦
Не повреждайте/не деформирайте батерията
с пробиване или удар, понеже това може да
доведе до риск от нараняване или пожар.
♦
Не зареждайте повредени батерии.
Преглед
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
Заключващ бутон
Основна дръжка
Глава на тримера
Острие
Обвивка за острие
Батерия
Фиг. A
8. Зарядно устройство
9. Индикатор за зареждане
10. Край на индикатора на зарядно устройство
Зарядни устройства
Предупреждение! Вашето зарядно устройство е направено за специфичен волтаж. Винаги проверявайте
дали захранващото напрежение отговаря на напрежението на табелката.
♦
Използвайте само вашето зарядно устройство
от Black & Decker за зареждане на батерията
в инструмента, с който е предоставена. Други
батерии могат да избухнат, причинявайки наранявания и повреди.
♦
Никога не се опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
♦
Не излагайте зарядното устройство на вода.
♦
Не отваряйте зарядното устройство.
♦
Не експериментирайте със зарядното устройство.
Монтаж
Предупреждение! За да се предотврати случайно
задействане, уверете се, че батерията е извадена
и че обвивката на острието е поставена на остриетата,
преди да изпълните следните операции. Неспазването на това може да доведе до тежки телесни повреди.
Монтиране и сваляне на главата на
тримера (фиг. C)
Монтаж на главата на тримера
♦
Изравнете набраздяването от външната страна
на съединителния край на дръжката (3) с езика
от вътрешната страна на съединителния край на
главата на тримера (4).
♦
Натиснете главата на тримера (4) към ръкохватката (3).
♦
Плъзнете лагера (12) надолу и го завъртете по
посока на часовната стрелка до пълно затягане.
Предупреждение! Преглеждайте периодично
свързванията, за да се уверите, че са здраво затегнати. Лагерът е правилно затегнат, ако не се виждат
оранжеви следи.
На зарядното устройство се намират следните знаци:
Вашето зарядно устройство е двойно
изолирано, следователно не е необходим
заземителен кабел. Винаги проверявайте
дали захранващото напрежение отговаря на
напрежението на табелката. Никога не се опитвайте за подмeняте зарядното устройство
с обикновен захранващ кабел.
Сваляне на главата на тримера
♦
Поставете дръжката (3) на земята, разхлабете
лагера (12) и свалете главата на тримера (4).
Регулиране на ъгъла на главата на
тримера (фиг. D)
Зарядното устройство е само за употреба
на закрито.
Главата на тримера се върти на 180° и може да се
заключи в 5 позиции в рамките на този обхват.
Преди употреба прочетете ръководството
с инструкции.
Предупреждение! За да избегнете прищипване,
носете ръкавици и дръжте уреда, както е показано.
7
♦
Включване и изключване (фиг. Е)
Поставете дръжката (3) на земята, плъзнете
лагера (13) надолу и свалете главата на тримера
(4) според изискванията. Уверете се, че главата
на тримера е щракнала на място.
За вашата безопасност, този инструмент е снабден
с двойна система за включване. Тази система предотвратява внезапното стартиране на инструмента.
Поставяне и сваляне на батерията
(фиг. В)
♦
♦
Включване
♦
Натиснете заключващ бутон (2) назад, като използвате палеца си и в същото време извийте
пусковият ключ (1).
♦
Освободете заключващият бутон (2).
За да сложите батерията (7), подравнете спрямо
приемната кутия на инструмента. Плъзнете батерията в приемната кутия и я бутнете, докато не
щракне на място.
За да свалите батерията, натиснете бутона за
освобождаване (11), докато в същото време
издърпвате батерията навън от кутията.
Изключване
♦
Освободете превключвателя за вкл./изкл. (1).
Предупреждение! Никога не се опитвайте да застопорите някой от ключовете на позиция.
Употреба
Съвети за оптимална употреба
(фиг. F1 - F2)
Предупреждение! Оставете инструмента да работи
със собствената си скорост. Не претоварвайте.
♦
Зареждане на батерията (Фиг. А)
Батерията трябва да се зареди преди първата
употреба и всеки път, когато не може да произведе
достатъчно мощност при извършване на работа, която
е била лесно изпълнима преди това. Когато зареждате
батерията за първи път или след продължително
съхраняване на инструмента, тя ще поеме само 80%
зареждане. След няколко цикъла на зареждане и разреждане, батерията ще придобие пълен капацитет.
Батерията може да се загрее по време на зареждането; това е нормално и не представлява проблем.
♦
♦
Предупреждение! Не зареждайте батерията при температура на околната среда по-ниска от 4 °C или над
40 °C. Препоръчителна температура на зареждане:
приблизително 24 °C.
♦
За да заредите батерията (7), свалете я от инструмента и я вкарайте в зарядното устройство (8).
Батерията ще пасне само в зарядното устройство
по един начин.
Не насилвайте. Уверете се, че батерията е напълно поставена в зарядното устройство.
♦
Включете зарядното устройство.
♦
♦
Започнете с подкастрянето на горната част на
живия плет. Леко наклонете инструмента (до
15°, в съответствие с линията на рязане) така, че
върховете на острието да сочат леко към живият
плет (фиг. F1. Това ще подобри ефективността на
рязане. Дръжте инструмента под желания ъгъл
и го движете стабилно по линията на рязане.
Двустранното острие ви позволява да режете
и в двете посоки.
За да се получи много право срязване, опънете
нишка по дължината на живият плет на желаната
височина. Използвайте нишката като насока, като
режете над нея.
За да се получат плоски страни, режете нагоре
по посока на растежа. Младите стъбла се движат
навън, когато острието реже надолу, което води
до плитки участъци по живият плет (фиг. F2).
Внимавайте, за да избегнете чужди предмети.
С особено внимание избягвайте твърди предмети
като метална жица и релси, понеже те могат да
повредят остриетата.
Редовно смазвайте остриетата.
Ръководство за подрязване (Великобритания
и Ирландия)
♦
Подрязвайте живи плетове и храсти със сезонни
листа (нови листа всяка година) през юни и октомври.
♦
Вечнозелените подрязвайте през април и август.
♦
Подкастрянето на декоративни иглолистни
дървета и други бързорастящи храсти трябва да
се извършва на всеки шест седмици от май до
октомври.
3 часово зарядно устройство
Батерията ще е напълно заредена след около 3 часа.
Може да се извади по всяко време или да се остави
в зарядното устройство за неограничен период от
време.
1 часово зарядно устройство
Проверете дали червеният индикатор за зареждане
(9) светва. Ако вместо това се включи зеленият индикатор (10) на зарядното устройство, това означава,
че батерията е прекалено гореща, за да се зарежда.
Ако това се случи, свалете батерията от зарядното
устройство, оставете я да се охлади за около 1 час
и отново я сложете да се зарежда.
Ръководство за подрязване (Австралия и Нова
Зеландия)
♦
Подрязвайте живи плетове и храсти със сезонни
листа (нови листа всяка година) през декември
и март.
♦
Вечнозелените подрязвайте през септември
и февруари.
♦
Подрязвайте иглолистни дървета и други бързо
развиващи се храсти на всеки шест седмици,
считано от октомври до март.
След около 1 час зареждане, червеният индикатор за
зареждане ще спре да свети и ще се включи зеления
индикатор. Сега батерията е напълно заредена.
♦
Свалете батерията от зарядното устройство.
8
Почистване, поддръжка и съхранение
Грешка
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен
редовно почистване.
♦
♦
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
След употреба, внимателно почистете остриетата. След почистване, нанесете слой леко машинно масло, за да се предотврати ръждясването на
остриетата.
Редовно почиствайте вентилационните отвори
във вашия инструмент, като използвате мека
четка или суха кърпа.
Редовно почиствайте кожуха на мотора, като използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен
препарат или такъв на разтворителна основа.
Уверете се, че всички превключватели са почистени от отпадъци преди и след употреба.
Разделното събиране на използвани продукти позволява материалите да бъдат рециклирани и използвани отново. Повторното
използване на рециклираните материали
помага за предпазване на околната среда
от замърсяване и намалява необходимостта
от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект,
където е закупен новия продукт.
Съхранение
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който
ще го приеме от наше име.
Кагато инструмента няма да се използва в срок от
няколко месеца, най-добре е да оставите батерията
свързана със зарядното устройство.
В противен случай продължете както следва:
♦
Заредете напълно батерията.
♦
Свалете батерията от инструмента.
♦
Съхранете инструмента и батерията на сигурно
и чисто място. Температурата на съхранение
трябва винаги да бъде в диапазона от +5 ° C
до +40 ° C. Поставете батерията върху равна
повърхност.
♦
Преди да използвате инструмента след продължително съхранение, отново заредете батерията
докрай
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб
сайт можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка: www.2helpU.com.
Батерии
Оправяне на проблеми
Батериите на Black & Decker могат да бъдат
презареждани много пъти. В края на техния
живот, изхвърлете батериите с грижа за
околната среда:
Ако инструментът не работи правилно, проверете
както следва.
Грешка
Възможна причина
Действие
Инструментът
не стартира.
Battery not installed
properly.Батерията не
е поставена правилно.
Проверете
как е сложена
батерията.
Изпразнена батерия.
Поставете (напълно) заредена
батерия.
Проверете
как е сложена
батерията.
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
След употреба и преди съхранение
♦
Действие
Защита на околната среда
Предупреждение! Преди да направите поддръжка на
инструмента, свалете батерията от него. Изключете
зарядното устройство преди почистване.
♦
Възможна причина
Батерията не се Battery not installed
зарежда.
properly.Батерията не
е поставена правилно.
♦
♦
Бутонът за изключване не Наблюдавайте
се задейства.
процедурата на
стартиране.
Свързванията на пръта не Проверете
са затегнати правилно.
свързванията.
9
Изчакайте батерията да се изпразни напълно,
след това я свалете от инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion батерии могат да се рециклират. Занесете ги до който и да е лицензиран
сервизен агент или до местната станция за
рециклаж.
Технически данни
Напрежение
VDC
Удари на острието (без товар) мин-1
Дължина на острието
см
Луфт на острието
мм
Спирачно време на острието
s
Тегло (без батерията)
кг
Батерия
Напрежение
Капацитет
Тегло
Зарядно устройство
Входящо напрежение
Приблизително време
за зареждане
Тегло
Долуподписаният е отговорен за компилацията на
техническия файл и прави тази декларация от името
на Black & Decker.
GTC800 (H1)/
GTC800P (H1)/
GTC800NM (H1)
18
2 400
43
12
< 1,0
3,2
Кевин Хюит
Вицепрезидент Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
12-04-2012
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите продукти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция
е само допълнение към вашите законови права, а не
ги определя. Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
VDC 18
Ah 1,5
кг 0,45
3 ч.
VAC 230
1 ч.
230
ч 3
кг 0,4
1
1,2
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект поради
лоши материали, недобра изработка или несъответствие, до 24 от датата на закупуване, Black & Decker
гарантират за замяна на дефектните части, поправка
на продуктите, които са предмет на износване или
замяна на продуктите, за да се гарантира минимално
неудобство за клиента:
♦
Продуктът е бил използван за търговски, професионални цели или под наем;
♦
Продуктът е използван неправилно и е занемарен;
♦
Продуктът е бил повреден от чужди предмети,
вещества или инциденти;
♦
Направени са опити за поправка от хора, които
не са от сервизния персонал на оторизирания
агент или на Black & Decker.
Ниво на звуково налягане, измерено в съответствие
с 2000/14/EC:
LpA (звуково налягане) 82 dB(A), Колебание (K) 3 dB(A)
LWA (звукова мощност) 93 dB(A), Колебание (K) 3dB(A)
LWA (гарантирано) 95 dB(A), Колебание (K) 3dB(A)
Измерената стойност на вибрацията върху ръцете,
в съответствие с EN 50144: < 2,5 м/с2, Колебание
(K) 1,5 м/с2.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
МАШИННА ДИРЕКТИВА
ДИРЕКТИВА ЗА ШУМА НА ОТКРИТО
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката,
която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък авторизиран сервиз, като
се свържете с местния офис на Black & Decker
на адреса, посочен в това ръководство. Отделно
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на Black & Decker,
както и информация за нашата следпродажбена
поддръжка: www.2helpU.com.
GTC800, GTC800P, GTC800NM
Black & Decker дакларира, че тези продукти, описани
под „технически данни“ са в съответствие с: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-15.
2000/14/EC, Храсторез 1400 мин-1, Aнекс V
LWA (измерена звукова мощност) 93 dB(A), Колебание (K) 3dB(A), LWA (гарантирана звукова мощност)
95 dB(A), Колебание (K) 3dB(A)
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти и специални
оферти. Допълнителна информация за марката
Black & Decker и за нашата гама от продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk.
Tези продукти, също така, са съобразени с директива
2004/108/EC. За повече информация, моля, свържете
с Black & Decker на следния адрес или се обърнете
към задната страна на ръководството.
zst00178006 - 26-04-2012
10
ЕУРОТУЛС ЕООД – официален и единствен представител на Black&Decker и Dewalt за България
Сервиз: София 1797, жк. Дървеница, бул. Андрей Ляпчев №14,
тел. 02/421 9721,02/421 97 22, факс 02/4219723, eurotools@eurotools-bg.com, www.eurotools.bg
ГАРАНЦИОННА КАРТА
№
Марка на машината: BLACK&DECKER
Модел ....................................
Тип машина: хоби машина (предназначена само за любителски цели)
Фактура № ...............................................................................................................................................
Купувач: ....................................................................................................................................................
Адрес: .......................................................................................................................................................
Дата..............................................
Подпис и печат ..........................................
Стоката е предадена в пълна окомплектовка.
Преди употреба прочетете упътването за експлоатация!
Гаранционни условия:
1) Гаранцията е валидна 2 години от датата на закупуване на машината
2) Задължителни документи за валидна гаранция:
наличие на правилно попълнена, оригинална гаранционна карта със свеж печат
наличие на фактура/касова бележка, удостоверяваща покупката
Чл.120 Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока
с договора за продажба съгласно ЗЗП.
ОПИСАНИЕ НА ГАРАНЦИОННИТЕ РЕМОНТИ
№
Дата на
приемане
Описание на ремонта и сменените части
1
2
3
4
5
6
7
8
11
Дата на
предаване
Подпис
и печат
НЕ СЕ ПРИЗНАВА ПРАВОТО НА ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ ПРИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Непредставена гаранционна карта.
Опит за подправяне на гаранционната карта или непопълнена гаранционна карта.
Неспазване на указанията за експлоатация,съхранение и транспорт, посочени
в инструкцията за експлоатация.
Повреди, настъпили при транспортиране, механични увреждания на корпуса.
Липса на табелката на машината.
Опит за отстраняване на дефекта от неоторизирани лица и сервизи, разглобяване,
промени и модифициране на изделието.
Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия, токови удари, попадане на
течности в изделието.
Повреди, причинени от естествено износване на частите, претоварване и употреба
не по предназначение, използване на консумативи, които не са препоръчани от
производителя.
Счупен или изкривен шпиндел.
Корозия, неприсъща на нов инструмент.
Следи от допир с горещи предмети.
Външни счупвания и пукнатини по корпуса и прекъсвача.
Механични повреди на захранващия кабел и щепсела.
Силно замърсяване на корпуса, включително запушване на вентилационните отвори.
Бързо износващи се части: четки, кабели, ремъци, лагери, патронник, зъбни барабани,
гумени подложки, гумени пръстени, ролки,филтри, вериги, тампони, свещи, масло,
държач на ножа, акумулаторни батерии.
Износен, повреден или изкривен работен инструмент: свредло, циркулярен диск, нож,
верига, пирони.
Физическо износване на колектора на ротора – цялостно вкопан колектор.
Повреда на ротор и статор причинена от претоварване или нарушена вентилация –
изразява се в равномерно оцветяване на колектора.
Повреда на ротор и статор, изразяваща се в блокиране на ротора в статора вследствие
на стопяване на изолациите или заваряване на четките, причинено от продължително
претоварване.
Повреда възникнала от попадането на чужди тела във вътрешността на машината.
Поради овлажняване на машината и работа в химически активна среда.
Замърсяване и залепване на четките, причинено от голямо запрашаване на работната
среда.
Използване на любителска машина за професионални цели.
Използване на ъглошлайф с демонтиран предпазен щит.
Пистолет, маркуч и дюза за водоструйки.
Забележка: Чрез гаранционните услуги гаранционният срок не се удължава, а при подмяна на
инструмента не се подновява.
ЗАПОЗНАТ СЪМ С ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ: ..................................................................
12
13
14
Download PDF

advertising