DC509N | DeWalt DC509N FLASHLIGHT instruction manual

599111-99 SK
Preložené z pôvodného návodu
DC509
DC519
2
3
SVIETIDLO
DC509/DC519
Blahoželáme Vám!
Tento návod si uschovajte pre prípadné
ďalšie použitie.
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Všeobecné
1 Udržujte čistotu v pracovnom priestore.
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku
úrazu.
2 Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej
plochy (250 - 300 luxov). Nepoužívajte
náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku
požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti
horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
3 Udržujte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti náradia a aby sa
dotýkali náradia alebo prívodného kábla.
4 Vhodne sa obliekajte. Vhodne sa
obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky, pretože by mohli byť zachytené
pohyblivými časťami náradia. V prípade, že
máte dlhé vlasy, používajte zodpovedajúci
prostriedok, ktorým vlasy zopnete. Ak
pracujete vonku, používajte pokiaľ možno
pracovné rukavice a nekĺzavú obuv.
5 Prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranné okuliare. V prípade, že pri práci
vzniká prach alebo odlietavajú drobné
úlomky materiálu, pracujte s ochranným
štítom alebo respirátorom. Keďže tieto
čiastočky materiálu môžu byť dosť horúce,
používajte tiež žiaruvzdornú zásteru.
Používajte vždy vhodnú ochranu sluchu.
Vždy používajte bezpečnostnú prilbu.
6 Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom. Zabráňte kontaktu
tela s uzemnenými povrchmi (napr.
potrubie, radiátory, sporáky a chladničky).
Pri práci v extrémnych podmienkach
(napríklad vysoká vlhkosť, tvorba kovových
pilín pri práci, atď.) môže byť elektrická
bezpečnosť zvýšená vložením izolačného
transformátora alebo ochranného ističa
(FI).
7 Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
8 Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo
robíte. Pracujte s rozvahou. Pokiaľ ste
unavení, prácu prerušte.
Technické údaje
Napätie
Hmotnosť
(bez akumulátora)
DC509
VDC 36
kg 0,52
DC519
28
0,52
Popis: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedený popis opisuje stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne
návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto
symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VA R O VA N I E : O z n a č u j e m o ž n é
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu ľahkého alebo
stredne vážneho zranenia v prípade,
že sa tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia,
ktorý, ak mu nie je zabránené, môže
viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne
preštudujte celý návod.
4
9
10
11
12
13
14
prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému
ohrozeniu užívateľa.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená
pre výkonnejšie náradie. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude
používať vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené. Náradie nepreťažujte.
VAROVANIE! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií než je odporučené
v tomto návode môže zapríčiniť poranenie
obsluhy.
Kontrolujte stav náradia. Pred
každým použitím náradie a prívodný
kábel starostlivo skontrolujte, či nie sú
poškodené. Skontrolujte vychýlenie
a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebenie jednotlivých častí, poškodenie
ochranných krytov a spínačov a ďalšie
prvky, ktoré by mohli ovplyvniť správny chod
náradia. Uistite sa, či bude náradie riadne
pracovať a či bude riadne prevádzať určenú
funkciu. Ak je akákoľvek časť náradia
chybná alebo je poškodená, náradie
nepoužívajte. Ak nepracuje správne hlavný
vypínač, náradie nepoužívajte. Zničené
alebo inak poškodené diely nechajte
vymeniť v značkovom servise DEWALT.
Neprevádzajte neodborné opravy sami.
Vyberte akumulátor. Vyberte akumulátor
pokiaľ sa nepoužíva, pred výmenou
akejkoľvek časti náradia, príslušenstva
alebo doplnkov a pred vykonávaním
údržby.
Nepoužívané náradie uskladnite. Ak nie
je náradie používané, musí byť uskladnené
na suchom mieste a musí byť tiež vhodne
zabezpečené mimo dosahu detí.
Prevádzajte údržbu náradia starostlivo.
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej
prevádzky udržujte náradie v čistom
a bezchybnom technickom stave. Dodržujte
pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva.
Udržujte všetky ovládacie prvky a rukoväte
čisté, suché a neznečistené olejom alebo
mazivami.
Opravy. Toto náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Opravy
tohto náradia vždy zverujte mechanikom
značkového servisu DEWALT. Opravy by
mali byť prevádzané iba kvalifikovanými
servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
svietidiel
• Nepozerajte sa priamo do prúdu svetla.
• Nedotýkajte sa povrchu šošovky počas
prevádzky alebo ihneď po použití. Pred
uložením alebo pred prevedením údržby
ponechajte náradie niekoľko minút
vychladnúť.
• Nepracujte s náradím v podmienkach
s vysokou vlhkosťou.
• Nezakrývajte zdroj svetla odevom alebo
inou horľavou látkou, zabránite tým
nebezpečenstvu vzniku požiaru.
• Nepoužívajte svietidlo bez nasadeného
krytu žiarivky.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Svietidlo
1 Návod na použitie
•
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy elektrického náradia ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k úrazu
alebo k poškodeniu náradia.
POUŽITIE VÝROBKU
Vaše svietidlo DEWALT je určené na prevádzku
s akumulátormi s napätím 36 V alebo 28 V, je
možné ju použiť ako pevne stojacu alebo ako
prenosnú.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom
prostredí alebo v prostredí s výskytom horľavých
kvapalín a plynov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak toto zariadenie používajú
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
1
2
3
4
5
6
7
5
Hlavný vypínač
Základňa
Ohybná trubica
Hlava
Šošovka
Držiak šošovky
Akumulátor (nie je súčasťou balenia)
Elektrická bezpečnosť
Natočenie hlavy náradia (obr. D)
Vaše svietidlo možno používať ako pevne
stojaci alebo ako prenosný model. Pokiaľ sa
používa ako prenosný model, dá sa prenášať
uchopením za ohybnú trubicu. Pokiaľ sa
používa ako pevne stojaci model, hlavu je
možné nasmerovať pomocou ohybnej trubice
tak, aby kužeľ svetla dopadal na požadované
miesto.
• Jednou rukou podržte základňu (2) a druhou
stiahnite hlavu (4) zo základne.
• Trubicu (3) vytvarujte tak, aby hlava
smerovala požadovaným smerom.
• Hlavu nasadíte späť tak, že ju priložíte
z prednej strany základne a nasuniete ju
nadoraz až kým zaskočí na mieste.
Vždy skontrolujte, či napätie akumulátora
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku
náradia. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia Vašej
zásuvky v stene.
Montáž a nastavenie
VAROVANIE:
• Pred vykonávaním montáže
a nastavenia vždy vyberte
akumulátor.
•
Pred vložením alebo vybratím
akumulátora náradie vždy vypnite.
•
Pred použitím náradia sa uistite, či
je akumulátor riadne nasadený.
Obsluha
VA R O VA N I E : V ž d y d o d r ž u j t e
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
Používajte iba akumulátory a nabíjačky
DEWALT.
Akumulátor (obr. B)
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
• Ak chcete prístroj zapnúť, posuňte hlavný
vypínač (1) doľava.
• Ak chcete prístroj vypnúť, posuňte hlavný
vypínač (1) doprava.
Typ akumulátora
Náradie pracuje s akumulátormi s napätím 36
alebo 28 V. Voľba vhodných akumulátorov - viď
tabuľka na konci tejto kapitoly.
Doplnkové príslušenstvo
VA R O VA N I E : P o u ž í v a j t e i b a
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Vkladanie a vyberanie akumulátora
Uistite sa, či je akumulátor správne osadený.
• Akumulátor (7) nasadíte tak, že ho zarovnáte
s miestom jeho uloženia na náradí. Nasuňte
akumulátor do jeho lôžka v náradí a zatlačte
naň, až zaskočí na miesto.
• Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte
uvoľňovacie tlačidlo (8) a súčasne
akumulátor vytiahnite z lôžka.
Toto príslušenstvo je:
– DE9083 náhradná žiarovka
Viď tiež dole uvedenú tabuľku.
Akumulátory
Napätie
28
36
Li-Ion
DE9280
DE9360
Stav akumulátora
• Uistite sa, či je akumulátor (celkom) nabitý.
Pokiaľ akumulátor nedodáva dostatočný
výkon, nabite ho podľa pokynov uvedených
v príručke nabíjačky.
Nabíjačka
Výmena žiarovky (obr. C)
• Odskrutkujte držiak šošovky (6) a vyberte
ho.
• Žiarovku (9) jednoducho vytiahnite von
a naspäť zasuňte novú.
• Držiak šošovky (6) nasaďte späť.
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú
prevádzku.
Napätie
36/28
Li-Ion
DE9000
Údržba
6
Čistenie
Na čistenie náradia používajte iba mydlový
roztok a navlhčenú handričku. Vyvarujte sa
použitiu čistiacich prostriedkov pre domácnosť
a riedidiel. Jednotlivé brúsne častice čistiacich
prostriedkov spôsobia vážne poškodenie
plastových krytov. Zabráňte preniknutiu
akejkoľvek kvapaliny do vnútornej časti
svietidla. Žiadne časti svietidla neponárajte do
kvapaliny.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Keď nebudete Váš výrobok DEWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Prístroj zlikvidujte v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje možnosť zberu
a recyklácie použitých výrobkov D E WALT
po ukončení ich prevádzkovej životnosti.
Využite túto bezplatnú službu a odovzdajte
Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek
autorizovanému servisnému stredisku.
Adresu Vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam autorizovaných stredísk
D E WALT a všetky podrobnosti týkajúce
sa popredajného servisu nájdete tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
zst00241013 - 07-08-2014
7
DC509 - - - - - A
FLASHLIGHT 1
©
8
9
10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising