DC509N | DeWalt DC509N FLASHLIGHT instruction manual

533444-63 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DC509
DC519
3
2
1
4
5
6
7
A
2
8
9
7
B
C
2
4
D
3
3
6
KÉZILÁMPA
DC509/DC519
Gratulálunk!
Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is
használhassa referenciaként.
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk, valamint
az átgondolt termékfejlesztés és innováció
teszi a DEWALT termékeket a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Általános előírások
1 Tartsa a munkaterületet tisztán.
A rendetlen munkaterület, illetve munkapad balesetet okozhat.
2 Vegye figyelembe a környezeti körülményeket is.
A munkaterület legyen jól megvilágítva
(250 - 300 Lux). Soha ne használja robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok jelenlétében.
3 Tartsa távol a gyerekeket.
Ne engedje, hogy gyerekek, bámészkodók vagy állatok a munkaterület közelébe menjenek, illetve hozzányúljanak
a szerszámhoz vagy annak tápkábeléhez.
4 Öltözzön megfelelően.
Ne hordjon laza, lógó ruházatot vagy ékszereket, mert ezeket a mozgó alkatrészek
elkaphatják vagy a levegő beszippanthatja. Hosszú haját kösse össze, hogy az ne
zavarja a munka közben. Szabadban való
munkavégzéshez megfelelő gumikesztyű
és csúszásmentes cipő viselése ajánlott.
5 Személyes védelem
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha
olyan műveletet végez, amely por vagy repülő szilánkok keletkezésével jár. Ha ezek
a repülő szilánkok melegek, akkor viseljen
hőálló kötényt. Mindig használjon hallásvédelmet. Mindig viseljen védősisakot.
6 Védekezzen az elektromos áramütés
ellen.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel (például csővezetékekkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel). Szélsőséges
körülmények között használatnál (pl.
magas páratartalom esetén, fémforgácsolásnál, stb.) az elektromos biztonságot szigetelő transzformátor vagy Fi-relé
használatával fokozhatja.
7 Ne erőlködjön/ne nyúljon túl messze.
Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen
arra, hogy ne veszítse el az egyensúlyát.
8 Őrizze meg az éberségét.
Figyelje arra, mit csinál. Használja a józan eszét. Ne használja a szerszámot, ha
fáradt.
Műszaki adatok
DC509 DC519
Feszültség
Súly
(az akkumulátor nélkül)
Vegyen
kg
36
28
0,52
0,52
Definíciók: Biztonsági utasítások
A következő definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz/címkékhez társított
veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan veszélyhelyzetet
jelöl, amelyeket ha nem hárítanak el
súlyos vagy halálos balesetet okoznak.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyeket
ha nem hárítanak el súlyos vagy
halálos balesetet okozhatnak.
VIGYÁZAT:Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyeket ha nem
hárítanak el kisebb-nagyobb sérüléseket okozhatnak.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot jelöl, amely, ha követnek, anyagi kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszám használata során mindig tartsa be az Ön országában érvényes biztonsági előírásokat, hogy csökkentse a tűz, az áramütés és a személyi
sérülések kockázatát.
A szerszám használata előtt alaposan olvassa el a kézikönyvet.
4
9
10
11
12
13
tán, ügyeljen arra, hogy azok olaj/zsír- és
kenőanyagmentesek legyenek.
14 Javítások
A szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Szerszámát hivatalos
DEWALT szervizben javíttassa. Javítását
szakképzett személynek kell végeznie
eredeti alkatrészek felhasználásával,
ellenkező esetben a kezelő jelentős veszélynek van kitéve.
Mindig a megfelelő szerszámot használja.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
a kézikönyvben ismertetjük. Ne erőltesse
a kisebb szerszámokat vagy tartozékokat, ne használja őket a nagyobb igénybe vételre tervezett szerszámok helyett.
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott feladatra tervezték. Ne
erőltesse túl a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy felszerelés
használata, illetve az itt föl nem sorolt
műveletek végzése személyes sérülés
és/vagy anyagi kár kockázatával jár.
Ellenőrizze az alkatrészeket sérülésre.
Használat előtt alaposan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt sérülésre.
Ellenőrizze az illeszkedést, a mozgó alkatrészek akadálytalan mozgását; ellenőrizze az alkatrészeket, a kapcsolókat és
a védőelemeket sérülésre és minden
olyan körülményre, amely befolyásolhatja ezek működését. Győződjön meg
arról, hogy a szerszám megfelelően fog
működni és használja azt rendeltetésszerűen. Ne használja a szerszámot, ha
valamely alkatrésze sérült vagy hibás.
Ne használja a szerszámot, ha azt a kapcsolóval nem lehet ki- vagy bekapcsolni.
A sérült vagy hibás alkatrészt a DEWALT
márkaszervizben cseréltesse ki, illetve
javíttassa meg. Soha ne próbálja a szerszámot saját maga megjavítani.
Távolítsa el az akkumulátort.
Távolítsa el az akkumulátort, ha a szerszámot nem használja, a szerszám valamely alkatrészét, tartozékát vagy szerelékét lecserélné vagy a szerszámot
szervizelné.
Tegye el a szerszámot, ha nem használja.
A nem használt elektromos szerszámot
száraz, jól elzárt helyen tárolja, ahol
a gyerekek nem érhetik el.
Fordítson gondot szerszámai karbantartására.
Tartsa a szerszámokat tisztán és jó állapotban az eredményesebb és biztonságosabb teljesítményük érdekében. Tartsa
be a karbantartási és a tartozékcseréhez
kapcsolódó utasításokat. A fogantyúkat
és kapcsolókat tartsa szárazon és tisz-
További biztonsági utasítások a kézilámpához
• Ne nézzen a fénysugárba.
• Ne érintse meg a lencsék felületét a használat közben vagy közvetlenül azután.
Engedje pár percig hűlni a szerszámot
mielőtt azt szervizelné.
• Ne használja a szerszámot nedves, párás
környezetben.
• Ne takarja el a fény útját ruhával vagy
bármely más gyúlékony anyaggal - előzze meg a tűzveszélyt!
• Ne használja a lámpát levett lencsefedéllel.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Kézilámpa
1 Használati utasítás
•
Szánjon időt a használati utasítás figyelmes átolvasására és megértésére a készülék használata előtt.
Leírás (A. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa a kézilámpát és annak alkatrészeit. Ez anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
RENDELTETÉS
A DC509/DC519 nehéz igénybevételre tervezett kézilámpát 36 V-os vagy 28 V-os akkumulátorral való használathoz terveztük, az
használható kézből, de leállítva is. NE használja nedves körülmények között vagy gyúlékony folyadékok és gázok jelenlétében.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe. Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott
személy használja, akkor az ilyen személy
szerszámhasználatát felügyelni kell.
5
1
2
3
4
5
6
7
elég áramot, akkor töltse fel az akkumulátort
a töltő kézikönyvében található utasítások
alapján.
Főkapcsoló
Alap
Flexibilis tömlő
Fej
Lencsék
Lencsetartó
Akkumulátor (a csomag nem tartalmazza)
Az izzó cseréje (C ábra)
• Csavarja ki és vegye le a lencsetartót (6).
• Egyszerűen húzza ki az izzót (9) és helyezzen be egy újat.
• Tegye vissza a helyére a lencsetartót (6).
Elektromos biztonság
A fej irányítása (D ábra)
A zseblámpa használható kézből és leállítva
is. Ha az kézből használja, akkor a szerszámot a flexibilis tömlővel tarthatja. Ha azt leállítva használja, akkor a fej, értsd: a fénysugár
irányát a flexibilis tömlő segítségével lehet
beállítani.
• Tartsa az egységet (2) az egyik kezével
és a másik kezével csúsztassa le a fejet
(4) az egységről.
• Igazítsa el a tömlőt (3) a fej pozícionálásához.
• A fej ismételt elhelyezéséhez tartsa a fejet
az egység előtt és csúsztassa a fejet az
egységre, amíg az a helyére nem kattan.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
egyezik-e a szerszám adattábláján megadott
értékkel. Ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége
is megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS:
• Az összeszerelés és a beállítás
során mindig távolítsa el az akkumulátort.
• Az akkumulátor eltávolítása vagy
beillesztése előtt mindig kapcsolja
ki a szerszámot.
• A szerszám használata előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően illeszkedik.
MŰKÖDÉS
Ajánlások a használathoz
Akkumulátor (B ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági utasításokat és tartsa
be a vonatkozó előírásokat.
Akkumulátor típusa
A szerszám 36 és 28 V-os akkumulátorral
használható. Lásd a fejezet vége felé található táblázatot a megfelelő akkumulátor kiválasztásával kapcsolatban.
BE- és KI-kapcsolás (A ábra)
•
A szerszám bekapcsolásához csúsztassa a főkapcsolót (1) balra.
•
A szerszám kikapcsolásához csúsztassa a főkapcsolót (1) jobbra.
F I GY E L M E Z T E T É S: K iz á r ó l a g
DEWALT akkumulátort és töltőt használjon.
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor jól illeszkedik-e.
• Összeszerelésnél tegye az akkumulátort (7) a szerszámon kialakított helyére.
Csúsztassa be azt a tartórekeszbe és addig nyomja, míg a helyére nem kattan.
• Az akkumulátor eltávolításához nyomja
meg a kioldó gombot (8), ezzel egyidejűleg
húzza ki az akkumulátort a rekeszből.
Opcionális tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: A DEWALT által
kínálttól eltérő tartozékokat nem teszteltük a készülékkel, így ezek használata veszélyes lehet. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használjon a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon forgalmazóhoz.
Ezek a következők:
– DE9083 csereizzó
Akkumulátor állapota
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen
fel van-e töltve. Ha az akkumulátor nem ad
Lásd a lenti táblázatot is referenciaként
6
Akkumulátor
Feszültség
28
Li-ion
DE9280
36
DE9360
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről
Töltő
Feszültség
Li-ion
36/28
DE9000
Az Önhöz legközelebbi szerződéses
s z e r v i z k é p v i s e l e t h e l y é r ő l a D E WA LT
képviseletnél érdeklődhet a használati
utasításban megadott elérhetőségen. Emellett
a szerződött D E WALT szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
KARBANTARTÁS
A DEWALT elektromos szerszámot minimális
karbantartás melletti tartós munkavégzésre
terveztük. A folyamatos kielégítő működés
feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres
tisztítás.
Tisztítás
A szerszámot csak kímélő szappannal és
nedves ronggyal tisztítsa. Ha használjon
a háztartásokban használt tisztítószereket és
oldószereket. A dörzshatású tisztítószerek
súlyos sérüléseket okozhatnak a műanyag
lencsékben. Soha ne engedje, hogy a szerszám belsejébe folyadék jusson. A szerszám
semmilyen részét se merítse folyadékba.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását.
Az újrafelhasznált anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
7
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244750 - 19-08-2014
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
10
DC509 - - - - - A
KÉZILÁMPA 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising