BDL230S | Black&Decker BDL230S LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
BDL230
2
3
SLOVENČINA
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných, nedobíjateľných batérií
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal batérie.
•
Neskladujte ich v priestoroch, kde môže teplota
presiahnuť 40°C.
•
Pri likvidácií batérií sa riaďte pokynmi uvedenými
v kapitole “Ochrana životného prostredia”.
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
•
Pri extrémnych podmienkach sa môže vyskytnúť
únik kvapaliny z akumulátora. Ak zistíte na
povrchu batérie prítomnosť kvapaliny, postupujte
nasledovne:
Opatrne kvapalinu zotrite handričkou. Vyvarujte
sa kontaktu kvapaliny s pokožkou.
Použitie výrobku
Tento prístroj Black & Decker je určený na projekciu
laserových lúčov pri vykonávaní remeselníckych prác a
na lokalizáciu drevených stĺpov, živých vodičov (230 V)
a kovových potrubí ukrytých pod sadrokartónovými
doskami. Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské
použitie
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériou by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úniku z batérií, riziko úrazu elektrickým prúdom
alebo iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Návod uschovajte pre prípad potreby do
budúcnosti.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov
Prečítajte si starostlivo celý tento návod.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Pracujte s ohľadom na okolité prostredie
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie,
napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, nepovolaným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do kontaktu s náradím alebo prívodným
káblom. Všetci, okrem obsluhujúceho by sa mali zdržiavať
mimo pracovného priestoru.
Nenakláňajte sa
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Sústreďte sa na prácu,
premýšľajte. Náradie nepoužívajte, pokiaľ ste unavení.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Varovanie! Používanie prídavných zariadení,
príslušenstva a vykonávanie iných úkonov než aké sú
odporučené v návode, môže viesť k poraneniu osôb.
Kontrolujte poškodené časti
Pred každým použitím pozorne skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu náradia alebo prívodného kábla. Skontrolujte
funkčnosť náradia. Pokiaľ je ktorákoľvek časť náradia
chybná, alebo je poškodená, náradie nepoužívajte.
Uskladnenie náradia
Prístroj a batéria musia byť uskladnené na suchom
mieste. Udržujte deti mimo dosahu prístroja.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným
predpisom. Opravy by mali byť vykonávané iba
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie
ako 16 rokov.
Varovanie! Laserové zariadenie.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča
pomocou optických prístrojov.
Viď technické údaje o laserovom výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
4
Tento laserový prístroj zodpovedá triede 2 podľa
normy EN 60825-1:1994+A1+A2. Laserovú
diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak dôjde
k poruche, zverte opravu prístroja autorizovanému
servisu.
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia
laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy
2 je považované za bezpečné len v prípade, že
nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy očných
viečok bežne poskytujú dostatočnú ochranu. Vo
vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser
triede 1 a preto je považovaný za úplne bezpečný.
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické
prístroje.
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Závesný čap
Pokiaľ chcete upevniť prístroj na stenu zo sadrokartónu
alebo na stenu vyrobenú z iného mäkkého materiálu,
použite závesný čap (8): Poloha laserovej čiary bude
potom v rovine s miestom uchytenia závesného čapu.
•
Odnímte ochrannú krytku (11) z čapu (12) a podľa
uvedeného nákresu ju uložte na držiak (obr. C).
•
Závesný čap priložte na vhodné miesto a zatlačte
ho priamo do steny.
•
Prístroj upevnite zavesením držiaku (6) na závesný
čap na stene.
Varovanie! Čap vložky je ostrý. Pracujte s ním veľmi
opatrne. Ihneď po vybratí držiaka zo steny vráťte
ochrannú krytku naspäť na čap.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa detektoru
kovov
•
Vezmite na vedomie, že potrubia a elektrické vedenie
ukryté tesne pod povrchom môžu byť detekované
ako kovy.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre detektory potrubí
a vodičov
•
Nepoužívajte tento prístroj na vyhľadanie striedavého
napätia v neizolovaných, obnažených alebo voľných
vodičoch.
•
Nepoužívajte tento prístroj ako náhradu za
voltmeter.
•
Pamätajte na to, že tento prístroj nemusí vždy riadne
detekovať všetky potrubia a vodiče. Nasledujúce
podmienky môžu spôsobiť nepresné výsledky:
Nedostatočné nabitie batérie
Hrubé steny s tenkým potrubím alebo vodičmi
Veľmi hrubé steny
Veľmi hlboko uložené potrubie alebo vodiče
Steny pokryté kovom
Veľmi vysoká vlhkosť
Tienené káble
•
Pred použitím vždy vyskúšajte prístroj na potrubí
alebo vodičoch, ktorých presnú polohu poznáte.
•
Ak si nie ste funkciou prístroja istí, kontaktujte
dodávateľa.
Úchyt na stenu pomocou otvoru
Na iných než sadrokartónových povrchoch môže byť
použitý držiak na stenu s otvorom tvaru kľúčovej dierky
(9), kde skrutka prechádza týmto predvŕtaným otvorom.
Poloha laserovej čiary bude potom v rovine s miestom
uchytenia skrutky.
•
Držiak zaveste na skrutku uchytenú na vhodnom
mieste v požadovanej výške.
•
Prístroj upevnite zavesením držiaku (6) na závesný
čap na stene.
Použitie
Varovanie! Tento prístroj nedetekuje vodiče, ktoré
sú izolované od napájacieho napätia, káble napájané
jednosmerným prúdom alebo vodiče, ktoré sú súčasťou
telefónnych alebo počítačových systémov. Ukryté vodiče
(napríklad svetlá na stenách) nemusia byť rozoznané, ak
je vypínač svetla v polohe vypnuté.
Varovanie! Tento prístroj nedetekuje potrubie, ktoré nie
je vyrobené z kovových materiálov.
Použitie vyrovnávacej funkcie pomocou laserového
lúča (obr. D & E)
•
Pomocou vhodnej závesnej konzoly prístroj zaveste
na stenu.
•
Nastavte spínač (1) do hornej polohy, aby došlo
k zapnutiu prístroja.
Behom kalibrácie prístroja sa bude nakláňať a svietiť
indikátor automatického vyrovnávania (13). Poznámka:
laserové lúče budú zarovnané iba v prípade, ak nie je
prístroj vychýlený o viac než 5° z vertikálnej polohy.
•
Ak chcete prístroj vypnúť, zatlačte hlavný vypínač
(1) nadol.
Popis
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
Hlavný vypínač (laser)
Hlavný vypínač (detektor trámov)
Volič režimu
LCD displej
Svetelný indikátor (detektor vodičov)
Držiak na stenu
Laserové štrbiny
Voľba pracovného režimu (obr. D)
Pracovný režim je zobrazený na displeji (4).
•
Na detekciu drevených trámov podľa potreby stlačte
tlačidlo voliča režimu (3), až bude zvolená poloha
‘STUD’ (15).
•
Na detekciu kovových trámov, potrubí, atď. podľa
potreby stlačte tlačidlo voliča režimu (3), až bude
zvolená poloha ‘METAL’ (16).
Obr. A
8. Závesný čap
9. Úchyt na stenu pomocou otvoru
Použitie funkcie detektoru drevených trámov (obr.
D & F)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie drevených
stĺpov alebo nosníkov s hrúbkou až 19 mm, ktoré sú
zakryté sadrokartónovými doskami.
•
Zvoľte požadovaný pracovný režim.
•
Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného
nákresu.
•
Držte stlačený hlavný vypínač (2).
Pri kalibrácii prístroja budú svietiť stĺpcové indikátory
snímača (17) a raz zaznie zvukový signál. Po ukončení
kalibrácie (18):
Montáž
Vloženie batérie (obr. B)
•
Vyberte z prístroja kryt batérie (10).
•
Vložte batérie do prístroja tak, aby polarita kontaktov
zodpovedala uvedenému nákresu.
•
Kryt nasaďte späť. Dbajte na to, aby kryt správne
dosadol.
Montáž na stenu (obr. A & C)
Prístroj môže byť na stenu pripevnený pomocou jedného
zo závesov (8 alebo 9).
5
•
Pomaly posúvajte prístroj v horizontálnom smere.
Dbajte na to, aby nedochádzalo k nakláňaniu alebo
k zdvíhaniu prístroja.
•
Keď sa rozsvieti prvý stĺpec snímača (17), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokým nezaznie zvukový
signál a nerozsvietia sa všetky stĺpce snímača.
Takto budete upozornení na polohu jednej hrany stĺpu
alebo nosníka.
•
Označte si otvorem v držiaku na stenu (6) polohu
tohto bodu.
•
Pohybujte s prístrojom ďalej, pokiaľ stĺpce snímača
nezhasnú.
•
Zatiaľčo držíte stále stlačený hlavný vypínač (2),
pohybujte prístrojom v opačnom smere.
•
Keď sa rozsvieti prvý stĺpec snímača (17), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokým nezaznie zvukový
signál a nerozsvietia sa všetky stĺpce snímača.
Takto budete upozornení na polohu druhej hrany stĺpu
alebo nosníka.
•
Označte si otvorem v držiaku na stenu (6) polohu
tohto bodu.
Stred sĺpa alebo nosníka sa nachádza medzi týmito
dvoma značkami.
Pri kalibrácii prístroja bude svietiť červená dióda (5) a raz
zaznie zvukový signál. Po ukončení kalibrácie:
•
Po skúmanom povrchu pohybujte prístrojom
rôznymi smermi pomaly a plynule. Dbajte na to,
aby nedochádzalo k nakláňaniu alebo k zdvíhaniu
prístroja.
Hneď ako zdroj striedavého napätia lokalizujete, dióda
(5) začne blikať.
•
Po ukončení detekcie pracovnej plochy zopakujte
testovací postup, aby ste sa uistili o správnosti
fungovania prístroja.
Rady na optimálne použitie prístroja
Detekcia drevených trámov
•
Kontrolujte skúmanú oblať v pravidelných
rozostupoch. Stĺpy alebo stropné trámy sú obvykle
vo vzdialenostiach 400 alebo 600 mm od seba a sú
široké 44 alebo 47mm. Pokiaľ nájdete akýkoľvek
objekt v ich tesnej blízkosti alebo objekt s odlišnou
šírkou, nemusí ísť o stĺp alebo stropný trám.
Indikátor napätia batérie (obr. D)
Ak poklesne napätie batérie pod minimálnu hodnotu,
na displeji sa objaví symbol nedostatočného nabitia
batérie (19).
•
Vymeňte batériu.
Použitie funkcie detektoru kovov (obr. D & F)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie kovových
stĺpov alebo nosníkov, ktoré sú zakryté sadrokartónovými
doskami s hrúbkou až 25 mm. Tiež môžete pomocou tejto
funkcie určiť, či sú stĺpy vyhľadané v režime detekcie
stĺpov kovové.
•
Zvoľte požadovaný pracovný režim.
•
Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného
nákresu.
•
Držte stlačený hlavný vypínač (2).
Pri kalibrácii prístroja budú svietiť stĺpcové indikátory
snímača (17) a raz zaznie zvukový signál. Po ukončení
kalibrácie (18):
•
Po povrchu steny pohybujte prístrojom pomaly
a pokojne. Dbajte na to, aby nedochádzalo
k nakláňaniu alebo k zdvíhaniu prístroja.
•
Keď sa rozsvieti prvý stĺpec snímača (17), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokým nezaznie zvukový
signál a nerozsvietia sa všetky stĺpce snímača.
Táto poloha označuje miesto, kde sa nachádza kovový
objekt.
•
Po ukončení detekcie pracovnej plochy zopakujte
testovací postup, aby ste sa uistili o správnosti
fungovania prístroja.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Použitie funkcie detektora vodičov (obr. G)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie vodičov pod
napätím, ktoré sú zakryté sadrokartónovými doskami
s hrúbkou až 38 mm. Táto funkcia pracuje nepretržite
vo všetkých režimoch detekcie prístroja.
Varovanie! Pred použitím otestujte prístroj na vodičoch
pod striedavým napätím, ktorých polohu poznáte.
•
Uistite sa, či sa v blízkosti skúmanej plochy alebo
prístroja nenachádza iný zdroj striedavého napätia.
Statický náboj môže ovplyvniť detekciu na oboch
stranách vodiča, čo by viedlo k nepresnostiam pri
detekcii.
•
Držte stlačený hlavný vypínač (2).
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
6
Batérie
Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
•
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Umiestnite batérie do vhodného balenia, ktoré zaistí,
aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu ich kontaktov.
Odovzdajte batérie do miestnej zberne odpadov.
Technické údaje
Napätie zdroja
Veľkosť batérie
Vlnová dĺžka
Trieda lasera
Výkon lasera
Presnosť (pri 3 m)
Prevádzková teplota
Hmotnosť
V
Nm
mW
mm
°C
kg
BDL230S
9
6LR61
630-675
2
< 2,2
+/- 3
0 - 40
0,45
Prehlásenie o zhode
BDL230S
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 89/336/EEC,
EN 61010, EN 60825
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-2-2006
7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043657 - 25-04-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
BDL230S - - - A
LASER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising