PV1205 | Black&Decker PV1205 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

Powerful Solutions
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-33 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
TM
PV9605(N)
PV1205(B)(N)
PV1405(N)
PV1805(C)(N)
2
3
4
ČEŠTINA
•
Použití
Váš příruční akumulátorový vysavač Black & Decker
Dustbuster® je určen pro jednoduché suché vysávání.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití výrobku napájeného
kabelem nebo z akumulátoru by měly být vždy
dodržovány základní bezpečnostní pokyny,
včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku
požáru, riziko úrazu elektrickým proudem nebo
jiného poranění a materiálních škod.
•
•
•
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento
návod.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
•
Termín „zařízení“ ve všech upozorněních odkazuje na
Váš výrobek napájený z elektrické sítě (je opatřen napájecím kabelem) nebo výrobek napájený z akumulátorů
(bez napájecího kabelu.
Podle potřeby používejte osobní ochranné prostředky. Ochranné prostředky jako ochranné brýle,
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu, používané za příslušných
okolností, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
k napájecímu zdroji nebo před vložením akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením výrobku
zkontrolujte, zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
výrobku s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu, pokud
je hlavní vypínač výrobku v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožňuje lepší ovladatelnost
výrobku v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv a rukavice
nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Použití výrobku a jeho údržba
•
Před každým použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte,
zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
•
Nepracuje-li hlavní spínač, výrobek nepoužívejte.
Jakékoliv zařízení s nefunkčním hlavním vypínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
•
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
údržby nebo pokud výrobek nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění.
•
Pokud je možné, udržujte řezné nástroje ostré
a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
•
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
•
Vadné nebo poškozené díly přenechejte k opravě
autorizovanému servisu.
•
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Použití výrobku
Při použití tohoto zařízení buďte vždy opatrní.
•
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
•
Zařízení používejte pouze za denního světla nebo
při dobrém umělém osvětlení.
•
Nepoužívejte toto zařízení v prostředí s výbušnou
atmosférou, ve kterém se vyskytují hořlavé kapaliny,
plyny nebo prachové směsi.
•
Nikdy nedovolte, aby s tímto výrobkem pracovaly
děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito
pokyny.
•
Nedovolte dětem nebo zvířatům, aby se dostaly
do blízkosti pracovního prostoru nebo se dotýkaly
přívodního napájecího kabelu.
•
Při práci držte děti, ostatním osoby a zvířata z dosahu zařízení. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly.
•
Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
•
Neponořujte toto zařízení do vody.
•
Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. Uvnitř
výrobku se nenachází žádné části určené k opravám.
Elektrická bezpečnost
•
Zástrčka napájecího kabelu výrobku musí odpovídat
zásuvce. Nikdy, jakýmkoliv způsobem zástrčku neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupraované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
•
Nevystavujte výrobek dešti ani vlhkému prostředí.
Pokud do výrobku vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
•
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení výrobku, tahání
nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Napájecí
Bezpečnost obsluhy
•
Při práci s výrobkem zůstaňte pozorní, stále sledujte,
co provádíte. Pracujte s rozvahou. Nepoužívejte
výrobek pokud jste unaveni nebo jste-li pod vlivem
drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost
při práci s tímto výrobkem může přivodit vážné
zranění.
5
•
•
kabel držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
Pokud s výrobkem pracujete ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací kabel určený do
venkovního prostředí. Práce s prodlužovacím
kabelem pro venkovní použití snižuje riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým zařízením ve vlhkém prostředí
je nezbytně nutné použít v napájecím okruhu proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče
RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
•
Nabíjejte akumulátory pouze při teplotách v rozsahu
od 10 °C do 40 °C.
•
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s výrobkem. Použití nesprávné nabíječky může mít
za následek úraz elektrickým proudem nebo přehřátí
akumulátoru.
•
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole “Ochrana životního prostředí”.
•
Nepoškozujte a nedeformujte akumulátor propíchnutím nebo nárazem, protože hrozí riziko zranění
a požáru.
•
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
•
V extrémních podmínkách může docházet k úniku
kapaliny z akumulátoru. Zpozorujete-li na povrchu
akumulátoru kapalinu, opatrně ji setřete hadrem.
Zabraňte kontaktu pokožky s touto kapalinou.
•
Dojde-li k zasažení pokožky nebo očí, postupujte
podle níže uvedených pokynů.
Varování! Kapalina z akumulátoru může způsobit zranění
osob nebo hmotné škody. V případě potřísnění pokožku
ihned opláchněte vodou. Dojde-li ke zrudnutí, bolesti nebo
podráždění, vyhledejte lékařské ošetření. Jsou-li touto
kapalinou zasaženy oči, okamžitě si je začněte vyplachovat čistou vodou a vyhledejte lékařské ošetření.
Použití a údržba akumulátorového nářadí (pouze pro
výrobky napájené z akumulátoru)
•
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátorů může při
vložení jiných typů akumulátorů způsobit požár.
•
Výrobek provozujte pouze s výslovně určenými
akumulátory. Použití jiných typů akumulátorů může
způsobit požár nebo zranění.
•
Pokud akumulátor nepoužíváte, skladujte jej mimo
dosah kovových předmětů jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky
nebo další drobné kovové předměty, které mohou
způsobit zkratování kontaktů akumulátoru. Vzájemné zkratování kontaktů akumulátoru může způsobit
spáleniny nebo požár.
•
Při nesprávném skladování může z akumulátoru unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou.
Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí potřísněné
místo omyjte a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina z akumulátorů může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá
hodnotám uvedeným na výrobním štítku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
•
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s výrobkem. Ostatní
akumulátory mohou prasknout, způsobit poranění
nebo jiné škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem nebo zástupcem autorizovaného servisu firmy
Black & Decker.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se nabíječku demontovat.
•
Nepokoušejte se proniknout do nabíječky.
•
V průběhu nabíjení musí být zařízení / nářadí /
akumulátor umístěny na dobře větraném místě.
Po použití
•
Není-li výrobek používán, měl by být uložen na
suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo dosah
dětí.
•
Zabraňte přístupu dětí k uloženému zařízení.
•
Je-li výrobek uložen nebo přepravován ve vozidle,
měl by být umístěn v zavazadlovém prostoru a měl
by být zajištěn tak, aby při náhlých změnách rychlosti
nebo směru jízdy nedocházelo k jeho pohybu.
Elektrická bezpečnost
Opravy
•
Opravy elektrického zařízení svěřte kvalifikovanému
technikovi, jež používá shodné náhradní díly. Tímto
způsobem zajistíte stálou bezpečnost výrobku.
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá hodnotám uvedeným na výrobním štítku.
Další bezpečnostní pokyny týkající se akumulátorů
a nabíječek
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem nebo zástupcem autorizovaného servisu firmy
Black & Decker.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
Akumulátory
•
Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám.
•
Neskladujte akumulátory v prostorách, kde může
teplota přesáhnout 40°C.
Bezpečnost ostatních osob
•
Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem
6
•
•
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
•
•
Symboly vyznačené na nabíječce
•
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním.
Pojistné tlačítko lapače prachu uvolněte a lapač tak
bude ve své poloze zajištěn.
Lapač lze prodloužit povytažením prodlužovacího
dílu (8) až po jeho zaskočení v dané poloze.
Prodlužovací díl lapače prachu lze stáhnout stiskem
tlačítka (13) a následným zasunutím zpět do lapače
prachu.
Lapač prachu by měl být vrácen do úložné polohy
pod vysavačem po jeho použití a při nabíjení.
Montáž příslušenství (obr. D)
Tyto modely jsou dodávány s některým, nebo se vším
následujícím příslušenstvím:
•
Štěrbinový nástavec (10) pro vysávání úzkých
prostor
•
Kartáčový nástavec (11) pro vysávání nábytku
a schodišť.
Při nasazování příslušenství postupujte následovně:
•
Vyjměte z výrobku příslušenství.
•
Nasaďte na přední část vysavače vhodné příslušenství.
Bezpečnostní odpojovací transformátor. Napájení je od výstupu transformátoru elektricky
odděleno.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka se
automaticky vypne. Následkem toho nabíječka
přestane nabíjet. Nabíjecí základna musí být
odpojena od zdroje napájení a musí být předána autorizovanému servisu k opravě.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní
použití.
Použití
Stěny mohou být během použití a během
chládnutí horké.
•
•
Popis
1. Uvolňovací západka dvířek zásobníku
2. Dvířka zásobníku
3. Pojistné tlačítko lapače prachu
4. Dvojrychlostní spínač
5. Čistící kotouč filtru
6. Indikátor nabíjení
7. Nabíjecí základna
8. Výsuvný díl lapače prachu
9. Lapač prachu
Před prvním použitím musí být akumulátor nabíjen
minimálně 16 hodin.
Není-li vysavač používán, uložte jej do nabíjecí
základny.
Nabíjení akumulátorů (obr. E)
•
Ujistěte se, zda je vysavač vypnutý. Akumulátor
nebude nabíjen, bude-li hlavní spínač v poloze
ZAPNUTO.
•
Vysavač vložte do nabíjecí základny tak, jak je
znázorněno na obrázku (7).
•
Připojte nabíječku. Nabíječku zapněte.
Červený indikátor nabíjení (6) začne svítit.
•
Nechejte vysavač nabíjet minimálně 16 hodin.
Při nabíjení se nabíječka může zahřívat. Jde o běžný
jev, který neznamená žádnou závadu. Vysavač může
být k nabíječce připojen libovolně dlouhou dobu. Indikátor nabíjení (6) se rozsvítí ihned při vložení přístroje do
zapnuté nabíječky.
Varování! Nenabíjejte akumulátor při teplotách nižších
než 4 °C nebo vyšších než 40 °C.
Obr. D
10. Štěrbinový nástavec (doplňková výbava podle typu
balení)
11. Kartáčový nástavec (uložen ve spodní části přístroje)
Instalace
Montáž nabíjecí základny na zeď (obr. A)
Nabíjecí základna může být umístěna na pracovní desku
nebo připevněna na zeď tak, aby poskytovala vhodné
místo k odložení a případnému nabití přístroje.
Zapnutí a vypnutí (obr. F)
•
Chcete-li přístroj zapnout, přesuňte dvojrychlostní
spínač (4) dopředu do polohy 1.
•
Pro plný výkon přesuňte dvojrychlostní spínač (4)
dopředu do polohy 2.
•
Chcete-li přístroj vypnout, přesuňte dvojrychlostní
spínač (4) vzad do polohy 0.
Pokud je nabíjecí základna upevňována ke stěně, ujistěte
se, zda je způsob upevnění pro danou stěnu a hmotnost
přístroje vhodný.
Optimalizace sacího výkonu (obr. G - I)
Pokud chcete udržet optimální sací výkon, musíte během
používání pravidelně čistit filtr.
•
Několikrát otočte čistícím kotoučem filtru (5) tak, aby
se oklepal nanesený prach na filtrech (14 & 15).
Kompletace přístroje
Nastavení lapače prachu (obr. B & C)
•
Lapač prachu (9) je uložen pod vysavačem. K použití
jej nastavíte po vyjmutí přístroje z nabíjecí základny.
•
Stlačte pojistné tlačítko lapače prachu (3) a lapač
otočte do požadované polohy.
7
Čištění a údržba
Ochrana životního prostředí
Varování! Filtry (14 & 15) čistěte pravidelně.
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být odhozeno do běžného domovního odpadu.
Čištění sběrného zásobníku a filtrů (obr. H - J)
Filtry mohou být opakovaně použity a měly by být pravidelně čištěny.
•
Stiskněte uvolňovací západku dvířek zásobníku (1)
a otevřte dvířka (2) (obr. H).
•
Zásobník vyprázdněte.
•
Otočením proti směru chodu hodinových ručiček
(obr. I) vyjměte filtry (14 & 15).
•
Vykartáčujte usazený prach z filtrů.
•
Omyjte filtry v teplém saponátovém roztoku
(obr. J).
•
Ujistěte se, zda jsou filtry suché.
•
Vložte filtry (14 & 15) do vysavače a otočte s nimi
ve směru chodu hodinových ručiček tak, aby došlo
k jejich správnému usazení.
•
Dvířka zásobníku (2) zavřete. Ujistěte se, zda
uvolňovací západka dvířek zásobníku (1) zaskočí
na místo.
Varování! Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů.
Optimálního vysátí prachu je dosaženo jen s čistými
filtry.
Jednoho dne zjistíte, že Váš výrobek Black & Decker
musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě nesmí být zlikvidován v běžném domovním
odpadu. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku ve tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
Vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Také společnost Black & Decker, poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci. V rámci
této výhodné služby odevzdejte Váš dosloužilý výrobek
v kterékoliv autorizované servisní pobočce Black & Decker,
kde bude na náklady výrobce zlikvidován.
Výměna filtrů
Výměna filtrů by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců nebo vždy, když dojde k jejich poškození. Výměnné
filtry si můžete zakoupit u vašeho značkového prodejce
Black & Decker (katalogové číslo VF50):
•
Podle výše uvedeného postupu vyjměte použité
filtry.
•
Podle výše uvedeného postupu nainstalujte do
vysavače nové filtry.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese, která
je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných
středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napětí
Hmotnost
PV9605 - H1 PV1205 - H1
PV9605N - H1 PV1205B - H1
PV1205N - H1
PV1205BN - H1
Vdc 9,6
12,0
kg 1,5
1,6
Napětí
Hmotnost
PV1405 - H1 PV1805 - H1
PV1405N - H1 PV1805N - H1
PV1805CN - H1
18,0
Vdc 14,4
kg 1,7
1,9
Údržba
Váš výrobek / nářadí Black & Decker napájený z akumulátoru / napájecím kabelem byl navržen tak, aby měl
dlouhou životnost společně s minimálními nároky na
údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce výrobku
závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby výrobku /
nářadí napájené z akumulátorů / napájecím kabelem.
•
Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel od sítě.
•
Nebo vypněte zařízení a pokud je možné, vyjměte
z něj akumulátor.
•
Nebo nelze-li akumulátor ze zařízení vyjmout,
nechejte výrobek v chodu, dokud nedojde k jeho
úplnému vybití a potom jej vypněte.
•
Před čištěním nabíječky vytáhněte napájecí kabel ze
síťové zásuvky. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou
údržbu mimo standardní a pravidelné čištění.
Nabíječka
Napájecí napětí
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
Větrací otvory zařízení a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Vac 230
hod. 16
kg 0.5
Informace o konstrukci a patentování
Evropský patent pod číslem EP 05255024.1
Registrační čísla Evropské unie: 423322-0001, 4233220002 and 423322-0003
K čištění nepoužívejte čistící prostředky s obsahem
brusných částic a rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno sklíčidlem).
8
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě
nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a Evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
•
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami než
pracovníky značkového servisu Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále
přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o značce Black & Decker a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
9
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00114929- 25-11-2009
10
11
E14690
www.2helpU.com
12 - 08 - 09
PV9605(N) - PV1205(B)(N) - PV1405(N) - PV1805(C)(N)
©
TYP.
H1
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising