KR603 | Black&Decker KR603 HAMMER DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-50 SK
KR603
KR604
KR605
KR653
KR654
KR655
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša príklepová vŕtačka Black & Decker je určená
na vŕtanie do dreva, kovu, plastov a muriva a tiež na
skrutkovanie.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
b.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie “elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný
kábel) alebo náradie napájané batériami (bez napájacieho
kábla). NÁVOD USCHOVAJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Znečistený a riadne neosvetlený priestor
môže byť príčinou nehody.
S výkonným náradím nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory
obsahujúce horľavé kvapaliny, plyny alebo
prašné priestory. Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek.Neupravované
zástrčky a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými plochami ako
je potrubie, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Elektrické náradie nevystavujte dažďu ani
vlhkému prostrediu. Ak do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte napájací kábel na prenášanie
náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní náradia
od elektrickej siete za neho neťahajte. Prívodný
kábel držte mimo dosahu tepelných zdrojov,
oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí.
Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Pokiaľ používate elektrické náradie vonku,
používajte iba predlžovací kábel určený na
vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte. S náradím
3
nepracujte, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov.
Chvíľková nepozornosť pri práci s náradím môže
privodiť vážne zranenie.
Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy používajte
ochranu zraku. Bezpečnostná výbava ako je
respirátor, nekĺzavá bezpečnostná obuv, pevná prilba
alebo ochranné slúchadlá použitá v zodpovedajúcich
podmienkach znižuje riziko úrazu.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Predtým
ako náradie pripojíte do elektrickej zásuvky
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej
polohe.Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie napájacieho kábla
k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na pohyblivých častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte, nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielcami
zachytené.
Ak je náradie vybavené adaptérom na pripojenie
zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho
správne pripojenie a riadne fungovanie. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Na náradie príliš netlačte. Používajte správny typ
náradia pre Vašu prácu. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo
výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred prevádzaním akéhokoľvek nastavenia, pred
výmenou príslušenstva alebo pred uložením
náradia vždy odpojte napájací kábel od zásuvky.
Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného spustenia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu
detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte, či sa v náradí
nevyskytujú vychýlené alebo rozpojené pohyblivé
časti, zlomené dielce alebo akékoľvek iné
poruchy, ktoré môžu mať vplyv na jeho správny
chod. Ak je náradie poškodené, nechajte ho
opraviť. Veľa nehôd je spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
f.
g.
•
•
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými
čepeľami sa menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je
určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy aj
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na
ktoré je určené, môže viesť k vzniku nebezpečných
situácií.
Nasadenie vrtáka alebo skrutkovacieho nástavca
(obr. B & C)
Rýchloupínacie skľučovadlo s aretáciou vretena (obr. B)
•
Otvorte skľučovadlo otáčaním vonkajšieho prstenca
hlavy (8) proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
•
Vložte nástroj (9) do skľučovadla.
•
Pevne ho dotiahnite otočením objímky v smere
hodinových ručičiek.
5.
a.
Opravy
Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné dielce. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre príklepové
vŕtačky
•
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
•
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Skľučovadlo na kľúčik (obr. C)
•
Otvorte skľučovadlo otáčaním vonkajšieho prstenca
hlavy (10) proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
•
Vložte nástroj (9) do skľučovadla.
•
Kľúč skľučovadla (11) vložte do ľubovoľného otvoru
(12) na bočnej strane skľučovadla a otáčaním
v smere hodinových ručičiek ho dotiahnite.
Vybratie a nasadenie skľučovadla (obr. D)
•
Roztvorte čeľuste skľučovadla čo najviac.
•
Odskrutkujte v smere pohybu hodinových ručičiek
prídržnú skrutku skľučovadla umiestnenú vnútri.
•
Do skľučovadla upnite imbusový kľúč a udrite doňho
kladivom tak, ako je znázornené na obrázku.
•
Imbusový kľúč vyberte.
•
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
skľučovadlo vyskrutkujte.
•
Skľučovadlo nasadíte späť tak, že ho naskrutkujete
na hriadeľ a zaistíte prídržnou skrutkou.
Elektrická bezpečnosť
•
•
Nastavte hĺbku vŕtania tak, ako je popísané nižšie.
Dotiahnite bočnú rukoväť otáčaním držadla v smere
pohybu hodinových ručičiek.
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením.
Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
veľkosti napätia uvedenému na výkonovom
štítku prístroja.
Toto náradie nie je určené na použitie pre mládež
alebo nedospelé osoby bez dozoru. Deti musia byť
pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený kábel musí byť bezpečne vymenený
výrobcom alebo autorizovaným servisným zástupcom
firmy Black & Decker.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh a stropov
sa vždy poriadne uistite o polohe elektroinštalácie
a potrubia.
Voľba smeru otáčania
Pri vŕtaní a uťahovaní skrutiek nastavte pravý chod
(v smere hodinových ručičiek). Na uvoľňovanie skrutiek
a zaseknutých vrtákov použite ľavý chod (proti smeru
pohybu hodinových ručičiek).
•
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte spínač pre
voľbu chodu (3) smerom doľava.
•
Ak chcete zvoliť spätný chod, zatlačte spínač pre
voľbu chodu smerom doprava.
Varovanie! Nikdy nemeňte smer otáčania za chodu
motora.
Popis
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Prepínač pravého a ľavého chodu
4. Volič režimu vŕtania
5. Skľučovadlo
6. Hĺbkový doraz
7. Bočnú rukoväť
Skladanie prístroja
Voľba pracovného režimu
•
Pre vŕtanie do muriva prepnite volič režimu vŕtania
(4) do polohy .
•
Pre vŕtanie do ostatných materiálov a skrutkovanie
nastavte volič režimu (4) do polohy .
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Upevnenie bočnej rukoväte a hĺbkového dorazu (obr. A)
•
Otáčajte držadlom proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, až sa dá bočná rukoväť (7) nasunúť na
prednú časť náradia podľa obrázku.
•
Otočte bočnú rukoväť do požadovanej polohy.
•
Zasuňte hĺbkový doraz (6) do otvoru podľa
obrázku.
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. E)
•
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
uvoľnite bočnú rukoväť (7).
•
Nastavte hĺbkový doraz (6) do požadovanej polohy.
Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti
4
medzi špičkou vrtáku a predným koncom hĺbkového
dorazu.
•
Dotiahnite bočnú rukoväť otáčaním držadla v smere
pohybu hodinových ručičiek.
Zapnutie a vypnutie
•
Náradie zapnite stisnutím vypínača s reguláciou
otáčok (1). Otáčky náradia závisia na intenzite
stlačenia tohto spínača. Všeobecne používajte nižšie
otáčky pre väčšie priemery vrtákov a vyššie otáčky
pre menšie priemery.
•
Pre plynulý chod stisnite zaisťovacie tlačidlo (2)
a uvoľnite vypínač s reguláciou otáčok. Táto funkcia
je k dispozícii iba pri plných otáčkach. Táto funkcia
nepracuje v ľavom chode.
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite spínač
s reguláciou otáčok. Ak chcete náradie z plynulého
chodu vypnúť, stisnite opäť vypínač s reguláciou
otáčok a uvoľnite ho.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje
spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie týchto
výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte prosím
Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
KR603
KR604
KR605
Napájacie
napätie
VAC 230
230
230
Príkon
W 600
600
600
0 - 3100
0 - 3100
13
13
Otáčky
Príslušenstvo
min-1 0 - 3100
naprázdno
Výkon Vášho náradia závisí tiež od používaného
príslušenstva. Príslušenstvo Black & Decker a Piranha
je skonštruované tak, aby spĺňalo najvyšší štandard
kvality a zvyšovalo účinnosť Vášho náradia. Pri použití
tohto príslušenstva získate od Vášho náradia najlepšie
pracovné výsledky.
Maximálny priemer vŕtania
Údržba
Napájacie
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú
životnosť a zároveň minimálne nároky na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám
zaistí jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte napájací kábel od siete.
•
Pravidelne čistite vetracie drážky na náradí pomocou
mäkkej kefky alebo suchej handričky.
•
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
napätie
Príkon
Oceľ/betón
mm 13
Drevo
mm 25
Hmotnosť
25
25
1,95
1,95
KR654
KR655
VAC 230
230
230
W 650
650
650
0 - 3100
0 - 3100
kg 1,95
KR653
Otáčky
min-1 0 - 3100
naprázdno
Maximálny priemer vŕtania
Oceľ/betón
mm 13
13
13
Drevo
mm 25
25
25
1,95
1,95
Hmotnosť
kg 1,95
Vyhlásenie o zhode
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
KR603/KR604/KR605/KR653/KR654/KR655
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 60745, EN 61000
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrácie prenášané na obsluhu
KWA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
103 dB(A),
114 dB(A),
20,8 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Veľká Británia
1-4-2006
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
5
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043962 - 07-05-2007
6
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
7
8
E14728
WWW.2helpU.com
24 - 05 - 06
KR603 - KR604 - KR605 - KR653 - KR654 - KR655
TYP.
1
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising