KR603 | Black&Decker KR603 HAMMER DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-96 CZ
KR603
KR604
KR605
KR653
KR654
KR655
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše příklepová vrtačka Black & Decker je určena
k vrtání dřeva, kovu, plastů a zdiva, zrovna tak jako
ke šroubování. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití.
b.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
c.
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Označení “elektrické nářadí” ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na Vaše nářadí napájené ze sítě
(obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
d.
Pracovní prostor
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Znečištěný a řádně neosvětlený prostor
může být příčinou nehody.
S výkonným nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory
obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné
prostory. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo stojící
osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a vyhovující spoje
snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plochami
jako je potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od
elektrické sítě za něj netahejte. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
Používáte-li elektrické nářadí venku, používejte
prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.
Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím přemýšlejte. S nářadím
nepracujte, pokud jste unavení nebo pokud jste
f.
3
pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při práci s nářadím může
přivodit vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
ochranu zraku. Bezpečnostní výbava jako
je respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv,
pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snížuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím, než
nářadí připojíte do elektrické zásuvky zabezpečte,
aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na
pohyblivých částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě.Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte.Nenoste volný oděv
a šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volné šaty, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení
zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci.Použití těchto zařízení může
snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Netlačte příliš na nářadí. Používejte správný typ
nářadí pro vaši práci. Správné elektrické nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, bude-li používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který je určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte.Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před prováděním jakéhokoliv seřízení, před
výměnou příslušenství nebo před uložením
nářadí vždy odpojte napájecí kabel od zásuvky.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Elektrické nářadí je v rukou
neobeznámených osob nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda se u nářadí
nevyskytují vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
části, zlomené díly nebo jakékoliv jiné závady,
které mohou mít vliv na jeho správný chod.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými
čepelemi se méně zanášejí a lépe se ovládají.
g.
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vést
ke vzniku nebezpečných situací.
5.
a.
Opravy
Svěřte opravu Vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Nasazení vrtáku nebo šroubovací násady (obr. B & C)
Rychloupínací sklíčidlo se zajištěním hřídele (obr. B)
•
Otevřte sklíčidlo otáčením vnějšího prstence hlavy
(8) proti směru hodinových ručiček.
•
Do sklíčidla vložte násadu (9).
•
Pevně dotáhněte otočením objímky ve směru
hodinových ručiček.
Sklíčidlo utahované klíčem (obr. C)
•
Otevřte sklíčidlo otáčením vnějšího prstence hlavy
(10) proti směru hodinových ručiček.
•
Do sklíčidla vložte násadu (9).
•
Klíč (11) zasuňte do otvoru (12) na boční straně
sklíčidla a otáčením ve směru hodinových ručiček
sklíčidlo utáhněte.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro příklepové
vrtačky
•
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu
sluchu.
•
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
Sejmutí a nasazení sklíčidla (obr. D)
•
Čelisti sklíčidla rozevřete co nejvíce.
•
Odšroubujte ve směru hodinových ručiček pomocí
šroubováku přídržný šroub sklíčidla umístěný
uvnitř.
•
Do sklíčidla upněte imbusový klíč a udeřte do něj
kladivem tak, jak je znázorněno na obrázku.
•
Imbusový klíč vyjměte.
•
Otáčením proti směru hodinových ručiček sklíčidlo
vyšroubujte.
•
Sklíčidlo nasadíte zpět tak, že jej našroubujete na
hřídel a zajistíte přídržným šroubem.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací; z tohoto
důvodu není nutná ochrana uzemněním.
Vždy zkontrolujte, zda napětí zdroje odpovídá
velikosti napětí uvedené na výkonovém štítku
přístroje.
•
Toto nářadí není určeno k použití pro mládež nebo
nedospělé osoby bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
•
Poškozený napájecí kabel musí být bezpečně
vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisním
zástupcem firmy Black & Decker.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy
řádně ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
Volba směru otáčení
Pro vrtání a utahování šroubů použijte chod vpřed (po
směru hodinových ručiček). Pro uvolňování šroubů
a zaseklých vrtáků použijte zpětný chod (proti směru
hodinových ručiček).
•
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte spínač pro volbu
chodu (3) směrem doleva.
•
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte spínač pro volbu
chodu směrem doprava.
Varování! Nikdy neměňte směr otáčení za chodu
motoru.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Spínač s regulací otáček
2. Zajišťovací tlačítko
3. Přepínač chodu vpřed/vzad
4. Volič režimu vrtání
5. Sklíčidlo
6. Hloubkový doraz
7. Boční rukojeť
Kompletace přístroje
Volba provozního režimu
•
Pro vrtání do zdiva přepněte volič režimu vrtání (4)
do polohy .
•
Pro vrtání do ostatních materiálů a pro šroubování
nastavte volič režimů (4) do polohy .
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Upevnění boční rukojeti a hloubkového dorazu (obr. A)
•
Podle obrázku otáčejte držadlem proti směru pohybu
hodinových ručiček, až budete moci nasunout boční
rukojeť (7) na přední část nářadí.
•
Otočte boční rukojeť do požadované polohy.
•
Zasuňte hloubkový doraz (6) do otvoru podle
obrázku.
•
Nastavte hloubku vrtání tak, jak je popsáno níže.
•
Dotáhněte boční rukojeť otáčením držadla po směru
pohybu hodinových ručiček.
Nastavení hloubky vrtání (obr. E)
•
Uvolněte otočením držadla proti směru hodinových
ručiček boční rukojeť (7).
•
Nastavte hloubkový doraz (6) do požadované polohy.
Maximální hloubka vrtání odpovídá vzdálenosti mezi
špičkou vrtáku a předním koncem hloubkového
dorazu.
•
Dotáhněte boční rukojeť otáčením držadla po směru
hodinových ručiček.
4
Zapnutí a vypnutí
•
Zapněte nářadí stisknutím spínače s regulací otáček
(1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače. Obecně používejte nižší otáčky pro větší
průměry vrtáků a vyšší otáčky pro menší průměry.
•
Pro plynulý chod stiskněte zajišťovací tlačítko (2)
a uvolněte spínač s regulací otáček. Tato funkce je
k dispozici pouze při plných otáčkách. Tato možnost
nepracuje ve zpětném chodu.
•
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s regulací
otáček. Pro vypnutí nářadí za plynulého chodu stiskněte
opět spínač s regulací otáček a uvolněte jej.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého
značkového prodejce Black & Decker na adrese, která
je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
KR603
Napájecí napětí
Příkon
KR604
KR605
VAC 230
230
230
W 600
600
600
0 - 3100
0 - 3100
13
13
Otáčky
Příslušenství
naprázdno
min-1 0 - 3100
Výkon Vašeho nářadí záleží také na používaném
příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha
jsou zkonstruována tak, aby splňovala nejvyšší standardy
kvality a zvyšovala účinnost vašeho nářadí. Při použití
tohoto příslušenství získáte od Vašeho nářadí nejlepší
pracovní výsledky.
Maximální průměr vrtání
Údržba
Napájecí napětí
Ocel/beton
mm 13
Dřevo
mm 25
Hmotnost
kg 1,95
KR653
Příkon
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
provozní životnost a minimální nároky na údržbu. Řádná
péče o nářadí a jeho pravidelné čištění Vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
•
Pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
•
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné brusné nebo rozpouštěcí
čistící prostředky.
25
25
1,95
1,95
KR654
KR655
VAC 230
230
230
W 650
650
650
0 - 3100
0 - 3100
13
13
Otáčky
naprázdno
min-1 0 - 3100
Maximální průměr vrtání
Ocel/beton
mm 13
Dřevo
mm 25
Hmotnost
kg 1,95
25
25
1,95
1,95
ES Prohlášení o shodě
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
KR603/KR604/KR605/KR653/KR654/KR655
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 55014, EN 60745, EN 61000
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrací přenášených na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
103 dB(A),
114 dB(A),
20,8 m/s2
3 dB(A),
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-4-2006
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
5
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker
a s dokladem o nákupu) do jednoho
z pověřených servisních středisek
Black & Decker, která jsou autorizována
k provádění záručních oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043948 - 07-05-2007
6
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
7
8
E14728
WWW.2helpU.com
24 - 05 - 06
KR603 - KR604 - KR605 - KR653 - KR654 - KR655
TYP.
1
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising