KR603 | Black&Decker KR603 HAMMER DRILL instruction manual

382013 - 16 BAL
www.blackanddecker.eu
KR603
KR604
KR653
KR654
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
10
17
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
23
2
4
A
B
C
D
E
3
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš Вlack & Deckerjev električni udarni vrtalnik je
namenjen vrtanju v les, kovino, plastiko, beton ter
privijanju in odvijanju vijakov. To orodje je namenjeno
samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila
in navodila. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko to
povzroči električni udar, požar in/ali telesne
poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo
v prihodnje. Izraz “električno orodje” v vseh spodaj
navedenih opozorilih se nanaša na vaša električno
napajana (kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična) električna orodja.
1. Zagotovitev varnosti na območju delovanja
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot
so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte
adapterskih vtikačev. Nepredelani vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Vdor vode v električno
orodje poveča nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
4
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo
uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja na električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za
varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
SLOVENŠČINA
a. Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno
orodje. Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo. Ustrezno električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje s predpisano
hitrostjo in načinom uporabe.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo
orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Poškodovano električno
orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
g. Uporabljajte električno orodje, nastavke in
pribor v skladu s temi navodili, upoštevajte pa
tudi pogoje dela in vrsto dela, ki ga opravljate.
Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje
niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
5. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno
varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno
uporabo vrtalnikov in udarnih vrtalnikov.
♦
♦
♦
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko
povzroči izgubo sluha.
Uporabite pomožne držaje, ki so dobavljene
z orodjem. Izguba nadzora lahko povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor
♦
♦
♦
♦
♦
dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno držite
za izolirano površino. Če prerežete žico pod
napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po končanem
vrtanju, ker je lahko vroča.
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom
ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je
potrebno nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne
bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih za uporabo. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, priključkov ali način delovanja ni v skladu
s predpisanimi navodili v tem priročniku, obstaja
nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb orodja
ali opreme.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom
ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
rezil ali dodatkov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe orodja. Če delate z orodjem dalj časa,
5
SLOVENŠČINA
poskrbite za redne odmore.
Poškodbe sluha.
Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega orodja
(primer: rezanje lesa, še posebej hrasta,
bukve in MDF (mediapanske) plošče).
♦
♦
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana
vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna
ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost vira napajanja ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Вlack & Deckerjev serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
7. Stranski ročaj
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je
orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Montaža stranskega ročaja in omejevalnika
globine (sl. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Montaža vrtalnega svedra ali konice izvijača (sl.
B in C)
Vpenjalna glava brez ključa z zaklepom vretena
(sl. B)
♦ Odprite vpenjalno glavo tako, da zavrtite obroč
(8) v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev.
♦ Vstavite natični del svedra (9) v vpenjalno glavo.
♦ Z obračanjem spodnjega dela vpenjalne glave
v smeri gibanja urinega kazalca zategnite vpenjalno glavo.
Vpenjalna glava s ključem (sl. C)
♦ Odprite vpenjalno glavo tako, da zavrtite spodnji
del vpenjalne glave (10) v nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca.
♦ Vstavite natični del svedra (9) v vpenjalno glavo.
♦ Vstavite ključ vpenjalne glave (11) v vsako luknjo
(12) ob strani vpenjalne glave in zategnite v smeri
gibanja urinega kazalca.
Demontaža in montaža vpenjalne glave (sl. D)
♦
♦
Sestavni deli
♦
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele.
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Gumb za vklop zapore
3. Drsno stikalo za smer delovanja naprej/nazaj
4. Gumb za izbiro načina vrtanja
5. Vpenjalna glava
6. Omejevalnik globine
♦
♦
6
Obračajte oprijemni del ročaja v nasprotni smeri
gibanja urinega kazalca, dokler bo odprtina stranskega ročaja (7) dovolj velika, da ga vstavite na
orodje, kot prikazuje ilustracija.
Obrnite stranski ročaj v želeni položaj.
V montažno luknjo vstavite omejevalnik globine
(6), kot je prikazano.
Nastavite globino vrtanja, kot je opisano spodaj.
Z obračanjem oprijemnega dela ročaja v smeri
gibanja urinega kazalca zategnite stranski ročaj.
♦
Do konca odprite vpenjalno glavo.
Odstranite pritrdilni vijak znotraj vpenjalne glave
tako, da ga odvijete v smeri gibanja urinega
kazalca s pomočjo izvijača.
Privijte Allen ključ v vpenjalno glavo in udarite
s kladivom, kot je prikazano.
Odstranite Allen ključ.
Vpenjalno glavo odstranite tako, da jo zavrtite
v nasprotno smer gibanja urinih kazalcev.
Vpenjalno glavo lahko ponovno namestite tako,
da jo privijete v vreteno in pritrdite s pritrdilnim
vijakom.
SLOVENŠČINA
Uporaba
Pribor
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga uporabljate. Вlack & Deckerjevi pripomočki Piranha so
izdelani po najvišjih merilih kakovosti in zasnovani
tako, da od orodja dobite najboljšo delovno storilnost.
Z uporabo tega pribora boste lahko svoje orodje kar
najbolj učinkovito izkoristili.
Opozorilo! Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop
preverite lokacije električnih in drugih napeljav.
Izbira smeri vrtenja
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo
v smeri naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri
odvijanju vijakov ali odstranjevanju zagozdenega
svedra uporabite rotacijo v smeri nazaj (v nasprotni
smeri gibanja urinih kazalcev).
♦ Za izbiro vrtenja v desno, pomaknite stikalo za
smer delovanja naprej/nazaj (3) v levo.
♦ Za izbiro vrtenja v levo, pomaknite stikalo za smer
delovanja naprej/nazaj v desno.
Opozorilo! Nikoli ne spreminjajte smeri rotacije med
delovanjem motorja.
Izbira načina vrtanja
♦
♦
Za vrtanje v beton, nastavite gumb za izbiro
načina vrtanja (4) v položaj.
Za vrtanje v druge materiale, nastavite gumb za
izbiro načina vrtanja (4) v
položaj.
Nastavitev globine vrtanja (sl. E)
♦
♦
♦
Zrahljajte stransko držalo (7), tako da zavrtite
držalo v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca.
Nastavite omejevalnik globine (6) na želeno
nastavitev. Maksimalna globina vrtanja je enaka
razdalji med vrhom svedra in sprednjo stranjo
merilnika globine.
Privijte stransko držalo, tako da zavrtite držalo
v smeri gibanja urinega kazalca.
Vklop in izklop
♦
♦
♦
Orodje vključite s pritiskom stikala za spreminjanje hitrosti (1). Hitrost orodja je odvisna od
dolžine pritiska na stikalo. Praviloma uporabljajte
nižje hitrosti za vrtanje vrtin velikega premera in
visoke hitrosti za vrtanje vrtin manjšega premera.
Za neprekinjeno vrtanje pritisnite gumb za vklop
zapore (2) in sprostite stikalo za izbiro hitrosti.
Ta možnost je na voljo samo pri maks. hitrosti.
Ta možnost ne deluje pri vrtenju v obratno smer
(levo smer).
Orodje izklopite tako, da sprostite stikalo za izbiro
hitrosti. Med neprekinjenim delovanjem izključite
orodje tako, da ponovno pritisnete na stikalo za
izbiro hitrosti in ga sprostite.
Vzdrževanje
Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju
z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega
čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja izključite
orodje in ga izklopite iz vira napajanja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže vašega orodja
z mehko ščetko ali suho krpo.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
Zamenjava električnega napajalnega vtikača
(samo Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko napetostnega
voda novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega
voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za namestitev
vtikačev ustrezne kakovosti. Priporočena varovalka:
5 A.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med
mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo
nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih
7
SLOVENŠČINA
odpadkov, lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer ste
kupili nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
KR603/KR604/KR653/KR654
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Za več informacij kontaktirajte Black & Decker na
spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo stran
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke
in daje to izjavo v korist Вlack & Deckerja.
Tehnični podatki
Vhodna izmenična napetost VAC
Vhodna moč
W
Hitrost delovanja brez
obremenitve
min-1
Največja kapaciteta vrtanja
Kovina/beton
mm
Les
mm
Masa
kg
Vhodna izmenična napetost VAC
Vhodna moč
W
Hitrost delovanja brez
obremenitve
min-1
Največja kapaciteta vrtanja
Kovina/beton
mm
Les
mm
Masa
kg
KR603
Tip 1-2
230
600
KR604
Tip 1-2
230
600
0-3,100 0-3,100
13
25
1,95
13
25
1,95
KR653
Tip 1-2
230
650
KR654
Tip 1-2
230
650
0-3,100 0-3,100
13
25
1,95
13
25
1,95
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 103 dB (A), negotovost
(K) 3 dB (A)
Akustična moč (L pA) 114 dB(A), negotovost (K)
3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu z EN 60745:
Udarno vrtanje v beton (ah, ID) 24,1 m/s2, negotovost
(K) 1,5 m/s2
Vrtanje v kovino (ah, D) 6,4 m/s2, negotovost (K)
2,0 m/s2
8
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
31.3.2010
SLOVENŠČINA
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24
mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker jamči, da
bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili
podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke
ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen
v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Prosimo obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi Вlack & Decker
izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih
izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij
glede blagovne znamke Вlack & Decker in njegovih
izdelkih, obiščite spletno stran www.blackanddecker.co.uk
Ne pozabite registrirati kupljenega izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Prijavite vaš izdelek preko spleta www.blackanddecker.co.uk/productregistration ali pošljite vaše
ime in priimek in kodo izdelka na Вlack & Decker
v svoji državi.
9
HRVATSKI
Namjena
Ova udarna bušilica Вlack & Decker udarna bušilica
predviđena je za bušenje u drvu, metalu, plastici i zidarstvu te radovima s vijcima. Ovaj je alat predviđen
isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Područje rada držite čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju
nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih alata
s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne
utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
10
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem
droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve za podešavanje i sl.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje bolji
nadzor nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje prašine
može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite
ispravan električni alat za vašu primjenu.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti
HRVATSKI
posao brzinom za koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad s alatom osobama koje nisu upoznate
s njim ili s ovim uputama. Električni alati opasni
su u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava
upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama i uzimajući
u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno
obaviti. Upotreba električnih alata za poslove
za koje nije namijenjen može dovesti do opasnih
situacija.
5. Servis
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost
upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice.
♦
♦
♦
Tijekom upotrebe udarnih bušilica koristite
zaštitu za sluh. Izlaganje buci može izazvati
oštećenje sluha.
Rabite pomoćne rukohvate isporučene uz
alat. Gubitak nadzora može izazvati osobne
ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje
bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima ili kabelom alata. U slučaju kontakta
reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se
♦
♦
♦
♦
♦
napon može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati električni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom
ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može
dovesti do gubitka kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje nastavka za bušenje
odmah nakon bušenja jer može biti vruć.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je
pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu
uređaja. Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Predviđena namjena opisana je u priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom priručniku
može predstavljati opasnost od osobne ozljede
i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih
osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili
im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovite pauze tijekom dulje
uporabe bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom uporabe alata (npr.
11
HRVATSKI
prilikom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i može se koristiti za međusobno uspoređivanje alata.
Deklarirana vrijednost emisije vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran i žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker, radi izbjegavanja opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač s regulacijom brzine
2. Tipka za blokiranje
3. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
4. Birač načina bušenja
5. Glava
6. Graničnik dubine
7. Bočni rukohvat
12
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje bočnog rukohvata i graničnika
dubine (sl. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Ručku zakrenite u smjeru suprotnom od kazaljki
na satu kako biste bočni rukohvat (7) mogli namjestiti na prednji dio alata, kao što je prikazano
na slici.
Bočni rukohvat zakrenite u željeni položaj.
Graničnik dubine (6) umetnite u otvor držača,
kako je prikazano na ilustraciji.
Postavite dubinu bušenja, kako je opisano u daljnjem tekstu.
Bočni rukohvat pritegnite okretanjem ručke
u smjeru kazaljki na satu.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za bušenje ili
odvijanje (sl. B i C)
Samozatezna glava s blokadom osovine (sl. B)
♦ Otvorite glavu zakretanjem obujmice (8) suprotno
od kazaljke na satu.
♦ Osovinu nastavka (9) umetnite u glavu.
♦ Glavu pritegnite okretanjem obujmice u smjeru
kazaljki na satu.
Glava s ključem (sl. C)
♦ Otvorite glavu zakretanjem obujmice (10) suprotno od kazaljke na satu.
♦ Osovinu nastavka (9) umetnite u glavu.
♦ Ključ za glavu (11) umetnite u svaki otvor (12)
na bočnoj strani glave i zakrenite ga u smjeru
kazaljki na satu dok ne pritegnete glavu.
Uklanjanje i ponovno postavljanje glave (sl. D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Glavu otvorite najviše koliko je moguće.
Uklonite vijak držača glave, koji se nalazi u glavi,
zakrećući ga odvijačem u smjeru kazaljki na satu.
U glavu pritegnite šesterokutni ključ i udarite ga
čekićem kao što je prikazano.
Uklonite šeterokutni ključ.
Uklonite glavu zakretanjem u smjeru suprotnom
od kazaljki na satu.
Da biste ponovno namjestili glavu, navijte je na
osovinu i osigurajte je vijkom za držanje glave.
Uporaba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Upozorenje! Prije bušenja u zidu, podu ili stropu
provjerite raspored ožičenja i cijevi.
HRVATSKI
Odabir smjera rotacije
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite rotaciju
"prema naprijed" (u smjeru kazaljki na sati). Za oslobađanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za bušenje
upotrijebite obrnutu rotaciju (suprotno od smjera
kazaljki na sati).
♦ Za odabir rotacije "prema naprijed" klizni preklopnik za rad naprijed/natrag (3) pritisnite u lijevu
stranu.
♦ Za odabir suprotne rotacije pritisnite klizni preklopnik za rad naprijed/natrag udesno.
Upozorenje! Smjer rotacije nikad ne mijenjajte dok
motor radi.
Odabir načina bušenja
♦
♦
Za bušenje zidova postavite birač načina bušenja
(4) u položaj .
Za bušenje u drugim materijalima i za rad s vijcima, birač načina bušenja (4) postavite u položaj
.
Postavljanje dubine bušenja (sl. E)
♦
♦
♦
Bočni rukohvat (7) olabavite okretanjem ručke
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
Graničnik dubine (6) postavite u željeni položaj.
Najveća dubina bušenja jednaka je udaljenosti
između vrha nastavka za bušenje i prednjeg ruba
graničnika dubine.
Bočni rukohvat pritegnite okretanjem ručke
u smjeru kazaljki na satu.
svojih mogućnosti.
Održavanje
Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz
minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja isključite alat i odvojite napajanje.
♦ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
Za uključivanje alata pritisnite prekidač s regulatorom brzine (1). Brzina alata ovisi o jačini
pritiska na prekidač. Kao općenito pravilo, kod
nastavaka za bušenje većih promjera primijenite
manje brzine, a kod nastavaka za bušenje manjih
promjera primijenite veće brzine.
Za kontinuirani rad pritisnite tipku za blokiranje
(2) i pustite prekidač za regulaciju brzine. Ta je
mogućnost dostupna samo pri punoj brzini. Ova
opcija ne radi tijekom obratne rotacije.
Za isključivanje alata otpustite prekidač s regulatorom brzine. Za isključivanje alata dok radi
kontinuirano ponovo pritisnite i pustite prekidač
s regulatorom brzine.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru. Dodatni pribori Black & Decker i Piranha
proizvedeni su s visokim standardnima i projektirani
kako bi poboljšali karakteristike alata. Korištenjem
tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od
Ako je Vaš Вlack & Decker proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj
proizvod za odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i pakiranja omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga prikupiti
u naše ime.
13
HRVATSKI
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Вlack & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/beton
Drvo
Masa
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/beton
Drvo
Masa
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
KR603
Tip 1-2
230
600
0-3.100
KR604
Tip 1-2
230
600
0-3.100
13
25
1,95
13
25
1,95
KR653
Tip 1-2
230
650
0-3.100
KR654
Tip 1-2
230
650
0-3.100
13
25
1,95
13
25
1,95
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 103 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 114 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Udarno bušenje u betonu (ah, ID) 24,1 m/s2, netočnost
(K) 1,5 m/s2
Bušenje u metalu (ah, D) 6,4 m/s2, nesigurnost (K)
2,0 m/s2
14
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KR603/KR604/KR653/KR654
Tvrtka Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Вlack & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
31.3.2010.
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod rabljen za trgovanje, u profesionalnoj
primjeni ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete
provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog ureda tvrtke
Вlack & Decker, na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker
servisa i potpuni detalji o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima, dostupni su putem Interneta
na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.
co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima
i posebnim ponudama Dodatne informacije o tvrtki
Black & Decker i našem rasponu proizvoda dostupne
su na lokaciji www.blackanddecker.co.uk
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Vaš proizvod registrirajte na internetu putem stranice
www.blackanddecker.co.uk/productregistration ili
vaše podatke i šifru proizvoda pošaljite predstavništvu tvrtke Вlack & Decker u vašoj zemlji.
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će
se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka
proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po
izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
16
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaša Вlack & Decker udarna bušilica dizajnirana je
za bušenje u drvetu, metalu, plastici, za klesarske
radove, kao i za svrhe odvijanja i uvrtanja. Ovaj alat
je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđe17
SRPSKI
noj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice.
♦
♦
♦
18
Nosite štitnike za uši kad radite sa udarnim
bušilicama. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su isporučene
uz alat. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih
povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene
vodove ili preseče sopstveni kabl. Rezni pri-
♦
♦
♦
♦
♦
bor koji dodirne strujni kabl može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih ili
cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude veoma
vruć.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene
ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom
ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja
od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
SRPSKI
♦
♦
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
Slabljenje sluha.
Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Dugme za blokadu
3. Klizač za hod napred/nazad
4. Birač režima bušenja
5. Stezna glava
6. Graničnik za dubinu
7. Bočna drška
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Nameštanje bočne drške i graničnika za dubinu
(sl. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Okrećite rukohvat suprotno smeru kretanja
kazaljke na satu da biste mogli da pomerite
bočnu dršku (7) na prednji deo alata, kao što je
pokazano na slici.
Okrenite bočnu dršku u željeni položaj.
Umetnite graničnik za dubinu (6) u montažni
otvor, kao što je pokazano na slici.
Dubinu bušenja podesite kao što je opisano
u nastavku.
Pričvrstite bočnu dršku okretanjem rukohvata
u smeru kretanja kazaljke na satu.
Postavljanje i skidanje burgije ili bita odvijača
(sl. B i C)
Stezna glava bez ključa sa blokadom vretena
(sl. B)
♦ Otvorite steznu glavu okretanjem prihvata (8)
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
♦ Ubacite osovinu bita (9) u steznu glavu.
♦ Pričvrstite steznu glavu okretanjem prihvata
u smeru kretanja kazaljke na satu.
Stezna glava sa ključem (sl. C)
♦ Otvorite steznu glavu okretanjem prihvata (10)
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
♦ Ubacite osovinu bita (9) u steznu glavu.
♦ Umetnite ključ stezne glave (11) u svaki otvor (12)
na bočnoj strani stezne glave i okrećite u smeru
kazaljke na satu dok se ne učvrsti.
Skidanje i ponovno nameštanje stezne glave
(sl. D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Otvorite steznu glavu što više.
Uklonite zadržni zavrtanj stezne glave, koji se
nalazi na steznoj glavi, tako što ćete ga okretati
u smeru kazaljke na satu pomoću odvijača.
Pritegnite imbus u steznu glavu i udarite ga
čekićem kao što je pokazano na slici.
Izvadite imbus ključ.
Uklonite steznu glavu tako što ćete je okretati
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
Da biste ponovo namestili steznu glavu, navrtite
je na osovinu i učvrstite je pomoću zadržnog
zavrtnja stezne glave.
19
SRPSKI
Upotreba
Pribori
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
Black & Decker i Piranha pribori su izrađeni po standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da poboljšaju
performanse vašeg alata. Korišćenjem ovih pribora
postići ćete najbolje rezultate sa vašim alatom.
Upozorenje! Pre bušenja u zidovima, podovima ili
plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih instalacija.
Biranje smera okretanja
Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite okretanje
unapred (u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje
zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije, koristite
okretanje unazad (suprotno smeru kazaljke na satu).
♦ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite klizač
za hod napred/nazad (3) na levo.
♦ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite klizač
za hod napred/nazad na desno.
Upozorenje! Nikad ne menjajte smer rotacije dok
motor radi.
Biranje režima bušenja
♦
♦
Za bušenje u kamenu, birač režima bušenja (4)
postavite u položaj .
Za bušenje u drugim materijalima i odvijanje
i uvrtanje, birač režima bušenja (4) postavite
u položaj .
Podešavanje dubine bušenja (sl. E)
♦
♦
♦
Otpustite bočnu dršku (7) okretanjem rukohvata
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
Postavite graničnik za dubinu (6) u željeni položaj. Maksimalna dubina bušenja je jednaka razlici
između vrha burgije i prednjeg kraja graničnika
za dubinu.
Pričvrstite bočnu dršku okretanjem rukohvata
u smeru kretanja kazaljke na satu.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
20
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje i regulator brzine (1). Brzina
alata zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli
prekidač. Po pravilu, manje brzine koristite za
burgije većeg prečnika, a veće brzine za burgije
manjeg prečnika.
Za neprekidan rad, pritisnite dugme za blokadu
u uključenom položaju (2) i pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje i regulator brzine. Ova
opcija je na raspolaganju samo uz punu brzinu.
Ova opcija ne radi sa okretanjem unazad.
Da biste isključili alat, pustite prekidač za uključivanje i isključivanje i regulator brzine. Da isključite alat koji se nalazi u neprekidnom režimu rada,
još jednom pritisnite prekidač za uključivanje
i isključivanje i regulator brzine a zatim ga pustite.
Održavanje
Vaš alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od
pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Вlack & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
SRPSKI
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Вlack & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina u praznom hodu
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/beton
Drvo
Težina
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina u praznom hodu
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/beton
Drvo
Težina
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
KR603
Tip 1-2
230
600
0-3,100
KR604
Tip 1-2
230
600
0-3,100
13
25
1,95
13
25
1,95
KR653
Tip 1-2
230
650
0-3,100
KR654
Tip 1-2
230
650
0-3,100
13
25
1,95
13
25
1,95
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KR603/KR604/KR653/KR654
Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na
sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
31.3.2010
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 103 dB(A), nesigurnost (K)
3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 114 dB(A), nesigurnost (K)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Udarno bušenje u opeci (ah, ID) 24,1 m/s2, odstupanje
(K) 1,5 m/s2
Bušenje u metalu (ah, D) 6,4 m/s2, odstupanje (K)
2,0 m/s2
21
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem adrese
koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Вlack & Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim
proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk
Nemojte zaboraviti da registrujete svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrujte svoj proizvod preko Interneta na adresi
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ili pošaljite svoje ime, prezime i kod proizvoda predstavništvu kompanije Вlack & Decker u vašoj zemlji.
22
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Вlack & Decker електропневматски чекан
е наменет за дупчење во дрво, метал, пластика
и градежен материјал, како и за одвртување и навртување на завртки. Алатката е наменета само
за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за
безбедност и долу наведените упатства
може да доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за
безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или
на електрична алатка што работи на батерии
(без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
a. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
23
МАКЕДОНСКИ
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
a. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
24
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за безбедност за дупчалки и ударни
дупчалки.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Носете штитници за ушите кога употребувате ударни дупчалки. Изложеноста на бучава
може да предизвика губење на слухот.
UКористете ги помошните рачки што доаѓаат со алатката. Губењето на контрола може
да предизвика повреда кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки за изолираните површини за држење кога вршите
работа при која додатокот за сечење може
да дојде во допир со скриени жици или со
сопствениот кабел. Додаток за сечење што
се допира на гола жица може да ги наелектризира изложените метални делови од електричната алатка и да му нанесе електричен
удар на ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака
или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот за
дупчење веднаш после дупчењето затоа што
може да биде загреан.
Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
МАКЕДОНСКИ
♦
употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност. Треба да
се надгледуваат децата за да се осигура дека
не си играат со апаратот.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, осигурајте се дека
правите повремени паузи.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка
на дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад
со стандардната метода за тестирање според EN
60745 и можат да се користат за споредување на
една алатка со друга. Декларираната вредност
на емитирани вибрации може исто така да се
користи за прелиминарна проценка на изложеност
на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора
да го прочита упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не е
потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Копче за блокирање
3. Лизгач за напред и назад
4. Избирач на режим за дупчење
5. Футер
6. мерач на длабочина
7. Странична рачка
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
25
МАКЕДОНСКИ
изваден од приклучницата.
Монтирање на страничната рачка и на прачката
за подесување на длабочината (скица А)
♦
♦
♦
♦
♦
Завртете ја дршката во спротивна насока од
стрелките на часовникот колку што е потребно
за да се навлече страничната рачка (7) на
предниот дел од алатката како што е прикажано.
Завртете ја страничната рачка во посакуваната положба.
Вметнете ја прачката за подесување на длабочината (6) во дупката за монтирање како
што е прикажано.
Подесете ја длабочината на дупчењето како
што е опишано долу.
Затегнете ја страничната рачка така што ќе
ја вртите дршката во насока на стрелките на
часовникот.
Монтирање на додатоци за дупчење или
одвртување (скици В и С)
Брзостезен футер со кочница за вретено
(скица В)
♦ Отворете го футерот со вртење на обвивката
(8) во спротивна насока од стрелките на часовникот.
♦ Вметнете ја дршката на додатокот (9) во футерот.
♦ Затегнете го футерот така што ќе ја вртите
обвивката во насока на стрелките на часовникот.
Футер со клуч (скица С)
♦ Отворете го футерот со вртење на обвивката
(10) во спротивна насока од стрелките на
часовникот.
♦ Вметнете ја дршката на додатокот (9) во футерот.
♦ Вметнете го клучот од футерот (11) во секоја
од дупките (12) на футерот и вртете во насока
на стрелките на часовникот се додека не се
прицврсти.
♦
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Предупредување! Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избирање на насока на вртење
За дупчење и навртување на завртки, употребувајте вртење напред (во насока на стрелките
на часовникот). За одвртување на завртки или
отстранување на заглавени додатоци за дупчење,
употребувајте вртење назад (во спротивен правец
од стрелките на часовникот).
♦ За да изберете вртење напред, турнете го
лизгачот за напред и назад (3) на лево.
♦ За да изберете вртење назад, турнете го
лизгачот за напред и назад на десно.
Предупредување! Никогаш не ја менувајте насоката на вртење додека моторот работи.
Избирање на режимот за дупчење
♦
♦
♦
♦
♦
26
Отворете го футерот што е можно повеќе.
Отстранете ја завртката што го држи футерот
така што ќе ја вртите во насока на стрелките
на часовникот со помош на шрафцигер.
Прицврстете хексагонален клуч во футерот
и удрете го со чекан како што е прикажано.
Отстранете го хексагоналниот клуч.
Отстранете го футерот така што ќе го вртите
За дупчење во ѕидна конструкција, поставете
го избирачот на режим за дупчење (4) на
позиција.
За дупчење во други материјали и за одвртување и навртување, поставете го избирачот
на режим за дупчење (4) на
позиција.
Подесување на длабочината на дупчење
(скица Е)
♦
♦
Монтирање и отстранување на футерот (скица
Г)
♦
♦
во спротивна насока од стрелките на часовникот.
За повторно да го монтирате футерот, навртете го на вретеното и прицврстете го со
завртката што го држи футерот.
♦
Разлабавете ја страничната рачка (7) така што
ќе ја вртите дршката во спротивна насока од
стрелките на часовникот.
Поставете ја прачката за подесување на длабочината (6) во посакуваната положба. Максималната длабочина на дупчење е еднаква
на растојанието помеѓу врвот на додатокот
за дупчење и предниот крај на прачката за
подесување на длабочината.
Затегнете ја страничната рачка така што ќе
ја вртите дршката во насока на стрелките на
часовникот.
Вклучување и исклучување
♦
За вклучување на алатката, притиснете го
прекинувачот (1). Брзината на алатката зависи
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
од тоа колку е притиснат прекинувачот. Како
општо правило, употребувајте ги помалите
брзини за додатоци за дупчење со големи
дијаметри, а поголемите брзини за додатоци
за дупчење со мали дијаметри.
За непрекинато работење, притиснете го
копчето за блокирање (2) и отпуштете го прекинувачот. Оваа опција е достапна само при
полна брзина. Оваа опција не е достапна при
обратно вртење.
За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот. За исклучување на алатката
кога е во режимот за непрекинато работење,
притиснете го прекинувачот уште еднаш и отпуштете го.
Додатоци
Работните карактеристики на Вашата алатка
зависат од додатоците што ги употребувате.
Приборот на Black & Decker и Piranha е изработен
спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на
Вашата алатка. Со употреба на овие додатоци ќе
извлечете максимум од Вашата алатка.
Одржување
Вашата електрична алатка е направена да работи
долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи
од правилната грижа за алатката и редовното
чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било
какво одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од струја.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка со употреба на мека четка
или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
на терминалот за заземјување. Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни
приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Вlack & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Технички податоци
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот проводник на приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува
KR603
Тип 1-2
Влeзен напон
Vнаизменична струја 230
Влезна моќност
W 600
Брзина без оптоварување min-1 0-3,100
Максимален дијаметар на дупчење
Челик/бетон
мм 13
Дрво
мм 25
Тежина
кг 1.95
KR604
Тип 1-2
230
600
0-3,100
13
25
1.95
27
МАКЕДОНСКИ
KR653
Тип 1-2
Влeзен напон
Vнаизменична струја 230
Влезна моќност
W 650
Брзина без оптоварување min-1 0-3,100
Максимален дијаметар на дупчење
Челик/бетон
мм 13
Дрво
мм 25
Тежина
кг 1.95
KR654
Тип 1-2
230
650
0-3,100
13
25
1.95
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 103 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 114 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Ударно дупчење во бетон (ah, ID) 24.1 m/s2, отстапување (K) 1.5 m/s2
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KR603/KR604/KR653/KR654
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-1
За повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса
или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
Дупчење во метал (ah, D) 6.4 m/s2, отстапување
(K) 2.0 m/s2
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на производи
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
31/03/2010
28
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува Вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени Black & Decker сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
Ве молиме да го посетите нашиот сајт www.
blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk
Не заборавајте да го регистрирате Вашиот
производ!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирајте го Вашиот производ на интернет адресата www.blackanddecker.co.uk/
productregistration или испратете ги Вашето име,
презиме и шифра на производот на претставникот
на Вlack & Decker во Вашата држава.
zst00205501 - 25-04-2013
29
30
21
2
23
27
19
40
E14728
18
24
22
20
30
29
25
34
46
16
48
31
2
11
41
10
www.2helpU.com
14
13
12
5
8
9
45
4
26
37
36
35
01 - 02 - 08
800
AE
1
KR603 - KR604 - KR605 - KR653 - KR654 - KR655 - KR702
6
47
1
TYP.
1-2
МАКЕДОНСКИ
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising