DW712 | DeWalt DW712 MITRE SAW Type 2 instruction manual

599111-32 SK
DW712
2
3
4
5
6
7
8
POKOSOVÁ PÍLA
DW712
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Blahoželáme Vám!
Rozhodli ste sa pre náradie firmy DEWALT.
Dlhé roky skúseností a nepretržitý inovačný
proces robia z firmy D E WALT právom
spoľahlivého partnera pre všetkých užívateľov
profesionálneho náradia.
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenie životnosti náradia alebo jeho
poškodenie v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Technické údaje
dB(A)
Akustický tlak (LpA)
dB(A)
Akustický výkon (LWA)
Vibrácie prenášané na obsluhu
m/s2
Napätie
V
Výkon
W
Priemer kotúča
mm
Priemer hriadeľa otvoru kotúča
mm
Max. hrúbka kotúča
mm
Max. otáčky
min-1
Max. šírka obrobku pri 90°
mm
Max. šírka obrobku pri 45°
mm
Max. hĺbka rezu pri 90°
mm
Max. hĺbka pri šikmom reze 45°
mm
Max. uhol pokosu
Vľavo
Vpravo
Max. uhol šikmého rezu
Vľavo
Vpravo
Pokos 0°
Výsledná šírka pri max. výške 70mm
mm
Výsledná výška pri max. šírke 300mm mm
Pokos 45° vľavo
Výsledná šírka pri max. výške 70mm mm
Výsledná výška pri max. šírke 212mm mm
Pokos 45° vpravo
Výsledná šírka pri max. výške 70mm mm
Výsledná výška pri max. šírke 212mm mm
Šikmý rez 45° vľavo
Výsledná šírka pri max. výške 50mm
mm
Výsledná výška pri max. šírke 300mm mm
Pokos 31,62°, šikmý rez 33,85°
Výsledná výška pri max. šírke 254mm mm
Doba automatického zastavenia kotúča s
Účinnosť odsávača prachu
mg/m3
Hmotnosť
kg
Istenie
DW712
90
103
<2,5
230
960
216
30
1,8
4600
300
212
70
50
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor bol skonštruovaný len pre
jedno napätie. Vždy preto skontrolujte, či
napájacie napätie akumulátora zodpovedá
napätiu uvedenému na typovom štítku prístroja.
Taktiež skontrolujte, či napájacie napätie
nabíjačky súhlasí s napätím celej siete.
Vaša nabíjačka DEWALT má dvojitú
izoláciu zodpovedajúcu norme
EN 60335.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je úplne nutné, vyhnite sa použitiu
predlžovacieho sieťového kábla. Používajte
schválený predlžovací kábel dostačujúci pre
príkon náradia (viď. technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 1mm 2 a jeho maximálna
dĺžka je 30m. Pri použití kábla na cievke vždy
odmotajte celú dĺžku kábla.
50°
60°
48°
2°
300
70
Obsah balenia
212
70
212
70
300
50
1
1
1
1
1
Zmontovaná píla
Kľúč na upevnenie kotúča
Rezný kotúč
Návod na obsluhu
Nákres rozloženej zostavy
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia alebo jeho
príslušenstva.
Pred uvedením náradia do prevádzky
venujte, prosím, čas pozornému
preštudovaniu a pochopeniu tomuto
návodu.
•
65
<5,0
<2,0
19,5
Popis prístroja (obr. A1 - A6)
Vaša pokosová píla DW712 bola skonštruovaná
pre profesionálne rezanie dreva, drevených
výrobkov, hliníku a plastov. Pomocou tejto
230V 10A sieť
9
píly budete jednoducho, presne a bezpečne
vykonávať kolmé, šikmé a uhlové rezy.
•
Obr. A1
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Hlavný vypínač
Pohyblivý spodný kryt
Ľavá vodiaca lišta
Páčka nastavenia uhla sklonu
Západka
Uhlová stupnica
Pravá vodiaca lišta
Doraz nastavenia strednej polohy sklonu
Doraz nastavenia sklonu
Stupnica sklonu
Aretačná páčka sklonu
Doraz nastavenia drážky
Aretačný gombík posuvu
Zaisťovací kolík hlavy
Nastavovacia skrutka hĺbky drážky
Zaisťovacie tlačidlo hriadeľa
Uvoľňovacia páčka zaistenia hlavy
Madlo
Gombík nastavenia rýchlosti
•
•
Nikdy nepoužívajte pílu bez
stabilizátora.
Uchytenie k pracovnej doske (obr. C)
•
Obr. A2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Vysuňte stabilizátor (29) tak, aby sa dotýkal
pracovného povrchu. Pritiahnite skrutky
(39).
Uvoľnite aretačný kolík posuvu (13)
a zatlačte hlavu píly dozadu, aby sa zaistila
v zadnej polohe.
Zatlačte madlo (18) smerom dole a vytiahnite
zaisťovací kolík (14) podľa vyobrazenia.
Pomaly uvoľňujte tlak až sa hlava zdvihne
do hornej polohy.
Horný kryt
Prachová odpadová trubica
Posuvy
Kľúč na upevnenie kotúča
Tlačidlo vynulovania dorazu sklonu
Doraz nastavenia vertikálnej polohy
Stabilizátor
Zaisťovací gombík ľavej vodiacej lišty
Výrez pre uchopenie
Rezná doska
•
•
Zvláštne príslušenstvo
Obr. A4
Na uľahčenie uchytenia píly k pracovnej
doske sú všetky nôžky rámu vybavené
otvormi (40) s dvoma rôznymi priemermi.
Na prichytenie použite len jeden rozmer; nie
je nutné použiť všetky otvory. Pílu k doske
pevne pritiahnite. Kvôli zlepšeniu mobilnosti
môžete pílu priskrutkovať k preglejke o
hrúbke najmenej 12,5 mm. Potom sa dá
píla prichytiť k pracovnému stolu svorkami
a jednoducho a rýchlo premiestniť na inú
pracovnú plochu.
Ak pripevňujete pílu k preglejke, nesmie
skrutka preniknúť cez spodnú plochu.
Preglejka musí ležať rovno na pracovnej
doske. Pílu môžete k pracovnej doske
upevniť tiež svorkami a to na výstupkoch
s otvormi pre úchytné skrutky. Upnutie
v iných bodoch by bránilo správnemu chodu
píly.
Skontrolujte, či povrch určený na upnutie
píly nie je deformovaný alebo nerovný.
Zabránite zaseknutiu píly a nepresnostiam.
Ak sa píla na povrchu kníše, podložte jednu
z nožičiek tak, aby bola stabilná.
35 Stojan
Kompletácia
Obr. A5
Pred skompletovaním náradie vždy
odpojte od prívodu elektrického prúdu.
36 Vložka vodiacej lišty
Obr. A6
Montáž kotúča píly (obr. E1 - E5)
37 Sada lapača prachu
•
Obr. A7
•
38 Prepravný popruh
Montáž a nastavenie
Vybalenie (obr. B1 a B2)
•
•
Vyberte pílu opatrne z prepravného obalu.
10
Stlačením páčky (17) uvoľnite spodný kryt (2)
a potom kryt čo možno najviac zdvihnite.
Povoľte dostatočne zaisťovaciu skrutku (43)
tak, aby bolo možné presunúť konzolu krytu
(44) a tým uvoľniť prístup k zaisťovacej
skrutke kotúča (45).
Spodný kryt majte stále v hornej polohe pri
skrutke (43) a zatlačte zaisťovacie tlačidlo
hriadeľa (16). Druhou rukou uvoľnite
pomocou kľúča (26) zaisťovaciu skrutku
kotúča (45) – v smere hodinových ručičiek
(ľavý závit).
(7) a kotúču píly (47) (obr. F3).
Príložník sa nesmie dotýkať ostria
zubov kotúča.
•
Zablokovanie hriadeľa: zatlačte tlačidlo
podľa obrázku a otáčajte hriadeľom, až
kým neucítite, že zacvakol v správnej
polohe. Tlačidlo držte aj naďalej, aby
sa hriadeľ nepretáčal.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyberte zaisťovaciu skrutku (45) a vonkajšiu
upínaciu prírubu (46).
Nasaďte kotúč píly (47) na osadenie (48)
vnútornej upínacej príruby (49). Dbajte pri
tom na správny smer rotácie kotúča – zuby
na spodnej strane musia smerovať k zadnej
časti píly (smerom od obsluhy).
Nasaďte vonkajšiu upínaciu prírubu (46).
Pridržte zaisťovacie tlačidlo hriadeľa a
utiahnite skrutku kotúča (45) proti smeru
hodinových ručičiek.
Presuňte konzolu krytu (44) smerom
dole tak, aby úplne zakrývala zaisťovaciu
skrutku kotúča (45).
Dotiahnite zaisťovaciu skrutku (43)
spodného krytu.
•
•
Ak je potrebné nastavenie, postupujte
nasledovne:
Uvoľnite skrutky (53) a pootočte sklonovú
zostavu so stupnicou tak, aby kotúč zvieral
s vodiacou lištou uhol 90°.
Dotiahnite skrutky (53). V tejto fáze neberte
ohľad na uhlovú stupnicu.
Nastavenie uhla sklonu (obr. F1, F2 a G)
•
•
•
•
Uvoľnite páčku (4) a stlačte západku (5).
Tým uvoľníte dosku (50).
Presuňte dosku sklonu tak, aby jazýček (54)
ukazovateľa uhlu smeroval k 0° (viď. obr.
G).
Zatiaľ čo je páčka (4) uvoľnená, nechajte
v nulovej polohe zacvaknúť západku (5).
Skontrolujte, či jazýček (54) ukazuje presne
0° na stupnici (6). Pokiaľ tomu tak nie je,
uvoľnite skrutku (55), natočte jazýček na 0°
a skrutku opäť dotiahnite.
Nastavenie aretačného kolíka (obr. H)
Ak chcete pohybovať základňou píly pri
zaistenej páčke (4), musí byť nastavený
aretačný kolík (56).
• Uvoľnite páku (4).
• Pomocou skrutkovača (57) úplne dotiahnite
aretačný kolík (56). Potom kolík povoľte
o 1/4 otáčky.
• Skontrolujte, či sa základňa nepohybuje,
ak je páčka (4) zaistená v ľubovolnom (nie
v prednastavenom) uhle.
Nikdy nepoužívajte zaisťovacie
tlačidlo hriadeľa, pokiaľ sa kotúč
otáča.
Po montáži kotúča skontrolujte
správnu polohu a zaistenie konzoly
spodného krytu.
Nastavenie
Pred nastavovaním vždy odpojte náradie
od prívodu elektrického prúdu.
Vaša pokosová píla bola vo výrobe presne
nastavená. Ak je treba pílu v dôsledku prepravy
a manipulácie znova nastaviť, postupujte podľa
nižšie uvedených pokynov. Nastavenie píly je
dlhodobé a nie je treba ho opakovať.
Kontrola a nastavenie ostria kotúča
vzhľadom k základni (obr. I1 - I4)
Kontrola a nastavenie kotúča píly s drážkou
v reznej doske (obr. F1 - F4)
•
•
•
•
•
•
•
•
Uvoľnite páčku (4) a stlačte západku (5).
Tým uvoľníte dosku (50).
Natáčajte dosku do polohy, v ktorej
jazýček ukazuje na stupnici 0°. Páku zatiaľ
nevracajte do pôvodnej polohy.
Tlačte hlavu píly dole, pokiaľ sa zuby kotúča
nezasunú do drážky (51).
Položte príložník (52) k ľavej vodiacej lište
Uvolnite aretačnú páčku sklonu (11).
Tlakom na hlavu smerom doprava
skontrolujte, či je uchytená v zvislej polohe
a pritiahnite aretačnú páčku.
Stlačte hlavu píly tak, aby zuby kotúča boli
na úrovni drážky (51).
Priložte uholník (52) k základni a ku kotúču
(47) (obr. I2).
Uholník sa nesmie dotýkať ostria zubov
kotúča.
•
11
Pokiaľ je potrebné nastavenie, postupujte
následovne:
•
•
Uvoľnite aretačnú páčku (11) a otáčajte
skrutkou dorazu zvislej polohy (28), pokiaľ
kotúč nezviera so základňou uhol 90°.
Pokiaľ jazýček ukazovateľa sklonu (58)
nesmeruje k 0°, povoľte skrutku (59)
a nastavte ukazovateľ do požadovanej
polohy.
•
•
•
Nastavenie vodiacej lišty (obr. J)
Kontrola a nastavenie stredného dorazu
sklonu (obr. A1, A2 a I6)
Horná časť ľavej vodiacej lišty môže byť
posunutá vľavo. Uvoľní sa tým priestor na
vykonávanie šikmých rezov až do uhla 48°.
Nastavenie lišty (3):
• Uvoľnite plastový kolík (30) a posuňte lištu
vľavo.
• Vykonajte simuláciu rezu s vypnutou pílou a
skontrolujte voľný priechod stroja. Posuňte
lištu tak, aby bola čo najbližšie ku kotúču
a poskytovala účinnú oporu pre obrobok.
• Pritiahnite pevne kolík (30).
•
•
•
•
•
Vodiaci žliabok (60) sa môže zaniesť
prachom, vznikajúcim za chodu píly.
Čistite ho slabým prúdom vzduchu.
Dorazy sklonu uľahčujú nastavenie zvislého
rezu a rezu pod uhlom 45°. Vynulovaním
dorazov môžete dosiahnuť uhla rezu od 2°
vpravo po 48° vľavo.
• Ak chcete vynulovať dorazy, uvoľnite
najskôr hlavu píly a zatlačte ju ľahko doľava.
Potom vytiahnite tlačidlo (27) a otočte ním
do polohy (62). Tlačidlo v tejto polohe
zacvakne.
• Nastavte požadovaný uhol rezu a v tejto
polohe zaistite hlavu píly.
• Ak chcete vynulovanie ukončiť, otočte
tlačidlom (27) späť do polohy (61).
•
•
Pravidelne kontrolujte vôľu posuvného
mechanizmu.
Vôľu zmenšíte dotiahnutím nastavovacej
skrutky (64) pri posuve píly dopredu
a dozadu.
Pokyny pre obsluhu
Pri práci s náradím vždy dbajte na
bezpečnostné pokyny a prevádzkové
opatrenia.
Než začnete s náradím pracovať.
• Namontujte vhodný kotúč. Nepoužívajte
kotúče príliš opotrebované. Maximálne
otáčky motora píly nesmú prevýšiť hodnotu,
ktorá je vyznačená na kotúči.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky
materiálu.
• Umožnite voľný rez kotúča. Na pílu príliš
netlačte.
• Pred začatím rezania nechajte motor
rozbehnúť na plné otáčky.
• Skontrolujte dotiahnutie všetkých
upevňovacích skrutiek a svoriek.
• Upnite si obrobok.
• Aj keď Vami zakúpená píla môže rezať
drevo a mnoho nekovových materiálov,
Stredný doraz sklonu
Stredný uhol sklonu je prednastavený na
hodnotu 33,85° umožňujúci rýchle nastavenie
rezu pre výrobu stropných líšt.
• Stredný doraz sklonu nastavíte otočením
tlačidla (27) do polohy (63).
Kontrola a nastavenie sklonu (obr. A1, A2
a I5)
•
Skontrolujte, či je tlačidlo (27) v polohe
stredného sklonu (63).
Uvoľnite gombík (30) ľavej vodiacej lišty
a posuňte hornú časť lišty čo možno najviac
doľava.
Uvoľnite aretačnú páčku sklonu (11)
a nakloňte hlavu píly doľava. Teraz je píla
nastavená na rezanie pod uhlom 33,85°.
Pokiaľ je treba presnejšie nastavenie,
postupujte následovne:
Otáčajte dorazovou skrutkou (8), až
kým jazýček (58) neukazuje na hodnotu
33,85°.
Nastavenie posuvného mechanizmu
(obr. L)
Vynulovanie dorazu úkosu (obr. K)
•
Uvoľnite aretačnú páčku sklonu (11)
a nakloňte hlavu píly doľava. Teraz je píla
nastavená na rezanie pod uhlom 45°.
Pokiaľ je treba presnejšie nastavenie,
postupujte nasledovne:
Otáčajte dorazovou skrutkou (9), pokiaľ
jazýček (58) neukazuje na hodnotu 45°.
Skontrolujte, či je tlačidlo (27) v dorazovej
polohe (61).
Uvoľnite gombík (30) ľavej vodiacej lišty
a posuňte hornú časť lišty čo možno najviac
doľava.
12
•
tento návod popisuje len pracovné operácie
s drevom. Rovnaké postupy môžete použiť
aj pri práci s ostatnými materiálmi. Túto
pílu nepoužívajte na rezanie kovových
(železných a oceľových) materiálov,
sadrokartónov a betónu.
Kontrolujte stav reznej dosky. Nepracujte
s pílou, pokiaľ je drážka v doske širšia než
10 mm.
•
•
Zvislý rez pod uhlom (obr. A1, A2 a P)
•
•
Zapnutie a vypnutie píly (obr. M)
Spúšť vypínača píly je opatrená otvorom (65)
pre zablokovanie vypínača
• Pílu spustíte zatlačením vypínača (1).
• Pílu zastavíte uvoľnením vypínača (1).
•
Nastavenie rýchlosti otáčok píly (obr. M)
Vaše píla je vybavená regulátorom otáčok
(19), ktorý umožňuje využitie veľkého rozsahu
pracovných rýchlostí píly pri rezaní rôznych
druhov materiálov.
• Rýchlosť nastavte otočením gombíka
(19) k požadovanej hodnote, vyjadrenej
číselnou stupnicou.
• Vyššiu rýchlosť použite pri rezaní ľahkých
materiálov, ako napr. dreva. Pri rezaní
kovov používajte nižšiu rýchlosť.
•
Šikmé rezy (obr. A1, A2 a Q)
Šikmé rezy sa dajú nastaviť od uhla 48° vľavo
po 2° vpravo a súčasne v pokosovom uhle od
0° po 45° vľavo a vpravo.
• Uvoľnite zaisťovací gombík (30) ľavej
vodiacej lišty a posuňte hornú časť lišty (3)
čo možno najviac vľavo. Uvoľnite aretačnú
páčku sklonu (11) a nastavte požadovaný
uhol.
• Pritiahnite pevne páčku (11).
• Ďalej postupujte ako pri zvislých priečnych
rezoch.
Zvislý priečny rez (obr. A1, A2 a N)
•
•
Uvoľnite páčku (4) a stlačte západku (5).
Presuňte rameno vľavo alebo vpravo do
požadovaného uhla.
Západka automaticky zacvakne pri
nastavení uhlov 10°, 15°, 22,5°, 31,62° a
45° vľavo aj vpravo a pri 50° vľavo a 60°
vpravo. Pokiaľ potrebujete nastaviť iný, ako
vyššie uvedený uhol, pridržte pevne hlavu
píly a rameno zaistite v požadovanom uhle
páčkou (4).
Pred rezaním vždy skontrolujte, či je páčka
v správnej polohe.
Ďalej postupujte ako pri zvislom priečnom
reze.
Pri rezaní okrajov s malými odrezkami
umiestnite dosku do píly tak, aby väčší
uhol rezu priliehal k vodiacej lište;
tzn. pri vychýlení uhlu vľavo musí byť
odrezok na pravej strane a naopak.
Základné typy rezov
•
•
•
•
Nerežte materiály o rozmeroch
menších než 50x100 mm.
Po dokončení rezu nezabudnite
zaistiť pílu v zadnej polohe.
Uvoľnite páčku (4) a zatlačte západku (5).
Nastavte uhol 0° a dotiahnite páku.
Priložte dosku k lištám (3 a 7).
Uchopte rukoväť (18) a stlačením
zaisťovacej páčky (17) uvoľnite hlavu píly.
pomocou vypínača (1) spusťte motor.
Stlačením píly dole vykonáte rez.
Po dokončení rezu uvoľnite vypínač (1)
a počkajte, pokiaľ sa kotúč píly úplne
nezastaví. Až potom zdvihnite pílu do hornej
polohy.
Kvalita rezu
Hladkosť rezu závisí na mnohých okolnostiach,
napr. na kvalite rezaného materiálu. Pri vyšších
požiadavkách na kvalitu rezu, napr. pri výrobe
líšt alebo iných presných operáciách, použite
ostré karbidové kotúče (60 zubov) a rezy
vykonávajte pomaly a plynulo.
Kĺzavý rez (obr. O)
Posuvný mechanizmus píly umožňuje rezanie
materiálu o rozmeroch od 50x100 mm do
500x1000 mm posunom píly.
• Uvoľnite aretačný gombík posuvu (13).
• Zatiahnite pílu smerom k sebe a zapnite
ju.
• Stlačte hlavu píly dole a rez vykonajte
posunutím píly od seba.
• Ďalej postupujte rovnako, ako je uvedené
vyššie.
Skontrolujte, či sa materiál pri rezaní
neprehýba; obrobok upnite. Pred
zdvihnutím píly vždy počkajte, až
sa kotúč zastaví. Ak dochádza
k odštiepavaniu okrajov, prelepte líniu
rezu lepiacou páskou. Po dokončení
rezu pásku opatrne odtrhnite.
13
Postoj pri práci
sú rovnako dlhé. Ak chcete zistiť uhol rezu pre
tvar, ktorý nie je v nasledujúcej tabuľke uvedený,
vydeľte 180° počtom jeho strán.
Dodržiavanie správneho postoja Vám zaistí
ľahšiu, presnejšiu a bezpečnejšiu obsluhu
pokosovej píly.
• Nikdy nesiahajte do pracovného priestoru
píly.
• Dodržujte bezpečnú vzdialenosť rúk (min.
150 mm) od kotúča píly.
• Obrobok upevnite poriadne k pracovnej
doske a vodiacej lište. Nevzďaľujte ruky od
píly a obrobku, dokiaľ neuvoľníte vypínač a
kotúč sa nezastaví.
• Pred rezaním materiálu vždy vykonajte
skúšobný voľný rez (vypnutou pílou);
skontrolujete tým, či nič nebráni voľnému
priechodu kotúča.
• Nepracujte s prekríženými rukami.
• Stojte oboma nohami pevne na zemi a
dodržujte rovnováhu.
• Pokiaľ vychýlite rameno píly doľava alebo
doprava, musíte tomu prispôsobiť aj svoj
postoj (mierne bokom od kotúča).
• Pri rezaní podľa rysky sledujte rez otvormi
v kryte píly.
Počet strán
4
5
6
7
8
9
10
Uhol rezu
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Kombinované rezy (obr. S1 a S2)
Kombinovaný rez vzniká súčasným využitím
uhlového rezu (obr. R2) a sklonu (obr. R1).
Používa sa pri výrobe predmetov so šikmými
stenami (viď. napr. obr. S1).
Ak meníte nastavenie uhlov, kontrolujte
dotiahnutie dorazových skrutiek. Tieto
musia byť dotiahnuté po každej zmene
nastavenia.
•
Výroba štvorbokých konštrukcií (napr.
obrazových rámov) (obr. R1 a R2)
Ozdobné lišty a rámy
Výrobu jednoduchého rámu si najskôr vyskúšajte
na zbytkoch dreva. Vaša píla je vynikajúci nástroj
na vykonávanie šikmých rezov (jeden z nich je
znázornený na obr. R1). Spoj na obrázku bol
zhotovený využitím možností nastavenia uhlov
rezov Vašej pokosovej píly.
•
•
•
- Použitie sklonu
Pokiaľ zrežete dve dosky pod uhlom 45°,
vznikne ich spojením roh rámu s uhlom 90°.
Pokosová doska je zaistená v nulovej polohe.
Dosku položte širšou plochou k stolu a menším
uhlom k vodiacej lište.
- Použitie rezu pod uhlom
Ten istý výsledok dosiahnete pokosovým rezom
vľavo a vpravo; širšia plocha dosky musí byť
priložená k vodiacej lište.
Nižšie uvedený graf Vám pomôže pri
nastavení správnych uhlov kombinovaných
rezov. Zvoľte požadovaný uhol „A“ (viď. obr.
S2) a vyznačte ho do príslušného oblúka
v grafe. Zvislá priamka vedená z tohoto
bodu Vám na spodnej stupnici grafu označí
uhol sklonu. Vodorovná priamka označí na
bočnej stupnici uhol zrezania (pokosu).
Nastavte zistené uhly na píle a vykonajte
niekoľko skúšobných rezov.
Vyskúšajte napojenie jednotlivých dielov.
Príklad: výroba štvorbokého plášťa
s vonkajším uhlom 25° (uhol „A“ obr.
S2) – tomuto tvaru zodpovedá v grafe
vonkajší (pravý) oblúk. Na oblúku nájdete
hodnotu 25°. Na bočnej stupnici tejto
hodnote zodpovedá uhol zrezania 23° a na
spodnej stupnici uhol sklonu 40°. Správnosť
nastavenia uhlov vždy vyskúšajte na
odrezkoch.
Výroba podlahových líšt
Nastavenie sklonu pri výrobe podlahových líšt
je 45°.
• Pred rezaním materiálu vždy vykonajte
skušobný voľný rez (vypnutou pílou).
• Všetky rezy vykonávajte tak, že zadná
strana lišty je položená na základňu píly.
Nákresy R1 a R2 sú návodom na výrobu len
štvorbokých konštrukcií. Ak chcete zhotoviť
výrobok o inom počte strán, je potrebné zmeniť
uhly rezov. Nasledujúca tabuľka uvádza uhly
rezov pre predmety s rôznym počtom strán za
predpokladu, že všetky strany daného predmetu
14
Vnútorné rohy
- Ľavá strana
• Priložte lištu jej vrchnou plochou
k vodiacej lište píly.
• Zachovajte ľavú stranu rezu.
- Pravá strana
• Priložte lištu jej spodnou plochou
k vodiacej lište píly
• Zachovajte ľavú stranu rezu.
-
·
Vonkajšie rohy
- Ľavá strana
• Priložte spodnú stranu lišty k vodiacej
lište píly.
• Nastavte pokos vľavo.
• Zachovajte pravú stranu rezu.
Vonkajšie rohy
- Ľavá strana
• Priložte lištu jej spodnou plochou
k vodiacej lište píly.
• Zachovajte pravú stranu rezu.
- Pravá strana
• Priložte lištu jej vrchnou plochou
k vodiacej lište píly
• Zachovajte pravú stranu rezu.
-
Na zhotovovanie drážok je Vaša píla vybavená
dorazom (12) a nastavovacou skrutkou hĺbky
(15) drážky.
• Pretočte páčku dorazu (12) smerom
k prednej časti píly.
• Uvoľnite poistnú maticu (66). Nastavte
požadovanú hĺbku drážky pomocou skrutky
(15).
• Medzi obrobok a vodiacu lištu vložte
odrezok široký asi 5 cm, drážka tak môže
viesť až k okraju obrobku.
SCHRÁNKA
S 8 STENAMI
UHOL MEDZI DVOMA HRANAMI
NA PÍLE NASTAVTE TENTO UHOL
POKOSU
Stropnicové lišty zhotovíte pomocou
kombinovaných rezov. Na dosiahnutie
maximálnej presnosti má Vaša píla na tento
účel prednastavený uhol pokosu 31,62° a uhol
sklonu 33,85°. Toto nastavenie zodpovedá
štandardným uhlom stropnicových líšt: vrchný
52°, spodný 38°.
SCHRÁNKA SO
6 STENAMI
Zachytávanie prachu (obr. A2 a A6)
Vaša píla je vybavená odpadovým prachovým
otvorom (24), ku ktorému môžete pripojiť lapač
prachu (37). Tento ale nie je súčasťou výrobku,
je ho možné zakúpiť samostatne.
• Kedykoľvek je to možné, používajte
lapač prachu zodpovedajúci normám pre
prevádzku zariadení produkujúcich prach.
Rezanie malých kúskov materiálu (obr. A5)
NA PÍLE NASTAVTE TENTO UHOL NÁKLONU
•
•
Pravá strana
• Priložte vrchnú stranu lišty k vodiacej
lište píly.
• Nastavte pokos vpravo.
• Zachovajte pravú stranu rezu.
Drážkovanie (obr. T)
Výroba stropnicových líšt
SCHRÁNKA SO
4 STENAMI
Pravá strana
• Priložte spodnú stranu lišty k vodiacej
lište píly.
• Nastavte pokos vľavo.
Zachovajte ľavú stranu rezu.
Rezanie malých kúskov Vám uľahčí použitie
vložky vodiacej lišty (36), ktorú je možné zakúpiť
ako samostatný diel.
Vyskúšajte si správnosť nastavenia na
zbytkoch materiálu.
Všetky rezy vykonávajte ľavým sklonom;
zadnú stranu lišty priložte k základni píly.
Rezanie dlhých kusov (obr. A4)
•
•
Vnútorné rohy
- Ľavá strana
• Priložte vrchnú stranu lišty k vodiacej
lište píly.
• Nastavte pokos vpravo.
• Zachovajte ľavú stranu rezu.
15
Dlhé kusy materiálu vždy podložte.
Lepšie výsledky dosiahnete použitím
prídavného stojana (35), ktorý značne rozšíri
plochu podstavca Vašej píly. Dá sa zakúpiť
ako samostatný diel. Dlhé kusy materiálu
môžete tiež podoprieť inými vhodnými
prostriedkami, napr. stolárskymi kozami.
Kotúče píly
•
Pre správnu prevádzku píly je nutné používať
kotúče o vonkajšom priemere 216 mm
a priemere hriadeľového otvoru 30 mm.
Použitím špeciálnych kotúčov sa zvýšeným
počtom zubov alebo väčšou hrúbkou
skrátite pracovnú dobu píly na jedno nabitie
akumulátora.
•
•
•
•
•
Kompletné informácie o možnostiach využitia
príslušenstva dostanete u Vášho predajcu.
•
•
Vyskrutkujte úchytné skrutky (67) reznej
dosky (32).
Vyberte dosku a vyčistite priestor pod
ňou.
Namontujte dosku a skrutky späť.
Dotiahnite skrutky.
Nastavte dosku nasledujúcim spôsobom:
Stlačte hlavu píly tak, aby kotúč zasahoval
do drážky.
Umiestnite lišty dosky čo najbližšie ku
kotúču píly.
Dotiahnite skrutky.
Preprava (obr. B2)
Ochrana životného prostredia
Najvhodnejší spôsob prenášania píly je s
použitím prepravného popruhu upevneného
k základni píly. Popruh (obr. A7) sa dá zakúpiť
ako samostatný diel.
• Pred prenášaním stlačte hlavu píly do
spodnej polohy a zatlačte zaisťovací kolík
(14).
• Pre dosiahnutie čo najväčšej kompaktnosti
píly ju zaistite týmto spôsobom: hlava vo
zvislej polohe v prednej časti pojazdu;
pokosové rameno čo najviac vpravo;
výsuvná časť ľavej vodiacej lišty zasunutá
ku stredu.
• Pri prenášaní využívajte výrez (31)
v základni píly (viď. obr. B2).
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Údržba
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak,
aby malo dlhú životnosť spolu s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Predpokladom dlhodobej
bezproblémovej funkčnosti náradia je náležitá
starostlivosť a jeho pravidelné čistenie.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Čistenie
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Zaistite priechodnosť vetracích otvorov a plášť
stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou.
• Čistite pravidelne povrch pracovnej
dosky.
• Čistite pravidelne lapač prachu.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Na čistenie nepoužívajte čistiace
prostriedky a mazivá. Zvlášť spreje
a aerosólové čističe môžu chemicky
narušiť plastové časti náradia.
Čistenie a údržba reznej dosky (obr. U)
Pravidelne čistite priestor pod reznou doskou.
V prípade opotrebovania dosku vymeňte.
16
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Vyhlásenie o zhode
Pri práci s elektrickým náradím je potrebné
na ochranu proti úrazu elektrickým prúdom,
nebezpečiu poranenia a požiaru dodržovať
národné bezpečnostné predpisy. Pred
použitím elektronáradia si pozorne prečítajte
nasledujúce bezpečnostné pokyny a uložte
ich na bezpečnom mieste.
DW712
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tieto
výrobky zodpovedajú nasledujúcim normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 55014-2, EN
55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
50260-1 a EN 61029.
Všeobecné
•
V prípade záujmu o ďalšie informácie sa,
prosím, obráťte na adresu nižšie uvedenú
alebo na pobočky uvedené na zadnej strane
tohoto návodu.
•
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Groβman
DEWALT, Richard-Klinger-Str.40,
D-65510, Idstein, Nemecko
•
•
•
•
•
17
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku vedie
k nebezpečenstvu úrazu.
Berte ohľad na vplyvy okolia. Nevystavujte
elektrické náradie vlhkosti. Zaistite si
kvalitné osvetlenie pracovnej plochy (250300 Lux). Nepoužívajte náradie v miestach,
kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo
požiaru, napr. v blízkosti horľavých kvapalín
alebo plynov.
Udržujte náradie mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom, nepovolaným osobám
a zvieratám vstup do pracovného priestoru
a zabráňte ich kontaktu s náradím alebo
káblom.
Noste pri práci vhodný pracovný odev.
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky.
Môžu byť zachytené pohybujúcimi sa
časťami náradia. Ak pracujete vonku,
odporúčame používať pracovné rukavice a
obuv s nekĺzavou podošvou. Ak máte dlhé
vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy.
Ochranné pomôcky. Vždy používajte
ochranné okuliare. Ak pracujete v prašnom
prostredí alebo v prípade, že odletujú
drobné čiastočky materiálu, používajte tiež
ochranný štít alebo respirátor. Ak môžu
byť tieto častice veľmi horúce, oblečte si
ochrannú zásteru. Vždy používajte chrániče
sluchu.
Chráňte sa pred úrazom elektrickým
prúdom. Nedotýkajte sa uzemnených
povrchov (napríklad potrubí, radiátorov,
sporákov a chladničiek). Pri práci
v extrémnych podmienkach (napr. vysoká
vlhkosť, vznik kovového prachu pri práci
atď.) môže byť elektrická bezpečnosť
zvýšená vložením izolačného transformátora
alebo automatického spínača obvodu
diferenciálnej ochrany (FI).
Dbajte na bezpečný postoj pri práci.
V každej pracovnej polohe udržujte
rovnováhu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Buďte stále pozorný. Sústreďte sa na
svoju prácu a postupujte racionálne. Ak ste
unavený, s náradím nepracujte.
Upnite si obrobok. Na uchytenie obrobku
používajte upínacie prípravky alebo zverák.
Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu
náradia obidvomi rukami.
Používajte zariadenie na odsávanie
prachu. Ak je náradie vybavené lapačom
prachu a úlomkov skontrolujte, či je toto
pripojené a správne používané.
Nenechávajte v náradí nástrojové kľúče.
Pred spustením náradia vždy skontrolujte,
či ste z neho odstránili kľúče a nastavovacie
nástroje.
Predlžovacie káble. Pred použitím
predlžovacích káblov tieto skontrolujte
a v prípade ich poškodenia ich vymeňte.
Ak pracujete s náradím vo vonkajších
priestoroch, používajte výhradne
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie.
Používajte vhodné náradie. Použitie
zodpovedajúceho náradia je popísané
v tomto prevádzkovom návode. Na ťažkú
prácu nepoužívajte príliš slabé nástroje
alebo prídavné zariadenia. Používaním
správneho nástroja dosiahnete optimálnu
kvalitu a zaistíte svoju osobnú bezpečnosť.
Netlačte na náradie.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
pracovných operácií týmto náradím inak,
ako je odporučené týmto návodom, môže
viesť k poraneniu obsluhy.
Kontrolujte poškodené časti. Pred
použitím náradia pozorne skontrolujte jeho
funkčnosť a či je určené na požadovanú
prácu. Skontrolujte, či pohyblivé
časti správne fungujú a diely nie sú
poškodené. Všetky diely musia byť správne
namontované a spĺňať všetky podmienky,
aby ste mali záruku bezchybnej prevádzky
náradia. Poškodené diely a ochranné
zariadenia musia byť opravené alebo
vymenené podľa predpisov. Nepoužívajte
elektrické náradie v prípade, že je chybný
vypínač. Nefunkčné alebo poškodené časti
nechajte vymeniť v servisnom stredisku
DEWALT. Nepokúšajte sa vykonávať
opravy sami.
Odpojte náradie zo siete. Pred tým,
než necháte náradie bez dozoru, vypnite
hlavný vypínač a počkajte, pokiaľ sa stroj
•
•
•
•
•
úplne nezastaví. V prípade, že náradie
nepoužívate, pred vykonávaním údržby
a pri výmene príslušenstva vždy odpojte
náradie zo siete.
Zabráňte nechcenému spusteniu
prístroja. Pred pripojením náradia k sieti
vždy skontrolujte, či je vypínač v polohe
„Vypnuté“.
Chráňte káble pred poškodením. Nenoste
elektrické náradie za káble. Nikdy neťahajte
za kábel, aby ste ho odpojili zo zásuvky.
Chráňte káble pred teplom, olejmi a ostrými
hranami.
Uchovávajte náradie na bezpečnom
mieste. Ak náradie nepoužívate, skladujte
ho na suchom mieste v uzavretých
priestoroch mimo dosahu detí.
Starajte sa o Vaše náradie. Udržujte
Vaše náradie v čistote, aby Vám slúžilo
dlhšie a bezpečnejšie. Dbajte na pokyny na
údržbu a výmenu príslušenstva. Kontrolujte
pravidelne prívodné káble a v prípade
poškodenia ich nechajte čo najskôr opraviť
v servisnom stredisku DEWALT. Udržujte
všetky ovládacie prvky suché, čisté
a neznečistené olejmi a mazacími tukmi.
O p r a v y. O p r a v y V á š h o n á r a d i a
zverujte výhradne servisnému stredisku
fy. DEWALT. Toto náradie zodpovedá
príslušným bezpečnostným ustanoveniam.
Opravy môže vykonávať len servisné
stredisko fy. DEWALT, inak obsluhe hrozí
nebezpečenstvo úrazu.
Zvláštne bezpečnostné pokyny pre prácu
s pokosovými pílami
•
•
•
•
•
•
•
18
Pred začatím práce vždy skontrolujte všetky
upevňovacie prvky náradia a rukovätí.
Nepoužívajte náradie bez ochranných
krytov alebo ak nie sú funkčné a správne
udržované.
Nikdy nepoužívajte pílu bez reznej dosky.
Nesiahajte do pracovného priestoru kotúča
píly, ak je stroj pripojený k zdroju elektrickej
energie.
Nepokúšajte sa náhle zastaviť stroj
zablokovaním kotúča; môže dôjsť
k vážnemu poraneniu.
Pred použitím príslušenstva si pozorne
prečítajte návod na obsluhu. Nesprávnym
použitím príslušenstva môže dôjsť
k poškodeniu náradia.
Zvoľte vždy správny typ kotúča na rezanie
daného materiálu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Venujte pozornosť údajom o maximálnej
rýchlosti, ktorá je vyznačená na kotúči.
Pri manipulácii s kotúčom používajte držiak
alebo pracovné rukavice.
Používajte len kotúče predpísaného
priemeru (viď. technické údaje) odporučené
týmto návodom, zodpovedajúce norme
EN 847-1.
Je možné použiť aj špeciálne vyvinuté
kotúče s nízkou hladinou hluku.
Nepoužívajte kotúče typu HSS.
Nepoužívajte prasknuté alebo inak
poškodené kotúče.
Nepoužívajte brúsne kotúče.
Pred uvoľnením vypínača vysuňte kotúč zo
zárezu v obrobku.
Pri vykonávaní šikmých rezov skontrolujte
správne zaistenie ramena.
Nesnažte sa zastaviť hriadeľ motora tlakom
na kotúč.
Pri stlačení ramena dole sa automaticky
zdvihne ochranný kryt píly a opäť sa spustí
pri zdvihnutí ramena. Kryt môžete zdvihnúť
aj ručne pri montáži, výmene kotúča alebo
pri kontrole píly. Kryt nikdy nedvíhajte, ak
píla nie je vypnutá.
Predná časť krytu je opatrená priehľadovými
štrbinami. Aj keď kryt výrazne obmedzuje
odlietavanie drobných častíc, používajte
pri pohľade cez štrbiny vždy ochranné
okuliare.
Udržujte prostredie okolo píly v poriadku
a čistote, pravidelne odkladajte zbytky
materiálu.
Kontrolujte pravidelne čistotu vetracích
otvorov motora.
V prípade opotrebovania vymeňte reznú
dosku.
Pred vykonávaním údržby alebo pred
výmenou kotúča vždy odpojte stroj od
prívodu elektrickej energie.
Nevykonávajte čistenie alebo údržbu, dokiaľ
sa píla úplne nezastaví a nie je v kľudovej
polohe.
Ak je to možné, upevnite vždy pílu
k pracovnému stolu.
Sú to hlavne:
- Poškodenie sluchu.
- Nebezpečenstvo úrazu spôsobeného
nekrytými časťami rotujúceho kotúča píly.
- Nebezpečenstvo poranenia pri výmene
kotúča.
- Nebezpečie zacviknutia prstov pri
manipulácii s ochranným krytom.
- Poškodenie zdravia pri vdýchnutí prachu,
vznikajúceho pri rezaní dreva, hlavne dubu,
buku a drevotriesky.
Nálepky na náradí
Na náradí sa stretávame s týmito symbolmi:
Pred použitím pozorne preštudujte
návod na obsluhu.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť.
Do tohoto priestoru Vaše ruky nepatria!
Iné nebezpečenstvá
S používaním píly sú späté nasledujúce
riziká:
- poranenia spôsobené rotujúcimi časťami
Aj pri dodržiavaní zásadných bezpečnostných
predpisov a používaní ochranných prostriedkov
a zariadení nie je možné vylúčiť určité riziká.
19
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047821 - 19-07-2007
20
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
21
DW712 - - - - - B
Table MITRE SAW 2
©
22
Motor MITRE SAW 2
©
DW712 - - - - - B
23
24
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising