DW712 | DeWalt DW712 MITRE SAW Type 2 instruction manual

559122-55 CZ
DW712
2
3
4
5
6
7
8
POKOSOVÁ PILA
DW712
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Blahopřejeme Vám!
Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT.
Dlouhá léta zkušeností a nepřetržitý inovační
proces činí z firmy DEWALT právem spolehlivého
partnera pro všechny uživatele profesionálního
nářadí.
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Technické údaje
dB(A)
Akustický tlak (LpA)
dB(A)
Akustický výkon (LWA)
Vibrace přenášené na obsluhu
m/s2
Napětí
V
Výkon
W
Průměr kotouče
mm
Průměr hřídel. otvoru kotouče
mm
Max. tloušťka kotouče
mm
Max. otáčky
min-1
Max. šířka obrobku při 90°
mm
Max. šířka obrobku při 45°
mm
Max. hloubka řezu při 90°
mm
Max. hloubka při šikmém řezu 45°
mm
Max. úhel pokosu
Vlevo
Vpravo
Max. úhel šikmého řezu
Vlevo
Vpravo
Pokos 0°
Výsledná šířka při max. výšce 70mm
mm
Výsledná výška při max. šířce 300mm mm
Pokos 45° vlevo
Výsledná šířka při max. výšce 70mm
mm
Výsledná výška při max. šířce 212mm mm
Pokos 45° vpravo
Výsledná šířka při max. výšce 70mm mm
Výsledná výška při max. šířce 212mm mm
Šikmý řez 45° vlevo
Výsledná šířka při max. výšce 50mm mm
Výsledná výška při max. šířce 300mm mm
Pokos 31,62°, šikmý řez 33,85°
Výsledná výška při max. šířce 254mm mm
Doba automatického zastavení kotouče s
Účinnost odsavače prachu
mg/m3
Hmotnost
kg
Jištění
DW712
90
103
<2,5
230
960
216
30
1,8
4600
300
212
70
50
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor byl zkonstruován pouze pro
jedno napětí. Vždy proto zkontrolujte, zda
napájecí napětí akumulátoru odpovídá napětí
uvedenému na typovém štítku přístroje. Taktéž
zkontrolujte, zda napájecí napětí nabíječky
souhlasí s napětím Vší sítě.
Vaše nabíječka DEWALT má dvojitou
izolaci odpovídající normě EN 60335.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, vyhněte se
použití prodlužovacího síťového kabelu.
Používejte schválený prodlužovací kabel
dostačující příkonu nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1mm2 a jeho
maximální délka je 30m. Při použití kabelu na
cívce vždy odmotejte celou délku kabelu.
50°
60°
48°
2°
Obsah balení
300
70
1
1
1
1
1
Smontovaná pila
Klíč na upevnění kotouče
Řezací kotouč
Návod k obsluze
Nákres rozložené sestavy
212
70
•
300
50
•
65
<5,0
<2,0
19,5
Zkontrolujte, zda během přepravy
nedošlo k poškození nářadí nebo jeho
příslušenství.
Před uvedením nářadí do provozu věnujte,
prosím, čas řádnému prostudování
a pochopení tohoto návodu.
Popis přístroje (obr. A1 - A6)
212
70
Vaše pokosová pila DW712 byly zkonstruována
pro profesionální řezání dřeva, dřevěných
výrobků, hliníku a plastů. Pomocí této pily
budete snadno, přesně a bezpečně provádět
kolmé, šikmé a úhlové řezy.
230V 10A síť
9
Obr. A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
•
Hlavní vypínač
Pohyblivý spodní kryt
Levá vodící lišta
Páčka nastavení úhlu pokosu
Západka
Úhlová stupnice
Pravá vodící lišta
Doraz nastavení střední polohy úkosu
Doraz nastavení úkosu
Stupnice úkosu
Aretační páčka úkosu
Doraz nastavení drážky
Aretační knoflík pojezdu
Zajišťovací kolík hlavy
Stavěcí šroub hloubky drážky
Zajišťovací tlačítko hřídele
Uvolňovací páčka zajištění hlavy
Madlo
Knoflík nastavení rychlosti
•
•
Nikdy nepoužívejte pilu bez
stabilizátoru.
Uchycení k pracovní desce (obr. C)
•
Obr. A2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Uvolněte aretační kolík pojezdu (13) a
zatlačte hlavu pily dozadu, aby se zajistila
v zadní poloze.
Zatlačte madlo (18) směrem dolů a
vytáhněte zajišťovací kolík (14) podle
vyobrazení.
Pomalu uvolňujte tlak až se hlava zvedne
do horní polohy.
Horní kryt
Prachová odpadová trubice
Pojezdy
Klíč na upevnění kotouče
Tlačítko vynulování dorazu úkosu
Doraz nastavení vertikální polohy
Stabilizátor
Zajišťovací knoflík levé vodící lišty
Výkroj pro uchopení
Řezná deska
•
•
Zvláštní příslušenství
K usnadnění uchycení pily k pracovní desce
jsou všechny nožky rámu opatřeny otvory
(40) o dvojím různém průměru. K přichycení
použijte pouze jeden rozměr; není nutno
použít všechny otvory. Pilu k desce pevně
přitáhněte. Pro zlepšení mobilnosti můžete
pilu přišroubovat k překližce o tloušťce
nejméně 12,5 mm. Potom lze pilu přichytit
k pracovnímu stolu svorníky a snadno a
rychle přemístit na jinou pracovní plochu.
Pokud připevňujete pilu k překližce, nesmí
šrouby proniknout přes spodní plochu.
Překližka musí ležet rovně na pracovní
desce. Pilu můžete k pracovní desce
upnout také svorkami a to na výstupcích
s otvory pro úchytné šrouby. Upnutí v jiných
bodech by bránilo správnému chodu pily.
Zkontrolujte, zda povrch určený k upnutí pily
není deformovaný nebo nerovný. Zabráníte
zaseknutí pily a nepřesnostem. Pokud se
pila na povrchu houpe, podložte jednu
z nožek tak, aby byla stabilní.
Obr. A4
Kompletace
35 Stojan
Před kompletací nářadí vždy odpojte
od přívodu elektrického proudu.
Obr. A5
36 Vložka vodící lišty
Montáž kotouče pily (obr. E1 - E5)
Obr. A6
•
37 Sada lapače prachu
•
Obr. A7
38 Přepravní popruh
Montáž a seřízení
•
Vybalení (obr. B1 a B2)
•
•
Vyjměte pilu opatrně z přepravního obalu.
Vysuňte stabilizátor (29) tak, aby se dotýkal
pracovního povrchu. Přitáhněte šrouby (39).
10
Stlačením páčky (17) uvolníte spodní
kryt (2) a poté kryt co možná nejvíce
zvedněte.
Povolte dostatečně zajišťovací šroub
(43) tak, aby bylo možno přesunout
konzolu krytu (44) a tím uvolnit přístup
k zajišťovacímu šroubu kotouče (45).
Spodní kryt mějte stále v horní poloze
u šroubu (43) a zmáčkněte zajišťovací
tlačítko hřídele (16). Druhou rukou uvolněte
pomocí klíče (26) zajišťovací šroub kotouče
(45) – po směru hodinových ručiček (levý
závit).
Zablokování hřídele: zmáčkněte tlačítko
podle obrázku a otáčejte hřídelí, dokud
neucítíte, že zacvakla ve správné
poloze. Tlačítko držte i nadále, aby se
hřídel neprotáčela.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyjměte zajišťovací šroub (45) a vnější
upínací přírubu (46).
Nasaďte kotouč pily (47) na osazení (48)
vnitřní upínací příruby(49). Dbejte při tom
na správný směr rotace kotouče – zuby na
spodní straně musí směřovat k zadní části
pily (směrem od obsluhy).
Nasaďte vnější upínací přírubu (46).
Přidržte zajišťovací tlačítko hřídele
a utáhněte šroub kotouče (45) proti směru
hodinových ručiček.
Přesuňte konzolu krytu (44) směrem dolů
tak, aby zcela zakrývala zajišťovací šroub
kotouče (45).
Dotáhněte zajišťovací šroub (43) spodního
krytu.
•
•
Nastavení úhlu pokosu (obr. F1, F2 a G)
•
•
•
•
Pokud chcete pohybovat základnou pily při
zajištěné páčce (4), musí být nastaven aretační
kolík (56).
• Uvolněte páku (4).
• Pomocí šroubováku (57) zcela dotáhněte
aretační kolík (56). Poté kolík povolte o 1/4
otáčky.
• Zkontrolujte, zda se základna nepohybuje,
jestliže je páčka (4) zajištěna v libovolném
(nikoli v přednastaveném) úhlu.
Nikdy nepoužívejte zajišťovací
tlačítko hřídele, dokud se kotouč
otáčí.
Po montáži kotouče zkontrolujte
správnou polohu a zajištění konzoly
spodního krytu.
Před seřizováním vždy odpojte nářadí
od přívodu elektrického proudu.
Kontrola a nastavení ostří kotouče vzhledem
k základně (obr. I1 - I4)
Vaše pokosová pila byla ve výrobě přesně
seřízena. Pokud je potřeba pilu v důsledku
přepravy a manipulace znovu seřídit, postupujte
podle níže uvedených pokynů. Seřízení pily je
dlouhodobé a není třeba jej opakovat.
•
•
•
Kontrola a seřízení kotouče pily s drážkou
v řezné desce (obr. F1 - F4)
•
•
•
Uvolněte páčku (4) a stiskněte západku (5).
Tím uvolníte desku (50).
Přesuňte pokosovou desku tak, aby jazýček
(54) ukazatele úhlu směřoval k 0° (viz. obr.
G).
Zatímco je páčka (4) uvolněná, nechejte
v nulové poloze zacvaknout západku (5).
Zkontrolujte, zda jazýček (54) ukazuje
přesně 0° na stupnici (6). Pokud tomu tak
není, uvolněte šroub (55), natočte jazýček
na 0° a šroub opět dotáhněte.
Nastavení aretačního kolíku (obr. H)
Seřízení
•
Pokud je třeba seřízení, postupujte
následovně:
Uvolněte šrouby (53) a pootočte pokosovou
sestavu se stupnicí tak, aby kotouč svíral
s vodící lištou úhel 90°.
Dotáhněte šrouby (53). V této fázi neberte
ohled na úhlovou stupnici.
•
Uvolněte páčku (4) a stiskněte západku (5).
Tím uvolníte desku (50).
Natáčejte desku do polohy, v níž jazýček
ukazuje na stupnici 0°. Páku zatím
nevracejte do původní polohy.
Tlačte hlavu pily dolů, dokud se zuby
kotouče nezasunou do drážky (51).
Položte příložník (52) k levé vodící liště (7)
a kotouči pily (47) (obr. F3).
Uvolněte aretační páčku úkosu (11).
Tlakem na hlavu směrem doprava
zkontrolujte, zda je uchycena ve svislé
poloze a přitáhněte aretační páčku.
Stlačte hlavu pily tak, aby zuby kotouče byly
v úrovni drážky (51).
Přiložte úhelník (52) k základně a kotouči
(47) (obr. I2).
Úhelník se nesmí dotýkat ostří zubů
kotouče.
•
•
Příložník se nesmí dotýkat ostří zubů
kotouče.
•
11
Pokud je třeba seřízení, postupujte
následovně:
Uvolněte aretační páčku (11) a otáčejte
šroubem dorazu svislé polohy (28), dokud
kotouč nesvírá se základnou úhel 90°.
Pokud jazýček ukazatele úkosu (58)
nesměřuje k 0°, povolte šroub (59) a
nastavte ukazatel do požadované polohy.
Nastavení vodící lišty (obr. J)
Kontrola a nastavení středního dorazu
úkosu (obr. A1, A2 a I6)
Horní část levé vodící lišty může být posunuta
vlevo. Uvolní se tím prostor pro provádění
šikmých řezů až do úhlu 48°. Nastavení lišty
(3):
• Uvolněte plastový kolík (30) a posuňte lištu
vlevo.
• Proveďte simulaci řezu s vypnutou pilou a
zkontrolujte volný průchod stroje. Posuňte
lištu tak, aby byla co nejblíže ke kotouči
a poskytovala účinnou oporu pro obrobek.
• Přitáhněte pevně kolík (30).
•
•
•
•
•
Vodící žlábek (60) se může zanést
prachem, vznikajícím při provozu pily.
Čistěte slabým proudem vzduchu.
Zkontrolujte, zda je tlačítko (27) v poloze
středního úkosu (63).
Uvolněte knoflík (30) levé vodící lišty
a posuňte horní část lišty co možná nejvíce
doleva.
Uvolněte aretační páčku úkosu (11)
a nakloňte hlavu pily doleva. Nyní je pila
nastavena pro řez pod úhlem 33,85°.
Pokud je třeba přesnějšího nastavení,
postupujte následovně:
Otáčejte dorazovým šroubem (8), dokud
jazýček (58) neukazuje na hodnotu
33,85°.
Seřízení pojezdového mechanismu (obr. L)
Vynulování dorazu úkosu (obr. K)
•
Dorazy úkosu usnadňují nastavení svislého
řezu a řezu pod úhlem 45°. Vynulováním dorazů
můžete dosáhnout úhlů řezu od 2° vpravo po
48° vlevo.
• Chcete-li vynulovat dorazy, uvolněte nejdříve
hlavu pily a zatlačte ji lehce doleva. Poté
vytáhněte tlačítko (27) a otočte jím do polohy
(62). Tlačítko v této poloze zacvakne.
• Nastavte požadovaný úhel řezu a v této
poloze zajistěte hlavu pily.
• Chcete-li vynulování ukončit, otočte
tlačítkem (27) zpět do polohy (61).
•
Pokyny k obsluze
Při práci s nářadím vždy dbejte
bezpečnostních pokynů a provozních
opatření.
Než začnete s nářadím pracovat.
• Namontujte vhodný kotouč. Nepoužívejte
kotouče příliš opotřebené. Maximální
otáčky motoru pily nesmí převýšit hodnotu,
jež je vyznačena na kotouči.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky
materiálu.
• Umožněte volný řez kotouče. Na pilu příliš
netlačte.
• Před započetím řezání nechejte motor
rozběhnout na plné otáčky.
• Zkontrolujte dotažení všech upevňovacích
šroubů a svorek.
• Upněte si obrobek.
• Přestože Vámi zakoupená pila může řezat
dřevo a mnoho nekovových materiálů, tento
návod popisuje pouze pracovní operace
se dřevem. Stejné postupy můžete použít
i při práci s ostatními materiály. Tuto pilu
nepoužívejte k řezání kovových (železných
a ocelových) materiálů, sádrokartonu
a betonu.
• Kontrolujte stav řezné desky. Nepracujte
s pilou, pokud je drážka v desce širší než
10 mm.
Střední doraz úkosu
Střední úhel úkosu je přednastaven na hodnotu
33,85° umožňující rychlé nastavení řezu pro
výrobu stropních lišt.
• Střední doraz úkosu nastavíte otočením
tlačítka (27) do polohy (63).
Kontrola a nastavení úkosu (obr. A1, A2
a I5)
•
•
•
•
•
Pravidelně kontrolujte vůli pojezdového
mechanismu.
Vůli zmenšíte dotažením stavěcího šroubu
(64) při posuvu pily dopředu a dozadu.
Zkontrolujte, zda je tlačítko (27) v dorazové
poloze (61).
Uvolněte knoflík (30) levé vodící lišty
a posuňte horní část lišty co možná nejvíce
doleva.
Uvolněte aretační páčku úkosu (11)
a nakloňte hlavu pily doleva. Nyní je pila
nastavena pro řez pod úhlem 45°.
Pokud je třeba přesnějšího nastavení,
postupujte následovně:
Otáčejte dorazovým šroubem (9), dokud
jazýček (58) neukazuje na hodnotu 45°.
12
Zapnutí a vypnutí pily (obr. M)
•
Spoušť vypínače pily je opatřena otvorem (65)
pro zablokování vypínače.
• Pilu spustíte zmáčknutím vypínače (1).
• Pilu zastavíte uvolněním vypínače (1).
Nastavení rychlosti otáček pily (obr. M)
•
Vaše pila je vybavena regulátorem otáček
(19), jež umožňuje využití velkého rozsahu
pracovních rychlostí pily při řezání různých
druhů materiálu.
• Rychlost nastavte otočením knoflíku (19)
k požadované hodnotě, vyjádřené číselnou
stupnicí.
• Vyšší rychlost použijte při řezání lehkých
materiálů, jako např. dřeva. Při řezání kovů
používejte nižší rychlost.
•
Západka automaticky zacvakne při
nastavení úhlů 10°, 15°, 22,5°, 31,62° a
45° vlevo i vpravo a při 50° vlevo a 60°
vpravo. Pokud potřebujete nastavit jiný, než
výše uvedený úhel, přidržte pevně hlavu
pily a rameno zajistěte v požadovaném úhlu
páčkou (4).
Před řezáním vždy zkontrolujte, zda je
páčka ve správné poloze.
Dále postupujte jako u svislého příčného
řezu.
Při řezání okrajů s malými odřezky
umístěte desku do pily tak, aby větší
úhel řezu přiléhal k vodící liště; tj. při
vychýlení úhlu vlevo musí být odřezek
na pravé straně a naopak.
Šikmé řezy (obr. A1, A2 a Q)
Základní typy řezů
Šikmé řezy lze nastavit od úhlu 48° vlevo po 2°
vpravo a současně v pokosovém úhlu od 0° po
45° vlevo i vpravo.
• Uvolněte zajišťovací knoflík (30) levé vodící
lišty a posuňte horní část lišty (3) co možná
nejvíce vlevo. Uvolněte aretační páčku
úkosu (11) a nastavte požadovaný úhel.
• Přitáhněte pevně páčku (11).
• Dále postupujte jako u svislých příčných
řezů.
Svislý příčný řez (obr. A1, A2 a N)
•
•
•
•
•
•
Uvolněte páčku (4) a zmáčkněte západku
(5).
Nastavte úhel 0° a dotáhněte páku.
Přiložte desku k lištám (3 a 7).
Uchopte rukojeť (18) a stlačením zajišťovací
páčky (17) uvolněte hlavu pily. Pomocí
vypínače (1) spusťte motor.
Stlačením pily dolů provedete řez.
Po dokončení řezu uvolněte vypínač (1)
a vyčkejte, dokud se kotouč pily zcela
nezastaví. Teprve poté zvedněte pilu do
horní polohy.
Kvalita řezu
Hladkost řezu závisí na mnoha okolnostech,
např. na kvalitě řezaného materiálu. Při vyšších
požadavcích na kvalitu řezu, např. při výrobě lišt
nebo jiných přesných operacích, použijte ostré
karbidové kotouče (60 zubů) a řezy provádějte
pomalu a plynule.
Klouzavý řez (obr. O)
Pojezdový mechanismus pily umožňuje řezání
materiálu o rozměrech od 50x100 mm do
500x1000 mm posunem pily.
• Uvolněte aretační knoflík pojezdu (13).
• Zatáhněte pilu směrem k sobě a zapněte ji.
• Stlačte hlavu pily dolů a řez proveďte
posunutím pily od sebe.
• Dále postupujte stejně, jak je uvedeno
výše.
•
•
Zkontrolujte, zda se materiál při
řezání neprohýbá; obrobek upněte.
Před zvednutím pily vždy vyčkejte,
až se kotouč zastaví. Pokud dochází
k odštěpování okrajů, přelepte linii
řezu lepící páskou. Po dokončení řezu
pásku opatrně odtrhněte.
Neřežte materiály o rozměrech
menších než 50x100 mm.
Po dokončení řezu nezapomeňte
zajistit pilu v zadní poloze.
Postoj při práci
Dodržování správného postoje Vám zajistí
snazší, přesnější a bezpečnější obsluhu
pokosové pily.
• Nikdy nesahejte do pracovního prostoru
pily.
• Dodržujte bezpečnou vzdálenost rukou
(min. 150 mm) od kotouče pily.
Svislý řez pod úhlem (obr. A1, A2 a P)
•
Uvolněte páčku (4) a zmáčkněte západku
(5). Přesuňte rameno vlevo nebo vpravo do
požadovaného úhlu.
13
•
•
•
•
•
•
Kombinované řezy (obr. S1 a S2)
Upevněte obrobek řádně k pracovní desce
a vodící liště. Nevzdalujte ruce od pily
a obrobku, dokud neuvolníte vypínač a
kotouč se nezastaví.
Před řezáním materiálu vždy proveďte
zkušební volný řez (vypnutou pilou);
zkontrolujete tím, zda nic nebrání volnému
průchodu kotouče.
Nepracujte s překříženýma rukama.
Stůjte oběma nohama pevně na zemi a
dodržujte rovnováhu.
Pokud vychýlíte rameno pily doleva nebo
doprava, musíte tomu přizpůsobit i svůj
postoj (mírně stranou od kotouče).
Při řezání podle rysky sledujte řez otvory
v krytu pily.
Kombinovaný řez vzniká současným využitím
úhlového řezu (obr. R2) a úkosu (obr. R1).
Používá se při výrobě předmětů s kosými
stěnami (viz. např. obr. S1).
Pokud měníte nastavení úhlů, kontrolujte
dotažení dorazových šroubů. Tyto
musí být dotaženy po každé změně
nastavení.
•
Výroba čtyřbokých konstrukcí (např.
obrazových rámů) (obr. R1 a R2)
•
Ozdobné lišty a rámy
Výrobu jednoduchého rámu si nejdříve
vyzkoušejte na zbytcích dřeva. Vaše pila je
vynikající nástroj pro provádění šikmých řezů
(jeden z nich je znázorněn na obr. R1). Spoj
na obrázku byl zhotoven využitím možností
nastavení úhlů řezu Vaší pokosové pily.
•
•
- Použití úkosu
Pokud zkosíte dvě desky pod úhlem 45°,
vznikne jejich spojením roh rámu s úhlem 90°.
Pokosová deska je zajištěna v nulové poloze.
Desku položte širší plochou ke stolu a menším
úhlem k vodící liště.
Výroba podlahových lišt
Nastavení úkosu při výrobě podlahových lišt
je 45°.
• Před řezáním materiálu vždy proveďte
zkušební volný řez (vypnutou pilou).
• Všechny řezy provádějte tak, že zadní
strana lišty je položena na základně pily.
- Použití řezu pod úhlem
Téhož výsledku dosáhnete pokosovým řezem
vlevo a vpravo; širší plocha desky musí být
přiložena k vodící liště.
Nákresy R1 a R2 jsou návodem pro výrobu
pouze čtyřbokých konstrukcí. Pokud chcete
zhotovit výrobek o jiném počtu stran, je třeba
změnit úhly řezů. Následující tabulka uvádí
úhly řezů pro předměty s různými počty stran
za předpokladu, že všechny strany daného
předmětu jsou stejně dlouhé. Chcete-li zjistit
úhel řezu pro tvar, jež není v následující tabulce
uveden, vydělte 180° počtem jeho stran.
Počet stran
4
5
6
7
8
9
10
Níže uvedený graf Vám pomůže při
nastavení správných úhlů kombinovaných
řezů. Zvolte požadovaný úhel „A“ (viz. obr.
S2) a vyznačte jej do příslušného oblouku
v grafu. Svislá přímka vedená z tohoto bodu
Vám na spodní stupnici grafu označí úhel
úkosu. Vodorovná přímka označí na boční
stupnici úhel seříznutí (pokosu).
Nastavte zjištěné úhly na pile a proveďte
několik zkušebních řezů.
Vyzkoušejte napojení jednotlivých dílů.
Příklad: výroba čtyřbokého pláště s vnějším
úhlem 25° (úhel „A“ obr. S2) – tomuto tvaru
odpovídá v grafu vnější (pravý) oblouk.
Na oblouku nalezněte hodnotu 25°. Na
boční stupnici této hodnotě odpovídá úhel
seříznutí 23° a na spodní stupnici úhel
úkosu 40°. Správnost nastavení úhlů vždy
vyzkoušejte na odřezcích.
Vnitřní rohy
- Levá strana
• Přiložte lištu její vrchní plochou k vodící
liště pily.
• Zachovejte levou stranu řezu.
- Pravá strana
• Přiložte lištu její spodní plochou k vodící
liště pily
• Zachovejte levou stranu řezu.
Úhel řezu
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Vnější rohy
- Levá strana
• Přiložte lištu její spodní plochou k vodící
liště pily.
• Zachovejte pravou stranu řezu.
14
-
Pravá strana
• Přiložte lištu její vrchní plochou k vodící
liště pily
• Zachovejte pravou stranu řezu.
-
Pravá strana
• Přiložte vrchní stranu lišty k vodící liště
pily.
• Nastavte pokos vpravo.
• Zachovejte pravou stranu řezu.
Výroba stropnicových lišt
Drážkování (obr. T)
SCHRÁNKA SE
4 STĚNAMI
SCHRÁNKA SE
6 STĚNAMI
SCHRÁNKA
S 8 STĚNAMI
Pro zhotovování drážek je Vaše pila vybavena
dorazem (12) a stavěcím šroubem hloubky
(15) drážky.
• Přetočte páčku dorazu (12) směrem
k přední části pily.
• Uvolněte pojistnou matici (66). Nastavte
požadovanou hloubku drážky pomocí
šroubu (15).
• Mezi obrobek a vodící lištu vložte odřezek
široký asi 5 cm, drážka tak může vést až
k okraji obrobku.
ÚHEL MEZI DVĚMA HRANAMI
NA PILE NASTAVTE TENTO ÚHEL
POKOSU
Stropnicové lišty zhotovíte pomocí
kombinovaných řezů. Pro dosažení maximální
přesnosti má Vaše pila k tomuto účelu
přednastavený úhel pokosu 31,62° a úhel úkosu
33,85°. Toto nastavení odpovídá standardním
úhlům stropnicových lišt: vrchní 52°, spodní
38°.
Zachycování prachu (obr. A2 a A6)
Vaše pila je vybavena odpadním prachovým
otvorem (24), k němuž lze připojit lapač prachu
(37). Tento není součástí výrobku, je k dostání
samostatně.
• Kdykoli je to možné, používejte lapače
prachu odpovídající normám pro provoz
zařízení produkujících prach.
NA PILE NASTAVTE TENTO ÚHEL NÁKLONU
•
•
Řezání malých kousků materiálu (obr. A5)
Vyzkoušejte si správnost nastavení na
zbytcích materiálu.
Všechny řezy provádějte levým úkosem;
zadní stranu lišty přiložte k základně pily.
Řezání malých kousků Vám usnadní použití
vložky vodící lišty (36), jež je k dostání jako
samostatný díl.
Vnitřní rohy
- Levá strana
• Přiložte vrchní stranu lišty k vodící liště
pily.
• Nastavte pokos vpravo.
• Zachovejte levou stranu řezu.
-
Řezání dlouhých kusů (obr. A4)
•
•
Pravá strana
• Přiložte spodní stranu lišty k vodící liště
pily.
• Nastavte pokos vlevo.
• Zachovejte levou stranu řezu.
Dlouhé kusy materiálu vždy podložte.
Lepší výsledky dosáhnete použitím
přídavného stojanu (35), který značně rozšíří
plochu podstavy Vaší pily. Je k dostání
jako samostatný díl. Dlouhé kusy materiálu
můžete též podepřít jinými vhodnými
prostředky, např. stolařskými kozami.
Kotouče pily
Pro správný provoz pily je nutné používat
kotouče o vnějším průměru 216 mm a průměru
hřídelového otvoru 30 mm.
Použitím speciálních kotoučů se zvýšeným
počtem zubů nebo větší tloušťkou
zkrátíte pracovní dobu pily na jedno nabití
akumulátoru.
Vnější rohy
- Levá strana
• Přiložte spodní stranu lišty k vodící liště
pily.
• Nastavte pokos vlevo.
• Zachovejte pravou stranu řezu.
Kompletní informace o možnostech využití
příslušenství obdržíte u Vašeho prodejce.
15
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Přeprava (obr. B2)
Nejvhodnější způsob přenášení pily je za
použití přepravního popruhu upevněného
k základně pily. Popruh (obr. A7) je k dostání
jako samostatný díl.
• Před přenášením stlačte hlavu pily do spodní
polohy a zamáčkněte zajišťovací kolík (14).
• Pro dosažení co největší kompaktnosti pily
ji zajistěte tímto způsobem: hlava ve svislé
poloze v přední části pojezdu; pokosové
rameno co nejvíce vpravo; výsuvná část
levé vodící lišty zasunutá ke středu.
• Při přenášení využívejte výkroje (31)
v základně pily (viz. obr. B2).
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Údržba
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby mělo dlouhou životnost spolu s minimálními
nároky na údržbu. Předpokladem dlouhodobé
bezproblémové funkce nářadí je náležitá péče
o něj a jeho pravidelné čištění.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Čištění
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Zajistěte průchodnost větracích otvorů a plášť
stroje čistěte pravidelně měkkým hadříkem.
• Čistěte pravidelně povrch pracovní desky.
• Čistěte pravidelně lapač prachu.
K čištění nepoužívejte čistící prostředky
a maziva. Obzvláště spreje a aerosolové
čističe mohou chemicky narušit plastové
části nářadí.
ES Prohlášení o shodě
DW712
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám: 98/37/EEC,
89/336/EEC, EN 55014-2, EN 55014, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50260-1 a EN
61029.
Čištění a údržba řezné desky (obr. U)
Pravidelně čistěte prostor pod řeznou deskou.
V případě opotřebení desku vyměňte.
• Vyšroubujte úchytné šrouby (67) řezné
desky (32).
• Vyjměte desku a vyčistěte prostor pod ní.
• Namontujte desku a šrouby zpět.
• Dotáhněte šrouby.
• Nastavte desku následujícím způsobem:
• Stlačte hlavu pily tak, aby kotouč zasahoval
do drážky.
• Umístěte lišty desky co nejblíže ke kotouči pily.
• Dotáhněte šrouby.
V případě zájmu o další informace se, prosím,
obraťte na adresu níže uvedenou nebo na
pobočky uvedené na zadní straně tohoto
návodu.
Ochrana životního prostředí
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str.40,
D-65510, Idstein, Německo
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
16
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při práci s elektrickým nářadím je třeba na
ochranu proti úrazu elektrickým proudem,
nebezpečí poranění a požáru dodržovat
národní bezpečnostní předpisy. Před
použitím elektronářadí si pečlivě pročtěte
následující bezpečnostní pokyny a uložte je
na bezpečném místě.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti vede k nebezpečí
úrazu.
Berte ohled na vlivy okolí. Nevystavujte
elektrické nářadí vlhkosti. Zajistěte si
kvalitní osvětlení pracovní plochy (250-300
Lux). Nepoužívejte nářadí v místech, kde
hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru,
např. v blízkosti hořlavých kapalin nebo
plynů.
Udržujte nářadí mimo dosah dětí.
Nedovolte dětem, nepovolaným osobám
a zvířatům vstup do pracovního prostoru
a zabraňte jejich kontaktu s nářadím nebo
kabelem.
Noste při práci vhodný pracovní oděv.
Nenoste volné oblečení nebo šperky.
Mohou být zachyceny pohybujícími se
částmi nářadí. Jestliže pracujete venku,
doporučujeme používat pracovní rukavice a
obuv s neklouzavou podešví. Jestliže máte
dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku
hlavy.
Ochranné pomůcky. Vždy používejte
ochranné brýle. Pokud pracujete v prašném
prostředí nebo v případě, že odletují drobné
částečky materiálu, používejte též ochranný
štít nebo respirátor. Pokud mohou být tyto
částice velmi horké, oblečte si ochrannou
zástěru. Vždy používejte chrániče sluchu.
Chraňte se před úrazem elektrickým
proudem. Nedotýkejte se uzemněných
povrchů (například potrubí, radiátorů,
sporáků a ledniček). Při práci v extrémních
podmínkách (např. vysoká vlhkost, vznik
kovového prachu při práci atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena
vložením izolačního transformátoru nebo
automatického spínače obvodu diferenciální
ochrany (FI).
Dbejte na bezpečný postoj při práci.
V každé pracovní poloze udržujte
rovnováhu.
•
•
•
•
•
17
Buďte stále pozorní. Soustřeďte se na
svou práci a postupujte racionálně. Pokud
jste unavení, s nářadím nepracujte.
Upněte si obrobek. K uchycení obrobku
používejte upínací přípravky nebo svěrák.
Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu
nářadí oběma rukama.
Používejte zařízení k odsávání prachu.
Pokud je nářadí vybaveno lapačem prachu
a úlomků zkontrolujte, zda je toto připojeno
a řádně používáno.
Nenechávejte v nářadí nástrojové klíče.
Před spuštěním nářadí vždy zkontrolujte,
zda jste z něj odstranili klíče a seřizovací
nástroje.
Prodlužovací kabely. Před použitím
prodlužovacích kabelů tyto zkontrolujte
a v případě jejich poškození je vyměňte.
Pokud pracujete s nářadím ve venkovních
prostorách, používejte výhradně
prodlužovací kabely určené k venkovnímu
použití.
Používejte vhodné nářadí. Použití
odpovídajícího nářadí je popsáno v tomto
provozním návodu. Pro těžkou práci
nepoužívejte příliš slabé nástroje nebo
přídavná zařízení. Používáním správného
nástroje dosáhnete optimální kvality a
zajistíte svou osobní bezpečnost. Netlačte
na nářadí.
Varování! Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění
jiných pracovních operací tímto nářadím,
než je doporučeno návodem, může vést
k poranění obsluhy.
Kontrolujte poškozené části. Před
použitím nářadí pečlivě zkontrolujte jeho
funkčnost a zda je určeno pro požadovanou
práci. Zkontrolujte, zda pohyblivé části
bezvadně fungují a díly nejsou poškozeny.
Veškeré díly musí být správně namontovány
a splňovat všechny podmínky, abychom
měli záruku bezvadného provozu nářadí.
Poškozené díly a ochranná zařízení
musí být opraveny nebo vyměněny
dle předpisů. Nepoužívejte elektrické
nářadí v případě, že je vadný vypínač.
Nefunkční nebo poškozené části nechejte
vyměnit v servisním středisku DEWALT.
Nepokoušejte se provádět opravy sami.
Vypojte nářadí ze sítě. Před tím, než
necháte nářadí bez dozoru, vypněte
hlavní vypínač a počkejte, dokud se stroj
zcela nezastaví. V případě, že nářadí
nepoužíváte, před prováděním údržby a při
výměně příslušenství vždy vypojte nářadí
ze sítě.
Zabraňte nechtěnému spuštění
přístroje. Před připojením nářadí k síti
vždy zkontrolujte, zda je vypínač v poloze
„Vypnuto“.
Chraňte kabely před poškozením.
Nenoste elektrické nářadí za kabely. Nikdy
netahejte za kabel, abyste jej odpojili ze
zásuvky. Chraňte kabely před teplem, oleji
a ostrými hranami.
Uchovávejte nářadí na bezpečném místě.
Jestliže nářadí nepoužíváte, skladujte jej
na suchém místě v uzavřených prostorách
mimo dosah dětí.
Pečujte o Vaše nářadí. Udržujte Vaše
nářadí v čistotě, aby Vám sloužilo déle
a bezpečněji. Dbejte pokynů pro údržbu
a výměnu příslušenství. Kontrolujte
pravidelně přívodní kabely a v případě
poškození je nechejte neprodleně opravit
v servisním středisku DEWALT. Udržujte
všechny ovládací prvky suché, čisté
a neznečistěné oleji a mazacími tuky.
Opravy. Opravy Vašeho nářadí svěřujte
výhradně servisnímu středisku fy
DEWALT. Toto nářadí odpovídá příslušným
bezpečnostním ustanovením. Opravy
smí provádět pouze servisní středisko fy
DEWALT, jinak obsluze hrozí nebezpečí
úrazu.
•
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro práci
s pokosovými pilami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před započetím práce vždy zkontrolujte
všechny upevňovací prvky nářadí
a rukojetí.
Nepoužívejte nářadí bez ochranných
krytů nebo pokud nejsou funkční a řádně
udržovány.
Nikdy nepoužívejte pilu bez řezné desky.
Nesahejte do pracovního prostoru kotouče
pily, jestliže je stroj připojen ke zdroji
elektrické energie.
Nepokoušejte se náhle zastavit stroj
zablokováním kotouče; může dojít
k vážnému poranění.
Před použitím příslušenství pozorně pročtěte
návod k obsluze. Nesprávným použitím
příslušenství může dojít k poškození
nářadí.
•
•
•
•
•
Zvolte vždy správný typ kotouče pro řezání
daného materiálu.
Věnujte pozornost údaji o maximální
rychlosti, jež je vyznačena na kotouči.
Při manipulaci s kotoučem používejte držák
nebo pracovní rukavice.
Používejte pouze kotouče předepsaného
průměru (viz. technické údaje) doporučené
tímto návodem, odpovídající normě EN
847-1.
Lze použít i speciálně vyvinuté kotouče
s nízkou hladinou hluku.
Nepoužívejte kotouče typu HSS.
Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené
kotouče.
Nepoužívejte brusné kotouče.
Před uvolněním vypínače vysuňte kotouč ze
zářezu v obrobku.
Při provádění šikmých řezů zkontrolujte
řádné zajištění ramene.
Nesnažte se zastavit hřídel motoru tlakem
na kotouč.
Při stlačení ramene dolů se automaticky
zvedne ochranný kryt pily a opět se spustí
při zvednutí ramene. Kryt můžete zvednout
i ručně při montáži nebo výměně kotouče
nebo při kontrole pily. Kryt nikdy nezvedejte,
jestliže není pila vypnutá.
Přední část krytu je opatřena průhledovými
štěrbinami. Přestože kryt výrazně omezuje
odlétávání drobných částic, používejte
při pohledu přes štěrbiny vždy ochranné
brýle.
Udržujte okolní prostředí pily v pořádku
a čistotě, pravidelně odklízejte zbytky
materiálu.
Kontrolujte pravidelně čistotu odvětrávacích
otvorů motoru.
V případě opotřebení vyměňte řeznou
desku.
Před prováděním údržby nebo před výměnou
kotouče vždy odpojte stroj od přívodu
elektrické energie.
Neprovádějte čištění nebo údržbu, dokud
se pila úplně nezastaví a není v klidové
poloze.
Pokud je to možné, upevněte vždy pilu
k pracovnímu stolu.
Jiná nebezpečí
S používáním pily jsou spjata následující
rizika:
- poranění způsobená rotujícími částmi
18
I přes dodržování zásadních bezpečnostních
předpisů a používání ochranných prostředků
a zařízení nelze vyloučit určitá rizika.
Jsou to zejména:
- Poškození sluchu.
- Nebezpečí úrazu způsobeného nekrytými
částmi rotujícího kotouče pily.
- Nebezpečí poranění při výměně kotouče.
- Nebezpečí skřípnutí prstů při manipulaci
s ochranným krytem.
- Poškození zdraví při vdechnutí prachu,
vznikajícího při řezání dřeva, zejména
dubu, buku a dřevotřísky.
Nálepky na nářadí
Na nářadí se setkáváme s těmito symboly:
Před použitím pečlivě prostudujte
návod k obsluze.
Dbejte zvýšené opatrnosti.
Do tohoto prostoru Vaše ruce nepatří!
19
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047817 - 19-07-2007
20
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
21
DW712 - - - - - B
Table MITRE SAW 2
©
22
Motor MITRE SAW 2
©
DW712 - - - - - B
23
24
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising