KR703 | Black&Decker KR703 HAMMER DRILL instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-51 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KR703
KR704
KR753
KR803
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
f.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Vaša príklepová vŕtačka Black & Decker je určená na vŕtanie do dreva, kovu, plastov a muriva a tiež na skrutkovanie. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže
mať za následok úraz elektrickým prúdom,
vznik požiaru alebo vážne poranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia na vykonávanú prácu. Pri
použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
e.
f.
g.
5.
a.
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
♦
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Štítky na náradí
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre vŕtačky a príklepové vŕtačky
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť
pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Pri práci s príklepovými vŕtačkami používajte
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte elektrické náradie vždy za izolované
rukoväti. Pri kontakte pracovného príslušenstva so
„živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú
pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí:
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Regulátor otáčok
4. Prepínač pravého / ľavého chodu
5. Volič režimu vŕtania
6. Skľučovadlo
7. Hĺbkový doraz
8. Bočná rukoväť
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
4
Upevnenie bočnej rukoväti a hĺbkového
dorazu (obr. A)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Otáčajte rukoväťou proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, pokiaľ nepôjde bočná rukoväť (6) nasunúť
na prednú časť náradia ako je uvedené na obrázku.
Otočte bočnú rukoväť do požadovanej polohy.
Zasuňte hĺbkový doraz (7) do príslušného otvoru
ako je uvedené na obrázku.
Nastavte hĺbku vŕtania podľa nižšie uvedeného
postupu.
Pritiahnite bočnú rukoväť otáčaním v smere pohybu
hodinových ručičiek.
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov
zistite polohu elektrických vedení a vodovodných, plynových alebo iných potrubí.
Nasadenie vrtáku alebo skrutkovacieho
nástavca (obr. B a C)
Voľba smeru otáčania
Pri vŕtaní a doťahovaní skrutiek používajte otáčanie
smerom dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek).
Na povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných
vrtákov používajte ľavý chod (proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
♦
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač pre
chod (4) doľava.
♦
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte prepínač pre
chod doprava.
Varovanie! Nikdy nemeňte smer otáčania za chodu
motora.
Rýchloupevňovacie skľučovadlo s aretáciou vretena
(obr. B)
♦
Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky (9) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
♦
Zasuňte upínaciu stopku nástroja (10) do skľučovadla.
♦
Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky v smere
pohybu hodinových ručičiek.
Skľučovadlo s kľúčikom (obr. C)
♦
Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky (11) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
♦
Zasuňte upínaciu stopku nástroja (10) do skľučovadla.
♦
Kľúč skľučovadla (12) vložte do ľubovoľného otvoru (13) na bočnej strane skľučovadla a otáčaním
v smere hodinových ručičiek ho dotiahnite.
Voľba režimu vŕtania
♦
♦
Pre vŕtanie do muriva prepnite volič režimu vŕtania
(5) do polohy .
Pre vŕtanie do ostatných materiálov a skrutkovanie
nastavte volič režimu (5) do polohy .
Vybratie a nasadenie skľučovadla (obr. D)
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. A)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Roztvorte čeľuste skľučovadla čo najviac.
Pomocou skrutkovača uvoľnite v smere pohybu
hodinových ručičiek montážnu skrutku skľučovadla,
ktorá je vo vnútri skľučovadla.
Do skľučovadla upnite šesťhranný kľúč a udrite
doňho kladivom tak, ako je znázornené na obrázku.
Vyberte šesťhranný kľúč.
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
skľučovadlo vyskrutkujte.
Skľučovadlo nasadíte späť naskrutkovaním na
vreteno a zaistite ho montážnou skrutkou.
♦
♦
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
uvoľnite bočnú rukoväť (8).
Nastavte hĺbkový doraz (7) do požadovanej polohy.
Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti
medzi špičkou vrtáka a prednou časťou hĺbkového
dorazu.
Pritiahnite bočnú rukoväť otáčaním v smere pohybu
hodinových ručičiek.
Zapnutie a vypnutie
♦
Zvyškové riziká
Ďalšie riziká môžu nastať pri spôsobe použitia náradia,
ktorý sa neuvádza v priložených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho
použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
♦
♦
5
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač s plynulou
reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia závisia od
intenzity stlačenia tohto vypínača. Ak je náradie
vybavené regulátorom otáčok (3), nastavte požadované otáčky. Všeobecne používajte nižšie otáčky pre
väčšie priemery vrtákov a vyššie otáčky pre menšie
priemery.
Plynulý chod zvolíte stlačením zaisťovacieho tlačidla
(2) a uvoľnením vypínača. Táto funkcia je k dispozícii iba pre maximálne otáčky alebo pre ľubovoľné
otáčky nastavené pomocou regulátora otáčok (3).
Túto možnosť nie je možné zvoliť v režime spätného
chodu.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač s plynulou reguláciou otáčok (2). Ak chcete vypnúť náradie,
ktoré pracuje v režime nepretržitého chodu, stlačte
znovu prepínač s reguláciou otáčok a uvoľnite ho.
Príslušenstvo
Technické údaje
KR703
Typ 2
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá Black & Decker a Piranha sú
navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu
a sú určené na zvýšenie výkonu Vášho náradia. Použitím
tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý
Vám Vaše náradie môže poskytnúť.
Napájacie napätie
V
Príkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Maximálny priemer vrtáka
Oceľ/betón
mm
Drevo
mm
Hmotnosť
kg
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte kábel od siete.
♦
Vetracie otvory náradia pravidelne čistite mäkkou
kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Napájacie napätie
V
Príkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Maximálny priemer vrtáka
Oceľ/betón
mm
Drevo
mm
Hmotnosť
kg
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný v bežnom komunálnom odpade.
KR704
Typ 1
230
230
710
710
0 - 3100 0 - 3100
13/16
32
2,11
13/16
32
2,11
KR753
Typ 2
KR803
Typ 1
230
230
750
800
0 - 3100 0 - 3100
13/16
32
2,11
13/16
32
2,11
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 101 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 112 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Príklepové vŕtanie do betónu (ah, ID) 19,6 m/s2,
odchýlka (K) 1,5 m/s2, Vŕtanie do kovu (ah, D) < 5 m/s2,
odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
10
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
KR703, KR704, KR753, KR803
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-01-2010
6
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli zaregistrovať
Váš nový výrobok Black & Decker a kde budete
informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov nájdete na
adrese www.blackanddecker.sk.
7
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00143799 - 22-12-2010
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising