DC300 | DeWalt DC300 CORDLESS CIRCULAR SAW - EU instruction manual

500500 - 48 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC300
13
14
24
5
6
7
8
10
11
9
3
2
1
4
16
23
12
13
A
B
2
C
15
10
4
6
20
7
8
50º
19 7
9
18
17
E
D
22
3
F
3
AKUMULÁTOROVÁ KOTOUČOVÁ PILA
DC300
Blahopřejeme Vám!
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Technické údaje
DC300
VDC
36
Maximální výkon
W
940
Otáčky naprázdno
min-1
4 000
Průměr pilového kotouče
mm
Hloubka řezu
Průměr upínacího otvoru
Napájecí napětí
Typ
1
DE9360
DCB360 DCB361
Napájecí napětí
36
36
36
184
VDC
Kapacita
Ah
2,0
4,0
2,0
mm
62
Hmotnost
kg
0,9
1,3
0,9
mm
20
Nastavení šikmého řezu
Hmotnost (bez baterie)
Baterie
0 - 50°
kg
3,7
Nabíječka
DE9000
Napájecí napětí
VAC
230
Přibližná doba nabíjení
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
3
106
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
práce doba působení vibrací na
obsluhu značně prodloužit.
4
min
Hmotnost
kg
90
(4,0 Ah)
45
(2,0 Ah)
0,9
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V 3 A v zástrčce napájecího
kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko způsobení
požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DC300
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývojového oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
8. 9. 2010
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
5
f)
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. S elektrickým nářadím
nepracujte, pokud jste unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti
při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané
na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
6
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiného
nevhodného typu baterie způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
c)
d)
Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů,
jako jsou kancelářské sponky, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné
drobné kovové předměty, které mohou
způsobit zkratování jejich kontaktů.
Zkratování kontaktů baterie může vést
k způsobení popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Dojdeli k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se kapalina do
očí, ihned si je vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pily
a)
NEBEZPEČÍ: Nevkládejte ruce do
prostoru řezu a nepřibližujte je ke kotouči.
Druhou ruku položte na přídavnou rukojeť
nebo na kryt motoru. Je-li kotoučová pila
držena oběma rukama, nemůže dojít k jejich
pořezání pilovým kotoučem.
b) Nesahejte do prostoru pod obrobkem.
Ochranný kryt vás nemůže chránit před
pilovým kotoučem pod obrobkem.
c) Upravte hloubku řezu podle tloušťky
obrobku. Při provádění řezu by neměla
být pod obrobkem vidět celá výška ozubení
pilového kotouče.
d) Nikdy nedržte odřezávanou část obrobku
v ruce a nepokládejte si ji přes nohu.
Upněte si obrobek do stabilního svěráku.
Správné upnutí a podepření obrobku je velmi
důležité z hlediska minimalizace ohrožení
obsluhy, zablokování kotouče nebo ztráty
ovladatelnosti.
e) Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými
vodiči, držte elektrické nářadí vždy za
izolované části. Při kontaktu s „živým“
vodičem se nechráněné kovové části nářadí
stanou také „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým proudem.
f) Při provádění podélných řezů používejte
vždy vodítko pro podélné řezy nebo
pravítko. Tímto způsobem zvýšíte přesnost
řezu a snížíte riziko zablokování pilového
kotouče.
g) Vždy používejte pilové kotouče správné
velikosti a tvaru upínacího otvoru
(kruhový nebo hranatý). Pilové kotouče
s otvory, které neodpovídají montážnímu
úchytu na pile, se budou otáčet excentricky,
což způsobí ztrátu ovladatelnosti nářadí.
h) Nikdy nepoužívejte poškozené nebo
nesprávné podložky a upínací šrouby
pilových kotoučů. Podložky a upínací
šrouby byly zkonstruovány přímo pro vaši
kotoučovou pilu, což zaručuje její optimální
výkon a bezpečnost jejího provozu.
Příčiny zpětného rázu a prevence před zpětným rázem
– Zpětný ráz je okamžitou reakcí na sevření
kotouče, odskočení nebo vychýlení pilového
kotouče, které způsobí neočekávané
vyskočení kotoučové pily z obrobku směrem
k obsluze.
– Pokud dojde k přiskřípnutí kotouče nebo
k jeho zablokování v zářezu, kotouč
se zasekne a reakce motoru odmrští
kotoučovou pilu rychle zpět, směrem
k obsluze.
– Dojde-li ke zkroucení kotouče nebo k jeho
vychýlení v řezu, zuby na zadní části
kotouče se mohou zarýt do horního povrchu
dřeva, což způsobí vyhození kotouče ze
zářezu a vyskočení kotoučové pily směrem
k obsluze.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití
pily nebo nesprávných pracovních postupů nebo
provozních podmínek. Tomuto jevu můžete
zabránit, budete-li dodržovat níže uvedené
pokyny:
a) Držte pilu pevně oběma rukama a mějte
ruce v takové poloze, abyste byli stále
připraveni kompenzovat síly zpětného
rázu. Postavte se na jednu nebo druhou
stranu pilového kotouče, nikdy nestůjte
v ose pilového kotouče. Zpětný ráz může
způsobit odskočení pily směrem dozadu, ale
budete-li dodržovat uvedené pokyny, obsluha
může síly zpětného rázu eliminovat.
7
b) Dojde-li z jakéhokoli důvodu
k zablokování pilového kotouče nebo
k přerušení řezu, uvolněte spouštěcí
spínač a držte pilu bez pohybu
v materiálu, dokud nedojde k úplnému
zastavení pilového kotouče. Dokud
je pilový kotouč v pohybu, nikdy se
nepokoušejte vyjmout pilu z obrobku
nebo ji táhnout zpět, protože by mohlo
dojít k zpětnému rázu. Prozkoumejte příčiny
blokování pilového kotouče a proveďte
opatření, aby byly tyto příčiny odstraněny.
c) Zahajujete-li znovu řez v obrobku,
srovnejte pilový kotouč v zářezu
a zkontrolujte, zda se zuby pilového
kotouče nedotýkají materiálu obrobku.
Dojde-li po spuštění pily k zaseknutí zubů
pilového kotouče, může dojít k pohybu pily
směrem nahoru nebo k zpětnému rázu.
d) Velké panely si vždy řádně podepřete,
aby bylo minimalizováno riziko sevření
pilového kotouče a riziko zpětného rázu.
Velké panely mají tendenci se prohýbat
působením vlastní hmotnosti. Podpěry musí
být umístěny pod panelem na obou stranách
v blízkosti čáry řezu a v blízkosti hrany
panelu.
e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené
kotouče. Tupé nebo nesprávně upnuté
kotouče vytváří úzký řez, což způsobuje
nadměrné tření, zasekávání kotouče
a zpětné rázy.
rukojetí a ujistěte se, zda se volně pohybuje
a zda se v žádném směru a při nastavení
jakékoli hloubky řezu nedotýká pilového
kotouče nebo jiné části pily.
b) Zkontrolujte funkci pružiny spodního
krytu. Nepracuje-li kryt nebo pružina
správně, musí být před zahájením
práce provedena jejich oprava.
Pohyb spodního krytu může být pomalý
v důsledku poškozených částí, usazenin
a nahromaděných nečistot.
c) Spodní kryt může být ručně zasunut
pouze u speciálních řezů jako jsou
„ponorné řezy“ a „kombinované řezy“.
Zvedněte spodní kryt pomocí rukojeti
a jakmile pilový kotouč vnikne do materiálu,
musíte spodní kryt uvolnit. U všech ostatních
typů řezů by měl spodní kryt pracovat
automaticky.
d) Vždy dbejte na to, aby před položením
pily na pracovní stůl nebo na podlahu
spodní kryt zakryl pilový kotouč.
Nechráněný a dobíhající pilový kotouč
způsobí pohyb pily a přeřízne materiály
nacházející se v dráze jeho pohybu.
Pamatujte na to, že po uvolnění hlavního
spínače chvíli trvá, než dojde k úplnému
zastavení pilového kotouče.
Další bezpečnostní předpisy
pro kotoučové pily
f) Zajišťovací páky hloubky řezu a šikmých
řezů musí být před zahájením řezu řádně
utaženy a zajištěny. Dojde-li při provádění
řezu k posuvu, může dojít k zaseknutí
pilového kotouče nebo k zpětnému rázu.
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
g) Provádíte-li zářezy do stěn nebo do jiných
ploch, buďte velmi opatrní. Vyčnívající
kotouč může proříznout objekty, které mohou
způsobit zpětný ráz.
• Nepoužívejte kotouče větších nebo
menších průměrů, než je doporučeno.
Parametry pilového kotouče jsou uvedeny
v technických údajích. Používejte pouze
pilové kotouče, jaké jsou specifikovány
v tomto návodu a které splňují požadavky
normy EN 847-1.
Bezpečnostní pokyny pro pily
s výkyvným ochranným krytem pilového kotouče
a) Před každým použitím pily zkontrolujte
správnou funkci zavírání spodního
krytu. Nepohybuje-li se spodní kryt
volně a nedochází-li k jeho okamžitému
zavírání, pilu nepoužívejte. Nikdy žádným
způsobem nepřipevňujte spodní kryt
v otevřené poloze. Dojde-li k náhodnému
pádu pily, může dojít k ohybu spodního krytu.
Zvedněte spodní kryt opatřený zatahovací
8
• Používejte masku proti prachu. Pobyt
v prašném prostředí může způsobit dýchací
obtíže a také úraz.
• Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče.
• Nepoužívejte příslušenství pro přívod
chladicí kapaliny.
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k pracovnímu stolu používejte svorky
nebo jiné vhodné prostředky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o část
těla nezajistí jeho stabilitu a může vést
k ztrátě kontroly.
• Řezání plastů , dřeva pokrytého mízou
a jiných materiálů může způsobit
hromadění rozpuštěného materiálu na
zubech a na těle pilového kotouče, což
zvyšuje riziko přehřátí kotouče a jeho
zablokování v řezu.
Zbytková rizika
Při práci s kotoučovými pilami hrozí následující
rizika.
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně
příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód (24), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu, který vytváří montážní spoj
mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječku DE9000.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který
tuto baterii používá.
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na
nabíjecích svorkách nabíječky
je napětí 230 V. Nepokoušejte
se kontakty propojovat vodivými
předměty. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Jiné typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění osob nebo
k hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: V určitých
podmínkách, kdy je nabíječka
připojena k napájecímu napětí,
může dojít ke zkratování nabíjecích
kontaktů uvnitř nabíječky cizími
předměty. Cizí vodivé předměty
a materiály, jako jsou ocelová vlna
(drátěnka), hliníkové fólie nebo
jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě.
Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky od zásuvky
ji vždy odpojte uchopením za zástrčku
a netahejte za napájecí kabel. Tímto
způsobem zabráníte poškození zástrčky
a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
9
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte jejich okamžitou
výměnu.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému
servisu. Nesprávně provedená opětovná
montáž může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DE9000 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 36 V.
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. A, B)
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na
nabíjecích svorkách nabíječky
je napětí 230 V. Nepokoušejte
se kontakty propojovat vodivými
10
předměty. Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo
smrtelného úrazu.
1. Před vložením baterie do nabíječky zapojte
napájecí kabel nabíječky (15) do síťové
zásuvky.
2. Vložte baterii do nabíječky. Tato nabíječka je
vybavena ukazatelem se třemi kontrolkami,
které indikují stav nabití baterie.
3. Ukončení nabíjení je indikováno
nepřerušovaným svícením tří červených
kontrolek. Baterie je zcela nabita a může
být vyjmuta z nabíječky nebo může být
ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká,
1 kontrolka svítí
1 kontrolka bliká,
2 kontrolky svítí
3 kontrolky svítí
< 33 %
33 - 66 %
66 - 99 %
100 %
Automatické obnovení nabití
Režim automatického obnovení nabití bude
vyrovnávat nabití jednotlivých článků baterie na
maximální kapacitu. Obnovení nabití baterie by
mělo být prováděno jednou týdně nebo vždy,
když baterie neumožňuje provedení stejného
množství úkonů.
Chcete-li provést obnovení nabití baterie, vložte
ji do nabíječky jako obvykle. Nechejte baterii
v nabíječce minimálně 10 hodin.
Prodleva zahřátá/studená baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka
automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato
funkce maximálně prodlužuje provozní životnost
baterie.
POUZE PRO BATERIE TYPU LI-ION
Baterie Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která je chrání před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte
níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení
potom postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterie nebo nabíječky, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozená
baterie by měla být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna její recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát
na baterii ve svislé poloze, ale může
dojít k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (Li-Ion)
• Nelikvidujte baterie spalováním, i když
jsou vážně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Baterie může v ohni
explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion
dochází k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie
je směs tekutých organických uhličitanů
a solí lithia.
• Obsah výparů z otevřených článků
baterie může způsobit potíže s dýcháním.
Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže
potíže stále přetrvávají, vyhledejte lékařské
ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
Kapalina z baterie se může vznítit,
dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem
nebo se zdrojem jiskření.
Přeprava
Baterie DEWALT splňují požadavky všech
platných předpisů pro přepravu, které jsou
předepsány v průmyslových a právních normách,
které zahrnují doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro
mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného
zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro
námořní přepravu nebezpečného zboží (IMDG)
a Evropská dohoda týkající se mezinárodní
silniční přepravy nebezpečného zboží (ADR).
Články a baterie Li-Ion byly testovány podle
požadavků části 38.3, která je uvedena
v příručce testů a kritérií dokumentu Doporučení
OSN pro přepravu nebezpečného zboží.
Ve většině případů bude přeprava baterií
DEWALT vyjmuta z klasifikace plně regulovaná
přeprava nebezpečného materiálu třídy 9.
V zásadě platí dva případy, které vyžadují
přepravu třídy 9:
1. Letecká přeprava více než dvou baterií
DEWALT Li-Ion, pokud toto balení obsahuje
pouze baterie (žádné nářadí), a
11
2. Jakákoli zásilka obsahující baterie Li-Ion,
jejichž energetický výkon je větší než 100
watthodin (Wh). Na všech bateriích Li-Ion
je na obalu uveden energetický výkon ve
watthodinách.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Bez ohledu na to, zda je zásilka považována
za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou
zásilku, povinností dopravce je postupovat
podle nejnovějších předpisů týkajících se balení,
označování a vyžadované dokumentace.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje
Při přepravě baterií může případně dojít
k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie
dostanou náhodně do styku s vodivými materiály.
Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
Informace uvedené v této části příručky jsou
uvedeny v dobré víře a jsou považovány za
přesné v době vytvoření tohoto dokumentu.
Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná
záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je
povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti
splňovaly požadavky platných předpisů.
Baterie
Zabraňte styku s vodou
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty
Nenabíjejte poškozené baterie
Nepoužívejte poškozené nabíječky
TYP BATERIE
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C
Model DC300 pracuje s bateriemi Li-Ion
s napájecím napětím 36 V.
Poškozené kabely ihned vyměňte
Doporučení pro uložení baterií
Problém s nabíječkou
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu. Z důvodu zachování optimálního
výkonu a provozní životnosti skladujte
nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
POZNÁMKA: Baterie Li-Ion by měly být před
uložením zcela nabity.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
Nálepky na nabíječce a na
baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Závada baterie
Likvidaci baterie provádějte s ohledem
na životní prostředí
Baterie nespalujte
Nabíjejte pouze v příslušných
nabíječkách DEWALT
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 akumulátorovou kotoučovou pilu
1 pilový kotouč (DT1211)
1 šestihranný klíč
1 baterii s kapacitou 2,0 Ah (DC300D1)
2 baterie s kapacitou 2,0 Ah (DC300D2)
12
1 baterii s kapacitou 4,0 Ah (DC300M1)
2 baterie s kapacitou 4,0 Ah (DC300M2)
1 nabíječku
1 kufřík
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s baterií a nabíječkou.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
k zranění.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Spínač zapnuto/vypnuto
Blokovací tlačítko
Přední rukojeť
Zámek hřídele
Výstup pro odvod pilin
Paka pily
Páka zasunutí spodního krytu
Spodní ochranný kryt
Pilový kotouč
Páčka nastavení šikmého řezu
Indikační drážka
Páka nastavení hloubky řezu
Baterie
Uvolňovací tlačítko
Nabíječka
Indikátory nabíjení (červené)
POUŽITÍ VÝROBKU
Tato kotoučová pila DC300 je určena pro
profesionální řezání dřeva, neželezných kovů
a plastů.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tato kotoučová pila je elektrické nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti
nesmí být nikdy ponechány s tímto nářadím
bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nesmí být připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší
nabíječky (viz Technické údaje). Minimální
průřez vodiče je 1 mm2. Maximální délka je
30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
13
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží
a seřízením tohoto nářadí vždy
vyjměte baterii.
VAROVÁNÍ: Před vložením nebo
vyjmutím baterie nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie z nářadí (obr. A)
• Chcete-li baterii (13) připojit k nářadí, srovnejte
ji s úložným místem na nářadí. Nasuňte baterii
na úložné lůžko v nářadí a zatlačte na ni
tak, aby došlo k jejímu řádnému usazení ve
správné poloze.
• Chcete-li baterii z nářadí sejmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko (14) a současně baterii
vyjměte z nářadí.
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. A)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití
baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (23). Svítící kombinace těchto
tří zelených LED diod určuje úroveň nabití
baterie. Je-li úroveň nabití baterie nižší než
požadovaná limitní hodnota pro použití, ukazatel
nebude svítit a baterie musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Nastavení hloubky řezu (obr. A, C)
• Uvolněte páčku nastavení hloubky řezu (12).
• Nastavte patku pily (6) tak, abyste získali
požadovanou hloubku řezu.
• Přitáhněte páčku nastavení hloubky řezu (12).
VAROVÁNÍ: Chcete-li získat
optimální výsledky, nechejte pilový
kotouč vyčnívat z obrobku asi 3 mm
(viz detail v obr. C).
Nastavení šikmých řezů (obr. D)
Úhel šikmých řezů může být nastaven v rozmezí
od 0° do 50°.
14
• Uvolněte páčku nebo upínací šroub nastavení
šikmých řezů (10).
• Naklopte patku pily (6) tak, aby značka na
měřítku označovala požadovaný úhel šikmého
řezu.
• Utáhněte páčku nebo upínací šroub nastavení
šikmých řezů (10).
Nastavení patky pily pro provádění kolmých
řezů v úhlu 90° (obr. D)
• Nastavte úhel šikmých řezů na hodnotu 0°.
• Pomocí páčky (7) zasuňte ochranný kryt
pilového kotouče a postavte pilu na stranu
pilového kotouče.
• Uvolněte páčku nebo upínací šroub nastavení
šikmých řezů (10).
• Přiložte k pilovému kotouči úhelník a nastavte
patku pily v úhlu 90°.
Výměna pilového kotouče (obr. E)
• Při otáčení hřídele stiskněte zajišťovací
tlačítko (4), aby došlo k zablokování pohybu
pilového kotouče.
• Vysuňte páčku na upínacím šroubu pilového
kotouče (17). Uchopte tuto páčku a otáčením
proti směru hodinových ručiček povolte
upínací šroub pilového kotouče.
• Pomocí páčky (7) zasuňte spodní kryt
pilového kotouče (8) a vyměňte pilový kotouč
(9). Při opětovné montáži nainstalujte do
správné polohy podložky (18, 19).
• Zkontrolujte směr otáčení pilového kotouče.
• Zašroubujte rukou upínací šroub pilového
kotouče (17) tak, aby byla podložka usazena
na svém místě. Otáčejte šroubem ve směru
pohybu hodinových ručiček.
• Stiskněte zajišťovací tlačítko (4), aby došlo
k zablokování pohybu hřídele.
• Vysuňte páčku na upínacím šroubu pilového
kotouče (17). Uchopte tuto páčku a otáčením
ve směru hodinových ručiček utáhněte upínací
šroub pilového kotouče.
Před použitím
• Ujistěte se, zda je baterie (zcela) nabita.
• Ujistěte se, zda je baterie řádně usazena.
• Ujistěte se, zda byly správně namontovány
ochranné kryty. Ochranný kryt pilového
kotouče musí být v uzavřené poloze.
• Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí ve
směru, který odpovídá šipce na pilovém
kotouči.
POUŽITÍ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení.
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny
a platné předpisy.
• Zajistěte, aby byl obráběný materiál
pevně upnutý.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak
a nevyvíjejte boční tlak na pilový
kotouč.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Správná poloha rukou (obr. F)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na přední rukojeti (3) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (22).
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Z bezpečnostních důvodů je spínač zapnuto/
vypnuto (1) vašeho nářadí vybaven blokovacím
tlačítkem (2).
Stiskněte blokovací tlačítko, aby došlo
k odblokování nářadí.
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
zapnuto/vypnuto (1). Jakmile bude spínač
zapnuto/vypnuto uvolněn, blokovací tlačítko bude
automaticky aktivováno, aby bylo zabráněno
náhodnému spuštění nářadí.
VAROVÁNÍ: Nářadí nezapínejte ani
nevypínejte, pokud se pilový kotouč
dotýká obrobku nebo jiných materiálů.
Vedení nářadí (obr. A, F)
• Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků,
upněte si obrobek obráceně.
• Při sledování vyznačené čáry řezu na obrobku
použijte indikační drážku (11). Při nastavení
úhlu šikmého řezu na 50° srovnejte indikační
drážku s levou stranou pilového kotouče. Při
nastavení úhlu šikmého řezu na 0° srovnejte
indikační drážku s pravou stranou pilového
kotouče.
Šikmé řezy
• Nastavte požadovaný úhel. Aretace
nastaveného úhlu šikmého řezu bude
automaticky provedena v polohách 22,5°
a 45°. V polohách mezi těmito úhly musíte
patku pily v požadované poloze přidržet
a zajistit.
Vybrání (obr. A, F)
• Změřte si a označte na obrobku požadované
vybrání.
• Zasuňte spodní kryt pilového kotouče.
• Přední část patky pily přiložte k obrobku
a ujistěte se, zda je pilový kotouč v poloze nad
čárou řezu.
• Uvolněte spodní kryt pilového kotouče
a nechejte jej opřený o obrobek. Dejte pozor,
aby se pilový kotouč nedotýkal obrobku.
• Zapněte pilu, držte ji pevně opřenou o obrobek
a v maximálních otáčkách zařežte pilový
kotouč do materiálu obrobku.
Odsávání prachu (obr. A)
Vaše pila je vybavena výstupním otvorem pro
odvod prachu (5).
• Vždy při práci se dřevem připojte k nářadí
zařízení pro odsávání prachu, které je
zkonstruováno v souladu s platnými předpisy,
které se týkají prachových emisí. Hadice
většiny vysavačů lze připojit přímo k otvoru
pro odvod prachu.
VAROVÁNÍ: Při řezání kovů
nepoužívejte odsávací systémy bez
vhodné ochrany před odlétávajícími
jiskrami.
15
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné. Uvnitř se
nenachází žádné části určené k opravám.
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno,
může být použití takového
příslušenství nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty,
použijte k jejich odstranění proud
suchého stlačeného vzduchu. Při
provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
16
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Baterie
Baterie s dlouhou životností musí být nabíjeny
v případě, kdy již neposkytují dostatečný výkon
pro dříve snadno prováděné pracovní operace.
Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte
její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
zst00240980 - 15-07-2014
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising