XTA71 | Black&Decker XTA71 PALM GRIP SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-83 SK
XTA71
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša elektrická vibračná brúska Black & Decker je určená
na brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
c.
Informácie o konštrukcii a patentovaní
Európsky patent EP1419856B1
Bezpečnostné predpisy
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Znečistený a riadne neosvetlený priestor
môže byť príčinou nehody.
Nepracuje s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako je prostredie s horľavými
kvapalinami, plynmi alebo s výbušným prachom.
Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť
prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím držte deti
a okolité osoby z jeho dosahu. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. S náradím
chráneným uzemnením nepoužívajte akékoľvek
redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkým prevádzkovým podmienkam. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie náradia,
na jeho posúvanie a pri odpájaní náradia od
elektrickej siete za neho neťahajte. Prívodný
kábel držte mimo dosahu horúcich predmetov,
oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých súčastí.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Použitie týchto káblov
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
g.
4
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte. S náradím
nepracujte pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo
liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci s týmto
náradím môže privodiť vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte ochranu zraku. Bezpečnostná
výbava ako je respirátor, nekĺzavá bezpečnostná
f.
g.
4
obuv, pevná prilba alebo ochranné slúchadlá použitá
v zodpovedajúcich podmienkach znižuje riziko
úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
náradia do elektrickej siete zaistite, aby bol
hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia v polohe
zapnutej môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nástroje na nastavovanie
ponechané na rotujúcich častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Nenakláňajte sa.Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožňuje lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Ak je náradie vybavené výstupom na pripojenie
odsávania a zberným vakom, skontrolujte
tieto funkcie a uistite sa, či sú správne
používané. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Na náradie príliš netlačte. Používajte správny typ
náradia pre vašu prácu. Správny typ náradia bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
alebo iných pripojených súčastí, pred
prevádzaním údržby alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu
detí a zabráňte osobám neoboznámeným s jeho
obsluhovaním alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nepreškolených osôb veľmi nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte, či na náradí nie
sú vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti,
zlomené dielce alebo akékoľvek iné poruchy,
ktoré môžu mať vplyv na jeho správny chod. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne
udržiavané rezné nástroje s ostrými britmi sú
účinnejšie a lepšie ovládateľné.
Náradie, príslušenstvo a násady používajte podľa
týchto pokynov a spôsobom určeným daným
typom náradia, berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať.
Používanie elektrického náradia na iné než určené
aplikácie môže viesť k spôsobeniu rizikových
situácií.
5.
a.
Nastavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Uchytenie brúsneho papiera (obr. A - B)
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez pripevneného
brúsneho papiera alebo pripojeného príslušenstva.
Servis
Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tak zaistíte
bezpečný chod náradia.
Uchytenie brúsneho papiera s nylonovými sľučkami
(obr. A)
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
•
Brúsny papier pritlačte rovnomerne k brúsnej
základni (5) tak, aby boli otvory v papieri zarovnané
s otvormi v základni.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsok
•
Pri každom brúsení používajte vždy vhodnú ochranu
proti prachu.
•
Po brúsení odstráňte všetok prach.
•
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov s nátermi,
ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri
brúsení drevených alebo kovových materiálov, pri
ktorom môžu vznikať toxické látky:
Používajte ochrannú masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým prachom
a podobnými splodinami a zaistite, aby boli
takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
V pracovnom priestore nejedzte, nepijte
a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Pred použitím náradia na drevených obrobkoch
sa uistite, či je k brúske pripevnený vak na
zachytávanie prachu.
•
Pred použitím brúsky na obrobkoch z kovu sa uistite,
či je tento vak odobratý.
•
Nikdy nepoužívajte brúsku bez brúsneho listu.
•
Nikdy nepoužívajte brúsku bez brúsnej základne.
•
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
•
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Uchytenie bežného brúsneho papiera (obr. B)
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
•
Zmäkčite list brúsneho papiera trením jeho
nebrúsenej strany o hranu pracovného stola.
•
Stlačte páčky na upnutie papiera (6) smerom nahor
tak, aby sa uvoľnili z príchytných drážok a stlačením
smerom dole páčky na upnutie papiera otvorte.
•
Brúsny papier pritlačte k brúsnej základni.
•
Vložte okraj brúsneho papiera do predného upínača
tak, ako je znázornené na obrázku.
•
Stlačte prednú páčku na upnutie papiera (6) smerom
nadol a zaistite ju v príchytnej drážke.
•
Zatiaľ čo zľahka pritláčate brúsny papier, zasuňte
jeho zadný okraj do zadného upínača.
•
Zadnú páčku upnutia papiera (6) pritlačte smerom
dole a zaistite ju v drážke.
Vyrazenie otvorov v brúsnych listoch (obr. C)
Dierovačka papiera (7) sa používa k vyrazenie otvorov do
brúsneho papiera určeného na odsávanie prachu, pokiaľ
v tomto liste už nie sú otvory vyrazené od výroby.
Upevnenie brúsneho papiera.
•
Náradie uchopte v polohe priamo nad dierovačkou
papiera (7).
•
Náradie pritlačte brúsnou základňou (5) nadol na
dierovačku papiera.
•
Náradie z dierovačky papiera (7) vyberte
a skontrolujte, či sú otvory v brúsnom papieri celkom
prerezané.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
uzemnením. Vždy skontrolujte, či sieťové
napätie zodpovedá napätiu uvedenému na
typovom štítku náradia.
Nasadenie a vybratie zásobníka na prach (obr. D)
•
Zásobník na zachytenie prachu (3) pripojte
k výstupnému otvoru na odvod prachu (4).
•
Zásobník na zachytenie prachu (3) vyberte ťahom
smerom dozadu a von z výstupného otvoru na odvod
prachu (4).
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hlavný vypínač
Kryt
Zásobník na zachytenie prachu
Výstupný otvor na odvod prachu
Brúsna základňa
Páčky na upnutie papiera
Dierovačka papiera
Filter
Adaptér na pripojenie vysávača
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom.
Varovanie! Zamedzte preťažovaniu náradia.
Zapnutie a vypnutie (obr. E)
•
Ak chcete brúsku zapnúť, stisnite časť spínača (1)
označenú ako ‘I’.
5
•
Údržba
Ak chcete brúsku vypnúť, stisnite časť spínača (1)
označenú ako ‘O’.
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie vypnite
a odpojte kábel od siete.
•
Pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
•
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Vyprázdnenie zásobníka na prach (obr. D)
•
Zásobník by mal byť vyprázdňovaný po každých 10
minútach prevádzky brúsky.
•
Vypnite náradie a vytiahnite zásobník na prach (3)
smerom dozadu.
•
Otáčaním proti smeru chodu hodinových ručičiek
vyberte kryt (2).
•
Zásobník uchopte filtrom (8) smerom dole a obsah
celého zásobníka (3) vysypte.
•
Z krytu (2) vyklepte prach.
•
Kryt (2) nasaďte späť na zásobník a otočením
v smere chodu hodinových ručiček ho zaistite.
•
Zásobník na zachytenie nečistôt nasaďte späť na
náradie.
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
•
Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
•
Pripojte hnedý vodič na fázovú svorku novej
zástrčky.
•
Pripojte modrý vodič na neutrálnu svorku novej
zástrčky.
Varovanie! Neprevádzajte žiadne pripojenie k zemniacej
svorke. Pri montáži sa riaďte pokynmi uvedenými
v návode, ktorý je dodávaný spoločne s kvalitnými
sieťovými zástrčkami. Odporučená poistka: 5 A.
Čistenie filtra zásobníka na prach
Varovanie! Na vyčistenie filtra nepoužívajte stlačený
vzduch a ostré predmety. Filter neoplachujte vodou.
•
Filter (8) zásobníka na prach sa môže opakovane
použiť a mal by byť pravidelne čistený.
•
Vyššie popísaným spôsobom očistite filter (8)
zásobníka na zachytenie prachu.
•
Filter (8) vytiahnite zo zásobníka na prach (3).
FILTER NEOHÝBAJTE
•
Nadbytočné množstvo zachyteného prachu z filtra
(8) vyklepte do odpadkového koša.
•
Filter (8) nasaďte naspäť.
•
Nasaďte kryt (2).
•
Zásobník na zachytenie nečistôt nasaďte späť na
náradie.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Pripojenie vysávača (obr. F)
•
Nasuňte adaptér (9) na výstupný otvor na odvádzanie
prachu (4).
•
Pripojte hadicu vysávača k výstupnému otvoru
adapréra.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pokyny na optimálne použitie (obr. E)
•
•
•
•
•
•
•
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Dbajte na to, aby Vaše ruky nezakrývali ventilačné
drážky.
Nevyvíjajte na brúsku nadmerný tlak.
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho listu. Ak je to
nutné, vymeňte ho.
Vždy brúste v smere vlákien dreva.
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej
vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi
jemnými brúsnymi zrnami.
Na veľmi nerovných povrchoch alebo pri odstraňovaní
náterových vrstiev zahájte prácu s brúsnym papierom
s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch zahájte
prácu s brúsnym papierom so strednou veľkosťou
zŕn. V oboch prípadoch postupne nahradzujte hrubší
brúsny papier jemnejším, aby ste dosiahli dokonalú
povrchovú úpravu.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u svojho značkového predajcu.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
6
Technické údaje
Napätie zdroja
Príkon
Počet kmitov (naprázdno)
Otáčky (naprázdno)
Hmotnosť
Vac
W
min-1
min-1
kg
XTA71
230
240
15 000
30 000
1,5
Vyhlásenie o zhode
XTA71
Black & Decker týmto potvrdzuje, že tento výrobok
zodpovedá normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745,
EN 55014, EN61000,
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrácie prenášané na obsluhu
KWA (nepresnosť akustického tlaku
KWA (nepresnosť akustického výkonu
84,7 dB(A)
95,7 dB(A)
5,0 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
Veľká Británia
31-03-2006
7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045196 - 29-05-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
XTA71 - - - - - A
PALM GRIP SANDER 1
59
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising