DC900KL | DeWalt DC900KL CORDLESS DRILL instruction manual

555777-30 CZ
DC900
2
3
4
AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA/ŠROUBOVÁK
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Blahopřejeme!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Akumulátorová příklepová vrtačka/
šroubovák
1 Boční rukojeť
1 Akumulátor (DC300K)
2 Akumulátory (DC300KL)
1 Nabíječku
1 Kufr (pouze u modelů K)
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
Poznámka: U modelů N nejsou obsahem balení
akumulátory a nabíječka.
Technické údaje
Napětí
Max. výstupní výkon
Otáčky naprázdno
1. převod
2. převod
3. převod
Údery
1. převod
2. převod
3. převod
Max. kroutící moment
Maximální průměr
sklíčidla
Max. průměr otvoru
při vrtání do oceli/
dřeva/zdiva
Hmotnost
(bez akumulátoru)
Akumulátor
Napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
VDC
W
DC900
36
800
min-1
min-1
min-1
0 - 400
0 - 1,200
0 - 1,600
min-1
min-1
min-1
Nm
0 - 7,650
0 - 20,400
0 - 27,200
40
mm
DC900
•
•
13
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A)
mm
kg
Váš bezdrátový šroubovák/příklepová vrtačka je
určena k profesionálnímu šroubování a vrtání.
1 Spínač s regulací otáček
2 Přepínač chodu vpřed/vzad
3 Rychloupínací sklíčidlo/automatické
blokování hřídele
4 Prstenec nastavení kroutícího momentu
5 Volič režimů
6 Třírychlostní volič
7 Držák nástrojů
8 Rukojeť
9 Boční rukojeť
10 Akumulátor
65/13/16
2.1
VDC
Ah
kg
DE9360
36
2.2
1.0
VAC
min
kg
DE9000
230
60
0.9
Nabíječka
Pojistky
230 V nářadí 10 A v napájecí síti
Ve vaší nabíječce DE9000 lze nabíjet
akumulátory DEWALT Li-Ion s napětím 36 V
a kapacitě 2,2 Ah (DE9360).
10 Akumulátor
11 Uvolňovací tlačítko
12 Nabíječka
13 Indikátory nabíjení (červené)
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
5
Akumulátory nenabíjejte, pokud bude
teplota okolí < 4°C nebo > 40°C.
Doporučená teplota pro nabíjení:
přibližně 24 °C.
Automatické blokování hřídele
Automatické blokování hřídele je aktivní pokud
je nastaven stálý převod. Upínací hlavou se
lépe otáčí pouze jednou rukou, přičemž druhou
podpíráme přístroj.
•
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí
vaší nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
•
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
•
•
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2; maximální délka je 30 m.
•
Montáž a seřízení
•
•
Před prováděním montáže a
seřízení vždy vyjměte akumulátor.
Před vložením nebo vyjmutím
akumulátoru nářadí vždy vypněte.
•
Používejte pouze akumulátory
a nabíječky DEWALT.
Nasazení a sejmutí akumulátoru (obr. A)
•
•
Akumulátor (10) nasadíte tak, že jej
srovnáte s místem jeho uložení na nářadí.
Nasuňte akumulátor do jeho lůžka v nářadí
a zatlačte na něj tak, aby došlo k jeho
zakliknutí ve správné poloze.
Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko (11) a současně
akumulátor vytáhněte z lůžka.
Akumulátor (10) nabijete tak, že jej vložíte
do nabíječky (12) způsobem znázorněným
na obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte
se, zda je akumulátor do nabíječky řádně
dosazen. Červené indikátory nabíjení
(13) budou blikat podle úrovně nabití
akumulátoru.
Po skončení nabíjení začnou indikátory
trvale svítit. Nabíječka bude automaticky
přepnuta do udržovacího režimu.
Akumulátor je možné kdykoliv vyjmout,
nebo jej ponechat libovolnou dobu vložený
v nabíječce.
Pokud se během nabíjení objeví potíže,
červené indikátory nabíjení počnou rychle
blikat. Akumulátor vyjměte a znovu vložte,
nebo zkuste použít jiný. Pokud i jiný
akumulátor nebude možné nabíjet, nechejte
nabíječku otestovat u autorizovaného
servisního zástupce DEWALT.
Pokud se v nabíječce vyskytne závada,
červené indikátory nabíjení začnou rychle
blikat v pořadí jednou krátce a jednou dlouze.
Předejte nářadí k opravě autorizovanému
servisnímu středisku DEWALT.
Při připojení nabíječky k napájecím zdrojům,
jako jsou generátory nebo napěťové
střídače, červené indikátory nabíjení (13)
mohou začít současně blikat způsobem
dvou rychlých probliknutí následovaných
pauzou. Toto značí jen dočasné potíže
zdroje napětí. Nabíječka se automaticky
přepojí zpět na normální provoz.
Průběh nabíjení (obr. B)
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v tabulce níže.
Stav nabití
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svítí
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svítí
3 kontrolky svítí
Nabíjení akumulátoru (obr. A & B)
Před tím, než započnete nabíjet akumulátor,
zkontrolujte napětí v zásuvce. Pokud je
zásuvka pod proudem ale akumulátor nelze
nabít, předejte vaši nabíječku autorizovanému
servisnímu zástupci společnosti D E WALT.
Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i akumulátoru. Tento jev je obvyklý
a neznačí žádnou závadu.
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Automatické oživení
Režim automatického oživení provede
vyrovnání jednotlivých článků
akumulátoru podle jejich maximální
kapacity. Oživení akumulátoru by
mělo být provedeno každý týden,
6
nebo pokud již akumulátor nepodává
stejný výkon.
•
v závislosti podle použité velikosti šroubků
a materiálu obrobku. Nastavení kroutícího
momentu je popsáno v kapitole Šroubování.
• Kroutící moment nastavte natočením
symbolu nebo číslice na prstenci (4)
k indikátoru (18) na voliči (5).
Oživení akumulátoru provedete tak, že jej
vložíte do nabíječky obvyklým způsobem.
Akumulátor ponechejte v nabíječce alespoň
8 hodin.
Přepínač chodu vpřed/vzad (obr. E)
Prodleva Zahřátý/Studený blok
Pokud nabíječka detekuje, že je akumulátor
příliš zahřátý nebo studený, automaticky
spustí funkci Prodleva zahřátý/studený blok
a pozastaví proces nabíjení do doby, než
akumulátor dosáhne přiměřené teploty. Poté
bude nabíječka automaticky pokračovat
v nabíjení. Tato funkce zajistí udržení maximální
životnosti akumulátoru.
•
Před změnou směru rotace vždy
vyčkejte, dokud se motor zcela
nezastaví.
Volič tří rychlostí (obr. F)
Vaše nářadí je vybaveno třírychlostním voličem
(6) pro změnu poměru rychlosti/kroutícího
momentu.
1 nízká rychlost/vysoký moment
2 střední rychlost/střední kroutící moment
3 vysoká rychlost/nízký kroutící moment
Ochrana před úplným vybitím
Pokud je akumulátor v nářadí, je chráněn před
úplným vybitím.
Nasazování a vyjímání nástrojů (obr. A a C)
•
•
•
•
Sklíčidlo rozevřete otočením objímky (15)
proti směru hodinových ručiček a vložte do
něj násadu.
Násadu zasuňte co nejhlouběji a před
dotažením ji mírně povytáhněte.
Pevně dotáhněte otočením objímky ve
směru hodinových ručiček.
Opačným postupem násadu vyjmete.
Rychlostní rozsahy jsou uvedeny v technických
datech.
Volič rychlosti nepřepínejte při plné
rychlosti nebo během používání.
Pokyny pro obsluhu
•
Volba pracovního režimu (obr. D)
Nářadí je možné používat v následujících
pracovních režimech:
- Šroubování
- Vrtání bez příklepu: pro ocel, dřevo
a plasty
- Vrtání s příklepem: pro zdivo
•
•
•
Zvolit směr otáčení je možné pomocí
přepínače chodu vpřed/vzad (2) tak, jak je
znázorněno (viz šipky na nářadí).
•
•
Režim šroubování zvolíte natočením voliče
(5) k příslušnému symbolu (16) na krytu.
Režim vrtání bez příklepu zvolíte natočením
voliče (5) k příslušnému symbolu (17) na
krytu.
Pro volbu režimu vrtání s příklepem
nastavte nejdříve režim vrtání bez příklepu
a poté natočte symbol na prstenci (4)
k indikátoru (18) na voliči (5).
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Buďte opatrní na umístění
elektrického vedení a potrubí.
Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný
tlak na nářadí neurychlí vrtání, ale
sníží výkonnost nářadí a může
zkrátit dobu jeho životnosti.
Před zahájením provozu:
• Ujistěte se, zda je akumulátor (zcela)
nabitý.
• Ujistěte se, zda je akumulátor řádně
nasazen.
• Upněte si patřičnou násadu.
• Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
Zapnutí a vypnutí (obr. A & E)
•
Neměňte režim během chodu nářadí.
Nastavení kroutícího momentu (Obr. D)
•
Prstencem tohoto nářadí je možné nastavit
široký rozsah poloh kroutícího momentu
7
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte
spínač.
•
Pokud si přejete nářadí zajistit, přesuňte
přepínač chodu vpřed/vzad (2) do střední
polohy.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Šroubování (obr. A)
•
•
•
•
Voličem (5) nastavte režim vrtání.
Pomocí spínače pro volbu směru chodu (2)
zvolte směr otáčení vpřed nebo vzad.
Prstenec (4) nastavte do polohy 1 a začněte
šroubovat (nízký kroutící moment).
Pokud začne spojka příliš rychle prokluzovat,
pomocí prstence kroutící moment podle
potřeby zvyšte.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Voličem (5) nastavte režim vrtání.
Pomocí spínače pro volbu směru chodu (2)
zvolte směr otáčení vpřed.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Vrtání do kovu
• Při vrtání do kovu používejte mazivo.
Výjimkou je odlévaná ocel a mosaz, které
mohou být vrtány za sucha.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Vrtání do dřeva
• Používejte vhodné typy vrtáků.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Vrtání (obr. A)
•
•
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Vaše elektrické nářadí značky DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Akumulátor
Pokud přestane akumulátor dodávat dostatečný
výkonu, je třeba jej dobít. Po ukončení jeho
životnosti proveďte jeho likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
vyjměte z nářadí.
• Články typu Li-Ion jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
akumulátory budou vhodně zlikvidovány
nebo recyklovány.
Čištění
•
•
•
Nabíječku před čištěním krytů měkkým
hadříkem odpojte ze sítě.
Před čištěním z nářadí vyjměte
akumulátor.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
8
ES Prohlášení o shodě
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
DC900
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/
EEC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2
EN 61000-3-3.
Varování! Pozorně si přečtěte
veškerá bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Označení „elektrické nářadí” ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
akumulátorem (bez napájecího kabelu).
V případě zájmu o podrobnější informace,
prosím, kontaktujte společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Měřená úroveň vibrací (RMS)
KpA (odchylka akustického tlaku)
KWA (odchylka akustického výkonu)
94 dB(A)
103 dB(A)
16.3 m/s2
1.9 dB(A)
1.9 dB(A)
1
a
b
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
c
2
a
b
c
d
9
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může způsobit úraz.
S elektrickým nářadím nepracujte
ve výbušných prostorách, jako jsou
například prostory, ve kterých se
vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné látky. Nářadí je zdrojem jiskření,
které může zapálit prach nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se k tomuto nářadí nepřibližovaly
děti a okolo stojící osoby. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky. Dojde-li k vašemu
uzemnění, hrozí zvýšené riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkým provozním podmínkám.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
e
3
a
b
c
d
e
f
g
k přenášení nářadí, k jeho posouvání
a při odpojování nářadí od elektrické
sítě za něj netahejte. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých částí.
Poškozený nebo zapletený přívodní kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Používáte-li elektrické nářadí venku,
používejte prodlužovací kabel vhodný
pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
4
a
b
c
Bezpečnost osob
Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
přemýšlejte. S nářadím nepracujte,
pokud jste unavení nebo pokud jste
pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků. Chvilková nepozornost při
práci s elektrickým zařízením může mít za
následek vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte vhodnou ochranu sluchu.
Ochranné prostředky, jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu snižují riziko poranění
osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí zkontrolujte,
zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrickému
rozvodu pokud je hlavní vypínač nářadí
v poloze zapnuto může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na rotačních částech
nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožňuje lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte.Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice dostaly do
kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Je-li nářadí vybaveno výstupem pro
připojení odsávání a sběrným vakem,
zkontrolujte tyto funkce a ujistěte se, zda
jsou správně používány. Použití těchto
d
e
f
g
5
a
10
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro vaši práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu
nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte je od elektrické sítě a/nebo
vyjměte akumulátor. Taková preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte nepovolaným
osobám, které nejsou obeznámeny
s jeho obsluhou nebo s tímto návodem,
aby s nářadím pracovali. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte,
zda nářadí nemá vychýlené nebo
rozpojené pohyblivé části, zlomené
díly nebo jakoukoliv jinou závadu, která
může mít vliv na správný chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů
a způsobem určeným daným typem
nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití
nářadí jiným způsobem a k jiným než
doporučeným účelům může vést ke vzniku
nebezpečných situací.
Použití akumulátorového nářadí a jeho
údržba
Předtím, než do nářadí zasunete
akumulátor zabezpečte, aby byl hlavní
vypínač ve vypnuté poloze. Vložení
akumulátoru do elektrického nářadí, jehož
b
c
d
e
6
a
hlavní spínač je v poloze zapnuto, může
způsobit nehodu.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátoru může při vložení jiného
nevhodného akumulátoru způsobit požár.
Používejte výhradně akumulátory
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů akumulátorů může způsobit
požár nebo zranění.
Pokud akumulátor nepoužíváte, skladujte
jej v bezpečné vzdálenosti od kovových
předmětů jako jsou kancelářské spony,
mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné
drobné kovové předměty, jež by mohly
zkratovat kontakty akumulátoru.
Vzájemné zkratování kontaktů akumulátoru
může způsobit spáleniny nebo požár.
Při nesprávném skladování může
z akumulátoru unikat kapalina; vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
•
•
•
•
•
•
Přeprava
Li-Ionové akumulátory D E WALT prochází
nezbytnými testy podle UN Manual of Tests and
Criteria (pokyny a kriteria k provádění testů) (ST/
SG/AC.10/11/ Rev.3 Část III, odstavec 38.3) tak
jak je doporučeno v UN Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods (doporučení
pro přepravu nebezpečných výrobků).
– Akumulátory mají účinnou ochranu před
vnitřním přetlakem a zkratováním pólů.
– K prevenci před násilným roztržením
a nebezpečnému závěrnému proudu byla
provedena příslušná měření.
– Ekvivalentní obsah lithia je v zanedbatelném
množství.
Opravy
Vaše nářadí nechejte opravovat pouze
osobou s příslušnou kvalifikací při použití
výhradně originálních náhradních dílů.
Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro
příklepové vrtačky
•
•
Akumulátory D E WALT Li-Ion jsou vyjmuty
z národních a mezinárodních předpisů týkajících
se nebezpečného zboží. Avšak tyto předpisy
budou platné, pokud je přepravováno několik
akumulátorů současně.
• Ujistěte se, zda jsou akumulátory zabaleny
v souladu s předpisy pro nebezpečné
výrobky, jak je zmíněno výše, k ochraně
před zkratem.
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může
způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
akumulátory a nabíječky
•
•
•
Nikdy neprovádějte žádné opravy sami.
S nabíječkou nepracujte v podmínkách
s vysokou vlhkostí.
Nepokoušejte se nabíjet vlhké
akumulátory.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu akumulátor rozebrat.
Nabíjejte pouze akumulátory se jmenovitými
hodnotami uvedenými v tomto návodu
k použití. Nepokoušejte se nabíjet baterie,
které nejsou k nabíjení určeny.
Při likvidaci akumulátoru se vždy řiďte
pokyny uvedenými na konci tohoto návodu
k použití.
Nejsou-li nabíječky a akumulátory
používány, musí být uskladněny na suchém
místě a musí být také vhodně zabezpečeny,
mimo dosah dětí.
Před vložením akumulátoru do nabíječky
se ujistěte, zda je čistý a suchý.
Při přenášení nikdy nedržte nabíječku za
napájecí kabel. Neškubejte a netahejte
za kabel při jeho vytahování ze zásuvky.
Chraňte kabel před vysokými teplotami,
oleji a ostrými hranami.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechte
vyměnit ve značkovém servisu DEWALT.
11
Štítky na nabíječce a akumulátoru
Vedle piktogramů uvedených v příručce mohou
štítky na nabíječce a akumulátoru obsahovat
následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Doba nabíjení je uvedena
v technických datech
Zabraňte styku s vodou
Nezkoumejte vodivými předměty
Poškozené akumulátory nenabíjejte
Poškozené nabíječky nepoužívejte
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot 4 °C
až 40 °C
Poškozené kabely ihned vyměňte
Závada v nabíječce
Závada v akumulátoru
Likvidaci akumulátorů provádějte
s ohledem na životní prostředí
Nevhazujte akumulátor do ohně
Nabíjení provádějte pouze v určených
nabíječkách DEWALT
12
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047233 - 04-07-2007
13
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
14
CORDLESS DRILL 1
©
DC900KL - - - A
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising