D21815 | DeWalt D21815 DRILL instruction manual

504606-99 CZ
D21805
D21810
D21815
2
3
4
VRTAČKA S PŘÍKLEPEM
D21805/D21810/D21815
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
1. převod
2. převod
Kmity naprázdno
1. převod
2. převod
Max. průměr otvoru při vrtání
do oceli/dřeva/betonu
Rozměr závitu sklíčidla
Průměr objímky
Maximální průměr vrtáku
Hmotnost
Pojistky:
230V nářadí
V
W
min-1
D21805
230
770
0 - 1,100
D21810
230
770
0 - 1,100
D21815
230
850
0 - 1,100
min-1
0 - 2,700
0 - 2,700
0 - 2,700
min-1
min-1
0 - 18,700
0 - 45,900
0 - 18,700
0 - 45,900
0 - 18,700
0 - 45,900
mm
UNF
mm
mm
kg
13/35/20
1/2“ x 20
43
13
2.3
13/35/20
1/2“ x 20
43
13
2.3
13/40/20
1/2“ x 20
43
13
2.4
10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
•
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Popis (obr. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Příklepová vrtačka
1 Boční rukojeť
1 Hloubková zarážka
1 Klíč sklíčidla
1 Kufřík (pouze u modelu K)
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
•
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
Spínač s regulací otáček
Zajišťovací tlačítko
Přepínač chodu vpřed/vzad
Volič dvou rychlostí
Volič režimů
Boční rukojeť
Stavitelná hloubková zarážka
Klíčové sklíčidlo
Objímka
Klíč sklíčidla
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda zdroj
napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
zemnícího vodiče.
5
•
•
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto zařízení (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Kabel musí mít pogumovaný plášť a musí
obsahovat zemnící vodič.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
•
•
Uvolněte boční rukojeť (6).
Stavitelnou hloubkovou zarážku (7)
protáhněte otvorem upínadla boční
rukojeti.
Upravte hloubku vrtání tak, jak je
znázorněno.
Boční rukojeť dotáhněte.
Přepínač chodu vpřed/vzad (obr. A)
•
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Zvolit směr otáčení je možné pomocí
přepínače chodu vpřed/vzad (3) tak, jak je
znázorněno (viz šipky na nářadí).
Před provedením změny směru otáčení
počkejte, až se motor zcela zastaví.
Volba pracovního režimu (obr. B)
Volič dvou rychlostí (obr. D)
Nářadí je možné provozovat ve dvou pracovních
režimech:
Vaše nářadí je vybaveno dvourychlostním
voličem (4) pro změnu poměru rychlosti /
utahovacího momentu.
• Uvolněte spínač s regulací otáček a zvolte
požadovanou polohu. Tento úkon by měl být
proveden při vypnutém nářadí nebo pokud
nářadí není v činnosti. Vždy srovnejte šipku
voliče režimu se symbolem vyraženým na
motorovém krytu:
Rotační vrtání:
pro ocel, dřevo a plasty
Vrtání s příklepem:
současné vrtání a rázy pro vrtání
betonu a zdiva.
•
Požadovaný pracovní režim zvolte
natočením voliče (5) do příslušné polohy.
1
Vkládání a vyjímání násady (obr. A)
•
•
•
2
Sklíčidlo rozevřete otočením objímky (9)
proti směru hodinových ručiček a vložte do
něj násadu.
Klíč sklíčidla (10) vložte do libovolného
otvoru na boční straně sklíčidla a otáčením
ve směru hodinových ručiček násadu
dotáhněte.
Opačným postupem násadu vyjmete.
Rychlostní rozsahy jsou uvedeny v technických
datech.
Volič rychlosti nepřepínejte při plné
rychlosti nebo během používání.
Sejmutí sklíčidla (obr. E & F)
•
•
Upevnění boční rukojeti (obr. A)
Boční rukojeť (6) je možné uchytit tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
•
Vrtačku používejte vždy s řádně
připevněnou boční rukojetí.
•
•
•
•
Povolte boční rukojeť.
Pro praváky. Rukojeť nasaďte na límec za
sklíčidlem tak, aby směřovala vlevo.
Pro leváky. Rukojeť nasaďte na límec za
sklíčidlem tak, aby směřovala vpravo.
Boční rukojeť natočte do požadované
polohy a dotáhněte ji.
Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
Do sklíčidla zasuňte šroubovák a otáčením
ve směru hodinových ručiček odšroubujte
přídržný šroub sklíčidla (11).
Do sklíčidla upněte imbusový klíč a udeřte
do něj kladivem tak, jak je znázorněno na
obrázku.
Pokyny pro obsluhu
•
•
•
Nastavení hloubky vrtání (obr. C)
•
vysoká rychlost/nízký kroutící moment
(vrtání větších otvorů, šroubování šroubů)
vysoká rychlost/nízký kroutící moment
(vrtání menších otvorů, vrtání do dřeva)
Do sklíčidla upněte požadovaný vrták.
6
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Buďte opatrní na umístění
elektrického vedení a potrubí.
Na nářadí příliš netlačte. Nadměrný
tlak na nářadí neurychlí vrtání, ale
sníží výkonnost nářadí a může
zkrátit dobu jeho životnosti.
Před zahájením provozu:
• Upněte si patřičnou násadu.
• Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
•
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
Nepřetržitý chod zajistíte tak, že stisknete
zajišťovací tlačítko (2) a uvolníte stisk
hlavního spínače. Zajišťovací tlačítko
funguje pouze pokud jsou zvoleny plné
otáčky a vrtání směrem vpřed.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač
uvolněte.
Chcete-li vypnout nářadí z režimu
nepřetržitého chodu, spínač krátce stiskněte
a uvolněte jej. Po ukončení práce a před
odpojením napájecího kabelu nářadí vždy
vypněte.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Vrtání s příklepem (obr. A)
•
•
Zvolte si režim vrtání s příklepem.
Stiskněte tlačítko (1).
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Vrtání bez příklepu (obr. A)
•
•
Zvolte si režim vrtání bez příklepu.
Stiskněte tlačítko (1).
Šroubování
•
•
•
Zvolte si směr otáček vpřed nebo vzad.
Zvolte si režim vrtání bez příklepu.
Stiskněte tlačítko (1).
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění Vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
7
Prohlášení o shodě
D21805/D21810/D21815
Společnost DEWALT prohlašuje, že toto elektrické
nářadí splňuje následující bezpečnostní normy
a nařízení: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, 86/188/EEC, EN 60745, EN 60745-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
V případě zájmu o podrobnější informace
prosím kontaktujte společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
LpA (akustický tlak)
102.8 dB(A)
113.8 dB(A)
LWA (akustický výkon)
Měřená úroveň vibrací (RMS)
18.2 m/s2
KpA (odchylka akustického tlaku)
2.8 dB(A)
KWA (odchylka akustického výkonu) 2.8 dB(A)
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
8
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru anebo vážné poranění. Označení
“výkonné nářadí” ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní
šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi (bez
napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
e
3
a
Pracovní prostor
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může způsobit úraz.
S elektrickým nářadím nepracujte
ve výbušných prostředích, jako jsou
například prostory, ve kterých se
vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné látky. Elektrické nářadí je zdrojem
jiskření, které může zapálit prach nebo
výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se do jeho blízkosti nedostaly děti
a okolo stojící osoby. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
b
c
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
povrchy jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
Nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání
nebo za něj netahejte při odpojování
nářadí od elektrické sítě. Napájecí kabel
držte z dosahu horkých předmětů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých součástí.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel
d
e
f
g
4
a
9
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití těchto kabelů snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
přemýšlejte. S nářadím nepracujte,
pokud jste unavení nebo pokud jste
pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků. Chvilková nepozornost při
práci s elektrickým nářadím může mít za
následek vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte prostředky k ochraně sluchu.
Bezpečnostní vybavení jako jsou maska
proti prachu, neklouzavá pracovní obuv,
pevná přilba nebo ochrana sluchu v určitých
pracovních podmínkách snižují riziko
způsobení úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím,
než nářadí připojíte do elektrické zásuvky
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač
ve vypnuté poloze. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu,
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky ponechané na rotujících částech
nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě.Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožňuje lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte.Nenoste volný
oděv a šperky. Dbejte na to, aby se Vaše
vlasy, oděv a rukavice nedostaly do
kontaktu s pohyblivými částmi. Volné
oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými částmi zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro vaši práci. Správné
b
c
d
e
f
g
5
a
elektrické nářadí bude pracovat lépe
a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte jej
od elektrické sítě. Taková preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovali. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda nářadí
nemá vychýlené nebo rozpojené
pohyblivé části, zlomené díly nebo
jakoukoliv jinou závadu, která může mít
vliv na správný chod nářadí. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
Nářadí, příslušenství a násady používejte
podle těchto pokynů a způsobem
určeným daným typem nářadí, berte
v úvahu provozní podmínky a práci,
kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
k jiným účelům, než ke kterým je určeno
může být nebezpečné.
•
•
Servis
Svěřte opravu Vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací při
použití výhradně originálních náhradních
dílů. Tak zajistíte bezpečný chod nářadí.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro
příklepové vrtačky
•
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může
způsobit ztrátu sluchu.
10
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
Při provádění jakýchkoliv prací, kde
může dojít ke kontaktu vrtací násady
se skrytým elektrickým vedením nebo
vlastním přívodním kabelem, nářadí
držte za izolovanou rukojeť. Kontakt se
“živým” vodičem způsobí vodivost kovových
částí nářadí a následný úraz obsluze.
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00045653 - 19-06-2007
11
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
12
DRILL 1
©
D21805 - - - - A
13
DRILL 1
©
D21810 - - - - A
14
DRILL 1
©
D21815 - - - - A
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising