KS1000E | Black&Decker KS1000E JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-97 CZ
KS1000E
KS1000NL
KS1001E
KS1002E
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše přímočará pila Black & Decker je určena pro řezání
dřeva, plastů a plechů. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití
b.
Bezpečnostní předpisy
Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem,
vznik požáru anebo vážné poranění. Termín “elektrické
nářadí” ve všech níže uvedených výstrahách se vztahuje
na všechna nářadí s napájecím kabelem a akumulátorové
elektrické nářadí.
NÁVOD USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
Pracovní prostor
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlen. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést ke způsobení úrazu.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory, ve
kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné látky. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření,
jež může vést ke vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo stojící
osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
d.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a vyhovující spoje
snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plochami
jako je potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Při uzemnění Vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od
elektrické sítě za něj netahejte. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel určený
do venkovního prostředí. Použití napájecího
kabelu vhodného pro venkovní prostředí snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost osob
Při práci s elektrickým nářadím buďte neustále
pozorní, sledujte, co děláte a používejte zdravý
rozum. S nářadím nepracujte pokud jste unavení
nebo pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při
f.
4
práci s elektrickým nářadím může mít za následek
vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
vhodnou ochranu sluchu. Bezpečnostní vybavení
jako jsou respirátor, neklouzavá bezpečnostní
obuv, pevná přilba nebo ochrana sluchu, použité
v odpovídajících podmínkách, snižují riziko vzniku
úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
napájecího kabelu k zásuvce se ujistěte, zda
je hlavní spínač v poloze vypnuto. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud
je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo jiné předměty ponechané
u rotujících částí elektrického nářadí mohou způsobit
vážné zranění.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
a šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv
a rukavice dostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Netlačte příliš na nářadí. Používejte správný typ
nářadí pro vaši práci. Při použití správného typu
nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
je od elektrické sítě. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda se u nářadí
nevyskytují vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
části, zlomené díly nebo jakékoliv jiné závady,
které mohou mít vliv na jeho správný chod.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými
čepelemi se méně zanášejí a lépe se ovládají.
g.
5.
a.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů používejte
podle těchto pokynů a způsobem určeným
daným typem nářadí, berte v úvahu provozní
podmínky a práci, kterou je nutné vykonat.
Použití nářadí k jiným účelům, než ke kterým je
určeno může být nebezpečné.
•
Opravy
Svěřte opravu vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
•
•
•
Další bezpečnostní pokyny týkající se přímočarých
pil
Varování! Pobyt v prašném prostředí a vdechnutí
prachu při řezání může ohrozit zdraví obsluhy nářadí
a okolo stojících osob. Používejte masku proti prachu
určenou speciálně na ochranu před toxickým prachem
a podobnými zplodinami a zajistěte, aby byly takto
chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující
do pracovního prostoru.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; z tohoto
důvodu není nutná ochrana uzemněním. Vždy
zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí
uvedenému na typovém štítku nářadí.
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních,
nedobíjených baterií
•
Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu narušit
obal baterie.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole “Ochrana životního prostředí”.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky:
1. Knoflík regulace rychlosti
2. Zajišťovací tlačítko
3. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
4. Boční rukojeť
5. Úložný prostor na pilové listy
6. Volič režimu turbo
7. Blokovací knoflík patky pily
8. Patka pily
9. Adaptér pro odsávání prachu
10. Pilový list
11. Vodící kladka pilového listu
12. Blokovací páčka pilového listu
13. Laserový modul (není dodáván u modelu
KS1000NL)
Nevhazujte baterie do ohně a nespalujte je.
•
Při extrémních podmínkách se může vyskytnout
únik kapaliny z baterie. Zjistíte-li na povrchu baterie
přítomnost kapaliny, postupujte následovně:
Opatrně kapalinu setřete hadříkem. Vyvarujte
se kontaktu kapaliny s pokožkou.
Další bezpečnostní pokyny týkající se laserových
výrobků
Přečtěte si pečlivě celý tento návod.
Kompletace
Tento výrobek není určen pro osoby
mladší 16 let.
Varování! Před prováděním jakékoliv z následujících
operací se ujistěte, zda je nářadí vypnuto, zda je odpojen
napájecí kabel od zásuvky a zda se již nepohybuje pilový
list. Použité pilové listy mohou být horké.
Laserové záření.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Montáž pilového listu (obr. A)
•
Pilový list (10) uchopte podle obrázku, ozubením
směrem vpřed.
•
Zatlačte páčku (12) dolů.
•
Zasuňte upínací násadu pilového listu co nejdále do
držáku pilového listu (14).
•
Uvolněte páčku (12).
Ke sledování laserového paprsku
nepoužívejte optické přístroje.
•
•
•
Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně
a přímo.
Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte
optické přístroje.
Neprovádějte nastavení přístroje do takové výšky,
aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby
ve výšce jejich hlav.
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly do blízkosti
laseru.
Tento laserový přístroj odpovídá třídě 2 podle normy
EN 60825+A1+A2 :2001. Nenahrazujte laserovou
diodu diodou jiného typu. Dojde-li k poruše, svěřte
opravu přístroje autorizovanému servisu.
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce
laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku třídy 2
je považováno za bezpečné v případě, nepřesáhne-li
tato doba 0,25 sekundy. Reflexy očních víček běžně
poskytují dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti
větší než 1 m odpovídá tento laser třídě 1 a proto
je považován za zcela bezpečný.
Nasazení a sejmutí boční rukojeti (obr. B)
•
Boční rukojeť (4) lze upevnit jak na pravou tak na
levou stranu nářadí.
•
Boční rukojeť (4) zarovnejte a zasuňte do určeného
místa a poté ji otočte směrem vzad až bude na místě
zajištěna.
•
Vyjmutí rukojeti provedete otočením vpřed až na
doraz a následným vysunutím ven.
5
Instalace baterií (obr. F)
Laserový modul (13) odpojíte od pily vyjmutím šroubu
(15) a následným potažením laserového modulu směrem
vpřed. Vložte dvě nové alkalické baterie 1,5 V typu AAA
tak, aby správně odpovídaly póly (+) a (-). Laserový modul
(13) nasaďte zpět.
Připojení vysavače k nářadí (obr. C & D)
•
Podle obrázku připojte adaptér pro odsávání prachu
(9) k patce pily (8).
•
K adapteru připojte hubici vysavače (není součástí
dodávky).
Použití
Seřízení laseru ze strany na stranu (obr. G)
Poznámka: Laser je určen jako pomocný prostředek pro
vedení řezu a nezaručuje absolutně přesné provedení
řezu.
Varování! Nastavování laseru neprovádějte, pokud je
pila připojena k elektrické síti.
•
Podle potřeby pomocí stavitelného šroubu nastavení
laseru (16) srovnejte směr laserového paprsku
s patkou pily.
Viditelnost laseru (výkon) je snížena, pokud je pila
přehřátá. Laserový paprsek nemusí být viditelný, pokud
pila pracuje delší dobu přetížena. Viditelnost laserového
paprsku se vrátí na normální úroveň po zchládnutí pily
nebo po odpojení pily od elektrického přívodu.
Varování! Neponechávejte přehřátý laser v poloze
zapnuto (ON). Ujistěte se, zda je spínač v poloze
vypnuto (OFF) a vyjměte baterie, aby se přerušilo
napájení laseru.
Varování! Nářadí nepoužívejte v případě, že je patka pily
uvolněna nebo odmontována.
Nastavení patky pily pro provádění kosých řezů
(obr. E)
Patku pily je možné naklonit vlevo či vpravo až o 45°.
•
Blokovací knoflík patky pily (7) otočte proti směru
chodu hodinových ručiček tak, aby byla patka pily
(8) uvolněna.
•
Vytáhněte patku pily (8) směrem vzad a natočte ji
do požadovaného úhlu. Ke kontrole nastaveného
úhlu můžete použít úhloměr.
•
Blokovací knoflík patky pily (7) otočte ve směru
chodu hodinových ručiček tak, aby byla patka pily
ve své poloze zajištěna.
Srovnání patky pily pro provádění přímých řezů:
•
Blokovací knoflík patky pily (7) otočte proti směru
chodu hodinových ručiček tak, aby byla patka pily
(8) uvolněna.
•
Patku pily (8) nastavte do úhlu přibližně 0° a poté ji
přitáhněte dopředu.
•
Blokovací knoflík patky pily (7) otočte ve směru
chodu hodinových ručiček tak, aby byla patka pily
ve své poloze zajištěna. Ujistěte se, zda je patka
pily podepřena vodícími lištami.
Použití laseru (obr. H & I)
Laser promítá linii řezu na povrch obrobku.
•
Chcete-li laser zapnout, stiskněte tlačítko (17).
•
Chcete-li laser vypnout, stiskněte znovu tlačítko
(17).
Sledováním vyznačené linie přímo shora pily můžete
snadno provést vlastní řez. Pokud by tomuto sledování
bylo z jakéhokoliv důvodu zabráněno, je možné jako
alternativu pro vedení řezu použít laserovou linii.
•
Tužkou si vyznačte linii řezu.
•
Pilu si umístěte nad vyznačenou linii.
•
Zapněte laser.
Regulace otáček
•
Nastavte regulátor otáček (1) do polohy, která bude
odpovídat požadovaným otáčkám. Pro řezání dřeva
použijte vysokou rychlost, pro hliník a plasty střední
rychlost a pro řezání jiných kovů než hliníku rychlost
nízkou.
Rady pro optimální použití přístroje
Řezání vrstvených materiálů
Jelikož lišta pily zabírá při pohybu nahoru, mohou se na
povrchu v blízkosti patky objevit piliny.
•
Používejte pilový listy s jemnými zuby.
•
Provádějte řez ze zadní strany obrobku.
•
Chcete-li štípání materiálu minimalizovat, sevřete
obrobek z obou stran pomocí kousků dřeva nebo
sololitu a provádějte řez přes celou sestavu.
Volič režimu turbo
•
K provedení přesných přímých a obloukových řezů
a pro hladké zarovnávání povrchů nastavte volič
režimu turbo (6) do polohy 0.
•
K rychlému a účinnému provádění řezů do dřeva
nastavte volič režimu turbo (6) do polohy 2.
Zapnutí a vypnutí
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(3).
•
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač
(3).
•
Nepřetržitý chod zajistíte stisknutím zajišťovacího
tlačítka (2) a uvolněním hlavního spínače.
•
Při plynulém chodu nejdříve hlavní spínač (3)
stiskněte a poté uvolněte, nářadí se zastaví.
Řezání kovu
•
Pamatujte si, že řezání kovu trvá mnohem déle než
řezání dřeva.
•
Používejte pilový list vhodný pro řezání kovu.
•
Při řezání tenkých plechů připevněte ke spodní
straně obrobku kousek dřeva a provádějte řez přes
celou sestavu.
•
Naneste na požadovanou linii řezu olejový film.
Obsluha laseru (obr. F - I)
Příslušenství
(Není dodáván u modelu KS1000NL)
Výkon vašeho nářadí záleží také na používaném
příslušenství. Příslušenství řady Black & Decker
6
a Piranha zajišťují nejvyšší kvalitu pracovních operací
Vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství u vašeho
nářadí dosáhnete toho nejlepšího výsledku. V tomto
nářadí je možné používat pilové násady jak tvaru U,
tak i tvaru T.
Technické údaje
KS1000E/KS1000NL/KS1001E/KS1002E
Příkon
W 710
Počet kmitů za minutu (naprázdno)
1800 - 3200
Max. hloubka řezu
Dřevo
mm 85
Ocel
mm 4
Hliník
mm 10
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Předpokladem jeho dlouhodobé bezproblémové funkce
je jeho pravidelné čištění a pravidelná péče.
•
Větrací otvory čistěte pravidelně čistým suchým
malířským štetcem.
•
K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny
do útrob zařízení a nikdy neponořujte jakoukoliv
zařízení do kapaliny.
•
Občas kápněte kapku oleje na osu vodící kladky
pilového listu.
ES Prohlášení o shodě
KS1000E/KS1000NL/KS1001E/KS1002E
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 55014,
EN61000, IEC 60825+A1+A2:2001
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrace přenášené na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku
KWA (nepřesnost akustického výkonu
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
30-06-2006
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Baterie
Po ukončení jejich životnosti je zlikvidujte tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:
Vyjměte baterie podle výše uvedeného
postupu.
•
•
88 dB(A)
99 dB(A)
<6,3 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Zabalte baterie do vhodného obalu, aby nemohlo
dojít ke zkratování kontaktů.
Odneste baterie do místní recyklační stanice.
7
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00044146 - 14-05-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
KS1000E - KS1000NL
KS1001E - KS1002E
E14729
WWW.2helpU.com
10
TYP.
1
08 - 05 - 06
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising