BDL500M | Black&Decker BDL500M LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-11 SK
BDL500
2
3
SLOVENČINA
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných, nedobíjateľných batérií
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal batérie.
•
Batérie neskladujte na miestach, kde môže teplota
prekročiť 40 °C.
•
Pri likvidácií batérií sa riaďte pokynmi uvedenými
v kapitole “Ochrana životného prostredia”.
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
•
Pri extrémnych podmienkach sa môže vyskytnúť
únik kvapaliny z akumulátora. Ak zistíte na
povrchu batérie prítomnosť kvapaliny, postupujte
nasledovne:
Opatrne kvapalinu zotrite handričkou. Vyvarujte
sa kontaktu kvapaliny s pokožkou.
Použitie výrobku
Tento výrobok Black & Decker je určený na projekciu
laserového lúča pri remeselníckych aplikáciách. Tento
výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériou by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úniku z batérií, riziko úrazu elektrickým prúdom
alebo iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Návod uschovajte pre prípad potreby do
budúcnosti.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov
Prečítajte si starostlivo celý tento návod.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Pracujte s ohľadom na okolité prostredie
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie,
napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, nepovolaným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do kontaktu s náradím alebo prívodným
káblom. Všetci, okrem obsluhujúceho by sa mali zdržiavať
mimo pracovného priestoru.
Nenakláňajte sa
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Sústreďte sa na prácu,
premýšľajte. Náradie nepoužívajte, pokiaľ ste unavení.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Varovanie! Používanie prídavných zariadení,
príslušenstva a vykonávanie iných úkonov než aké sú
odporučené v návode, môže viesť k poraneniu osôb.
Kontrolujte poškodené časti
Pred každým použitím pozorne skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu náradia alebo napájacieho kábla.
Skontrolujte funkčnosť náradia. Pokiaľ je ktorákoľvek
časť náradia chybná, alebo je poškodená, náradie
nepoužívajte.
Uskladnenie náradia
Prístroj a batéria musia byť uskladnené na suchom
mieste. Udržujte deti mimo dosahu prístroja.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným
predpisom. Opravy by mali byť vykonávané iba
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie
ako 16 rokov.
Varovanie! Laserové zariadenie.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča
pomocou optických prístrojov.
Viď technické údaje o laserovom výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
4
Tento laserový prístroj zodpovedá triede 2 podľa
normy IEC60825+A1+A2:2001. Laserovú diódu
nenahradzujte diódou iného typu. Ak dôjde
k poruche, zverte opravu prístroja autorizovanému
servisu.
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia
laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy
2 je považované za bezpečné len v prípade, že
nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy očných
viečok bežne poskytujú dostatočnú ochranu. Vo
vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser
triede 1 a preto je považovaný za úplne bezpečný.
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické
prístroje.
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Použitie
Hlavný vypínač (laser)
LCD displej
Klávesnica
Držiak na stenu
Laserové štrbiny
Meracie koliesko
Použitie vyrovnávacej funkcie pomocou laserového
lúča (obr. E & F)
Použitie lasera v režime automatického vyrovnávania
•
Pomocou vhodnej závesnej konzoly prístroj zaveste
na stenu.
•
Nastavte hlavný vypínač (1) do hornej polohy, aby
došlo k zapnutiu prístroja v režime automatického
vyrovnávania.
Obr. A
7. Hlavný vypínač (merač)
8. Nastavovacie tlačidlo
9. Tlačidlo na opakovanie vzdialenosti
10. Tlačidlo na dodržanie rovnakých rozostupov
11. Nulovacie tlačidlo
Behom kalibrácie prístroja sa bude nakláňať a svietiť
indikátor automatického vyrovnávania (17).
Poznámka: laserové lúče budú zarovnané iba v prípade,
ak nie je prístroj vychýlený o viac než 5° z vertikálnej
polohy.
•
Ak chcete prístroj vypnúť, zatlačte hlavný vypínač
(1) nadol.
Obr. B
12. Závesný čap
13. Úchyt na stenu pomocou otvoru
Použitie lasera v zaistenom/vymeriavacom režime
Pri práci v zaistenom/vymeriavacom režime sa môže
náradie držať vo vodorovnej polohe, aby sa mohli
rozvrhnúť povrchové úpravy, ako je ukladanie podlahových
materiálov a obkladačiek.
•
Prístroj umiesnite priamo na podlahu.
•
Nastavte hlavný vypínač (1) do dolnej polohy,
aby došlo k zapnutiu prístroja v zaistenom /
vymeriavacom režime. Rozsvieti sa indikátor tohto
režimu (18).
•
Pohybujte s prístrojom tak, aby došlo k nevyhnutmému
vyrovnaniu laserových lúčov.
•
Ak chcete prístroj vypnúť, zatlačte hlavný vypínač
(1) nadol.
Montáž
Vloženie batérie (obr. C)
•
Vyberte z prístroja kryt batérie (14).
•
Vložte batérie do prístroja tak, aby polarita kontaktov
zodpovedala uvedenému nákresu.
•
Kryt nasaďte späť. Dbajte na to, aby kryt správne
dosadol.
Montáž na stenu (obr. D & D)
Prístroj môže byť na stenu pripevnený pomocou jedného
z uchytení (12 alebo 13).
Závesný čap
Pokiaľ chcete upevniť prístroj na stenu zo sadrokartónu
alebo na stenu vyrobenú z iného mäkkého materiálu,
použite závesný čap (12). Poloha laserovej čiary bude
potom v rovine s miestom uchytenia závesného čapu.
•
Odnímte ochrannú krytku (15) z čapu (16) a podľa
uvedeného nákresu ju uložte na držiak (obr. D).
•
Závesný čap priložte na vhodné miesto a zatlačte
ho priamo do steny.
•
Prístroj upevnite zavesením držiaku (4) na závesný
čap na stene.
Varovanie! Čap vložky je ostrý. Pracujte s ním veľmi
opatrne. Ihneď po vybratí vložky zo steny vráťte ochrannú
krytku naspäť na čap.
Použitie funkcie merania
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (7).
•
Ak chcete náradie vypnúť, stlačte znovu vypínač
(7).
Nastavenie orientačného bodu (obr. A, E & G)
Orientačný bod je tá časť prístroja, kde sa meranie začína
a kde sa končí. Orientačný bod je možné zarovnať s ľavou
(19) stranou prístroja, pravou (20) stranou prístroja alebo
so stredom (21) prístroja. Na dosiahnutie presných
výsledkov je nutné orientačný bod nastaviť pred a po
vykonaní merania.
•
Orientačný bod nastavíte stlačením ktoréhokoľvek
z tlačidiel (8).
Úchyt na stenu pomocou otvoru
Na iných než sadrokartónových povrchoch môže byť
použitý držiak na stenu s otvorom tvaru kľúčovej dierky
(13), kde skrutka prechádza týmto predvŕtaným otvorom.
Poloha laserovej čiary bude potom v rovine s miestom
uchytenia skrutky.
•
Držiak zaveste na skrutku uchytenú na vhodnom
mieste v požadovanej výške.
•
Prístroj upevnite zavesením držiaku (4) na závesný
čap na stene.
Voľba systému merania (obr. A & E)
Prístroj môže zobrazovať výsledky v metrických (22)
alebo v britských merných jednotkách (23).
•
Prepnutie z jedného systému jednotiek do druhého
vykonáte stlačením tlačidla (7) a jeho podržaním po
dobu 4 sekúnd.
Meranie (obr. A & E)
•
Prístroj pritlačíte k stene v počiatočnom bode
meranej vzdialenosti. Zapnite náradie.
5
•
Stlačte a podržte po dobu 4 sekúnd stlačené tlačidlo
(11). Rozsvieti sa indikátor ready-for-use (pripravený
na použitie) (24).
•
Nastavte orientačný bod na počiatok meranej
vzdialenosti.
•
Pomaly posúvajte prístrojom cez meranú vzdialenosť.
Dbajte na to, aby nedochádzalo k nakláňaniu alebo
k zdvíhaniu prístroja.
•
Nastavte orientačný bod na koniec meranej
vzdialenosti.
•
Vynulovanie prístroja vykonáte stlačením tlačidla
(11) a jeho podržaním po dobu 4 sekundy. Pred
tým, než budete pokračovať počkajte, až sa rozsvieti
indikátor ready-for-use (pripravený na použitie)
(24).
Poznámka: Ak nie je displej dlhšie než 2 sekundy aktívny,
zhasne.
•
•
Opakovanie vzdialenosti (obr. A & E)
Funkcia opakovania vzdialenosti umožňuje viacnásobné
stanovenie už odmeranej vzdialenosti.
•
Meranie prvej vzdialenosti.
•
Stlačte tlačidlo (9). Rozsvieti sa indikátor opakovania
vzdialenosti (25).
•
Odmerajte ďalšiu vzdialenosť.
Keď sa dosiahne vzdialenosť 7,5 cm (3”)
od cielového bodu, rozsvieti sa na strane,
z ktorej sa prístroj približuje, jednoduchá šípka
(26) a ozve sa zvuková signalizácia dlhými
prerušovanými tónmi.
Keď sa dosiahne vzdialenosť 2,5 cm (1”) od
cielového bodu, rozsvieti sa na strane, z ktorej
sa prístroj približuje, dvojitá šípka (26) a ozve sa
zvuková signalizácia krátkymi prerušovanými
tónmi.
Keď sa dosiahne cieľový bod, rozsvieti sa
z oboch strán dvojitá šípka (26) a niekoľko
sekúnd zaznie tón zvukovej signalizácie.
•
Opakujte predošlý postup toľkokrát, koľkokrát budete
potrebovať odmerať zostávajúcu vzdialenosť.
•
Vynulovanie prístroja bez straty uloženej informácie
prevediete krátkym stlačením tlačidla (11). Pred tým,
než budete pokračovať počkajte, až sa rozsvieti
indikátor ready-for-use (pripravený na použitie)
(24).
(26) a ozve sa zvuková signalizácia dlhými
prerušovanými tónmi.
Keď sa dosiahne vzdialenosť 2,5 cm (1”) od
cielového bodu, rozsvieti sa na strane, z ktorej
sa prístroj približuje, dvojitá šípka (26) a ozve sa
zvuková signalizácia krátkymi prerušovanými
tónmi.
Keď sa dosiahne cieľový bod, rozsvieti sa
z oboch strán dvojitá šípka (26) a niekoľko
sekúnd zaznie tón zvukovej signalizácie.
Opakujte predošlý postup toľkokrát, koľkokrát budete
potrebovať odmerať zostávajúcu vzdialenosť.
Vynulovanie prístroja bez straty uloženej informácie
prevediete krátkym stlačením tlačidla (11). Pred tým,
než budete pokračovať počkajte, až sa rozsvieti
indikátor ready-for-use (pripravený na použitie)
(24).
Indikátor vybitej batérie (obr. E)
Ak poklesne napätie batérie pod minimálnu hodnotu,
na displeji sa objaví symbol nedostatočného nabitia
batérie (28).
•
Vymeňte batériu.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Rovnaké rozostupy (obr. A & E)
Funkcia na určenie rovnakých rozostupov umožňuje
rozdelenie odmeranej vzdialenosti na niekoľko zhodných
úsekov.
•
Odmerajte celkovú vzdialenosť.
•
Stlačte tlačidlo (10). Rozsvieti sa indikátor rozdelenia
na rovnaké rozostupy (27).
•
Tlačidlo (10) stlačte toľkokrát, na koľko zhodných
úsekov má byť vzdialenosť rozdelená. Tento počet
sa zobrazí na displeji LCD. Maximálny počet úsekov
je možné nastaviť na 9.
•
Meranie prvého úseku.
Keď sa dosiahne vzdialenosť 7,5 cm (3”)
od cielového bodu, rozsvieti sa na strane,
z ktorej sa prístroj približuje, jednoduchá šípka
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
6
Batérie
Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
•
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Umiestnite batérie do vhodného balenia, ktoré zaistí,
aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu ich kontaktov.
Odovzdajte batérie do miestnej zberne odpadov.
Technické údaje
Napätie zdroja
V
Veľkosť batérie
Vlnová dĺžka
Nm
Trieda lasera
Výkon lasera
mW
Presnosť
funkcia laserového zarovnávania
(vzdialenosť 1 m)
mm
funkcia merania
(do vzdialenosti 1 m)
mm
funkcia merania
(do vzdialenosti 3 m)
mm
Prevádzková teplota
°C
Hmotnosť
kg
BDL500M
4,5
3 x LR06
630-675
2
< 2,2
+/- 1
+/- 0,5
+/- 1/16“
0 - 40
0,45
Prehlásenie o zhode
BDL500M
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 89/336/EEC,
EN 61010, EN 60825
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-2-2006
7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043658 - 25-04-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
BDL500M - - - A
LASER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising