BDL500M | Black&Decker BDL500M LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-06 CZ
BDL500
2
3
ČEŠTINA
•
Použití výrobku
Tento výrobek Black & Decker je určen pro projekci
laserového paprsku při řemeslnických aplikacích. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
akumulátorem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny
z akumulátorů, riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Návod uschovejte pro případ potřeby v budoucnu.
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole “Ochrana životního prostředí”. Nevhazujte
baterie do ohně a nespalujte je.
Při extrémních podmínkách se může vyskytnout únik
kapaliny z akumulátoru. Zjistíte-li na povrchu baterie
přítomnost kapaliny, postupujte následovně:
Opatrně kapalinu setřete hadříkem. Vyvarujte
se kontaktu kapaliny s pokožkou.
Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů
Přečtěte si pečlivě celý tento návod.
Tento výrobek není určen pro osoby mladší
16 let.
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní
prostor mohou vést ke způsobení úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam,
kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Chraňte nářadí před dětmi
Nedovolte dětem, nepovolaným osobám a zvířatům
pohybovat se v pracovním prostoru a dotýkat se nářadí
nebo přívodního kabelu.
Nepřetěžujte se
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozumem.
Nářadí nepoužívejte, pokud jste unavení.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Varování! Používání přídavných zařízení, příslušenství
a provádění jiných úkonů než jaké jsou doporučeny
v návodu, může vést k poranění osob.
Kontrolujte stav nářadí.
Před započetím práce pečlivě zkontrolujte, zda nářadí
nebo přívodní kabely nejsou poškozeny. Zkontrolujte
funkčnost nářadí. Pokud je kterákoliv část nářadí vadná,
nebo je poškozena, nářadí nepoužívejte.
Uskladnění nářadí
Přístroj a baterie musí být uskladněny na suchém místě.
Udržujte z dosahu dětí.
Opravy
Toto nářadí vyhovuje platným bezpečnostním předpisům.
Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních náhradních
dílů; v ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
Varování! Laserové záření.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Nedívejte se přímo do laserového paprsku
pomocí optických přístrojů.
Viz technické údaje laserového výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
Tento laserový přístroj odpovídá třídě 2 podle normy
IEC60825+A1+A2:2001. Nenahrazujte laserovou
diodu diodou jiného typu. Dojde-li k poruše, svěřte
opravu přístroje autorizovanému servisu.
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce
laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku třídy 2
je považováno za bezpečné v případě, nepřesáhne-li
tato doba 0,25 sekundy. Reflexy očních víček běžně
poskytují dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti
větší než 1 m odpovídá tento laser třídě 1 a proto
je považován za zcela bezpečný.
Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně
a přímo.
Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte
optické přístroje.
Neprovádějte nastavení přístroje do takové výšky,
aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby
ve výšce jejich hlav.
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly do blízkosti
laseru.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních,
nedobíjených baterií.
•
Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu narušit
obal baterie.
•
Baterie neskladujte v místech, kde může teplota
překročit 40 °C.
4
Hlavní spínač (laser)
LCD displej
Klávesnice
Držák na zeď
Laserové štěrbiny
Měřící kolečko
Poznámka: laserové paprsky budou srovnány pouze
v případě, není-li přístroj vychýlen o více než 5°
z vertikální polohy.
•
Chcete-li přístroj vypnout, zatlačte hlavní spínač (1)
dolů.
Obr. A
7. Hlavní spínač (měřič)
8. Tlačítko nastavení
9. Tlačítko opakování vzdálenosti
10. Tlačítko shodných rozestupů
11. Nulovací tlačítko
Použití laseru v režimu zajištěno/vyměřování
Při práci v režimu zajištěno/vyměřování lze nářadí držet
ve vodorovné poloze k rozvržení povrchových úprav, jako
je kladení podlahových materiálů a obkládaček.
•
Přístroj umístěte přímo na podlahu.
•
Nastavte spínač on/off (1) do dolní polohy, aby došlo
k zapnutí přístroje v režimu zajištěno/vyměřování.
Rozsvítí se indikátor režimu zajištěno/vyměřování
(18).
•
Pohybujte s přístrojem, aby došlo k nezbytnému
vyrovnání laserových paprsků.
•
Chcete-li přístroj vypnout, zatlačte hlavní spínač (1)
dolů.
Obr. B
12. Závěsný čep
13. Úchyt pomocí tvarovaného otvoru
Kompletace
Vložení baterie (obr. C)
•
Sejměte z přístroje kryt baterie (14).
•
Vložte baterie do přístroje tak, aby polarita kontaktů
odpovídala uvedenému nákresu.
•
Nasaďte kryt zpět. Dbejte na to, aby kryt správně
dosedl.
Montáž na stěnu (obr. B & D)
Přístroj může být na stěnu připevněn pomocí jedné
z konzolí (12 nebo 13).
Použití funkce měření
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač (7).
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte znovu spínač
(7).
Závěsný čep
Pokud si přejete upevnit přístroj na stěnu ze sádrokartónu
nebo na stěnu vyrobenou z jiného měkkého materiálu,
použijte závěsný čep (12). Poloha laserové linie bude
poté v rovině s místem uchycení závěsného čepu.
•
Sejměte ochrannou krytku (15) z čepu (16) a podle
uvedeného nákresu ji uložte na konzoli (obr. D).
•
Závěsný čep přiložte na vhodné místo a zatlačte jej
přímo do stěny.
•
Přístroj instalujte zavěšením držáku (4) na konzoli
na zdi.
Varování! Čep vložky je ostrý. Pracujte s ním velmi
opatrně. Ihned po vyjmutí vložky ze stěny vraťte
ochrannou krytku na zpět na čep.
Nastavení referenčního bodu (obr. A, E & G)
Referenční bod je u přístroje ta část, kde měření začíná
a kde se končí. Referenční bod je možné srovnat s levou
(19) stranou přístroje, pravou (20) stranou přístroje nebo
uprostřed (21) přístroje. K dosažení přesných výsledků
je nutné referenční bod nastavit před a po provedení
měření.
•
Referenční bod nastavíte stiskem kteréhokoliv
z tlačítek (8).
Volba systému měření (obr. A & E)
Přístroj může zobrazovat výsledky v metrických (22) nebo
britských měrných jednotkách (23).
•
Přepnutí z jednoho systému jednotek do druhého
provedete stiskem tlačítka (7) a jeho podržením po
dobu 4 sekund.
Úchyt pomocí tvarovaného otvoru
U jiných než sádrokartonových povrchů může být použit
držák na zeď s otvorem tvaru klíčové dírky (13), kde šroub
prochází tímto předvrtaným otvorem. Poloha laserové
linie bude poté v rovině s místem uchycení šroubu.
•
Držák zavěste na šroub uchycený na vhodném místě
v požadované výšce.
•
Přístroj instalujte zavěšením držáku (4) na konzoli
na zdi.
Měření (obr. A & E)
•
Přístroj přitiskněte ke zdi v počátečním bodě měřené
vzdálenosti. Zapněte nářadí.
•
Stiskněte a podržte po dobu 4 sekund stisknuté
tlačítko (11). Rozsvítí se indikátor ready-for-use
(připraven k použití) (24).
•
Nastavte referenční bod počátku měřené
vzdálenosti.
•
Pomalu posunujte přístrojem přes měřenou
vzdálenost. Dbejte na to, aby nedocházelo k náklonu
nebo ke zvedání přístroje.
•
Nastavte referenční bod konce měřené
vzdálenosti.
•
Vynulování přístroje provedete stiskem tlačítka (11)
a jeho podržením po dobu 4 sekundy. Před tím, než
budete pokračovat počkejte, až se rozsvítí indikátor
ready-for-use (připraven k použití) (24).
Poznámka: Není-li displej déle než 2 sekundy aktivní,
zhasne.
Použití
Použití vyrovnávací funkce pomocí laserového
paprsku (obr. E & F)
Použití laseru v režimu automatické vyrovnání
•
Pomocí vhodné závěsné konzole přístroj zavěste
na zeď.
•
Nastavte spínač on/off (1) do horní polohy, aby
došlo k zapnutí přístroje v režimu automatického
vyrovnání.
Během kalibrace přístroje se bude naklánět a svítit
indikátor automatického vyrovnání (17).
5
Opakování vzdáleností (obr. A & E)
Funkce opakování vzdálenosti umožňuje vícenásobné
stanovení již změřené vzdálenosti.
•
Měření první vzdálenosti.
•
Stiskněte tlačítko (9). Rozsvítí se indikátor opakované
vzdálenosti (25).
•
Měření následující vzdálenosti.
Když je dosaženo vzdálenosti od cílového
bodu 7,5 cm (3”), rozsvítí se na straně, ze
které se přístroj přibližuje, jednoduchá šipka
(26) a ozve se zvuková signalizace dlouhými
přerušovanými tóny.
Když je dosaženo vzdálenosti od cílového bodu
2,5 cm (1”), rozsvítí se na straně, ze které se
přístroj přibližuje, dvojitá šipka (26) a ozve se
zvuková signalizace krátkými přerušovanými
tóny.
Když je dosaženo cílového bodu, rozsvítí se
z obou stran dvojitá šipka (26) a po několik
sekund zazní tón zvukové signalizace.
•
Opakujte předcházející postup tolikrát, kolikrát
budete potřebovat změřit zbývající vzdálenosti.
•
Vynulování přístroje bez ztráty uložené informace
provedete krátkým stiskem tlačítka (11). Před tím,
než budete pokračovat počkejte, až se rozsvítí
indikátor ready-for-use (připraven k použití) (24).
Indikátor vybité baterie (obr. E)
Poklesne-li napětí baterie pod minimální hodnotu, na
displeji se objeví symbol nedostatečného nabití baterie
(28).
•
Vyměňte baterii.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Shodné vzdálenosti (obr. A & E)
Funkce stejných vzdáleností umožňuje rozdělení
změřené vzdálenosti na několik shodných úseků.
•
Změřte celkovou vzdálenost.
•
Stiskněte tlačítko (10). Rozsvítí se indikátor
rozdělení na shodné vzdálenosti (27).
•
Tlačítko (10) stiskněte tolikrát, na kolik shodných
úseků má být vzdálenost rozdělena. Tento počet
se zobrazí na displeji LCD. Maximální počet úseků
lze nastavit na 9.
•
Měření prvního úseku.
Když je dosaženo vzdálenosti od cílového
bodu 7,5 cm (3”), rozsvítí se na straně, ze
které se přístroj přibližuje, jednoduchá šipka
(26) a ozve se zvuková signalizace dlouhými
přerušovanými tóny.
Když je dosaženo vzdálenosti od cílového bodu
2,5 cm (1”), rozsvítí se na straně, ze které se
přístroj přibližuje, dvojitá šipka (26) a ozve se
zvuková signalizace krátkými přerušovanými
tóny.
Když je dosaženo cílového bodu, rozsvítí se
z obou stran dvojitá šipka (26) a po několik
sekund zazní tón zvukové signalizace.
•
Opakujte předcházející pokyn tolikrát, kolikrát budete
potřebovat změřit zbývající vzdálenosti.
•
Vynulování přístroje bez ztráty uložené informace
provedete krátkým stiskem tlačítka (11). Před tím,
než budete pokračovat počkejte, až se rozsvítí
indikátor ready-for-use (připraven k použití) (24).
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Po ukončení jejich životnosti je zlikvidujte tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:
•
•
•
6
Podle výše uvedeného postupu baterie vyjměte.
Umístěte baterie do vhodného balení, které zajistí,
aby nemohlo dojít ke zkratování jejich kontaktů.
Odevzdejte baterie do místní sběrny odpadů.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velikost baterie
Vlnová délka
Třída laseru
Výkon laseru
Přesnost
funkce vyrovnání laseru
(vzdálenost 1 m)
funkce měření
(do vzdálenosti 1 m)
funkce měření
(do vzdálenosti 3 m)
Provozní teplota
Hmotnost
mW
BDL500M
4,5
3 x LR06
630-675
2
< 2,2
mm
+/- 1
mm
+/- 0,5
mm
°C
kg
+/- 1/16“
0 - 40
0,45
V
Nm
ES Prohlášení o shodě
BDL500M
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: 89/336/EEC, EN 61010, EN 60825
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-2-2006
7
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00040057 - 06-03-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
BDL500M - - - A
LASER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising