DC385 | DeWalt DC385 CORDLESS RECIPROCATING SAW Type 2 instruction manual

372001 - 39 EST
DC385
Eesti keel
Русский язык
(Originaaljuhend)
(перевод с оригинала инструкции)
3
14
Joonis / Рисунок 1
b
c
d
a
g
e
f
Joonis / Рисунок 2
j
i
f
h
d
j
1
Joonis / Рисунок 3
k
c
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 5
d
2
l
EESTI KEEL
VÕIMAS JUHTMETA LÕIKESAAG
DC385
Õnnitleme!
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Maks. väljundvõimsus
Kiirus vabajooksul
Käigu pikkus
Mass (ilma akuta)
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA
(helivõimsuse määramatus)
W
min-1
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC385
18
2
390
0–3000
28,6
2,7
87
3,0
98
dB(A)
3,0
VDC
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooni väärtus
ah =
m/s²
Määrmatus K = m/s²
19,9
8
Sel infolehel toodud vibratsiooni emissiooni tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ja seda
võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda
võib kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS! Märgitud vibratsiooni
emissiooni tase kehtib tööriista
põhiliste kasutusalade puhul. Kui
tööriista kasutatakse teiste tööde
tegemiseks või teiste lisaseadmetega
või kui tööriist on halvasti hooldatud,
võib vibratsiooni emissioon olla
teistsugune. Sellisel juhul võib
vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel
olla märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
VAP
Ah
kg
Laadija
Võrgupinge
Aku tüüp
VVP
Ligikaudne laadimisaeg
min
Mass
kg
Kaitsmed:
230 V tööriistad
DE9096 DE9503 DE9180
NiCd
NiMH
Li-Ion
18
18
18
2,4
2,6
2,0
1,0
1,0
0,68
DE9116 DE9130 DE9135
230
230
230
NiCd/
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
NiMH
Li-Ion
60
(2,0 Ah
aku)
0,4
30
(2,0 Ah
aku)
0,52
40
(2,0 Ah
aku)
0,52
10 amprit, vooluvõrk
Definitsioonid Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT! Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
3
EESTI KEEL
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DC385
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
98/37/EÜ (kuni 28 dets. 2009), 2006/42/EÜ
(alates 29. dets. 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-11, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTIGA allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat informatsiooni.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTI nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
15.09.2009
HOIATUS! Vigastuste ohu
vähendamiseks lugege
tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused
elektritööriistade
kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege kõiki hoiatusi ja
juhiseid Hoiatuste ja juhiste eiramine
võib tuua kaasa elektrilöögi, tulekahju
ja/või raske kehavigastuse.
4
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata
kujul pistikud ja kontaktid vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht
tõuseb, kui keha on maandatud.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
EESTI KEEL
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida
teete, ning kasutage elektritööriista
mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsinuna ega alkoholi,
narkootikumide või arstimite mõju all
olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või
ühendades vooluvõrku tööriista, mille lüliti
on tööasendis, kutsute esile õnnetusi.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti
võib tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, rõivad ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist,
on ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
hoiule asetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
d)
e)
f)
g)
Nende meetmete järgimine vähendab
elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
Hoidke kasutusel mitteolevaid
elektritööriistu lastele kättesaamatus
kohas. Ärge lubage tööriista kasutada
inimestel, kes tööriista ei tunne või
pole lugenud seda kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad on õiges
asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja puuduvad muud
tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Halvasti hooldatud
elektritööriistad põhjustavad palju
õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Tööriista kasutamine muuks
kui ettenähtud otstarbeks võib põhjustada
ohtliku olukorra.
5) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Kasutage laadimiseks ainult tootja
määratud laadijat. Ühele akule
sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b) Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Teist tüüpi akude
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohtu.
c) Kui aku ei ole kasutusel, hoidke
seda eemal metallesemetest, näiteks
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest ja muudest
väikestest metallesemetest, mis võivad
klemmid lühistada. Aku klemmide
lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d) Valedes tingimustes võib akust
eralduda vedelikku. Vältige sellega
kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute
korral loputage see veega maha. Kui
vedelik satub silma, pöörduge lisaks
arsti poole. Akust eraldunud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletusi.
5
EESTI KEEL
6) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Lisaohutushoiatused
lõikesaagide kohta
• Kui te teete tööd, mille käigus võib
lõiketarvik puutuda kokku varjatud
juhtmete või tööriista toitejuhtmega,
hoidke tööriista ainult isoleeritud
hoidepindadest. Pinge all olevat juhtmega
kokkupuutumisel võivad pinge alla sattuda ka
lahtised metallosad ja kasutaja võib saada
elektrilöögi.
• Kandke ALATI tolmumaski. Tolmuosad
võivad põhjustada hingamistakistust ja tuua
kaasa kehavigastuse.
• MITTE KUNAGI ärge lülitage tööriista
sisse, kui saeleht on detaili kinni jäänud või
puudutab materjali.
• Hoidke käed liikuvatest osadest eemal.
Mitte kunagi ärge viige käsi lõikepiirkonna
lähedale.
• Olge eriti ettevaatlik pea kohal saagimisel
ning pöörake erilist tähelepanu pea kohal
olevatele juhtmetele, mis ei pruugi olla
nähtaval. Hinnake juba ette okste ja prahi
langemise teed.
Veenduge alati, et te seisate kindlalt, eriti
tellingutel ja redelitel.
• Hoidke saagi alati mõlema käega.
• Kõverjooneliste lõigete ja süvendite
tegemiseks kasutage spetsiaalset saelehte.
SAELEHE KONTROLLIMINE JA VAHETAMINE
• Kasutage ainult neid saelehti, mis
vastavad kasutusjuhendis olevatele
spetsifikatsioonidele.
• Kasutage ainult heas töökorras teravaid
saelehti; pragunenud ja kõverad saelehed
tuleb uute vastu välja vahetada ja ära visata.
• Veenduge, et saeleht on kindlalt kinnitatud.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
kasutamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
• Ärge kasutage tööriista pikka aega järjest.
Tööriista töötamisel tekkiv vibratsioon võib
püsivalt kahjustad sõrmi, käelabasid ja
käsivarsi. Kandke mõju vähendamiseks
kindaid, tehke sageli pause ja piirake
päevast kogukasutusaega.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE
• Mitte kunagi ärge püüdke pärast tööriista
väljalülitamist peatada saelehte sõrmedega.
Kandke kaitseprille.
• Mitte kunagi ärge asetage lauale või
tööpingile väljalülitamata tööriista. Pärast
tööriista väljalülitamist liigub saeleht veel
lühikest aega edasi.
SAAGIMISEL
• Puidu saagimiseks mõeldud saelehtede
kasutamisel eemaldage enne töö algust
detaililt kõik naelad ja muud metallesemed.
• Võimalusel kasutage detaili kindlaks
kinnitamiseks alati pitskruvisid ja kruustange.
• Ärge püüdke saagida väga väikesi detaile.
• Ärge kummarduge liiga kaugele ette.
6
Ärge kasutage tööriista redelil seistes.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Tootmisaastat sisaldav kuupäevakood on kantud
korpuse pinnale, mis moodustab tööriista ja aku
vahelise ühenduse.
Näiteks:
2009 XX XX
Tootmisaasta
EESTI KEEL
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES See
kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutus- ja
kasutusjuhiseid laadijate DE9116/DE9130/
DE9135 kohta.
• Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik
juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja
tootel, mida kasutatakse akuga.
OHT! Surmava elektrilöögi oht.
Laadimisklemmid on 230 V pinge all.
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
esemetega. See võib põhjustada
(surmava) elektrilöögi.
HOIATUS! Elektrilöögioht. Ärge laske
mingitel vedelikel laadijasse pääseda.
See võib põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST! Põletuste oht.
Kehavigastuse ohu vähendamiseks
laadige ainult DEWALTi laaditavaid
akusid. Teist tüüpi akud võivad
plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
ETTEVAATUST! Kui laadija on
ühendatud vooluvõrku, võivad
võõrkehad laadija sees olevad
paljad laadimisklemmid teatud
tingimustel lühistada. Ärge laske
laadija õõnsustesse pääseda elektrit
juhtivatel võõrkehadel, näiteks
terasvillal, fooliumil ja metallipurul.
Kui õõnsuses ei ole akut, eemaldage
laadija alati vooluvõrgust. Enne
puhastamist eemaldage laadija
vooluvõrgust.
• ÄRGE püüdke laadida akut muude
laadijatega peale selles kasutusjuhendis
nimetatute. Laadija ja aku on spetsiaalselt
kavandatud koos toimima.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
laaditavate akude laadimiseks. Muud
kasutusviisid võivad põhjustada tule- ja
(surmava) elektrilöögi ohtu.
• Ärge hoidke laadijat vihma ega lume käes.
• Laadija vooluvõrgust eemaldamisel
tõmmake pistikust, mitte juhtmest. See
vähendab pistiku
ja juhtme kahjustamise ohtu.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda ei
kahjustata ega kulutata muul viisil.
• Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Ebasobiva
pikenduskaabli kasutamine võib tuua kaasa
tule ja (surmava) elektrilöögi ohu.
• Ärge asetage laadija peale ühtegi
eset ega laadijat pehmele pinnale, et
mitte blokeerida ventilatsiooniasid ega
põhjustada laadija ülekuumenemist.
Paigutage laadija nii, et see on eemal kõigist
soojaallikatest. Laadija ventilatsioon on
tagatud korpuse pealmisel ja alumisel küljel
olevate avade kaudu.
• Ärge kasutage laadijat, mille juhe või
pistik on kahjustunud – laske need kohe
välja vahetada.
• Ärge kasutage laadijat, mis on saanud
kõva löögi, maha kukkunud või muul
viisil kahjustunud. Viige see volitatud
teeninduskeskusse.
• Ärge võtke laadijat lahti; kui seda on
vaja hooldada või remontida, viige
see volitatud teeninduskeskusse. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava
elektrilöögi) või tulekahju ohtu.
• Enne laadija mis tahes viisil puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust. See
vähendab elektrilöögi ohtu. Aku
eemaldamine ei vähenda seda ohtu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke kaht laadijat
kokku ühendada.
• Laadija on mõeldud kasutamiseks
tavalises 230 V koduses elektrivõrgus.
Ärge püüdke kasutada seda teistsuguse
pingega. See ei kehti autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
Laadijad DE9116/DE9130 on mõeldud DEWALTi
NiCd- ja NiMH-akude laadimiseks, mille pinge on
7,2 kuni 18 V.
Laadija DE9135 on mõeldud 7,2–18 V NiCd-,
NiMH- ja Li-ioonakude laadimiseks.
Need laadijad ei vaja reguleerimist ning nende
kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat
kasutamist.
Laadimine
OHT! Surmava elektrilöögi oht.
Laadimisklemmid on 230 V pinge all.
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
esemetega.
(Surmava) elektrilöögi oht.
7
EESTI KEEL
1. Enne aku laadijasse (h) asetamist ühendage
laadija sobivasse pistikupesasse.
2. Asetage aku laadijasse. Punane
laadimisindikaator hakkab vilkuma, mis
näitab, et laadimine on alanud.
3. Kui laadimine on lõppenud, hakkab punane
indikaator põlema pidevalt. See tähendab,
et aku on täielikult laetud ning seda võib
kasutada või ka laadijasse jätta.
MÄRKUS. NiCd-, NiMH ja Li-ioonakude parimate
talitlusomaduste ja pikima kasutusea tagamiseks
laadige akut enne esmakordset kasutamist
vähemalt 10 tundi.
Laadimine
Aku laetuse kohta vaadake allpool olevat tabelit.
Laetus
laadimine
täielikult laetud
viivitus liiga kuuma
või külma aku puhul
asendage aku
tõrge
Asendusakude tellimisel lisage katalooginumber
ja pinge.
Pakendist välja võetud aku ei ole täielikult
laetud. Enne aku ja laadija kasutamist lugege
allpool olevaid ohutusjuhiseid. Seejärel järgige
kirjeldatud laadimisprotseduure.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige ega kasutage akut
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Aku asetamine laadijasse või
sealt eemaldamine võib tolmu või aurud
süüdata.
• Laadige akusid ainult DEWALTI laadijatega.
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaatne värskendamine
Automaatse värskendamise režiimis
ühtlustatakse aku elementide laetus selle
tipptasemel. Akut tuleb värskendada kord
nädalas või kui see ei võimalda enam ära teha
sama suurt hulka tööd.
Aku värskendamiseks asetage see laadijasse
nagu tavaliselt. Jätke aku laadijasse vähemalt 10
tunniks.
Viivitus liiga kuuma või külma
aku puhul
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga kuum või
külm, peatab see automaatselt laadimise, kuni
aku on saavutanud õige temperatuuri. Seejärel
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
tagab aku maksimaalse kasutusea.
AINULT LI-IOONAKUD
Li-ioonakudel on elektrooniline kaitsesüsteem,
mis kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise
ja liigse tühjenemise eest.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendumisel lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, pange
Li-ioonaku laadijasse, kuni see on täielikult
laetud.
8
Olulised ohutusjuhised kõigi
akude kohta
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikkesse ning vältige pritsmeid.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ega
akut kohas, kus temperatuur võib olla
40 °C või kõrgem (näiteks kuurid ja
metallehitised suvel).
OHT! Mitte kunagi ärge püüdke
mingil põhjusel akut avada. Kui aku
korpus on pragunenud või muul
viisil kahjustunud, ärge pange akut
laadijasse. Ärge lõhkuge akut, pillake
seda maha ega kahjustage muul
viisil. Ärge kasutage akut ega laadijat,
mis on saanud tugeva löögi, maha
kukkunud, millegi alla jäänud või muul
viisil kahjustunud (näiteks naelaga
läbi torgatud, haamriga löödud,
peale astutud). See võib põhjustada
(surmava) elektrilöögi. Kahjustunud
akud tuleb viia teeninduskeskusesse
taaskasutamiseks.
ETTEVAATUST! Kui te tööriista
ei kasuta, asetage see külili
stabiilsele pinnale, kus see
ei põhjusta komistamise ega
kukkumise ohtu. Mõned suurte
akudega tööriistad seisavad aku peal
püsti, kuid neid võib olla kerge ümber
lükata.
ERIOHUTUSJUHISED NIKKELKAADMIUMAKUDE (NiCd) JA NIKKELMETALLHÜDRIIDAKUDE (NiMH) KOHTA
• Ärge põletage akut, isegi kui see on
tugevalt kahjustada saanud või töövõime
täielikult minetanud. Aku võib tules
plahvatada.
EESTI KEEL
• Äärmuslikes kasutus- või
temperatuuritingimustes võib aku
elementidest lekkida veidi vedelikku. See
ei viita tõrkele.
Kui aga välimine ümbris on katki:
a) ja aku vedelik satub nahale, peske seda
kohe mitu minutit seebi ja veega;
b) ja aku vedelik satub silma, loputage
neid vähemalt 10 minutit puhta veega ja
pöörduge kohe arsti poole. (Meditsiiniline
märkus. Vedeliku puhul on tegu
kaaliumhüdroksiidi 25–35% lahusega.)
ERIOHUTUSJUHISED LIITIUMIOONAKUDE
(Li-Ion) KOHTA
• Ärge põletage akut, isegi kui see on
tugevalt kahjustada saanud või töövõime
täielikult minetanud. Aku võib tules
plahvatada. Liitiumioonakude põletamisel
tekib mürgist suitsu ja aineid.
Soovitused hoidmise kohta
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
MÄRKUS. Li-ioonakud tuleb enne hoiule
asutamist täielikult laadida.
2. Pikk säilitamine ei kahjusta akut ega laadijat.
Õigetes tingimustes võib neid säilitada kuni
5 aastat.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks selles kasutusjuhendis olevatele
piktogrammidele on laadijal ja akul olevatel
siltidel järgmised piktogrammid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
• Kui aku sisu satub nahale, peske
saastunud piirkonda kohe õrnatoimelise
seebi ja veega. Kui aku vedelik satub silma,
loputage lahtist silma veega
15 minutit või kuni ärrituse kadumiseni. Kui
on tarvis anda arstiabi – aku elektrolüüt
koosneb vedelate orgaaniliste süsivesinike ja
liitiumisoolade segust.
• Avatud akuelementide sisu võib ärritada
hingamisteid. Minge värske õhu kätte.
Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole.
HOIATUS! Põletuste oht. Sädeme
või leegiga kokku puutudes võib aku
vedelik olla tuleohtlik.
Aku kate (joonis 2)
Kaitsev kate (j) on mõeldud eemaldatud aku
klemmide katmiseks. Kui kate ei ole oma kohal,
võivad lahtised metallesemed klemmid lühistada,
põhjustades tuleohtu ja kahjustades akut.
1. Enne aku paigaldamist laadijasse või
tööriista eemaldage kate.
2. Asetage kate klemmide peale kohe pärast
aku eemaldamist laadijast või tööriistast.
HOIATUS! Enne eemaldatud aku
hoiule asetamist ja teise kohta viimist
veenduge, et kate on oma kohal.
Aku (joonis 1)
AKU TÜÜP
DC385 töötab 18-voldiste akudega.
Aku laadimine
Aku laetud
Aku defektne
Viivitus liiga kuuma või külma aku
puhul
Ärge puudutage elektrit juhtivate
esemetega
Ärge laadige kahjustunud akusid
Kasutage ainult DEWALTi akudega,
teised võivad plahvatada ning
põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
Vältige kokkupuudet veega
Laske kahjustunud juhtmed kohe välja
vahetada
Laadige ainult temperatuuril 4–40 °C
Akude kõrvaldamisel pidage silmas
keskkonnakaitset
9
EESTI KEEL
Ärge põletage NiMH-, NiCd+- ega
Li-ioonakusid
Laeb NiMH- ja NiCd-akusid
Laeb Li-ioonakusid
Laadimisaega vaadake tehnilistest
andmetest
Pakendi sisu
DC385 pakend sisaldab:
1 juhtmeta lõikesaag
2 NiCd-akut (DC385KA)
2 NiMH-akut (DC385KB)
1 laadija (DC385KA/DC385KB)
1 komplekti karp (DC385KA/DC385KB)
1 kasutusjuhend
1 detailjoonis
MÄRKUS. N-mudelite komplekti ei kuulu akud
ega laadijad.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonised 1 ja 2)
HOIATUS! Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a) Kiiruse regulaator
b) Luku vabastamise nupp
c) Saelehe hoidiku hoob
d) Sae tald
e) Aku
f) Aku vabastamise nupud
g) Põhikäepide
h) Laadija
i) Laadimisindikaator (punane)
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Juhtmega lõikesaag DC385 on mõeldud puidu,
metalli ja torude professionaalseks saagimiseks.
Kompaktne disain võimaldab saagida servadele
ja keerulistele kohtadele väga lähedal.
10
ÄRGE kasutage niisketes tingimustes ega
tuleohtlike gaaside või vedelike läheduses.
Juhtmeta lõikesaag DC385 on professionaalne
elektritööriist.
ÄRGE laske lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et aku pinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
kontrollige, et laadija pinge vastab võrgupingele.
Teie DEWALTi laadija on
vastavalt standardile EN 60335
topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see
vahetada välja spetsiaalselt valmistatud
toitekaabli vastu, mis on saadaval DEWALTi
hooldusorganisatsiooni kaudu.
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikenduskaablit, kui see ei ole
vältimatult vajalik. Kasutage heakskiidetud
pikenduskaablit, mis sobib laadija
sisendvõimsusega (vt Tehnilised andmed).
Juhtme minimaalne ristlõikepindala on 1 mm2;
maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
KOKKUPANEMINE
JA REGULEERIMINE
HOIATUS! Enne kokkupanemist
ja reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist ja
eemaldamist lülitage tööriist alati
välja.
HOIATUS! Kasutage ainult DEWALTi
akusid ja laadijaid.
Aku paigaldamine ja tööriistast
eemaldamine (joonis 1)
1. Viige aku (e) hoidikusse, kuni see kinnitub
klõpsatusega oma kohal.
2. Aku eemaldamiseks vajutage kaks aku
vabastamise nuppu (f) korraga alla ning
tõmmake aku hoidikust välja.
EESTI KEEL
Saelehe väljavahetamine
(joonised 3 ja 4)
Kasutusjuhised
HOIATUS!
1. Saelehe kinnitamise süsteemi vabastamiseks
viige saelehe hoidiku hoob (c) üles.
• Järgige alati ohutusjuhiseid ja
kohalduvaid eeskirju.
2. Viige saeleht hoidikusse (k), nii et see
kinnitub. Saelehe võib paigaldada nii, et
hambad on suunatud alla, üles, vasakule või
paremale, nagu näidatud joonisel 4.
• Veenduge, et saetav materjal on
kinnitatud.
3. Saelehe kinnitamise süsteemi lukustamiseks
viige saelehe hoidiku hoob (c) alla.
4. Saelehe eemaldamiseks toimige vastupidises
järjekorras.
SAELEHED
materjal
raudmetall
mitteraudmetall
puit
plastmass
müüritis
• Avaldage tööriistale ainult kerget
survet ning ärge avaldage
saelehele küljesurvet. Võimalusel
töötage nii, et sae tald on surutud
vastu detaili. See väldib saelehe
kahjustumist ning takistab tööriista
nõksumist ja vibreerimist.
• Vältige ülekoormamist.
soovitatav saeleht
peente hammastega
jämedate hammastega
jämedate hammastega
peente hammastega
karbiidhammastega
HOIATUS! Kandke ALATI
tolmumaski. Tolmuosad võivad
põhjustada hingamistakistust ja tuua
kaasa kehavigastuse.
Lisaks on saadaval suur valik spetsiaalseid
saeterasid.
Enne kasutamist veenduge, et aku on (täielikult)
laetud.
MÄRKUS. Detaili kahjustamise ohu
vähendamiseks valige saelehte väga
hoolikalt.
Sae talla reguleerimine
(joonis 5)
Sae talda saab reguleerida, et piirata
lõikesügavust ja pikendada saelehe
kasutamisiga.
1. Hoidke talla vabastamise nuppu (l) all.
2. Viige sae tald (d) ühte kolmest asendist.
3. Laske talla vabastamise nupp lahti.
KASUTAMINE
HOIATUS! Enne tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist,
reguleerimist ja parandustöid
lülitage seade välja ja eemaldage
aku. Lukustage päästik, kui te
tööriista ei kasuta ja kui te selle hoiule
asetate.
HOIATUS! Kandke alati sobivat
kuulmiskaitset. Mõnedes tingimustes
ja kasutamiskestuse juures võib
toote põhjustatav müra kahjustada
kuulmist.
• Enne saagimisega alustamist
laske saelehel mõned sekundid
vabalt töötada.
Käte õige asend
(joonised 1 ja 6)
HOIATUS! Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke käsi
ALATI õiges asendis (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS! Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle ootamatut liikumist.
Käte õige asend on selline, et üks käsi on
põhikäepidemel (g) ja teine käsi tööriista
korpusel, nagu näidatud joonisel 6.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 1)
Ohutuse tagamiseks on kiiruse regulaator (a)
varustatud luku vabastamise nupuga (b).
1. Vajutage tööriista vabastamiseks luku
vabastamise nuppu (b).
2. Vajutage tööriista käivitamiseks kiiruse
regulaatorit (a). Regulaatorile avaldatav
surve määrab tööriista kiiruse.
3. Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
MÄRKUS. Ärge lülitage tööriista sisse
ega välja, kui saeleht puudutab detaili
või muid materjale.
11
EESTI KEEL
Puidu saagimine
• Kinnitage detail kindlalt ning eemaldage kõik
naelad ja muud metallesemed.
• Hoidke tööriista mõlema käega ja hoidke sae
talda töötamisel vastu detaili surutuna.
Puitu pealt sisse saagimine
(joonis 6)
1. Asetage sae tald detailile sellises asendis,
et saeleht on pealt sisse saagimiseks sobiva
nurga all.
2. Lülitage tööriist sisse ja viige saeleht
aeglaselt detaili sisse. Hoidke sae talda
pidevalt vastu detaili.
Süvendite saagimine
1. Mõõtke ja märgistage saetav süvend.
2. Kasutage kitsast saelehte. Toetage sae talla
alumine osa detailile ja veenduge, et saeleht
asub lõikejoonel.
Müüritise saagimine
HOIATUS! Asbesttsemendi
saagimisel võib tekkida ohtlikku
tolmu. Järgige õigusaktides
sisalduvaid juhiseid ja asbesttsemendi
tootja soovitusi.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
HOIATUS! Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
Laadija ei vaja hooldust. Laadija sees ei ole
hooldust vajavaid osi.
Vajadusel (näiteks piiratud ruumi korral)
juhinduge sae välimisest servast.
3. Lülitage tööriist sisse ja viige täiskiirusel
liikuv saeleht materjali sisse, hoides tööriista
kindlalt vastu detaili.
Tolmu eemaldamine
Tööriista pikemaaegsel kasutamisel siseruumides
kasutage sobivat tolmu eemaldamise seadet,
mis on kavandatud vastavalt tolmu emissiooni
puudutavatele asjakohastele direktiividele.
Metalli saagimine
• Õhukese metalli saagimisel toetage detaili
mõlemalt poolt puiduga.
See tagab puhta lõike ja väldib materjali
kahjustamist.
• Pikkade sirgete lõigete tegemiseks tõmmake
detailile joon.
• Kandke lõikejoonele libestusainet, lülitage
tööriist sisse ja järgige lõikejoont.
Plastmassi saagimine
Töötage alati piiratud kiirusega. Tehke
proovisaagimine, et kontrollida, ega materjal ei
ole kuumuse suhtes tundlik.
12
Määrimine
See tööriist ei vaja määrimist.
Puhastamine
HOIATUS! Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud nägemiskaitset ja
tolmumaski.
HOIATUS! Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Sellised kemikaalid võivad
nõrgestada neis osades kasutatud
materjale. Kasutage vaid vee ja
õrnatoimelise seebiga niisutatud
lappi. Ärge kunagi laske vedelikel
sattuda tööriista sisse; ärge kunagi
kastke tööriista ühtegi osa vedelikku.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS! Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see pistikupesast. Mustuse võib
EESTI KEEL
laadija korpuselt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastusvahendeid.
Lisavarustus
HOIATUS! Teisi lisaseadmeid peale
DEWALTI poolt pakutavate ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTI soovitatud lisaseadmeid.
Sobilike lisaseadmete kohta teabe saamiseks
pidage nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Laetav aku
Seda pika kasutuseaga akut tuleb laadida, kui
see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida
enne oli lihtne teha. Selle tehnilise kasutusaja
lõppedes pidage aku kõrvaldamisel silmas
keskkonnakaitset.
• Laske akul seadme töötades täielikult
tühjeneda ja eemaldage aku seejärel
tööriistast.
• Li-ioon-, NiCd- ja NiMH-akud on
taaskasutatavad. Viige need oma
edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama.
Kogutud akud taaskasutatakse või
kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi
toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda koos
olmejäätmetega. Viige toode vastavasse eraldi
kogumise kohta.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine aitab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda
elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist
prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote
ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ DC385
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы D EWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты D EWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Макс. выходная мощность
Число оборотов на х.х.
Величина хода
Вес (без аккумулятора)
LρA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Вт
об/мин
мм
кг
DC385
18
2
390
0–3,000
28.6
2.7
дБ(А)
87
дБ(А)
дБ(А)
3.0
98
дБ(А)
3.0
В пост. тока
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия
ah =
м/с²
19.9
Погрешность K =
м/с²
8
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может
также использоваться для предварительной
оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
14
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями,
содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение питания
В пост. тока
Емкость
Ач
Вес
кг
DE9096 DE9503 DE9180
NiMH
NiCd
Li-Ion
18
2.4
1.0
18
2.6
1.0
18
2.0
0.68
Зарядное устройство DE9116 DE9130 DE9135
Напряжение питания
В перем. тока
230
230
230
Тип аккумулятора
NiCd/
NiCd/
NiCd/
NiMH
NiMH NiMH/Li-Ion
Приблизительное время зарядки (2.0 Ач аккумулятор)
мин.
60
30
40
Вес
кг
0.4
0.52
0.52
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по
эксплуатации и обратите внимание на
данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к получению травмы
легкой или средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Означает ситуацию, не
связанную с получением
телесной травмы,
которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DC385
D EWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 98/37/ЕС (до
28 декабря 2009 г.), 2006/42/ЕС (с 29 декабря
2009 г.), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических
данных и делает это заявление от имени
фирмы D EWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным
разработкам
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.09.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения
риска получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно
прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие
пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни
в коем случае не видоизменяйте
вилку электрического
кабеля. Не используйте
соединительные штепселипереходники, если в силовом
кабеле электроинструмента
есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей
штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим
током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами,
такими как трубопроводы,
радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим
током увеличивается, если Ваше
тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни
в коем случае не используйте
кабель для переноски
электроинструмента или
для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных
16
e)
f)
веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся
частей электроинструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель
находится в положении
«выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой
РУССКИЙ ЯЗЫК
кнопкой выключателя и не
подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может
стать причиной тяжелой травмы.
e) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность
и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей
месте и не позволяйте
лицам, не знакомым
с электроинструментом или
данными инструкциями, работать
с электроинструментом.
Электроинструменты
представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e) Регулярно проверяйте
исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока
он не будет полностью
отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются
следствием недостаточного
технического ухода за
электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными
для них аккумуляторами.
Использование аккумулятора какойлибо другой марки может привести
к возникновению пожара и получению
травмы.
c) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры
безопасности при работе
сабельными пилами
• Держите электроинструмент
за изолированные ручки при
выполнении операций, во время
18
которых режущий инструмент
может задеть скрытую проводку
или собственный кабель. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• ВСЕГДА надевайте респиратор.
Вдыхание производственной пыли
может стать причиной затрудненного
дыхания и возможной травмы.
• НИКОГДА не включайте инструмент,
если зажато полотно или оно касается
заготовки.
• Держите руки в стороне от
движущихся частей инструмента.
Никогда не держите руки возле
режущего элемента.
• Будьте особенно осторожны при
выполнении отрезов выше уровня
головы и проявите особое внимание
при наличии воздушных контактных
линий, обзор которых может
быть затруднен. Заблаговременно
спрогнозируйте траекторию падения
сучьев и щепок.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрации, обусловленные
работой данным инструментом,
могут вызвать неустранимые
нарушения работы пальцев рук
и кистей. Для обеспечения защитного
амортизирующего эффекта работать
следует в перчатках; также
следует делать частые перерывы
в работе для отдыха и ограничить
продолжительность работы данным
инструментом в течение дня.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
• После выключения, не пытайтесь
тормозить пальцами продолжающее
двигаться по инерции пильное
полотно.
• Кладите пилу на рабочий стол или
верстак только в выключенном
состоянии. После выключения пильное
полотно продолжает двигаться еще
несколько секунд.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВО ВРЕМЯ ПИЛЕНИЯ
• При использовании пильных полотен,
специально предназначенных для работ
по дереву, перед началом работы
удалите из обрабатываемой заготовки
все гвозди и другие металлические
предметы.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
• По возможности, используйте зажимы
или тиски для надежного крепления
обрабатываемой заготовки.
Используйте средства защиты
органов слуха.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
Надевайте защитные очки.
• Не наклоняйтесь слишком сильно
вперед. Обеспечьте устойчивое
положение, особенно на лестницах
и подмостках.
• Всегда держите пилу двумя руками.
• Используйте гибкие полотна для
выпиливания криволинейных заготовок
и отверстий.
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО
ПОЛОТНА
• Используйте только полотна,
соответствующие стандартам,
которые указаны в данном
руководстве.
• Следует использовать только
острые полотна в отличном рабочем
состоянии; треснувшие или согнутые
полотна необходимо немедленно
выбросить и заменить.
• Убедитесь в надежной фиксации
полотна.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Не используйте данный
инструмент, работая с лестницы.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения
между инструментом и аккумулятором.
Пример:
2009 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для зарядных устройств
DE9116/DE9130/DE9135.
• Перед началом эксплуатации
зарядного устройства прочитайте
все инструкции и ознакомьтесь
с предупредительными символами на
зарядном устройстве, аккумуляторе
и продукте, работающем от
аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти
от электрического тока. На
клеммах подзарядки напряжение
230 В. Не касайтесь клемм
токопроводящими предметами.
Это может привести
к поражению электрическим
током или смерти от
электрического тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
попадания жидкости внутрь
зарядного устройства. Это
может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки D EWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведет к получению
травмы или повреждению
электроинструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях,
когда зарядное устройство
подключено к электросети,
открытые контакты подзарядки
внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических
частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте
зарядное устройство от
электросети, если в его гнезде
нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
применения.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок,
кроме DEWALT. Попытка зарядить
аккумулятор другой марки может
привести к риску возникновения пожара,
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
• Не подвергайте зарядное
устройство воздействию дождя или
снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку
из розетки, а не потянув за кабель!
Это снизит риск повреждения
20
электрической вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться о него,
или иным способом повредить или
сильно натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара,поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какой-либо
предмет и не ставьте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла.
Вентиляция зарядного устройства
происходит через прорези, устроенные
в верхней и нижней частях кожуха.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим
током или смерти от электрического
тока.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство DE9116/DE9130
предназначено для зарядки NiCd и NiMH
аккумуляторов мощностью в диапазоне от
7,2 В до 18 В.
Зарядное устройство DE9135 предназначено
для зарядки NiCd, NiMH или Li-Ion
аккумуляторов напряжением в диапазоне от
7,2 В до18 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки
ОПАСНО: Опасность смерти
от электрического тока. На
клеммах подзарядки напряжение
230 В. Не касайтесь клемм
токопроводящими предметами.
Опасность поражения
электрическим током или
смерти от электрического тока!
1. Подключите вилку зарядного устройства
(h) к соответствующей сетевой розетке
прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы NiCd, NiMH
и Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием заряжайте аккумулятор не
менее 10-ти часов.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое
поддержание заряда
Режим автоматического поддержания
заряда обеспечивает выравнивание заряда
или дополнительную зарядку каждого
элемента аккумулятора до полного уровня
заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать
еженедельно или в том случае, если они не
обеспечивают достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор,
вставьте его в зарядное устройство, как
обычно. Оставьте аккумулятор в зарядном
устройстве минимум на 10 часов.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается
на режим зарядки. Данная функция
увеличивает максимальный срок службы
аккумулятора.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы
спроектированы по Электронной Защитной
Системе, которая защищает аккумулятор
от перегрузки, перегрева или глубокой
разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
литий-ионный аккумулятор в зарядное
устройство до его полной зарядки.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важные инструкции
по безопасности для
всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите нижеследующие
инструкции по безопасности. Затем
приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например,
в присутствии легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами D EWALT.
• НЕ брызгайте и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы
или строения из металла в летнее
время).
ОПАСНО: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
22
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться
в сервисный центр на
переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте,
в котором он не создает
опасность, что о него могут
споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко
опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬКАДМИЕВЫХ (NiCd) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛГИДРИДНЫХ (NiMN) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
• Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости (электролита) из
аккумулятора. Это не указывает
на неисправность. Однако, если
повреждено наружное уплотнение:
a. и аккумуляторная жидкость попала
на кожу, сразу же смойте ее водой
с мылом в течение нескольких
минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской
помощью. (Справка для врача:
Жидкость представляет собой
25-30% раствор гидроксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(Li-Ion) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно
промойте пораженный участок
водой с мягким мылом. Если
аккумуляторная жидкость попала
в глаз, промывайте открытый глаз
в течение 15 минут, пока не исчезнет
раздражение. Если необходимо
обратиться за медицинской помощью,
медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей
лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность
получения ожога.
Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Колпачок аккумулятора
(Рис. 2)
Защитный колпачок (j), служащий для
предохранения контактов отсоединенного
аккумулятора, входит в комплект поставки.
Без установленного защитного колпачка
посторонние металлические предметы могут
вызвать короткое замыкание контактов, что
может привести к пожару или повреждению
аккумулятора.
1. Снимите защитный колпачок прежде,
чем вставить аккумулятор в зарядное
устройство или электроинструмент.
2. Наденьте защитный колпачок на
контакты сразу же после извлечения
аккумулятора из зарядного устройства
или электроинструмента.
ВНИМАНИЕ: Перед хранением
или переноской отсоединенного
аккумулятора проверьте, что
защитный колпачок находится
на своем месте.
Аккумулятор (Рис. 1)
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DC385 работает от 18
В аккумуляторов.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место,
вдали от прямых солнечных лучей
и источников избыточного тепла
или холода. Для увеличения
производительности и срока службы,
храните не используемые аккумуляторы
при комнатной температуре.
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные
аккумуляторы должны убираться на
хранение полностью заряженными.
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или
зарядное устройство. При поддержании
надлежащих условий их можно хранить
до 5-ти лет.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам,
содержащимся в данном руководстве по
эксплуатации, на зарядном устройстве
и аккумуляторе имеются символы, которые
отображают следующее:
Перед использованием
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
Аккумулятор заряжается
Аккумулятор заряжен
Аккумулятор неисправен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов
аккумулятора и зарядного
устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор
Используйте только
с аккумуляторными батареями
марки D EWALT, другие
аккумуляторы могут взорваться,
что приведет к получению
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
травмы или повреждению
электроинструмента!
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion
аккумуляторы!
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Зажимной рычаг полотна
d. Подошва
e. Аккумулятор
f. Кнопки фиксации аккумулятора
g. Основная рукоятка
h. Зарядное устройство
Заряжает NiMH и NiCd
аккумуляторы.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Комплект поставки
Упаковка DC385 содержит:
1 Аккумуляторная сабельная пила
2 Аккумулятора, NiCd (DC385KA)
2 Аккумулятора, NiMH (DC385KB)
1 Зарядное устройство (DC385KA/
DC385KB)
1 Чемодан (DC385KA/DC385KB)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном
виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
24
i. Индикатор зарядки (красный)
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша аккумуляторная сабельная
пила DC385 предназначена для
профессионального распиливания
древесины, металла и труб. Компактная
конструкция позволяет выполнять резку
у самого края сложных участков.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Аккумуляторная сабельная пила
DC385 является профессиональным
электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент
под руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Всегда следите, чтобы
напряжение аккумулятора соответствовало
напряжению, обозначенному на паспортной
табличке электроинструмента. Также
убедитесь, что напряжение Вашего
зарядного устройства соответствует
напряжению электросети.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ваше зарядное устройство
D EWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, исключающей
потребность в заземляющем
проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисной
организации D EWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда снимайте аккумулятор.
Перед установкой или
снятием аккумулятора всегда
выключайте инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
D EWALT.
Установка и снятие
аккумулятора (Рис. 1)
1. Вставьте аккумулятор (e) в рукоятку до
щелчка.
2. Для извлечения аккумулятора
одновременно нажмите на 2 кнопки
фиксации аккумулятора (f) и извлеките
аккумулятор из ручки инструмента.
Замена пильного полотна
(Рис. 3, 4)
1. Переведите зажимной рычаг полотна (с)
вверх, чтобы разблокировать зажимной
механизм.
2. Вставьте полотно в держатель (k) до
упора. Полотно можно устанавливать
зубьями вверх, вниз, вправо или влево,
как показано на рис. 4.
3. Переведите зажимной рычаг полотна
(с) вниз, чтобы заблокировать зажимной
механизм.
4. Для извлечения пильного полотна,
действуйте в обратном порядке.
ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА
Материал
Рекомендуемое пильное
полотно
черные металлы
с мелкими зубьями
цветные металлы с большим шагом зубьев
дерево
с большим шагом зубьев
пластики
с мелкими зубьями
камень, кирпич
с твердосплавными
режущими пластинами
Различные специализированные пильные
полотна можно приобрести дополнительно.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
избежания риска повреждения
заготовки всегда тщательно
подбирайте пильное полотно.
Установка регулируемой
подошвы (Рис. 5)
Подошву пилы можно настраивать для
ограничения глубины распила и продления
срока службы пильного полотна.
1. Нажмите и удерживайте кнопку
отпирания подошвы (l).
2. Сместите подошву пилы (d) в одно из
трех положений.
3. Отпустите кнопку отпирания подошвы.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Выключите
инструмент и извлеките
аккумулятор перед установкой
или снятием насадок,
регулировкой или во время
ремонта. Всегда блокируйте
пусковой выключатель, если
инструмент не используется
и убирая его на хранение.
ВНИМАНИЕ: Всегда
используйте средства
защиты слуха. При некоторых
обстоятельствах и во время
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
использования инструмента
производимый им шум может
стать причиной потери слуха.
Инструкции
по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Убедитесь, что
распиливаемая заготовка
надёжно закреплена на месте.
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент
и не прилагайте боковое
усилие к пильному полотну.
По возможности прижимайте
подошву пилы к поверхности
обрабатываемой детали.
Это снижает вероятность
повреждения полотна
и уменьшает рывки
и вибрацию.
• Избегайте перегрузки.
• Прежде чем приступить
к резке, дайте поработать
пиле несколько секунд без
нагрузки.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА надевайте
респиратор. Вдыхание
производственной пыли может
стать причиной затрудненного
дыхания и возможной травмы.
Перед вводом в эксплуатацию убедитесь,
что аккумулятор заряжен (полностью).
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой
травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте
электроинструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой
травмы, ВСЕГДА надежно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
26
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за основную
рукоятку (g), другой рукой удерживайте
корпус инструмента, как показано на рисунке
6.
Включение и выключение
(Рис. 1)
Для обеспечения безопасности клавиша
пускового выключателя (a) оснащена
кнопкой защиты от непреднамеренного
пуска (b).
1. Для разблокировки инструмента
нажмите на кнопку защиты от
непреднамеренного пуска (b).
2. Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (а). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения
двигателя.
3. Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не включайте и не
выключайте инструмент, если
пильное полотно касается
обрабатываемой заготовки или
других материалов.
Резка дерева
• Надежно закрепите заготовку
и удалите из нее все гвозди и другие
металлические предметы.
• Выполняйте резку, удерживая пилу
двумя руками и плотно прижимая
подошву пилы к поверхности
обрабатываемой заготовки.
Врезное пиление дерева
(Рис. 6)
1. Установите подошву пилы на
обрабатываемой заготовке таким
образом, чтобы полотно находилось под
нужным углом для проникающей резки.
2. Включите пилу и медленно подавайте
полотно. Следите, чтобы подошва все
время опиралась на заготовку.
Фасонная резка
1. Произведите замеры и нанесите
разметку для резки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Установите узкое полотно, обоприте
нижнюю часть подошвы пилы на
заготовку и расположите полотно над
линией реза. При необходимости,
например, в ограниченном пространстве,
используйте внешний край подошвы
в качестве направляющей.
3. Включите инструмент и погрузите
полотно в материал на максимальной
скорости, крепко прижимая инструмент
к заготовке.
Пылеудаление
Если инструмент используется в помещении
в течение длительного периода времени,
используйте пылесборник соответствующего
типа, разработанный в соответствии
с нормами по выбросу пыли.
Резка металлов
• При резке тонких металлических
заготовок всегда закрепляйте их между
двумя деревянными брусками. Это
обеспечит чистый рез и предотвратит
повреждение материала.
• При выполнении прямых длинных
разрезов проведите на заготовке
разметочную линию.
• По всей длине линии нанесите тонкий
слой смазки, включите инструмент
и ведите полотно вдоль линии.
Резка пластмасс
Всегда работайте на пониженной скорости.
Выполните пробный разрез, чтобы
проверить, не будет ли плавиться материал.
Резка кирпича
ВНИМАНИЕ: При резке
асбоцементных материалов
образуется вредная для
здоровья пыль. Следуйте
установленным правилам
безопасности и рекомендациям
производителей асбоцементных
материалов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент D EWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей
или насадок. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Зарядное устройство не требует
технического обслуживания. Внутри
зарядного устройства нет деталей,
требующих технического обслуживания.
Смазка
Данный инструмент не требует смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте
очистку, надев средство
защиты глаз и респиратор
утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Перед чисткой
отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного
устройства с помощью ткани
или мягкой неметаллической
щетки. Не используйте воду или
любой чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
D EWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными D EWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное
изделие нельзя утилизировать
вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие D EWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
28
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство
может обеспечить сбор старых
электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов,
или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма D EWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий D EWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный
центр, который собирает их по нашему
поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
D EWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
D EWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор,
затем снимите его с инструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы
подлежат переработке. Сдайте их
Вашему дилеру или в местный пункт
переработки. Собранные аккумуляторы
будут переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising