DC385 | DeWalt DC385 CORDLESS RECIPROCATING SAW Type 2 instruction manual

544666-61 SK
Preložené z pôvodného návodu
DC385
Obrázok 1
b
c
a
g
e
f
Obrázok 2
j
i
f
d
j
2
h
d
Obrázok 3
k
c
Obrázok 4
Obrázok 6
Obrázok 5
d
l
3
AKUMULÁTOROVÁ
MEČOVÁ PÍLA
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky
DEWALT. Roky skúseností a dôkladný vývoj
výrobkov dokázali, že firma DEWALT je jedným
z najspoľahlivejších partnerov pre profesionálnych
užívateľov elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie
Typ
Maximálny výkon
Otáčky naprázdno
Zdvih
Hmotnosť
(bez akumulátora)
V
W
min-1
mm
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KpA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
DC385
18
2
390
0 - 3000
28,6
2,7
87
3,0
98
3,0
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií
ah =
Odchýlka K =
m/s2
m/s2
19,9
8
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
pre porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota môže byť použitá na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však
náradie používa pre rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo ak
sa nerobí dostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže
počas pracovnej doby značne predĺžiť
doba pôsobenia vibrácií na obsluhu.
4
DC385
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s dobou,
kedy je náradie vypnuté alebo kedy je
v chode, ale nerobí žiadnu prácu. Tak
sa môže počas pracovnej doby značne
skrátiť doba pôsobenia vibrácií na
obsluhu.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstvo,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Akumulátory
DE9096 DE9503 DE9180
Typ akumulátora
NiCd
NiMH
Li-Ion
Napätie
V
18
18
18
Kapacita
Ah
2,4
2,6
2,0
Hmotnosť
kg
1,0
1,0
0,68
Nabíjačka
Napätie v sieti V
Typ akumulátora
Približná doba
nabíjania
(2,0 Ah batérie) min
Hmotnosť
kg
Poistky:
Náradie 230 V
DE9116 DE9130 DE9135
230
230
230
NiCd/
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
NiMH
Li-Ion
60
0,4
30
0,52
40
0,52
10 A v napájacej sieti
Vysvetlenie pojmov:
Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie
v prípade, že sa tomu nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k ľahkému alebo stredne
vážnemu zraneniu prípade, že sa
tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý môže viesť k poškodeniu
zariadení v prípade, že sa tomu
nezabráni.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES prehlásenie o zhode
v rámci EÚ
SMERNICE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
09
DC385
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 98/37/EC (do
28. decembra 28, 2009), 2006/42/ES (od 29.
decembra 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/
EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane
tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15. 9. 2009
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko
úrazu, prečítajte si návod na použitie.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE
PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané z akumulátora (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť zapálenie prachu
alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením,
nepoužívajte žiadne redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
5
e)
f)
odpájaní náradia od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi
a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí,
používajte prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OSÔB
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá
pracovná obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia
v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
6
g)
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia pre
Vašu prácu. Pri použití správneho typu
náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
b) Ak nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c) Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva alebo iných pripojených
súčastí, pred vykonávaním údržby
alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete alebo
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s jeho obsluhovaním
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte riadnu údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na chod
náradia. Pokiaľ je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Správne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi pracuje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď. používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu spôsobiť požiar.
b) Používajte elektrické náradie výhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre
daný typ náradia. Použitie iných typov
akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo
zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, držte
ich mimo dosahu kovových predmetov
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek
akumulátora. Skrat oboch svoriek
kontaktov akumulátora môže spôsobiť
popáleniny alebo požiar.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Pokiaľ prídete s kvapalinou
náhodne do styku, zasiahnuté miesto
omyte vodou. Ak sa Vám dostane táto
kvapalina do očí, zasiahnuté miesto
opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku
pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora
môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
6) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné diely. Tak
zaistíte bezpečný chod náradia.
Ďalšie bezpečnostné predpisy
pre mečové píly
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväte. Pri kontakte so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
• VŽDY používajte respirátor. Pobyt
v prašnom prostredí môže spôsobiť dýchacie
ťažkosti a tiež úraz.
• NIKDY nezapínajte náradie, ak je pílový list
zablokovaný v obrobku alebo ak je v kontakte
s materiálom.
• Udržujte ruky mimo dosahu pohybujúcich
sa častí. Nikdy nedávajte ruky do blízkosti
rezu.
• Dávajte pozor najmä pri rezaní nad hlavou
a tiež na existenciu skrytých elektrických
vodičov. Včas predvídajte smer padajúcich
vetví a úlomkov.
• Nepoužívajte toto náradie dlhodobo.
Vibrácie spôsobené prácou s týmto náradím
môžu spôsobiť trvalé zdravotné problémy
týkajúce sa prstov, rúk a paží. Pri práci s týmto
náradím používajte rukavice s dostatočnou
vypchávkou, dodržujte časté prestávky
a obmedzenia týkajúce sa pracovnej doby
s týmto náradím.
ZAPNUTIE A VYPNUTIE
• Po vypnutí píly sa nikdy nepokúšajte zastaviť
dobiehajúci pílový list prstami.
• Nikdy nedávajte pílu na stôl alebo na
pracovný ponk, pokiaľ nie je vypnutá a celkom
zastavená. Po vypnutí píly pílový list ešte
krátko dobieha.
V PRIEBEHU REZANIA
• Pokiaľ používate pílové listy špeciálne určené
na rezanie dreva, odstráňte pred začatím
práce z obrobku všetky klince a iné kovové
časti.
• Kde je to možné, používajte na bezpečné
upnutie obrobku svorky a zverák.
• Nepokúšajte sa rezať extrémne malé
polotovary.
• Nenahýbajte sa príliš dopredu. Uistite sa, či
máte vždy pevný postoj, obzvlášť pokiaľ stojíte
na lešení alebo na rebríkoch.
• Pílu držte vždy oboma rukami.
• Na rezanie oblúkov a otvorov použite vhodný
pílový list.
KONTROLA A VÝMENA PÍLOVÉHO LISTU
• Používajte iba pílové listy zodpovedajúce
požiadavkám, ktoré sú uvedené v týchto
pracovných pokynoch.
• Používajte výhradne ostré pílové listy vo
výbornom stave. Prasknuté alebo ohnuté
pílové listy by mali byť ihneď vyradené
a nahradené novými.
• Zaistite, aby bol pílový list bezpečne
upevnený.
Ostatné riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
isté zostatkové riziká. Tieto riziká sú nasledujúce:
7
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené príslušenstvom,
ktoré sa pri použití zahrialo na vysokú teplotu.
– Riziko zranení spôsobené dlhodobým
použitím.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte prostriedky na ochranu
zraku.
Nepoužívajte toto náradie na rebríku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na povrchu krytu náradia, ktorý vytvára
montážny spoj medzi náradím a akumulátorom!
Príklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
USCHOVAJTE TIETO POKYNY: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre obsluhu nabíjačiek DE9116/DE9130/
DE9135.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
NEBEZPEČENSTVO:
Nebezpečenstvo smrteľného úrazu
elektrickým prúdom. Na nabíjacích
svorkách nabíjačky je napätie 230 V.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi. Inak
by mohlo dôjsť k vážnemu úrazu
elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Dbajte
na to, aby sa do nabíjačky nedostala
8
žiadna tekutina. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Za určitých
podmienok, keď je nabíjačka pripojená
k sieti, môže dôjsť k skratovaniu
nabíjacích kontaktov vnútri nabíjačky
cudzími predmetmi. Cudzie vodivé
predmety a materiály, ako je oceľová
vlna (drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiaden
akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od
siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie dobíjateľných
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky vždy vytiahnite
zástrčku zo zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je úplne nevyhnutné,
nepoužívajte predlžovací kábel. Použitie
nesprávneho predlžovacieho kábla by mohlo
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neukladajte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo
by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty
vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku na
také miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov
tepla. Odvod tepla z nabíjačky je vedený
cez drážky v hornej a spodnej časti krytu
nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Zverte opravu nabíjačky
autorizovanému servisu.
• Nerozoberajte nabíjačku. Ak je nutné
vykonanie opravy alebo údržby, zverte
tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávne vykonaná opätovná montáž môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora z nabíjačky
toto riziko nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dokopy.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napätím. Táto nabíjačka nie je určená
pre autá.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY
Nabíjačky
Nabíjačky DE9116/DE9130 môžu nabíjať
akumulátory DEWALT NiCd a NiMH s napätím
7,2 – 18 V.
Nabíjačka DE9135 môže nabíjať akumulátory
NiCd, NiMH a Li-Ion s napätím 7,2 – 18 V.
Táto nabíjačka sa nesmie žiadnym spôsobom
upravovať. Je konštruovaná tak, aby bola zaistená
čo najjednoduchšia obsluha.
Postup nabíjania
NEBEZPEČENSTVO:
Nebezpečenstvo smrteľného úrazu
elektrickým prúdom. Na nabíjacích
svorkách nabíjačky je napätie 230 V.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo smrteľného úrazu.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky (h)
zapojte prívodný kábel nabíjačky do zásuvky
elektrickej siete.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začatie procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže
sa okamžite použiť alebo môže zostať
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Aby ste zaručili maximálny výkon
a životnosť akumulátorov NiCd, NiMH a
Li-Ion, pred prvým použitím akumulátor nabíjajte
minimálne 10 hodín.
Proces nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
– – – – – –
celkom nabité
–––––––––––
odloženie nabíjania - zahriaty /
studený akumulátor
––– – ––– –
vymeňte akumulátor
•••••••••••
porucha
•• •• •• ••
Automatické obnovenie
nabitia
Režim automatického obnovenia nabitia
bude vyrovnávať nabitie jednotlivých článkov
akumulátora na maximálnu kapacitu. Obnovenie
nabitia akumulátora by sa malo robiť raz za
týždeň alebo vždy, keď akumulátor neumožňuje
vykonanie rovnakého množstva úkonov.
Ak chcete vykonať obnovenie nabitia akumulátora,
vložte ho do nabíjačky ako obvykle. Akumulátor
ponechajte v nabíjačke aspoň 10 hodín.
Odloženie nabíjania - zahriaty /
studený akumulátor
Akonáhle bude nabíjačka detekovať príliš vysokú
alebo príliš nízku teplotu akumulátora, automaticky
zaháji režim odloženia nabíjania a pozastaví
nabíjanie, pokým akumulátor nedosiahne
zodpovedajúcu teplotu. Potom nabíjačka
automaticky prejde do režimu nabíjania. Táto
funkcia zaistí maximálnu životnosť akumulátora.
9
LEN PRE AKUMULÁTORY LI-ION
Lítium-iónové akumulátory sú navrhnuté so
systémom elektronickej ochrany proti preťaženiu,
prehriatiu alebo hlbokému vybitiu.
Nástroj sa automaticky vypne, ak sa zapojí systém
elektronickej ochrany. Ak sa to stane, vložte tento
akumulátor do nabíjačky, kým nebude doplna
nabitý.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napätie
akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím akumulátora a nabíjačky si prečítajte
nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Pri nabíjaní
potom postupujte podľa uvedených pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátor vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Iskrenie
pri vkladaní alebo vyberaní akumulátora
z nabíjačky môže spôsobiť vznietenie prachu
alebo výparov.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátor vodu
a neponárajte ho do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo kovové
budovy v lete).
NEBEZPEČENSTVO: Nikdy sa
nepokúšajte do akumulátora vniknúť.
Ak je obal akumulátora prasknutý
alebo poškodený, nevkladajte
akumulátor do nabíjačky. Zabráňte
pádu, rozdrveniu alebo poškodeniu
akumulátora. Nepoužívajte akumulátor
alebo nabíjačku, ktoré narazili, padli
alebo inak sa poškodili (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.
Poškodený akumulátor by mal byť
vrátený do autorizovaného servisu, kde
bude zaistená jeho recyklácia.
10
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom budú
stáť na ňom vo zvislej polohe, ale
môže dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY TYPU NICD ALEBO NIMH
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú značne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať.
• Pri extrémnom namáhaní alebo pri
vysokých teplotách môže dochádzať
k malým únikom kvapaliny z akumulátora.
To nie je známkou poruchy. Ak však dôjde
k poškodeniu vonkajšieho obalu akumulátora:
a. a kvapalina z akumulátora sa dostane na
Vašu pokožku, ihneď zasiahnuté miesto
niekoľko minút omývajte mydlom a vodou.
b. ak sa kvapalina z akumulátora dostane
do Vašich očí, okamžite ich začnite
vyplachovať čistou vodou počas minimálne
10 minút a ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc. (Poznámka pre lekára: Kvapalina
je 25- 35% roztok hydroxidu draselného.)
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú značne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a materiálov.
• Ak sa dostane obsah akumulátora na
pokožku, ihneď zasiahnuté miesto omyte
mydlom a vodou. Ak sa Vám dostane
kvapalina z akumulátora do očí, vyplachujte
otvorené oči vodou zhruba 15 minút alebo
dovtedy, kým podráždenie neprestane. Ak
je nutné lekárske ošetrenie, elektrolytom
akumulátora je zmes tekutých organických
uhličitanov a solí lítia.
• Obsah článkov akumulátora môže
spôsobiť tažkosti s dýchaním. Zaistite
prísun čerstvého vzduchu. Ak pretrvávajú
uvedené príznaky, vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jej kontaktu
s iskrením alebo plameňom.
Ochranný kryt akumulátora
(obr. 2)
S akumulátorom sa dodáva ochranný kryt,
ktorý umožňuje zakrytie kontaktov odpojeného
akumulátora. Ak nie je na akumulátore tento kryt,
odložené kovové predmety môžu spôsobiť skrat
kontaktov akumulátora, čo môže viesť k požiaru
a k poškodeniu akumulátora.
Chybný akumulátor
Odloženie nabíjania - zahriaty / studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
alebo do náradia z neho odstráňte ochranný
kryt.
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
2. Po vybratí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia nasaďte ihneď na kontakty
akumulátora ochranný kryt.
Používajte iba akumulátory DEWALT.
Iné typy akumulátorov môžu prasknúť
a spôsobiť zranenie osôb alebo
poškodenie zariadení.
VAROVANIE: Pred uložením alebo
pred prenášaním odpojeného
akumulátora sa uistite, či je na
kontaktoch riadne nasadený ochranný
kryt.
Akumulátor (obr. 1)
TYP AKUMULÁTORA
Model DC385 pracuje s akumulátormi s napájacím
napätím 18 V.
Odporúčania pre skladovanie
1. Najvhodnejšie miesto pre skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory pri izbovej teplote.
POZNÁMKA: Li-Ion akumulátory by mali byť
pred uložením úplne nabité.
2. Dlhodobé skladovanie akumulátor i nabíjačku
nepoškodí. V správnych podmienkach sa
môžu tieto výrobky skladovať až 5 rokov.
Štítky na nabíjačke
a akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore obsahovať
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Nabíjanie akumulátora.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt 4 °C do
40 °C.
Likvidáciu akumulátora vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
Akumulátory typu NiMH, NiCda Li-Ion
nikdy nevhadzujte do ohňa.
Nabíja akumulátory typu NiMH a NiCd.
Nabíja akumulátory Li-Ion.
Čas nabíjania je uvedený v technických
údajoch.
Obsah balenia
Balenie modelu DC385 obsahuje:
1 akumulátorovú mečovú pílu
2 akumulátory, NiCd (DC385KA)
2 akumulátory, NiMH (DC385KB)
1 nabíjačku (DC385KA/DC385KB)
1 kufrík (DC385KA/DC385KB)
1 návod na použitie
1 výkresovú dokumentáciu
Nabitý akumulátor.
POZNÁMKA: Pri modeloch N akumulátory
a nabíjačky nie sú súčasťou balenia.
11
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVANIE: Nevykonávajte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí. Mohlo
by dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu
náradia.
a. Vypínač s reguláciou otáčok
b. Poistné tlačidlo
c. Páčka na uchytenie pílového listu
d. Pätka píly
e. Akumulátor
f. Uvoľňovacie tlačidlá akumulátora
g. Hlavná rukoväť
h. Nabíjačka
i. Indikátor nabíjania (červený)
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša akumulátorová mečová píla DC385 je určená
na profesionálne rezanie dreva, kovu a potrubí.
Kompaktný dizajn umožňuje rezanie v extrémnej
blízkosti hrany obrobku na ťažko prístupných
miestach.
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre Vašu nabíjačku (pozrite
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2 a maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením vždy vyberte
akumulátor. Pred vložením alebo
vybratím akumulátora náradie vždy
vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vkladanie a vyberanie
akumulátora z náradia (obr. 1)
1. Vložte akumulátor (e) do rukoväte tak, aby
došlo k jeho riadnemu upevneniu.
2. Ak chcete akumulátor z náradia vybrať, stlačte
súčasne obe uvoľňovacie tlačidlá (f) a vysuňte
akumulátor z rukoväte náradia.
Výmena pílového listu (obr. 3,
4)
NEPOUŽÍVAJTE ju vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
1. Nastavte upínaciu páčku pílového listu (c)
nahor, aby došlo k uvoľneniu upínacieho
mechanizmu pílového listu.
Akumulátorová mečová píla DC385 je
profesionálne elektrické náradie.
2. Zasuňte pílový list do držiaka (k) tak, aby
bol riadne usadený. Pílový list možno upnúť
s ozubením smerujúcim nahor alebo nadol,
vpravo alebo vľavo, ako je znázornené na
obrázku 4.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie akumulátora
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Uistite
sa, či hodnota napätia Vašej nabíjačky zodpovedá
hodnote napätia v elektrickej sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
zemniaceho vodiča.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate
v autorizovanom servise DEWALT.
12
3. Presuňte upínaciu páčku pílového listu
(c) dole, aby došlo k zaisteniu upínacieho
mechanizmu pílového listu.
4. Ak chcete pílový list vybrať, postupujte
v obrátenom poradí.
PÍLOVÉ LISTY
materiál
železné kovy
farebné kovy
drevo
plasty
murivo
odporúčaný pílový list
jemné ozubenie
hrubé ozubenie
hrubé ozubenie
jemné ozubenie
zuby s karbidovými hrotmi
K dispozícii je celý rad špeciálnych pílových listov,
ktoré sú dodávané ako príslušenstvo na želanie.
POZNÁMKA: Z dôvodu zníženia rizika
poškodenia obrobku vždy vyberajte
pílový list s veľkou starostlivosťou.
Nastavenie nastaviteľnej pätky
píly (obr. 5)
Pätka píly môže byť nastavená z dôvodu
obmedzenia hĺbky rezu a z dôvodu predĺženia
prevádzkovej životnosti pílového listu.
Správna poloha rúk (obr. 1 a 6)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY správne držte
náradie, ako je uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
2. Nastavte pätku píly (d) do jednej z troch polôh.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (g) a druhú ruku pod
telom píly, ako je na uvedenom obrázku 6.
3. Povoľte stlačenie uvoľňovacieho tlačidla pätky
píly.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
1. Stlačte a pridržte uvoľňovacie tlačidlo (l).
PREVÁDZKA
VAROVANIE: Pred nastavením,
pred vykonávaním opráv alebo
pred montážou a demontážou
príslušenstva vždy vypnite náradie
a vyberte z neho akumulátor. Pokiaľ
náradie nepoužívate alebo ak ho
uskladňujete zaistite vypínač.
VAROVANIE: Vždy používajte
vhodné prostriedky na ochranu
sluchu. Za určitých podmienok a po
určitej dobe použitia môže hluk tohto
náradia spôsobiť stratu sluchu.
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Zaistite, aby bol rezaný materiál
pevne upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny
tlak a nevyvíjajte bočný tlak
na pílový list. Ak je to možné,
pracujte s pätkou píly pritlačenou
k obrobku. Týmto spôsobom
zabránite poškodeniu pílového
listu a zabránite trhavým pohybom
a vibráciám náradia.
• Vyvarujte sa preťažovaniu náradia.
• Pred začatím rezu nechajte
pílový list niekoľko sekúnd bežať
naprázdno.
VAROVANIE: VŽDY používajte
respirátor. Pobyt v prašnom prostredí
môže spôsobiť dýchacie ťažkosti a tiež
úraz.
Pred použitím náradia sa uistite, či je celkom
nabitý akumulátor.
Z bezpečnostných dôvodov je vypínač s plynulou
reguláciou otáčok (a) vybavený odisťovacím
tlačidlom (b).
1. Stlačte odisťovacie tlačidlo (b), aby došlo
k odblokovaniu náradia.
2. Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (a). Tlak vyvíjaný na tento vypínač
určuje otáčky náradia.
3. Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
POZNÁMKA: Náradí NEZAPÍNAJTE
ani NEVYPÍNAJTE, pokiaľ sa pílový list
dotýka obrobku alebo iných materiálov.
Rezanie dreva
• Upevnite si bezpečne obrobok a pred rezaním
z neho odstráňte všetky klince a kovové
predmety.
• Uchopte náradie oboma rukami a pracujte
s pätkou píly pritlačenou k obrobku.
Ponorné rezy do dreva (obr. 6)
1. Oprite pätku píly o obrobok v takej polohe,
aby pílový list vytváral zodpovedajúci uhol pre
ponorný rez.
2. Zapnite pílu a pomaly zarezávajte pílový list
do obrobku. Zaistite, aby po celý čas rezu bola
pätka píly v kontakte s obrobkom.
Drobné rezy
1. Zmerajte si a označte na obrobku požadované
vybranie.
2. Použite úzky pílový list, spodnú časť pätky
píly oprite o obrobok a dávajte pozor, aby bol
pílový list umiestnený na čiare rezu.
Ak je to nutné, napríklad pri rezaní
v obmedzenom priestore, použite vonkajšiu
hranu pätky píly ako vodidlo.
13
3. Zapnite pílu, držte ju pevne opretú o obrobok
a v maximálnych otáčkach zarežte pílový list
do materiálu obrobku.
Mazanie
Toto náradie nevyžaduje žiadne mazanie.
Odsávanie prachu
Ak je náradie dlhodobo používané vo vnútorných
priestoroch, používajte vhodný systém odsávania
prachu, ktorý je skonštruovaný v súlade s platnými
nariadeniami, ktoré sa týkajú prachových emisií.
Rezanie kovu
• Ak režete tenké kovy, obrobok vždy vystužte
z oboch strán pomocou dreva.
Tak budú zaručené čisté rezy a bude
zabránené poškodeniu materiálu.
• Pri dlhých priamych rezoch si na obrobku
vyznačte čiaru rezu.
• Pozdĺž celej čiary rezu naneste tenkú vrstvu
maziva, zapnite náradie a veďte pílový list po
čiare rezu.
Rezanie plastov
Vždy pracujte s nižšími otáčkami. Na kúsku
materiálu vykonajte skúšobný rez, aby ste sa
uistili, že tento materiál nie je citlivý na teplo.
Rezanie muriva
VAROVANIE: Pri rezaní
azbestocementových materiálov
môže vznikať nebezpečný prach.
Dodržujte platné predpisy a dodržujte
odporúčania vydané výrobcami
azbestocementových materiálov.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
správnej údržby a pravidelného čistenia.
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko
vážneho fyzického zranenia, vypnite
nástroj a odpojte ho od zdroja
napájania skôr, ako vykonáte
akékoľvek nastavenia alebo
odpojíte/nainštalujete nástavce,
prípadne príslušenstvo. Náhodné
zapnutie by mohlo spôsobiť úraz.
Nabíjačka nie je určená na servisovanie. Vo vnútri
nabíjačky nie sú žiadne opraviteľné diely.
14
Čistenie
VAROVANIE: Akonáhle vo vetracích
otvoroch na kryte náradia a v ich
blízkosti uvidíte nahromadené
nečistoty a prach, vyfúkajte ich
prúdom suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy
rozpúšťadlá alebo agresívne
chemikálie. Tieto typy chemikálií môžu
plastové materiály na náradí poškodiť.
Používajte iba tkaninu namočenú
v mydlovom roztoku. Zabráňte
preniknutiu akejkoľvek kvapaliny
do vnútorných častí náradia. Nikdy
neponárajte žiadne časti náradia do
kvapaliny.
POKYNY PRE ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Pred
čistením vždy odpojte nabíjačku zo
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto
náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporučené spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie o vhodnom príslušenstve získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Ak nebudete prístroj DEWALT ďalej používať alebo
ak chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zlikvidujte
tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej
likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Dobíjateľný akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení jeho životnosti ho zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Akumulátory Li-Ion, NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ich prosím predajcovi
alebo v miestnej zberni. Zhromaždené
akumulátory budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
zst00241010- 07-08-2014
15
AKUMULÁTOROVÁ MEČOVÁ PÍLA 2
©
DC385KB
16
17
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising