D21441 | DeWalt D21441 DRILL instruction manual

www.
.eu
D21441
Dansk
5
Deutsch
12
English (original)
20
Español
27
Français
35
Italiano
43
Nederlands
51
Norsk
59
Português
66
Suomi
74
Svenska
81
Türkçe
88
Ελληνικά
95
Copyright DEWALT
2
8
6
7
4
3
1
2
5
A
3
6
5
B
4
C
9
D
4
E
DANSK
ROTATIONSBOR D21441
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DEWALT til en af de mest pålidelige partnere
for professionelle brugere.
Vibrationsemissionsniveauet, som angives på
dette informationsark, er blevet målt i henhold til en
standardiseret test i EN 60745, og kan bruges til at
sammenligne et stykke værktøj med et andet. Det
kan bruges til en indledende vurdering af
eksponeringsniveauer.
Tekniske data
D21441
Spænding
V 230
Motoreffekt
W 770
Omdrejningstal ubelastet
1. gear
2. gear
Maksimal borekapacitet i
stål/træ/beton
Borepatronspindel gevind størrelse
min-1 0 - 1.100
min-1 0 - 2.700
mm 13/35/UNF 1/2" x 20
Krave diameter
mm 43
Maksimal borepatron kapacitet
mm 13
Vægt
kg 2,3
Lydniveau i henhold til EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2:
Lydtryk (LpA)
dB(A) 89
Usikkerhed (KpA)
dB(A) 3
Akustisk lydeffekt (LWA)
dB(A) 94
Usikkerhed (KWA)
dB(A) 3
Vibrationernes totale værdi (triax vector sum)
bestemmes i henhold til EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2:
Vibrationsudsendelsesværdi (ah)
ah,D =
m/s² 3.5
Usikkerhed K =
m/s² 1,5
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
10 Ampere, lysnet
UK & Irland
230 V værktøj
13 Ampere, i stik
UK & Irland
115 V værktøj
16 Ampere, lysnet
ADVARSEL:
● Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer de primære anvendelser
af dette værktøj. Hvis værktøjet
anvendes til andre formål, med andet
tilbehør, eller bliver dårligt vedligeholdt,
kan vibrationsemissionsniveauet
imidlertid ændres. Dette kan øge
eksponeringsniveauet markant, målt
over hele arbejdsperioden.
● En vurdering af niveauet af eksponering
for vibration skal også tage i betragtning
tidsrum, hvor værktøjet er slukket, og
tidsrum, hvor det kører i tomgang. Dette
kan mindske eksponeringsniveauet
målt over hele arbejdsperioden
betragteligt.
● Identificér yderligere sikkerhedsforansta
ltninger for at beskytte brugeren mod
vibration, deriblandt: Vedligeholdelse af
værktøjet og tilbehør, holde hænderne
varme, organisering af arbejdsmetoder.
Definitioner: Sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
5
DANSK
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
FORSIGTIG: Når det bruges uden
sikkerhedsadvarselsymbolet, angiver
det en potentielt farlig situation, der,
medmindre den undgås, kan resultere i
beskadigelse af ejendom.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for værktøjet
ADVARSEL: Læs alle
sikkerhedsadvarsler og instrukser.
Hvis ikke advarsler og instruktioner
følges kan det resultere i elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
Angiver brandfare.
EU-overensstemmelseserklæring
D21441
DEWALT erklærer, at disse værktøjer er
konstrueret i overensstemmelse med: 98/37/EF
(indtil 28 dec. 2009), 2006/42/EF (fra 29 dec.
2009), 2004/108/EF, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
For yderligere information kontakt da DEWALT på
nedenstående adresse eller se bagsiden af
brugervejledningen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Großmann
Vicepræsident for Maskinteknik og
Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Tyskland
1-9-2007
6
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
reference.
Udtrykket "elektrisk værktøj" i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1 Sikkerhed i arbejdsområdet
a Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller dampene.
c Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2 Elektrisk sikkerhed
a Stik på elektrisk værktøj skal passe til
stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres
på nogen måde. Undlad at bruge adapterstik
sammen med jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende stikkontakter
reducerer risikoen for elektrisk stød.
b Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
DANSK
c Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn
eller våde forhold. Hvis der trænger vand ind
i et elektrisk værktøj øges risikoen for elektrisk
stød.
d Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære, trække
værktøjet eller trække det ud af stikkontakten.
Hold ledningen borte fra varme, olie, skarpe
kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller
sammenfiltrede ledninger øger risikoen for
elektrisk stød.
e Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning, som
er egnet til udendørs brug. Brug af en ledning
der er egnet til udendørs brug reducerer
risikoen for elektrisk stød.
f Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en
fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3 Personlig sikkerhed
a Vær opmærksom, pas på hvad du foretager
dig, og brug sund fornuft, når du benytter et
elektrisk værktøj. Brug ikke elektrisk værktøj,
når du er træt eller påvirket af narkotika,
alkohol eller medicin. Få sekunders
uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
b Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr såsom
støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der er
slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller tilsluttes
når kontakten er tændt, giver det anledning til
ulykker.
d Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle, der
bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e Undlad at række for langt. Hold hele tiden en
god fodstilling og balance. Dette giver bedre
kontrol af det elektriske værktøj når uventede
situationer opstår.
f Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke
løst tøj eller smykker. Hold dit hår, tøj og
handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g Hvis der anvendes støvudsugnings- eller opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4 Anvendelse og vedligeholdelse af elektrisk
værktøj
a Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst
egnet til det arbejde, der skal udføres.
Værktøjet vil klare opgaven bedre og mere
sikkert med den ydelse, som det er beregnet til.
b Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det. Alt
elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres med
kontakten, er farligt og skal repareres.
c Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før
det elektriske værktøj justeres, dets tilbehør
udskiftes eller det stilles til opbevaring.
Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltnin
ger mindsker risikoen for at værktøjet startes
utilsigtet.
d Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke personer
som ikke er bekendt med dette elektriske
værktøj eller disse instruktioner at betjene
værktøjet. Elektrisk værktøj er farligt
i hænderne på personer, som ikke er instrueret
i brugen deraf.
e Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder skævt,
binder eller er gået itu såvel som andre
forhold, der kan påvirke betjeningen af
værktøjet. Hvis det elektriske værktøj er
beskadiget, skal det repareres før brug.
Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
7
DANSK
f
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. i overensstemmelse med disse
instrukser, og sådan som det kræves for
denne specielle værktøjstype. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan
resultere i en farlig situation.
5 Service
a Elektrisk værktøj skal serviceres af en
kvalificeret servicetekniker som udelukende
benytter identiske reservedele. Derved sikres
at værktøjets driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere sikkerhedsvejledninger for bor
• Brug hørebeskyttelse under boring.
Udsættelse for støj kan forårsage høreskader.
● Brug hjælpegreb, som leveres sammen med
værktøjet. Mister du kontrollen over værktøjet,
kan det medføre kvæstelser.
● Hold altid kun fast på maskinen på de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor der er risiko for,
at skæreværktøjet kan komme i kontakt med
strømførende ledninger eller apparatets eget
kabel. Ved kontakt med strømførende ledninger
vil metaldelene på maskinen være under
spænding og give elektrisk stød.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Øvrige farer
Selvom man følger alle relevante
sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse
farer.
Disse er:
● Høreskader.
● Risiko for personskade på grund af flyvende
partikler.
8
● Risiko for forbrændinger når tilbehøret bliver
varmt under brug.
● Risiko for personskade ved længerevarende
uafbrudt anvendelse.
● Risiko for at få fingrene i klemme under skift af
tilbehør.
● Helbredsrisiko ved indånding af støv, der
udvikles under arbejde med beton og/eller
murværk.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Rotationsbor
1 Sidehåndtag
1 Dybdeanslag
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
● Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
● Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
elektrisk værktøj eller nogen del deraf.
Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
Anvendelsesområde
Din boremaskine D21441 er konstrueret med
henblik på professionelle bore- og skrueopgaver.
Må ikke bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser
til stede.
Denne boremaskine er et professionelt stykke
værktøj. Lad ikke børn komme i kontakt med
værktøjet. Uerfarne brugere må kun bruge
værktøjet under overvågning.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Låseknap
3 Omskifter for højre/venstregang
4 Gearvælger
5 Sidehåndtag
DANSK
6 Dybdeindstilling
7 Selvspændende borepatron
8 Ring
Autospindellås
Autospindellåsen er aktiv når maskinen ikke
roterer. Borepatron kan nu åbnes eller lukkes med
kun en hånd.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til
spændingen på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret
i henhold til EN 60745; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Hvis el-ledning er beskadiget, skal den udskiftes
med en specielt tilpasset ledning, som fås fra
DEWALT-serviceorganisationen.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den
mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse
af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
ADVARSEL: Træk stikket ud af
stikkontakten inden samling og justering.
Sådan indsættes og fjernes et bor (fig. A)
● Åbn patronen ved at dreje ringen (8) mod uret
og sæt borskaftet i.
● Anbring boret i patronen så langt inde som
muligt og løft det lidt før der spændes.
● Spænd godt til ved at dreje ringen med uret.
● Boret fjernes i omvendt rækkefølge.
Montering af sidehåndtag (fig. A)
Sidehåndtaget (5) kan anbringes så det passer til
både venstre- og højrehåndede brugere.
ADVARSEL: Sørg for at sidehåndtaget
altid er monteret ordentligt.
● Løsn sidehåndtaget.
● Højrehåndede, skub sidehåndtagskransen over
kraven bag patronen, med håndtaget til venstre.
● Venstrehåndede, skub sidehåndtagskransen
over kraven bag patronen, med håndtaget til
højre.
● Drej sidehåndtaget til den ønskede position og
spænd det fast.
Indstilling af boredybde (fig. B)
● Indsæt det ønskede bor i patronen.
● Løsn sidehåndtaget (5).
● Før dybdejusteringsstangen (6) gennem hullet i
sidehåndtagets krans.
● Juster boredybden som vist.
● Spænd sidehåndtaget.
Omskifter for højre/venstregang (fig. A)
● Højre/venstregang vælges med omskifteren for
højre/venstregang (3).
ADVARSEL: Værktøjet skal stå helt
stille inden der vælges ny
rotationsretning.
Gearvælger (fig. C)
Værktøjet er udstyret med en gearvælger (4) for at
kunne ændre forholdet mellem omdrejningstal/
drejningsmoment.
● Udløs den variable hastighedsomskifter og
vælg den ønskede stilling. Det kan gøres enten,
når redskabet er slået fra, eller når det kører
uden belastning. Indstil altid vælgeren så den
står lige overfor pilen på gearhuset.
1 lavt omdrejningstal/højt drejningsmoment(boring
af store huller eller skruning af store skruer)
2 højt omdrejningstal/lavt drejningsmoment(små
huller, boring i træ)
For information om hastigheder, se tekniske data.
Skift ikke gear ved fuld hastighed eller
mens maskinen arbejder.
Sådan fjernes borepatronen (fig. D & E)
● Åbn patronens bakker så meget som muligt.
● Stik en skruetrækker i patronen og fjern skruen
(9), som holder patronen fast ved at dreje den
med uret.
9
DANSK
● Sæt en sekskantnøgle fast i patronen og slå på
den med en hammer som vist.
Brugervejledning
ADVARSEL:
● Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
● Pas på du ikke borer ind i rør og
ledninger.
● Anvend kun et let tryk på værktøjet.
Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og
evt. også levetiden.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for skader skal du slukke for værktøjet
og trække stikket ud af stikkontakten,
før du monterer eller afmonterer
tilbehør, samt før du foretager
justeringer, ændrer opsætningen eller
påbegynder reparationer. Sørg for, at
værktøjet er slukket. En utilsigtet
opstart af værktøjet kan forårsage
personskader.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Før værktøjet tages i brug:
● Indsæt det ønskede bor.
● Afmærk, hvor hullet skal bores.
Starte og stoppe (fig. A)
● Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
● Tryk om nødvendigt på låseknappen (2) for
kontinuerlig drift og slip afbryderen.
Låseknappen virker kun, når værktøjet kører for
fuld hastighed i højregang.
● Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
● Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses
det ved et hurtigt tryk på låseknappen, der
herefter slippes. Sluk altid av for værktøjet, når
arbejdet afsluttes og før stikket tages ud.
Boring (fig. A)
● Tryk på afbryderen (1).
Skruetrækning
● Vælg højre/venstregang.
● Tryk på afbryderen (1).
Vedligeholdelse
Dit el-værktøj er fremstillet til at fungere i meget
lang tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
10
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af
hovedhuset med tør luft, så snart der
samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendt
ojenbeskyttelse og stovmaske, når du
udforer denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre stærke
kemikalier til rengøring af værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer der bruges i
disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og en mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
Ekstraudstyr
Kontakt din forhandler for at få yderligere
information om det passende tilbehor.
DANSK
ADVARSEL: Da andet tilbehør, end det
som DEWALT stiller til rådighed, ikke er
afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for skader bør du kun bruge
tilbehør fra DEWALT.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er angivet
i denne vejledning. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice og
kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
GARANTI
• 30 DAGE UDEN RISIKO
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Der skal fremvises
gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller
service til dit DEWALT værktøj inden for 12
måneder efter købet, gøres dette helt gratis
på et autoriseret DEWALT serviceværksted.
Der skal fremvises gyldig kvittering. Omfatter
arbejdsløn og reservedele til elektrisk værktøj.
Tilbehør ikke inkluderet.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt går i stykker
på grund af fejlbehæftede materialer eller
arbejdsudførelse inden for 12 måneder efter
købsdatoen, garanterer vi, at alle defekte dele
eller produktet som helhed, hvilket besluttes af
os, erstattes vederlagsfrit, forudsat at:
• Produktet er ikke misbrugt.
• Ingen uautoriserede personer har
repareret dette produkt.
• Bevis på købsdato er fremvist. Denne
garanti tilbydes som en ekstra service
og ydes foruden de af loven fastsatte
rettigheder for forbrugere.
Nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted findes ved at benytte
telefonnummeret på bagsiden af denne
vejledning. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALT serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
11
DEUTSCH
BOHRMASCHINE D21441
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen
DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner
aller professionellen Anwender.
Technische Daten
D21441
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Beton
Bohrspindel
(Volt) 230
(Watt) 770
min-1 0 -1,100
min-1 0 -2,700
(mm) 13/35/(UNF) 1/2" x 20
Spannhalsdurchmesser
(mm) 43
Max. Bohrfutter-Spannweite
(mm) 13
Gewicht
(kg) 2,3
Höhe des Schalldrucks gemäß EN 60745-1;
EN 60745-2-1; EN 60745-2-2:
Schalldruck (LpA)
dB(A) 89
Unsicherheitsfaktor (KpA)
dB(A) 3
Schalleistung (LWA)
dB(A) 94
Unsicherheitsfaktor (KWA)
dB(A) 3
Gesamtvibrationswerte (Triax-Vektorsumme)
ermittelt nach EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2:
Vibrationswert (ah)
ah,D =
Unsicherheitsfaktor K =
12
m/s² 3,5
m/s² 1,5
Sicherungen:
Europa
230-V-Elektrowerkzeuge
10 Ampere, Netzsicherung
Vereinigtes Königreich
& Irland
230-V-Elektrowerkzeuge
13 Ampere, im Stecker
Vereinigtes Königreich
& Irland
115-V-Elektrowerkzeuge
16 Ampere, Netzsicherung
Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemessen
worden und kann für den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige
Einschätzung der Schwingungsbelastung.
WARNUNG:
● Der angegebene Schwingungspegel
repräsentiert die hauptsächlichen
Anwendungen des Elektrowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
für andere Anwendungen, mit
abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
ungenügender Wartung eingesetzt wird,
kann der Schwingungspegel abweichen.
Dies kann die Schwingungsbelastung
über den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erhöhen.
● Für eine genaue Abschätzung der
Schwingungsbelastung sollten auch die
Zeiten berücksichtigt werden, in denen
das Gerät abgeschaltet ist oder zwar
läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz
ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
● Legen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel:
Wartung von Elektrowerkzeug und
Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der
Hände, Organisation der
Arbeitsabläufe.
DEUTSCH
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das
Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen
führen kann.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Deutschland
1-9-2007
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u. u.
zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
Sicherheitshinweise
VORSICHT: Weist, wenn ohne
Sicherheitssymbol aufgeführt, auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu
Sachschäden führen kann.
Allgemeine Warnhinweise für Elektrowerkzeuge
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
D21441
DEWALT erklärt hiermit, daß diese
Elektrowerkzeuge konstruiert wurden gemäß den
Richtlinien und Normen: 98/37/EG (bis 28. Dez.
2009), 2006/42/EG (ab 29. Dez. 2009),
2004/108/EG, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
WARNUNG: Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle Anweisungen
lesen. Die Nichtbeachtung der
Warnhinweise und Anweisungen kann
zu elektrischen Schlägen, Brand und/
oder schweren Verletzungen führen.
Alle Warnhinweise und Anweisungen zum
späteren Nachschlagen aufbewahren
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf
akkubetriebene Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1 Sicherheit im Arbeitsbereich
a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder dunkle
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
b Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in der
sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Staub befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder die Dämpfe
entzünden können.
13
DEUTSCH
c Halten Sie Kinder und andere Personen
während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen können
dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
2 Elektrische Sicherheit
a Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verändert werden.
Verwenden Sie mit geerdeten
Elektrowerkzeugen keine Adapterstecker.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines Stromschlags.
b Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen wie Rohre, Heizungen, Herde
und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes
Stromschlagrisiko, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Werkzeug erhöht das Stromschlagrisiko.
d Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl,
scharfen Kanten oder beweglichen Teilen
fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel
erhöhen das Stromschlagrisiko.
e Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien
benutzen, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die für Außenbereiche
geeignet sind. Die Verwendung eines für
Außenbereiche geeigneten Verlängerungskabels
verringert das Stromschlagrisiko.
f Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs an
einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden. Die
Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
verringert das Stromschlagrisiko.
3 Persönliche Sicherheit
a Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen.
14
b
c
d
e
f
g
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen. Das
Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem Finger
am Schalter oder der Anschluss eingeschalteter
Werkzeuge führen unnötig Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil befindet,
kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Werkzeug in unerwarteten Situationen besser
unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung und keinen Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe
von sich bewegenden Teilen fern. Lose
sitzende Kleidung, Schmuck oder lange Haare
können sich in den beweglichen Teilen
verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden sind,
vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Durch die Verwendung eines
Staubfangs können die mit Staub verbundenen
Gefahren reduziert werden.
4 Gebrauch und Wartung von
Elektrowerkzeugen
a Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
DEUTSCH
b
c
d
e
f
g
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann die
Arbeit besser und sicherer ausgeführt werden.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle und/
oder dem Akku vom Elektrowerkzeug, bevor
Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör
wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie ungenutzte Elektrowerkzeuge
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Elektrowerkzeuge nicht von
Personen benutzen, die damit nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets in einem
einwandfreien Zustand. Überprüfen Sie, ob
bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind
oder klemmen und ob Teile Bruchstellen
aufweisen oder so beschädigt sind, dass sie
die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte
Werkzeuge vor dem Gebrauch reparieren.
Viele Unfälle sind auf schlecht gewartete
Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für diesen
speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5 Service
a Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird
gewährleistet, daß die Sicherheit des Geräts
erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Bohrmaschinen
• Tragen Sie beim Bohren einen Gehörschutz.
Einfluss von Lärm kann Gehörschäden
verursachen.
● Verwenden Sie die im Lieferumfang des
Werkzeugs enthaltenen Zusatzhandgriffe.
Ein Kontrollverlust kann Personenverletzungen
verursachen.
● Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlußleitung berühren
könnte. Ein Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung setzt auch die
freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs
unter Spannung und der Benutzer erleidet
einen Stromschlag.
Bezeichnungen am Werkzeug
Am Werkzeug sind folgende Piktogramme
angebracht:
Vor der Verwendung die Bedienung
sanleitung lesen.
Restrisiken
Beim Betrieb der Maschine lassen sich bestimmte
Restrisiken trotz der Einhaltung der relevanten
Sicherheitsvorschriften und der Verwendung von
Schutzvorrichtungen nicht vermeiden.
Dabei handelt es sich um:
● Gehörschäden.
● Verletzungsgefahr durch herumfliegende
Teilchen.
● Verbrennungsgefahr durch Zubehör das beim
Betrieb heiß wird.
● Verletzungsgefahr durch längeren Betrieb.
● Quetschen der Finger beim Zubehörwechsel.
● Gesundheitsrisiken, die durch das Einatmen
von Staub verursacht werden, wenn in Beton
und/oder Mauerwerk gearbeitet wird.
15
DEUTSCH
Überprüfen der Lieferung
Elektrische Sicherheit
Die Verpackung enthält:
1 Bohrer
1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
● Vergewissern Sie sich, daß das
Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim
Transport nicht beschädigt wurden.
● Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung
entspricht.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Ihre Bohrmaschine D21441 wurde für professionelle
Bohr- und Schraubarbeiten entwickelt.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht in einer
feuchten Umgebung oder in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Bei diesem Gerät handelt es sich um ein
Elektrowerkzeug für den gewerblichen Einsatz.
Lassen Sie Kinder nicht in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Unerfahrene Personen dürfen
das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung benutzen.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb
3 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
4 Getriebeumschalter 1./2. Gang
5 Zusatzhandgriff
6 Bohrtiefenanschlag
7 Schnellspannbohrfutter
8 Spannring
Automatische Spindelarretierung
Die automatische Spindelarretierung wird nach
Ausschalten der Maschine aktiviert. Der Spannring
läßt sich nun leicht mit einer Hand drehen.
16
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 60745 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über unsere DEWALT-Kundendienstorganisation
erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs
ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der
Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
WARNUNG: Ziehen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Netzstecker.
Einsetzen und Entfernen eines Bohrers oder
Einsatzwerkzeuges (Abb. A)
● Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie den
Spannring (8) gegen den Uhrzeigersinn drehen,
und setzen Sie den Bit-Schaft ein.
● Setzen Sie das Bit bis zum Anschlag in das
Bohrfutter ein und heben Sie es vor dem
Anziehen leicht an.
DEUTSCH
● Ziehen Sie das Bohrfutter fest an, indem Sie
den Spannring im Uhrzeigersinn drehen.
● Gehen Sie zum Entfernen des Bits in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Montage des Zusatzhandgriffes (Abb. A)
Der Seitenhandgriff (5) kann für Rechts- und
Linkshänder montiert werden.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor
Arbeitsbeginn immer davon, daß der
Zusatzhandgriff einwandfrei montiert ist.
● Lösen Sie den Zusatzhandgriff.
● Rechtshänder: Schieben Sie die Klemme des
Zusatzhandgriffes über den Spannhals hinter
dem Bohrfutter; hierbei sollte der Griff sich an
der linken Seite befinden.
● Linkshänder: Schieben Sie die Klemme des
Zusatzhandgriffes über den Spannhals hinter
dem Bohrfutter; hierbei sollte der Griff sich an
der rechten Seite befinden.
● Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die
gewünschte Position und sichern Sie ihn, indem
Sie den Griff im Uhrzeigersinn festdrehen.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. B)
● Setzen Sie den gewünschten Bohrer in das
Bohrfutter ein.
● Lockern Sie den Zusatzhandgriff (5).
● Stecken Sie den Bohrtiefenanschlag (6) durch
das Loch in der Klemme des Zusatzhandgriffes.
● Justieren Sie die Bohrtiefe (siehe Abbildung).
● Befestigen Sie den Zusatzhandgriff.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. A)
● Zur Einstellung von Rechts- oder Linkslauf
stellen Sie den Schalter (3) in die
entsprechende Position.
WARNUNG: Warten Sie immer, bis der
Motor völlig stillsteht und ändern Sie
erst dann die Laufrichtung.
Getriebeumschalter 1./2. Gang (Abb. C)
Dieses Werkzeug besitzt ein Zweiganggetriebe,
das an der Getriebeumschaltung (4) eingestellt
werden kann.
● Lassen Sie den Drehzahl-Regelschalter los und
wählen Sie die richtige Position. Das
Elektrowerkzeug kann hierbei stillstehen oder
im Leerlauf weiterlaufen. Richten Sie den
Getriebeumschalter immer nach dem Pfeil auf
dem Getriebegehäuse:
1 niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment
2 hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment
Für die Drehzahl verweisen wir auf die technischen
Daten.
Wechseln Sie niemals den Gang,
während der EIN-/AUS-Schalter
gedrückt ist.
Entfernen des Bohrfutters (Abb. D & E)
● Öffnen Sie die Bohrfutterspannbacken
vollständig.
● Entfernen Sie die Bohrfutter-Halteschraube (9)
mit Hilfe eines Schraubenziehers, indem Sie sie
im Uhrzeigersinn drehen.
● Setzen Sie einen Innensechskantschlüssel in
das Bohrfutter ein und schlagen Sie mit einem
Hammer auf den Innensechskantschlüssel
(siehe Abbildung).
Gebrauchsanweisung
WARNUNG:
● Beachten Sie immer die
Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
● Informieren Sie sich über den genauen
Verlauf von Leitungen und
Verkabelungen.
● Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht an.
Übermäßiger Druck erhöht die
Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung und
verkürzt möglicherweise die
Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
Vor dem Betrieb:
● Setzen Sie das entsprechende Bohrwerkzeug
ein.
● Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch
gebohrt werden soll.
17
DEUTSCH
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
● Betätigen Sie zum Starten des
Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter
(1). Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter
gedrückt wird, um so höher ist die Drehzahl des
Antriebsmotors.
● Drücken Sie falls erforderlich den Arretierknopf
(2) für Dauerbetrieb. Sie können nun den EIN-/
AUS-Schalter loslassen. Der Arretierknopf
funktioniert nur bei der Höchstdrehzahl und im
Rechtslauf.
● Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
● Zum Stoppen des Werkzeuges bei
Dauerbetrieb drücken Sie den Ein-/AusSchalter kurz und lassen ihn anschließend
wieder los. Schalten Sie das Elektrowerkzeug
bei Beendigung der Arbeiten immer auf AusPosition. Nur wenn das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden.
Bohren (Abb. A)
● Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter (1).
Schrauben
● Wählen Sie Rechts- oder Linkslauf.
● Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter (1).
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Pflege und Reinigung voraus.
WARNUNG: Um die Gefahr einer
Verletzung zu verringern, schalten Sie
das Werkzeug aus und trennen Sie es
vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör
anbringen oder entfernen, Einstellungen
vornehmen, die Einrichtung ändern
oder Reparaturen durchführen. Stellen
Sie sicher, daß das Werkzeug
ausgeschaltet ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann Verletzungen verursachen.
18
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im Bereich
der lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie bei der Durchführung dieser
Arbeit einen Augenschutz und eine
zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie keine
lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der
nichtmetallischen teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über
das richtige Zubehör an Ihren Händler.
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile
verwendet werden.
DEUTSCH
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
GARANTIE
• RISIKOLOSE 30-TAGE
ZUFRIEDENHEITSGARANTIE •
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden
sind, können Sie es unter Vorlage des
Originalkaufbeleges ohne Weiteres innerhalb
von 30 Tagen bei der Verkaufsstelle im
Originallieferumfang zurückgeben und erhalten
eine Rückerstattung des Kaufpreises.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Innerhalb der ersten 12 Monate nach
dem Kauf werden Wartungs- oder
Kundendienstleistungen für Ihr DEWALTElektrowerkzeug unter Vorlage des
Originalkaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Dies
umfasst Arbeits- und Ersatzteilkosten für
Elektrowerkzeuge. Zubehör ist nicht enthalten.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die getrennte
Sammlung von elektrischen Geräten u. U. über
Abholung, Sammelstellen oder den Fachhändler
möglich, wo das Produkt ursprünglich bezogen
wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
• 1 JAHR KOSTENLOSER SERVICEVERTRAG •
• 1 JAHR GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt innerhalb von
12 Monaten ab dem Kaufdatum aufgrund
von Material- oder Verarbeitungsfehlern
unbrauchbar wird, garantieren wir den
kostenlosen Ersatz aller schadhaften
Teile oder nach unserem Ermessen den
kostenlosen Ersatz des Gerätes unter
folgenden Voraussetzungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
eingesetzt.
• Reparaturversuche wurden nicht von
unbefugten Personen durchgeführt.
• Der Originalkaufbeleg wird vorlegt. Diese
Garantie gilt zusätzlich zu den Ihnen als
Verbraucher zustehenden gesetzlichen
Gewährleistungsansprüchen.
Die Adresse der nächstgelegenen DEWALTKundendienstwerkstatt erfahren Sie unter
der entsprechenden Telefonnummer auf der
Rückseite dieser Anleitungen. Eine Übersicht
der DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
weitere Informationen zu Servicerichtlinien und
Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
19
ENGLISH
ROTARY DRILL D21441
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
D21441
Voltage
V 230
(U.K. & Ireland only)
V 230/115
Power input
W 770
No-load speed
1st gear
2nd gear
min-1 0 - 1,100
min-1 0 - 2,700
Maximum drilling range
in steel/wood/concrete
Chuck spindle thread size
mm 13/35/UNF 1/2" x 20
Collar diameter
mm 43
Maximum chuck capacity
mm 13
Weight
kg 2.3
Level of sound pressure according to EN 60745-1;
EN 60745-2-1; EN 60745-2-2:
Sound pressure (LpA)
dB(A) 89
Uncertainty (KpA)
dB(A) 3
Acoustic power (LWA)
dB(A) 94
Uncertainty (KWA)
dB(A) 3
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2:
Vibration emission value (ah)
ah,D =
Uncertainty K =
m/s² 3.5
m/s² 1.5
Fuses:
Europe
230 V tools 10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools 13 Amperes, in plugs
U.K. & Ireland
115 V tools 16 Amperes, mains
20
The vibration emission level given in this
information sheet has been measured in
accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool
with another.
It may be used for a preliminary assessment of
exposure.
WARNING:
● The declared vibration emission level
represents the main applications of the
tool. However, if the tool is used for
different applications, with different
accessories or poorly maintained, the
vibration emission may differ. This may
significantly increase the exposure level
over the total working period.
● An estimation of the level of exposure
to vibration should also take into
account the times when the tool is
switched off or when it is running but
not actually doing the job. This may
significantly reduce the exposure level
over the total working period.
● Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration, such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Definitions: Safety guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or serious
injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or serious
injury.
ENGLISH
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
Safety instructions
CAUTION: Used without the safety
alert symbol indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in property
damage.
General power tool safety warnings
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of conformity
D21441
DEWALT declares that these power tools have
been designed in compliance with: 98/37/EC
(until 28 December 2009), 2006/42/EC (from 29
December 2009), 2004/108/EC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
For more information, please contact DEWALT at
the address below, or refer to the back of the
manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DEWALT.
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
1-9-2007
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
WARNING: Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may
result in electric shock, fire and/or
serious injury.
Save all warnings and instructions for future
reference
The term "power tool" in the warnings refers to
your mains operated (corded) power tool or battery
operated (cordless) power tool.
1 Work area safety
a Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.
b Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust or
fumes.
c Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2 Electrical safety
a Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not
use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.
b Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an
increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.
c Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts.
21
ENGLISH
Damaged or entangled cords increase the risk
of electric shock.
e When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD
reduces the risk of electric shock.
3 Personal safety
a Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.
b Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
c Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off position before
connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
d Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.
e Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better
control of the power tool in unexpected
situations.
f Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
g If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dustrelated hazards.
22
4 Power tool use and care
a Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.
b Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that
cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.
c Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.
d Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.
e Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tools operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to
control.
g Use the power tool, accessories and tool
bits etc., in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for
operations different from those intended could
result in a hazardous situation.
5 Service
a Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional safety instructions for drills
● Wear ear protectors when drilling. Exposure
to noise can cause hearing loss.
ENGLISH
● Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
● Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Contact with a "live"
wire will also make exposed metal parts of the
power tool "live" and shock the operator.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
Residual risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
● Impairment of hearing.
● Risk of personal injury due to flying particles.
● Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
● Risk of personal injury due to prolonged use.
● Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
● Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
Package contents
The package contains:
1 Rotary drill
1 Side handle
1 Depth gauge
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
● Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
● Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. A)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Intended use
Your D21441 rotary drill has been designed for
professional drilling and screwdriving applications.
Do not use this tool under wet conditions or in
presence of flammable liquids or gases.
This rotary drill is a professional power tool. Do not
let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
1 Variable speed switch
2 Lock-on button
3 Forward/reverse slider
4 Two gear selector
5 Side handle
6 Depth adjustment rod
7 Keyless chuck
8 Sleeve
Auto-spindle lock
The auto-spindle lock is engaged when the
transmission is stationary. The chuck sleeve can
easily be turned with one hand while the other
supports the unit.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore
no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be
operated via a failsafe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
23
ENGLISH
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the
plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made
to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2. When using a cable
reel, always unwind the cable completely.
Assembly and adjustment
WARNING: Prior to assembly and
adjustment always unplug the tool.
Inserting and removing a bit (fig. A)
● Open the chuck by turning the sleeve (8)
counterclockwise and insert the bit shank.
● Place the bit in the chuck as far as it will go and
lift slightly before tightening.
● Tighten firmly by turning the sleeve clockwise.
● To remove the bit, proceed in reverse order.
Fitting the side handle (fig. A)
The side handle (5) can be fitted to suit both RHand LH-users.
WARNING: Always use the drill with the
side handle properly assembled.
Setting the drilling depth (fig. B)
● Insert the required drill bit into the chuck.
● Slacken the side handle (5).
● Fit the depth adjustment rod (6) through the
hole in the side handle clamp.
● Adjust the drilling depth as shown.
● Tighten the side handle.
Forward/reverse slider (fig. A)
● To select forward or reverse rotation, use the
forward/reverse-switch (3) (see arrow on tool).
WARNING: Always wait until the motor
has come to a complete standstill
before changing the direction of
rotation.
Two gear selector (fig. C)
Your tool is fitted with a two gear selector (4) to
vary the speed/torque ratio.
● Release the variable speed switch and select
the required position. This can be done either
with the tool switched off or running under no
load condition. Always align the selector with
the arrow on the gear housing:
1 low speed/high torque
(drilling large holes, driving large screws)
2 high speed/low torque
(drilling smaller holes, drilling in wood)
For speed rates, refer to the technical data.
● Do not change gears at full speed or during use.
Chuck removal (fig. D & E)
● Open the chuck jaws as far as possible.
● Insert a screwdriver into the chuck and remove
the chuck retaining screw (9) by turning
clockwise.
● Tighten an Allen key into the chuck and strike it
with a hammer as shown.
Instructions for use
● Loosen the side handle.
● For RH-users, slide the side handle clamp over
the collar behind the chuck, handle at the left.
● For LH-users, slide the side handle clamp over
the colar behind the chuck, handle at the right.
● Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
24
WARNING:
● Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
● Be aware of the location of pipework
and wiring.
ENGLISH
● Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Prior to operation:
● Insert the appropriate bit.
● Mark the spot where the hole is to be drilled.
Switching on and off (fig. A)
● To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
● If necessary, press the lock-on button (2) for
continuous operation and release the switch.
The lock-on button works only in full speed,
forward rotation.
● To stop the tool, release the switch.
● To stop the tool in continuous operation, press
the switch briefly and release it. Always switch
off the tool when work is finished and before
unplugging.
Rotary drilling (fig. A)
● Press the switch (1).
Screwdriving
● Select forward or reverse rotation.
● Press the switch (1).
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury,
switch off and disconnect the tool from
the power source before installing and
removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making
repairs. Be sure the tool is switched off.
An accidental start-up can cause injury.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often
as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye
protection and approved dust mask
when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other
harsh chemicals for cleaning the nonmetallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional accessories
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DEWALT, recommended
accessories should be used.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
25
ENGLISH
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate
collection of electrical products from the
household, at municipal waste sites or by the
retailer when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your
product to any authorised repair agent who will
collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with
the performance of your DEWALT tool,
simply return it within 30 days, complete as
purchased, to the point of purchase, for a full
refund or exchange. Proof of purchase must
be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorized DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced. This
guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory
rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the
appropriate telephone number on the back of
this manual. Alternatively, a list of authorized
DEWALT repair agents and full details on our
after-sales service are available on the Internet
at www.2helpU.com.
26
E S PA Ñ O L
TALADRADO ROTATIVO D21441
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable
para el usuario profesional.
El nivel de emisión de vibraciones suministrado en
esta hoja de información se ha medido de
conformidad con una prueba estandarizada
contenida en la norma EN 60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede
utilizarse para una evaluación preliminar de
exposición.
Características técnicas
D21441
Voltaje
V 230
Potencia absorbida
W 770
Velocidad en vacío
1a velocidad
2a velocidad
min-1 0 -1,100
min-1 0 -2,700
Capacidad de perforación en
acero/madera/hormigón
Tipo de portabrocas
mm 13/35/UNF 1/2" x 20
Diámetro del cuello
mm 43
Capacidad máxima del portabrocas
mm 13
Peso
kg 2,3
Nivel de presión acústica de conformidad a
EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2:
Presión acústica (LpA)
dB(A) 89
Incertidumbre (KpA)
dB(A) 3
Potencia acústica (LWA)
dB(A) 94
Incertidumbre (KWA)
dB(A) 3
Valores totales de vibración (suma de vector
triaxial) determinados de conformidad a
EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2:
Valor de emisión de vibración (ah)
ah,D =
Incertidumbre K =
m/s² 3,5
m/s² 1,5
ADVERTENCIA:
● El nivel de emisión declarado
representa las aplicaciones principales
de la herramienta. Sin embargo si la
herramienta se utiliza para diferentes
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede diferir. Esto puede
aumentar de forma significativa el nivel
de exposición en el período total de
trabajo.
● Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto puede disminuir de forma
significativa el nivel de exposición en el
período total de trabajo.
● Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador de
los efectos de la vibración como: el
mantenimiento de la herramienta y los
accesorios, mantener las manos calientes,
organización de patrones de trabajo.
Definiciones: Normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
Fusibles:
Europa
Herramientas a 230 V
10 Amperios, red
Reino Unido e Irlanda
Herramientas a 230 V
13 Amperios, enchufes de
entrada
Reino Unido e Irlanda
Herramientas a 115 V
16 Amperios, red
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesions
graves.
27
E S PA Ñ O L
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves o
moderadas.
ATENCIÓN: utilizado sin el símbolo de
alerta de seguridad indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
puede provocar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
D21441
DEWALT certifica que estas herramientas
eléctricas han sido diseñadas de conformidad a las
normas siguientes: 98/37/CE (hasta el 28 de
diciembre de 2009), 2006/42/CE (desde el 29 de
diciembre de 2009 en adelante), 2004/108/CE,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT en la dirección indicada abajo o consulte
el dorso de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Großmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Alemania
1-9-2007
28
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesión, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad para las
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las
instrucciones y advertencias de
seguridad. Si no lo hace, pueden
producirse una descarga eléctrica,
incendio o lesiones graves.
Guarde todas las advertencias e instrucciones
para consultarlas posteriormente
El término "herramienta eléctrica" incluido en todas
las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a su
herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1 Seguridad del área de trabajo
a Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica en
funcionamiento. Las distracciones pueden
provocar la pérdida de control.
2 Seguridad eléctrica
a Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas con
conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas de
corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
E S PA Ñ O L
b Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.
Existe mayor riesgo de descarga eléctrica si su
cuerpo está puesto a tierra.
c No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones de humedad. Si entra
agua en una herramienta eléctrica, aumentará
el riesgo de descarga eléctrica.
d No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e Al operar una herramienta eléctrica en el
exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona húmeda,
utilice un dispositivo de corriente residual
(residual current device, RCD) de seguridad.
El uso de un RCD reduce el riesgo de sufrir una
descarga eléctrica.
3 Seguridad personal
a Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común cuando
emplee una herramienta eléctrica. No utilice
una herramienta eléctrica si está cansado o
bajo el efecto de drogas, alcohol o
medicamentos. Un momento de descuido
mientras se opera una herramienta eléctrica
puede provocar lesiones personales graves.
b Utilice equipo de seguridad personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso de equipo
de seguridad, como mascarillas para polvo,
calzado de seguridad antideslizante, cascos o
protección auditiva en las condiciones
adecuadas reducirá las lesiones personales.
c Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que el
interruptor está apagado antes de conectar
la fuente de alimentación y/o la batería,
coger o transportar la herramienta.
Transportar herramientas eléctricas con su
dedo apoyado sobre el interruptor o enchufar
herramientas eléctricas con el interruptor en la
posición de encendido puede propiciar
accidentes.
d Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija de
ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e No se estire demasiado. Conserve el equilibrio
y posiciónese adecuadamente en todo
momento. Esto permite un mejor control de la
herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
f Use la vestimenta adecuada. No use ropas
holgadas ni joyas. Mantenga el cabello, la
ropa y los guantes alejados de las piezas en
movimiento. Las ropas holgadas, las joyas o el
cabello largo pueden quedar atrapados en las
piezas en movimiento.
g Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo, asegúrese
de que estén conectados y que se utilicen
correctamente. El uso del extractor de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el
polvo.
4 Uso y mantenimiento de la herramienta
eléctrica
a No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica correcta para el trabajo
que realizará. La herramienta eléctrica correcta
hará el trabajo mejor, y de un modo más seguro,
a la velocidad para la que fue diseñada.
b No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentación o la batería de la herramienta
eléctrica antes de realizar cualquier ajuste,
cambio de accesorios o almacenar las
herramientas eléctricas. Estas medidas de
seguridad preventivas reducen el riesgo de
encender la herramienta eléctrica de forma
accidental.
29
E S PA Ñ O L
d Guarde la herramienta eléctrica que no esté
en uso fuera del alcance de los niños y no
permita que otras personas no familiarizadas
con ella o con estas instrucciones operen la
herramienta. Las herramientas eléctricas son
peligrosas si son operadas por usuarios que no
tienen formación.
e Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación que
pueda afectar el funcionamiento de las
herramientas eléctricas. Si encuentra daños,
haga reparar la herramienta eléctrica antes
de utilizarla. Se producen muchos accidentes
a causa de las herramientas eléctricas que
carecen de un mantenimiento adecuado.
f Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias. Las herramientas de corte con
mantenimiento adecuado y con los bordes de
corte afilados son menos propensas a trabarse
y son más fáciles de controlar.
g Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con las
presentes instrucciones, teniendo siempre
en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo que deba llevar a cabo. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones diferentes
de aquellas para las que fue diseñada podría
originar una situación peligrosa.
5 Servicio técnico
a Haga reparar su herramienta eléctrica sólo
por personal técnico autorizado que emplee
exclusivamente piezas de repuesto
originales. Solamente así se garantiza la
seguridad de la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad adicionales para
taladros
• Póngase protectores para el oído cuando
perfore. La exposición al ruido puede causar
pérdida auditiva.
● Utilice las empuñaduras auxiliares que se
suministran con la herramienta. La pérdida
de control puede provocar lesiones personales.
30
● Sujete la herramienta eléctrica únicamente
por las empuñaduras aisladas al realizar
trabajos en los que la herramienta de corte
pueda tocar cables eléctricos ocultos o su
propio cable. El contacto con cables con
corriente puede hacer que las partes metálicas
al descubierto de la herramienta eléctrica
provoquen una descarga al usuario.
Símbolos en la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de la normativa de
seguridad correspondiente y del uso de
dispositivos de seguridad, existen determinados
riesgos residuales que no pueden evitarse.
Son los siguientes:
● Dificultades auditivas.
● Riesgo de lesiones personales debido
a partículas volantes.
● Riesgo de quemaduras debido al calentamiento
de accesorios durante el funcionamiento.
● Riesgo de lesiones personales debido al uso
prolongado.
● Riesgo de que los dedos queden atrapados al
cambiar el accesorio.
● Riesgos de salud causados por la inhalación
del polvo producido cuando se trabaja en
hormigón y/o mampostería.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Taladrado rotativo
1 Empuñadura lateral
1 Tope de profundidad
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
● Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
● Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
E S PA Ñ O L
Descripción (fig. A)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede ocasionarse un daño
o una lesión personal.
Finalidad
El taladrado rotativo D21441 está diseñado para
aplicaciones profesionales de perforación y
atornillado.
No use la herramienta bajo condiciones de humedad
o en presencia de gases o líquidos inflamables.
Este taladro rotativo es una herramienta eléctrica
profesional. No permita que los niños tengan
contacto con la herramienta. Cuando la hagan
funcionar operarios sin experiencia, es necesaria
su supervisión.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Botón de funcionamiento continuo
3 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
4 Selector de dos velocidades
5 Empuñadura lateral
6 Varilla de ajuste de profundidad
7 Portabrocas sin llave
8 Manguito
Autocierre
Cuando la transmisión está inmóvil se engancha el
autocierre. Puede girar fácilmente el casquillo con
una mano y sujetar la herramienta con la otra.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
ADVERTENCIA: Desenchufe
la herramienta antes de proceder con el
montaje y los ajustes.
Insertar y quitar una broca (fig. A)
● Abra el portabrocas girando el manguito (8)
hacia la izquierda e inserte el vástago de la
broca.
● Inserte la broca hasta el fondo en el
portabrocas y, antes de apretar, levántela
ligeramente.
● Apriete bien, girando el manguito hacia la
derecha.
● Para sacar la broca, siga el mismo
procedimiento en orden inverso.
Montar la empuñadura lateral (fig. A)
La empuñadura lateral (5) puede montarse tanto a
la derecha como a la izquierda.
ADVERTENCIA: Asegure siempre que
la empuñadura lateral esté bien
montada antes de utilizar el Taladro.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
red corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60745; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable está dañado, sustitúyalo por un cable
especial disponible en el servicio de asistencia
técnica de DEWALT.
● Afloje la empuñadura lateral.
● Para los usuarios diestros: pase la mordaza de
la empuñadura lateral por encima del cuello
detrás del portabrocas, con la empuñadura a la
izquierda.
● Para los usuarios zurdos: pase la mordaza de
la empuñadura lateral por encima del cuello
detrás del portabrocas, con la empuñadura a la
derecha.
● Gire la empuñadura lateral hasta obtener la
posición deseada y apriete la empuñadura.
Ajuste de la profundidad de perforación (fig. B)
● Inserte la broca apropiada en el portabrocas.
31
E S PA Ñ O L
● Afloje la empuñadura lateral (5).
● Inserte el tope de profundidad (6) en el orificio
del sujetador de la empuñadura lateral.
● Ajuste la profundidad de perforación de la
manera indicada.
● Apriete la empuñadura lateral.
Guía de deslizamiento de avance/retroceso
(fig. A)
● Para seleccionar el sentido de rotación
deseado, utilice el conmutador de inversión del
sentido de rotación (3).
ADVERTENCIA: Espere siempre hasta
que el motor esté completamente
parado antes de cambiar el sentido de
rotación.
Selector de dos velocidades (fig. C)
Su herramienta tiene un selector de dos
velocidades (4) incorporado para variar la relación
entre velocidad y par de torsión.
● Suelte el conmutador de velocidad variable y
seleccione la posición necesaria. Esto puede
realizarse con la herramienta desconectada o
funcionando en vacío. Asegúrese siempre de
que el selector quede alineado con la flecha en
la caja de engranajes:
1 baja velocidad/elevado par (taladrado de grandes
agujeros o introducción de tornillos largos)
2 alta velocidad/bajo par (agujeros más
pequeños, taladrados en madera)
Para las velocidades, ver los datos técnicos.
• Evite de cambiar de velocidad cuando el taladro
está funcionando!
Quitar el portabrocas (fig. D & E)
● Abra las mordazas del portabrocas al máximo
posible.
● Inserte un destornillador en el portabrocas y
quite el tornillo que retiene el portabrocas (9)
girándolo hacia la derecha.
● Inserte una llave Allen en el portabrocas y dé
un golpe de martillo, tal como se indica.
32
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA:
● Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
● Infórmese sobre la ubicación de
tuberías y de cables eléctricos.
● Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado, sino
que reduce la efectividad de la
herramienta e incluso puede reducir su
vida útil.
Antes de trabajar:
● Inserte la broca apropiada.
● Demarque el punto a ser perforado.
Encendido y apagado (fig. A)
● Para encender, pulse el interruptor de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
● Si es necesario, pulse el botón de
funcionamiento continuo (2) y suelte el
conmutador. El botón de funcionamiento
continuo sólo funciona con velocidad máxima y
rotación hacia la derecha.
● Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
● Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
interruptor y suéltelo. Siempre se debe apagar
la herramienta al acabar de trabajar y antes de
desconectarla de la red.
Perforación rotativa (fig. A)
● Pulse el conmutador (1).
Atornillar
● Seleccione el sentido de la rotación.
● Pulse el conmutador (1).
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
continuado depende de un cuidado apropiado y
una limpieza periódica de la herramienta.
E S PA Ñ O L
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesión, apague y desconecte la
herramienta de la fuente de alimentación
antes de instalar o retirar accesorios,
antes de ajustar o cambiar
configuraciones o al realizar reparaciones.
Asegúrese de que la herramienta esté
apagada. Una puesta en marcha
accidental podría provocar lesiones.
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones, solo
deben usarse los accesorios
recomendados DEWALT.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no se
debe eliminar con la basura doméstica.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad y el
polvo de la carcasa principal con aire
seco siempre que vea acumularse el
polvo alrededor de los respiraderos.
Lleve protección ocular y una máscara
antipolvo que tengan la debida
homologación al realizar este
procedimiento.
ADVERTENCIA: No use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar los
materiales de dichas piezas. Use un
trapo humedecido solo con agua y
jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta;
no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en un líquido.
Si alguna vez tiene que cambiar su
producto DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con
la basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos y
embalajes usados permite el reciclaje de
los materiales y que se puedan usar de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos para
llevarlos a centros de residuos municipales o bien ser
por el propio distribuidor al que compró el producto
nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro servicio
postventa en Internet: www.2helpU.com.
Accesorios opcionales
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
33
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE 30 DÍAS
SIN RIESGO •
Si no queda completamente satisfecho con
las prestaciones de su herramienta DEWALT,
devuélvala dentro de los 30 días, completa
tal como la compró, al punto de compra y le
devolveremos su dinero o se la cambiaremos.
Debe aportar la prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATUITO
POR 1 AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su
herramienta DEWALT, dentro de los 12 meses
posteriores a la fecha de compra, este se
realizará sin cargo en un servicio técnico
autorizado DEWALT. Debe aportar la prueba
de compra. Incluye la mano de obra y las
piezas de repuesto de la herramienta. Los
accesorios están excluidos.
• GARANTÍA TOTAL DE 1 AÑO •
Si su producto DEWALT se avería debido
a algún fallo de materiales o de fabricación
dentro de los 12 meses siguientes a la fecha
de compra, le garantizamos el cambio sin
cargo de todas las piezas defectuosas o,
a nuestro exclusivo criterio, el cambio de la
herramienta sin cargo, en el supuesto de que:
• No se haya sometido al producto a uso
indebido.
• No se haya intentado realizar
reparaciones por personas no
autorizadas.
• Se requiere la prueba de compra. Esta
garantía se ofrece como ventaja extra y
de forma adicional a los derechos legales
de los consumidores.
Para localizar su servicio técnico autorizado
DEWALT más próximo, use el número de
teléfono indicado en la parte posterior de este
manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios
técnicos DEWALT autorizados y detalles
sobre nuestro servicio postventa en Internet:
www.2helpU.com.
34
FRANÇAIS
PERCEUSE D21441
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Le niveau de l'émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d'essai normalisée dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il
peut être utilisé pour une évaluation préliminaire de
l'exposition.
Caractéristiques techniques
D21441
Tension
V 230
Puissance absorbée
W 770
Vitesse à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
min-1 0 - 1,100
min-1 0 - 2,700
Capacité de perçage
acier/bois/béton
mm 13/35/-
Axe de mandrin
UNF 1/2" x 20
Diamètre du collet
mm 43
Capacité du mandrin
mm 13
Poids
kg 2,3
Niveau de pression acoustique selon EN 60745-1;
EN 60745-2-1; EN 60745-2-2 :
Pression acoustique (LpA)
dB(A) 89
Incertitude (KpA)
dB(A) 3
Puissance acoustique (LWA)
dB(A) 94
Incertitude (KWA)
dB(A) 3
Valeurs totales de vibration (somme vectorielle triax)
déterminées selon EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2 :
Valeur d'émissions de vibrations (ah)
ah,D =
Incertitude (K) =
m/s² 3,5
m/s² 1,5
Fusibles:
Europe
machines 230 V
10 Ampères
Royaume-Uni & Irlande
machines 230 V
13 ampères, en prises
Royaume-Uni & Irlande
machines 115 V
16 Ampères
AVERTISSEMENT :
● le niveau d'émission vibratoire déclaré
correspond aux applications principales
de l'outil. Néanmoins, si l'outil est utilisé
pour différentes applications, associé
à des accessoires différents ou mal
entretenu, l'émission vibratoire peut
varier. Cela peut considérablement
augmenter le niveau d'exposition sur la
période totale de travail.
● Une estimation du niveau d'exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte le temps où l'outil est mis
hors tension ou lorsqu'il tourne, mais
n'effectue aucune tâche. Cela peut
considérablement réduire le niveau
d'exposition sur la période totale de
travail.
● Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l'opérateur des effets des vibrations,
telles que : l'entretien de l'outil et des
accessoires, le maintien des mains au
chaud, l'organisation des tâches de
travail.
Définitions : Consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le
manuel de l'utilisateur et soyez attentif à ces
symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n'est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
35
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n'est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n'est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
ATTENTION : utilisé sans le symbole
d'alerte de sécurité indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n'est pas évitée, pourrait entraîner
des dégâts matériels.
Indique un risque d'électrocution.
Indique un risque d'incendie.
Déclaration CE de conformité
D21441
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au
point en conformité avec les normes : 98/37/CE
(jusqu'au 28 décembre 2009), 2006/42/CE (à partir
du 29 décembre 2009), 2004/108/CE,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l'adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
36
Horst Großmann
Vice-président de l'ingénierie et du développement
des produits
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Allemagne
1-9-2007
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : afin de réduire le
risque de blessure, lisez le mode
d'emploi.
Avertissements de sécurité généraux pour les
outils électriques
AVERTISSEMENT : Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les instructions. Le non respect de
ces avertissements et instructions peut
être à l'origine d'une électrocution, un
incendie et/ou de graves blessures.
Conservez tous les avertissements et les
instructions pour référence ultérieure
Le terme « outil électrique » mentionné dans tous
les avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur batteries (sans fil).
1 Sécurité de l'aire de travail
a Maintenez l'aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou mal
éclairée augmente les risques d'accident.
b N'utilisez pas les outils électriques dans un
environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil électrique.
Une distraction peut vous faire perdre le
contrôle de l'outil.
FRANÇAIS
2 Sécurité électrique
a La fiche de l'outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant.
Ne modifiez en aucun cas la fiche. N'utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des outils
électriques reliés à la terre (masse). Les
fiches non modifiées et les prises de courant
adaptées réduisent les risques d'électrocution.
b Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse, tels
que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d'électrocution augmente si votre corps est relié
à la terre.
c N'exposez pas les outils électriques à la
pluie ou à l'humidité. Le risque d'électrocution
augmente si de l'eau pénètre dans un outil
électrique.
d Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation.
N'utilisez jamais le cordon pour transporter,
tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenez
le cordon à l'écart des sources de chaleur,
de l'huile, des bords tranchants ou des
pièces en mouvement. Le risque d'électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e Utilisez une rallonge conçue pour
l'utilisation à l'extérieur si vous utilisez
l'outil électrique dehors. Le risque
d'électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l'utilisation à l'extérieur.
f Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu'utiliser l'outil électrique dans un endroit
humide, utilisez un circuit protégé par
dispositif de courant résiduel (RCD).
L'utilisation d'un RCD réduit le risque
d'électrocution.
b Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes de
sécurité. Un équipement de sécurité comme
un masque anti-poussières, des chaussures de
sécurité antidérapantes, un casque de sécurité
ou un serre-tête antibruit, utilisé selon la tâche
à effectuer, permettront de diminuer le risque
de blessures corporelles.
c Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l'interrupteur est en
position arrêt avant de relier l'outil à la
source d'alimentation et/ou au bloc-piles, ou
de ramasser ou transporter l'outil.
Transporter les outils électriques le doigt placé
sur l'interrupteur ainsi que brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position
Marche augmentent les risques d'accident.
d Retirez toute clé de réglage ou autre avant
de mettre l'outil sous tension. Une clé laissée
en place sur une pièce rotative de l'outil électrique
peut entraîner des blessures corporelles.
e Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous aurez
ainsi une meilleure maîtrise de l'outil électrique
en cas de situations imprévues.
f Portez des vêtements adéquats. Ne portez
pas de vêtements amples ni de bijoux.
Maintenez cheveux, vêtements et gants à
l'écart des pièces en mouvement. Les pièces
en mouvement peuvent happer les vêtements
amples, les bijoux et les cheveux longs.
g Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d'aspiration et de
collecte de la poussière, vérifiez qu'ils sont
bien raccordés et bien utilisés. L'utilisation de
dispositifs de collecte de la poussière peut
réduire les risques liés à la poussière.
3 Sécurité personnelle
a Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un
outil électrique si vous êtes fatigué ou sous
l'influence de drogues, d'alcool ou de
médicaments. Un moment d'inattention durant
l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner
de graves blessures corporelles.
4 Utilisation et entretien des outils électriques
a Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez
l'outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l'outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il a
été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
37
FRANÇAIS
b N'utilisez pas l'outil électrique s'il est
impossible de l'allumer ou de l'éteindre avec
l'interrupteur. Un outil électrique qui ne peut
être contrôlé par l'interrupteur représente un
danger et doit être réparé.
c Débranchez la fiche de la source
d'alimentation et/ou le bloc-piles de l'outil
électrique avant d'effectuer des réglages, de
changer les accessoires ou de ranger les
outils électriques. Ces mesures de sécurité
préventives réduiront les risques de démarrage
accidentel de l'outil électrique.
d Après utilisation, rangez l'outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l'utiliser si elle n'est pas
familiarisée avec les outils électriques ou
ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e Procédez à l'entretien des outils électriques.
Assurez-vous que les pièces en mouvement
ne sont pas désalignées ou coincées,
qu'aucune pièce n'est cassée ou que l'outil
électrique n'a subi aucun dommage pouvant
affecter son bon fonctionnement. Si l'outil
électrique est endommagé, faites-le réparer
avant de le réutiliser. De nombreux accidents
sont causés par des outils mal entretenus.
f Maintenez vos outils affûtés et propres. Un
outil bien entretenu et aux bords bien affûtés
risquera moins de se coincer et sera plus facile
à maîtriser.
g Utilisez l'outil électrique, ses accessoires et
ses embouts, etc. conformément aux
instructions, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer.
L'utilisation d'un outil électrique à des fins
autres que celles prévues est potentiellement
dangereuse.
5 Réparations
a Faites réparer votre outil électroportatif
uniquement par du personnel qualifié et
seulement avec des pièces de rechange
d'origine. Cela garantira le maintien de la
sécurité de votre outil.
38
Consignes de sécurité additionnelles propres
aux perceuses
• Porter un dispositif de protection auditif
pendant le perçage. Le bruit en résultant
pourrait occasionner une perte de l’acuité
auditive.
● Utilisez les poignées additionnelles fournies
avec l'outil. Une perte de contrôle peut
provoquer des blessures.
● Tenez l’appareil uniquement par les surfaces
isolées des poignées si l’opération effectuée
peut mettre la lame en contact avec des
câbles électriques cachés ou son propre
cordon électrique. Le contact avec un câble
sous tension met les parties métalliques de
l’appareil sous tension et peut provoquer une
électrocution de l’utilisateur.
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont apposés sur
l’outil.
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Risques résiduels
Malgré l’application des règles de sécurité adéquates
et la mise en place des dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels ne peuvent être évités.
Il s’agit de :
● Diminution de l'acuité auditive.
● Risque de blessure dues à des projections de
particules.
● Risque de brûlures dues à des accessoires
chauffés pendant le fonctionnement.
● Risque de blessure dues à un usage prolongé.
● Risque de pincement des doigts en changeant
l’accessoire.
● Risques sanitaires occasionnés par l’inhalation
de la poussière générée par le travail du béton
et de la pierre.
Contenu de l'emballage
L'emballage contient:
1 Perceuse
1 Poignée latérale
1 Butée de profondeur
FRANÇAIS
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
● Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires
ne présentent pas de dommages dus au
transport.
● Prendre le temps de lire et de comprendre à
fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
Description (fig. A)
AVERTISSEMENT : Ne modifiez
jamais l'outil électrique ou une de ses
pièces sous peine de provoquer des
dégâts matériels ou des blessures
corporelles.
Utilisation prévue
Votre perceuse D21441 a été mise au point pour
les applications de perçage et de vissage
professionnelles.
Ne l’utilisez pas dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou gaz inflammables.
Cette perceuse rotative est un outil électroportatif
professionnel. Tenez les enfants à l’écart de l’outil.
Les utilisateurs inexpérimentés doivent être
encadrés lorsqu'ils utilisent l'outil.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Bouton de verrouillage
3 Sélecteur de rotation gauche/droite
4 Sélecteur de vitesse de rotation
5 Poignée latérale
6 Butée de profondeur
7 Mandrin autoserrant
8 Bague du mandrin
Blocage automatique de l'axe du mandrin
L'axe du mandrin se bloque dès que la perceuse
s'arrête. La bague se tourne facilement d'une main
tout en supportant la perceuse de l'autre.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond
à la tension indiquée sur la plaque d'identification.
Cet outil à double isolation est
conforme à la norme EN 60745 ;
un branchement à la terre n'est donc
pas nécessaire.
Si le cordon d'alimentation de cet outil électrique
est endommagé, remplacez-le par un cordon
spécial disponible auprès du service après-vente
de DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum
du conducteur est de 1,5 mm2. En cas d'utilisation
d'un dévidoir, toujours dérouler le câble
complètement.
Assemblage et réglage
AVERTISSEMENT : Toujours retirer la
fiche de la prise avant de procéder
à l'assemblage ou au réglage.
Montage et démontage d'un foret ou d'un
embout de vissage (fig. A)
● Ouvrez le mandrin en tournant la bague (8)
dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre et introduisez la queue du foret.
● Introduisez le foret à fond et rétractez-le
légèrement.
● Serrez convenablement en tournant la bague
dans le sens des aiguilles d'une montre.
● Pour enlever le foret ou l'embout de vissage,
procédez en ordre inverse.
Montage de la poignée latérale (fig. A)
La poignée latérale (5) peut être installée pour
droitiers et pour gauchers.
39
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : Toujours utiliser la
perceuse avec la poignée latérale
convenablement assemblée.
● Desserrer la poignée latérale.
● Pour droitiers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet derrière le
mandrin, le manche à gauche.
● Pour gauchers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet (43 mm)
derrière le mandrin, le manche à droite.
● Faites tourner la poignée latérale dans la
position désirée et serrez-la.
Réglage de la profondeur de perçage (fig. B)
● Introduire le foret dans le mandrin.
● Desserrer le manche de la poignée latérale (5).
● Introduire la butée de profondeur (6) dans
l'oeillet prévu à cet effet dans le collier de
serrage de la poignée latérale.
● Réglez la profondeur de perçage comme
l'indique le dessin.
● Serrer la poignée latérale.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. A)
● Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (3).
AVERTISSEMENT : Attendre que le
moteur soit complètement arrêté avant
de changer le sens de rotation.
Sélecteur de vitesse de rotation (fig. C)
Votre outil est équipé d'un sélecteur à deux
vitesses (4) permettant de varier le rapport vitesse/
couple.
● Relâcher l’interrupteur à variateur de vitesse et
sélectionner la vitesse désirée avec l’outil
à l’arrêt ou fonctionnant à vide. Aligner le
sélecteur et la flèche sur le boîtier d’engrenage:
1 basse vitesse/couple élevé (perçage de grands
trous ou vissage de grandes vis)
2 haute vitesse/couple réduit (petits trous,
perçage du bois)
Les vitesses figurent dans le tableau des
caractéristiques techniques.
• Ne pas changer de vitesse si l'appareil tourne à
pleine vitesse ou durant le travail.
40
Dépose du mandrin (fig. D & E)
● Ouvrir le mandrin à sa capacité maximale.
● Introduire un tournevis dans le mandrin et
desserrer la vis retenant le mandrin (9) en
tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre.
● Serrez une clé Allen dans le mandrin et
desserrez-le en donnant un coup de marteau
sur la clé Allen comme l'indique le dessin.
Mode d'emploi
AVERTISSEMENT :
● Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
● Se renseigner sur l'emplacement des
tuyauteries et des câblages.
● Appliquer une force modérée sur l'outil.
Une pression excessive n'accélère pas
le perçage mais altère la performance
de l'outil et risque de réduire sa durée
de vie.
Avant la mise en marche:
● Introduire un foret adapté.
● Marquer l'endroit où le trou va être percé.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
● Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur
l'interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l'interrupteur.
● Si nécessaire, appuyer sur le bouton de
verrouillage (2) pour bloquer l'interrupteur et
relâcher ce dernier. Le bouton de verrouillage
fonctionne uniquement à pleine vitesse, rotation
droite.
● Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.
● Si l'interrupteur est bloqué, appuyer brièvement
sur l'interrupteur et le relâcher immédiatement.
Toujours mettre l'outil à l'arrêt après le travail et
avant de débrancher l'outil.
Perçage sans percussion (fig. A)
● Appuyer sur l'interrupteur (1).
Vissage
● Sélectionner la rotation gauche ou droite.
● Appuyer sur l'interrupteur (1).
FRANÇAIS
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d'entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d'un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire les
risques de blessure, arrêtez et débranchez
l'outil de la source d'alimentation avant
d'installer ou de retirer un accessoire,
avant d'ajuster ou de modifier les réglages
et avant toute réparation. Assurez-vous
que l'appareil est éteint. Une mise en
marche accidentelle peut occasionner
des blessures.
Accessoires disponibles en option
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
AVERTISSEMENT : L'utilisation
d'accessoires autres que ceux fournis
par DEWALT peut se reveler
dangereuse car ils n'ont pas été testés
sur ce produit. Afin de réduire le risqué
de blessure, utilisez uniquement des
accessoires recommandés par
DEWALT.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : Retirez la saleté et
la poussière du logement principal en
soufflant de l'air sec aussi souvent que
vous remarquez de la saleté accumulée
dans et autour des orifices d'aération.
Pour effectuer cette procédure, portez
une protection oculaire et un masque
anti-poussière agréés.
AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais
de solvants ou autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l'outil. Ils
risqueraient d'affaiblir les matériaux
utilisés dans ces pièces. Utilisez un
chiffon imbibe d'eau et de détergent
neutre. Ne laissez jamais un liquide
pénétrer dans l'outil et n'immergez
jamais les pièces de l'outil dans un
liquide.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler et
réutiliser leurs matériaux. La réutilisation
de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à
réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le
recyclage des produits DEWALT en fin de cycle de
vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez rapporter
votre produit à un réparateur autorisé qui le recyclera
en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama détaillé
de notre SAV et contacts sur Internet à l’adresse :
www.2helpU.com.
41
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT
SATISFACTION GARANTIE •
Si la performance de votre outil DEWALT
ne vous donne pas entière satisfaction, il
vous suffit de le retourner dans les 30 jours
suivants son achat sur le lieu d’achat pour
un remboursement intégral ou un échange.
Munissez-vous de votre preuve d’achat.
• UN AN D’ENTRETIEN GRATUIT •
Si votre outil DEWALT nécessite une
révision ou une réparation dans les 12 mois
suivant son achat, celle-ci sera prise en
charge gratuitement auprès d’un réparateur
DEWALT autorisé. Munissez-vous de votre
preuve d’achat. Ce service comprend la
main d’œuvre et les pièces pour les outils
électriques, à l’exclusion des accessoires.
• UN AN DE GARANTIE •
Si votre produit DEWALT présente un défaut
de matériaux ou de fabrication dans les
12 mois suivant son achat, nous garantissons
le remplacement sans frais de toutes les
pièces défectueuses ou, à notre discrétion, le
remplacement sans frais de l’unité entière, à
condition que :
• le produit ait été utilisé correctement ;
• aucune personne non autorisée n’ait
tenté de réparer le produit ;
• la preuve d’achat portant la date
d’acquisition soit fournie. Cette garantie
est offerte en supplément et s’ajoute aux
droits légaux du consommateur.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur
autorisé près de chez vous, sélectionnez
le numéro approprié au dos de ce manuel
de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet
à l’adresse : www.2helpU.com.
42
I TA L I A N O
PERFORATRICE A ROTAZIONE D21441
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l'utilizzatore professionale.
Dati tecnici
D21441
Tensione
V 230
Potenza assorbita
W 770
Velocità a vuoto
1a velocità
2a velocità
min-1 0 - 1.100
min-1 0 - 2.700
Max. capacità di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
mm 13/35/-
Mandrino attacco
UNF 1/2" x 20
Diametro collare
mm 43
Mandrino apertura max.
mm 13
Peso
kg 2,3
Livello di rumorosità conforme a EN 60745-1;
EN 60745-2-1; EN 60745-2-2:
Rumorosità (LpA)
dB(A) 89
Incertezza (KpA)
dB(A) 3
Potenza sonora (LWA)
dB(A) 94
Incertezza (KWA)
dB(A) 3
Valori totali di vibrazione (somma vettoriale triax)
determinati in base a: EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2
Incertezza K =
AVVERTENZA:
● Il livello di emissione di vibrazioni
dichiarato è relativo alle applicazioni
principali dell'utensile. Tuttavia, se
l'utensile è usato per applicazioni
diverse, con accessori diversi o con
scarsa manutenzione, l'emissione di
vibrazioni potrebbe essere diversa.
Ciò potrebbe aumentare sensibilmente
il livello di esposizione in un dato
periodo di lavoro.
● Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche prendere in
considerazione il tempo durante cui
l'utensile viene spento o i periodi in cui
è acceso ma non effettivamente
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione in
un dato periodo di lavoro.
● Individuare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l'operatore dagli effetti
delle vibrazioni, come la manutenzione
dell'utensile e degli accessori,
il mantenere le mani calde e
l'organizzazione dei turni di lavoro.
Definizioni: Linee guida per la sicurezza
Valore di emissione delle vibrazioni (ah)
ah,D =
Il livello di emissione di vibrazioni riportato in
questa scheda informativa è stato misurato
secondo un test standard specificato dalla norma
EN 60745 e può essere usato per confrontare fra
loro due utensili. Esso può essere usato per una
valutazione preliminare dell'esposizione.
m/s² 3,5
m/s² 1,5
Fusibili:
Europa
utensili a 230 V
10 ampère, rete
solo GB & Irlanda
utensili a 230 V
13 Ampères, sulle prese
solo GB & Irlanda
utensili a 115 V
16 ampère, rete
Le definizioni seguenti descrivono il livello di
criticità di ciascuna indicazione. Leggere il
manuale e prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: Indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: Indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
43
I TA L I A N O
ATTENZIONE: Indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
ATTENZIONE: Utilizzato senza il
simbolo di allarme sicurezza indica una
situazione potenzialmente pericolosa
che, se non viene evitata, potrebbe
risultare in danni alla proprietà.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Norme generali di sicurezza
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di
lesioni personali, leggere attentamente
il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla sicurezza degli
elettroutensili
AVVERTENZA: Leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni
relative alla sicurezza. La mancata
osservanza di avvertenze e istruzioni
può provocare scosse elettriche,
incendi e/o lesioni personali gravi.
Dichiarazione CE di conformità
D21441
DEWALT dichiara che questi elettroutensili sono
stati costruiti in conformità alle norme: 98/37CE
(fino al 28 dicembre 2009), 2006/42/CE (a partire
dal 29 dicembre, 2009), 2004/108/CE, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all'indirizzo qui sotto o consultare il retro del
presente manuale.
La responsabilità della compilazione della scheda
tecnica è stata affidata al sottoscritto, il quale
rende questa dichiarazione a nome di DEWALT.
Horst Großmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germania
1-9-2007
44
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni
per riferimento futuro
Il termine "elettroutensile" utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli elettroutensili
alimentati da rete (tramite cavo), sia a quelli
alimentati a batteria (cordless).
1 Sicurezza dell'ambiente di lavoro
a Mantenere l'ambiente di lavoro pulito e ben
illuminato. Gli ambienti disordinati o bui
favoriscono gli incidenti.
b Non utilizzare elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad esempio in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
generano scintille che possono provocare
l'accensione di polvere o fumi.
c Durante l'uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trova nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2 Sicurezza dal punto di vista elettrico
a Le spine dell'elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare mai
la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per ridurre il
rischio di scosse elettriche evitare di modificare
le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b Evitare il contatto delle parti del corpo con
superfici collegate a terra, quali condotti,
I TA L I A N O
radiatori, fornelli e frigoriferi. Se il proprio
corpo è collegato a terra, il rischio di scosse
elettriche aumenta.
c Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all'umidità. L'ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l'elettroutensile. Tenere il cavo al
riparo da calore, olio, spigoli o parti in
movimento. Se il cavo è danneggiato o
impigliato, il rischio di scosse elettriche aumenta.
e Durante l'uso dell'elettroutensile in ambienti
esterni, utilizzare una prolunga adatta
all'uso esterno. Per ridurre il rischio di scosse
elettriche, utilizzare un cavo adatto ad ambienti
esterni.
f Se è inevitabile l'uso di un elettroutensile in
una zona umida, usare una fonte di corrente
protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L'uso di un interruttore differenziale
riduce i rischi di scosse elettriche.
3 Sicurezza personale
a Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione a
quello che si sta facendo e utilizzare il buon
senso. Non utilizzare un elettroutensile se si
è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o
medicinali. Un solo attimo di distrazione
durante l'uso di tali elettroutensili potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari. L'uso di
protezioni antinfortunistiche quali mascherine
per la polvere, scarpe antiscivolo, elmetti o
cuffie protettive, in condizioni opportune
consente di ridurre le lesioni personali.
c Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l'interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l'utensile. Se
gli elettroutensili vengono trasportati tenendo il
dito sull'interruttore o collegati alla rete elettrica
con l'interruttore nella posizione on, il rischio di
incidenti aumenta.
d Prima di accendere l'elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli di
regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell'elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e Prestare attenzione a non perdere
l'equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti. In
questo modo si detiene un maggiore controllo
sull'elettroutensile nelle situazioni impreviste.
f Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in
movimento.
g Se la dotazione comprende dispositivi per il
collegamento di sistemi di estrazione e
raccolta della polvere, collegarli e utilizzarli
in modo corretto. La raccolta della polvere
può ridurre i pericoli legati alla polvere.
4 Uso e manutenzione dell'elettroutensile
a Non forzare l'elettroutensile. Utilizzare
l'elettroutensile adatto alla situazione.
L'elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b Non utilizzare l'elettroutensile se
l'interruttore non consente di accenderlo e
spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile che non
possa essere controllato con l'interruttore è
pericoloso e deve essere riparato.
c Disconnettere la presa dalla fonte di corrente
e/o dal il blocco batteria dell'elettroutensile
prima di effettuare qualsiasi tipo di
regolazione, prima di cambiare accessori
o riporre l'elettroutensile. Tali misure di
sicurezza preventive riducono il rischio di
accensione accidentale dell'elettroutensile.
d Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l'uso da
parte di persone che hanno poca familiarità
con l'elettroutensile e con le presenti
istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi
nelle mani di persone non addestrate.
e Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi siano
errori di allineamento o grippaggio delle
45
I TA L I A N O
parti in movimento, parti rotte e altre
situazioni che potrebbero influire sull'uso
dell'elettroutensile. In caso di danni, riparare
l'elettroutensile prima dell'uso. Molti incidenti
sono provocati da elettroutensili su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio
con bordi affilati riduce le probabilità di grippaggio
e facilita il controllo.
g Utilizzare l'elettroutensile, gli accessori, gli
utensili da taglio e così via secondo le
presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L'uso dell'elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5 Riparazioni
a Fare riparare l'elettroutensile solo ed
esclusivamente da personale specializzato e
solo impiegando pezzi di ricambio originali.
In tal modo la sicurezza dell'elettroutensile sarà
garantita.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per i trapani
• Indossare la protezione per le orecchie
durante l’utilizzo. L’esposizione al rumore può
causare danni all’udito.
● Utilizzare le impugnature ausiliarie in
dotazione con l'elettroutensile. La perdita di
controllo può causare lesioni personali.
● Eseguendo lavori in cui l’utensile da taglio
può entrare in contatto con linee elettriche
nascoste o con il cavo di alimentazione,
afferrare l’elettroutensile tramite le apposite
impugnature isolanti. In caso di contatto con
una linea sotto tensione anche le parti metalliche
dell’elettroutensile vengono sottoposte a
tensione provocando una scossa elettrica.
Etichette sul dispositivo
Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Altri rischi
L'adozione delle norme di sicurezza pertinenti
e l'installazione di dispositivi di sicurezza non
consentono comunque di eliminare tutti i rischi
correlati,
ovvero:
● Diminuzione dell'udito.
● Rischio di lesioni personali a causa della
proiezione di schegge.
● Rischio di ustioni a causa del riscaldamento
degli accessori durante l’uso.
● Rischio di lesioni personali a causa dell’uso
prolungato.
● Rischio di schiacciamento delle dita durante la
sostituzione degli accessori.
● Rischi per la salute causati dall'inalazione
di polveri generate da lavori eseguiti su
calcestruzzo e/o muratura.
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Perforatrice a rotazione
1 Impugnatura laterale
1 Asta profondità
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
● Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
● Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l'utensile.
Descrizione (fig. A)
AVVERTENZA: Non alterare
l'elettroutensile o le sue parti.
Diversamente, si potrebbero provocare
danni o infortuni.
Uso previsto
La vostra perforatrice a rotazione D21441 è stato
studiato per impieghi professionali di avvitatura
e foratura.
Non utilizzare in condizioni di umidità o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
46
I TA L I A N O
Questo trapano è un elettroutensile professionale.
Non lasciare che i bambini entrino in contatto con
l’utensile. È necessaria una supervisione quando
questo utensile è usato da personale inesperto.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Pulsante di bloccaggio interruttore
3 Comando reversibilità
4 Selettore velocità I - II
5 Impugnatura laterale
6 Asta di profondità regolabile
7 Mandrino autoserrante
8 Ghiera
Bloccaggio senza chiavi
Il mandrino autoserrante impegna a trapano fermo.
La bussola del mandrino può essere facilmente
girata con una mano, tenendo il trapano con l'altra.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio
a disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60745, perciò non è richiesta
la messa a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato,
è necessario sostituirlo con un cavo apposito
disponibile presso il centro di assistenza di
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest'ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l'alimentazione elettrica
dell'apparecchio (vedere le caratteristiche
tecniche). La dimensione minima del conduttore è
1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il
cavo per l'intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
AVVERTENZA: Prima di effettuare il
montaggio o la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di
alimentazione.
Inserimento e rimozione della punta (fig. A)
● Aprire il mandrino ruotando il manicotto (8) in
senso antiorario e infilare il codolo della punta.
● Inserire fino a battuta la punta nel mandrino e
tenerla sollevata leggermente mentre si serra in
posizione.
● Serrare fermamente ruotando il manicotto in
senso orario.
● Per togliere la punta procedere in ordine inverso.
Montaggio dell’impugnatura laterale (fig. A)
L'impugnatura laterale (5) può essere adattata sia
all'uso con la mano destra che a quello con la
mano sinistra.
AVVERTENZA: Utilizzare sempre il
trapano con l'impugnatura laterale
montata.
● Allentare l'impugnatura laterale.
● Per chi è destro: far scivolare il morsetto
circolare dell'impugnatura sul collare
posizionando l'impugnatura a sinistra.
● Per chi è mancino: far scivolare il morsetto
circolare dell'impugnatura sul collare
posizionando l'impugnatura a destra.
● Farla ruotare nella posizione desiderata e
stringerla agendo sull'impugnatura.
Regolazione della profondità di foratura (fig. B)
● Inserire la punta richiesta nel mandrino.
● Allentare l'impugnatura laterale (5).
● Inserire l'asta di profondità regolabile (6)
attraverso il foro praticato sul morsetto
dell'impugnatura laterale.
● Regolare la profondità di foratura come
descritto.
● Serrare l'impugnatura laterale.
47
I TA L I A N O
Comando reversibilità (fig. A)
● Per selezionare il senso di rotazione richiesto
(rotazione sinistrorsa o destrorsa) si utilizzi
l'apposito selettore di reversibilità (3).
AVVERTENZA: Attendere sempre che
il motore sia completamente fermo
prima di invertire il senso di rotazione.
Selettore velocità I - II (fig. C)
L'elettroutensile è dotato di un selettore con
cambio a due velocità (4) che consente di variare
sia la velocità che la coppia.
● Lasciare il variatore di velocità e selezionare la
posizione richiesta. L’operazione è eseguibile
quando il trapano è disinserito o gira a vuoto. Il
selettore deve trovarsi sempre in
corrispondenza della freccia sulla scatola degli
ingranaggi:
1 Velocità bassa/coppia maggiore (fori di grosse
dimensioni, avvitamento viti grosse)
2 Velocità alta/coppia minore (fori piccoli, foratura
nel legno)
Per il regime del motore consultare le specifiche
tecniche.
• Non effettuare il cambio se il motore gira a tutta
velocità o durante l'utilizzo.
Smontaggio del mandrino (fig. D & E)
● Aprire per quanto possibile le ganasce del
mandrino.
● Inserire un cacciavite nel mandrino e togliere la
vite di fissaggio del mandrino (9) svitandola in
senso orario.
● Fissare una chiave per brugole nel mandrino e
colpirla con un martello nel modo illustrato.
Istruzioni per l'uso
AVVERTENZA:
● Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
● Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
48
● Non esercitare una pressione eccessiva
sull'utensile. La pressione eccessiva
non solo non aumenta la velocità di
foratura ma diminuisce anche la durata
dell'utensile.
Prima del funzionamento:
● Inserire il tipo di punta più adatto.
● Segnare il punto di foratura.
Accensione e spegnimento (fig. A)
● Per mettere in funzione l'utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell'utensile.
● Se necessario, premere il pulsante di
bloccaggio (2) per mantenere acceso il motore
senza tener premoto l'interruttore. La funzione
di bloccaggio può essere attivata solo se il
motore funziona a tutta velocità e senza la
reversibilità.
● Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.
● Per fermare l'utensile, disattivando la funzione
di bloccaggio, premere brevemente e rilasciare
l'interruttore. A lavoro ultimato e prima di
disinserire la spina posizionare sempre
l'interruttore in "spento".
Foratura con rotazione (fig. A)
● Premere l'interruttore (1).
Avvitatura/svitatura
● Selezionare il senso di rotazione richiesto.
● Premere l'interruttore (1).
Manutenzione
Il vostro elettroutensile DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per ottenere prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell'utensile e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di
lesioni, spegnere l'elettroutensile e
scollegarlo dalla sorgente di
alimentazione prima di inserire o
rimuovere accessori, prima di regolare
I TA L I A N O
o cambiare le impostazioni o prima di
eseguire riparazioni. Verificare che
l'elettroutensile sia spento. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
personali, si consiglia di utilizzare
soltanto accessori raccomandati da
DEWALT.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non
è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento con i
rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la raccolta
differenziatan.
Pulizia
AVVERTENZA: Soffiare via lo sporco e
la polvere dall'alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l'accumulo di sporco sia all'interno che
intorno alle prese d'aria. Indossare
occhiali di sicurezza e maschera antipolvere approvati per eseguire questa
procedura.
AVVERTENZA: Non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dell'utensile. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire le
summenzionate parti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e con
un sapone delicato. Non lasciare mai
che un liquido penetri all'interno dello
strumento e non immergere mai alcuna
parte dello strumento in un liquido.
La raccolta differenziata di prodotti usati e
imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati
aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del servizio
post-vendita e i contatti, è disponibile su Internet
all’indirizzo www.2helpU.com.
Accessori opzionali
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
AVVERTENZA: Poiché accessory
diversi da quelli offerti da DEWALT non
sono stati testati con questo prodotto, il
loro uso con l'utensile potrebbe essere
pericoloso. Per ridurre il rischio di lesioni
49
I TA L I A N O
GARANZIA
• GARANZIA DI SODDISFAZIONE
30 GIORNI SENZA RISCHI •
Se non si è del tutto soddisfatti delle
prestazioni dello strumento DEWALT, è
possibile restituirlo al luogo di acquisto
entro 30 giorni, completo come all’acquisto,
per ottenere un rimborso completo o una
sostituzione. È necessario mostrare una prova
di acquisto.
• CONTRATTO DI ASSISTENZA GRATUITA
PER UN ANNO •
Nei 12 mesi successivi all’acquisto, la
manutenzione e la riparazione dello strumento
DEWALT vengono eseguite gratuitamente da
agenti per le riparazioni autorizzati DEWALT.
È necessario mostrare una prova di acquisto.
Sono comprese la manodopera e le parti
di ricambio degli elettroutensili. Accessori
esclusi.
• GARANZIA COMPLETA DI UN ANNO •
Se il prodotto DEWALT risulta difettoso a
causa dei materiali o della manodopera, è
garantita la sostituzione gratuita di tutte le
parti difettose o, a discrezione dell’azienda, la
sostituzione gratuita dell’unità per un periodo
di 12 mesi dalla data di acquisto, alle seguenti
condizioni:
• Il prodotto non è stato utilizzato in modo
scorretto.
• Non sono state tentate riparazioni da
parte di persone non autorizzate.
• È stata fornita una prova d’acquisto.
Questa garanzia è offerta in aggiunta ai
diritti garantiti ai consumatori.
Per conoscere l’ubicazione dell’agente per
le riparazioni DEWALT autorizzato di zona,
telefonare al numero indicato sulla copertina
posteriore del manuale. In alternativa, un
elenco degli agenti per le riparazioni autorizzati
DEWALT, con i dettagli completi del servizio
post-vendita, è disponibile su Internet
all’indirizzo www.2helpU.com.
50
NEDERLANDS
BOORMACHINE D21441
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Het trillingsemissieniveau dat is aangegeven in dit
informatieblad is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test zoals aangegeven in
EN 60745 en deze kan gebruikt worden om
verschillende stukken gereedschap met elkaar te
vergelijken. Het kan gebruikt worden voor een
voorlopige vaststelling van blootstelling.
Technische gegevens
D21441
Spanning
V 230
Opgenomen vermogen
W 770
Toerental, onbelast
1e versnelling
2e versnelling
Boorcapaciteit
in staal/hout/beton
Spindel schroefdraad
min-1 0 - 1,100
min-1 0 - 2,700
mm 13/35/UNF 1/2" x 20
Kraagdiameter
mm 43
Boorhouder opnamecapaciteit
mm 13
Gewicht
kg 2,3
Geluidsniveau volgens EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2:
Geluidsdruk (LpA)
dB(A) 89
Onzekerheid (KpA)
dB(A) 3
Geluidsvermogen (LWA)
dB(A) 94
Onzekerheid (KWA)
dB(A) 3
Totale trillingswaarden (triaxale vectorsom)
bepaald volgens EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2:
Trillingsafgifte (ah)
ah,D =
Onzekerheid K =
m/s² 3,5
m/s² 1,5
WAARSCHUWING:
● Het aangegeven trillingsemissieniveau
vertegenwoordigt de belangrijkste
toepassingen van het gereedschap.
Maar als het gereedschap wordt
gebruikt voor andere toepassingen, met
verschillende accessoires of als het niet
goed wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit kan
het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
● Een schatting van het blootstellingsniveau
voor trilling moet ook rekening houden
met hoe vaak het gereedschap
uitgeschakeld is of wanneer het
gereedschap wel aan staat maar niet
daadwerkelijk gebruikt wordt. Dit kan
het blootstellingsniveau aanzienlijk
verlagen over de hele werkperiode.
● Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
Zekeringen:
Europa
230 V machines
10 A
Verenigd Koninkrijk en Ierland 230 V machines
13 Ampere, in stekkers
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
Verenigd Koninkrijk en Ierland 115 V machines
16 A
51
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
VOORZICHTIG: Indien gebruikt zonder
het veiligheidsalarmsymbool wijst dit op
een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien niet vermeden, kan leiden tot
schade aan eigendommen.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Horst Großmann
Vice-president Techniek en Productontwikkeling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Duitsland
1-9-2007
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING: lees de
handleiding met instructies om de kans
op letsels te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrische werktuigen
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Geen acht slaan op de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel.
EG-Verklaring van overeenstemming
D21441
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines
in overeenstemming zijn met: 98/37/EG (tot 28
december 2009), 2006/42/EG (vanaf 29 december
2009), 2004/108/EG, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor het
samenstellen van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies
voor later gebruik
De term 'elektrisch gereedschap' in de
waarschuwingen verwijst naar uw elektrische
gereedschap met netvoeding (met snoer) of
accugedreven (snoerloos) elektrisch gereedschap.
1 Veiligheid van het werkgebied
a Houd het werkgebied schoon en zorg voor
goede verlichting. Rommelige of donkere
plekken vragen om ongelukken.
b Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
Elektrische werktuigen creëren vonken
waardoor stof of dampen vuur kunnen vatten.
c Houd kinderen en omstanders op een
afstand tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig. Verstrooidheid kan leiden
tot verlies van controle over het werktuig.
2 Elektrische veiligheid
a Stekkers van elektrische werktuigen mogen
alleen worden gebruikt in een geschikt
stopcontact. Pas de stekker op geen enkele
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers
met een geaard elektrisch werktuig.
52
NEDERLANDS
b
c
d
e
f
Ongemodificeerde stekkers en bijpassende
stopcontacten verminderen het risico van
elektrische schokken.
Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik het
snoer nooit om een elektrisch werktuig te
verplaatsen, te slepen of de stekker uit het
stopcontact te trekken. Houd het snoer uit
de buurt van hitte, olie, scherpe kanten of
bewegende delen. Beschadigde of verwarde
snoeren verhogen het risico van een elektrische
schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten bedient,
gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik in de open lucht. Het gebruik
van een snoer dat geschikt is voor gebruik in de
open lucht, vermindert het risico van een
elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats niet kan
worden vermeden, gebruik dan een voeding
beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van een
RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3 Persoonlijke veiligheid
a Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik uw
gezond verstand als u elektrische werktuigen
gebruikt. Gebruik geen elektrische werktuigen
als u moe of onder de invloed van drugs,
alcohol of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig letsel.
b Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het gebruik
van veiligheidsuitrustingen zoals een stofmasker,
antislip-veiligheidsschoenen, een helm of
gehoorbescherming, vermindert de kans op
letsels.
c Vermijd dat het werktuig onopzettelijk start.
Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand
'uit' is voordat u aansluit op de stroombron
en/of accu bij het opnemen of verdragen van
het gereedschap. Als u elektrische werktuigen
met uw vinger op de schakelaar verplaatst, of
een elektrisch werktuig aansluit met de
schakelaar al aan, kan dit ongevallen tot gevolg
hebben.
d Verwijder alle afstelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische werktuig aanzet.
Een moersleutel of afstelsleutel die nog vastzit
aan een draaiend onderdeel van het elektrische
werktuig, kan tot letsels leiden.
e Reik niet te ver. Sta stevig op de grond en
behoud voortdurend uw evenwicht. Hierdoor
hebt u in onverwachte omstandigheden een
betere controle over het elektrische werktuig.
f Draag geschikte kleding. Draag geen losse
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding
en handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Losse kleding, sieraden of lang
haar kunnen vastraken in bewegende
onderdelen.
g Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de
verbinding van voorzieningen voor stofafvoer
en stofverzameling, zorg dan ervoor dat ze
aangesloten zijn en op de juiste manier
worden gebruikt. Stofverzameling kan aan stof
gerelateerde gevaren beperken.
4 Het gebruik en onderhoud van elektrische
werktuigen
a Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig voor
uw toepassing. Het gereedschap zal zijn werk
beter en veiliger doen tegen de snelheid
waarvoor het is bedoeld.
b Gebruik het elektrische werktuig niet als de
schakelaar het niet in- en uitschakelt. Elk
werktuig dat niet met de schakelaar kan worden
bediend, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
c Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische gereedschap
voordat u aanpassingen aanbrengt,
accessoires verwisselt of elektrisch
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
53
NEDERLANDS
dat het elektrische werktuig toevallig wordt
geactiveerd.
d Bewaar elektrische werktuigen die niet
worden gebruikt buiten het bereik van
kinderen en laat mensen die niet vertrouwd
zijn met het elektrische werktuig of met deze
instructies het elektrische werktuig niet
gebruiken. Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk
in de handen van onervaren gebruikers.
e Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of vastlopen
van beweegbare delen, gebroken
onderdelen of een andere omstandigheid
die de werking van het elektrische werktuig
kan beïnvloeden. Als het elektrische
werktuig beschadigd is, laat dit dan
repareren voordat u het gebruikt. Veel
ongevallen worden veroorzaakt door slecht
onderhouden elektrische werktuigen.
f Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met de
werkomstandigheden en het uit te voeren
werk. Het gebruik van het elektrische werktuig
voor handelingen die afwijken van die waarvoor
het werktuig bedoeld is, zou een gevaarlijke
situatie tot gevolg kunnen hebben.
5 Service
a Laat het gereedschap alleen repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en
alleen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid
van het gereedschap in stand blijft.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor boren
• Draag gehoorbescherming tijdens het
boren. Blootstelling aan geluid kan leiden tot
gehoorverlies.
● Gebruik de handgrepen die met de machine
worden meegeleverd. Het niet in bedwang
kunnen houden van de machine kan leiden tot
lichamelijk letsel.
54
● Houd de machine alleen aan de geïsoleerde
greepvlakken vast als u werkzaamheden
uitvoert waarbij het zaagblad verborgen
stroomleidingen of de eigen machinekabel
kan raken. Het contact met een onder
spanning staande leiding zet ook de zichtbare
metalen machinedelen onder spanning en leidt
tot een elektrische schok.
Labels op het gereedschap
De volgende pictogrammen worden afgebeeld op
het gereedschap:
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Restrisico's
Ondanks de van toepassing zijnde
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde restrisico's
aanwezig.
Dit zijn:
● Gevaar voor gehoorbeschadiging.
● Gevaar voor lichamelijk letsel door
rondvliegende deeltjes.
● Gevaar voor brandwonden door accessoires
die tijdens gebruik heet worden.
● Gevaar voor lichamelijk letsel door langdurig
gebruik.
● Gevaar voor klemmen van de vingers bij het
verwisselen van het accessoire.
● Gezondheidsrisico door het inademen van stof,
met name bij het werken in steen, beton en/of
metselwerk.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boormachine
1 Zijhandgreep
1 Diepte-aanslag
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
● Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
● Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
NEDERLANDS
Beschrijving (fig. A)
WAARSCHUWING: Verander nooit het
elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
Gebruik volgens bestemming
Uw boormachine D21441 is ontworpen voor
professioneel boren en schroeven.
Niet gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze boormachine is een professioneel
gereedschap. Houd het gereedschap uit de
nabijheid van kinderen. Toezicht is vereist als
onervaren bedieners dit gereedschap gebruiken.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar
toerental
2 Blokkeerknop
3 L/R-schakelaar
4 Mechanische toerenomschakelaar
5 Zijhandgreep
6 Diepte-aanslag
7 Snelspanboorhouder
8 Tandkrans
Automatische spindelblokkering
De automatische spindelblokkering wordt bij het
uitschakelen van de boormachine geactiveerd.
De kraag kan gemakkelijk met een hand worden
gedraaid terwijl met de andere hand de
boormachine wordt vastgehouden.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
WAARSCHUWING: Haal vóór het
monteren en instellen altijd de stekker
uit het stopcontact.
Plaatsen en verwijderen van een boortje of
schroevedraaierbit (fig. A)
● Open de boorhouder door de kraag (8) linksom
te draaien en plaats het boortje of de
schroevedraaierbit.
● Plaats het boortje of de schroevedraaierbit zo
ver mogelijk in de boorhouder. Trek het boortje
of de bit daarna iets terug.
● Klem het boortje of de bit stevig vast door de
kraag rechtsom te draaien.
● Ga voor het verwijderen van het boortje in
omgekeerde volgorde te werk.
Aanbrengen van de zijhandgreep (fig. A)
De zijhandgreep (5) kan worden gemonteerd voor
linkshandige of rechtshandige gebruikers.
WAARSCHUWING: Zorg altijd voor
een juiste bevestiging van de
zijhandgreep.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60745;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de DEWALTonderhoudsafdeling.
● Draai de zijhandgreep los.
● Voor rechtshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de linkerkant van de machine
en schuif de klem over de kraag achter de
boorhouder.
● Voor linkshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de rechterkant van de
machine en schuif de klem over de kraag achter
de boorhouder.
● Draai de handgreep in de gewenste stand en
zet hem vast.
55
NEDERLANDS
Instellen van de boordiepte (fig. B)
● Plaats het juiste boortje in de boorhouder.
● Draai de zijhandgreep (5) enkele slagen los.
● Plaats de diepte-aanslag (6) in het gat in de
klem van zijhandgreep.
● Stel de gewenste boordiepte in zoals afgebeeld.
● Zet de zijhandgreep vast.
L/R-schakelaar (fig. A)
● Stel de gewenste draairichting in met behulp
van de L/R-schakelaar (3).
WAARSCHUWING: Wijzig de
draairichting uitsluitend als de machine
volledig stilstaat.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. C)
Uw machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar (4) waarmee de verhouding
tussen toerental en koppel kan worden gewijzigd.
● Laat de schakelaar voor elektronisch regelbaar
toerental los en kies de gewenste stand bij
stilstaande of onbelast draaiende motor.
De schakelaar moet altijd recht tegenover de
pijl op het motorhuis staan:
1 lage snelheid/hoog koppel (boren van grote
gaten, in- en uitdraaien van grote schroeven)
2 hoge snelheid/laag koppel (boren van kleinere
gaten, boren in hout)
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
• Verdraai de schakelaar niet bij volle belasting of
tijdens het gebruik.
Verwijderen van de boorhouder (fig. D & E)
● Open de boorhouder zover mogelijk.
● Steek een schroevendraaier in de boorhouder
en verwijder de borgschroef (9) door deze
rechtsom te draaien.
● Klem een inbussleutel in de boorhouder en tik
met een hamer op de sleutel.
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING:
● Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
56
● Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
● Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
Voor gebruik:
● Plaats het juiste boortje.
● Markeer de plaats waar het gat moet worden
geboord.
In- en uitschakelen (fig. A)
● Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
● Druk, indien gewenst, op de blokkeerknop (2)
voor continu bedrijf en laat de schakelaar los.
De blokkeerknop werkt alleen met de L/Rschakelaar in de R-stand en op volle snelheid.
● Stop de machine door de schakelaar los te
laten.
● Schakel het continu bedrijf uit door de
schakelaar kort in te drukken en deze meteen
weer los te laten. Schakel altijd de machine uit
wanneer het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Boren (fig. A)
● Druk op de schakelaar (1).
In- en uitdraaien van schroeven
● Kies de gewenste draairichting.
● Druk op de schakelaar (1).
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine
garanderen een hoge levensduur.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Om het risico van
letsel te beperken: schakel het
gereedschap uit en ontkoppel het van
de voeding voordat u toebehoren
aanbreng of verwijdert, het gereedschap
instelt of verandert, of reparaties
uitvoert. Wees ervan verzekerd dat de
machine is uitgeschakeld. Het per
ongeluk opstarten kan leiden tot
lichamelijk letsel.
WAARSCHUWING:
Omdat hulpstukken, behalve die
aangeboden door DEWALT, niet zijn
getest met dit product, kan het gebruik
ervan met dit werktuig gevaarlijk zijn.
Om het risico van letsel te beperken,
mogen uitsluitend hulpstukken worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Milieubescherming
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval. Dit
product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
met droge lucht uit de behuizing als vuil
zich zichtbaar opstapelt in en rond de
ventilatieopeningen. Draag een
goedgekeurde oogbescherming en
goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Nooit
oplosmiddelen of andere scherpe
chemicaliën gebruiken om niet-metalen
onderdelen van het werktuig te reinigen.
Deze chemische stoffen kunnen het
materiaal gebruikt in deze onderdelen
verzwakken. Gebruik een doek die alleen
met water en een milde zeep is
bevochtigd. Laat nooit een vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten die
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om
van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw product
terugbrengen naar elke erkende reparateur die hem
voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
57
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN GEEN RISICO
TEVREDENHEIDSGARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine, om welke reden
dan ook, niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, brengt u de machine dan compleet
zoals bij de aankoop en binnen de 30 dagen
terug naar het erkend DEWALT verkooppunt
waar u het toestel heeft gekocht, samen
met uw aankoopbewijs. U ontvangt een
nieuw toestel of het aankoopbedrag wordt
terugbetaald.
• EEN JAAR GRATIS SERVICECONTRACT •
Als u onderhoud of service nodig hebt voor
uw DEWALT werktuig binnen de 12 maanden
na uw aankoop, zal dit gratis worden geleverd
bij een bevoegde DEWALT reparateur. U
dient een aankoopbewijs voor te leggen. Dit
omvat werkuren en vervangingsonderdelen
voor elektrisch gereedschap. Dit omvat geen
toebehoren.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product gebreken vertoont
die te wijten zijn aan slechte materialen
of vakmanschap binnen 12 maanden
na aankoop, garanderen wij dat we alle
defectieve onderdelen gratis zullen vervangen
of, naar onze keuze, de eenheid gratis zullen
vervangen mits:
• Het product niet verkeerd werd gebruikt.
• Onbevoegde personen niet getracht
hebben herstellingen uit te voeren.
• Bewijs van aankoop is geleverd. Deze
garantie wordt aangeboden als een extra
voordeel en vormt een aanvulling op de
wettelijke rechten van klanten.
Voor het adres van uw dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur verwijzen we
naar het telefoonnummer op de achterzijde
van deze handleiding. Of u kunt een lijst
met bevoegde DEWALT reparateurs en alle
gegevens over onze herstellingsdienst en
contactinformatie vinden op www.2helpU.
com.
58
NORSK
ROTASJONSBOR D21441
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Ustrålingsnivået ved vibrasjon, som er angitt i
denne informasjonen, er blitt målt i henhold til en
standardisert test ved EN 60745 og kan benyttes
når det gjelder å sammenligne et verktøy med et
annet. Det kan gjerne benyttes som et første skritt
når det gjelder å vurdere risikoen.
Tekniske data
D21441
Spenning
V 230
Motoreffekt
W 770
Turtall, ubelastet
1. gear
2. gear
min-1 0 - 1,100
min-1 0 - 2,700
Maksimal borekapasitet i
stål/tre/betong
mm 13/35/-
Chuck-spindel størrelse gjenger
UNF 1/2" x 20
Diameter krage
mm 43
Maksimal kapasitet chuck
mm 13
Vekt
kg 2,3
Lydtrykknivå i henhold til EN 60745-1;
EN 60745-2-1; EN 60745-2-2:
Lydtrykk (LpA)
dB(A) 89
Usikkerhet (KpA)
dB(A) 3
Lydeffekt (LWA)
dB(A) 94
Usikkerhet (KWA)
dB(A) 3
Totale vibrasjonsverdier (triaksvektor sum) bestemt
i samsvar med EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2:
Vibrasjonsemisjonsverdi (ah)
ah,D =
Usikkerhet K =
m/s² 3,5
m/s² 1,5
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
Storbritannia & Irland
230 V verktøy
13 ampere, i støpsler
Storbritannia & Irland
115 V verktøy
16 Ampere, nettspenning
ADVARSEL:
● Det utstrålingsnivået ved vibrasjon, som
er oppgitt, representerer det verktøyet i
hovedsaken blir brukt til. Hvis verktøyet
derimot tas i bruk på andre områder
med forskjellig utstyr eller dårlig
vedlikehold, vil utstrålingesnivået
muligens avvike. Dette vil kunne øke
utstrålingsnivået betydelig mens
arbeidet pågår.
● En beregning av utstrålingsnivået ved
vibrasjon bør også ta i betraktning den
tiden verktøyet er slått av eller når det
går på tomgang og ikke er i bruk. Dette
vil nok redusere utstrålingsnivået
betydelig så lenge arbeidet pågår.
● Identifiser ekstra sikkerhetstiltak som
kan gi operatøren bedre beskyttelse fra
virkning av vibrasjon, slike som: hold
vedlike verktøyet og tilleggsutstyret,
hold hendene varme, organiser
arbeidsmønstret.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken
og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
59
NORSK
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
Sikkherhetsveiledning
FORSIKTIG: Når dette brukes uten
sikkerhetsvarselsymbolet, foreligger det
en potensielt farlig situasjon som, hvis
den ikke unngås, kan føre til materiell
skade.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Samsvarserklæring
D21441
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyene er
konstruert i henhold til: 98/37EF (inntil 28. des. 2009),
2006/42/EF (fra og med 29. des. 2009),
2004/108/EF, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Undertegnede er ansvarlig for alle tekniske data og
stadfester denne erklæringen på vegne av DEWALT.
Horst Großmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Tyskland
1-9-2007
60
ADVARSEL: Les bruksanvisningen for
å redusere skaderisikoen.
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og all
anvisningene. Følges ikke advarslene
og anvisningene, kan dette resultere i
elektrisk støt, brann og/eller alvorlig
skade.
Oppbevar alle advarsler og anvisninger for
senere bruk
Begrepet "elektrisk verktøy" i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1 Sikkerhet på arbeidsstedet
a Arbeidsstedet skal være rent og godt belyst.
Rotete eller mørke områder øker faren for
ulykker.
b Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøy produserer
gnister som kan antenne støv eller gass.
c Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøy.
Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll.
2 Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
a Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk
ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
NORSK
d Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk
ikke ledningen til å bære, dra eller frakople
det elektriske verktøyet. Hold ledningen på
god avstand fra varme, olje, skarpe kanter
eller bevegelige deler. Skadde eller
sammenviklede ledninger øker faren for
elektrisk støt.
e Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av
ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f Hvis du må bruke et elektrisk verktøy
i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med
jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter
reduserer faren for elektrisk støt.
3 Personsikkerhet
a Vær oppmerksom, følg med på det du gjør,
og bruk sunn fornuft når du bruker et
elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern
der det trengs, reduserer faren for personskade.
c Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår
på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel
som er festet til en roterende del i det elektriske
verktøyet, kan forårsake personskade.
e Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre
kontroll over det elektriske verktøyet hvis det
skulle oppstå en uventet situasjon.
f Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse
at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte.
Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som
er forbundet med støv.
4 Bruk og behandling av elektriske verktøy
a Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med
den hastigheten som er det konstruert for.
b Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det
ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy
som ikke kan styres med bryteren, er farlig og
må repareres.
c Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta
batteripakken ut av det elektriske verktøyet,
før du foretar justeringer, bytter tilbehør
eller legger det bort til oppbevaring. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren
for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for
barn, og la ikke personer som ikke er kjent
med verktøyet eller disse anvisningene,
bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige
i hendene på ukyndige brukere.
e Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som kan
påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet
er skadet, skal det repareres før bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
elektriske verktøy.
f Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og
rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy
med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere
bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere
å håndtere.
g Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være farlig
å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
61
NORSK
5 Service
a Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av
kvalifisert personell og kun med originale
reservedeler. Dette forsikrer at elektroverktøyets
sikkerhet opprettholdes.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for driller
• Bruk hørselsvern under drilling. Eksponering
mot støy kan føre til tap av hørsel.
● Bruk hjelpehåndtakene som fulgte med
verktøyet. Hvis du mister kontrollen over
verktøyet, kan det resultere i helseskader.
● Hold maskinen kun på de isolerte gripeflatene,
hvis du utfører arbeid der skjæreverktøyet
kan treffe på skjulte strømledninger eller
den egne maskinledningen. Kontakt med en
spenningsførende ledning setter også
maskinens metalldeler under spenning og fører
til elektriske støt.
Markeringer på verktøyet
De følgende bildene er vist på verktøyet:
Les brukerhåndboken før bruk.
Andre farer
Selv om du følger de relevante sikkerhetsforskrifter
og bruker sikkerhetsanordningene, er det visse
farer som ikke kan unngås.
Disse er:
● Hørselsskader.
● Risiko for personskade på grunn av flyvende
partikler.
● Risiko for brannskade på grunn av at tilbehøret
blir varmt under bruk.
● Risiko for personskade på grunn av langvarig
bruk.
● Fare for å klemme fingrene når tilbehør skiftes.
● Helseskader som følge av innånding av støv
som oppstår ved arbeid med betong og/eller
murstein.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Rotasjonsbor
1 Sidehåndtak
1 Dybdeanlegg
62
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
● Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er
blitt skadet under transporten.
● Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
skal aldri modifiseres, ellers kan det
oppstå materiell skade eller personskade.
Bruksområder
Rotasjonsbor D21441 er utformet for profesjonell
boring og skrutrekking.
Skal ikke brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Denne bormaskinen er et profesjonelt verktøy.
La ikke barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når
uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Låseknapp
3 Forover/bakover-skyvebryter
4 To-gear velger
5 Sidehåndtak
6 Dybdejustering
7 Selvspennende chuck
8 Chuckring
automatisk spindellås
Den automatiske spindellåsen tilkobles når
maskinen er skrudd av.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60745. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
NORSK
Hvis tilførselssnoren i dette elektroverktøyet er
skadet må den skiftes ut av en spesialutformet
snor som er tilgjengelig fra DEWALT
-serviceavdelingen.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Den minste lederstørrelsen er 1,5 mm². Hvis du
bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen
helt av først.
● Før dybdejusteringsstangen (6) gjennom hullet i
sidehåndtak-klemmen.
● Juster boredybden som angitt.
● Skru fast sidehåndtaket.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. A)
● Høyre/venstregange velges ved hjelp av
bryteren for høyre/venstregange (3) (se pilen på
maskinen).
ADVARSEL: Vent alltid til motoren har
stanset helt før rotasjonsretningen
endres.
Montering og justering
ADVARSEL: Ta alltid støpselet ut av
stikkontakten før montering og justering
av verktøyet.
Innsetting og fjerning av bits (fig. A)
● Åpne chucken ved å dreie hylsen (8) mot
klokken, og sett inn bit-skaftet.
● Sett tilbehøret så langt inn i chucken som mulig
og løft det litt før det skrus fast.
● Stram godt ved å dreie hylsen med klokken.
● Ta av biten ved hjelp å følge omvendt
rekkefølge.
Montering av sidehåndtaket (fig. A)
Sidehåndtaket (5) kan monteres slik at det passer
for både venstre- og høyrehendte brukere.
ADVARSEL: Sørg for at sidehåndtaket
alltid er riktig montert før boremaskinen
tas i bruk.
● Løsne sidehåndtaket.
● For høyrehendte, skyv sidehåndtak-klemmen
over kragen bak chucken, med håndtaket til
venstre.
● For venstrehendte, skyv sidehåndtak-klemmen
over kragen bak chucken, med håndtaket til
høyre.
● Drei sidehåndtaket i ønsket stilling og skru fast
håndtaket.
Innstilling av boredybde (fig. B)
● Sett riktig borbits i chucken.
● Løsne sidehåndtaket (5).
To-gear velger (fig. C)
Maskinen er utstyrt med en to-gear velger (4) for å
kunne variere turtall/dreiemoment.
● Slå av bryteren for variabel hastighet og velg
den ønskede stillingen. Dette kan gjøres når
redskapet er slått av eller ved tomgang. Still
alltid inn velgeren rett overfor pilen på
gearhuset:
1 lavt turtall/høyt dreiemoment (boring av store
hull eller skruing av store skruer)
2 høyt turtall/lavt dreiemoment (mindre hull,
boring i tre)
For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
• Skift ikke gear ved full hastighet eller mens
maskinen arbeider.
Fjerning av chuck (fig. D & E)
● Åpne chuckåpningen så mye som mulig.
● Stikk en skrutrekker inn i chucken og fjern
skruen som holder chucken fast (9) ved å vri
den med solen.
● Fest en sekskantnøkkel i chucken og bank med
en hammer, som vist.
Bruksanvisning
ADVARSEL:
● Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
● Vær oppmerksom på hvor røropplegg
og ledninger befinner seg.
● Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
63
NORSK
Før maskinen tas i bruk:
● Sett i riktig bits.
● Marker stedet hvor hullet skal bores.
Skru på og av (fig. A)
● Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger
av hvor hardt man trykker på bryteren.
● Trykk om nødvendig på låseknappen (2) for
kontinuerlig drift og slipp bryteren. Låseknappen
virker bare når maskinen går for fullt
i høyregange.
● Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
● Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses
den med et rask trykk på strømbryteren, som
deretter slippes. Skru alltid av maskinen når
arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av
kontakten.
Boring (fig. A)
● Trykk på strømbryteren (1).
Skrutrekking
● Velg høyre/venstregange.
● Trykk på strømbryteren (1).
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere faren for
skade, slå av verktøyet og trekk ut
støpslet før du installerer og fjerner
tilbehør, før justering eller endring av
oppsett, og når du utfører reparasjoner.
Sørg for at verktøyet er slått av. En
utilsiktet oppstart kan føre til skader.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
64
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
verktøyhuset med tørr luft så ofte som
du ser at skitt legger seg i og rundt
lufteåpningene. Bruk vernebriller og
godkjent stovmaske når du utforer
denne prosedyren.
ADVARSEL: Bruk aldri løsningsmidler
eller andre harde kjemikalier for
rengjøring av deler av verktøyet som
ikke er laget av metall. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som er brukt i disse delene. Bruk en
klut som er fuktet med bare vann og
mild såpe. Pass på at det aldri kommer
væske inn i verktøyet. legg aldri noen
av verktøydelene i vann.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT, ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved å
bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT.
NORSK
Miljøvern
GARANTI
Separat innsamling. Dette produktet skal
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og etterspørselen
etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som kan
samle inn produkter på dine vegne og anvende denne
tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
• 30 DAGERS FULL GARANTI •
Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til
DEWALT-verktøyet, kan du levere det tilbake
innen 30 dager, komplett som ved kjøpet.
Lever det til forhandleren du kjøpte det av, så
får du full refusjon eller bytterett. Kvittering må
fremvises.
• ETTÅRSKONTRAKT MED GRATIS SERVICE •
Vedlikehold og service på DEWALT-verktøyet
i de første 12 månedene etter kjøpet utføres
gratis ved et autorisert servicesenter for
DEWALT. Kvittering må fremvises. Inkludert
arbeidstimer og reservedeler for elektriske
verktøy. Ekskludert ekstrautstyr.
• ETT ÅRS FULL GARANTI •
Hvis DEWALT-produktet blir defekt som følge
av svikt i materialer eller utførelse innen 12
måneder etter kjøpedatoen, garanterer vi at
alle defekte deler skal skiftes gratis eller, etter
vårt skjønn, at hele verktøyet skal byttes ut
gratis på følgende vilkår:
• Produktet er ikke feilbrukt.
• Ingen uautoriserte personer har prøvd å
reparere verktøyet.
• Kvittering fremvises. Denne garantien gis i
tillegg til lovbestemte forbrukerrettigheter.
Ring det aktuelle telefonnummeret bakerst
i denne brukerhåndboken for å finne
nærmeste autoriserte servicesenter for
DEWALT. Du finner også en liste over
autoriserte servicesentre for DEWALT og
utførlig informasjon om service på Internett på
www.2helpU.com.
65
PORTUGUÊS
BERBEQUIM D21441
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
D21441
Voltagem
V 230
Potência absorvida
W 770
Velocidade em vazio
1a velocidade
2a velocidade
mín.-1 0 - 1.100
mín.-1 0 - 2.700
Capacidade máxima de perfuração
em aço/madeira/betão
mm 13/35/-
Tamanho da rosca do veio da bucha
UNF 1/2" x 20
Diâmetro do colar
mm 43
Capacidade máxima da bucha
mm 13
Peso
kg 2,3
Nível de pressão acústica em conformidade com
EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2:
Pressão acústica (LpA)
dB(A) 89
Imprecisão (KpA)
dB(A) 3
Potência acústica (LWA)
dB(A) 94
Imprecisão (KWA)
dB(A) 3
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial)
determinados em conformidade com EN 60745-1;
EN 60745-2-1; EN 60745-2-2:
Valor de emissão de vibrações (ah)
ah,D =
Imprecisão K =
m/s² 3,5
m/s² 1,5
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 Amperes, rede
Reino Unido & Irlanda
Ferramentas de 230 V
13 Amperes, fichas
Reino Unido & Irlanda
Ferramentas de 115 V
16 Amperes, rede
66
O nível de emissão de vibrações apresentado
neste folheto informativo foi medido de acordo com
um teste-padrão apresentado em EN 60745 e
poderá ser utilizado na comparação das diversas
ferramentas entre si. Pode ser utilizado para uma
avaliação preliminar do nível de exposição.
ATENÇÃO:
● O nível de emissão de vibrações
declarado refere-se às principais
aplicações da ferramenta. Se, no
entanto, a ferramenta for utilizada para
diferentes aplicações, envolvendo
diferentes acessórios ou mantida de
forma ineficiente, a emissão de
vibrações poderá divergir. Este factor
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição no decorrer do
período total de trabalho.
● Uma estimativa do nível de exposição à
vibração deverá ainda tomar em
consideração o número de vezes em
que a ferramenta é desligada ou
quando se encontra em funcionamento,
mas sem realizar nenhuma função. Isto
poderá reduzir significativamente o
nível de exposição no decorrer do
período total de trabalho.
● Identifique medidas de segurança
adicionais que possam proteger o
operador dos efeitos da vibração, tais
como: manutenção da ferramenta e
acessórios, conservar as mãos
quentes, organização dos padrões de
trabalho.
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não for
evitada, irá resultar em morte ou lesões
graves.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em morte
ou lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
CUIDADO: utilizado sem o símbolo de
alerta de segurança, indica uma
situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração CE de conformidade
D21441
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com: 98/37CE
(até 28 de Dez. de 2009), 2006/42/CE (a partir de
29 de Dez. de 2009), 2004/108/CE, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Para mais informações, queira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Großmann
Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento
de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Alemanha
1-9-2007
Instruções de segurança
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não cumprimento dos avisos e
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
Guarde todos os avisos e instruções para
futuras consultas
Em todos os avisos que se seguem, o termo
"ferramenta eléctrica" refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1 Segurança da área de trabalho
a Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
As ferramentas eléctricas criam faíscas que
podem inflamar as poeiras ou os fumos.
c Mantenha crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à perda
de controlo.
2 Segurança eléctrica
a As fichas das ferramentas eléctricas têm de
ser compatíveis com a tomada. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não
utilize fichas adaptadoras com ferramentas
eléctricas ligadas à terra. Fichas não
modificadas e tomadas compatíveis reduzem
o risco de choque eléctrico.
b Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é maior.
67
PORTUGUÊS
c Não exponha as ferramentas eléctricas à
chuva ou a condições de humidade.
A entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d Não utilize indevidamente o cabo. Nunca o
utilize para carregar, arrastar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque
eléctrico.
e Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para a
utilização ao ar livre. A utilização de um cabo
adequado para o ar livre reduz o risco de
choque eléctrico.
f Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local húmido,
utilize uma alimentação protegida por um
dispositivo de corrente residual (DCR). A
utilização de um DCR reduz o risco de choque
eléctrico.
3 Segurança pessoal
a Mantenha-se atento, preste atenção ao que
está a fazer e faça uso de bom senso ao
operar uma ferramenta eléctrica. Não utilize
uma ferramenta eléctrica quando estiver
cansado ou sob o efeito de drogas, álcool
ou medicamentos. Um momento de
desatenção durante a utilização de ferramentas
eléctricas poderá resultar em ferimentos
graves.
b Use equipamento de protecção pessoal. Use
sempre protecção ocular. O equipamento de
protecção, como máscara anti-poeira, sapatos
de segurança antiderrapantes, capacete de
segurança ou protecção auricular, usado nas
condições apropriadas, reduz o risco de lesões.
c Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja na
posição de desligado antes de ligar a fonte
de alimentação eléctrica e/ou bateria ou
antes de levantar ou transportar a ferramenta.
Se mantiver o dedo sobre o interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se ligar
aparelhos que estejam com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
68
d Retire qualquer chave de ajuste ou chave de
porcas antes de ligar a ferramenta eléctrica.
Uma chave de porcas ou chave de ajuste
colocada numa parte móvel do aparelho poderá
resultar em lesões.
e Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o aparelho
em situações inesperadas.
f Use roupa apropriada. Não use roupa larga
nem jóias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas
afastados de partes em movimento. Roupas
largas, jóias ou cabelos compridos podem ficar
presos nas peças em movimento.
g Se for prevista a montagem de dispositivos
de aspiração de pó e de dispositivos de
recolha, assegure-se de que estejam ligados
e sejam utilizados correctamente. A utilização
de dispositivos de recolha do pó pode reduzir
os riscos provocados por poeiras.
4 Utilização e manutenção de ferramentas
eléctricas
a Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o
seu trabalho. A ferramenta eléctrica adequada
fará um trabalho melhor e mais seguro ao ritmo
para que foi concebida.
b Não utilize a ferramenta eléctrica se
o interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica que
não possa ser controlada através do interruptor
de ligar e desligar é um perigo e tem de ser
reparada.
c Retire a ficha da tomada e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança evitam
que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance de
crianças e não permita que o aparelho seja
utilizado por pessoas não familiarizadas
com o mesmo ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas sem formação.
PORTUGUÊS
e Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis do
aparelho estão alinhadas e não emperram,
se existem peças partidas ou danificadas e
qualquer outra situação que possa interferir
com o funcionamento do aparelho. Caso
existam peças danificadas, devem ser
reparadas antes da utilização do aparelho.
Muitos acidentes têm como causa a manutenção
insuficiente das ferramentas eléctricas.
f Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas. Ferramentas de corte
devidamente tratadas, com arestas de corte
afiadas, emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios
e as peças, etc., de acordo com estas
instruções, tendo em conta as condições de
trabalho e a tarefa a ser efectuada.
A utilização da ferramenta eléctrica para fins
diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5 Reparação
a A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por pessoal qualificado e só
devem ser colocadas peças sobressalentes
originais. Desta forma, é assegurada a
segurança da ferramenta eléctrica.
Instruções de segurança adicionais para
berbequins
• Use protectores auditivos ao efectuar
perfurações com a ferramenta. A exposição
ao ruído pode causar perda de audição.
● Utilize os punhos auxiliares fornecidos com
a ferramenta. A perda de controlo da mesma
pode provocar ferimentos pessoais.
● Segure sempre a ferramenta pelas
superfícies de pega isoladas ao efectuar
trabalhos, durante os quais a ferramenta de
corte possa entrar em contacto com cabos
eléctricos escondidos ou com o cabo da
ferramenta. O contacto com um cabo com
tensão também coloca as partes metálicas da
ferramenta eléctrica sob tensão, resultando em
choque eléctrico.
Etiquetas na ferramenta
Os seguintes pictogramas são mostrados na
ferramenta.
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
instrumentos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados.
Estas são:
● Diminuição da audição.
● Risco de ferimentos pessoais resultantes da
projecção de partículas.
● Risco de queimaduras resultantes do
aquecimento dos acessórios durante a sua
utilização.
● Risco de ferimentos pessoais resultantes da
utilização prolongada.
● Risco de trilhamento dos dedos ao substituir o
acessório.
● Problemas de saúde provocados pela inalação
do pó produzido ao trabalhar em betão e/o
alvenaria.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim
1 Punho lateral
1 Vareta de ajuste da profundidade
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
● Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
● Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
69
PORTUGUÊS
Descrição (fig. A)
ATENÇÃO: Nunca modifique a
ferramenta eléctrica ou qualquer uma
das suas peças. Podem ocorrer danos
ou lesões.
Utilização
O seu berbequim D21441 foi estudado para
aplicações profissionais de perfuração e para
aparafusar.
Não utilize esta ferramenta em situações em que
haja humidade ou água ou em presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
Este berbequim é uma ferramenta eléctrica
profissional. Não deixe que crianças entrem em
contacto com a ferramenta. É necessária
supervisão quando operadores sem experiência
utilizarem esta ferramenta.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Botão de bloqueio do interruptor
3 Selector de sentido de rotação
4 Selector de velocidade
5 Punho lateral
6 Vareta de ajuste da profundidade
7 Bucha de aperto rápido
8 Manga da bucha
Travamento automático do veio
Graças ao travamento automático do veio, a bucha
pode ser aberta e fechada apenas com uma mão
enquanto a outra segura o berbequim.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo da especialidade
devidamente preparado, disponível através do
serviço de assistência de DEWALT.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um
cabo especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se
usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
ATENÇÃO: Antes da montagem de
acessórios e da afinação retire sempre
a ficha da tomada.
Inserir e retirar uma broca (fig. A)
● Abra a bucha rodando a manga (8) em sentido
contrário aos ponteiros do relógio e insira a
haste da broca.
● Insira a broca até onde for possível e levante-a
ligeiramente antes de a apertar.
● Aperte bem, rodando a manga no sentido dos
ponteiros do relógio.
● Para retirar a broca, proceda de forma inversa.
Como colocar o punho lateral (fig. A)
A pega lateral (5) poderá ser colocada tanto para
utilizadores destros como canhotos.
ATENÇÃO: Utilize sempre o berbequim
com o punho lateral correctamente
instalado.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 60745, não
sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
● Desaperte o punho lateral.
● Para utilizadores destros, faça deslizar o
grampo do punho lateral sobre o anel por trás
da bucha, colocando-o do lado esquerdo.
● Para utilizadores canhotos, faça deslizar o
grampo do punho lateral sobre o anel por trás
da bucha, colocando-o do lado direito.
● Rode a pega lateral até a posição desejada e
aperte-a.
Regulação da profundidade de perfuração (fig. B)
● Insira a broca necessária na bucha.
● Alivie o punho lateral (5).
70
PORTUGUÊS
● Introduza a haste de ajuste da profundidade (6)
no orifício do grampo do punho lateral.
● Ajuste a profundidade de perfuração como se
indica.
● Aperte o punho lateral.
Selector de sentido de rotação (fig. A)
● Para seleccionar a rotação, utilize o selector de
sentido de rotação (3).
ATENÇÃO: Espere sempre que o motor
deixe de funcionar completamente antes
de mudar a direcção de rotação.
Selector de velocidade (fig. C)
A sua ferramenta está equipada com um selector
de duas velocidades (4) para variar a relação
velocidade/binário.
● Solte o interruptor de velocidade variável e
seleccione a posição desejada. Isto pode ser
feito com a ferramenta está na posição
desligada ou a funcionar na condição sem
carga. Alinhe sempre o selector com a seta na
caixa de engrenagens:
1 velocidade baixa/torque elevado (perfuração de
grandes orifícios ou operações com parafusos
grandes)
2 velocidade elevada/torque baixo (orifícios mais
pequenos, perfuração em madeira)
Para os valores reais de velocidade, consulte os
dados técnicos.
• Não mude de velocidade quando a máquina
estiver a trabalhar.
Remoção da bucha (fig. D & E)
● Abra as garras da bucha o mais possível.
● Insira uma chave de fendas na bucha e retire
o parafuso de fixação da bucha (9) rodando no
sentido dos ponteiros do relógio.
● Insira uma chave Allen no veio e bata-lhe com
um martelo como se indica.
Modo de emprego
ATENÇÃO:
● Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos
aplicáveis.
● Esteja informado sobre a localização
de tubagens e de fios eléctricos dentro
da parede.
● Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
sobre a ferramenta não aumentará a
velocidade de perfuração mas diminuirá
o desempenho da ferramenta e poderá
encurtar a sua vida útil.
Antes da operação:
● Insira a broca indicada.
● Marque o ponto onde pretende executar um
orifício.
Ligar e desligar (fig. A)
● Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
● Caso necessário, prima o botão de bloqueio na
posição ON (2) para uma operação contínua e
liberte o interruptor "ON/OFF". O botão de
bloqueio na posição ON só funciona à
velocidade máxima, rotação de avanço.
● Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
● Para parar a ferramenta quando esta se encontrar
em operação contínua, prima brevemente o
interruptor "on/off" e volte a soltá-lo. Desligue
sempre a ferramenta quando acabar de
trabalhar e antes de desligar da rede.
Perfuração rotativa (fig. A)
● Prima o interruptor "ON/OFF" (1).
Operação de aparafusar
● Seleccione a rotação.
● Prima o interruptor "ON/OFF" (1).
Manutenção
A sua ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
71
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a ferramenta e
retire a ficha da tomada antes de
instalar e remover acessórios, antes de
ajustar ou alterar as posições de
instalação ou durante a realização de
reparações. Certifique-se de que a
ferramenta foi desligada. Um arranque
acidental pode resultar em ferimentos.
ATENÇÃO: dado que os acessórios,
que não os disponibilizados pela
DEWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios
nesta ferramenta poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de lesão, devem
utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Proteger o meio ambiente
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto para
recolha selectiva.
Limpeza
ATENÇÃO: Limpe com ar seco para
retirar a sujidade e o pó do alojamento
principal, sempre que notar uma
acumulação de sujidade nos respiradores
ou em torno dos mesmos. Utilize
protecção ocular adequada e uma
máscara de protecção contra pó
aprovada durante a realização deste
procedimento.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros produtos químicos agressivos
para limpar as partes não metálicas da
ferramenta. Estes produtos químicos
podem deteriorar os materiaisutilizados
nestas partes. Utilize um pano
humedecido apenas em água e sabão
neutro. Nunca permita que entre
nenhum líquido na ferramenta; nunca
submerja qualquer parte da ferramenta
num líquido.
Acessórios opcionais
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
72
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
A recolha selectiva de produtos usados e
embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente utilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a prevenir a poluição ambiental e
reduz a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS SEM RISCO SATISFAÇÃO GARANTIDA •
Se não estiver completamente satisfeito
com a sua ferramenta DEWALT, contacte
um Centro de Assistência Técnica DEWALT
Apresente a sua reclamação, juntamente com
a máquina completa, bem como a factura
de compra e ser-lhe á apresentada a melhor
solução.
• UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT nos
12 meses após a sua compra, estes
serviços serão prestados gratuitamente num
Centro de Assistência Técnica autorizado
DEWALT. Deverá ser feita prova de compra.
Este serviço inclui mão-de-obra e peças
sobressalentes para ferramentas eléctricas.
Exclui acessórios.
• UM ANO DE GARANTIA COMPLETA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por
defeito de montagem ou de material, durante
os 12 meses após a data de compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos ou, se preferir,
substituímos a unidade sem encargos, desde
que:
• o produto não tenha sido utilizado de
forma indevida;
• não tenham sido efectuadas eventuais
reparações por pessoal não autorizado;
• seja apresentada prova de compra. Esta
garantia é concedida como um benefício
adicional e é um acréscimo aos direitos
legais dos consumidores.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira utilizar
o número de telefone aplicável, que poderá
encontrar no verso deste manual. Como
alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em: www.2helpU.
com.
73
SUOMI
PORAKONE D21441
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja
uudistusten ansiosta DEWALT on yksi
ammattikäyttäjien luotettavimmista
yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
D21441
Jännite
V 230
Ottoteho
W 770
Kuormittamaton kierrosnopeus
1. vaihde
2. vaihde
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun/betoniin
Istukan karan kierre
min-1 0 - 1.100
min-1 0 - 2.700
mm 13/35/UNF 1/2" x 20
Kaulan läpimitta
mm 43
Istukka
mm 13
Paino
kg 2,3
Äänenpainetaso seuraavan mukaan EN 60745-1;
EN 60745-2-1; EN 60745-2-2:
Äänenpaine (LpA)
dB(A) 89
Epävarmuus (KpA)
dB(A) 3
Akustinen teho (LWA)
dB(A) 94
Epävarmuus (KWA)
dB(A) 3
Tärinän päästöarvo (ah)
ah,D =
m/s² 3,5
m/s² 1,5
Sulakkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirta
Yhdistynyt kuningaskunta
& Irlanti
230 V:n työkalut
13 A, pistokkeissa
Yhdistynyt kuningaskunta
& Irlanti
115 V:n työkalut
16 A, verkkovirta
74
VAROITUS:
● Ilmoitettu värinäarvo edustaa työkalun
pääsovelluksia. Jos työkalua kuitenkin
käytetään eri sovelluksina, eri
lisälaitteiden kanssa tai sitä huolletaan
huonosti, värinäarvo voi erota
ilmoitetusta. Tämä voi merkittävästi
lisätä kokonaistyöjakson aikaista
altistustasoa.
● Tietyn työjakson aikana koetun
värinäaltistuksen arvioinnissa tulee
myös ottaa huomioon se aika, jonka
työkalu on kytkettynä pois tai on
käynnissä, mutta sitä ei varsinaisesti
käytetä työhön. Tämä voi merkittävästi
vähentää kokonaistyöjakson aikaista
altistustasoa.
● Ota huomioon työntekijää
värinävaikutukselta suojaavat
lisätoimenpiteet, kuten työkalun huolto,
käsien pitäminen lämpiminä ja töiden
organisointi.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Tärinän kokonaisarvot (kolmiaks. vektorisumma)
määritetty seuraavasti EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2:
Epävarmuus K =
Tässä tiedotteessa ilmoitettu värinäarvo on mitattu
EN 60745 standardissa kuvatun testin mukaan, ja
sen avulla voidaan verrata yhtä työkalua toiseen.
Tätä arvoa voidaan käyttää myös altistuksen
esiarviointiin.
Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin
symboliin liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue
tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin
symboleihin.
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
SUOMI
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskivaikea vamma.
Turvaohjeet
HUOMIO: Merkintä ilman
varoituskolmiota ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, voi seurauksena olla
omaisuuden vahingoittuminen.
Yleisiä moottorityökalujen turvallisuutta
koskevia varoituksia
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
D21441
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on
valmistettu seuraavien standardien mukaisesti:
98/37EY (28. 12.2009 saakka), 2006/42/EY
(alkaen 29.12.2009), 2004/108/EY, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta
osoitteesta tai käsikirjan takakannesta.
Allekirjoittanut on vastuussa teknisen tiedoston
tuottamisesta ja antaa tämän ilmoituksen
DEWALTin puolesta.
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Saksa
1-9-2007
VAROITUS: Tapaturmavaaran
vähentämiseksi lue ohje.
VAROITUS: Lue kaikki
turvavaroitukset ja ohjeet. Varoitusten
ja ohjeiden laiminlyönnistä voi aiheutua
sähköisku, tulipalo ja/tai vakava vamma.
Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet
myöhempää tarvetta varten
Käsite "moottoroitu työkalu" viittaa
verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottoroituun
työkaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottoroituun työkaluun.
1 Työalueen turvallisuus
a Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat
sytyttää pölyn tai kaasut palamaan.
c Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottoroitua työkalua.
Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2 Sähköturvallisuus
a Moottorityökalujen pistokkeiden on sovittava
pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin
mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa
koneissa mitään sovitinpistokkeita.
Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat
pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
75
SUOMI
d Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna
tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota
sitä pistorasiasta johdosta vetämällä.
Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin
pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai
liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet
johdot lisäävät sähköiskun riskiä.
e Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3 Henkilökohtainen turvallisuus
a Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten
pölynaamari, liukastumista estävät kengät,
kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä
vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja.
c Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
kytkin on pois-asennossa ennen työkalun
yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai
akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut
työkaluun. Työkalun kantaminen sormi
kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on
koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
Näin voit paremmin hallita moottoroidun
työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa.
76
f
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4 Moottorityökalun käyttö ja huolto
a Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn
paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun
käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei
kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita
ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne
on korjattava.
c Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkupakkaus
työkalusta ennen kuin teet mitään säätöjä,
vaihdat lisävarusteita tai varastoit
moottorityökalun. Tällaiset ehkäisevät
turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos
laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä.
Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen
työkalujen puutteellisesta huollosta.
f Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina.
Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on
terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän
ja ovat helpommin hallittavissa.
SUOMI
g Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms.
käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet
ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun
kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa
vaaratilanteeseen.
5 Huolto
a Anna koulutettujen ammattitaitoisten
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja
hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä
varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Porakone
1 Sivukahva
1 Poraussyvyyden rajoitin
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
● Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
● Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Muita porakoneiden turvallisuusohjeita
• Käytä kuulosuojaimia poraamisen aikana.
Altistuminen melulle voi heikentää kuuloa.
● Käytä työkalun mukana tulevia lisäkahvoja.
Hallinnan menetys voi aiheuttaa
henkilövahinkoja.
● Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyistä
pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa saattaisit
osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai
sahan omaan sähköjohtoon. Kosketus
jännitteiseen johtoon saattaa myös koneen
metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Muut mahdolliset vaarat
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten
käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
● Kuulon heikkeneminen.
● Lentävien hiukkasten aiheuttama
henkilövahinkojen vaara.
● Käytössä kuumenevien varusteiden aiheuttama
palovammojen vaara.
● Pitkäaikaisen käytön aiheuttama
henkilövahinkojen vaara.
● Sormien jääminen puristuksiin lisävarusteita
vaihdettaessa.
● Pölyn hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat
työskenneltäessä betonin ja/tai kiven kanssa.
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
moottoroituun työkaluun tai mihinkään
sen osaan. Siitä voi seurata vaurioita tai
henkilövahinkoja.
Käyttötarkoitus
Porakone D21441 on tarkoitettu ammattimaiseen
poraukseen ja ruuvaukseen.
Älä käytä kosteissa olosuhteissa tai syttyvien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Tämä porakone on ammattilaisten sähkötyökalu.
Älä anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
1 Virrankatkaisija portaattomalla
nopeudensäädöllä
2 Lukitusnuppi
3 Suunnanvaihtokytkin
4 Vaihdevalitsin
5 Sivukahva
6 Poraussyvyyden rajoitin
7 Pikaistukka
8 Istukan ulkokehä
Automaattikaralukko
Automaattikaralukkoa käytetään, kun kone on
seisontatilassa. Istukan holkkia on helppo kääntää
toisella kädellä toisen käden tukiessa laitetta.
77
SUOMI
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 60745:n
mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-huollon kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
VAROITUS: Vedä pistokytkin
pistorasiasta aina ennen asennusta.
Terän kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva A)
● Avaa istukka kiertämällä kaulusta (8) ja asenna
teränvarsi paikalleen.
● Pane terä mahdollisimman syvälle istukkaan ja
nosta sitä hieman ennen kiristystä.
● Kiristä istukka kääntämällä kaulusta
myötäpäivään pitäen.
● Irrottaessasi terää toimi päinvastaisessa
järjestyksessä.
Sivukahvan asentaminen (kuva A)
Sivukahva (5) voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätisille sopivaan asentoon.
VAROITUS: Varmistu aina käyttäessäsi
porakonetta, että sivukahva on
asianmukaisesti kiinnitetty.
● Irrota sivukahva.
● Oikeakätiset: asenna sivukahvan kiinnike
istukan takana olevaan kaulaan siten, että
kahva osoittaa vasemmalle.
78
● Vasenkätiset: asenna sivukahvan kiinnike
istukan takana olevaan kaulaan siten, että
kahva osoittaa oikealle.
● Kierrä sivukahva haluttuun asemaan ja kiristä
kahva.
Poraussyvyyden säätö (kuva B)
● Kiinnitä haluttu terä istukkaan.
● Löysää sivukahva (5).
● Työnnä syvyydenrajoitin (6) sivukahvan
kiinnitysrenkaan reiän läpi.
● Säädä poraussyvyys kuten kuvassa.
● Kiristä sivukahva.
Suunnanvaihtokytkin (kuva A)
● Valitessasi poraussuuntaa käytä
suunnanvaihtokytkintä (3).
VAROITUS: Odota aina, että moottori
on täysin pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
Vaihdevalitsin (kuva C)
Työkalussasi on kaksi vaihdetta (4) nopeuden ja
vääntömomentin säätelemiseen.
● Päästä muuttuvan nopeuden kytkin irti ja valitse
tarvittava asento. Tämän voit tehdä, kun kone
ei ole käynnissä tai käy kuormittamattomana.
Kohdista valitsin aina vaihteistolaatikon
nuoleen:
1 pieni nopeus/suuri vääntömomentti
(porattaessa suuria reikiä tai ruuvattaessa isoja
ruuveja)
2 suuri nopeus/pieni vääntömomentti
(porattaessa pieniä reikiä tai puuta)
Työkalun kierrosnopeus on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa.
• Älä vaihda vaihteita koneen käydessä täydellä
nopeudella äläkä muutoinkaan koneen
käydessä.
Istukan poisto (kuva D & E)
● Avaa istukan leuat mahdollisimman auki.
● Aseta ruuvimeisseli istukkaan ja poista istukan
kiinnitysruuvi (9) kääntämällä sitä
myötäpäivään.
● Kiristä kuusiokoloavain istukkaan ja lyö sitä
vasaralla kuvan osoittamalla tavalla.
SUOMI
VAROITUS: Loukkaantumisen vaaran
välttämiseksi kytke laite pois päältä ja
irrota se virtalähteestä ennen
lisävarusteiden asentamista ja
poistamista, ennen säätämistä tai
asetusten vaihtoa tai korjausten aikana.
Varmista, että työkalu on pois päältä.
Tahaton käynnistyminen voi aiheuttaa
vamman.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
● Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
● Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
● Kuormita konetta järkevästi. Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja
saattaa lyhentää koneen käyttöikää.
Ennen käyttämistä:
● Kiinnitä sopiva terä.
● Merkitse kohta, johon poraat reiän.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
● Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä
säätää koneen kierrosnopeuden.
● Paina lukitusnäppäintä (2) ja vapauta kytkin,
mikäli haluat valita jatkuvan toiminnan.
Lukitusnäppäin toimii vain täydellä nopeudella
porattaessa eteenpäin.
● Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
● Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta
käynnistä paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se.
Katkaise aina virta työkalusta kun olet
lopettanut työskentelyn ja ennen kuin poistat
pistokkeen pistorasiasta.
Poraus (kuva A)
● Paina kytkintä (1).
Ruuvinvääntö
● Valitse poraussuunta.
● Paina kytkintä (1).
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkehyksestä kuivalla ilmalla aina,
kun havaitset lian kertyvän
tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille.
Käytä hyväksyttyä suojalaseja ja
hyväksyttyä pölynsuojanaamaria
toimenpiteiden suorittamisen aikana.
VAROITUS: Älä käytä liuottimia tai
voimakkaita kemikaaleja työkalun eimetallisten osien puhdistamiseen.
Tällaiset kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja.
Käytä ainoastaan veteen kostutettua
kangasta ja mietoa saippuaa. Älä
koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle; älä koskaan upota
työkalun mitään osaa nesteeseen.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu
käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä
huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen
jatkuvan tyydyttävän toiminnan.
79
SUOMI
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei
ole testattu tämän tuotteen kanssa,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi
olla vaarallista.
Vahinkoriskin vähentämiseksi tulee
käyttää ainoastaan DEWALTin
suosittelemia lisävarusteita.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan
vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön saastumista
ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-tuotteiden
keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari
on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi
palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan,
jossa jätteen keräys tehdään puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
80
TAKUU
• 30 PÄIVÄÄ ILMAN RISKIÄ TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalusi
toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän
kuluessa sellaisena kuin se oli ostettaessa.
Saat täyden palautushinnan tai uuden laitteen.
Ostotodistus on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN HUOLTOSOPIMUS •
Jos tarvitset kunnossapitoa tai huoltoa
DEWALT-työkalullesi 12 kuukauden ajan
ostohetkestä lukien, saat ilmaisen palvelun
valtuutetussa DEWALT-korjausliikkeessä.
Ostotodistus on esitettävä. Palveluun
sisältyy työ ja moottoroidun työkalun
varaosat. Lisälaitteet eivät sisälly ilmaiseen
huoltosopimukseen.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuote vikaantuu väärien
materiaalien tai virheellisen työn takia
12 kuukauden kuluessa ostohetkestä,
takaamme kaikkien viallisten osien ilmaisen
vaihdon tai harkintamme mukaan vaihdamme
laitteen uuteen, jos:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta.
• Ostopäivä on todistettavissa. Tämä takuu
tarjotaan ylimääräisenä etuna, ja se on
lisänä kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
Etsi lähin valtuutettu DEWALT-korjauspaikka
soittamalla tämän käyttöohjeen takakannessa
olevaan puhelinnumeroon. Valtuutetut
DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot
myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja
yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös
Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
SVENSKA
BORRMASKIN D21441
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Vibrationsvärdet som anges på det här
informationsbladet, har uppmätts i enlighet med ett
standardiserat test som beskrivs i EN 60745 och
kan användas för att jämföra ett verktyg med ett
annat. Det kan användas för en preliminär
bedömning av utsättande för vibration.
Tekniska data
D21441
Spänning
V 230
Ineffekt
W 770
Varvtal obelastad
växel 1
växel 2
min-1 0 - 1,100
min-1 0 - 2,700
Maximal borrkapacitet i
stål/trä/betong
mm 13/35/-
Chuckspindel gängstorlek
UNF 1/2" x 20
Kragdiameter
mm 43
Största chuck-kapacitet
mm 13
Vikt
kg 2,3
Bullernivå, uppmätt enligt EN 60745-1;
EN 60745-2-1; EN 60745-2-2:
Bullernivå (LpA)
dB(A) 89
Osäkerhet (KpA)
dB(A) 3
Ljudeffekt (LWA)
dB(A) 94
Osäkerhet (KWA)
dB(A) 3
Vibrationens totala värde (treaxelvektorsumma)
bestäms enligt EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2:
Vibrationsemissionsvärde (ah)
ah,D =
Osäkerhet K =
m/s² 3,5
m/s² 1,5
VARNING:
● Det deklarerade vibrationsvärdet
representerar normal användning av
verktyget. Om verktyget används för
andra användningsområden, med
andra tillbehör eller vid bristande
underhåll, kan vibrationsvärdet vara ett
annat. Det kan betydligt öka den
exponering för vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
● En uppskattning av exponeringen för
vibration som användaren utsätts för,
bör också ta i beaktande antalet gånger
verktyget slås av eller den tid det är
igång, men inte i bruk. Det kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
● Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda användaren från
vibrationspåverkan, så som: underhåll
av verktyget och tillbehören, att hålla
händerna varma, organisation av
arbetsmönster.
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
10 Ampere, nätel
Storbritannien & Irland
230 V verktyg
13 Ampere, i stickkontakt
Storbritannien & Irland
115 V verktyg
16 Ampere, nätel
FARA: Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
VARNING: Anger en situation av potentiell
fara som, om den inte undviks, kan
resultera i dödsfall eller allvarlig skada.
81
SVENSKA
OBSERVER: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte
undviks, kan resultera i lindrig eller
måttlig skada.
Säkerhetsanvisningar
OBSERVER: Angett utan
säkerhetsvarningssymbolen anger en
situation av potentiell fara som, om den
inte undviks, kan resultera i materiell
skada.
Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg
VARNING! Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar
och instruktioner. Om varningarna inte
följs kan det resultera i elektrisk stöt,
brand och/eller allvarlig skada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
D21441
DEWALT intygar att dessa elverktyg är konstruerade
i överensstämmelse med följande normer: 98/37/EG
(fram till 28 dec. 2009), 2006/42/EG (från och med
29 dec. 2009), 2004/108/EG, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT
på nedanstående adress, eller läsa på baksidan av
bruksanvisningen.
Undertecknad ansvarar för överensstämmelsen
hos teknisk data och gör denna deklaration på
DEWALTs vägnar.
Horst Großmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik och
Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Tyskland
1-9-2007
82
Spara alla varningar och instruktioner för
framtida referens
Termen "elverktyg" i varningar, syftar på ditt
eldrivna elverktyg (anslutet via sladd till eluttag),
eller ditt batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1 Säkerhet i arbetslokalen
a Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder till
olyckor.
b Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, så
som i närhet av lättantändliga vätskor, gaser
eller damm. Elverktyg åstadkommer gnistor
som kan antända damm och gaser.
c Håll barn och åskådare på avstånd under
det att elverktyget används. Distraktioner kan
få dig att förlora kontrollen.
2 Elsäkerhet
a Elverktygets kontakt måste passa eluttaget.
Kontakten bör aldrig, på något som helst
sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b Undvik kroppskontakt med jordade ytor, så
som rör, element, spisar och kylskåp. Ökad
risk för elektrisk stöt föreligger om din kropp är
jordad.
c Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om vatten
kommer in i elverktyget.
SVENSKA
d Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra eller
dra ur kontakten till elverktyget. Håll sladden
borta från hetta, olja, vassa kanter och
rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e Vid användande av elverktyget utomhus bör
en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar risken
för elektrisk stöt.
f Om användning av elverktyg i fuktiga miljöer
inte går att undvika, skall strömtillförsel med
jordfelsbrytare (residual current device, RCD)
användas. Att använda en jordfelsbrytare,
reducerar risken för elektrisk stöt.
3 Personsäkerhet
a Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar personskador.
c Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge, före
du kopplar verktyget till strömkälla och/eller
batteripaket, eller då du lyfter eller bär det.
Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren
eller att koppla på strömmen då strömbrytaren
är påslagen inbjuder till olyckor.
d Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i en
roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. Håll hår, kläder och
handskar borta från rörliga maskindelar.
Löst hängande kläder, smycken och långt hår
kan fastna i rörliga maskindelar.
g Om utrustning tillhandahålls för utsugning
och insamling av damm, försäkra dig om att
de är anslutna och använda på rätt sätt.
Användande av damminsamlingssystem,
kan reducera dammrelaterade faror.
4 Användning och vård av elverktyg
a Pressa inte för hårt på elverktyget. Använd rätt
elverktyg för rätt uppgift. Elverktyget kommer
att utföra arbetet bättre och säkrare om det
används för arbete på den nivå det är avsett för.
b Använd inte elverktyget om det inte kan slås
av och på med strömbrytaren. Ett elverktyg
som inte kan kontrolleras via strömbrytare är
farligt att använda och måste repareras.
c Koppla ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget före du
gör justeringar, byter tillbehör, eller lägger
undan elverktyget. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken för att
elverktyget slås på av misstag.
d Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e Vård av elverktyg. Kontrollera om det finns
rörliga delar som inte sitter rätt eller som
har fastnat, delar som är trasiga eller annat
som kan påverka elverktygets funktion.
Om elverktyget är skadat bör det repareras
före det används. Många olyckor orsakas av
bristfälligt underhållna elverktyg.
f Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och det
arbete som skall utföras. Användande av
elverktyget för andra ändamål än det är menat
för, kan orsaka farliga situationer.
83
SVENSKA
5 Service
a Låt elverktyget repareras endast av
kvalificerad fackpersonal och med
originalreservdelar. Detta garanterar att
elverktygets säkerhet bibehålls.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för
borrmaskiner
• Använd hörselskydd vid borrning. Att
utsättas för buller kan orsaka hörselförlust.
● Använd de extra handtagen som medföljde
verktyget. Förlorad kontroll kan leda till
personskada.
● Håll fast sågen endast vid de isolerade
handtagen när sågning utförs på ställen där
sågklingan kan skada dolda elledningar eller
egen nätsladd. Om sågen kommer i kontakt
med en spänningsförande ledning sätts sågens
metalldelar under spänning som sedan kan
leda till elektriskt slag.
Verktygsmärkning
Följande bildkoder visas på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användandet.
Kvarstående risker
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter
och tillämpar alla säkerhetsanordningar kan vissa
kvarstående risker inte undvikas.
Dessa är:
● Hörselskada.
● Risk för personskador på grund av flygande
partiklar.
● Risk för brännskador på grund av att tillbehören
blir varma under användning.
● Risk för personskador på grund av långvarig
användning.
● Risk att klämma fingrarna när man byter tillbehör.
● Hälsorisker som orsakas av inandning av damm
vid arbete med betong och/eller murverk.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrmaskin
1 Sidohandtag
1 Djupstopp
84
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
● Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
● Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du
börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
Användningsområde
Din borrmaskin D21441 är konstruerad för
professionella borrnings- och skruvdragningsarbeten.
Använd inte detta verktyg i fuktiga omständigheter
eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna borrmaskin är ett elverktyg för yrkesmässig
användning. Se till att barn inte kommer i kontakt
med verktyget. Övervakning krävs då detta verktyg
används av oerfarna personer.
1 Steglös strömbrytare
2 Lås för strömbrytare
3 Väljare höger/vänstergång
4 Växelväljare
5 Sidohandtag
6 Djupstopp
7 Snabbchuck
8 Hylsa
Autospindellås
Autospindellåset är aktiverat medan transmissionen
står stilla. Chuckhylsan kan enkelt vridas med ena
handen medan den andra stöder verktyget.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
SVENSKA
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 60745; jordledare är
således överflödigt.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut mot
en speciellt preparerad sladd, som finns tillgänglig
genom DEWALT-serviceorganisationen.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Minimal ledarstorlek är 1,5 mm². Om du
använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
VARNING: Koppla alltid ur verktyget
innan Du börjar med montering och
inställning.
Isättning och löstagande av tillbehör (fig. A)
● Öppna chucken genom att vrida chuckringen
(8) motsols och sätt in tillbehöret.
● Placera tillbehöret i chucken så djupt det går
och lyft det något innan du drar åt.
● Drag åt stadigt genom att vrida ringen medsols.
● För att avlägsna tillbehöret, handla i omvänd
ordningsföljd.
Montering av sidohandtaget (fig. A)
Sidohandtaget (5) kan monteras för att passa både
höger- och vänsterhänta användare.
VARNING: Använd alltid borrmaskinen
med sidohandtaget ordentligt monterat.
● Lossa sidohandtaget.
● För högerhänta användare, skjut
sidohandtagets klämma över den kragen
bakom chucken med handtaget till vänster.
● För vänsterhänta användare, skjut
sidohandtagets klämma över den kragen
bakom chucken med handtaget till höger.
● Vrid sidohandtaget till önskat läge och dra åt
handtaget.
Inställning av borrdjupet (fig. B)
● Sätt in önskat borr i chucken.
● Lossa sidohandtaget (5).
● Skjut djupstoppet (6) genom hålet i
sidohandtagets klämma.
● Ställ in borrdjupet enligt bilden.
● Drag åt sidohandtaget.
Väljare höger/vänstergång (fig. A)
● För att välja rotation framåt eller bakåt, använd
väljaren (3).
VARNING: Vänta alltid tills motorn har
stannat innan du byter rotationsriktning.
Växelväljare (fig. C)
Detta verktyg är försett med en väljare för två
växlar (4) för att ändra förhållandet mellan
hastighet och vridmoment.
● Utlös den variabla hastighetsväxlaren och välj
det läge som önskas. Det kan göras antingen
när verktyget är avslaget eller kör utan
belastning. Sätt alltid omkopplaren i linje med
pilen på växelhuset:
1 låg hastighet/högt vridmoment (förr borrning av
stora hål eller dragning av stora skruvar)
2 hög hastighet/lågt vridmoment (mindre hål,
borrning i trä).
För hastighetsuppgifter, se tekniska data.
• Byt aldrig växel vid full hastighet eller under
bruk.
Chuckbyte (fig. D & E)
● Öppna chuckens käftar så långt det går.
● Stick in en skruvmejsel i chucken och avlägsna
chuckens fästskruv (9) genom att vrida medsols.
● Vrid fast en sexkantnyckel i chucken och slå på
den med en hammare enligt bilden.
Bruksanvisning
VARNING:
● Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
● Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
85
SVENSKA
● Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck gör inte att det går fortare
att borra, men reducerar maskinens
prestanda och gör att det slits fortare.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Innan Du börjar:
● Sätt in önskat verktyg.
● Markera punkten där hålet ska borras.
Strömbrytare (fig. A)
● För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren
(1). Hastigheten är beroende på hur hårt
brytaren trycks in.
● Tryck om så behövs på låsknappen (2) för
kontinuerlig gång och släpp strömbrytaren.
Låsknappen fungerar endast vid full hastighet,
rotation åt höger (framåt).
● För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
● För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång,
tryck på strömbrytaren och släpp den genast
igen. Släpp alltid strömbrytaren när arbetet är
slutfört och innan kontakten dras ur.
Borrning (fig. A)
● Tryck på strömbrytaren (1).
Skruvdragning
● Välj rotationsriktning framåt eller bakåt.
● Tryck på strömbrytaren (1).
Underhåll
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med
så lite underhåll som möjligt, kunna användas
länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för
skador, stäng alltid av och koppla ur
verktyget ur elnätet innan du monterar
och tar bort tillbehör, innan justering
eller ändring av inställningar eller vid
reparationer. Kontrollera att verktyget är
avstängt. En ofrivillig start kan orsaka
skador.
86
Rengöring
VARNING: Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt
luftventilerna. Använd alltid godkända
skyddsglasögon och andningsmask vid
utförandet av denna procedur.
VARNING: Använd aldrig
lösningsmedel eller andra starka
kemikalier för rengöring av delarna som
inte är av metall. Kemikalierna kan
försvaga materialet i de här delarna.
Använd endast milda rengöringsmedel
och en fuktig trasa. Låt aldrig vätska
komma in i verktyget; sänk aldrig någon
del av verktyget i vätska.
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information
om lämpliga tillbehör.
VARNING: Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT, inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken bör
enbart tillbehör rekommenderade av
DEWALT användas med den här
produkten.
SVENSKA
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans med
hushållsavfall, om du en dag finner att den behöver
bytas ut, eller du inte längre har användning för den.
Lämna den här produkten till separat avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja den
här servicen, vänligen återlämna din produkt till en
auktoriserad reparatör som kommer att lämna in den
å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
GARANTI
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSEGARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med
prestationen hos ditt DEWALT verktyg, kan du
helt enkelt lämna tillbaka det till inköpsstället
inom 30 dagar, komplett så som det inköpts
och få pengarna tillbaka eller utbyte av
produkten. Inköpsbevis krävs.
• ETT ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Om du behöver översyn eller preparation
av ditt DEWALT verktyg under de 12 första
månaderna efter inköpet, kommer det att
utföras gratis hos en auktoriserad DEWALT
reparatör. Inköpsbevis krävs. Detta inkluderar
arbetskostnader och reservdelar för elverktyg.
Tillbehör är inte inkluderade.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din DEWALT produkt blir funktionsoduglig
på grund av defekt material eller tillverkning
inom de första 12 månaderna efter inköpet,
garanterar vi att byta ut alla defekta delar utan
betalning eller, om det enligt vår omdöme
är lämpligt, ersätta produkten utan avgift,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts på olämpligt
sätt.
• Inga reparationsförsök av icke
auktoriserade personer har utförts.
• Inköpsbevis kan visas. Denna garanti
erbjuds som en extra förmån och är
utöver lagstadgade konsumenträttigheter.
Använd lämpligt telefonnummer längst
bak i denna bruksanvisning för att hitta din
närmaste auktoriserade DEWALT reparatör.
Det finns också en lista med auktoriserade
DEWALT reparatörer och fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning,
på Internet på www.2helpU.com.
87
TÜRKÇE
DARBESİZ DELME D21441
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi
DEWALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
D21441
Voltaj
V 230
Güç ihtiyacı
W 770
Yüksüz hız
1. viteste
2. viteste
min-1 0 - 1,100
min-1 0 - 2,700
Azami delme derinliği
çelik/ahşap/beton
mm 13/35/-
Mandrenin mil vida dişi boyutu
UNF 1/2" x 20
Bilezik çapı
mm 43
Azami mandren kapasitesi
mm 13
Ağırlık
kg 2,3
EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2'e göre
ses basınç düzeyi:
Ses basıncı (LpA)
dB(A) 89
Belirsizlik (KpA)
dB(A) 3
Akustik güç (LWA)
dB(A) 94
Belirsizlik (KWA)
dB(A) 3
Titreşim toplam değerleri (üçlü vektör toplamı)
EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2'e
belirlenmiştir:
Titreşim emisyon değeri (ah)
ah,D =
Belirsizlik K=
m/s² 3,5
m/s² 1,5
Sigortalar:
Avrupa
230 V takım
10 Amper, şebeke
U.K. & Irlanda
230 V takım
13 Amper, fişlerde
U.K. & Irlanda
115 V takım
16 Amper, şebeke
88
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745'te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYAR :
● Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi,
aletin ana uygulamalarını yansıtır.
Ancak alet farklı aksesuarlarla farklı
uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
● Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı
kaldığı veya çalışmasına karşın iş
görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
● Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Tanımlar: Güvenlik talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm
veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
TÜRKÇE
DİKKAT: Güvenlik alarmı simgesi
olmaksızın kullanılırsa, engellenmemesi
halinde mal zararı ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT - Uygunluk beyanı
D21441
DEWALT, bu elektrikli aletlerin: 98/37/EC (Aralık
28, 2009'a kadar), 2006/42/ EG (Aralık 29,
2009'dan itibaren), 2004/108/EC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Daha fazla bilgi için, lütfen DEWALT'ın aşağıdaki
adresi ile temas kurun veya kullanım kılavuzunun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermistir.
Horst Großmann
Baskan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Almanya
1-9-2007
Güvenlik talimatları
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRIK GÜVENLIĞI
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli aleti
kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın,
çekmeyin veya prizden çıkartmayın.
Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan
uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar
elektrik çarpması riskini arttırır.
89
TÜRKÇE
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım
aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak kullanın.
Bir RCD kullanılması elektrik şoku riskini
azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi
koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli
aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun. Bu
ataşmanların kullanılması tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
90
4) ELEKTRIKLI ALETLERIN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol
edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve
tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi
veya elektrikli aletlerin saklanması
öncesinde fişi güç kaynağından çekin ve/
veya aküyü aletten ayırın. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin
diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara
mutlaka uyun ve çalışma ortamının
koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu
göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için
kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
TÜRKÇE
Matkaplar için ilave güvenlik talimatları
● Matkapla çalışırken koruyucu kulaklık
kullanın. Gürültüye maruz kalınması, işitme
kaybına yol açabilir.
● Aletle birlikte sağlanan yedek tutucuları
kullanın. Kontrolün kaybedilmesi kişilerin
yaralanmasına yol açabilir.
● Görünmeyen elektrik kablolarının geçme
olasılığı olan yerlerde çalışırken veya testere
bıçağı aletin şebeke bağlantısına temas
olasılığının bulunduğu durumlarda aleti
sadece izolasyonlu tutamaklarından tutun.
Elektrik akımı ileten kablolarla temas edilecek
olursa metal alet elemanlarına da gerilim geçer
ve bu da elektrik çarpmalarına neden olabilir.
Alet üzerindeki İşaretler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler gösterilir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Diğer tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğe
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
takılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz.
Bunlar:
● Duyma bozukluğu.
● Uçan parçacıklardan dolayı kişisel yaralanma
riski.
● Çalışma sırasında aksesuarların ısınmasından
dolayı yanma riski.
● Uzun süreli kullanmama nedeni ile kişisel
yaralanma riski.
● Aksesuarı değiştirirken parmakları sıkıştırma riski.
● Özellikle beton ve/veya duvarcılıkta çalışırken
meydana gelen tozun teneffüs edilmesi sonucu
oluşan sağlık sorunları bulunmaktadır.
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Darbesiz delme
1 Yan tutamak
1 Derinlik ayar çubuğu
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
1 Açılımlı çizim
● Nakliye sırasında alette, parçalarında veya
aksesuarlarında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
● Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayırın.
Tanım (şekil A)
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını hiçbir zaman değiştirmeyin.
Hasar veya kişisel yaralanmaya sebep
olabilir.
Öngörülen kullanımı
Darbesiz delme D21441 takımınız profesyonel
delme ve vidalama işleri için geliştirilmiştir.
Nemli koşullarda veya yanıcı sıvılar veya gazların
bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
Bu darbesiz matkap profesyonel bir alettir.
Çocukların aletle temas etmesine izin vermeyin. Bu
aletin deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanıldığı
durumlarda gözetim gereklidir.
1 Değişken hız anahtarı
2 Kilitleme tuşu
3 Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
4 İki vitesli dişli
5 Yan tutamak
6 Derinlik ayar çubuğu
7 Anahtarsız mandren
8 Manşon
Otomatik mil kilidi
Otomatik mil kilidi, transmisyon sabitken kavrar.
Mandrel kovanı bir elle bile kolayva
çevirilebilmektedir.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun imal
edilmiştir. Daima, şebeke voltajının, aletinizin
üstünde yazılı olan voltajla aynı olmasına dikkat
edin.
DEWALT aletiniz, EN 60745 uyarınca
çift yalıtımlıdır, bu nedele topraklanması
gerektirmez.
91
TÜRKÇE
Güç kablosu zarar görmüş ise, bu, DEWALT servis
organizasyonundan temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kablo ile değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve
çıplak iletken, kötü bağlantı, hasarlı yalıtım kontrolü
yapın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm²'dir. Gerekli
onarımları yapın veya gerekiyorsa, kabloyu
yenileyin.
Montaj ve ayarlar
UYARI : Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Matkap ucunun takılması ve çıkarılması (şekil A)
● Kovanı (8) saat yönünün aksine çevirerek
mandreli açın ve matkap ucunu içine yerleştirin.
● Matkap ucunu, girebildiği kadar mandrel ucunun
içine sokun ve sıkıştırmadan önce hafifçe
kaldırın.
● Kovanı saat yönünde çevirerek mandreli iyice
sıkıştırın.
● Matkap ucunu çıkartmak için, ters işlemi
uygulayın.
Yan tutamağın/kulpun takılması (şekil A)
Yan tutamak (5), RH (sağ el) ve LH (sol el)
kullanıcılara uymak üzere takılabilir.
UYARI: Matkabınızı daima, yan tutamak
uygun biçimde takılı durumda kullanın.
● Yan tutamağı gevşetin.
● Sağ elini kullanan kullanıcılar için, yan tutamak
kelepçesini, mandrenin arkasındaki 43 mm
boğaza, tutamak solda kalacak şekilde geçirin.
● Sol elini kullanan kullanıcılar için, yan tutamak
kelepçesini, mandrenin arkasındaki 43 mm
boğaza, tutamak sağda kalacak şekilde geçirin.
● Yan tutamağı istenen konuma döndürün ve
tutamağı sıkın.
Delme derinliğinin ayarlanması (şekil B)
● Gerekli matkap ucunu mandrene yerleştirin.
● Yan tutamağı (5) gevşetiniz.
● Derinlik ayar milini (6), yan tutamak
92
kelepçesindeki delikten geçiriniz.
● Delme derinliğini şekilde gösterildiği gibi
ayarlayın.
● Yan tutamağı sıkın.
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi (şekil A)
● İleri-geri hareketi, ileri/geri şalteriyle (3)
ayarlayabilirsiniz.
UYARI : Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasını bekleyin.
İki vitesli dişli (şekil C)
Hız/tork oranını değiştirmek için aletiniz iki dişli bir
seçici (4) ile sabitlenmiştir.
● Düğmeyi serbest bırakın ve istenilen konumu
seçin. Bu işlemi, alet kapalıyken ya da yüksüz
çalışırken yapabilirsiniz. Seçiciyi daima vites
kutusundaki ok ile birleştirin:
1 düşük hız/yüksek tork
(büyük delikler delme, büyük vidalar itme)
2 yüksek hız/düşük tork
(daha küçük delikler delme, ahşap delme)
Hız değerleri için teknik verilere bakınız.
• Tam hızda veya delme işlemi sırasında vites
değiştirmeyin.
Mandren Sökme (şekil D & E)
● Mandren çenelerini mümkün olduğu kadar çok
açınız.
● Mandrenin içine bir tornavida sokun ve saat
yönünde çevirerek, mandren tespit vidasını (9)
sökün.
● Mandrene bir Allen anahtarı takın ve şekilde
gösterildiği gibi anahtara bir çekiçle vurun.
Kullanım talimatları
UYARI :
● Daima güvenlik talimatlarına ve
uygulanan kurallara uyun.
● Boru ve kabloların nerede olduğunu
tespit edip dikkat ediniz.
● Cihaza hafif bir basınç uygulayınız.
Fazla bastırmak, delme hızını arttırmaz,
ancak cihazın performansını ve önrümü
azaltır.
TÜRKÇE
Kullanmadan önce:
● Uygun matkap ucunu takınız.
● Deliğin açılacağı noktayı işaretleyiniz.
Çalıştırma ve kapatma (şekil A)
● Aleti çalıştırmak için değişken hız anahtarını (1)
basın. Değişken hız anahtarını uygulanan
basınç, aletin hızını belirlemektedir.
● Gerekiyorsa, sürekli çalışma için, kilitleme
tuşuna (2) basın ve tetiği bırakın. Kilitleme tuşu
sadece tam hızda ve ileri dönüşte çalışır.
● Cihazı durdurmak için düğmeyi bırakınız.
● Cihazı sürekli çalışmadan çıkartmak için
düğmeye kısaca basıp bırakınız. Çalışma
tamamlandıktan sonra, elektrik fişini çekmeden
cihazı kapatınız.
Dairesel delme (şekil A)
● Düğmeye (1) basın.
Tornavida olarak kullanım
● Sağ veya sol dönüş seçimi yapın.
● Düğmeye (1) basın.
Bakım
DEWALT aletiniz minimum bakım ile uzun bir
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Her zaman
sorunsuz çalışması, alete gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
aksesuarları takmadan ve çıkartmadan,
ayarları yapmadan veya değiştirmeden
önce veya tamir yaparken makineyi
kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
Aletin kapalı olduğuna emin olun.
Kazara olabilecek bir çalıştırma
yaralanmaya sebep olabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve
etrafında toz toplanması halinde bu
tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana
gövdeden uzaklaştırın. Bu prosedürü
uygularken onaylanmış koruyucu
gözlük ve onaylanmış toz maskesi
takın.
UYARI: Aletin metal olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
madde ya da diğer sert kimyasal
maddeleri kullanmayın. Bu tür kimyasal
maddeler metal olmayan parçalarda
kullanılan malzemeleri zayıflatabilir.
Sadece su ve az sabun ile
nemlendirilmiş bez kullanın. Aletin içine
herhangi bir sıvının girmesine izin
vermeyin; aletin herhangi bir parçasını
bir sıvı içine daldırmayın.
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için
bayinize başvurun.
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin
dışındaki aksesuvarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuvarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuvarlar kullanılmalıdır.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı
olarak toplanması bu maddelerin geri
dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
93
TÜRKÇE
kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını
azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili
servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
– Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir. Aksesuarlar ve garanti
koşulları haricinde yedek parçalar dahil
değildir. Satın alma tarihinin belgelenmesi
şarttır.
• BİR YIL GARANTİ •
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri dönüşümlüdür.
Bunları yetkili tamir servislerine veya yerel bir
geri dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler uygun biçimde yeniden değerlendirilecek
veya imha edilecektir.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
– Ürünün satın alındığı şekliyle teslimi;
– Fatura ve garanti kartının ibrazı;
– Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
94
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın
alma tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara da uyulması
koşuluna bağlı olarak, tüm kusurlu parçaların
yenilenmesini veya -kendi inisiyatifine bağlı
olarak- satın alınan ürünün değiştirilmesini
garanti eder:
– Ürün hatalı kullanılmamışsa;
– Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamışsa;
– Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamışsa;
– Satın alma belgesi (fatura) ve garanti
kartı ibraz edilmişse. Bu garanti fazladan
bir avantaj olarak sunulmaktadır ve
tüketicilerin yasal haklarına ilavedir.
Size en yakın DEWALT yetkili tamir servisi
için lütfen bu kılavuzun arkasında listeyi
kullanın. Buna ek olarak, DEWALT yetkili
tamir servislerinin bir listesini ve satış
sonrası servisimiz ile ilgili tüm detaylı bilgileri
Internet’te www.2helpU.com adresinden
temin edebilirsiniz.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ D21441
Θερμά συγχαρητήρια!
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT.
Η πολύχρονη εμπειρία της DEWALT, η συνεχής
εξέλιξη των προϊόντων της και η εφαρμογή
καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό
αξιόπιστους συνεργάτες των επαγγελματιών.
Το επίπεδο κραδασμών που αναφέρεται στο
παρόν φύλλο πληροφοριών μετρήθηκε σύμφωνα
με μια τυποποιημένη δοκιμή κατά EN 60745 και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός
εργαλείου με κάποιο άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μια προκαταρκτική αξιολόγηση
της έκθεσης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
D21441
Τάση
V 230
Ισχύς εισόδου
W 770
Ταχύτητα άνευ φορτίου
Ταχύτητα 1
Ταχύτητα 2
min-1 0 - 1.100
min-1 0 - 2.700
Μέγιστη ικανότητα διάτρησηςατσαλιού/
ξύλου/σκυροδέματος
mm 13/35/Μέγεθος σπειρώματος άξονα τσοκ:
UNF 1/2" x 20
Διάμετρος δακτυλίου
mm 43
Μέγιστη ικανότητα τσοκ
mm 13
Βάρος
kg 2,3
Ανώτατο όριο ηχητικής πίεσης σύμφονα με
EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2:
Ηχητική πίεση (LpA)
dB (A) 89
Αβεβαιότητα (KpA)
dB (A) 3
Ακουστική δύναμη (LWA)
dB (A) 94
Αβεβαιότητα (KWA)
dB (A) 3
Τιμές συνολικής δόνησης (άθροισμα τριαξονικών
ανυσμάτων) αποφασισμένο σύμφωνα με
EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2:
Τιμή εκπομπής δόνησης (ah)
ah,D =
Αβεβαιότητα K =
m/s² 3,5
m/s² 1,5
Ασφάλειες:
Ευρώπη
230 V εργαλεία
10 Amperes, κεντρική παροχή
Ηνωμένο Βασίλειο
& Ιρλανδία
230 V εργαλεία
13 Amperes, στα βύσματα
Ηνωμένο Βασίλειο
& Ιρλανδία
115 V εργαλεία
16 Amperes, κεντρική παροχή
●
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Το δηλωμένο επίπεδο κραδασμών
αφορά στις κύριες εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο αν το εργαλείο
χρησιμοποιείται για διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά αξεσουάρ ή
ελλιπή συντήρηση, μπορεί το επίπεδο
κραδασμών να διαφέρει. Αυτό μπορεί
να μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εργασίας.
● Μια εκτίμηση της έκθεσης σε
κραδασμούς θα πρέπει επίσης να
λαμβάνει υπόψη τις φορές που το
εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή
όταν λειτουργεί αλλά δεν εκτελεί
καθαυτή την εργασία. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
● Προβλέψτε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας
για την προστασία του χειριστή από τις
επιδράσεις των κραδασμών όπως:
συντήρηση του εργαλείου και των
εξαρτημάτων, διατήρηση της
θερμότητας των χεριών, οργάνωση των
διαδικασιών εργασίας.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
95
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οταν το εργαλείο
χρησιμοποιείται χωρίς το σύμβολο
προειδοποίησης ασφαλείας, καθορίζει
μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να επιφέρει ζημία σε περιουσιακά
στοιχεία.
Horst Groίmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας και
ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Γερμανια
1-9-2007
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
D21441
Η DEWALT δηλώνει ότι αυτά τα ηλεκτρικά εργαλεία
σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις Οδηγίες: 98/37/ΕΚ
(έως 28 Δεκεμβρίου 2009), 2006/42/ΕΚ (από τις 29
Δεκεμβρίου 2009 και στο εξής), 2004/108/ΕΚ,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ
απευθυνθείτε στην DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος είναι ο αρμόδιος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
96
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες
τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν οι
προειδοποιήσεις και οδηγίες, αυτό
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
Φυλάξτε όλεσ τισ προειδοποιήσεισ και οδηγίεσ
για μελλοντική αναφορά
Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1 Ασφάλεια χώρου εργασίασ
α Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή
σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
β Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων,
ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
γ Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες που
αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί να
προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2 Ηλεκτρική ασφάλεια
α Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε τρόπο.
Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε βύσματα
προσαρμογέα με γειωμένα (με γείωση
εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη
τροποποιημένα βύσματα και οι ταιριαστές
πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
β Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.
γ Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρής ατμόσφαιρας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση του
ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε το μακριά
από θερμότητα, ελαιώδεις ουσίες, αιχμηρά
αντικείμενα ή γωνίες, ή μετακινούμενα
εξαρτήματα. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά
ή που είναι "μπερδεμένα", αυξάνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε Οταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης κατάλληλο για χρήση σε
εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για εξωτερική χρήση μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3 Προσ.πική ασφάλεια
α Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι
κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική
κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου.
Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να επιφέρει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β Χρησιμοποιήστε προσωπικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Φοράτε πάντα προστατευτικά
γυαλιά. Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού
όπως αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε το
εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε ή
μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας στο
διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα εργαλείων με
ανοικτό (θέση on) διακόπτη, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
δ Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό
κλειδί πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό
εργαλείο. Ενα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που
έχει αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα
γάντια μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.
Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα
εξαρτήματα.
97
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ζ Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί
σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η
χρήση συσκευής συλλογής σκόνης μπορεί να
μειώσει τους σχετιζόμενος με σκόνη κινδύνους.
4 Χρήση και φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου
α Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική δύναμη
το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το
κατάλληλο εργαλείο για την εφαρμογή σας.
Το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα
εκτελέσει καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο
του όταν χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον
οποίο προορίζεται.
β Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
εάν ο διακόπτης (on-off)_δεν λειτουργεί.
Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί
μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και
το πακέτο μπαταρίας από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκομένων, ή πριν
αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
μειώνουν τον κίνδυνο απροσδόκητης
λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου.
δ Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου
μπορούν να το φτάσουν παιδιά και μην
επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων. Ελέγξτε
για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή
στρέβλωση κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του
ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το ηλεκτρικό
εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε για
την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε.
Πολλά ατυχήματα έχουν προκληθεί από
ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί
κατάλληλα.
98
στ Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία
κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής έχουν
μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος κατά τη
λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας
και την εργασία που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου για εργασίες διαφορετικές απ' αυτές
για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να
δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση.
5 Σέρβις
α Το σέρβις του ηλεκτρικού σας εργαλείου
πρέπει να αναλαμβάνει έμπειρος τεχνικός
που θα χρησιμοποιεί μόνο γνήσια
ανταλλακτικά. Ετσι εξασφαλίζεται η διατήρηση
της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
Επιπρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για δράπανα
• Όταν χρησιμοποιείτε το δράπανο, να
φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
● Χρησιμοποιείται βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
● Πιάνετε το μηχάνημα μόνο από τις
μονωμένες επιφάνειές του όταν κατά την
εργασία σας υπάρχει κίνδυνος το εργαλείο
κοπής να "χτυπήσει" ηλεκτρικές γραμμές ή
το ηλεκτρικό καλώδιο του ίδιου του
μηχανήματος. Η επαφή του πριονόδισκου με
μια υπό τάση ευρισκόμενη ηλεκτρική γραμμή
θέτει επίσης και τα μεταλλικά τμήματα του
μηχανήματος υπό τάση κι έτσι μπορεί να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Σημάνσεις στο εργαλείο
Πάνω στο εργαλείο βρίσκονται οι παρακάτω
εικόνες:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Παραμένων κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφάλειας και τη χρήση συσκευών ασφάλειας,
κάποιοι από τους λοιπούς κινδύνους δεν είναι
δυνατό να αποφευχθούν.
Αυτά είναι:
● Βλάβη στην ακοή.
● Κίνδυνος τραυματισμού λόγο των αιωρούμενων
σωματίδιων.
● Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγο της θερμοκρασίας
εξαρτημάτων κατά την διάρκεια λειτουργίας.
● Κίνδυνος τραυματισμού λόγο της μακροχρόνιας
χρήσης.
● Κίνδυνος εγκλωβισμού των δαχτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
● Βλάβες στην υγεία από εισπνοή της σκόνης
που παράγεται κατά την εργασία σε μπετόν και/
η τοιχοποιία.
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Περιστροφικό γεωτρύπανο
1 Πλευρική χειρολαβή
1 Ενδείκτη βάθους
1 Κιβώτιο (εικ. A) (τύπα K μόνα) (εικ. A)
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
● Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και τα
εξαρτήματα για βλάβες που ίσως έχουν
προκληθεί κατά τη μεταφορά.
● Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να
κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
Προβλεπόμενη χρήση
Το περιστροφικό δράπανο D21441 έχει σχεδιαστεί
για επαγγελματική διάτρηση και βίδωμα.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών ή
αερίων.
Αυτό το δράπανο είναι ένα επαγγελματικό
εργαλείο. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ'
επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση όταν
άπειροι χειριστές χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο.
1 Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας
2 Διακόπτης συνεχούς λειτουργίας
3 Διακόπτης κανονικής/αντίστροφης περιστροφής
4 Διακόπτης δύο ταχυτήτων
5 Πλευρική χειρολαβή
6 Οδηγός ρύθμισης βάθους διάτρησης
7 Σφιγκτήρας χωρίς τσοκ
8 Εξωτερικό δακτύλιο
Αυτόματη ασφάλεια περιστροφικού άξονα
Η αυτόματη ασφάλεια "κομπλάρει" όταν η
μετάδοση κίνησης είναι στατική. Το χιτώνιο του
τσοκ μπορεί εύκολα να περιστραφεί με το ένα χέρι
ενώ το άλλο χέρι θα στηρίζει το εργαλείο.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί
σε μία και μόνο τάση. Ελέγχετε πάντοτε αν η τάση
τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που
αναγράφεται στην πλακέτα του εργαλείου.
Το εργαλείο σας φέρει διπλή μόνωση
κατά EN 60745. Κατά συνέπεια δε
χρειάζεται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ηλεκτροδότησης αυτού έχει
υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό
προετοιμασμένο καλώδιο που διατίθεται από την
υπηρεσία συντήρησης τη DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Εάν χρειάζεται καλώδιο επέκτασης,
χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ
αυτού του εργαλείου (δείτε τα τεχνικά στοιχεία). Η
ελάχιστη διατομή του αγωγού είναι 1,5 mm2. Οταν
χρησιμοποιείτε καρούλι καλωδίου, πάντα ξετυλίγετε
τελείως το καλώδιο.
99
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Συναρμολόγηση και ρύθμιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βγάζετε πάντοτε το
εργαλείο από την πρίζα πριν
προχωρήσετε σε εργασίες
συναρμολόγησης και ρύθμισης.
Τοποθέτηση και αφαίρεση εξαρτημάτων (εικ. A)
● Ανοίξτε τον σφιγκτήρα γυρνώντας το χιτώνιο (8)
αριστερόστροφα και εισάγετε το σπείρωμα
κοπτικού άκρου.
● Τοποθετήστε το εξάρτημα του τσοκ, όσο πιο
μέσα πάει, και ανασηκώστε ελαφρά πριν το
σφίξετε.
● Σφίξτε γυρνώντας το χιτώνιο δεξιόστροφα.
● Για να αφαιρέσετε το εργαλείο κοπής,
ακολουθείστε την αντίστροφη διαδικασία.
Τοποθέτηση της πλευρικής χειρολαβής (εικ. A)
Η χειρολαβή (5) μπορεί να τοποθετηθεί κατά τρόπο
που να εξυπηρετεί αριστερόχειρες και δεξιόχειρες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οταν
χρησιμοποιείτε το δράπανο να ελέγχετε
πάντοτε αν η χειρολαβή είναι σωστά
τοποθετημένη.
● Χαλαρώστε την πλευρική χειρολαβή.
● Αν είστε δεξιόχειρας, εφαρμόστε τη χειρολαβή
στο δακτύλιο, πίσω από το σφιγκτήρα και από
την αριστερή πλευρά.
● Αν είστε αριστερόχειρας, εφαρμόστε τη
χειρολαβή στο δακτύλιο, πίσω από το
σφιγκτήρα και από τη δεξιά πλευρά.
● Περιστρέψτε τη χειρολαβή έως ότου έλθει στη
θέση που επιθυμείτε και σφίξτε την.
Ρύθμιση του βάθους διάτρησης (εικ. B)
● Τοποθετήστε το απαιτούμενο εξάρτημα στο
σφιγκτήρα.
● Χαλαρώστε την πλευρική χειρολαβή (5).
● Τοποθετήστε τον οδηγό βάθους (6) στη
χειρολαβή.
● Ρυθμίστε το βάθος τρυπανιού όπως φαίνεται.
● Σφίξτε τη χειρολαβή.
100
Διακόπτης κανονικής/αντίστροφης
περιστροφής (εικ. A)
● Για να επιλέξετε τη φορά περιστροφής
χρησιμοποιήστε το σχετικό διακόπτη (3).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν αλλάξετε τη
φορά περιστροφής, περιμένετε πάντοτε
να σταματήσει εντελώς η κίνηση του
μοτέρ.
Διακόπτης δύο ταχυτήτων (εικ. C)
Το εργαλείο που προμηθευτήκατε διαθέτει
διακόπτη δύο ταχυτήτων (4) για τη διακύμανση της
σχέσης ταχύτητας/ροπής στρέψης.
● Απελευθερώστε το διακόπτη μεταβλητής
ταχύτητας και επιλέξτε την επιθυμητή θέση.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε όταν το
εργαλείο βρίσκεται εκτοσ λειτουργιασ, είτε όταν
λειτοτγεί φορτο. Ευθυραμμίζετε πάντοτε το
διακόπτη με το βέλος στο περίβλημα του
εργαλείου.
1 Χαμηλή ταχύτητα/Υψηλή ροπή στρέψης (για να
ανοίξετε μεγάλες τρύπες ή να βιδώσετε μεγάλες
βίδες)
2 Υψηλή ταχύτητα/χαμηλή ροπή στρέψης (για
μικρές τρύπες και διάτρηση ξύλου).
Για τον προσδιορισμό των ταχυτήτων
συμβουλευτείτε τα τεχνικά δεδομένα.
•`Ποτέ μην αλλάζετε ταχύτητα όταν το δράπανο
λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής
και όταν επιτελεί έργο.
Αφαίρεση του σφιγκτήρα (εικ. D & E)
● Ανοίξτε τις σιαγόνες του τσοκ όσο το δυνατόν
περισσότερο.
● Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι και στρέψτε το
σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού
για να αφαιρέσετε τη βίδα συγκράτησης του
σφιγκτήρα (9).
● Σφίξτε ένα κλειδί ένα αρσενικό κλειδί και
χτυπήστε το με ένα σφυρί όπως φαίνεται στην
εικόνα.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Οδηγίες χρήσεως
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
● Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφάλειας
και τους ισχύοντες κανονισμούς.
● Φροντίστε να ενημερωθείτε σχετικά με
τη θέση σωλήνων και καλωδίων.
● Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Η υπερβολική πίεση δεν
επιταχύνει τη διάτρηση αλλά μειώνει
την απόδοση του εργαλείου και
ενδέχεται να ελαττώσει και τη διάρκεια
ζωής του.
Πριν από τη λειτουργία:
● Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα.
● Σημειώστε τη θέση όπου θέλετε να
διατρυπήσετε.
Ξεκίνημα/Σταμάτημα (εικ. A)
● Για να ανοίγωστε το εργαλείο πιέστε το
διακόπτη μεταβλητής ταχύτητας (1) οπίζει η
ταχύτητα.
● Εάν χρειαστεί, πιέστε το διακόπτη συνεχούς
λειτουργίας και απελευθερώστε το διακόπτη.
Ο διακόπτης συνεχούς λειτουργίας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο για δεξιά περιστροφή με
τη μέγιστη ταχύτητα.
● Για να σταματήσετε το εργαλείο απελευθερώστε
το διακόπτη.
● Για να σταματήσετε το εργαλείο όταν
χρησιμοποιείτε το διακόπτη συνεχούς
λειτουργίας πιέστε για λίγο το διακόπτη και
απελευθερώστε τον. Πρέπει να διακόπτετε
πάντοτε τη λειτουργία του εργαλείου όταν
ολοκληρώσετε την εργασία σας και πριν το
βγάλετε από την πρίζα.
Περιστροφική διάτρηση (εικ. A)
● Πιέστε το διακόπτη (1).
Κοχλίωση
● Επιλέξτε δεξιά περιστροφή.
● Πιέστε το διακόπτη (1).
Συντήρηση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η αδιάλειπτη και κανονική λειτουργία του εργαλείου
εξαρτάται από τη φροντίδα και τον τακτικό
καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, σβήστε και
αποσυνδέστε το εργαλείο από τη πυγή
ρεύματος πριν εγκαταστήσετε και
αφαιρέσετε τα εξαρτήματα, πριν
ρυθμίσετε ή αλλάξετε ρυθμίσεις ή όταν
κάνετε επισκευές. Βεβαιωθείτε ότι το
εργαλείο είναι απενεργοποιημένο.
Μια τυχαία ενεργοποίηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δε χρειάζεται πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε
οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη έξω
από το κύριο περίβλημα με ξηρό αέρα
κάθε φορά που βλέπετε τη συλλογή
αυτών γύρω από τους αεραγωγούς.
Να φοράτε εγκριμένη προστασία
ματιών και εγκριμένη μάσκα σκόνης
όταν εκτελείτε αυτή την διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά για
τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν τα
υλικά που χρησιμοποιούνται σ' αυτά τα
εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα
πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό και ήπιο
απορρυπαντικό ή ήπιο σαπούνι. Μην
αφήνετε ποτέ οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο εργαλείο. Μην βυθίζετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
οποιοδήποτε υγρό.
101
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Προαιρετικά εξαρτήματα
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
εξαρτήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
παρελκόμενα, εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν έχουν
δοκιμαστεί με αυτό το προϊόν. Η χρήση
αυτών των παρελκομένων με το παρόν
εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για
μείωση του κινδύνου τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα
συνιστώμενα από τη DEWALT.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων
προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και
ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν
στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να
εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε
αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει
εκ μέρους σας.
102
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης
μέσω επικοινωνίας με το τοπικό σας γραφείο
της DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε
κατάλογο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
συντήρησης της DEWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση
και πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
30 ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ •
Εάν δεν είστε ικανοποιημένος (η) με την
απόδοση του εργαλείου DEWALT, απλά
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, στην ίδια
κατάσταση που το είχατε αγοράσει, στο
κατάστημα απ’ όπου το αγοράσατε, για να
λάβετε πλήρη επιστροφή των χρημάτων
σας ή ανταλλαγή με άλλο προϊόν. Πρέπει να
προσκομίσετε απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν χρειάζεστε συντήρηση ή επισκευή
του εργαλείου DEWALT που αγοράσατε
εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς, αυτή θα πραγματοποιηθεί χωρίς
χρέωση σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
συντήρησης της DEWALT Πρέπει να
προσκομίσετε απόδειξη αγοράς. Το
συμβόλαιο αυτό καλύπτει το κόστος εργασίας
και ανταλλακτικών για ηλεκτρικά εργαλεία.
Εξαιρούνται τα παρελκόμενα.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT που αγοράσατε
παρουσιάσει βλάβη λόγω ελαττωματικών
υλικών ή εργασίας σε διάστημα 12
μηνών από την ημερομηνία αγοράς του,
εγγυώμαστε τη δωρεάν αντικατάσταση
όλων των ελαττωματικών εξαρτημάτων,
ή, κατά την αποκλειστική μας κρίση, τη
δωρεάν αντικατάσταση της μονάδας, με την
προϋπόθεση ότι:
• Το προϊόν δεν έχει υποστεί
κακομεταχείριση.
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Έχει προσκομιστεί απόδειξη της
ημερομηνίας αγοράς. Η παρούσα
εγγύηση προσφέρεται ως πρόσθετη
παροχή και είναι επιπλέον των νομικών
δικαιωμάτων των καταναλωτών.
Για τη διεύθυνση του κοντινότερου σε
σας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης της DEWALT, παρακαλούμε
χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο αριθμό
τηλεφώνου που βρίσκεται στο πίσω
μέρος του παρόντος εγχειριδίου.
Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
συντήρησης της DEWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά
την πώληση στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.2helpU.com.
103
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi:
0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Tel:
0212 533 52 55
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Faks:
0212 533 10 05
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
N030564
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
04/09
Download PDF

advertising