CP14LN | Black&Decker CP14LN CORDLESS DRILL instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-26 CZ
CP14LN
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše vrtačka/šroubovák Black & Decker je určena
pro šroubování a pro vrtání do dřeva, kovu a plastů.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
b.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Označení “elektrické nářadí” ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
akumulátorem (bez napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Pracovní prostor
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
způsobit úraz.
Nepracujte s elektrickým nářadím v prostorách
s výbušnou atmosférou, jako jsou například
prostory obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo
výbušnou koncentraci prachu. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může způsobit
zapálení prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo stojící
osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným
způsobem neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky. Dojde-li k uzemnění Vašeho těla,
vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhku. Pokud
do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení nářadí,
tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky.
Chraňte kabel před vysokými teplotami,
mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zapletený napájecí kabel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Použití
napájecího kabelu vhodného pro venkovní prostředí
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím přemýšlejte.
3
S nářadím nepracujte pokud jste unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků. Chvilková nepozornost při práci s tímto
nářadím může přivodit vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
prostředky k ochraně zraku. Bezpečnostní
vybavení jako jsou respirátor, neklouzavá
bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo ochrana
sluchu, použité v odpovídajících podmínkách, snižují
riziko vzniku úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Dříve, než nářadí
připojíte do elektrické zásuvky, zajistěte, aby byl
hlavní vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo
připojení napájecího kabelu nářadí k síti, je-li hlavní
spínač v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíč zanechaný v rotujících částech
nářadí může způsobit poranění osob.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné šatstvo
nebo šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice
v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí
nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Používání
tohoto zařízení snižuje rizika spojená s prací
v prašném prostředí.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ
nářadí pro Vaši práci. Správné elektrické nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude
používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Elektrické
nářadí, které nemůže být ovládáno hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
nebo jiných připojených součástí, před
prováděním údržby nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem,
aby s nářadím pracovali. Elektrické nářadí je
v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda nářadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části,
zlomené díly nebo jakoukoliv jinou závadu,
která může mít vliv na správný chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou
nářadí.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými
čepelemi se méně zanášejí a lépe se ovládají.
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Používání
elektrického nářadí k jiným než určeným aplikacím
může vést ke způsobení rizikových situací.
•
•
Provádějte nabíjení baterií pouze v nabíječce, která
byla dodána s tímto nářadím.
Chcete-li baterie vyhodit, dodržujte pokyny uvedené
v části “Ochrana životního prostředí”.
Nabíječky
•
Používejte nabíječku Black & Decker pouze
pro nabíjení akumlátoru, který byl dodán s tímto
nářadím. Ostatní akumulátory se mohou roztrhnout,
způsobit poranění nebo jiné škody.
•
Nikdy se nepokoušejte nabíjet standardní baterie.
•
Poškozený napájecí kabel ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku působení vody.
•
Nabíječku nikdy nerozdělávejte.
•
Nepokoušejte se do nabíječky vniknout.
Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba
Předtím, než do nářadí zasunete bateriový blok
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté
poloze. Vložení bateriového bloku do elektrického
nářadí, jehož hlavní spínač je v poloze zapnuto,
může způsobit nehodu.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterií může
při vložení jiných baterií způsobit požár.
Používejte výhradně akumulátory určené
pro daný typ nářadí. Použití jiných bateriových
bloků může způsobit požár nebo zranění.
Pokud bateriový blok nepoužíváte, držte
jej z dosahu kovových předmětů jako jsou
kancelářské sponky na papír, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové
předměty, které mohou způsobit zkratování
obou svorek bateriového bloku. Zkratováním
kontaktů akumulátoru může dojít ke vzniku požáru
a popálen.
Při nesprávném skladování může z akumulátoru
unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně
potřísníte, zasažené místo omyjte vodou.
Při zasažení očí zasažené místo omyjte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky
nebo popáleniny.
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Jakmile dojde opět
k poklesu okolní teploty, nabíječka opět obnoví
svou funkci.
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10 až 40°C.
Nabíjení
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Z tohoto důvodu není nutná ochrana
uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda napětí sítě
odpovídá hodnotám uvedeným na výrobním
štítku. Nikdy se nepokoušejte nahradit
nabíječku přímým připojením k zásuvce
elektrického proudu.
Servis
Svěřte opravu vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tak zajistíte
bezpečný chod nářadí.
•
Doplňující bezpečnostní pokyny pro práci s vrtačkou/
šroubovákem
•
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu skrytých elektrických vedení a trubek.
•
Ihned po dokončení vrtání se nedotýkejte špičky
vrtací násady, může být horká.
•
Toto nářadí není určeno k použití pro mládež
nebo nedospělé osoby bez dozoru. Děti musí být
pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících
částí.
1. Spínač s regulací otáček
2. Přepínač chodu vpřed/vzad
3. Sklíčidlo
4. Volič režimu / objímka nastavení kroutícího
momentu
5. Dvojrychlostní volič
6. Indikátor nabití akumulátoru
7. Indikátor nabíjení
8. Nabíjecí základna
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Akumulátory
•
Nikdy se nesnažte akumulátor otevřít.
•
Nevystavujte akumulátor působení vody.
•
Nevystavujte akumulátor působení vody.
•
Neskladujte akumulátory v místnostech, kde může
okolní teplota překročit 40°C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10°C až 40°C.
4
Ochrana před úplným vybitím
Nemělo by dojít k úplnému vybití akumulátorů typu Lithium
Ion. Tento přístroj je vybaven ochranným obvodem, který
prání úplnému vybití akumulátoru. Pokud je tento obvod
aktivován, nářadí se zastaví. Pro pokračování v chodu
nářadí je nutné provést nabití akumulátoru.
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Vložení a vyjmutí vrtáku nebo šroubovací násady
(obr. A)
Pro snadnou výměnu nástrojů je toto nářadí vybaveno
rychloupínacím sklíčidlem.
•
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte spínač
pro chod vpřed/vzad do středové polohy (2).
•
Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (9) jednou
rukou, zatímco nářadí držíte druhou rukou.
•
Do sklíčidla vložte násadu (10).
•
Pevně dotáhněte sklíčidlo otáčením objímky (9)
jednou rukou, zatímco nářadí držíte druhou rukou.
Volba směru otáčení (obr. C)
Pro vrtání a pro utahování šroubů pužívejte chod
vpřed (otáčení po směru pohybu hodinových ručiček).
Pro uvolňování šroubů nebo při uvolňování zaseknutých
vrtáků používejte chod vzad (otáčení proti směru pohybu
hodinových ručiček).
•
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte spínač pro volbu
chodu (2) směrem doleva.
•
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte spínač pro volbu
chodu směrem doprava.
•
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte spínač
pro chod vpřed/vzad do středové polohy.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
•
•
Volba kroutícího momentu (obr. D)
Vaše nářadí je vybaveno prstencem pro volbu pracovního
režimu a nastavení kroutícího momentu pro utahování
šroubů. Šrouby velkých rozměrů a obrobky z tvrdých
materiálů vyžadují nastavení většího kroutícího momentu.
Upínací prstenec umožňuje široké rozpětí nastavení
kroutících momentů podle Vašich potřeb.
•
Pro vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte volič
režimu / objímku nastavení kroutícího momentu (4)
do dané polohy pro vrtání tak, že srovnáte symbol
se značkou (13).
•
Při šroubování nastavte objímku do požadované
polohy. Pokud dosud neznáte vhodné nastavení,
postupujte následovně:
•
Nastavte objímku (4) na nejmenší kroutící
moment.
•
Dotahujte první šroub.
•
Pokud spojka sklíčidla prokluzuje před
dotažením šroubu, zvyšte hodnotu momentu
a pokračujte v utahování šroubu. Opakujte
tento postup, dokud nedosáhnete správného
nastavení. Dotáhněte ostatní šrouby při použití
stejného nastavení kroutícího momentu.
Před prvním použitím musí být baterie nabíjena
minimálně 3 hodin.
Nářadí vložte do nabíjecí základny (8) kdykoliv jej
nepoužíváte.
Nabíjení akumulátoru
•
Nářadí vložte do nabíjecí základny (8).
•
Připojte nabíječku k síti.
Červený indikátor nabíjení (7) začne svítit.
•
Nářadí ponechejte připojené k nabíječce po dobu
3 hodin.
V průběhu nabíjení může nabíječka bzučet a může se
i zahřívat; jde o běžný jev, který neznamená žádnou
závadu.
Všeobecně lze říci, že nabíjecí doba 1 hodiny je
dostatečně dlouhá pro provoz nářadí s dostatečnou
úrovní výkonu pro většinu prací. Prodloužení doby
nabíjení až na 3 hodiny však významně prodlouží
provozní dobu nářadí (ta však závisí též na stavu baterie
a podmínkách nabíjení).
Indikátor nabíjení bude svítit jakmile přístroj vložíme
do zapnuté nabíječky.
•
Před použitím nářadí odpojte nabíječku od sítě
a nářadí od nabíječky.
Dvojrychlostní volič (obr. E)
•
Při vrtání do železa a šroubování přesuňte
dvojrychlostní volič (5) směrem k zadní části nářadí
(1. převod).
•
Při vrtání do nekovových materiálů přepněte
dvourychlostní volič (5) směrem dopředu
(2. převod).
Varování! S nářadím nepracujte, pokud je připojeno
k nabíječce.
Varování! Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než
4°C nebo vyšších než 40°C.
Kontrola stavu akumulátoru (obr. B)
Nářadí je vybaveno indikátorem, jež vám umožňuje
sledovat stav nabití akumulátoru.
•
Stiskněte a podržte tlačítko (11).
•
Sledujte, kolik kontrolek (12) svítí:
Nabití akumulátoru
1 kontrolka
slabé
2 kontrolky
střední
3 kontrolky
silné
Vrtání/šroubování
•
Pomocí spínače pro volbu směru chodu (2) zvolte
směr otáčení vpřed nebo vzad.
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
•
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
5
Ochrana před přehřátím
Za běžných provozních podmínek není nářadí vystaveno
přehřívání. Avšak, pokud je zatížení příliš veliké, nabo
pokud je překročena maximální povolená teplota
akumulátoru, bude aktivován ochranný obvod, aby bylo
nářadí chráněno před přehřátím. Následkem aktivace
tohoto obvodu bude chod nářadí ukončen.
•
Před opětovným uvedením nářadí do chodu jej
ponechejte zchládnout.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Rady pro optimální použití nářadí
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Vrtání
•
Vyvíjejte na nářadí vždy mírný tlak ve směru
shodném s osou vrtáku.
•
Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou
stranou povrchu obrobku zmenšete tlak vyvíjený
na nářadí.
•
Aby nedocházelo při průniku vrtáku k rozštěpení
nebo tvorbě třísek na povrchu obrobku, podložte
jej kouskem dřeva.
•
Při vrtání otvorů o větším průměru do dřeva použijte
speciální násady.
•
Při vrtání do kovu používejte vrtáky s rychlořezné
oceli (HSS).
•
Při vrtání do zdiva použijte vidiové vrtáky.
•
Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte
při vrtání kovů mazivo.
•
Pro zvýšení přesnosti si vždy uprostřed díry, kterou
chcete vrtat, označte na obrobku pomocí průbojníku
vodící otvor.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Šroubování
•
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího
nástavce.
•
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
•
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
Baterie
Baterie Black & Decker mohou být mnohokrát
nabíjeny. Po ukončení jejich životnosti je
zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
•
Údržba
•
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
standardní a pravidelné čištění.
Technické údaje
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Max. utahovací moment
Maximální průměr sklíčidla
Max. průměr vrtáku
kov/dřevo/zdivo
Kapacita
Hmotnost
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby vyjměte
z nářadí akumulátor. Před čištěním nabíječky odpojte
její napájecí kabel od síťové zásuvky.
•
•
•
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom ji vyjměte z nářadí.
Baterie typu Lithium Ion jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je Vašemu servisnímu středisku nebo
do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány s ohledem na životní prostředí.
Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné nebo
rozpouštěcí čistící prostředky.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí.
Nabíječka
Napájecí napětí
Přibližná doba nabíjení
6
VDC
min-1
Nm
mm
CP14LN
14,4
0-350/0-1400
23
10
mm
Ah
kg
10/25
1,1
1,2
VAC
hod
230
3
ES Prohlášení o shodě
CP14LN
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: EN 60745, EN 50260, EN 55014, EN 60335,
EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrací přenášených na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
68,1 dB(A)
79,1 dB(A)
0,88 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-8-2006
7
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043692 - 30-04-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
CORDLESS DRILL 1
©
CP14LN - - - - A
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising