DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW instruction manual

511888-64 SK
DW745
5
3
6
7
8
9
4
10
1
2
12
11
18
13
14
15
16
2
17
19
21
20
B1
A3
22
23
21
B3
B2
7
26
25
24
D
C
28 29 30
33
6
5
27
31
0
45
32
E
3
F1
35 38
39
34
9
12
F2
G1
37
36
41
43
42
36
37
19 40
G2
48
H
15
I
J
46
45
47
44
L
K
4
STOLOVÁ PÍLA
DW745-QS/DW745_LX
STOLOVÁ PÍLA DW745-QS/DW745_LX
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
1
1
1
1
Kľúč na hriadeľ
Adaptér odsávania nečistôt
Návod na použitie
Výkresovú dokumentáciu
•
Technické údaje
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Napätie zdroja
230 V
Príkon
W
Výkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Priemer rezného kotúča mm
Priemer upínacieho
otvoru kotúča
mm
Hrúbka pílového kotúča mm
Hrúbka štiepacieho klinu mm
Max. hĺbka rezu pri 90° mm
Max. hĺbka rezu pri 45° mm
Rezná kapacita
mm
Celkové rozmery
cm
570 x 700 x 466
Hmotnosť
kg
DW745-QS
115
1 700
1 300
3 800
250
DW745-LX
Popis (obr. A1 - A3)
Vaša prenosná stolová píla DW745-QS/
DW745-LX je určená na vykonávanie štyroch
základných rezných úkonov - pozdĺžnych
rezov, priečnych rezov, pokosových a šikmých
rezov jednoducho, presne a bezpečne, pri
opracovávaní dreva, drevených výrobkov
a plastov. Tento výrobok je určený na použitie
s 250 mm tvrdenými kotúčmi.
1 500
1 150
3 800
250
30
30
2.3
2.3
2.3
2.3
77
77
57
57
410
410
570 x 700 x 466
22
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hlavný vypínač
Resetovacie tlačidlo elektrického ističa
Výrezy na prenos píly
Doska stola
Štiepací klin
Horný kryt pílového kotúča
Vložka stola
Paralelné vodidlo
Indikátor so stupnicou
Rukoväť pre jemné nastavenie
Kombinované koliesko na ovládanie zdvihu
a sklonu
12 Páčka na uzamknutie sklonu
22
Poistky:
Náradie 230 V10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
A2
13
14
15
16
17
18
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Ostré hrany.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Čiastočne zmontovaný stroj
1 Súpravu vodidiel pozdĺžnych rezov
1 Vodidlo pokosových rezov
1 Pílový kotúč
1 Zostavu horného krytu pílového kotúča
1 Vložku do stola
1 Kľúč na pílový kotúč
Páčka na uzamknutie polohy rezu
Uloženie kľúča na pílový kotúč
Posunovacia tyč
Adaptér odsávania nečistôt
Nožičky
Zárez pre vodidlo
A3
19 Vodidlo pre pokosové rezy
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
5
15 V prístroj musí byť poháňaný
izolačným transformátorom, ktorý má
zabezpečenie proti poruchám a má
uzemnenú ochranu medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
• Ak posunovaciu tyč nepoužívate,
uchovávajte ju na svojom mieste.
• Zástrčku pripájajte do sieťovej
zásuvky len tesne pred začiatkom
práce.
Použitie predlžovacieho kábla
Upevnenie pílového kotúča (obr. A1, A2
a B1 - B3)
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon
tohto zariadenia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 2.5 mm2.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Uistite sa, či je stroj odpojený od
prívodu napätia.
Konštrukcia triedy I
•
Tento stroj spadá do konštrukčnej triedy I;
preto je požadované pripojenie s ochranou
uzemnením.
•
Chránič pred zbytkovým prúdom
Tento stroj je vybavený chráničom pred
zbytkovým prúdom (RCD), ktorý chráni
obsluhujúceho pred úrazom elektrickým
prúdom prerušením prúdového okruhu, pokiaľ
je v tomto okruhu zistený zvodový prúd rovný
alebo vyšší ako 30 mA. Pri stroji napájanom 115
V je stanovený zvodový prúd na 5 mA.
•
Nikdy nepracujte so strojom bez
pripojeného chrániča RCD. Pokiaľ
chránič RCD nepracuje správne, stroj
nepoužívajte.
Aby prúdový chránič RCD pracoval, je
nutné, aby bol stroj pripojený k sieťovej
zásuvke chránenej uzemnením.
•
Po výmene pílového kotúča vždy
skontrolujte ukazovateľ vodidla
a štiepací klin.
Montáž a nastavenie
Nastavenie pílového kotúča (obr. A2 a B3)
Na dosiahnutie optimálneho výkonu musí viesť
kotúč rovnobežne so štrbinami pokosu.
Toto nastavenie bolo prevedené vo výrobe.
Opätovné nastavenie preveďte nasledovne:
• Obráťte pílu na bok.
• Pomocou šesťhranného kľúča 10 mm
mierne povoľte príchytky konzoly (22) (obr.
B3).
• Konzolu (23) nastavte tak, aby pílový kotúč
viedol rovnobežne so zárezom pre vodidlo
(18) (obr. A2).
• Príchytky konzoly (22) dotiahnite momentom
11 Nm (obr. B3).
Skôr než začnete montáž alebo
nastavovanie, vždy odpojte náradie
od siete.
Vybalenie píly (obr. A1 a A2)
•
•
•
•
•
•
Zuby nového pílového kotúča sú
veľmi ostré a môžu byť preto veľmi
nebezpečné.
Otáčaním ovládacieho kolieska (11)
v smere pohybu hodinových ručičiek (obr.
A1) zdvihnite hriadeľ pílového kotúča do
maximálnej polohy.
Na hriadeľ nasaďte pílový kotúč v poradí
znázornenom na obr. B1.
Vonkajšia príruba (20) má ø 30 mm
zdvihnutý výčnelok, ktorý musí zapadať do
otvoru kotúča. Uistite sa, či ozubenie kotúča
smeruje na prednú stranu stola smerom
dole.
Pomocou plochého nástrčného kľúča
pridržte hriadeľ a pomocou druhého kľúča
otáčaním v smere pohybu hodinových
ručičiek dotiahnite maticu hriadeľa (21) (obr.
B2).
Opačným postupom pílový kotúč vyberte.
Vyberte opatrne pílu z obalu.
Píla sa dodáva celkom zmontovaná okrem
kotúča, vodidla pozdĺžnych rezov, horného
krytu pílového kotúča a vložky do stola.
Zostavenie píly dokončite podľa nižšie
uvedených pokynov.
Posunovaciu tyč (15) umiestnite do jej polohy
na pravej strane stolovej píly (obr. A2).
Upravte výšku nožičiek (17) tak, aby bola
doska stola (4) v rovine zo všetkých strán.
Plne odviňte prívodný kábel.
6
Nastavenie výšky pílového kotúča (obr. A1)
Zdvih kotúča je možné nastavovať otáčaním
kombinovaného ovládacieho kolieska zdvihu
a sklonu (11).
• Uistite sa, či pošas rezania prenikajú nad
hornú plochu rezaného obrobku hroty
presne troch zubov pílového kotúča.
Tým bude zaistené, že z obrobku bude
odoberaný materiál súčasne najvyšším
možným počtom zubov a bude tak
dosiahnutý optimálny výkon.
•
Nikdy pílu nepoužívajte bez tejto vložky.
Ak je táto vložka opotrebovaná alebo
poškodená, ihneď ju vymeňte.
Montáž štiepacieho klinu (obr. A1 a C)
•
•
•
•
•
Montáž horného krytu pílového kotúča
(obr. E)
Otáčaním ovládacieho kolieska (11)
v smere pohybu hodinových ručičiek
zdvihnite hriadeľ pílového kotúča do
maximálnej polohy (obr. A1).
Dodaným kľúčom povoľte o niekoľko otáčok
poistnú skrutku (24) (obr. C).
Stlačte skrutku (24) smerom dovnútra
a podržte ju, aby sa uvoľnil príchytný
pružinový mechanizmus.
Zarovnajte výrez (25) so skrutkou (24)
a vložte štiepací klin tak, aby horná strana
výrezu ležala na otočnom regulátore.
Uvoľnite skrutku (24) a riadne ju dotiahnite
dodaným kľúčom.
•
•
Paralelné vodidlo (8) sa dá nasadiť na ľavú
alebo na pravú stranu vašej stolovej píly.
• Do výrezu (32) vodidla umiestnite skrutku
(31).
• Vodidlo zaistite zacvaknutím oboch
západiek (33) na miesto.
Nastavenie vodidla rovnobežne s pílovým
kotúčom
Vodidlo je už nastavené z výroby. Pokiaľ je nutné
ho opäť nastaviť, postupujte nasledovne:
• Nastavte pílový kotúč do najvyššej možnej
polohy.
• Odstráňte vrchný ochranný kryt (6).
• Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu
0°.
• Odistite páčku zámky koľajnice (13).
• Vodidlo (8) posuňte tak, aby sa dotýkalo
pílového kotúča.
• Skontrolujte, či je vodidlo rovnobežne
s pílovým kotúčom.
• Pokiaľ je nutné previesť jeho nastavenie,
postupujte nasledovne:
• Pomocou šesťhranného kľúča povoľte
skrutku (31) uchycujúcu vodidlo ku
koľajnici.
• Nastavte vodidlo rovnobežne s pílovým
kotúčom.
• Utiahnite skrutku.
• Zaistite páčku zámky koľajnice
a skontrolujte, či je vodidlo rovnobežné
s pílovým kotúčom.
• Nepokúšajte sa upevniť klin
v akejkoľvek inej než odporučenej
polohe. Vzdialenosť medzi klinom
a hrotmi pílového kotúča musí byť
aspoň 2,0 mm.
• Správna montáž a nastavenie
horného krytu pílového kotúča (6)
na štiepacom kline je základom pre
bezpečnú prevádzku!
Montáž vložky stola (obr. D)
•
•
Pomocou skrutky (27) pripevnite kryt (6)
k štiepaciemu klinu (5).
Na opačnú stranu skrutky nasaďte podložku
(28 a 29) a krídlovú maticu (30) a zostavu
dotiahnite.
Montáž a nastavenie paralelného vodidla
(obr. A1, F1 a F2)
• Pri správnom zarovnaní by mal
štiepací klin v jednej línii s pílovým
kotúčom na hornej strane stola
a na hornej strane pílového kotúča.
Kontrolu spravte priložením pravítka
pre všetky uhly a výšky pílového
kotúča.
•
strana musí byť zarovno s vrchnou stranou
stola. Nastavenie vložky stola preveďte
pomocou štyroch nastaviteľných skrutiek
(26).
Otočením poistnej skrutky (viď vložená
ilustrácia v obr. D) v smere pohybu
hodinových ručičiek o 90° vložku stola
v danej polohe zaistite.
Zarovnajte vložku stola (7) podľa obrázku
a zasuňte západky na zadnej strane vložky
do otvorov na zadnej strane stola.
Prednú stranu vložky do stola stlačte
nadol.
Predná strana vložky musí byť zarovno
alebo mierne pod povrchom stola. Zadná
7
•
Po prevedení nastavení nasaďte späť
vrchný ochranný kryt pílového kotúča.
skrutku (43), posuňte ukazovateľ tak, aby
ukazoval presne 90° a skrutku naspäť
pritiahnite.
Pokiaľ nie je dráha zostavy ozubeného
kolesa s ložiskom dostatočná, dopravte
stolovú pílu k autorizovanému
servisnému zástupcovi DEWALT.
Návod na obsluhu
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a platné nariadenia.
Nastavenie stupnice
Stupnicu je možné správne odčítať iba ak je
vodidlo nasadené z pravej strany pílového
kotúča.
• Skontrolujte, či v situácii, keď sa vodidlo
dotýka pílového kotúča, ukazuje indikátor
(9) na stupnici nulovú polohu. Ak ukazovateľ
neukazuje presne nulovú polohu, povoľte
skrutku (34), posuňte ukazovateľ tak,
aby ukazoval presne 0 a skrutku späť
pritiahnite.
• Vždy nainštalujte zodpovedajúci
pílový kotúč. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované pílové kotúče.
Maximálne otáčky píly nesmú
prekročiť maximálne povolené
otáčky pílového kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé
kúsky.
• Dbajte na to, aby pílový kotúč
vždy rezal voľne. Na náradie príliš
netlačte.
Uhlová zarážka a nastavenie ukazovateľa
(obr. G1 a G2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nastavte pílový kotúč do najvyššej možnej
polohy.
Odistite páčku na uzamknutie sklonu (12)
jej stlačením nahor a doprava.
Povoľte skrutku zarážky šikmých rezov
(35).
Umiestnite na pracovný stôl uhlomer (36)
a oprite ho o pílový kotúč (37).
Pomocou páčky (12) nastavte uhol sklonu
tak, aby bol pílový kotúč zarovnaný
s uhlomerom.
Páčku (12) dotiahnite.
Výstredníkom zarážky (38) otočte tak, aby
pevne priliehal k ložiskám.
Skontrolujte stupnicu nastavenia uhla.
Pokiaľ je nutné previesť nastavenie, povoľte
skrutku ukazovateľa (39) a ukazovateľ
nastavte tak, aby smeroval do polohy 0°.
Pritiahnite skrutku ukazovateľa (39).
Celý postup zopakujte pre polohu
zarážky 45°, ale polohu ukazovateľa už
nenastavujte.
• Pred zahájením rezania počkajte,
pokiaľ motor píly nedosiahne
maximálne otáčky.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie
a upínacie skrutky riadne
utiahnuté.
Upozornenie pre používateľov z Veľkej Británie
je popísané v predpisoch pre drevoobrábacie
stroje z roku 1974 a v ich nasledujúcich
dodatkoch.
• Nikdy nestrkajte ruky do oblasti ostria,
pokiaľ je píla pod napätím.
• Nikdy nepoužívajte Vašu pílu na rezanie od
ruky!
• Nerežte deformované vypuklé alebo
prehnuté obrobky. Obrobok musí mať
minimálne jednu priamu a hladkú stranu,
ktorá môže byť opretá o pravítko na
pozdĺžne alebo pokosové rezy.
• Dlhé obrobky vždy podoprite, aby nedošlo
ku spätnému rázu.
• Nikdy z blízkosti pílového kotúča
neodstraňujte žiadne odrezky, ak je pílový
kotúč v pohybe.
Nastavenie vodidla pokosových rezov
(obr. H)
•
•
•
•
Vodidlo pre pokosové rezy (19) namontujte
do drážky vľavo od pílového kotúča.
Povoľte zaisťovaciu skrutku (40).
Priložte uhlomer (36) medzi prednú časť
vodidla (41) a pílový kotúč (37).
Skontrolujte, či ukazovateľ (42) ukazuje
na mierke polohu 90°. Pokiaľ ukazovateľ
neukazuje presne polohu 90 , povoľte
Zapnutie a vypnutie (obr. A1)
•
•
Pílu zapnete stlačením zeleného tlačidla .
Ak chcete pílu vypnúť, stisnite červené
tlačidlo .
K prívodnému káblu je pripojená ochrana
pred prúdom (RCD) obsahujúca beznapäťový
8
vypínač a ochranu motora pred preťažením
s manuálnym vypnutím. V prípade výpadku
prúdu postupujte nasledovne:
• Uistite sa, či je píla vypnutá.
• Stlačte resetovacie tlačidlo (2).
•
•
Šikmé rezy
• Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Postupujte ako pri prevádzaní pozdĺžnych
rezov.
Základné rezy
•
•
Vždy používajte štiepací klin.
Vždy zaistite, aby boli štiepací klin
a ochranný kryt rezného kotúča presne
vyrovnané.
Priečny rez (obr. J)
•
Pozdĺžne rezy (obr. A1 a I)
•
•
Ostré hrany.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
Pri pozdĺžnom rezaní malých obrobkov vždy
používajte posunovaciu tyč.
Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu 0°.
Nastavte výšku pílového kotúča. Kotúč je
v správnej polohe, ak nad vrchnú plochu
obrobku vyčnievajú špičky troch zubov
kotúča.
Podľa potreby upravte výšku horného
ochranného krytu pílového kotúča.
Nastavte paralelné vodidlo do požadovanej
vzdialenosti.
Nastavte úroveň polohy profilovaného
vodidla tvaru L (48) so zadnou stranou
štiepacieho klinu. Pri rezaní pozdĺžnych
rezov širokých kusov materiálu posuňte
profilované vodidlo tvaru L (48) mimo
hlavnú časť vodidla, otočte ho vo zvislom
smere o 180° a vložte späť tak, aby
poskytovalo dodatočnú oporu.
Položte obrobok plochou stranou na
pracovný stôl píly a oprite ho o pravítko.
Obrobok držte mimo dosahu pílového
kotúča.
Nepribližujte ruky do blízkosti pílového
kotúča.
Zapnite pílu a počkajte, pokiaľ pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
Pomaly posúvajte obrobok pod horný
kryt a pritláčajte ho k vodidlu. Nechajte
zuby pílového kotúča vykonávať rezanie
a nepretláčajte obrobok cez pílový kotúč
silou. Otáčky pílového kotúča by mali byť
konštantné.
Ak sa blížite k pílovému kotúču, nezabúdajte
použiť posunovaciu tyč (15).
Po ukončení rezu pílu vypnite, počkajte, až
sa pílový kotúč zastaví a vyberte obrobok
zo stola píly.
•
•
•
•
•
•
Vyberte vodidlo na vykonávanie pozdĺžnych
rezov a do požadovanej drážky nasaďte
vodidlo pre pokosové rezy.
Nastavte uhol vodidla pokosu na hodnotu 0°.
Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu
0°.
Nastavte výšku pílového kotúča.
Položte obrobok plochou stranou na
pracovný stôl píly a oprite ho o pravítko.
Obrobok držte mimo dosahu pílového
kotúča.
Nepribližujte ruky do blízkosti pílového
kotúča.
Zapnite pílu a počkajte, pokiaľ pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
Pritláčajte obrobok pevne k pravítku
a pomaly posúvajte obrobok spoločne so
zostavou pravítka tak, aby sa obrobok
dostal pod vrchný kryt pílového kotúča.
Nechajte zuby pílového kotúča prevádzať
rezanie a nepretláčajte obrobok cez pílový
kotúč silou. Otáčky pílového kotúča by mali
byť konštantné.
Po ukončení rezu pílu vypnite, počkajte, až
sa pílový kotúč zastaví a vyberte obrobok
zo stola píly.
Šikmé priečne rezy
•
•
Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
Postupujte ako pri prevádzaní priečnych
rezov.
Pokosové rezy
• Nastavte pokosové vodidlo na požadovaný
uhol rezu.
• Postupujte ako pri prevádzaní priečnych
rezov.
Kombinované pokosové rezy
Tento rez je kombináciou šikmého a pokosového
rezu.
• Nastavte šikmý rez na požadovaný uhol
a postupujte ako pri šikmých priečnych
rezoch.
• Nikdy netlačte alebo nedržte voľnú
alebo odrezanú časť obrobku.
9
Podopretie dlhých obrobkov
•
•
•
Dlhé obrobky je nutné vždy pred rezaním
podložiť a upevniť.
Vždy používajte dostupné podpery na
podoprenie a upevnenie dlhých obrobkov,
aby ste zabránili pádu obrobku alebo
úrazu.
šesťhrannú tyč (44) (obr. K).
Uvoľnite poistnú maticu (45). Utiahnite
šesťhrannú tyč tak, aby pružina
zamykacieho systému vytvorila potrebný
ťah na páčke zámky koľajnice. Maticu na
šesťhrannej tyči dotiahnite.
Odsávanie prachu (obr. A2)
Píla je vybavená na zadnej strane miestom
(14) vhodným na pripojenie adaptéra odsávania
nečistôt s hubicami s rozmermi 57/65 mm.
Súčasťou dodávky je i redukcia na použitie
hubíc s priemerom 34-40 mm.
• Vždy keď je to možné, pripojte k píle
odsávacie zariadenie zodpovedajúce
príslušným predpisom, ktoré sa týkajú
emisií prachu.
• Zaistite, aby použitá hadica na odsávanie
prachových nečistôt bola vhodná na dané
použitie a typ rezaného materiálu.
• Vezmite do úvahy, že syntetické materiály,
ako sú drevotrieska alebo MDF vytvárajú
počas rezania viac prachových častíc než
prírodné drevo.
Mazanie
Motor a ložiská nevyžadujú žiadne ďalšie
mazanie. Pokiaľ je zdvíhanie a znižovanie
pílového kotúča obtiažne, očistite a namažte
skrutky na nastavenie výšky:
• Obráťte pílu na bok.
• Očistite a namažte závity nastaviteľných
prvkov výšky. Použite univerzálne mazivo.
Čistenie
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Pravidelne čistite systém na odsávanie
prachu:
• Obráťte pílu na bok.
• Odstráňte skrutky (46) (obr. L).
• Odstráňte všetky nečistoty a opäť zaistite
prístupové dvierka (47) pomocou skrutiek
(obr. L).
Doplnkové príslušenstvo
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Preprava (obr. A1)
•
•
Zviňte sieťové káble.
Stroj prenášajte vždy uchopením za výrezy
(3).
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Stroj vždy prepravujte s nasadeným
horným ochranným krytom pílového
kotúča.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Údržba
Vaše elektrické zariadenie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho
pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémovú prevádzku.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha zabrániť znečisteniu životného
prostredia a znižuje požiadavky na
nové suroviny.
Nastavenie zámky koľajnice (obr. A2 a K)
Pnutie zámky koľajnice je nastavené už
z výroby. Pokiaľ je nutné ho opäť nastaviť,
postupujte nasledovne:
• Obráťte pílu na bok.
• Zaistite páčku zámky koľajnice (13).
• Na spodnej strane stroja vyhľadajte
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
10
o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Bezpečnostné pokyny
Pri používaní stacionárneho elektrického
náradia vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy platné vo Vašej krajine, aby
ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom alebo
iného zranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne
preštudujte celý návod.
Tento návod si uschovajte pre prípadné
ďalšie použitie.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
M ie s t o v a š e j n a jb liž š e j a u to riz ovanej
servisnej pobočky D E WALT sa dozviete
na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Zoznam servisných
stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Všeobecné pokyny
1
2
Prehlásenie o zhode
DW745-QS/DW745-LX
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 550141, EN 55014-2, EN 61029-1, EN 61029-2-1,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
3
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
4
Hladina akustického tlaku:
LpA (akustický tlak) dB(A)
Kpa (odchýlka merania) dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA (odchýlka merania) dB(A)
DW745-QS
93,8
2,2
107
2,2
DW745-LX
96,2
2,2
109
2,2
5
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
6
11
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku
úrazu.
Pracujte s ohľadom na okolité
prostredie
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte
s náradím v podmienkach s vysokou
vlhkosťou. Zaistite si kvalitné osvetlenie
pracovnej plochy (250 - 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde
hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie,
napríklad v blízkosti horľavých alebo
výbušných kvapalín a plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti
náradia a aby sa dotýkali náradia alebo
prívodného kábla.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľný odev alebo šperky, pretože
by mohli byť zachytené pohyblivými časťami
náradia. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú pokrývku hlavy. Ak pracujete vonku,
používajte pokiaľ možno pracovné rukavice
a nekĺzavú obuv.
Prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa
pri práci s náradím práši alebo odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
Pretože by tieto častice mohli byť taktiež
horúce, používajte kryt odolný proti teplu.
Používajte vždy vhodnú ochranu sluchu.
Vždy noste ochrannú prilbu.
Ochrana proti úrazu elektrickým
prúdom
Zabráňte dotyku tela so zemnením alebo
s uzemnenými povrchmi (ako sú napr.
potrubia, radiátory, sporáky a chladničky).
Pri práci v extrémnych podmienkach
7
8
9
10
11
12
13
14
(napríklad vysoká vlhkosť, tvorba kovových
pilín pri práci, atď.) môže byť elektrická
bezpečnosť zvýšená vložením izolačného
transformátora alebo ochranného ističa
(FI).
Neprekážajte sami sebe
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný
postoj.
Zostaňte stále pozorní
Pozorne sledujte priebeh pracovných
operácií. Pracujte s rozvahou. Ak ste
unavení, prácu prerušte.
Upnite si polotovar
Na pripevnenie polotovaru používajte
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie
a umožňuje to manipuláciu s náradím
oboma rukami.
Pripojte si zariadenie na zachytávanie
prachu.
Ak je prístroj vybavený adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie.
Odstráňte z náradia nastavovacie
prípravky a kľúče
Pred zapnutím náradia vždy skontrolujte, či
sú z jeho blízkosti odstránené kľúče alebo
nastavovacie prípravky.
Predlžovacie káble
Pred použitím tieto káble prezrite a ak sú
poškodené, tak ich vymeňte.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
Používajte len vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Nepreťažujte malé náradia alebo
prídavné zariadenia pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Náradie
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak
bude používané v takom výkonnostnom
rozsahu, na aký bolo určené.
Na náradie príliš netlačte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií než je
odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím náradie a napájací
kábel starostlivo skontrolujte, či nie sú
poškodené.
Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti
opotrebované, poškodené alebo nedošlo
15
16
17
18
19
20
12
k ich prasknutiu. Skontrolujte stav krytov,
vypínačov a ostatných častí, ktoré môžu
mať vplyv na bezpečný chod zariadenia.
Zaistite, aby bol chod náradia úplne
v poriadku, a aby náradie plnilo správne
funkciu, na ktorú bolo určené. Nepoužívajte
náradie, pokiaľ je akákoľvek jeho časť
poškodená.
Ak nefunguje hlavný vypínač, náradie
nepoužívajte. Zničené alebo inak poškodené
diely nechajte vymeniť v značkovom servise
DEWALT. Neprevádzajte neodborné opravy
sami.
Vypínajte náradie
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru,
vypnite ho a počkajte, kým sa úplne
nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva, pred
výmenou častí náradia, príslušenstva alebo
doplnkov a pred prevádzaním údržby vždy
odpojte prívodný kábel.
Zabráňte nechcenému zapnutiu
Pred pripojením prívodného kábla k sieti sa
uistite, či je náradie vypnuté.
Nepoškodzujte prívodný kábel
Nešklbte a neťahajte za kábel pri jeho
vyťahovaní zo zásuvky. Chráňte kábel
pred vysokými teplotami, olejmi a ostrými
hranami.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu
detí.
Starostlivosť o náradie
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej
prevádzky udržujte náradie v čistom
a bezchybnom technickom stave. Pri údržbe
a výmene príslušenstva dodržujte uvedené
pokyny. Udržujte všetky ovládacie prvky
a rukoväte čisté, suché a neznečistené
olejom alebo mazivami.
Opravy
To t o n á r a d i e z o d p o v e d á p l a t n ý m
bezpečnostným predpisom. Opravy
tohto náradia vždy zverujte mechanikom
značkového servisu DEWALT. Opravy by mali
byť vykonávané kvalifikovanými servisnými
mechanikmi s použitím originálnych
náhradných dielcov; v opačnom prípade
môže dôjsť k ohrozeniu užívateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre stolové
píly
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Drážkovanie nie je bez neho povolené.
Pílové kotúče
• Maximálna dovolená rýchlosť pílového
kotúča musí byť vždy rovná alebo väčšia
ako otáčky naprázdno špecifikované na
štítku náradia.
• Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré
nezodpovedajú rozmerom uvedeným
v technických údajoch. Na upevnenie
kotúča na hriadeľ nepoužívajte žiadne
podložky. Používajte len pílové kotúče,
ktoré sú špecifikované v tomto návode
a zodpovedajú norme EN 847-1.
• Snažte sa používať špeciálne kotúče so
zníženou hlučnosťou.
• Nepoužívajte kotúče z rýchloreznej ocele
(HSS).
• Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
kotúče.
• Nepoužívajte brúsne kotúče.
• Pre Vašu prácu si zvoľte vždy vhodný pílový
kotúč.
• Vždy používajte rukavice na manipuláciu
s kotúčmi a ostrými materiálmi.
Kotúče je možné v prípade potreby
prenášať v držiakoch.
Rezný kotúč nepoužívajte, ak je hrubší
alebo ak je hĺbka záberu menšia ako
veľkosť štiepacieho klinu. .
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom a či zuby smerujú k prednej časti
stolovej píly.
Pred začatím akejkoľvek práce sa uistite,
či sú všetky svorky riadne utiahnuté.
Uistite sa, či sú všetky ostria a príruby
čisté a či vyklenuté strany límca smerujú
oproti ostriu kotúča. Maticu hriadeľa riadne
pritiahnite.
Kotúč udržujte ostrý a riadne osadený.
Uistite sa, či je štiepací klin nastavený
v správnej vzdialenosti od pílového kotúča
- maximum je 5 mm.
Nikdy nepracujte s pílou bez nasadeného
horného a spodného ochranného krytu.
Nepribližujte ruky do blízkosti pílového
kotúča.
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby, alebo
pred výmenou pílového kotúča odpojte stroj
od elektrického vedenia.
Používajte posunovaciu tyč pri každom
použití a dbajte na to, aby sa Vaše ruky pri
rezaní nedostali do vzdialenosti menšej než
150 mm od pílového kotúča.
Nepokúšajte sa pracovať s iným než
s určeným napätím.
Počas chodu nenanášajte na pílový kotúč
mazivo.
Nedotýkajte sa ničoho v okolí zadnej časti
pílového kotúča.
Ak posunovaciu tyč nepoužívate,
uchovávajte ju na svojom mieste.
Nestavajte sa na hornú stranu zariadenia.
Počas prepravy zaistite, aby bola horná
časť pílového kotúča zakrytá, napríklad
ochranným krytom.
Ochranný kryt nepoužívajte ako držadlo
alebo ako úchyt pri preprave.
Ak je táto vložka opotrebovaná alebo
poškodená, ihneď ju vymeňte.
Skontrolujte, či je obrobok správne zaistený.
Vždy zaistite vhodnú podperu dlhších
obrobkov.
Na pílový kotúč netlačte z boku.
Žliabkovanie alebo drážkovanie by nemalo
byť vykonané bez nasadenia vhodných
ochranných krytov, ako sú tunelový kryt
a kryt typu Suva.
Iné nebezpečenstvo
Pri použití píly vznikajú nasledovné riziká:
- poranenia spôsobené kontaktom
s rotujúcimi dielmi
Aj napriek dodržiavaniu bezpečnostných
pokynov a používaniu ochranných
pomôcok, nedá sa vždy predísť
všetkým rizikám, hroziacim pri práci
s týmto náradím. Tieto môžu byť:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrytými
časťami otáčajúceho sa pílového
kotúča.
- Riziko poranenia pri výmene pílového
kotúča.
- Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
- Zdravotné riziká spôsobené
vdychovaním prachu zvíreného
pri rezaní dreva, najmä dubového,
bukového a materiálu MDF.
Nasledujúce faktory ovplyvňujú hladinu
hlučnosti:
- materiál rezaného obrobku
- typ rezného kotúča
- posuvná sila
13
Nasledujúce faktory ovplyvňujú úroveň
prašnosti:
- opotrebený pílový kotúč
- odsávanie prachu s prietokom vzduchu
nižším ako 20 m/s
- obrobok nie je presne vedený
Vzhľadom na vyššie uvedené faktory je
účinnosť zachytávania prachových nečistôt
dýchateľného vzduchu okolo 95%.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Nevkladajte ruky do priestoru rezania
a nepribližujte ich ku kotúču.
Nosný bod.
14
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
zst00046934 - 23-07-2007
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
15
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
16
Motor & table TABLE SAW 1
©
DW745 - - - - - A
17
Main unit TABLE SAW 1
©
DW745 - - - - - A
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising