DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW instruction manual

555777-90 CZ
DW745
5
3
6
7
8
9
4
10
1
2
12
11
18
13
14
15
16
2
17
19
21
20
B1
A3
22
23
21
B3
B2
7
26
25
24
D
C
28 29 30
33
6
5
27
31
0
45
32
E
3
F1
35 38
39
34
9
12
F2
G1
37
36
41
43
42
36
37
19 40
G2
48
H
15
I
J
46
45
47
44
L
K
4
STOLOVÁ PILA
DW745-QS/DW745_LX
Blahopřejeme Vám!
ES Prohlášení o shodě
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
DW745-QS/DW745-LX
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61029-1, EN 61029-2-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Technické údaje
Napájeci napětí
V
Příkon
W
Výkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Průměr řezného
kotouče
mm
Vrtání kotouče
mm
Tloušťka pilového
kotouče
mm
Tloušťka odtrhávacího
nože
mm
Max. hloubka řezu
při 90°
mm
Max. hloubka řezu
při 45°
mm
Řezná kapacita
mm
Celkové rozměry
cm
Hmotnost
kg
DW745-QS
230
1700
1300
3 800
DW745-LX
115
1500
1150
3 800
250
30
250
30
2,3
2,3
2,3
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Hladina akustického tlaku:
DW745-QS DW745-LX
2,3
77
77
57
410
570 x
700 x
466
22
57
410
570 x
700 x
466
22
LpA (akustický tlak)
dB(A) 93,8
96,2
KpA (odchylka měření)
dB(A) 2,2
2,2
LWA (akustický výkon)
dB(A) 107
109
KWA (odchylka měření)
dB(A) 2,2
2,2
Technický a vývojový ředitel
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
Pojistky:
Nářadí 230 V10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Ostré hrany.
5
Bezpečnostní pokyny
Při používání stacionárního elektrického
nářadí vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy plané ve Vaší zemi, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu způsobeného
elektrickým proudem nebo jiného zranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně
prostudujte celý návod.
Uschovejte tento návod pro případné další
použití.
7
8
9
Všeobecné pokyny
1
2
3
4
5
6
10
Udržujte pořádek na pracovišti
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést k úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte
s nářadím v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní
plochy (250 - 300 luxů). Nepoužívejte nářadí
na místech, kde hrozí riziko vzniku požáru
nebo exploze, například v blízkosti hořlavých
nebo výbušných kapalin a plynů.
Chraňte nářadí před dětmi
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo
zvířatům, aby se dostaly do blízkosti nářadí
a aby se dotýkaly nářadí nebo napájecího
kabelu.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volný oděv nebo šperky, protože
by mohly být zachyceny pohyblivými částmi
nářadí. Máte-li dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy. Jestliže pracujete
venku, používejte pokud možno pracovní
rukavice a neklouzavou obuv.
Ochrana obsluhy
Používejte vždy ochranné brýle. Jestliže se
při práci s nářadím práší nebo odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte
respirátor proti prachu nebo ochranný štít.
Protože by tyto částice mohly být také
horké, používejte tepelně odolný kryt.
Používejte vždy ochranu sluchu. Vždy noste
ochrannou přilbu.
Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem
Zabraňte doteku těla se zeměním nebo
s uzemněnými povrchy (jako jsou např.
potrubí, radiátory, sporáky a chladničky). Při
práci v extrémních podmínkách (například
vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin při
práci, atd.) může být elektrická bezpečnost
11
12
13
14
6
zvýšena vložením izolačního transformátoru
nebo ochranného jističe (FI).
Nepřekážejte sami sobě
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný
postoj.
Zůstaňte stále pozorní
Pozorně sledujte průběh pracovních
operací. Pracujte s rozvahou. Pokud jste
unaveni, práci přerušte.
Upněte si obrobek
K připevnění obrobku používejte svorky
nebo svěrák. Je to bezpečnější a umožňuje
to manipulaci s nářadím oběma rukama.
Připojte si zařízení k zachytávání
prachu
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
Odstraňte z nářadí seřizovací přípravky
a klíče
Před prací s nářadím vždy zkontrolujte,
zda jsou z něho odstraněny utahovací
a seřizovací klíče.
Prodlužovací kabely
Před použitím tyto kabely prohlédněte
a pokud jsou poškozené, tak je vyměňte.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
Používejte pouze vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto
návodu. Nepřetěžujte malá nářadí nebo
přídavná zařízení při práci, která je určena
pro výkonnější nářadí. Práce je účinnější
a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
Na nářadí příliš netlačte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno
tímto návodem, může zapříčinit poranění
obsluhy.
Kontrola poškozených částí
Před každým použitím nářadí a napájecí
kabel pečlivě zkontrolujte, zda nejsou
poškozeny.
Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části
opotřebovány, poškozeny nebo nedošlo
k jejich prasknutí. Zkontrolujte stav krytů,
vypínačů a ostatních částí, jež mohou mít
vliv na bezpečný chod zařízení.
Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela
v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci
ke které je určeno. Nepoužívejte nářadí,
pokud je jakákoliv jeho část poškozena.
Jestliže nefunguje hlavní spínač, nářadí
nepoužívejte. Zničené nebo jiné poškozené
díly nechejte vyměnit ve značkovém servisu
DEWALT. Neprovádějte neodborné opravy
sami.
Vypínejte nářadí
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru,
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela
nezastaví. Není-li nářadí používáno, před
výměnou částí nářadí, příslušenství nebo
doplňků a před prováděním údržby vždy
odpojte napájecí kabel.
Zabraňte nechtěnému spuštění
Před připojením napájecího kabelu k síti se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto.
Chraňte kabel před poškozením.
Neškubejte a netahejte za kabel při jeho
vytahování ze zásuvky. Chraňte kabel před
vysokými teplotami, oleji a ostrými hranami.
Uskladnění nepoužívaného nářadí
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Péče o nářadí
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího
provozu udržujte nářadí v čistém stavu
a bezvadném technickém stavu. Při údržbě
a výměně příslušenství dodržujte uvedené
pokyny. Udržujte všechny ovládací prvky
a rukojeti čisté, suché a neznečistěné
olejem nebo mazivy.
Opravy
To t o n á ř a d í o d p o v í d á p l a t n ý m
bezpečnostním předpisům. Opravy
tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům
značkového servisu DEWALT. Opravy by
měly být prováděny pouze kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních
náhradních dílů; v opačném případě může
dojít k nebezpečnému ohrožení uživatele.
●
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro řezací
stolice
● Nepoužívejte řezný kotouč, pokud je silnější
nebo pokud je hloubka záběru menší než
je velikost odtrhávacího nože.
● Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem a zuby směřují k přední
části stolové pily.
● Před započetím jakékoliv práce se ujistěte,
zda jsou všechny svorky řádně dotaženy.
●
15
16
17
18
19
20
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ujistěte se, zda jsou všechna ostří a příruby
čisté a vyklenuté strany límce směřují
oproti ostří kotouče. Matici hřídele řádně
přitáhněte.
Kotouč udržujte ostrý a řádně usazený.
Ujistěte se, zda je odtrhávací nůž nastaven
ve správné vzdálenosti od pilového kotouče
- maximum je 5 mm.
Nikdy nepracujte s pilou bez nasazeného
horního a spodního ochranného krytu.
Nepřibližujte ruce do blízkosti pilového
kotouče.
Před prováděním jakékoliv údržby, nebo
před výměnou pilového kotouče odpojte
pilu od elektrického vedení.
Používejte tlačnou tyč při každém použití
pily a dbejte na to, aby se vaše ruce při
řezání nedostaly do vzdálenosti menší než
150 mm od pilového kotouče.
Nepokoušejte se pracovat s jiným než
s určeným napětím.
Během chodu nenanášejte na pilový kotouč
mazivo.
Nesahejte do okolí zadní části pilového
kotouče.
Pokud tlačnou tyč nepoužíváte, uchovávejte
ji na svém místě.
Nestoupejte na horní stranu zařízení.
Během přepravy zajistěte, aby byla horní
část pilové čepele zakryta, například
ochranným krytem.
Ochranný kryt nepoužívejte jako držadlo
nebo jako úchyt při přepravě.
Je-li tato vložka opotřebovaná nebo
poškozená, ihned ji vyměňte.
Zkontrolujte, že je obrobek správně zajištěn.
Vždy zajistěte vhodnou podpěru delších
obrobků.
Na pilový kootuč netlačte do strany.
Žlábkování nebo drážkování by nemělo
být prováděno bez nasazení vhodných
ochranných krytů, jako jsou tunelový kryt
a kryt typu Suva.
Dlabání není povoleno.
Pilové kotouče
● Maximální dovolená rychlost pilové čepele
musí být vždy rovna nebo větší jak otáčky
naprázdno specifikované na štítku nářadí.
● Nepoužívejte pilové čepele, které
neodpovídají rozměrům uvedeným
v technických údajích. K upevnění čepele
na hřídel nepoužívejte žádné podložky.
7
●
●
●
●
●
●
Používejte pouze pilové kotouče, jaké jsou
specifikovány v tomto návodu a odpovídají
normě EN 847-1.
Snažte se používat speciální kotouče se
sníženou hlučností.
Nepoužívejte kotouče z rychlořezné oceli.
Nepoužívejte prasklé nebo poškozené
kotouče.
Nepoužívejte brusné kotouče.
Pro vaši práci zvolte vždy vhodný pilový
kotouč.
Vždy pro manipulaci s kotouči a hrubými
materiály používejte rukavice.
Kotouče je možno v případě potřeby
přenášet v držácích.
Štítky na nářadí
Na stroji jsou následující piktogramy:
Nevkládejte ruce do prostoru řezání
a nepřibližujte je ke kotouči.
Nosný bod.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Částečně sestavený stroj
1 Sestavu vodítka podélných řezů
1 Vodítko pokosových řezů
1 Pilový kotouč
1 Sestavu horního krytu pilového kotouče
1 Vložku stolu
1 Klíč na pilový kotouč
1 Klíč na hřídel
1 Adapter odsávání nečistot
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
Jiná nebezpečí
Při použití pil vznikají následující rizika:
- poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly
Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena
jistá zbytková rizika. Tato jsou následující:
- Poškození sluchu.
- Riziko nehody způsobené nekrytými částmi
otáčejícího se pilového kotouče.
- Riziko poranění při výměně pilového
kotouče.
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména
dubového, bukového a materiálu MDF.
●
●
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A1 - A3)
Vaše stolová pila DW745-QS/DW745-LX
je určena k provádění čtyřech základních
řezných úkonů, podélných řezů, příčných řezů,
provádění pokosových a úhlových řezů snadno,
přesně a bezpečně, při opracovávání dřeva,
dřevěných výrobků a plastů. Tento výrobek je
určen k použití s tvrzenými kotouči 250 mm.
Následující faktory ovlivňují hladinu hlučnosti:
- materiál řezaného obrobku
- typ řezného kotouče
- přítlačná síla
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Následující faktory ovlivňují úroveň prašnosti:
- opotřebený pilový kotouč
- odsávání prachu s průtokem vzduchu
nižším jak 20 m/s
- obrobek není přesně veden
Hlavní vypínač
Resetovací tlačítko elektrického jističe
Prolis
Deska stolu
Nůž odtrhu
Horní kryt pilového kotouče
Vložka stolu
Paralelní vodítko
Indikátor se stupnicí
Rukojeť jemného nastavení
Kombinované ovládací kolo zdvihu
a náklonu
12 Páčka zámku pokosu
S ohledem na výše uvedené faktory je účinnost
zachytávání prachových nečistot dýchatelného
vzduchu okolo 95%.
8
A2
13
14
15
16
17
18
Montáž a seřízení
Páčka zámku polohy řezu
Uložení klíče na pilový kotouč
Tlačná tyč
Adapter odsávání nečistot
Nožka
Zářez pro vodítko
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od sítě.
Vybalení pily (obr. A1 & A2)
● Vyjměte opatrně pilu z obalu.
● Pila se dodává plně sestavena mimo
kotouč, vodítka odtrhu, horního krytu
pilového kotouče a vložky stolu.
● Sestavení dokončete podle níže uvedených
pokynů.
● Tlačnou tyč (15) umístěte do její polohy
na pravé straně řezací stolice (obr. A2).
● Upravte výšku nožek (17) tak, aby byla
deska stolu (4) v rovině ze všech stran.
● Plně rozviňte napájecí kabel.
A3
19 Vodítko pokosu
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
zdroje odpovídá hodnotě na výrobním štítku.
115 V přístroje musí být napájeny
bezpečnými izolovanými transformátory
s uzemněnou clonou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
● Pokud tlačnou tyč nepoužíváte,
uchovávejte ji na svém místě.
● Zástrčku připojujte do síťové zásuvky
jen těsně před započetím práce.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto zařízení (viz technické
údaje).
Minimální průřez vodiče je 2,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Upevnění pilového kotouče
(obr. A1, A2 & B1 - B3)
Ujistěte se, zda je stroj odpojen
od napěťového přívodu.
Konstrukce třídy I
Tento stroj spadá do konstrukční třídy I; proto
je požadováno připojení s ochranou zemněním
(uzemnění).
●
Proudový chránič
●
Tento stroj je vybaven proudovým chráničem
(RCD), který chrání obsluhu před úrazem
elektrickým proudem přerušením proudového
okruhu, pokud je v tomto okruhu zjištěn svodový
proud rovný nebo vyšší jak 30 mA. U stroje
napájeného 115 V je stanovený svodový proud
5 mA.
●
Nikdy nepracujte se strojem bez
připojeného proudového chrániče
RCD. Pokud proudový chránič RCD
nepracuje správně, stroj nepoužívejte.
Aby proudový chránič RCD pracoval,
je nutné, aby byl stroj připojen k síťové
zásuvce chráněné zemněním.
●
Zuby nového pilového kotouče jsou
velmi ostré a mohou být proto velmi
nebezpečné.
Otáčením ovládacího kola (11) ve směru
chodu hodinových ručiček (obr. A1)
zdvihněte hřídel pilového kotouče
do maximální polohy.
Na hřídel nasaďte pilový kotouč v pořadí,
jak je znázorněno na obr. B1.
Vnější příruba (20) je opatřena zesílením
ø 30 mm, které musí zapadat do vrtání
kotouče. Ujistěte se, zda ozubení kotouče
směřuje na přední straně stolu směrem
dolů.
Pomocí plochého nástrčkového klíče
přidržte hřídel a pomocí druhého plochého
nástrčkového klíče otáčením ve směru
hodinových ručiček matici hřídele (21)
dotáhněte (obr. B2).
Opačným postupem pilový kotouč
vyjmete.
Po výměně pilového kotouče vždy
zkontrolujte ukazatel vodítka a nůž
odtrhu.
9
Nastavení pilového kotouče (obr. A2 & B3)
K dosažení optimálního výkonu musí vést
kotouč rovnoběžně se štěrbinami pokosu. Toto
nastavení bylo provedeno ve výrobě. Opětovné
nastavení provedete následovně:
● Obraťte pilu na stranu.
● Pomocí šestihranného klíče 10 mm mírně
povolte příchytky konzoly (22) (obr. B3).
● Konzolu (23) nastavte tak, aby vedla
rovnoběžně se zářezem pro vodítko (18)
(obr. A2).
● Příchytky konzoly (22) dotáhněte momentem
11 Nm (obr. B3).
●
Montáž vložky stolu (obr. D)
● Srovnejte vložku stolu (7) podle obrázku
a zasuňte západky na zadní straně vložky
stolu do otvorů na zadní straně stolu.
● Přední stranu vložky stolu stlačte dolů.
● Přední strana vložky stolu musí být zároveň
nebo mírně pod povrchem stolu. Zadní
strana musí být zároveň s vrchní stranou
stolu. Nastavení vložky stolu proveďte
pomocí čtyř stavitelných šroubů (26).
● Otočením pojistného šroubu (viz vložená
ilustrace v obr. D) ve směru hodinových
ručiček o 90° vložku stolu v dané poloze
zajistěte.
Nastavení výšky pilového kotouče (obr. A1)
Zdvih kotouče lze nastavovat otáčením
kombinovaného ovládacího kola zdvihu
a náklonu (11).
● Ujistěte se, zda během řezání pronikají
nad horní plochu řezaného obrobku
hroty přesně tří zubů pilového kotouče.
Tím bude zajištěno, že z obrobku bude
odebírán materiál sočasně nejvyšším
možným počtem zubů a bude tak dosaženo
optimálního výkonu.
Nikdy pilu nepoužívejte bez této vložky.
Je-li tato vložka opotřebovaná nebo
poškozená, ihned ji vyměňte.
Montáž horního krytu pilového kotouče
(obr. E)
● Pomocí šroubu (27) připevněte kryt (6)
k noži odtrhu (5).
● Na opačnou stranu šroubu nasaďte
podložku (28 & 29) a křídlovou matici (30)
a sestavu dotáhněte.
Montáž nože odtrhu (obr. A1 & C)
● Otáčením ovládacího kola (11) ve směru
chodu hodinových ručiček zdvihněte hřídel
pilového kotouče do maximální polohy
(obr. A1).
● Dodaným klíčem povolte o několik otáček
pojistný šroub (24) (obr. C).
● Stlačte šroub (24) směrem dovnitř a podržte
jej, aby se uvolnil příchytný pružinový
mechanismus.
● Srovnejte výřez (25) se šroubem (24)
a vložte nůž odtrhu tak, aby horní strana
výřezu ležela na otočném regulátoru.
● Uvolněte šroub (24) a řádně jej dotáhněte
dodaným klíčem.
●
●
Správná montáž a nastavení
horního krytu pilového kotouče
(6) na noži odtrhu je základem pro
bezpečný provoz!
Montáž a seřízení paralelního vodítka
(obr. A1, F1 & F2)
Paralelní vodítko (8) lze nasadit na levou nebo
na pravou stranu vaší stolové pily.
● Do výřezu (32) vodítka umístěte šroub (31).
● Vodítko zajistěte zacvaknutím obou
západek (33) na místo.
Nastavení vodítka rovnoběžně s pilovým
kotoučem
Vodítko je již nastaveno z výroby. Pokud je třeba
jej znovu nastavit, postupujte následovně:
● Nastavte pilový kotouč do nejvyšší možné
polohy.
● Odstraňte vrchní ochranný kryt (6).
● Nastavte úhel šikmých řezů na hodnotu 0°.
● Odjistěte páčku zámku kolejnice (13).
● Vodítko (8) posuňte tak, aby se dotýkalo
pilového kotouče.
● Zkontrolujte, zda je vodítko rovnoběžné
s pilovým kotoučem.
● Pokud je nutné provést nastavení,
postupujte následovně:
Při správném slícování by měl nůž
odtrhu být v jedné linii s pilovým
kotoučem na horní straně stolu
a na horní straně pilového kotouče.
Kontrolu proveďte příložníkem pro
všechny úhly a výšky pilového
kotouče.
Nepokoušejte se upevnit nůž odtrhu
v jakékoliv jiné než doporučené
poloze. Vzdálenost mezi nožem
odtrhu a hroty pilového kotouče
musí být alespoň 2,0 mm.
10
●
●
●
●
●
Pomocí šestihranného klíče povolte
stavitelný šroub (31) uchycující vodítko
ke kolejnici.
Nastavte vodítko rovnoběžně s pilovým
kotoučem.
Utáhněte stavitelný šroub.
Zajistěte páčku zámku kolejnice
a zkontrolujte, zda je vodítko rovnoběžně
s pilovým kotoučem.
Po provedení nastavení nasaďte zpět
vrchní ochranný kryt pilového kotouče.
Nastavení vodítka pokosu (obr. H)
● Vodítko pokosu (19) namontujte do drážky
vlevo od pilového kotouče.
● Povolte zajišťovací šroub (40).
● Přiložte úhelník (36) mezi čelní část vodítka
(41) a pilový kotouč (37).
● Zkontrolujte, zda ukazatel (42) ukazuje
na měřítku polohu 90°. Pokud ukazatel
neukazuje přesně polohu 90°, povolte šroub
(43), posuňte ukazatel tak, aby ukazoval
přesně 90° a šroub nazpět přitáhněte.
Pokud není dráha sestavy ozubeného
kola s ložiskem dostatečná, dopravte
řeznou stolici k autorizovanému
servisnímu zástupci DEWALT.
Pokyny pro obsluhu
●
Nastavení stupnice
Stupnici lze správně odečítat pouze když je
vodítko nasazeno z pravé strany pilového
kotouče.
● Zkontrolujte, zda v situaci, kdy se vodítko
dotýká pilového kotouče, ukazuje indikátor
(9) na stupnici nulovou polohu. Pokud
ukazatel neukazuje přesně nulovou polohu,
povolte šrouby (34), posuňte ukazatel tak,
aby ukazoval přesně 0 a šrouby nazpět
přitáhněte.
Úhlová zarážka a nastavení ukazatele (obr.
G1 & G2)
● Nastavte pilový kotouč do nejvyšší možné
polohy.
● Odjistěte páčku zámku pokosu (12) jejím
stlačením nahoru a doprava.
● Povolte šroub úhlové zarážky (35).
● Umístěte na pracovní stůl úhelník (36)
a opřete jej o pilový kotouč (37).
● Pomocí páčky zámku pokosu (12) nastavte
úhel pokosu tak, aby byl pilový kotouč
srovnán s úhelníkem.
● Páčku zámku pokosu (12) zajistěte.
● Výstředníkem úhlové zarážky (38) otočte
tak, aby pevně přiléhal k bloku ložiska.
● Zkontrolujte stupnici nastavení úhlu. Pokud
je nutné provést nastavení, povolte šroub
ukazatele (39) a ukazatel nastavte tak, aby
mířil do polohy 0°.
● Přitáhněte šroub ukazatele (39).
● Celý postup zopakujte pro polohu úhlové
zarážky 45°, ale polohu ukazatele již
nenastavujte.
●
●
●
●
●
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a platná nařízení.
● Vždy nainstalujte odpovídající pilový
kotouč. Nepoužívejte nadměrně
opotřebované pilové kotouče.
Maximální otáčky pily nesmí
překročit maximální povolené
otáčky pilového kotouče.
● Nepokoušejte se řezat příliš malé
kousky.
● Dbejte na to, aby pilový kotouč vždy
řezal volně. Na nářadí příliš netlačte.
● Před zahájením řezání počkejte,
dokud motor nedosáhne
maximálních otáček.
● Ujistěte se, zda jsou všechny
zajišťovací a upínací šrouby řádně
utaženy.
Nikdy nestrkejte ruce do oblasti ostří, pokud
je pila pod napětím.
Nikdy nepoužívejte Vaši pilu pro řezání
od ruky!
Neprovádějte řezání deformovaných,
vyboulených nebo prohnutých obrobků.
Obrobek musí mít minimálně jednu přímou
a hladkou stranu, která může být opřena
o pravítko pro podélné nebo pokosové řezy.
Dlouhé obrobky vždy podepřete, aby
nedošlo ke zpětnému rázu.
Nikdy z blízkosti pilového kotouče
neodstraňujte žádné odřezky, je-li pilový
kotouč v pohybu.
Zapnutí a vypnutí (obr. A1)
● Pilu spustíte stiskem zeleného tlačítka.
● Chcete-li pilu vypnout, stiskněte červené
tlačítko.
11
K napájecímu kabelu je připojena proudová
ochrana (RCD) obsahující beznapěťový
vypínač a ochranu motoru před přetížením
s manuálním resetem. V případě výpadku
napájení postupujte následovně:
● Ujistěte se, zda je pila vypnuta.
● Stiskněte resetovací tlačítko (2).
●
●
●
Základní řezy
●
●
Šikmé řezy
● Nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
● Postupujte jako při provádění podélných
řezů.
Vždy používejte odtrhávací nůž.
Vždy zajistěte, aby byly nůž odtrhu
a ochranný kryt pilového kotouče přesně
vyrovnány.
Příčný řez (obr. J)
● Vyjměte vodítko k provádění podélných
řezů a do požadované drážky nasaďte
vodítko pokosových řezů.
● Nastavte úhel vodítka pokosu na hodnotu 0°.
● Nastavte úhel šikmých řezů na hodnotu 0°.
● Seřiďte výšku pilového kotouče.
● Položte obrobek plochou stranou na pracovní
stůl pily a opřete jej o vodítko.
Obrobek držte mimo dosah pilového
kotouče.
● Nepřibližujte ruce do blízkosti pilového
kotouče.
● Zapněte pilu a počkejte, dokud pilový
kotouč nedosáhne maximálních otáček.
● Přitlačujte obrobek pevně k pravítku
a pomalu posunujte obrobek společně
se sestavou pravítka tak, aby se obrobek
dostal pod horní kryt pilového kotouče.
Nechejte zuby pilového kotouče provádět
řezání a neprotlačujte obrobek přes pilový
kotouč silou. Otáčky pilového kotouče by
měly být konstantní.
● Po ukončení řezu pilu vypněte, počkejte, až
se pilový kotouč zastaví a sejměte obrobek
ze stolu pily.
Podélné řezy (obr. A1 & I)
Ostré hrany.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nikdy netlačte nebo nedržte
„volnou“ nebo odříznutou část
obrobku.
Nepokoušejte se řezat příliš malé
kousky.
Při podélném řezání malých obrobků
vždy používejte tlačnou tyč.
Nastavte úhel šikmých řezů na hodnotu
0°.
Seřiďte výšku pilového kotouče. Kotouč je
ve správné poloze, pokud nad vrchní plochu
obrobku vyčnívají hroty tří zubů kotouče.
Podle potřeby upravte výšku horního
ochranného krytu pilového kotouče.
Nastavte paralelní vodítko do požadované
vzdálenosti.
Nastavte úroveň polohy profilovaného
vodítka tvaru L (48) se zadní stranou
nože odtrhu. Při provádění podélných
řezů širokých kusů materiálu posuňte
profilované vodítko tvaru L (48) mimo hlavní
část vodítka, otočte jej ve svislém směru
o 180° a vložte zpět tak, aby poskytovalo
dodatečnou oporu.
Položte obrobek plochou stranou
na pracovní stůl pily a opřete jej o vodítko.
Obrobek držte mimo dosah pilového
kotouče.
Nepřibližujte ruce do blízkosti pilového
kotouče.
Zapněte pilu a počkejte, dokud pilový
kotouč nedosáhne maximálních otáček.
Pomalu posunujte obrobek pod horní
kryt a přitlačujte jej k vodítku. Nechejte
zuby pilového kotouče provádět řez
a neprotlačujte obrobek přes pilový kotouč
silou. Otáčky pilového kotouče by měly být
konstantní.
Blížíte-li se k pilovému kotouči,
nezapomínejte použít tlačnou tyč (15).
Po ukončení řezu pilu vypněte, počkejte, až
se pilový kotouč zastaví a sejměte obrobek
ze stolu pily.
Šikmé příčné řezy
● Nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
● Postupujte jako při provádění příčných
řezů.
Pokosové řezy
● Nastavte pokosové vodítko na požadovaný
úhel řezu.
● Postupujte jako při provádění příčných
řezů.
Kombinované pokosové řezy
Tento řez je kombinací šikmého a pokosového
řezu.
12
●
Nastavte šikmý řez na požadovaný úhel
a postupujte jako při provádění šikmých
příčných řezů.
●
●
Podepření dlouhých obrobků
● Dlouhé obrobky je nutno vždy před řezáním
podložit a upevnit.
● Vždy používejte dostupné podpěry na
podepření a upevnění dlouhých obrobků,
abyste zabránily pádu obrobku nebo
úrazu.
Na spodní straně stroje vyhledejte
šestihranou tyč (44) (obr. K).
Uvolněte kontramatici (45). Utáhněte
šestihranou tyč tak, aby pružina zamykacího
systému vytvořila potřebný tah na páčce
zámku kolejnice. Kontramatici na šestihrané
tyči dotáhněte.
Mazání
Motor a ložiska nevyžadují žádné další mazání.
Pokud je zdvih a snižování pilového kotouče
obtížné, očistěte a namažte šrouby nastavení
výšky:
● Obraťte pilu na stranu.
● Očistěte a namažte závity stavitelných prvků
výšky. Použijte univerzální mazací tuk.
Odsávání prachu (obr. A2)
Pila je vybavena na zadní straně přípojným
místem (14) vhodným k připojení adapteru
odsávání nečistot s hubicemi rozměrů
57/65 mm. Součástí dodávky je i redukce
k použití hubic průměru 34-40 mm.
● Kdykoli je to možné, připojte k pile odsávací
zařízení odpovídající příslušným předpisům,
které se týkají emisí prachu.
● Zajistěte, aby použitá hadice pro odsávání
prachových nečistot byla vhodná pro dané
použití a typ řezaného materiálu.
● Vezměte v úvahu, že syntetické materiály,
jako jsou dřevotříska nebo MDF vytváří
během řezání více prachových částic než
přírodní dřevo.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Pravidelně čistěte systém pro odsávání
prachu:
● Obraťte pilu na stranu.
● Odstraňte šrouby (46) (obr. L).
● Odstraňte veškeré nečistoty a opět zajistěte
přístupová dvířka (47) pomocí šroubů (obr. L).
Doplňkové příslušenství
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Přeprava (obr. A1)
● Sviňte síťové kabely
● Stroj přenášejte vždy uchopením za prolis
(3).
Stroj vždy přepravujte s nasazeným
horním ochranným krytem pilového
kotouče.
Údržba
Vaše elektrické zařízení D E WALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Nastavení zámku kolejnice (obr. A2 & K)
Pnutí zámku kolejnice je nastaveni již z výroby.
Pokud je třeba jej znovu nastavit, postupujte
následovně:
● Obraťte pilu na stranu.
● Zajistěte páčku zámku kolejnice (13).
13
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
14
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
00046932 - 02-07-2007
15
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
16
Motor & table TABLE SAW 1
©
DW745 - - - - - A
17
Main unit TABLE SAW 1
©
DW745 - - - - - A
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising