D21583K | DeWalt D21583K DIAMOND DRILL instruction manual

511888-32 SK
Preložené z pôvodného návodu
D21583
Obrázok 1
b
a
h
c
i
f
d
g
u
e
Obrázok 2
j
m
n
l
k
2
Obrázok 3
e
Obrázok 4
o
d
p
q
3
Obrázok 5
g
r
s
Obrázok 6
g
t
4
Obrázok 7
j
Obrázok 8
k
m
l
5
VŔTAČKA PRE JADROVÉ VŔTANIE
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT j edného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Typ
Príkon
Výkon
Otáčky naprázdno
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
3. prevodový stupeň
Otáčky pri záťaži
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
3. prevodový stupeň
Závit hriadeľa
W
W
D21583
230
230/115
1
1 910 / 1 705
1 300 / 1 050
min-1
min-1
min-1
0 – 1 000
0 – 2 400
0 – 4 600
V
V
min-1
min-1
min-1
Úchyt bočnej rukoväti
mm
Trieda ochrany
Maximálny prevádzkový tlak
Hmotnosť
bar
kg
0 – 570
0 – 1 300
0 – 2 800
1/2“ (vnútorný);
1 1/4“ (vonkajší)
60
(európska
norma)
II
3
6,4
KAPACITA VŔTANIA
Rozsah vŕtania do muriva
1. prevodový stupeň
Držanie v ruke
Pevná inštalácia
max. prípustná dĺžka:
2. prevodový stupeň
Držanie v ruke
Pevná inštalácia
max. prípustná dĺžka:
3. prevodový stupeň
Držanie v ruke
Pevná inštalácia
max. prípustná dĺžka:
6
mm
mm
mm
–
122 – 202
350
mm
mm
mm
62 – 100
62 – 122
350
mm
mm
mm
12 – 62
12 – 62
350
Rozsah vŕtania do betónu
1. prevodový stupeň
Držanie v ruke
Pevná inštalácia
max. prípustná dĺžka:
2. prevodový stupeň
Držanie v ruke
Pevná inštalácia
max. prípustná dĺžka:
3. prevodový stupeň
Držanie v ruke
Pevná inštalácia
max. prípustná dĺžka:
D21583
mm
mm
mm
–
82 – 152
400
mm
mm
mm
–
42 – 82
400
mm
mm
mm
12 – 40
12 – 42
400
D21583
Držanie v ruke
LPA (akustický tlak)
K PA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86,5
3,0
97,5
dB(A)
2,9
Pevná inštalácia
LPA (akustický tlak)
dB(A)
K PA (odchýlka akustického tlaku) dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchýlka akustického výkonu)dB(A)
88,2
3,1
101,2
3,0
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah
ah =
Odchýlka K =
m/s² 5,5
m/s² 2,0
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
VAROVANIE: Zistite si ďalšie
doplnkové bezpečnostné opatrenia,
ktoré chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstva, udržovanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
Poistky:
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko Náradie 230 V 13 A v zástrčke
prívodného kábla
Veľká Británia a Írsko Náradie 115 V 15 A v zástrčke
prívodného kábla
POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené na
pripojenie k napájaciemu systému s maximálnou
prípustnou impedanciou Zmax = 0,25Ω na bode
rozhrania (rozvodná skriňa) napájacieho systému
používateľa.
Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie
pripojené iba k napájaciemu systému, ktorý
spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné,
používateľ môže požiadať distribútora elektrickej
energie o informácie týkajúce sa impedancie
systému v bode rozhrania.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
D21583
Spoločnosť DEWALT t ýmt o vyhl asuj e, že t iet o
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
(Pevná inštalácia:) EN 61029-1, EN 61029-2-6.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasl eduj úcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richar d-Kl inger -St r aße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 1. 2010
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
7
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
varovania a bezpečnostné
pokyny Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
8
e)
f)
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(PRCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s náradím pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
g)
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA A
JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu správny
typ elektrického náradia. Pri použití
správneho typu elektrického náradia bude
práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho elektrického
náradia iba osobe s príslušnou
kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
jadrové vŕtačky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväti. Pri kontakte so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Používajte prídavné rukoväti dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
Používajte bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri vŕtaní dochádza
k odlietavaniu úlomkov. Odlietavajúce
úlomky môžu spôsobiť poranenie očí s
trvalými následkami.
Počas použitia náradia sa použité
pracovné nástroje, vlastná vŕtačka
a oblasť vrtu zahrievajú. Preto pri
manipulácii s týmito nástrojmi používajte
rukavice.
Jadrovú vŕtačku používajte pod trvalým
dozorom.
Uistite sa, či nerežete cez elektrické
vedenie, plynové alebo vodovodné potrubie.
Pred vŕtaním použite detekčný systém.
Uistite sa, či je vŕtacia korunka riadne
upevnená.
Pred použitím vŕtačky skontrolujte, či sú
všetky skrutky pevne dotiahnuté.
Pri vŕtaní smerom dole sa uistite, či môže
jadrový vrták bezpečne dopadnúť bez
toho, aby zasiahol niekoho, kto sa dole
nachádza.
Nevŕtajte nad hlavou (smerom hore) bez
použitia vhodnej ochrannej striešky (ide
o zariadenie so zásobníkom na vodu).
Ak držíte pri vŕtaní vŕtačku v ruke, vždy
používajte bočnú rukoväť a vŕtačku držte
pevne oboma rukami.
Po celý čas práce s ohľadom na lepšiu
kontrolu reakčnej sily krútiaceho momentu
stojte na stabilnej ploche a udržujte
rovnováhu.
Pred každým použitím stroj skontrolujte.
S vŕtačkou nepracujte, ak je akákoľvek
porucha v sieťovej zástrčke, prívodnom
kábli, spínači alebo akejkoľvek časti
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
krytov. Zariadenie nechajte opraviť
v autorizovanom servise.
Nepoužívajte náradie vo vlhkom alebo
mokrom prostredí.
Ak zistíte akékoľvek presakovanie vody,
vŕtačku ihneď vypnite.
Po prerušení rezu vŕtačku nezapínajte, ak
sa vrták nemôže voľne otáčať.
Vždy zaistite vypínač, aby nedošlo
k neúmyselnému vlastnému zapnutiu
vŕtačky. Tento úkon vezmite do úvahy
hlavne pri prerušení napájania alebo pri
vytiahnutí sieťovej zástrčky zo zásuvky.
Odporúča sa montáž vŕtačky na stojan pre
zvýšenie užívateľského komfortu a zníženie
možného rizika zranenia.
Používajte prídavné rukoväti dodávané
s náradím.
Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri prácach, u ktorých by mohlo dôjsť
ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované
povrchy. Pri kontakte so „živým“ vodičom
budú nechránené kovové časti náradia tiež
„živé“ a obsluha utrpí zásah elektrickým
prúdom.
V prípade, že sa jadrový vrták zasekne,
odpojte vŕtačku od siete, odstráňte príčinu,
prečo sa zasekol a až potom vŕtačku znovu
zapnite.
SUCHÉ VŔTANIE
•
Suché vŕtanie je vhodné pre murivo (tehly,
škvarobetónové tvárnice).
•
Vždy používajte vhodné zariadenie na
odsávanie prachu.
•
Vždy používajte jadrové vrtáky na suché
vŕtanie.
•
Nevŕtajte s vŕtačkou v ruke, ak sú jadrové
vrtáky väčšie ako 100 mm.
•
V prípade, že sú jadrové vrtáky väčšie ako
100 mm, vŕtačku vždy upevnite na stojan.
•
Pri suchom vŕtaní používajte prachovú
masku.
D21583 – MOKRÉ VŔTANIE
•
Mokré vŕtanie je vhodné pre kameň
a betón.
•
Vždy používajte zariadenie na
ochladzovanie vody a systém so
zásobníkom na vodu.
•
Vždy používajte jadrové vrtáky na mokré
vŕtanie.
•
Nevŕtajte s vŕtačkou v ruke, ak sú jadrové
vrtáky väčšie ako 40 mm.
10
•
•
•
•
V prípade, že sú jadrové vrtáky väčšie ako
40 mm, vŕtačku vždy upevnite na stojan.
Maximálny tlak vody je 3 bary. V prípade
väčšieho tlaku vody používajte pretlakový
ventil.
Na účely chladenia používajte iba čistú
vodovodnú vodu.
Chráňte pred prienikom vody do priestoru
motora alebo do iných elektrických súčastí
stroja. Uistite sa, či nie je prenosný prúdový
chránič v kontakte s vodou.
Bezpečná prevádzka
stacionárnych stojanov
•
•
•
•
•
Nesprávne zložený stroj môže spôsobiť
nebezpečnú situáciu. Stroj starostlivo
upevnite na vŕtací stojan a skontrolujte, či je
držiak vŕtacieho stojana zaistený.
Upevnenie vŕtacieho stojana pomocou
odsávacieho zariadenia môže viesť
k nebezpečným situáciám.
Skontrolujte plochu, na ktorú bude stojan
upevnený. Nepravidelná (hrboľatá) plocha
výrazne znižuje účinnosť nasávacieho
systému. Lakovaný alebo laminovaný
povrch môže byť počas práce vytiahnutý.
Minimálny tlak nasávania by nemal
klesnúť pod 600 milibarov (0,06 MPa).
Na tlakomere túto hodnotu pravidelne
kontrolujte.
Nepoužívajte jadrové vrtáky väčších
priemerov, než 70 mm.
Doplnkové pokyny pri práci
s vŕtačkou v stacionárnej
polohe
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
•
Nebezpečenstvo dané zlomenými
dielmi. Pred použitím jadrové vrtáky
vždy skontrolujte. Nikdy nepoužívajte
deformované alebo poškodené jadrové
vrtáky.
•
Použitie neschválených typov rezných
násad môže viesť k úrazom spôsobeným
stratou kontroly nad náradím. Používajte
iba jadrové vrtáky, ktoré sú skonštruované
pre túto vŕtačku a berte do úvahy minimálny
a maximálny priemer a dĺžku týchto
jadrových vrtákov.
•
Nesprávne upnutie a poloha jadrového
vrtáka môže viesť s ohľadom na možné
prasknutie a odmrštenie časti vrtáka
k nebezpečnej situácii. Zaistite, aby bol
jadrový vrták správne zložený a nastavený.
•
•
•
•
•
•
Jadrový vrták upnite dostatočným
uťahovacím momentom.
Používajte vhodnú osobnú ochrannú
výbavu (PPE), ako sú:
Ochrana sluchu na zníženie rizika jeho
straty
Rukavice na manipuláciu s jadrovým
vrtákom a iným drsným materiálom na
zníženie rizika poranenia o ostré hrany
Ochranné okuliare na ochranu pred
zranením odlietavajúcimi úlomkami
Protišmykovú obuv na ochranu pred
zranením na klzkej podlahe
Nebezpečenstvo dané tvorbou prachu pri
vŕtaní bez vodného systému. Ak je možné,
používajte systém odsávania prachových
nečistôt alebo aspoň prachovú masku.
Vždy používajte ochrannú obuv
Vždy používajte ochranné rukavice.
Odsávanie prachu
Bez prívodu vody
S prívodom vody
Voľba prevodu otáčok
Vŕtanie muriva
Ostatné riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím náradia.
Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích
problémov:
– Pri suchom vŕtaní nie je pripojené žiadne
odsávacie zariadenie
– Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je
spôsobené zanesenými filtrami
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovania týkajúce sa bezpečného
použitia
Vŕtanie betónu
Pri použití vŕtačky pri úkonoch, kde je
prekročený maximálny povolený priemer
vrtáka na použitie s držaním vŕtačky
v ruke sa uistite, či je vŕtačka upevnená
na stojane. V takýchto úkonoch nedržte
vŕtačku počas použitia v ruke, mohlo
by dôjsť k strate kontroly nad náradím
a následnému úrazu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (i), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Jadrovú vŕtačku
1 Bočnú rukoväť
1 Plochý kľúč, 32 mm
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu
Používajte ochranu sluchu
Používajte ochranu zraku
Vždy používajte respirátor
1 Plochý kľúč, 41 mm
1 Adaptér pre zariadenie na odsávanie prachu
1 Adaptér pre zariadenie na odsávanie prachu
1 Kufrík na náradie
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
11
•
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
zariadenia alebo zraneniu osôb.
(OBR. 1)
a. Vypínač s reguláciou otáčok
b. Zaisťovacie tlačidlo
c. Varovná LED kontrolka preťaženia
d. Hriadeľ
e. Bočná rukoväť
f. Trojrýchlostný volič otáčok
g. Kombinované prípojné miesto na vodný prívod
a odsávanie prachových nečistôt
h. Hlavná rukoväť
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (OBR. 2)
j. D27902
Odsávač prachových nečistôt
k. D215831
Stojan vŕtačky
l. D215824
Vodné čerpadlo
m. D215832
Prietokový krúžok vody
(na použitie s modelom
D215831)
n. D215833
Náhradné tesnenie pre
prietokový krúžok (3 kusy)
(na použitie s modelom
D215832)
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša jadrová vŕtačka D21583 je určená na suché
vŕtanie do muriva, ako sú tehly, škvarobetónové
tvárnice atď. s jadrovým diamantovým vrtákom na
vŕtanie v spojení s odsávacím systémom.
Vaša jadrová vŕtačka je tiež určená na mokré
vŕtanie do konštrukčných tvárnic, ako sú kameň,
betón a železobetón s jadrovým vrtákom na mokré
vŕtanie a vodným systémom.
Vŕtačku je možné použiť pri vŕtaní s držaním v ruke
pri otvoroch s priemerom až 100 mm v murive
alebo 40 mm v betóne. Ak vŕtate otvory širšie ako
100 mm v murive alebo 40 mm v betóne, vŕtačka
musí byť upevnená na vŕtacom stojane.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov.
Tieto jadrové vŕtačky sú elektrické náradie na
profesionálne použitie.
12
ZABRÁŇTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Spojka s obmedzovačom
momentu
Toto náradie je vybavené spojkou
s obmedzovačom momentu, ktorá obmedzuje
maximálne momentové reakcie prenášané
na obsluhu náradia v situácii, keď dôjde
k zaseknutiu vrtáka. Táto funkcia tiež zabraňuje
zablokovaniu prevodov a elektromotora. Spojka
s obmedzovačom momentu je nastavená
výrobcom a nie je možné ju upravovať.
Elektrická ochrana proti
preťaženiu
Elektronická ochrana proti preťaženiu ponúka
dodatočné bezpečie: ak sa prúd blíži určitej
medzi, rozsvieti sa varovná kontrolka LED (c) ako
signalizácia, že ak práca pokračuje s rovnakou
úrovňou tlaku, vŕtačka beží v preťaženom režime.
Zníženie tlaku obsluhy na vŕtačku vráti elektroniku
späť do normálneho režimu.
Ak trvá prítlak na vŕtačku v preťaženom režime,
vŕtačka sa vypne. Tak sa zabráni prehriatiu vinutia
motora. Po uvoľnení vŕtačky zo záťaže bude opäť
prevádzkyschopná.
Tepelná ochrana
Ak je vŕtačka dlhší čas preťažená, tepelná ochrana
ju s ohľadom na ochranu motora vypne. Po
ochladení tepelnej ochrany bude vŕtačka opäť
prevádzkyschopná. Čas ochladenia závisí od
stupňa prehriatia motora a od okolitej teploty.
Prívod vody
Vstavané chladenie vodným prúdom prechádza
priamo hriadeľom motora tak, aby zaistilo pri
mokrom vŕtaní trvalé chladenie jadrového vrtáka.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT j e chr ánené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
kúpite u autorizovaného predajcu DEWALT.
ZAPNUTIE PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA RCD
Použitie predlžovacieho kábla
Zapnite stroj (pozrite pokyny v časti Zapnutie
a vypnutie).
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Montáž zástrčky pri náradí
s napájacím napätím 115 V (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
• Montáž zástrčky by mala byť vykonaná
kvalifikovanou osobou. Ak máte akékoľvek
otázky, kontaktujte autorizovaný
servis DEWALT alebo kvalifikovaného
elektrotechnika.
Použitá zástrčka musí spĺňať požiadavky normy
BS EN 60309 (BS4343), 16 A, uzemňovací kontakt
v polohe 4h.
Spínač DI (prenosný prúdový
chránič PRCD) (obr. 1)
Stroj je vybavený prenosným prúdovým chráničom
(PRCD), ktorý chráni používateľa pred úrazom
elektrickým prúdom prerušením elektrického
okruhu, ak je detegovaný úbytok prúdu 10 mA
alebo vyšší. Pri náradí s napájacím napätím 115 V
je pokles prúdu 6 mA.
VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte stroj
bez zapojeného prúdového chrániča
(PRCD). Nepoužívajte stroj, ak nie
je prúdový chránič (PRCD) funkčný.
Stroj musí byť pripojený k uzemnenej
nástennej zásuvke, aby bola zaistená
funkcia prúdového chrániča (PRCD).
I = ZAPNUTÉ (rozsvieti sa červená kontrolka
LED).
Vypnutie vykonáte postupom v obrátenom poradí.
VYKONANIE TESTU PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA
(RCD)
O = Testovacie tlačidlo: vypínač musí prerušiť
elektrický okruh (stroj sa vypne).
VAROVANIE:
• Ak testovací režim vypínača
nepreruší elektrický okruh,
odporúčame ponechať jednotku
skontrolovať autorizovaným
servisným technikom DEWALT.
• Nie je dovolené stroj akokoľvek
upravovať, obzvlášť potom nie je
dovolené otvárať prúdovú ochranu
PRCD alebo opravovať či vymieňať
kábel.
• Nikdy nepoužívajte prúdový chránič
PRCD ako hlavný vypínač. Prúdový
chránič PRCD spínajte, iba ak je stroj
bez záťaže.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite zariadenie
a odpojte prívodný kábel od
siete pred nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Montáž bočnej rukoväti (obr. 3)
Bočnú rukoväť (e) je možné uchytiť tak, aby
vyhovovala pravákom i ľavákom.
VAROVANIE: Náradie používajte
vždy s riadne pripevnenou bočnou
rukoväťou.
1. Bočnú rukoväť otočením uvoľnite.
2. Pre pravákov – nasaďte rukoväť na golier tak,
aby smerovala vľavo.
Pre ľavákov – nasaďte rukoväť na golier tak,
aby smerovala vpravo.
3. Bočnú rukoväť natočte do požadovanej polohy
a dotiahnite ju.
13
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA
(OBR. 4)
Toto náradie používa jadrové vrtáky vybavené
závitom a adaptérmi, ktoré sa naskrutkujú priamo
na hriadeľ (d).
Odporúčame Vám, aby ste používali iba
profesionálne príslušenstvo.
1. Zvoľte si vhodný jadrový vrták na mokré alebo
suché vŕtanie.
2. Pri montáži príslušenstva sa riaďte
odporúčaním výrobcu jadrového vrtáka.
Na upevnenie násady na hriadeľ môže byť
potrebný adaptér.
3. Hriadeľ pomocou plochého kľúča (o) pridržte
a jadrový vrták (p) otáčaním plochého kľúča
(q) v smere chodu hodinových ručičiek
dotiahnite.
VAROVANIE: Pred začatím práce
skontrolujte, či je celá zostava
dotiahnutá.
Dvojrýchlostný volič
prevodového stupňa (obr. 1)
Vaše náradie je vybavené dvojrýchlostným
voličom (f) na zmenu pomeru rýchlosti/krútiaceho
momentu.
1. Uvoľnite vypínač a po tom, čo sa motor
celkom zastaví, zvoľte požadovaný prevod.
2. Vždy zarovnajte šípku voliča so symbolom
vyrazeným na kryte prevodovky.
3. Voľbu príslušného prevodového stupňa
vykonajte podľa údajov v technických údajoch
s ohľadom na priemer jadrového vrtáka
a vŕtaný typ materiálu.
4. Nemeňte prevodový stupeň v maximálnych
otáčkach alebo počas použitia vŕtačky.
Pripojenie prívodu vody
(obr. 5)
Tieto náradia sú vybavené štandardným
bajonetovým závitom 1/2“ na pripevnenie prívodu
vody (g).
1. Zaskrutkujte adaptér (r) do miesta prípoja (g)
a vykonajte riadne dotiahnutie.
2. Uzavrite vodný ventil (s).
3. K adaptéru pripojte vhodný prívod vody.
VAROVANIE: Uistite sa, či tlak
privádzanej vody neprevyšuje hodnotu
uvedenú v technických údajoch.
14
Regulácia prietoku vody
(obr. 5)
Vodný ventil (s) na vodnej hadici sa môže
nastavovať, aby sa mohla vykonávať regulácia
prietoku chladiacej vody smerom na vrták.
1. Ak chcete obmedziť prietok, otočte ventilom
v smere chodu hodinových ručičiek.
2. Ak chcete zvýšiť prietok, otočte ventilom proti
smeru chodu hodinových ručičiek.
Pripojenie odsávania prachu
(obr. 6)
Tieto náradia sú vybavené štandardným
bajonetovým závitom 1/2“ na pripevnenie
zariadenia na odsávanie prachu (g).
1. Zaskrutkujte adaptér (r) do miesta prípoja (g)
a vykonajte riadne dotiahnutie.
2. K adaptéru pripojte vhodný systém odsávania
prachových nečistôt.
Pred použitím
1. Upnite vhodné príslušenstvo.
2. Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný otvor.
OBSLUHA
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite zariadenie
a odpojte prívodný kábel od
siete pred nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Dávajte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičov.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Nadmerný tlak na náradie vŕtanie
neurýchli, ale zníži výkon náradia
a môže skrátiť jeho prevádzkovú
životnosť.
• Z dôvodu obmedzenia vplyvu
vibrácií sa uistite, či nie je príliš
nízka teplota pracovného prostredia,
či je vykonávaná riadna údržba
stroja a príslušenstva a či je veľkosť
obrobkov vhodná pre tento stroj.
Správna poloha rúk
(obr. 1, 7)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchopenie náradia, ako je
uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (e) a druhú ruku na
hlavnej rukoväti (h).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s plynulou reguláciou otáčok (a). Tlak vyvíjaný na
tento vypínač určuje otáčky náradia.
Ak chcete pracovať v nepretržitom režime, stlačte
a držte stlačený vypínač (a), stlačte zaisťovacie
tlačidlo (b) a uvoľnite hlavný vypínač.
2. Umiestnite vodiaci vrták na značku a zapnite
náradie.
3. Vŕtajte s nízkymi otáčkami, až jadrový vrták
prenikne do materiálu približne 5–10 mm.
4. Vŕtačku vyberte a odpojte od elektrickej siete.
5. Z držiaka vyberte strediaci vrták.
6. Vŕtačku pripojte k elektrickej sieti a do
predvŕtanej časti materiálu vložte jadrový
vrták.
7. Pokračujte vo vŕtaní a otáčky zvyšujte až na
plnú rýchlosť. Vŕtajte do požadovanej hĺbky.
VAROVANIE: Nepoužívajte náradie
na miešanie horľavých kvapalín
označených zodpovedajúcou etiketou.
Suché vŕtanie
1. Vŕtačku pripojte k vhodnému systému
odsávania prachových nečistôt.
2. Pokračujte vyššie uvedeným postupom.
Mokré vŕtanie
1. Vŕtačku pripojte k vhodnému vodovodnému
systému.
2. Podľa potreby upravte prietok vody.
3. Pokračujte vyššie uvedeným postupom.
VAROVANIE: Ak z odvodňovacieho
otvoru v zúženej časti prevodovky
uniká voda, ihneď ukončite prácu
a vŕtačku nechajte u autorizovaného
servisného zástupcu opraviť.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač.
Ak chcete nepretržitú prevádzku náradia zrušiť,
krátko stlačte vypínač a uvoľnite ho. Po ukončení
práce a pred odpojením prívodného kábla náradie
vždy vypnite.
Všeobecné rady pre vŕtanie
diamantovými jadrovými
vrtákmi
VAROVANIE: Pri voľbe príslušenstva
sa riaďte odporúčaním výrobcu
jadrového vrtáka.
VAROVANIE: Ak pri vŕtaní držíte
vŕtačku v ruke, odporúčame do
jadrového vrtáka umiestniť pre
presnejšie vyvŕtanie otvoru vodiaci
stredový vrták. Ak vŕtačku používate
ako stacionárnu, napríklad na stojane,
použitie vodiaceho stredového vrtáka
nie je nutné.
1. Do jadrového vrtáka inštalujte vodiaci vrták.
Vodiaci vrták je upevnený do adaptéra, ktorý
je umiestnený medzi hriadeľom vŕtačky
a jadrovým vrtákom.
Stojan vŕtačky
D21582K
1. Vŕtanie so stojanom je možné iba smerom
dole alebo vodorovne.
2. Stojan musí byť pevne inštalovaný, buď
s upevnením skrutkami alebo s odsávacím
zariadením.
POZNÁMKA: Ak stojan upevníte skrutkami,
použite buď kat. č.: D212825 pre betón, alebo
D215826 pre murivo.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bol o
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
15
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite zariadenie
a odpojte prívodný kábel od
siete pred nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Pravidelne nechávajte náradie v autorizovanom
servise prezrieť. Prehliadka predstavuje kontrolu
uhlíkových kief, doplnenie prevodového oleja
a výmenu tesniacich krúžkov prevodovej skrine.
Riešenie problémov
Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje správne,
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak
týmto spôsobom nedôjde k vyriešeniu problému,
kontaktujte prosím autorizovaný servis.
Jadrové vrtáky nevŕtajú
Vŕtaný materiál je pre jadrové vrtáky príliš tvrdý
• Zvoľte vhodnejší jadrový vrták
(s mäkšími segmentmi).
Ak je možné, použite mokré vŕtanie.
Segmenty vyzerajú ako glazované a lesklé
• Vykonajte vŕtanie do abrazívneho materiálu,
aby sa obnažili diamantové segmenty.
Odsávaná voda je príliš číra a tekutá
Prietok vody spomaľuje rezný proces a bráni
samoostreniu diamantových segmentov.
• Znížte prietok vody.
V jadrovom vrtáku sa hromadí usadený
prach
Usadený prach znižuje rýchlosť vŕtania.
• Použite vhodné zariadenie na odsávanie
prachu.
• Pravidelne odpájajte vrták pre odstránenie
odrezkov.
Rýchlosť otáčok nie je zodpovedajúca
• Správne nastavenie otáčok nájdete
v technických údajoch.
Segmenty a jadrový vrták sú opálené
• Zvýšte prietok vody.
Segmenty sa príliš rýchlo opotrebujú
• Zvoľte vhodnejší jadrový vrták
(s tvrdšími segmentmi).
• Znížte prítlak na jadrový vrták.
16
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Odsávanie prachu (suché
vŕtanie)
VAROVANIE: Pri suchom vŕtaní
pripojte zariadenie na odsávanie
prachu spĺňajúce požiadavky
príslušných predpisov, ktoré sa týkajú
prachových emisií.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebol o s t ýmt o výr obkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
SYSTÉM ODVODU PRACHU (OBR. 7)
Odsávač prachových nečistôt D27902 (j) zaisťuje
riadne a bezpečné odvádzanie prachu pri všetkých
vŕtacích úkonoch.
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podr obnost i
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
VODNÉ ČERPADLO (OBR. 8)
Odstránenie úlomkov z pracovnej oblasti
a chladenie jadrového vrtáka pri mokrom vŕtaní,
vodné čerpadlo D215824 (l) zaisťuje prívod vody,
ak nie je k dispozícii vodovodná prípojka.
VŔTACÍ STOJAN (OBR. 1, 8)
Vŕtací stojan D215831 (k) umožňuje použitie Vašej
jadrovej vŕtačky ako stacionárna vŕtačka, pre
zvýšenú presnosť, pohodlie a stabilitu.
Prietokový krúžok vody D215832 (m) je
požadovaný na prispôsobenie zostavy na mokré
vŕtanie.
VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE stojan,
ak je vákuové čerpadlo na stene alebo
strope.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie vyhodiť do bežného
domového odpadu.
Jedného dňa zistíte, že výrobok DEWALT musít e
vymeniť alebo ho nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného
prostredia a nevyhadzujte ho do domového
odpadu. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskyt uj e sl užbu zber u
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT náj det e na pr ísl ušnej adr ese uvedenej
zst00240817 - 10-07-2014
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising