D21583K | DeWalt D21583K DIAMOND DRILL instruction manual

D21583
Page Size: A5 148 mm x 210 mm
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)15
English (original instructions)27
Español (traducido de las instrucciones originales)37
Français (traduction de la notice d’instructions originale)49
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)61
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)72
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)84
Português (traduzido das instruções originais)94
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)105
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)115
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)125
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)136
Copyright DeWALT
B
Figure 1
b
a
h
c
x
f
g
d
i
e
Figure 2
j
m
n
l
k
1
Figure 3
e
Figure 4
o
d
p
2
q
Figure 5
g
r
s
Figure 6
g
t
3
Figure 7
j
Figure 8
k
m
l
4
Dansk
DIAMANTBOREMASKINE
D21583
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DeWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
D21583
Spænding
V230
Type
1
Motoreffekt
W1.910
Afgiven effekt
W
1.300
Omdrejningstal ubelastet
1. gear
min-10–1.000
2. gear
min-10–2.500
3. gear
min-10–4.600
Omdrejningstal belastet
1. gear
min-10–570
2. gear
min-10–1.300
3. gear
min-10–2.800
Spindelgevind
1/2" (hun)
1 1/4" (han)
Sidehåndtagskrans
mm 60 (Euronorm)
BeskyttelsesklasseII
Maks. vandtryk
bar
3
Vægt
kg6,4
BOREKAPACITETER
Borekapacitet i murværk
1. gear
Håndholdt
Stationær
maks. længde: 2. gear
Håndholdt
Stationær
maks. længde: 3. gear
Håndholdt
Stationær
maks. længde: mm–
mm122–202
mm350
mm62–100
mm62–122
mm350
mm12–62
mm12–62
mm350
Borekapacitet i beton
1. gear
Håndholdt
Stationær
maks. længde:
2. gear
Håndholdt
Stationær
maks. længde: 3. gear
Håndholdt
Stationær
maks. længde: mm-–
mm82–152
mm400
mm42–72
mm42–72
mm400
mm12–40
mm12–40
mm400
D21583
Håndholdt
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til
EN60745-2-1:
LPA (emissions lydtryksniveau)dB(A)
86,5
LWA (lydtryksniveau)
dB(A)
97,5
K (usikkerhed for det
dB(A)
2,9
angivne lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
5,5
2,0
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN60745 og kan bruges til at
sammenligne et værktøj m ed et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
5
Dansk
Sikringer:
Europa
ADVARSEL: Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
230 V værktøj
10 Amp, el-net
BEMÆRK: Dette udstyr er beregnet til tilslutning
til et strømforsyningssystem med en maksimal
tilladelig systemimpedans Zmax på 0,25 Ω ved
interfacepunktet (strømforsyningsboks) på brugerens
forsyning.
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et
strømforsyningssystem, som opfylder ovennævnte
krav. Hvis det er nødvendigt, kan brugeren
rette henvendelse til el-selskabet for at høre om
systemimpedansen ved interfacepunktet.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DIAMANTBOREMASKINE
D21583
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EC (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
23.02.2016
A
DVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
6
Dansk
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
7
Dansk
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere sikkerhedsbestemmelser
for diamantbor
•Bær høreværn. Udsættelse for støj kan føre til
tab af høreevne.
• Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af
de isolerede håndtagsflader, når der skal
saves i emner, hvor skæreværktøjet kan
berøre skjulte ledninger eller sit eget kabel.
Kommer skæreværktøjet i kontakt med en
strømførende ledning, kan blotlagte metaldele
på el-værktøjet gøres strømførende og give
stød til brugeren.
• Anvend de hjælpegreb, som leveres med
værktøjet. Hvis man mister kontrollen over
værktøjet, kan det være årsag til personskade.
• Bær sikkerhedsbriller eller anden
beskyttelse af øjnene. Borefunktioner kan
medføre flyvende splinter. Flyvende partikler
kan forårsage permanente øjenskader.
• Bor, værktøjer og boreområde bliver varme
under drift. Bær handsker når du rører ved
dem.
• Diamantboret skal være under konstant opsyn
under brugen.
• Sørg for ikke at skære gennem elektriske
ledninger eller gas- eller vandrør. Brug
detektionsudstyr inden du begynder at bore.
• Sørg for at skæreværktøjet er godt fastgjort.
• Kontroller alle skruer og stram dem godt, før
du begynder at bruge maskinen.
• Når du borer nedad, skal du kontrollere,
at kernen kan falde sikkert ned uden at såre
nogen, der står nedenunder.
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Boring er kun tilladt nedad, horisontalt og over
hovedhøjde (opad). Boring er kun tilladt nedad,
horisontalt og over hovedhøjde (opad).
Når du borer håndholdt, brug da altid
sidehåndtaget og holdt godt fast i maskinen
med begge hænder.
Sørg for at stå på en stabil flade og hold altid
kroppen i ligevægt, så har du bedste kontrol
over reaktionskraften.
Undersøg maskinen før hver brug. Brug
ikke maskinen, hvis der er defekter
på strømforsyningsstikket, ledningen,
udløserkontakten eller en af delene til huset.
Få maskinen repareret på et autoriseret
serviceværksted.
Brug ikke maskinen på fugtige eller våde
steder.
Sluk omgående for maskinen, hvis der lækker
vand.
Hvis du afbryder boringen, må maskinen ikke
tændes igen, før kerneboret kan rotere frit.
Udløs altid afbryderen, så maskinen ikke kan
starte af sig selv ved et uheld. Husk især dette
når strømforsyningen er afbrudt, eller stikket er
taget ud af kontakten.
Det anbefales at montere maskinen på et stativ
af hensyn til brugerens bekvemmelighed og for
at begrænse risikoen for personskader.
I tilfælde af blokeret kernebor frakobl maskinen
fra strømforsyningen, fjern årsagen til
blokeringen, før du igen starter maskinen.
TØRBORING
• Tørboring egner sig til murværk (mursten,
slaggebetonblokke).
• Brug altid en passende støvudsuger.
• Brug altid bor, der er beregnet til tørboring.
• Brug ikke maskinen håndholdt med bor over
100 mm.
• Sæt altid boremaskinen på et stativ, når du
borer huller, der er større end 100 mm.
• Bær støvmaske til tørboring.
VÅDBORING
• Vådboring egner sig til sten og beton.
• Brug altid en vandkøleanordning og et
vandsamlingssystem.
• Brug altid bor, der er beregnet til vådboring.
• Det maksimale vandtryk er 3 bar. Brug en
trykaflastningsventil, hvis vandtrykket er
højere.
• Brug kun rent vandhanevand til afkøling.
• Sørg for vandet ikke kan komme ind i
motoren eller andre elektriske komponenter.
Sørg for at PRCD'en ikke er i berøring med
vand.
Dansk
Sikker drift af stationære standere
•
•
•
•
•
En maskine, der ikke er korrekt samlet,
kan fremkalde en farlig situation. Fastgør
omhyggeligt maskinen i borestanderen og
kontrollér, at borestanderholderen er fastgjort.
Fastgørelse af borestanderen med en
støvsuger kan føre til farlige situationer.
Kontrollér overfladen på det sted, hvor
borestanderen skal fastgøres. En ujævn
(ru) overflade kan eksempelvis reducere
sugesystemets effektivitet. Overtrukket eller
lamineret overflade kan blive trukket af under
arbejde.
Minimum vakuumniveau må ikke være lavere
end 600 mbar. Kontrollér med mellemrum
denne værdi på trykmåleren.
Anvend ikke borekernebor med en større
diameter end 202 mm til denne opgave.
Ekstra instruktioner for brug i
stationær position
SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER
• Farlig situation på grund af knækkede dele.
Kontrollér altid kernebor før brug. Brug aldrig
deforme eller ødelagte borekernebor.
• Anvendelse af ikke anbefalede
skæreværktøjer kan medføre skader på grund
af tab af kontrol. Brug kun de kernebor, der er
designet til dette værktøj og overvej minimum
og maksimum diameter og længde på disse
kernebor.
• Ukorrekt fastspænding og placering af
kernebor kan føre til en farlig situation på
grund af knækkede og udkastede dele fra
borekerneboret. Sørg for at borekerneboret er
korrekt samlet og justeret. Spænd kerneboret
med tilstrækkeligt fastgørelsesdrejemoment.
• Bær passende personligt beskyttelsesudstyr
(PPE) som fx:
• Høreværn for at reducere risikoen for påført
høretab
• Handsker ved håndtering af kernebor eller
ru materiel for at nedsætte skader fra skarpe
hjørner.
• Sikkerhedsbriller for at undgå skader fra
flyvende partikler.
• Skridsikkert fodtøj for at forebygger skader
forårsaget af glatte overflader.
• Farlig situation på grund af støvproduktion
ved boring uden vandforsyning. Brug en
støvopsamlingsenhed hvis muligt eller i det
mindste en støvmaske.
Yderligere risici
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes
og passende sikkerhedsanordninger bringes i
anvendelse, kan der ikke undgås at være yderligere
risici. Disse er:
– Nedsat hørelse
– Risiko for personskader pga. flyvende partikler.
– Risiko for forbrændinger, fordi tilbehøret bliver
varmt under brugen.
– Risiko for personskade pga. langvarig brug.
De følgende faktorer øger risikoen for
åndedrætsproblemer:
– Ingen støvopsamling under udførelse af tørdrift
– Utilstrækkelig støvudsugning på grund af
tilstoppede udsugningsfiltre
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
Advarsel om sikker brug
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Bær øjenværn.
Ingen vandforsyning
Vandforsyning
Gear-vælger
Anvendelser til murværk
Anvendelser til beton
ørg for at maskinen er monteret på et
S
stativ, når du bruger den til anvendelser,
hvor den maks. tilladte diameter til
håndholdt brug er overskredet. Brug
aldrig maskinen håndholdt til disse
formål, da du vil miste kontrollen over
maskinen og komme alvorligt til skade.
A
DVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
9
Dansk
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
TILSIGTET BRUG
Datokoden (x) der også inkluderer produktionsåret,
er trykt på huset.
Din D21583 diamantboremaskine er designet til
tørboring i murværksmaterialer som fx mursten,
slaggebetonplade osv. med et tørt diamantkernebor
i forbindelse med en støvsuger.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Pakkeindhold
Pakken indeholder:
1 diamantboremaskine
1 sidehåndtag
1 topnøgle med åben ende, 32 mm
1 topnøgle med åben ende, 41 mm
1 adaptor til støvopsamler
1 adaptor til vandforsyning
1 Værktøjskasse
• Kontroller om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til grundigt at læse og forstå denne
vejledning inden brug.
Beskrivelse (Fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogle dele heraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
Din diamantboremaskine kan også bruges til
vådboring i kunststen, betonsten og armeret beton
med våddiamentkernebor og en vandforsyning.
Maskinen kan bruges håndholdt til opgaver til op til
100 mm for murværk eller 72 mm for beton. Ved
boring af huller, der er større end 100 mm diameter
i murværk eller 72 mm diameter i beton, skal
maskinen bruges på en borestander.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse diamantboremaskiner er professionelle
værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
(FIG. 1)
Sikkerhedskobling
a.Variabel hastighedskontakt
Alle boremaskiner er udstyret med
drejemomentkobling, der reducerer den maksimale
drejemoments-reaktion, der overføres til brugeren,
så fremt en borebit sætter sig fast. Denne egenskab
hindrer også gearing og el-motoren beskadiges.
Sikkerhedskoblingen er fabriksindstillet og kan ikke
justeres.
b.Spærreknap
c.Advarselsindikator LED for overbelastning
d.Spindel
e.Sidehåndtag
f.Tregearsvælger
g.Fitting til kombineret vandforsyning og
støvopsamling
h.Hovedhåndtag
i.bærbar fejlstrømsafbryder (PRCD)
VALGFRIT TILBEHØR (FIG. 2)
j.D27902 Støvopsamler
k.D215831 Borestander
l.D215824 Vandpumpe
m.D215832 Vandsamlingsring
(til brug sammen med D215831)
n.D215833 Ekstra pakning til
vandsamlingsring (3 stk.) (til
brug sammen med D215832)
10
Elektronisk
overbelastningsbeskyttelse
Den elektroniske overbelastningsbeskyttelse
giver ekstra sikkerhed: Hvis strømmen nærmer
sig en vis grænse, lyser advarselsindikatoren
LED (c) for at melde, at maskinen skifter til
overbelastningstilstanden, hvis der fortsættes på det
samme trykniveau. Hvis operatøren letter trykket på
maskinen, skifter elektronikken tilbage til normal.
Hvis man fortsætter med overbelastningstryk, slår
maskinen fra. På den måde undgås overophedning
af motorvindingerne. Maskinen er klar til brug igen,
når belastningen er ophævet.
Dansk
Varmebeskyttelse
Når maskinen har arbejdet med overbelastning i
lang tid, afbryder varmebeskyttelsen maskinen for
at beskytte motoren. Maskinen er klar til brug igen,
når varmebeskyttelsen er kølet af. Afkølingstiden
afhænger af motoren og omgivelsernes temperatur.
Vandforsyning
Den integrerede vanddrejegreb virker direkte via
motorakslen og sørger for konstant afkøling af
kerneboret, når det anvendes til vådboring.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er kun bygget til én spænding.
Kontroller altid, at strømforsyningens spænding
svarer til spændingen på mærkepladen.
• Det er ikke tilladt at foretage ændringer
af maskinen, især er det ikke tilladt
at åbne PRCD'en eller reparere eller
udskifte kablet.
• Brug aldrig PRCD'en som
hovedafbryder. Sæt altid PRCD til, når
maskinen kører ubelastet.
SAMLING OG JUSTERING
Dette DeWALT værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745. Ingen
jordledning er derfor nødvendig.
I tilfælde af udskiftning af ledning eller stik må
værktøjet kun repareres af en autoriseret reparatør
eller en kvalificeret elektriker.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
DI-kontakt (inline kredsløbsafbryder
PRCD) (Fig. 1)
Maskinen er forsynet med en bærbar
fejlstrømsafbryder (PRCD) (i), som beskytter
brugeren imod elektrisk chok ved at afbryde
kredsløbet, når en lækagestrøm på 10 mA eller mere
opdages.
ADVARSEL: Brug aldrig maskinen,
hvis PRCD er afmonteret. Brug aldrig
maskinen, hvis PRCD ikke fungerer
optimalt. For at få PRCD til at fungere
skal maskinen være tilsluttet en jordet
stikkontakt.
SÅDAN TÆNDES RCD
I = ON (rød LED lyser op).
Tænd for maskinen (se også afsnittet Sådan tændes
og slukkes).
Du slukker ved at fortsætte i omvendt rækkefølge.
SÅDAN TESTES RCD
O = Testknap: kontakten skal afbryde kredsløbet
(maskinen slås fra).
ADVARSEL:
• kontakten ikke afbryder kredsløbet,
anbefaler vi, at man får enheden
undersøgt på et autoriseret DeWALTserviceværksted.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal
enheden slukkes, og strømtilførslen
til maskinen afbrydes, før der
monteres eller afmonteres tilbehør,
før indstillingen justeres eller
ændres og før reparation. Sørg for
at afbryderen er sat til OFF. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Montering af sidehåndtag (Fig. 3)
Sidehåndtaget (e) kan monteres, så det passer både
til højre- og venstrehåndede brugere.
ADVARSEL: Værktøjet må kun
anvendes med sidehåndtaget monteret
korrekt.
1.Vrid sidehåndtaget for at løsne det.
2.For højrehåndsbrugere skub sidehåndsgrebet
over kraven, håndtag til venstre.
For venstrehåndsbrugere skub sidehåndsgrebet
over kraven, håndtag til højre.
3.Drej sidehåndtaget til den ønskede position og
stram håndtaget.
INDSÆTNING OG FJERNELSE AF ET STYKKE TILBEHØR
(FIG. 4)
Dette værktøj bruger gevindskårne kernebor og
adaptere, som trækkes direkte på spindlen (d).
Vi anbefaler kun at bruge professionelt tilbehør.
1.Vælg det passende kernebor til våd- eller
tørboring.
2.Følg kerneborets eller producentens
anbefalinger for montering af tilbehøret. Det
kan være nødvendigt at bruge en adaptor til
montering af boret på spindlen.
3.Hold spindlen ved hjælp af topnøglen med åben
ende (o) og stram kerneboret (p) ved at dreje
det med uret ved hjælp af topnøglen med åben
ende (q).
11
Dansk
ADVARSEL: Kontrollér at hele enheden
er spændt før start på arbejdet.
BRUG
Tregearsvælger (Fig. 1)
Værktøjet er udstyret med en 3-gears gearvælger (f)
til at variere hastigheds-/vridningsmomentsforholdet.
1.Udløs kontakten og vælg den ønskede position,
efter motoren står helt stille.
2.Ret vælgeren ind efter afmærkningerne på
gearhuset.
3.Se de tekniske data for at vælge det passende
gear i henhold til diameteren på kerneboret og
det materiale, der skal bores i.
4.Skift ikke gear ved fuld hastighed eller under
brug.
Tilslutning til en vandforsyning
(Fig. 5)
Disse værktøjer har en standard 1/2” bajonetfitting til
vandforsyningsfittingen (g).
1.Skru adaptoren (r) på fittingen (g) og stram den
godt.
2.Luk vandtappen (s).
3.Tilslut et passende vandforsyningsystem til
adaptoren.
ADVARSEL: Kontrollér at
vandforsyningstrykket er under de
maksimale tryk som angivet i de
tekniske data.
Brugsvejledning
1.Du reducerer flowet ved at dreje tappen med
uret.
2.Du øger flowet ved at dreje tappen mod uret.
Tilslutning af en støvopsamler
(Fig. 6)
Disse værktøjer har en standard 1/2” bajonetfitting til
støvopsamlingsfittingen (g).
1.Skru adaptoren (t) på fittingen (g) og stram den
godt.
2.Tilslut et passende støvopsamlingssystem til
adaptoren.
Før brugen
1.Montér det passende tilbehør.
2.Markér stedet, hvor hullet skal bores.
12
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsvejledningen
og de gældende regler.
• Pas på du ikke borer ind i rør og
ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet.
Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og
evt. også levetiden.
• Til reduktion af vibrationseffekter sørg
for at den omgivende temperatur
ikke er for lav, at maskine og
tilbehør er godt vedligeholdt, og at
arbejdsemnets størrelse passer til
denne maskine.
Korrekt håndposition (Fig. 1, 7)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Regulering af vandflowet (Fig. 5)
Vandtappen (s) på vandslangen kan justeres til at
regulere kølevandsflowet henimod borehovedet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen skal afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (e) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (h).
Starte og stoppe (Fig. 1)
Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (a).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
For konstant drift, tryk på og hold afbryderen (a)
nede, tryk på låseknappen (b) og slip afbryderen.
Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det ved
et hurtigt tryk på låseknappen, der herefter slippes.
Sluk altid av for værktøjet, når arbejdet afsluttes og
før stikket tages ud.
Dansk
Generelle tips om boring med
diamantkernebor
Borestander
D21582K
A
DVARSEL: Følg kernebor-fabrikantens
anvisninger om montering af tilbehøret.
1.Det er kun tilladt at bore med standeren
vendende nedad eller horisontalt.
ADVARSEL: Når maskinen bruges
håndholdt, anbefaler vi, at der sættes
et centerbor i boret for at lokalisere
periferien af det hul, der skal bores,
mere præcist. Nås maskinen bruges
stationært, dvs. på et stativ, er det ikke
nødvendigt at bruge centerbor.
2.Standeren skal være fastgjort, enten med bolte
eller støvsuger.
1.Monter centerboret i kerneboret. Centerboret
monteres i en adapter, der sidder mellem
spindelen på maskinen og boret.
2.Placér centerboret på stedet, og tænd for
maskinen.
3.Bor ved lav hastighed, indtil boret trænger cirka
5-10 mm gennem overfladen.
4.Fjern maskinen og tag stikket ud.
5.Tag centerboret ud af dets holder.
6.Sæt maskinen til stikkontakten og sæt
kerneboret i arbejdsemnet.
7.Fortsæt med at bore, sæt hastigheden op på
fuld hastighed og bor til den ønskede dybde.
ADVARSEL: Bland eller rør ikke i
brændbare væsker, der er mærket som
brændbare.
Tørboring
1.Slut maskinen til et passende
støvudsugningsystem.
2.Gå frem som beskrevet ovenfor.
Vådboring
1.Slut maskinen til et passende
vandforsyningssystem.
2.Indstil vandstrømmen efter behov.
3.Gå frem som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL: Brug IKKE vådboring
(vandkøling) under udførelse af
boring over hovedet (opad).
ADVARSEL: Hvis der kommer vand
ud af udtømningshullet ved drevhalsen,
skal arbejdet omgående afbrydes og
maskinen repareres på et autoriseret
serviceværksted.
BEMÆRK: Når du bruger bolte til den
stationære stander, brug enten kat. nr.:
D212825 for beton eller D215826 for murværk.
VEDLIGEHOLDELSE
DeWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal enheden
slukkes, og strømtilførslen til
maskinen afbrydes, før der monteres
eller afmonteres tilbehør, før indstillingen
justeres eller ændres og før reparation.
Sørg for at afbryderen er sat til OFF.
En utilsigtet opstart kan forårsage
personskade.
Send med jævne mellemrum maskinen til et
autoriseret serviceværksted til eftersyn. Dette
omfatter kontrol af kulbørsterne, opfyldning af olie
i gearkassen og udskiftning af pakningsringen til
gearkassen.
Fejlfinding
Hvis maskinen ikke ser ud til at virke korrekt,
følg da anvisningerne nedenfor. Løser dette ikke
problemet, kontakt da dit reparationsværksted.
Kerneboret borer ikke
Materialet for hårdt for kerneboret
• Vælg et bedre egnet kernebor (med blødere
segmenter).
• Anvend vådboring hvor dette er passende.
Segmenterne ser glasagtige
og polerede ud
• Bor i slibende materiale for at frilægge
diamantsegmenterne.
Udtømt vand for klart og for flydende
Vandstrømmen gør boringen langsommere og
forhindrer diamantsegmenterne i at skærpes
automatisk.
• Reducer vandstrømmen.
Der samles støv i kerneboret
Støvophobning sænker borehastigheden.
13
Dansk
• Brug en passende støvudsugningsanordning.
• Løsn med jævne mellemrum boret for at tømme
borehullerne.
Valgfrit tilbehør
Forkert rotationshastighed
• Se de rigtige hastigheder i de tekniske data.
Segmenter og kerne er brændt
• Øg vandstrømmen.
Segmenter slides for hurtigt
• Vælg et bedre egnet kernebor (med hårdere
segmenter).
• Reducer trykket på kerneboret.
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DeWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
STØVOPSAMLINGSSYSTEM (FIG. 7)
D27902 støvopsamler (j) sikrer en korrekt og sikker
støvudstrømning ved alle boreopgaver.
VANDPUMPE (FIG. 8)
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Når der fjernes efterladenskaber fra arbejdsområdet
og kerneboret nedkøles ved våde opgaver, sikrer
D215824 vandpumpe (I) vandforsyning, når
hovedvandforsyningen ikke er tilgængelig.
BORESTANDER (FIG. 1, 8)
Støvopsamling (tørdrift)
ADVARSEL: Ved udførelse af tørdrift,
tilslut en støvopsamlingsenhed, der
er designet i henhold til de relevante
regulativer med hensyn til støvemission.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
14
D215831 borestanderen (k) gør det muligt, at dit
diamantbor kan bruges i stationære opgaver for
øget præcision, komfort og stabilitet.
D215832 vandsamlingsringen (m) er nødvendig til at
tilpasse enheden til vådboringsopgaver.
ADVARSEL: Brug IKKE standeren
sammen med en støvsuger på en væg
eller et loft.
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og
batterier mærket med dette symbol må
ikke bortskaffes sammen med normalt
husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der
kan blive gendannet eller genanvendt og således
reducere efterspørgslen efter råvarer. Genbrug
venligst elektriske produkter og batterier i henhold til
lokale regulativer. Du kan finde yderligere oplysninger
på www.2helpU.com.
Deutsch
DIAMANTBOHRMASCHINE
D21583
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DeWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
D21583
Spannung
V230
Typ
1
Leistungsaufnahme W1.910
Abgabeleistung
W1.300
Leerlaufdrehzahl
1. Gang min-10–1.000
2. Gang
min-10–2.500
3. Gang
min-10–4.600
Lastdrehzahl
1. Gang
min-10–570
2. Gang
min-10–1.300
3. Gang
min-10–2.800
Spindelgewinde
1/2" (weiblich)
1 1/4" (männlich)
Seitengriffklemme
mm 60 (Euronorm)
SchutzklasseII
Max. Wasserdruck
bar
3
Gewicht
kg6,4
BOHRKAPAZITÄTEN
Bohrbereich in Mauerwerk
1. Gang
Handgehalten
Stationär
max. Länge: 2. Gang
Handgehalten
Stationär
max. Länge: 3. Gang
Handgehalten
Stationär
max. Länge: mm–
mm122–202
mm350
mm62–100
mm62–122
mm350
mm12–62
mm12–62
mm350
Bohrbereich in Beton
1. Gang
Handgehalten
Stationär
max. Länge:
2. Gang
Handgehalten
Stationär
max. Länge: 3. Gang
Handgehalten
Stationär
max. Länge: mm-–
mm82–152
mm400
mm42–72
mm42–72
mm400
mm12–40
mm12–40
mm400
D21583
Handgehalten
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß
EN60745-2-1.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
86,5
LWA(Schallleistungspegel)dB(A)
97,5
K(Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)dB(A) 2,9
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s²5,5
m/s²2,0
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
15
Deutsch
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
W
ARNUNG: Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
HINWEIS: Dieses Gerät ist für den Anschluss an
ein Stromversorgungssystem mit einer maximal
zulässigen Systemimpedanz Zmax von 0,25 Ω
am Schnittstellenpunkt (Netzanschlusskasten) der
Stromversorgung des Benutzers vorgesehen.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DIAMANTBOHRMASCHINE
D21583
DeWALT erklärt hiermit, dass dieses unter
„Technische Daten“ beschriebene Produkt die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Dieses Produkt erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EC (bis zum 19.04.2016), 2014/30/EU
(ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät
ausschließlich an ein Stromversorgungssystem
angeschlossen wird, das der obigen Anforderung
entspricht. Der Benutzer sollte gegebenenfalls das
örtliche Stromversorgungsunternehmen nach der
Systemimpedanz am Schnittstellenpunkt fragen.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
16
23.02.2016
W
ARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
Deutsch
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
b)
c)
d)
e)
f)
g)
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen
mindern das Verletzungsrisiko.
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
17
Deutsch
c)
d)
e)
f)
g)
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche Sicherheitsrichtlinien für
Diamantbohrer
•Gehörschutz tragen. Bei Lärmeinwirkung
besteht die Gefahr von Gehörschäden.
• Halten Sie Elektrowerkzeuge an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
18
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung berühren
könnte. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs
mit einer spannungsführenden Leitung kann
auch metallene Werkzeugteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag
führen.
•Verwenden Sie die mit diesem Werkzeug
mitgelieferten Zusatzgriffe. Bei einem Verlust
der Kontrolle sind Verletzungen möglich.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen
Augenschutz. Beim Bohrbetrieb werden Späne
in die Luft befördert. Fliegende Partikel können
zu Augenverletzungen führen.
• Einsatzwerkzeuge, Werkzeughalter und
Werkzeuge werden während des Betriebes
heiß. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie
sie anfassen.
• Verwenden Sie den Diamantbohrer unter
ständiger Aufsicht.
• Achten Sie darauf, daß keine elektrischen
Leitungen, Gasleitungen oder Wasserrohre
durchtrennt werden. Verwenden Sie
Leitungsortungssysteme vor den Bohrarbeiten.
• Vergewissern Sie sich, daß das Scheidezubehör
richtig angebracht ist.
• Überprüfen Sie vor der Verwendung der
Maschine alle Schrauben und ziehen Sie sie
sicher an.
• Vergewissern Sie sich beim Bohren nach unten,
daß die Bohrkrone sicher herunterfallen kann,
ohne jemanden darunter zu verletzen.
• Bohren ist nur nach unten, horizontal und über
Kopf (nach oben) erlaubt. Beim Bohren über
Kopf (nach oben) DARF KEINE Wasserkühlung
verwendet werden.
• Verwenden Sie bei Bohrarbeiten, bei denen die
Maschine von Hand gehalten wird, stets den
Seitenhandgriff, um die Maschine mit beiden
Händen festzuhalten.
• Vergewissern Sie sich, daß Sie auf einer
stabilen Fläche stehen, und halten Sie den
Körper jederzeit im Gleichgewicht, um das
Gegendrehmoment besser unter Kontrolle zu
haben.
• Überprüfen Sie die Maschine vor jedem
Gebrauch. Verwenden Sie die Maschine nicht,
falls Schäden am Netzstecker, der Netzleitung,
dem Betriebsschalter oder einem Gehäuseteil
vorhanden sind. Lassen Sie die Maschine
von einer autorisierten Reparaturwerkstatt
reparieren.
Deutsch
• Verwenden Sie die Maschine nicht in feuchter
oder nasser Umgebung.
• Schalten Sie die Maschine sofort aus,
falls Wasser ins Spiel kommt.
Sicherer Betrieb für stationär
verwendete Ständer
•
• Schalten Sie die Maschine nach Unterbrechung
des Schnitts erst wieder ein, wenn sich die
Bohrkrone frei drehen läßt.
• Schalten Sie die Maschine stets aus, um einen
unbeabsichtigten Selbststart zu vermeiden.
Dies ist insbesondere zu beachten, nachdem
die Stromversorgung unterbrochen oder der
Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
•
•
• Es wird empfohlen, die Maschine auf einem
Ständer zu montieren, da dies einerseits
den Komfort für den Benutzer erhöht und
andererseits die Verletzungsgefahr verringert.
• Wenn der Bohrer blockiert, trennen Sie die
Maschine vom Stromnetz und beseitigen Sie die
Ursache der Blockade, bevor Sie die Maschine
wieder einschalten.
TROCKENBOHREN
• Trockenbohren ist für Mauerwerk geeignet
(Ziegel, Schlackebetonsteine).
• Verwenden Sie stets eine geeignete
Staubabsaugung.
• Verwenden Sie stets für Trockenbohren
geeignete Bohrkronen.
• Halten Sie die Maschine nicht mehr von Hand,
wenn die Größe der Bohrkronen 100 mm
überschreitet.
• Montieren Sie die Bohrmaschine stets auf
einem Ständer, wenn Löcher gebohrt werden,
die 100 mm überschreiten.
• Tragen Sie bei der Durchführung von
Trockenschnitten eine Staubmaske.
NASSBOHREN
• Naßbohren ist für Stein und Beton geeignet.
• Verwenden Sie stets eine Wasserkühlvorrichtung
und ein Wassersammelsystem.
• Verwenden Sie stets für Naßbohren geeignete
Bohrkronen.
• Der maximale Wasserdruck beträgt 3 bar.
Verwenden Sie bei einem höheren Wasserdruck
ein Druckentlastungsventil.
• Verwenden Sie zum Kühlen ausschließlich reines
Leitungswasser.
• Verhindern Sie, daß Wasser in den Motor
oder andere elektrische Komponenten
eindringt. Vergewissern Sie sich, daß der
Fehlerstromschutzschalter nicht mit Wasser in
Berührung kommt.
•
•
Eine falsch zusammengebaute Maschine
kann zu gefährlichen Situationen führen.
Befestigen Sie die Maschine sorgfältig auf
dem Bohrständer und überprüfen Sie, dass
die Halterung des Bohrständers arretiert ist.
Die Befestigung des Bohrständers mit
einer Saugvorrichtung kann zu gefährlichen
Situationen führen.
Überprüfen Sie die Oberfläche, auf der
der Bohrständer befestigt werden soll.
Unregelmäßige (raue) Oberflächen können
die Effektivität des Saugsystems stark
beeinträchtigen. Beschichtete oder laminierte
Oberflächen können während der Arbeit
abgerissen werden.
Die minimale Saugstufe darf nicht unter 600
mbar liegen. Überprüfen Sie diesen Wert
regelmäßig mit der Messuhr.
Verwenden Sie für diese Anwendung keine
Bohrkronen mit einem Durchmesser von
mehr als 202 mm.
Zusätzliche Anweisungen bei
Verwendung als stationäres Gerät
SICHERHEITSMASSNAHMEN
• Gefährliche Situationen durch zerbrochene
Teile. Überprüfen Sie vor der Verwendung
immer die Bohrkronen. Verwenden Sie
niemals deformierte oder beschädigte
Bohrkronen.
• Die Verwendung nicht empfohlener
Schneidwerkzeuge kann zu Verletzungen
durch Kontrollverlust führen. Verwenden Sie
nur Bohrkronen, die für dieses Werkzeug
vorgesehen sind, und beachten Sie den
Mindest- und Höchstdurchmesser und die
Länge dieser Bohrkronen.
• Falsche Befestigung und Positionierung der
Bohrkronen kann zu gefährlichen Situationen
durch zerbrochene und ausgeworfene Teile
der Bohrkronen führen. Stellen Sie sicher,
dass die Bohrkrone korrekt montiert und
justiert ist. Ziehen Sie die Bohrkrone mit
ausreichendem Anzugsmoment an.
• Tragen Sie immer geeignete
Schutzausrüstung, zum Beispiel:
• Gehörschutz, um die Gefahr von
lärmbedingtem Hörverlust zu reduzieren
• Handschuhe, um beim Umgang mit
Bohrkronen oder rauem Material die Gefahr
von Verletzungen durch scharfe Kanten zu
verringern
19
Deutsch
•
•
•
Schutzbrille, um die Verletzungsgefahr durch
fliegende Teilchen zu vermeiden
Rutschfeste Schuhe, um Verletzungen durch
rutschige Oberflächen zu verhindern
Gefährliche Situationen durch
Staubproduktion beim Bohren ohne
Wasserzufuhr. Verwenden Sie eine
Absaugvorrichtung, falls vorhanden, oder
zumindest eine Staubmaske.
W
ARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Typische Gefahren
Trotz Befolgung aller relevanten
Sicherheitsbestimmungen und Anwendung von
Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen
Gefahren unvermeidbar:
– Schädigung des Gehörs
Einsätze in Mauerwerk
Einsätze in Beton
ird die Maschine für Einsätze
W
verwendet, bei denen der maximal
zulässige Durchmesser für den
Handgebrauch überschritten wird, so
muß die Maschine auf einem Ständer
montiert werden. Verwenden Sie
die Maschine für derartige Einsätze
niemals von Hand, da dies zu einem
Kontrollverlust und ernsthaften
Verletzungen führt.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG] 1)
Der Datumscode (x) der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
– Verletzungsgefahr durch fliegende Partikel
– Verbrennungsgefahr durch das beim Betrieb
sehr heiß werdende Zubehör
– Verletzungsgefahr bei langzeitiger Anwendung
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von
Atemproblemen:
1 Diamantbohrmaschine
– Keine Absaugvorrichtung beim Trockenbohren
angebracht
1 Maulschlüssel, 32 mm
1 Zusatzhandgriff
– Unzureichende Staubabsaugung durch nicht
gereinigte Absaugfilter
1 Maulschlüssel, 41 mm
Bezeichnungen am Werkzeug
1 Anschluss für Wasserzufuhr
Am Werkzeug sind folgende Piktogramme
angebracht:
1 Staubabsauganschluss
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
Warnhinweis zum sicheren Gebrauch
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
or der Verwendung die
V
Bedienungsanleitung lesen.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme gründlich durchzulesen.
Gehörschutz tragen.
Beschreibung (Abb. 1, 2)
Augenschutz tragen.
Keine Wasserversorgung
Wasserversorgung
Gangwahl
20
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
(ABB. 1)
a.Drehzahl-Regelschalter
b.Verriegelungsknopf
c.Überlastwarnanzeige-LED
d.Spindel
e.Zusatzhandgriff
Deutsch
f.Dreigangwahlschalter
g.Kombinierter Wasserversorgungs- und
Staubabsauganschluss
h.Haupthandgriff
i.Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
OPTIONALES ZUBEHÖR (ABB. 2)
j.D27902 Staubsauger
k.D215831 Bohrständer
l.D215824 Wasserpumpe
m. D215832 Wassersammelring
(für den Gebrauch mit
D215831)
n.D215833 Ersatzdichtung für
Wassersammelring (3 Stück)
(für den Gebrauch mit
D215832)
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre D21583 Diamantbohrmaschine wurde für
Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk wie Ziegel,
Schlackebetonsteine usw. mit einer TrockenDiamantbohrkrone in Verbindung mit einer
Staubabsaugung konstruiert.
Ihre Diamantbohrmaschine kann auch für
Nassbohrarbeiten in Fertigziegel, Betonstein und
Stahlbeton mit Nass-Diamantbohrkronen und einer
Wasserversorgung verwendet werden.
Die Maschine kann für Einsätze bis 100 mm für
Mauerwerk oder 72 mm für Beton von Hand
verwendet werden. Beim Bohren von Löchern, die
einen Durchmesser von 100 mm in Mauerwerk oder
72 mm in Beton überschreiten, muss die Maschine
auf einem Bohrständer verwendet werden.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Diamantbohrmaschine ist ein Elektrowerkzeug
für den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Sicherheitskupplung
Diese Schlagbohrmaschine ist mit einer
Sicherheitskupplung ausgerüstet. Sie begrenzt
das maximale Drehmoment, sollte der Bohrer
beim Arbeiten blockieren. Dadurch werden auch
Getriebe und Motor vor Überlastung geschützt. Die
Sicherheitskupplung wurde werkseitig eingestellt und
kann nicht justiert werden.
Elektronischer Überlastungsschutz
Der elektronische Überlastungsschutz sorgt für
zusätzliche Sicherheit: Erreicht die Stromaufnahme
einen gewissen Grenzwert, leuchtet die
Warnanzeige-LED (c) auf, um anzuzeigen, daß die
Maschine in den Überlastmodus schaltet, sofern
der Betrieb mit dem gleichen Druck fortgesetzt wird.
Wird der Druck auf die Maschine verringert, schaltet
die Elektronik in den Normalmodus zurück.
Wird der Überlastungsdruck fortgesetzt, schaltet
die Maschine ab. Dadurch wird eine Überhitzung
der Motorwicklungen vermieden. Die Maschine ist
wieder betriebsbereit, sobald sie nicht mehr belastet
wird.
Temperaturschutz
Nachdem die Maschine längere Zeit im
Überlastungszustand betrieben wurde, schaltet der
Temperaturschutz ab, um den Motor zu schützen.
Die Maschine ist wieder betriebsbereit, nachdem
sich der Temperaturschutz abgekühlt hat. Die
Abkühlzeit hängt vom Überhitzungsgrad des Motors
sowie der Umgebungstemperatur ab.
Wasserversorgung
Der integrierte Wasserspülkopf spült direkt durch
die Motorwelle, um bei Naßbohreinsätzen für eine
kontinuierliche Kühlung der Bohrkrone zu sorgen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung entspricht.
Dieses DeWALT-Elektrowerkzeug ist
gemäß EN60745 doppelt isoliert und
erfordert deshalb keinen Erdleiter.
Wenn ein Kabel oder Stecker ausgetauscht wird,
darf das Werkzeug nur von einem autorisierten
Kundendienst oder von einem qualifizierten Elektriker
repariert werden.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
21
Deutsch
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
Reparaturwerkstatt untersuchen zu
lassen.
• Es ist unzulässig, Änderungen
an der Maschine durchzuführen.
Insbesondere ist es unzulässig, den
Fehlerstromschutzschalter zu öffnen
oder das Kabel zu reparieren oder
auszutauschen.
• Verwenden Sie den
Fehlerstromschutz­schalter niemals
als Hauptschalter. Schalten Sie den
Fehlerstromschutzschalter immer nur
im unbelasteten Zustand.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
DI-Schalter (ReihenFehlerstromschutzschalter) (Abb. 1)
Die Maschine ist mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung (i) ausgestattet, die den Benutzer
vor Stromschlag schützt, indem sie den Stromkreis
unterbricht, wenn ein Leckstrom von 10 mA oder
mehr erfasst wird.
W
ARNUNG: Betreiben Sie
die Maschine niemals ohne
Fehlerstromschutzschalter.
Sehen Sie von einer Verwendung der
Maschine ab, wenn der Fehlerstrom­
schutzschalter nicht einwandfrei arbeitet.
Der Fehlerstromschutzschalter arbeitet
nur, wenn die Maschine an einer
geerdeten Wandsteckdose (Schuko)
angeschlossen ist.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie vor
Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie
Einstellungen vornehmen/ändern
oder Reparaturen durchführen,
das Gerät abschalten und den
Netzstecker ziehen. Vergewissern
Sie sich, dass der Auslöser in der
ausgeschalteten Stellung gesichert ist.
Ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Geräts kann zu Verletzungen führen.
Anbringen des Zusatzhandgriffs
(Abb. 3)
Der Zusatzhandgriff (e) kann für Rechts- und
Linkshänder montiert werden.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich
vor Arbeitsbeginn immer, dass der
Zusatzhandgriff einwandfrei montiert ist.
UM DEN FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER EINZUSCHALTEN:
1.Drehen Sie den Zusatzhandgriff, um ihn zu
lösen.
I = AN (rote LED leuchtet auf).
2.Rechtshänder: Schieben Sie die
Zusatzgriffklemme über den Spannhals, so dass
sich der Griff links befindet.
Schalten Sie die Maschine ein (siehe auch Abschnitt
„Ein- und Ausschalten”).
Gehen Sie zum Ausschalten in umgekehrter
Reihenfolge vor.
UM DEN FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER ZU ÜBERPRÜFEN:
O = Prüftaste: Der Schalter muss den Stromkreis
unterbrechen (Maschine muss abschalten).
WARNUNG:
• Falls der Schalter den Stromkreis
im Prüfmodus nicht unterbricht,
empfehlen wir, das Gerät von
einer autorisierten DeWALT
22
Linkshänder: Schieben Sie die
Zusatzgriffklemme über den Spannhals, so dass
sich der Griff rechts befindet.
3.Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die
gewünschte Position und ziehen Sie ihn an.
EIN- UND AUSBAUEN VON ZUBEHÖRTEILEN (ABB. 4)
Dieses Werkzeug benötigt Gewinde-Bohrkronen und
Adapter mit Gewinde direkt auf der Spindel (d).
Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung von
professionellem Zubehör.
1.Wählen Sie die entsprechende Bohrkrone für
Nass- oder Trockenbohrarbeiten.
Deutsch
2.Befolgen Sie beim Anbringen des Zubehörs
die Empfehlungen des Bohrkronenherstellers.
Eventuell ist ein Adapter erforderlich, um den
Bohrer auf der Spindel anzubringen.
3.Halten Sie die Spindel mit dem Maulschlüssel
(o). Ziehen Sie nun die Bohrkrone (p) an,
indem Sie sie mit dem Maulschlüssel (q) im
Uhrzeigersinn drehen.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die gesamte Baugruppe fest sitzt,
bevor Sie mit der eigentlichen Arbeit
beginnen.
Dreigangwahlschalter (Abb. 1)
Das Werkzeug ist mit einem dreigangwahlschalter
(f) ausgerüstet, mit dem das Drehzahl-/
Drehmomentverhältnis verändert werden kann.
1.Lassen Sie den Schalter los und wählen Sie
die gewünschte Stellung, nachdem der Motor
vollkommen zum Stillstand gekommen ist.
2.Richten Sie den Wahlschalter immer mit den
Markierungen am Getriebegehäuse aus.
2.Zur Erhöhung der Wassermenge drehen Sie
den Hahn gegen den Uhrzeigersinn.
Anschließen eines Staubsaugers
(Abb. 6)
Diese Werkzeuge haben ein GEKA Kupplung für den
Staubabsauganschluss (g).
1.Stecken Sie den Adapter (t) auf den Anschluß
(g) und drehen Sie ihn in Pfeilrichtung gegen
den Anschlag.
2.Verbinden Sie den Adapter mit einem
geeigneten Staubabsaugsystem.
Vor dem Betrieb
1.Befestigen Sie das entsprechende Zubehörteil.
2.Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch
gebohrt werden soll.
BETRIEB
3.Den für den Durchmesser der Bohrkrone und
für das zu bohrende Material geeigneten Gang
können Sie den Technischen Daten entnehmen.
4.Wechseln Sie niemals bei voller Geschwindigkeit
oder während der Verwendung den Gang.
Anschließen an eine
Wasserversorgung (Abb. 5)
Diese Werkzeuge haben ein GEKA Kupplung für den
Wasserversorgungsanschluss (g).
1.Stecken Sie den Adapter (r) auf den
Anschluß (g) und drehen Sie ihn in Pfeilrichtung
gegen den Anschlag.
2.Schließen Sie den Wasserhahn (s).
3.Verbinden Sie den Adapter mit einem
geeigneten Wasserversorgungssystem.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass der Druck der Wasserversorgung
den maximalen Druck gemäß den
Technischen Daten unterschreitet.
Regulieren des Wasserflusses
(Abb. 5)
Der Wasserhahn (s) am Wasserschlauch ermöglicht
ein Regulieren der zum Bohrer fließenden
Kühlwassermenge.
1.Zur Verringerung der Wassermenge drehen Sie
den Hahn im Uhrzeigersinn.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Bedienungsanleitung
WARNUNG:
• B
eachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
• Informieren Sie sich über den
genauen Verlauf von Leitungen und
Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht an.
Übermäßiger Druck erhöht die
Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung
und verkürzt möglicherweise die
Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
• Stellen Sie zur Reduzierung der
Auswirkungen von Vibrationen sicher,
dass die Umgebungstemperatur
nicht zu gering ist, dass Maschine
und Zubehör gut gewartet sind und
sich die Werkstückgröße für diese
Maschine eignet.
23
Deutsch
Richtige Haltung der Hände
(abb. 1, 7)
W
ARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, wenden Sie
IMMER die gezeigte Handhaltung an.
W
ARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, achten Sie
IMMER auf sicheren Halt und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion vorbereitet.
Die richtige Haltung der Hände setzt voraus, dass
eine Hand sich am seitlichen Griff (e) befindet,
während die andere Hand den Hauptgriff (h) hält.
Ein- und Ausschalten (abb. 1)
Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges
den Drehzahl-Regelschalter (a). Je tiefer der
Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so höher
ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
2.Setzen Sie den Zentrierbohrer auf die
Markierung und schalten Sie die Maschine an.
3.Bohren Sie mit langsamer Drehzahl, bis
die Krone ca. 5-10 mm in die Oberfläche
eingedrungen ist.
4.Entfernen Sie die Maschine und ziehen Sie den
Netzstecker.
5.Entfernen Sie den Zentrierbohrer aus dem
Halter.
6.Verbinden Sie die Maschine mit dem Stromnetz
und stecken Sie die Bohrkrone in das
Werkstück.
7.Setzen Sie den Bohrvorgang fort und bohren
Sie nun mit voller Drehzahl bis zur gewünschten
Bohrtiefe.
W
ARNUNG: Mischen bzw. rühren Sie
keine entsprechend gekennzeichneten
brennbaren Flüssigkeiten.
Drücken Sie für Dauerbetrieb den den Ein-/AusSchalter (a), und Drücken Sie anschließend den
Arretierknopf (b). Sie können nun den
Ein-/Aus-Schalter loslassen.
Trockenbohren
Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
2.Gehen Sie wie oben beschrieben vor.
Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter kurz und lassen
ihn anschließend wieder los. Schalten Sie das
Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer
auf Aus-Position. Nur wenn das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden.
Allgemeine Tipps für Bohrarbeiten
mit Diamant-Bohrkronen
W
ARNUNG: Befolgen Sie
beim Gebrauch des Zubehörs
die Empfehlungen des
Bohrkronenherstellers.
WARNUNG: Wird die Maschine
von Hand eingesetzt, empfehlen wir,
einen Zentrierbohrer in der Bohrkrone
anzubringen, um den Umkreis des zu
bohrenden Lochs genauer zu treffen.
Wird die Maschine stationär eingesetzt,
d.h. auf einem Ständer, so ist die
Verwendung eines Zentrierbohrers nicht
erforderlich.
1.Setzen Sie den Zentrierbohrer in die Bohrkrone
ein. Der Zentrierbohrer wird in einem Adapter
angebracht, der zwischen der Spindel der
Maschine und der Bohrkrone sitzt.
24
1.Verbinden Sie die Maschine mit einem
entsprechenden Staubabsaugsystem.
Naßbohren
1.Verbinden Sie die Maschine mit einem
entsprechenden Wasserversorgungssystem.
2.Stellen Sie den Wasserfluß wie erforderlich ein.
3.Gehen Sie wie oben beschrieben vor.
W
ARNUNG: KEINESFALLS
Nassbohrverfahren (mit
Wasserkühlung) verwenden, wenn
über Kopf (nach oben) gebohrt wird.
W
ARNUNG: Falls Wasser aus
der Dränageöffnung am hinteren
Hals austritt, stellen Sie die Arbeit
unverzüglich ein und lassen Sie die
Maschine von einer autorisierten
Reparaturwerkstatt reparieren.
Bohrständer
D21582K
1.Bohren mit dem Ständer ist nur nach unten
oder waagerecht erlaubt.
2.Der Ständer muss fixiert werden, entweder
durch Schrauben oder eine Saugvorrichtung.
HINWEIS: Beim Einsatz von Schrauben zur
Ständerbefestigung verwenden Sie entweder
Kat. Nr.: D212825 für Beton oder D215826 für
Mauerwerk.
Deutsch
WARTUNG
Ihr DeWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie
vor Anbringen oder Abnehmen
von Zubehörteilen bzw. bevor Sie
Einstellungen vornehmen/ändern oder
Reparaturen durchführen, das Gerät
abschalten und den Netzstecker
ziehen. Vergewissern Sie sich, dass der
Auslöser in der ausgeschalteten Stellung
gesichert ist. Ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Geräts kann zu
Verletzungen führen.
Lassen Sie das Werkzeug regelmäßig von einer
autorisierten Reparaturwerkstatt untersuchen.
Hierzu zählen die Überprüfung der Kohlebürsten,
das Nachfüllen von Öl im Getriebegehäuse und der
Austausch des Dichtungsrings am Getriebegehäuse.
Die Drehgeschwindigkeit ist nicht
angemessen
• Richtige Drehzahlen siehe Technische Daten.
Segmente und Kern sind verbrannt
• Erhöhen Sie den Wasserfluß.
Segmente verschleißen zu schnell
• Wählen Sie eine passendere Bohrkrone
(mit härteren Segmenten).
• Verringern Sie den Druck auf die Bohrkrone.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Staubabsaugung (Trockenbetrieb)
Störungsbehebung
Falls Ihr Werkzeug nicht ordnungsgemäß funktioniert,
befolgen Sie folgende Hinweise. Falls die Störung
damit nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an
Ihren Kundendienst.
WARNUNG: Bringen Sie
für Trockenbohreinsätze eine
Absaugvorrichtung an, die den
geltenden Bestimmungen zur
Staubabsaugung entspricht.
Die Bohrkrone schneidet nicht
Reinigung
Das Material ist für die Bohrkrone zu hart
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
• Wählen Sie eine passendere Bohrkrone
(mit weicheren Segmenten).
• Bohren Sie naß, falls dies angemessen ist.
Segmente sehen glasiert und poliert aus
• Bohren Sie in schleifendes Material, um die
Diamantsegmente wieder freizulegen.
Das abgesaugte Wasser ist zu klar und zu
flüssig
Der Wasserfluß verlangsamt den Schneidevorgang
und verhindert, daß sich die Diamantsegmente
selbst schärfen.
• Verringern Sie den Wasserfluß.
Staubansammlung in der Bohrkrone
Staubansammlung verlangsamt die
Bohrgeschwindigkeit.
• Verwenden Sie die entsprechende
Staubabsaugvorrichtung.
• Befreien Sie die Bohrkrone regelmäßig,
damit die Schnittstücke abgesaugt werden.
25
Deutsch
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DeWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DeWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
STAUBABSAUGSYSTEM (ABB. 7)
Der D27902 Staubsauger (j) stellt eine angemessene
und sichere Staubabsaugung bei allen
Bohreinsätzen sicher.
WASSERPUMPE (ABB. 8)
Zur Beseitigung des Bohrstaubs aus dem
Arbeitsbereich und zur Kühlung der Bohrkrone bei
Nasseinsätzen stellt die D215824 Wasserpumpe
(l) die Wasserversorgung dort sicher, wo kein
Wasseranschluss verfügbar ist.
BOHRSTÄNDER (ABB. 1, 8)
Mit dem D215831 Bohrständer (k) kann Ihre
Diamantbohrmaschine für stationäre Einsätze
verwendet werden, um die Genauigkeit, den
Komfort und die Stabilität zu erhöhen.
Der D215832 Wassersammelring (m) ist für
Nassbohreinsätze erforderlich.
WARNUNG: Verwenden sie den
ständer NICHT mit ei ner Vakuumpumpe
an einer Wand oder Decke.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und
Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können,
um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte
recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
26
English
DIAMOND DRILLING MACHINE
D21583
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
D21583
Voltage
V230
Type
1
Power input
W 1,910
Power output
W 1,300
No-load speed
1st gear min-10–1,000
2nd gear
min-10–2,500
3rd gear
min-10–4,600
Load speed
1st gear min-10–570
2nd gear
min-10–1,300
3rd gear
min-10–2,800
Spindle thread1/2" (Female);
1 1/4" (Male)
Side handle clamp
mm60 (Euronorm)
Protection class
II
Max. water pressure
bar
3
Weight
kg6,4
DRILLING CAPACITIES
Drilling range in masonry
1st gear
Handheld
Stationary
max length: 2nd gear
Handheld
Stationary
max length: 3rd gear
Handheld
Stationary
max length: mm –
mm122–202
mm 350
mm62–100
mm62–122
mm 350
mm12–62
mm12–62
mm 350
Drilling range in concrete
1st gear
Handheld
Stationary
max length: 2nd gear
Handheld
Stationary
max length: 3rd gear
Handheld
Stationary
max length: mm -–
mm 82–152
mm
400
mm 42–72
mm 42–72
mm
400
mm 12–40
mm 12–40
mm
400
D21583
Handheld
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to
EN60745-2-1:
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
86.5
LWA (sound power level)
dB(A)
97.5
K (uncertainty for the given sound level) dB(A)
2.9
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
5.5
2.0
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
27
English
Fuses:
Europe
WARNING: Identify additional safety
measures to protect the operator from
the effects of vibration such as: maintain
the tool and the accessories, keep
the hands warm, organisation of work
patterns.
230 V tools
10 Amperes, mains
NOTE: This device is intended for the connection to
a power supply system with maximum permissible
system impedance Zmax of 0.25Ω at the interface
point (power service box) of user's supply.
The user has to ensure that this device is connected
only to a power system which fulfils the requirement
above. If necessary, the user can ask the public
power supply company for the system impedance at
the interface point.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DIAMOND DRILLING MACHINE
D21583
DeWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
28
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.02.2016
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
English
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (PRCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it was
designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Diamond Drills
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting accessory may contact
29
English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the tool “live” and
could give the operator an electric shock.
Use auxiliary handles supplied with the
tool. Loss of control can cause personal
injury.
Wear safety goggles or other eye
protection. Drilling operations cause chips to
fly. Flying particles can cause permanent eye
damage.
Bits, tools and drilling area get hot during
operation. Wear gloves when touching
them.
Use the diamond drill under constant
supervision.
Make sure not to cut through electric mains,
gas or water pipes. Use detection systems
prior to drilling.
Make sure the cutting accessory is fitted
properly.
Check all screws and tighten securely before
you use the machine.
When drilling downward, make sure the core
can drop safely without injuring someone
standing beneath.
Drilling is only allowed downward, horizontally
and overhead (upward). If performing
overhead (upward) drilling, water cooling use
is NOT PERMITTED.
When drilling handheld, always use the side
handle and hold the machine firmly with both
hands.
Make sure to stand on a stable surface and
keep body balance at all times for better
control of reaction torque.
Inspect the machine before every use. Do not
use the machine if there are any defectives
on the mains plug, power cord, trigger switch
or any part of the housing. Have the machine
repaired by an authorized repair agent.
Do not use the machine in a damp or wet
location.
Switch off the machine immediately if there is
any leak of water.
After interrupting the cut, do not switch on
until the core bit can rotate freely.
Always trigger off the switch to prevent the
machine from accidentally self starting.
Note this procedure especially after the
power supply is interrupted or the plug is
disconnected from the power outlet.
Mounting the tool onto a stand is
recommended to increase the user comfort
and reduce the risk of injuries.
In case of jammed core bit disconnect the
machine from the power supply, remove
the reason for the jam before turning on the
machine again.
DRY DRILLING
• Dry drilling is suitable for masonry
(bricks, breeze blocks).
• Always use a suitable dust extractor.
• Always use core bits designed for dry drilling.
• Do not use the machine handheld with core
bits larger than 100 mm.
• Always mount the drill on a stand when
drilling holes larger than 100 mm.
• Wear a dust mask when performing dry cuts.
WET DRILLING
• Wet drilling is suitable for stone and concrete.
• Always use a water cooling device and a
water collection system.
• Always use core bits designed for wet drilling.
• The maximum water pressure is 3 bar. Use
a pressure relieve valve in case of a higher
water pressure.
• Use only pure tap water for cooling
purposes.
• Prevent water from entering the motor or
other electrical components. Make sure the
PRCD is not in contact with water.
Safe Operation for Stationary Stands
•
•
•
•
•
A machine incorrectly assembled may
cause a hazardous situation. Carefully fix the
machine into the drill stand and check that
the drill stand holder is secured.
Fixing the drill stand with vacuum device can
lead to dangerous situations.
Check the surface where the drill stand shall
be fixed. surface such as irregular (rough) can
significantly reduce the effectiveness of the
suction system. Coated or laminated surface
can be pulled off during work.
The minimum vacuum level shall not be lower
than 600mbar. Periodically control this value
on the pressure gauge.
Do not use drill core bits with a diameter
greater than 202 mm at this application.
Additional Instructions for Use in
Stationary Position
SAFETY PRECAUTIONS
• Hazardous situation due to broken parts.
Always check the core bits before using.
Never use deformed or damaged drill core
bits.
• Use of non-recommended cutting tools,
which can lead to injuries due to the loss
of control. Use only core bits which are
designed for this tool and consider the
English
•
•
•
•
•
•
•
minimum and maximum diameter and length
of those core bits.
Incorrect clamping and positioning of the
core bit may lead to dangerous situation by
broken and ejected parts of the drill core bit.
Ensure that the drill core bit is assembled and
adjusted correctly. Tighten the core bit with
sufficient fastening torque.
Always wear suitable protective equipment
(PPE) such as:
Hearing protection, to reduce the risk of
induced hearing loss
Gloves, when handling core bits or rough
material, to reduce injuries by sharp edges
Safety glasses, to prevent injuries by flying
particles
Non-slipping footwear, to prevent injuries
caused by slippery surfaces
Hazardous situation due to dust production
when drilling without water supply. Use a
dust extraction device, if any, or at least a
dust mask.
W
ARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing
– Risk of personal injury due flying particles.
Wear eye protection
No water supply
Water supply
Gear selection
Applications in masonry
Applications in concrete
hen using the machine in applications
W
exceeding the max. allowable diameter
for handheld use, make sure that the
machine is mounted on a stand. Never
use the machine handheld in these
applications, as it will lead to loss of
control and serious injury.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (x), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
The package contains:
– Risk of personal injury due to prolonged use.
1 Side handle
The following factors increase the risk of breathing
problems:
1 Open ended spanner, 32 mm
– No dust extractor connected when performing
dry operation
1 Adaptor for dust extractor
– Insufficient dust extraction caused by uncleand
exhaust filters
1 Kitbox
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Safe use warning
ead instruction manual
R
before use
Wear ear protection
1 Diamond drilling machine
1 Open ended spanner, 41 mm
1 Adaptor for water supply
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (Fig. 1, 2)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
31
English
(FIG. 1)
a.Variable speed switch
b.Lock-on button
c.Overload warning indicator LED
d.Spindle
e.Side handle
f.Three gear selector
g.Combined water supply and dust extraction
fitting
h.Main handle
i.Portable residual current device (PRCD)
OPTIONAL ACCESSORIES (FIG. 2)
j.D27902 Dust extractor
k.D215831 Drill stand
l.D215824 Water pump
m.D215832 Water collection ring
(for use with D215831)
n.D215833 Spare seal for water collection
ring (3 pcs) (for use with
D215832)
INTENDED USE
Your D21583 diamond drilling machine has been
designed for dry drilling into masonry materials such
as brick, breezeblock, etc. with a dry diamond core
bit in conjunction with a dust extractor.
Your diamond drilling machine can also be used for
wet drilling into engineered bricks, stone concrete
and reinforced concrete with wet diamond core bits
and a water supply.
The machine can be used handheld in applications
up to 100 mm for masonry or 72 mm for concrete.
When drilling holes larger than 100 mm diameter
in masonry or 72 mm diameter in concrete, the
machine must be used on a drill stand.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These diamond drills are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
32
Torque Limiting Clutch
This tool is equipped with a torque limiting clutch
that reduces the maximum torque reaction
transmitted to the operator in case of jamming of
a drill bit. This feature also prevents the gearing and
electric motor from stalling. The torque limiting clutch
has been factory-set and cannot be adjusted.
Electronic Overload Protection
The electronic overload protection offers additional
safety: if the current approaches a certain limit,
the warning indicator LED (c) lights up to indicate
that the machine switches into overload mode if
operation is continued at the same pressure level.
Reduced operator pressure on the machine makes
the electronics switch back into normal mode.
If continuous overload pressure is applied, the
machine switches off. Thus, overheating of
the motor windings is avoided. The machine is
operational again after the load has been released.
Thermal Protection
After the machine has worked in overload for a
long period of time, the thermal protection shuts
off the machine to protect the motor. The machine
will be operational after the thermal protection has
cooled down. The time of cooling down depends
on the overheating of the motor and the ambient
temperature.
Water Supply
The integrated water swivel works directly through
the motor shaft to provide continuous cooling of the
core bit in wet drilling applications.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in
accordance with EN60745; therefore no
earth wire is required.
In case of cord or plug replacement, the tool must
only be repaired by an authorized service agent or
by a qualified electrician.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
English
DI-switch (in-line protector PRCD)
(Fig. 1)
2.For RH-users, slide the side handle clamp over
the collar, handle at the left.
The machine is equipped with a portable residual
current device (PRCD) (i), which protects the user
against electric shock by interrupting the circuit
when a leakage current of 10 mA or greater is
detected.
3.Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
WARNING: Never operate the machine
without the PRCD in place. Do not
use the machine if the PRCD does not
function properly. For the PRCD to work,
the machine must be connected to an
earthed wall socket.
TO SWITCH ON THE RCD
I = ON (red LED lights up).
Switch on the machine (also refer to the section
Switching On and Off).
To switch off, proceed in reverse order.
TO TEST THE RCD
O = Test button: the switch must break the circuit
(machine switches off).
WARNING:
For LH-users, slide the side handle clamp over
the collar, handle at the right.
MOUNTING AND REMOVING AN ACCESSORY (FIG. 4)
This tool uses threaded core bits and adaptors
which thread directly onto the spindle (d).
We recommend to use professional accessories
only.
1.Choose the appropriate core bit for wet or dry
drilling.
2.Follow the core bit or manufacturer’s
recommendations for mounting the accessory.
You may require an adaptor to fit the bit onto
the spindle.
3.Hold the spindle using the open-ended
wrench (o) and tighten the core bit (p) by
rotating clockwise using the open-ended
wrench (q).
WARNING: Make sure the entire
assembly is tight before starting the
operation.
• If in the test mode the switch does not
break the circuit, we recommend that
the unit is inspected by an authorized
DeWALT repair agent.
Three Gear Selector (Fig. 1)
• It is not permitted to make any
modifications to the machine, in
particular it is not allowed to open
the PRCD or to repair or replace the
cable.
1.Release the switch and select the required
position after the motor has come to a
complete standstill.
• Never use the PRCD as a main
switch. Always switch the PRCD
under no load condition.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Fitting the Side Handle (Fig. 3)
The side handle (e) can be fitted to suit both
RH- and LH-users.
WARNING: Always use the tool with
the side handle properly assembled.
1.Twist the side handle to loosen it.
The tool is fitted with a three gear selector (f) to vary
the speed/torque ratio.
2.Always align the selector with the marks on the
gear housing.
3.Refer to the technical data to choose the
appropriate gear according to the diameter of
the core bit and the material to be drilled.
4.Do not change gears at full speed or
during use.
Connecting to a Water Supply (Fig. 5)
These tools have a standard 1/2" bayonet fitting for
the water supply fitting (g).
1.Screw the adaptor (r) onto the fitting (g) and
tighten firmly.
2.Close the water tap (s).
3.Connect an appropriate water supply system to
the adaptor.
WARNING: Make sure that the
pressure of the water supply is below
the max. pressure as stated in the
technical data.
33
English
Regulating the Water Flow (Fig. 5)
The water tap (s) on the water hose can be adjusted
to regulate the flow of cooling water towards the
drill bit.
1.To reduce the flow, turn the tap clockwise.
2.To increase the flow, turn the tap
counterclockwise.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (e), with the other hand on the main handle (h).
Switching On and Off (Fig. 1)
Connecting to a Dust Extractor
(Fig. 6)
To run the tool, press the variable speed switch (a).
The pressure exerted on the variable speed switch
determines the tool speed.
These tools have a standard 1/2" bayonet fitting for
the dust extractor fitting (g).
For continuous operation, press and hold down the
switch (a), press the lock-on button (b) and release
the switch.
1.Screw the adaptor (t) onto the fitting (g) and
tighten firmly.
2.Connect an appropriate dust extraction system
to the adaptor.
Prior to Operation
1.Mount the appropriate accessory.
2.Mark the spot where the hole is to be drilled.
OPERATION
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Instructions for Use
To stop the tool, release the switch.
To stop the tool in continuous operation, press the
switch briefly and release it. Always switch off the
tool when work is finished and before unplugging.
General Tips for Drilling with
Diamond Core Bits
W
ARNING: Follow the core bit or
manufacturer's recommendations for
using the accessory.
WARNING: When using the machine in
handheld applications, we recommend
to assemble a centredrill into the core
bit to locate the periphery of the hole to
be drilled more accurately. When using
the machine in stationary applications,
i.e. on a stand, the use of a centredrill is
not necessary.
• A
lways observe the safety instructions
and applicable regulations.
1.Assemble the centredrill into the core bit.
The centredrill is mounted into an adaptor fitted
between the spindle of the machine and the
core bit.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
2.Place the centredrill on the spot and switch on
the machine.
• Apply only a gentle pressure to
the tool. Excessive force does not
speed up drilling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
3.Drill at low speed until the core penetrates the
surface approx. 5–10 mm.
WARNING:
• To reduce effects of vibration make
sure the environment temperature is
not too cold, machine and accessory
is well maintained and the workpiece
size is suitable for this machine.
Proper Hand Position (Fig. 1, 7)
34
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
4.Remove and unplug the machine.
5.Remove the centredrill from its holder.
6.Plug the machine in and insert the core bit into
the workpiece.
7.Continue drilling, increasing to full speed and
drill to the desired depth.
WARNING: Do not mix or stir
inflammable liquids labelled accordingly.
English
Dry Drilling
1.Connect the machine to an appropriate dust
extraction system.
2.Proceed as described above.
Wet Drilling
Core bit does not cut
Material too hard for core bit
• Choose a more appropriate core bit
(with softer segments).
• Apply wet drilling when appropriate.
Segments look glazed and polished
1.Connect the machine to an appropriate water
supply system.
• Drill in abrasive material to re-expose diamond
segments.
2.Adjust the water flow as necessary.
Evacuated water too clear and too fluid
3.Proceed as described above.
Water flow slows down the cutting action and
prevents the diamond segments to self-sharpen.
• Reduce water flow.
WARNING: DO NOT use wet drilling
(water cooling) when performing
overhead (upward) drilling.
WARNING: If any water comes out
of the drainage hole at the gear neck,
stop the work immediately and have
the machine repaired by an authorised
repair agent.
Dust accumulating in core bit
Accumulating dust slows down the drilling speed.
• Use the appropriate dust extraction device.
• Disengage drill bit regularly to evacuate cuttings.
Rotating speed not appropriate
Drill Stand
• Refer to the technical data for proper speed
ratings.
D21582K
Segments and core are burnt
1.Drilling with the stand is only allowed
downwards or horizontally.
• Increase water flow.
2.The stand must be fixed, either by bolts or
vacuum device.
• Choose a more appropriate core bit
(with harder segments).
• Reduce the pressure applied on the core bit.
NOTE: When using bolts for the stationary
stand, use either Cat. No.: D212825 for
concrete or D215826 for masonry.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Regularly take the tool to an authorized repair
agent for inspection. This includes checking the
carbon brushes, topping up oil in the gearcase and
replacement of the gearcase sealing ring.
Troubleshooting
If your tool seems not to operate properly, follow
the instructions below. If this does not solve the
problem, please contact your repair agent.
Segments wear too fast
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Dust Extraction (dry operation)
WARNING: When performing a
dry cutting operation, connect a
dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations
regarding dust emissions.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
35
English
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DeWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
DUST EXTRACTION SYSTEM (FIG. 7)
The D27902 dust extractor (j) ensures a proper and
safe discharge of dust in all drilling applications.
WATER PUMP (FIG. 8)
Removing debris from the working area and cooling
the core bit in wet applications, the D215824 water
pump (l) ensures water supply where main water
supply is not available.
DRILL STAND (FIG. 1, 8)
The D215831 drill stand (k) allows your diamond drill
to be used in stationary applications for increased
accuracy, comfort and stability.
The D215832 water collection ring (m) is required
to accommodate the assembly for wet drilling
applications.
WARNING: DO NOT use the stand with
a vacuum pump on a wall or ceiling.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and
batteries marked with this symbol
must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for
raw materials. Please recycle electrical products
and batteries according to local provisions. Further
information is available at www.2helpU.com.
36
Español
TALADRO DE PUNTA DE DIAMANTE
D21583
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DeWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Datos técnicos
D21583
Voltaje
V230
Tipo
1
Potencia absorbida
W
1.910
Consumo de potencia
W
1.300
Velocidad en vacío
1a velocidad
min-10–1.000
2a velocidad
min-10–2.500
3a velocidad
min-10–4.600
Velocidad en carga
1a velocidad min-10–570
2a velocidad
min-10–1.300
3a velocidad
min-10–2.800
Rosca del eje
1/2" (hembra)
1 1/4" ((macho)
Abrazadera de empuñadura mm 60 (Euronorm)
Clase de protección
II
Presión máx. de agua
bar
3
Peso
kg6,4
CAPACIDADES DE PERFORACIÓN
Intervalo de perforación en mampostería
1a velocidad
Portátil
mm–
Fijo
mm122–202
Longitud máxima: mm350
2a velocidad
Portátil
mm62–100
Fijo
mm62–122
Longitud máxima: mm350
3a velocidad
Portátil
mm12–62
EFijo
mm12–62
Longitud máxima: mm350
Intervalo de perforación en hormigón
1a velocidad
Portátilmm -–
Fijo mm82–152
Longitud máxima: mm400
2a velocidad
Portátil mm42–72
Fijo mm42–72
Longitud máxima: mm400
3a velocidad
Portátil mm12–40
Fijo mm12–40
Longitud máxima: mm400
D21583
Portátil
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de
acuerdo con EN60745-2-1.
LPA (nivel de presión sonora de emisión)dB(A) 86,5
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
97,5
K(incertidumbre para el
nivel de sonido dado)dB(A)
2,9
Valor de emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
5,5
2,0
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
37
Español
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
ADVERTENCIA: Identifique medidas
adicionales de seguridad para proteger
al operador de los efectos de la
vibración, como: el mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes, organización de
patrones
de trabajo.
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
NOTA: Este dispositivo se ha previsto para
conectarlo a un sistema de alimentación dotado
de una impedancia máxima Zmax de 0,25 Ω en el
punto de interfaz (caja de servicio eléctrico) de la red
del usuario.
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo
esté conectado exclusivamente a un sistema
eléctrico que cumpla con los requisitos establecidos
previamente. Si es necesario, el usuario puede
preguntar a la empresa de electricidad la
impedancia del sistema en el punto de la interfaz.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
38
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
TALADRO DE PUNTA DE DIAMANTE
D21583
DeWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase
en contacto con DeWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
23.02.2016
A
DVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
Español
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo
de descarga eléctrica si su cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
b)
c)
d)
e)
f)
g)
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
39
Español
c)
d)
e)
f)
g)
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada
en reparaciones que realice el
mantenimiento de su herramienta
eléctrica y que solo utilice piezas de
repuesto idénticas. Esto garantizará la
seguridad de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad adicionales
para taladros de punta de diamante
• Utilice protectores auditivos. La exposición al
ruido puede provocar sordera.
• Sostenga las herramientas eléctricas por
las superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la que el accesorio
de corte pueda estar en contacto con
un cable oculto o con su propio cable.
El contacto de los accesorios de corte con
un cable cargado puede cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica
y producir una descarga eléctrica al operador.
• Use los mangos auxiliares que se
suministran con la herramienta. La pérdida
de control puede provocar lesiones personales.
• Lleve gafas de seguridad u otro tipo
de protección visual. Las operaciones
de taladrado generan astillas volátiles. Las
partículas en vuelo pueden provocar daños
oculares permanentes.
• Las brocas, herramientas y la zona de
taladrado se calientan mucho durante la
operación. Lleve guantes cuando las toque.
•Utilice el taladro de punta de diamante bajo
constante supervisión.
•Asegúrese de no atravesar tubos de
electricidad, gas o agua. Utilice sistemas de
detección antes de taladrar.
•Asegúrese de que el accesorio de corte esté
correctamente ajustado.
•Compruebe todos los tornillos y apriete
firmemente antes de utilizar la máquina.
•Cuando taladre hacia abajo, asegúrese de que
el cilindro central pueda caer con seguridad sin
lesionar a alguien que esté debajo.
• Las perforaciones están permitidas solo hacia
abajo, horizontalmente y por encima de la
cabeza (hacia arriba). Al efectuar perforaciones
por encima de la cabeza (hacia arriba), NO
ESTÁ PERMITIDO el uso de agua refrigerante.
•Cuando taladre a mano, utilice siempre
la empuñadura lateral y sujete la máquina
firmemente con ambas manos.
•Asegúrese de permanecer sobre una superficie
estable y mantenga el equilibrio corporal en
todo momento para un mejor control del par
de reacción.
•Inspeccione la máquina antes de cada uso. No
utilice la máquina si hay defectos en el enchufe
eléctrico, el cable eléctrico, el interruptor o
40
Español
cualquier parte de la carcasa. Haga reparar la
máquina en un servicio técnico autorizado.
•No utilice la máquina en ambientes húmedos
o mojados.
Funcionamiento seguro en soportes
fijos
•
•Apague la máquina inmediatamente si hay
fugas de agua.
•Tras interrumpir el corte, no encienda hasta que
la barrena cilíndrica pueda girar libremente.
•Desconecte siempre el interruptor para evitar
que la máquina se ponga en marcha sola
accidentalmente. Respete este procedimiento
especialmente después de una interrupción
del suministro eléctrico o cuando el enchufe se
saque de la toma de red.
•
•
•Se recomienda el montaje de la herramienta
en un soporte para aumentar la comodidad del
usuario y reducir el riesgo de lesiones.
•
• Si se atasca la broca, desconecte la máquina
de la red y retire el motivo del atasco antes de
encender la máquina de nuevo.
•
PERFORACIÓN EN SECO
•La perforación en seco es adecuada para
mampostería (ladrillos, bloques de cemento).
•Utilice siempre un extractor de polvo adecuado.
•Utilice siempre barrenas cilíndricas específicas
para la perforación en seco.
•No utilice la máquina a mano con barrenas
cilíndricas mayores de 100 mm.
•Monte siempre el taladro en un soporte cuando
taladre orificios superiores a 100 mm.
•Lleve una máscara antipolvo cuando realice
cortes en seco.
PERFORACIÓN EN HÚMEDO
•La perforación en húmedo es adecuada para
piedra y hormigón.
•Utilice siempre un dispositivo de refrigeración de
agua y un sistema colector de agua.
•Utilice siempre barrenas cilíndricas específicas
para la perforación en húmedo.
•La presión de agua máxima es 3 bares.
Utilice una válvula de descarga de presión en
caso de una presión de agua mayor.
•Utilice únicamente agua del grifo con fines
de refrigeración.
•Evite que entre agua en el motor u otros
componentes eléctricos. Asegúrese de que el
PRCD no esté en contacto con el agua.
Una máquina ensamblada incorrectamente
puede provocar una situación peligrosa. Fije
la máquina cuidadosamente en el soporte
de taladro y compruebe que el soporte de la
base del taladro está seguro.
Si fija el soporte del taladro con un
dispositivo de aspiración puede dar lugar a
situaciones peligrosas.
Compruebe la superficie cuando el
soporte del taladro deba estar fijo. La
superficie irregular (arrugada) puede reducir
considerablemente la eficacia del sistema
de succión. Las superficies pintadas o
laminadas pueden desconcharse durante el
trabajo.
El nivel mínimo de aspiración no debe ser
inferior a 600 mbar. Controle periódicamente
este valor con la válvula de presión.
No utilice brocas de taladro con un diámetro
mayor a 202 mm en esta aplicación.
Instrucciones adicionales para el
uso en posición fija
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• Situaciones peligrosas debido a las piezas
rotas. Compruebe siempre las brocas
antes de utilizarlas. No utilice nunca brocas
dañadas o deformadas.
• El uso de herramientas de corte no
aconsejadas podrá provocar daños
derivados de la pérdida de control. Utilice
sólo las brocas que hayan sido diseñadas
para esta herramienta y tenga en cuenta
el diámetro máximo y mínimo así como la
longitud de dichas brocas.
• La fijación y el posicionamiento incorrecto
de la broca podrá dar lugar a una situación
peligrosa provocada por las partes
expulsadas de la broca. Compruebe que la
broca está unida y ajustada correctamente.
Apriete la broca con un par de apriete
suficiente.
• Lleve siempre equipos de protección
personal (PPE) adecuados como por
ejemplo:
• Protección acústica para reducir el riesgo de
pérdidas acústicas inducidas.
• Guantes, cuando manipule brocas o material
duro, para reducir los daños provocados por
los bordes afilados
• Gafas de seguridad, para evitar daños
provocados por las partículas volátiles
41
Español
•
•
Zapato antideslizante, para evitar daños
provocados por las superficies resbalosas
Situaciones peligrosas debidas a la
producción de polvo al taladrar sin suministro
de agua. Utilice un dispositivo de extracción
de polvo, en su caso, o al menos una
máscara antipolvo.
A
DVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
Riesgos residuales
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad
correspondiente y la aplicación de los dispositivos
de seguridad, no pueden evitarse algunos riesgos
residuales. Estos son:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de lesiones personales debidas a las
partículas que saltan.
– Riesgo de quemaduras debido al calentamiento
de los accesorios durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesiones personales debido a uso
prolongado.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de
problemas respiratorios:
– No se ha conectado ningún extractor de polvo
al realizar una operación en seco
Aplicaciones en mampostería
Aplicaciones en hormigón
uando utilice la máquina en
C
aplicaciones que superen el diámetro
máx. permitido para el uso a mano,
asegúrese de que la máquina se monte
sobre un soporte.
Nunca utilice la máquina a mano en
estas aplicaciones, ya que podría
provocar la pérdida de control y lesiones
graves.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (x) que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Taladro de punta de diamante
1 Empuñadura lateral
1 Espaciador de cabo abierto, 32 mm
1 Espaciador de cabo abierto, 41 mm
– Extracción insuficiente de polvo, provocada por
filtros de extracción sucios
1 Adaptador para el extractor de polvo
Símbolos en la herramienta
1 Caja de herramientas
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Advertencia sobre uso seguro
ntes de usarlo, lea el manual de
A
instrucciones.
Use protección para los oídos.
1 Adaptador para el suministro de agua
1 manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
Descripción (Fig. 1, 2)
Use protección ocular.
Sin suministro de agua
Suministro de agua
Selección de velocidad
42
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
(FIG. 1)
a.Interruptor de velocidad variable
b.Botón de bloqueo
c.LED de indicación de advertencia de
sobrecarga
Español
d.Aguja
e.Empuñadura lateral
f.Selector de tres velocidades
g.Ajuste combinado para la extracción de polvo y
el suministro de agua
h.Empuñadura principal
i.Dispositivo portátil de corriente residual (PRCD)
ACCESORIOS OPCIONALES (FIG. 2)
j.D27902 Extractor de polvo
k.D215831 Soporte del taladro
l.D215824 Bomba de agua
m.D215832 Anilla de recogida de agua
(para su uso con D215831)
n.D215833 Pieza de sellado para la anilla
de recogida de agua (3 unid)
(para su uso con D215832)
USO PREVISTO
Su máquina de taladro de punta de diamante
D21583 ha sido diseñada para taladrar en seco
materiales de albañilería como el ladrillo, los bloques
de carbonilla, etc. con una broca de punta de
diamante en seco, junto con un dispositivo de
aspiración.
Su taladro de punta de diamante también puede
utilizarse para realizar operaciones de perforación
húmeda en ladrillo trabajado, hormigón de piedra
y hormigón reforzado con brocas de punta de
diamante húmedas y un suministro de agua.
La máquina puede utilizarse de forma portátil en
aplicaciones de hasta 100 mm para la albañilería
o de 72 mm para el hormigón. Cuando perfore
orificios de un diámetro superior a 100 mm en
materiales de albañilería o de 72 mm en hormigón,
la máquina debe utilizarse soporte un soporte de
taladro.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos taladros de punta de diamante son
herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Embrague limitador de torsión
Todos los Taladros están provistos de un embrague
limitador de torsión, el cual reduce el par de torsión
transmitido al usuario, al quedarse atascada una
broca. Esta característica impide también el calado
del engrenaje y del motor eléctrico. El embrague
limitador de torsión es ajustado en la fábrica y no
puede ser ajustado luego por el usuario.
Protección electrónica de
sobrecarga
La protección de sobrecarga electrónica ofrece
seguridad adicional: si la corriente se acerca a un
límite determinado, el LED indicador de advertencia
(c) se ilumina para indicar que la máquina se
conecta en el modo de sobrecarga si continúa el
funcionamiento al mismo nivel de presión.
Una presión reducida del operario en la máquina
hace que el sistema electrónico vuelva al modo
normal.
Si se aplica una presión de sobrecarga continua,
la máquina se desconecta. Así, se evita el
calentamiento de los devanados del motor.
La máquina volverá a estar operativa después
de liberar la carga.
Protección térmica
Después de que la máquina haya funcionado en
sobrecarga durante un largo periodo de tiempo,
la protección térmica desconecta la máquina para
proteger el motor. La máquina estará operativa
cuando la protección térmica se haya enfriado.
El tiempo de enfriamiento depende del
sobrecalentamiento del motor y de la temperatura
ambiente.
Suministro de agua
La plataforma giratoria de agua integrada circula
directamente por el eje del motor para ofrecer una
refrigeración continua de la barrena cilíndrica en
aplicaciones de perforación en húmedo.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Compruebe siempre que el
suministro de tensión corresponda con el voltaje de
la placa de especificaciones.
Su herramienta DeWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN60745; por lo tanto, no se requiere
toma de tierra.
43
Español
En caso de sustitución del cable o del enchufe,
la herramienta debe ser reparada solo por un
agente de servicio autorizado o por un electricista
cualificado.
MONTAJE Y AJUSTES
Uso de un cable prolongador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Interruptor DI (PRCD protector en
línea) (Fig. 1)
La máquina está equipada con un dispositivo portátil
de corriente residual (PRCD) (i), que protege al
usuario frente a las electrocuciones, interrumpiendo
el circuito cuando se detecte un escape de corriente
de 10 mA o superior.
ADVERTENCIA: Nunca utilice la
máquina sin el RCD en su lugar. No
use la máquina si el RCD no funciona
correctamente. Para que el RCD
funcione, la máquina debe estar
conectada a una toma de corriente con
tierra.
ENCENDER EL RCD
I = ENCENDIDO (se enciende la LED roja).
Encendido de la máquina (véase también la sección
de Encendido y Apagado).
Para apagarla, proceda al contrario.
PROBAR EL RCD
O = Botón de prueba; el interruptor debe cortar el
circuito (la máquina se apaga)
ADVERTENCIA:
• Si en el modo de prueba el
interruptor no interrumpe el circuito,
recomendamos que un servicio
técnico autorizado de DeWALT
inspeccione la unidad.
• No se permite realizar modificaciones
a la máquina, en particular no se
permite abrir el PRCD o reparar o
sustituir el cable.
• Nunca utilice el PRCD como un
interruptor principal. Conecte siempre
el PRCD en un estado sin carga.
44
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de
regular o cambiar los ajustes o
cuando se realicen reparaciones.
Compruebe que el interruptor esté en la
posición OFF. Un encendido accidental
puede causar lesiones.
Ajuste de la empuñadura lateral
(Fig. 3)
La empuñadura lateral (e) puede ajustarse para
adaptarse tanto a los usuarios
diestros como zurdos.
ADVERTENCIA: Utilice siempre la
herramienta con la empuñadura lateral
correctamente montada.
1.Gire el asa lateral para aflojarla.
2.Para los usuarios diestros, deslice la fijación del
asa lateral sobre el cuello, el asa a la izquierda.
Para los usuarios zurdos, deslice la fijación del
asa lateral sobre el cuello, el asa a la derecha.
3.Gire el asa lateral hasta la posición deseada y
apriete el asa.
MONTAR Y RETIRAR UN ACCESORIO (FIG. 4)
Esta herramienta utiliza brocas roscadas y
adaptadores que se enroscan directamente en el
eje (d).
Le aconsejamos que utilice exclusivamente
accesorios profesionales.
1.Elija la broca adecuada para el taladro en seco
o húmedo.
2.Siga las recomendaciones del fabricante de la
broca al montar el accesorio. Quizás necesite
un adaptador para ajustar la broca en el eje.
3.Sostenga el eje utilizando la llave de extremo
abierto (o) y apriete la broca (p) girándola en
sentido de las agujas del reloj utilizando dicha
llave (q).
ADVERTENCIA: Compruebe que todo
el conjunto está apretado antes de
empezar a operar.
Selector de tres velocidades (Fig. 1)
La herramienta está equipada con un selector de
3 velocidades (f) para cambiar la ratio de velocidad/
par.
Español
1.Suelte el interruptor y seleccione la posición
deseada una vez que el motor se haya detenido
por completo.
FUNCIONAMIENTO
2.Alinee siempre el sector con las marcas de la
carcasa del motor.
3.Véanse los datos técnicos para elegir la
velocidad adecuada en función del diámetro de
la broca y del material que va a perforar.
4.No cambie los engranajes a plena velocidad o
durante su uso.
Conexión a un suministro de agua
(Fig. 5)
Estas herramientas tienen una fijación estándar de
bayoneta de 1/2” para el ajuste del suministro de
agua (g).
1.Atornille el adaptador (r) en la fijación (g) y
apriete firmemente.
2.Cierre la cubierta de agua (s).
3.Conecte un sistema de suministro de agua
adecuado al adaptador.
ADVERTENCIA: Compruebe que
la presión del suministro de agua es
inferior a la presión máxima indicada en
la sección de datos técnicos.
Regulación del flujo de agua (Fig. 5)
La tapa de agua (s) en el tubo de agua puede
ajustarse para regular el flujo del agua de
enfriamiento hacia la broca.
1.Para reducir el flujo, gire la tapa en sentido de
las agujas del reloj.
2.Para aumentar el flujo, gire la tapa en sentido
contrario al de las agujas del reloj.
Conexión a un extractor de polvo
(Fig. 6)
Estas herramientas tienen una fijación estándar de
bayoneta de 1/2” para el ajuste del extractor de
polvo (g).
1.Atornille el adaptador (t) en la fijación (g) y
apriete firmemente.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
• Infórmese sobre la ubicación
de tuberías y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera
presión sobre la herramienta.
Una presión excesiva no acelera
el taladrado, sino que reduce la
efectividad de la herramienta e incluso
puede reducir su vida útil.
• Para reducir los efectos de la
vibración, compruebe que la
temperatura ambiente no sea
demasiado baja, que tanto la máquina
como sus accesorios estén en buen
estado y que la pieza de trabajo sea
adecuada para esta máquina.
Posición adecuada de las manos
(Fig. 1, 7)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
2.Conecte un sistema de extracción de polvo
adecuado al adaptador.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (e) y la
otra en la empuñadura principal (h).
Antes de usar la máquina
Encendido y apagado (Fig. 1)
1.Monte el accesorio adecuado.
Para encender, pulse el interruptor de velocidad
variable (a). La presión determina la velocidad.
2.Marque el punto en donde realizará el orificio.
45
Español
Para funcionamiento continuo, pulse el interruptor
(a) y manténgalo en esta posición. Pulse el botón de
bloqueo (b) y suelte el interruptor.
Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
interruptor y suéltelo. Siempre se debe apagar
la herramienta al acabar de trabajar y antes de
desconectarla de la red.
Consejos generales para la
perforación con barrenas cilíndricas
de diamante
A
DVERTENCIA: Siga las
recomendaciones del fabricante de
la barrena cilíndrica para utilizar el
accesorio.
ADVERTENCIA: Cuando utilice la
máquina en aplicaciones a mano,
recomendamos que monte una broca
de centrado en la barrena cilíndrica
para localizar la periferia del orificio
que se va a perforar de forma más
precisa. Cuando utilice la máquina en
aplicaciones estacionarias, p. ej. en un
soporte, no es necesaria
la utilización de una broca de centrado.
1.Monte la broca de centrado en la barrena
cilíndrica. La broca de centrado se monta en un
adaptador acoplado entre el eje de la máquina
y la barrena cilíndrica.
2.Coloque la broca de centrado en el punto
y encienda la máquina.
3.Taladre a velocidad baja hasta que la barrena
penetre en la superficie aprox. 5–10 mm.
4.Retire y desenchufe la máquina.
5.Retire la broca de centrado de su soporte.
6.Enchufe la máquina e inserte la barrena
cilíndrica en la pieza de trabajo.
7.Continúe taladrando, aumentando a velocidad
máxima y taladre a la profundidad deseada.
ADVERTENCIA: No mezcle o agite
líquidos inflamables etiquetados como
tales.
Perforación en seco
1.Conecte la máquina a un sistema de extracción
de polvo adecuado.
2.Proceda como se ha explicado previamente.
46
Perforación en húmedo
1.Conecte la máquina a un sistema de suministro
de agua adecuado.
2.Ajuste el flujo de agua según sea necesario.
3.Proceda como se ha explicado previamente.
ADVERTENCIA: NO use perforado
húmedo (agua refrigerante) cuando
trabaje perforando por encima de la
cabeza (hacia arriba).
ADVERTENCIA: Si sale agua por
el orificio de drenaje en la cabeza
del engranaje, detenga el trabajo
inmediatamente y haga que un servicio
técnico autorizado repare la máquina.
Soporte del taladro
D21582K
1.El taladrado con el soporte tan sólo está
autorizado hacia abajo o de forma horizontal.
2.El soporte debe estar en posición fija, mediante
pernos o un dispositivo de extracción.
NOTA: Cuando utilice pernos para el soporte
fijo, utilice la Cat. Nº: D212825 para el hormigón
o D215826 para los materiales de albañilería.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DeWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
ininterrumpido depende de la limpieza regular y el
cuidado adecuado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de regular
o cambiar los ajustes o cuando se
realicen reparaciones. Compruebe que
el interruptor esté en la posición OFF.
Un encendido accidental puede causar
lesiones.
Lleve la herramienta periódicamente a un servicio
técnico autorizado para su inspección. Dicha
inspección incluye comprobar las escobillas de
carbón, rellenar de aceite la caja de engranajes
y sustituir el anillo de estanqueidad de la caja de
engranajes.
Español
Solución de problemas
Si la herramienta no funciona adecuadamente, siga
las instrucciones que se indican a continuación.
Si con ello no resuelve el problema, póngase en
contacto con el servicio técnico.
La barrena cilíndrica no corta
Extracción de polvo (operación en
seco)
Material demasiado duro para la barrena cilíndrica
• Seleccione una barrena cilíndrica más
adecuada (con segmentos más suaves).
• Aplique la perforación en húmedo cuando sea
adecuado.
Los segmentos parecen vitrificados y
pulidos
• Taladre en material abrasivo para volver
a exponer los segmentos de diamante.
Limpieza
A
DVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
Agua evacuada demasiado clara y
demasiado fluida
El flujo de agua ralentiza la acción de corte e impide
que los segmentos de diamante se autoafilen.
• Reduzca el flujo de agua.
Acumulación de polvo en la barrena
cilíndrica
La acumulación de polvo ralentiza la velocidad
de perforación.
• Utilice el dispositivo de extracción de polvo
adecuado.
• Desacople la barrena cilíndrica regularmente
para evacuar los recortes.
La velocidad de giro no es adecuada
• Consulte los datos técnicos para conocer los
valores nominales de velocidad adecuados.
Los segmentos y la barrena están
quemados
• Aumente el flujo de agua.
Los segmentos se desgastan demasiado
deprisa
• Seleccione una barrena cilíndrica más
adecuada (con segmentos más duros).
• Reduzca la presión aplicada en la barrena
cilíndrica.
Cuando realice una operación de
corte en seco, conecte un dispositivo
de extracción de polvo adecuado
de conformidad con las normas
correspondientes acerca de la emisión
de polvo.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DeWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DeWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO (FIG. 7)
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
El extractor de polvo D27902 (j) garantiza una
descarga segura y adecuada de polvo en todas las
aplicaciones de taladrado.
47
Español
BOMBA DE AGUA (FIG. 8)
Al retirar los restos de la zona de trabajo y enfriar la
broca del taladro en las aplicaciones húmedas, la
bomba de agua D215824 (l) garantiza el suministro
de agua en los lugares en donde éste no se
encuentre disponible.
SOPORTE DEL TALADRO (FIG. 1, 8)
El soporte del taladro D215831 (k) permite que
su taladro de punta de diamante pueda utilizarse
en aplicaciones fijas para aumentar la precisión, la
comodidad y la estabilidad de su trabajo.
La anilla de recogida de agua D215832 (m) es
necesaria para fijar el conjunto para las aplicaciones
de perforación húmeda.
ADVERTENCIA: NO utilice el soporte
con una bomba de aspiración en una
pared o en el tejado.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las
baterías marcadas con este símbolo no
deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales
que pueden ser recuparados y reciclados,
reduciendo la demanda de materias primas. Recicle
los productos eléctricos y las baterías de acuerdo
con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
48
Français
PERCEUSE À DIAMANT
D21583
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DeWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Caractéristiques techniques
D21583
Tension
V230
Type
1
Puissance absorbée
W
1.910
Puissance utile
W
1.300
Vitesse à vide
1ère vitesse
min-10–1.000
2 ème vitesse
min-10–2.500
3 ème vitesse
min-10–4.600
Vitesse en charge
1ère vitesse
min-10–570
2 ème vitesse
min-10–1.300
3 ème vitesse
min-10–2.800
Filetage d'axe
1/2" (Femelle)
1 1/4" (Mâle)
Serrage de poignée latérale mm 60 (Euronorm)
Classe de protection
II
Pression d'eau max.
bar
3
Poids
kg6,4
CAPACITÉS DE PERÇAGE
Gamme de perçage de matériaux de construction
1ère vitesse
Portatifmm
–
Fixemm
122–202
Longueur max. : mm
350
2 ème vitesse
Portatif
mm62–100
Fixe
mm62–122
Longueur max. : mm350
3 ème vitesse
Portatif
mm12–62
Fixe
mm12–62
Longueur max. : mm350
Gamme de perçage du béton
1ère vitesse
Portatif
mm-–
Fixe
mm82–152
Longueur max. : mm400
2 ème vitesse
Portatif
mm42–72
Fixe
mm42–72
Longueur max. :
mm
400
3 ème vitesse
Portatif
mm12–40
Fixe
mm12–40
Longueur max. : mm400
D21583
Portatif
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax)
selon EN60745-2-1.
LPA(niveau d’émission de
pression acoustique)dB(A)
86,5
LWA (niveau de puissance acoustique)dB(A)
97,5
K(incertitude pour le
niveau acoustique donné)dB(A)
2,9
Valeur de l’émission vibratoire ah =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
5,5
2,0
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
A
VERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré
correspond aux applications principales
de l’outil. Néanmoins, si l’outil est
utilisé pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
49
Français
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Fusibles :
Europe
A
VERTISSEMENT : identifiez des
mesures de sécurité supplémentaires
pour protéger l’opérateur des effets
des vibrations telles que : prise en main
de l’outil et des accessoires, maintien
des mains au chaud, organisation des
tâches de travail.
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
REMARQUE : Cet appareil est prévu pour le
branchement à un système d’alimentation ayant
une impédance maximum de système admissible
Zmax de 0,25 Ω au point d’interface point (coffret
de branchement d’alimentation) de l’alimentation de
l’utilisateur.
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est
raccordé uniquement à un système d’alimentation
qui remplit l’exigence ci-dessus. Si nécessaire,
l’utilisateur peut demander à la compagnie
d’électricité publique quelle est l’impédance système
au point d’interface.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
50
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
PERCEUSE À DIAMANT
D21583
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016), 2014/30/
UE (à partir du 20/04/2016) et 2011/65/UE. Pour
plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
23.02.2016
A
VERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
Français
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (PRCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
b)
c)
d)
e)
f)
g)
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
51
Français
c)
d)
e)
f)
g)
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Consignes de sécurité additionnelles
pour les perceuses à diamant
• Portez des protecteurs d’oreilles. L’exposition
au bruit peut entraîner une perte auditive.
• Tenir l’outil électrique par les surfaces
isolées prévues à cet effet pendant toute
utilisation où l’organe de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques
cachés ou son propre cordon. Tout contact
de l’accessoire de coupe avec un fil sous
tension peut mettre les parties métalliques
52
exposées de l’outil sous tension et provoquer
un choc électrique à l’utilisateur.
• Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec
l’outil. Une perte de contrôle peut entraîner des
blessures corporelles.
• Portez des lunettes de sécurité ou d’autres
protection pour les yeux. Les opérations
de perçage peuvent projeter des éclats. Les
particules volantes peuvent provoquer des
dégâts permanents aux yeux.
• Les embouts, les outils et la zone de
perçage deviennent chauds pendant
l’utilisation. Porter des gants pour les toucher.
•Utilisez la perceuse à diamant sous constante
supervision.
•Assurez-vous de ne pas couper de câble
électrique voire de conduites d’eau ou de gaz.
Utilisez des systèmes de détection avant de
percer.
•Assurez-vous que l’accessoire de coupe est
correctement monté.
•Vérifiez toutes les vis et serrez-les à fond avant
d’utiliser la machine.
•Pour percer vers le bas, assurez-vous que
le cœur peut tomber en toute sécurité sans
blesser quiconque se trouvant en dessous.
• Le perçage est autorisé uniquement vers le
bas, horizontalement et au-dessus de la tête
(vers le haut). En cas de perçage au-dessus
de la tête (vers le haut), l’utilisation du
refroidissement à eau N’EST PAS AUTORISÉE.
•Pour un perçage portatif, utilisez toujours
la poignée latérale et maintenez fermement
la machine avec les deux mains.
•Assurez-vous de vous tenir sur une surface
stable et de préserver votre équilibre à tout
moment afin de contrôler au mieux le couple
de retour.
•Inspectez la machine avant de l’utiliser. N’utilisez
pas la machine si vous détectez des défauts
sur la prise secteur, le cordon d’alimentation,
la gâchette ou sur une partie du boîtier. Faites
réparer la machine par un réparateur agréé.
•N’utilisez pas la machine dans des endroits
mouillés ou humides.
•Éteignez la machine immédiatement en
présence d’une fuite d’eau.
•Après avoir interrompu la coupe, ne remettez
pas en marche tant que le trépan ne peut pas
tourner librement.
•Désenclenchez toujours la gâchette pour
empêcher la machine de se mettre en
Français
marche accidentellement. Prenez note de
cette procédure spécialement si l’alimentation
électrique est coupée ou si la prise se
débranche du secteur.
•Il est recommandé de monter l’outil sur un
support pour maximiser le confort de l’utilisateur
et réduire les risques de blessure.
•
• Si le trépan est coincé, débranchez la machine
de l’alimentation et éliminez la cause du blocage
avant de remettre la machine en marche.
•
PERÇAGE À SEC
•Le perçage à sec est adapté pour les matériaux
de construction (briques, parpaings).
•Utilisez toujours un aspirateur adapté.
• Utilisez toujours des trépans adaptés au
perçage à sec.
•N’utilisez pas la machine de manière portative
avec des trépans supérieurs à 100 mm.
•Montez toujours la perceuse sur un support
pour percer des orifices supérieurs à 100 mm.
•Portez un masque anti-poussière pour percer
à sec.
PERÇAGE MOUILLÉ
•Le perçage mouillé est adapté pour la pierre et
le béton.
•Utilisez toujours un dispositif de refroidissement
et un système pour recueillir l’eau.
•Utilisez toujours des trépans adaptés au
perçage mouillé.
•La pression d’eau maximum est de 3 bars.
Utilisez la soupape de décharge de pression si
la pression de l’eau est supérieure.
•Utilisez uniquement de l’eau pure du robinet
à des fins de refroidissement.
•Empêchez l’eau d’entrer dans le moteur ou les
autres composants électriques.
Assurez-vous que l’interrupteur de protection
des personnes (PRCD) n’est pas en contact
avec de l’eau.
Utilisation sûre des supports fixes
•
•
•
Une machine mal assemblé peut
provoquer une situation dangereuse. Fixez
soigneusement la machine dans le support
de perçage et vérifiez que le porte support de
perçage est fixé.
La fixation du support de perçage avec un
dispositif à vide peut entraîner des situations
dangereuses.
Contrôlez la surface où doit être fixé le
support de perçage. Une surface irrégulière
(rugueuse) peut réduire considérablement
l’efficacité du système d’aspiration. Les
surfaces revêtues ou laminées peuvent être
arrachées pendant le travail.
Le niveau de vide minimum ne doit pas
être inférieur à 600 mbar. Contrôlez
périodiquement cette valeur sur le
manomètre.
N’utilisez pas les trépans ayant un diamètre
supérieur à 202 mm pour cette application.
Consignes supplémentaires pour
l’utilisation en position fixe
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Situation dangereuse due aux pièces
cassées. Vérifiez toujours les trépans avant
l’utilisation. N’utilisez jamais de trépan
déformé ou endommagé.
• L’utilisation d’outils de coupe non
recommandés peut causer des blessures
dues à la perte de contrôle. N’utilisez que
des trépans conçus pour cet outil et tenez
compte du diamètre et de la longueur
minimum et maximum de ces trépans.
• Un serrage et un positionnement incorrects
du trépan peuvent entraîner une situation
dangereuse en raison des pièces cassées
et projetées du trépan. Assurez-vous que le
trépan est assemblé et ajusté correctement.
Serrez le trépan avec un couple de serrage
suffisant.
• Portez toujours un équipement de protection
personnelle approprié, par exemple :
• Protection auditive pour réduire le risque de
perte de l’ouïe
• gant pour la manipulation des trépans ou du
matériau rugueux pour réduire les blessures
causées par les bords tranchants.
• Lunettes de sécurité pour éviter les blessures
dues aux particules projetées.
• Chaussures antidéparantes pour éviter les
blessures dues aux surfaces glissantes.
• Situation dangereuse due à la production de
poussière lors du perçage sans alimentation
en eau. Utilisez un dispositif d’aspiration de la
poussière le cas échéant ou portez au moins
un masque à poussière.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
53
Français
Risques résiduels
En dépit de l’application des réglementations
de sécurité en vigueur et de la mise en place de
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels
sont inévitables. Il s’agit de :
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée (x) de fabrication qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
– Dégradation de l’ouïe
– Risque de blessures corporelles en raison des
particules projetées
– Risque de brûlures en raison des accessoires
qui chauffent pendant le fonctionnement
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
– Risque de blessures corporelles en cas
d’utilisation prolongée
1 perceuse à diamant
Les facteurs suivants augmentent le risque de
problèmes respiratoires :
1 clé à extrémité ouverte, 32 mm
– Extracteur de poussière non raccordé lors du
travail à sec
1 adaptateur d’aspiration de poussières
– Extraction de poussière insuffisante causée par
des filtres d’évacuation sales
Marquages sur l’outil
1 Poignée latérale
1 clé à extrémité ouverte, 41 mm
1 adaptateur d’alimentation en eau
1 Coffret de transport
1 manuel d’instruction
Les pictogrammes suivants sont apposés sur l’outil :
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
Avertissement d'utilisation sûre
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
isez le manuel d’instruction avant
L
utilisation.
Description (Fig. 1, 2)
Portez un serre-tête antibruit.
Portez des lunettes de sécurité.
Aucune alimentation en eau
Alimentation en eau
(FIG. 1)
a.Interrupteur à variateur de vitesse
b.Bouton de verrouillage
c.Voyant d’avertissement de surcharge
d.Arbre
e.Poignée latérale
Sélecteur de vitesse
f.Sélecteur trois vitesses
pplications pour matériaux
A
de construction
h.Poignée principale
Applications pour béton
our utiliser la machine dans des
P
applications excédant le diamètre
maximum autorisé pour un usage
portatif, assurez-vous de la monter
sur un support. N'utilisez jamais la
machine de manière portative pour ces
applications. Cela entraînerait une perte
de contrôle et des blessures graves.
54
A
VERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Dans le cas contraire, des dégâts ou
des blessures peuvent se produire.
g.Raccord combiné d’alimentation en eau et
d’extraction de poussière
i.Dispositif à courant résiduel portatif (PRCD)
ACCESSOIRES EN OPTION (FIG. 2)
j.D27902 Aspirateur de poussières
k.D215831 Support de perçage
l.D215824 Pompe à eau
m.D215832 Bague de recueil d’eau
(à utiliser avec D215831)
Français
n.D215833 Joint de rechange pour bague
de recueil d’eau (3 unités) (à
utiliser avec D215832)
USAGE PRÉVU
Vote perceuse à diamant D21583 a été conçue pour
le perçage des matériaux de maçonnerie comme
les briques, les blocs de béton de laitier, etc. avec
un trépan au diamant d’un en conjonction avec un
aspirateur.
Votre perceuse à diamant peut aussi être
utilisée pour le perçage mouillé dans les briques
d’ingénierie, la pierre, le béton et le béton armé avec
des trépans au diamant mouillés.
La machine peut être utilisée en version portative
pour les applications jusqu’à 100 mm dans la
maçonnerie et 72 mm dans le béton. Lors du
perçage de trous supérieurs à 100 mm de diamètre
dans la maçonnerie ou de 72 mm de diamètre dans
le béton, la machine doit être utilisée sur un support
de perçage.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces perceuses à diamant sont des outils électriques
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
la machine ramène l'interrupteur électronique au
mode normal.
Si une pression de surtension continue est appliquée,
la machine s'éteint. De la sorte, une surchauffe des
bobinages du moteur est évitée. La machine est à
nouveau opérationnelle une fois la charge retirée.
Protection thermique
Si la machine a travaillé en surtension pendant une
période prolongée, la protection thermique l'arrête
pour protéger le moteur. La machine est de nouveau
opérationnelle une fois que la protection thermique
a refroidi. La durée du refroidissement dépend du
niveau de surchauffe du moteur et de la température
ambiante.
Alimentation en eau
La tête d'injection d'eau intégrée travaille
directement à travers l'axe du moteur pour assurer
un refroidissement continu du trépan pour les
applications de perçage mouillé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une
seule tension. Vérifiez toujours que l’alimentation
correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil DeWALT est à double isolation
conformément à la norme EN60745 ; un
câble de mise à la terre n’est donc pas
nécessaire.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Si la prise secteur ou le cordon doivent être
remplacés, l’outil ne peut être réparé que par un
réparateur agréé ou un technicien qualifié.
Limiteur de couple
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Toutes les perceuses sont équipées d'un limiteur
de couple réduisant l'à-coup en cas de blocage du
foret. Cette caractéristique évite aussi le calage de
l'engrenage et du moteur électrique. Ajusté à l'usine,
le limiteur de couple n'est pas réglable.
Protection électronique contre les
surtensions
La protection électronique contre les surtensions
offre une sécurité additionnelle : si le courant
approche d'une certaine limite, le témoin
d'avertissement (c) s'allume pour indiquer que la
machine passe en mode surtension si elle continue
d'être utilisée au même niveau de pression.
Une réduction de la pression de l'opérateur sur
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Fiche technique). La section minimale du
conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
55
Français
Interrupteur DI (protection PRCD en
ligne) (Fig. 1)
Montage de la poignée latérale
(Fig. 3)
La machine est équipé d’un dispositif à courant
résiduel portatif (PRCD) (i), qui protège l’utilisateur
contre les chocs électriques en sectionnant le circuit
lorsqu’une fuite de courant d’au moins 10 mA est
détectée.
La poignée latérale (e) peut être montée pour
convenir aux droitiers et aux gauchers.
AVERTISSEMENT : ne faites jamais
fonctionner la machine sans le RCD.
N’utilisez pas la machine si le RCD ne
fonctionne pas correctement. Pour que
le RCD fonctionne, la machine doit être
connectée à une prise murale reliée à la
terre.
POUR ENCLENCHER LE RCD
I = MARCHE (le voyant rouge s’allume).
Mettez la machine en marche (consultez également
la section Mise en marche et arrêt).
Pour arrêter, procédez en ordre inverse.
POUR TESTER LE RCD
O = bouton de test : l’interrupteur doit interrompre
le circuit (la machine s’arrête).
AVERTISSEMENT:
• Si, en mode de test, l'interrupteur
ne coupe pas le circuit, nous vous
recommandons de faire inspecter
l'unité par un réparateur DeWALT
agréé.
• Il est interdit d'apporter des
modifications à la machine. Il est
interdit, en particulier, d'ouvrir le PRCD
voire de réparer ou de remplacer le
câble.
• N'utilisez jamais le PRCD comme
interrupteur principal. Activez toujours
le PRCD hors charge.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
56
A
VERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
ou d’enlever les accessoires,
avant d’effectuer ou de modifier
les réglages, ou bien lors des
réparations. Assurez-vous que la
gâchette est sur la position Arrêt. Un
démarrage involontaire peut entraîner
des blessures.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours
l’outil avec la poignée latérale
correctement assemblée.
1.Tournez la poignée latérale pour la desserrer.
2.Pour les droitiers, faites glisser le dispositifs
de serrage de la poignée sur le collier avec la
poignée à gauche.
Pour les gauchers, faites glisser le dispositifs
de serrage de la poignée sur le collier avec la
poignée à droite.
3.Faites tourner la poignée latérale dans la
position désirée et serrez la poignée.
MONTAGE ET DÉMONTAGE D’UN ACCESSOIRE (FIG. 4)
Cet outil utilise des trépans filetés et des adaptateurs
qui se vissent directement sur le mandrin (d).
Nous recommandons d’utiliser exclusivement des
accessoires professionnels.
1.Choisissez le trépan approprié pour le perçage
mouillé ou à sec.
2.Suivez les recommandations du fabricant ou
du trépan pour le montage de l’accessoire.
Vous pouvez avoir besoin d’un adaptateur pour
installer le trépan sur le mandrin.
3.Tenez le mandrin à l’aide de la clé à extrémité
ouverte (o) et serrez le trépan (p) en le tournant
vers la droite à l’aide de la clé à extrémité
ouverte (q).
A
VERTISSEMENT : assurez-vous que
l’assemblage est bien serré avant de
commencer l’utilisation.
Sélecteur à trois vitesses (Fig. 1)
L’outil est équipé d’un sélecteur à 3 vitesses (f)
permettant de faire varier le rapport vitesse/couple.
1.Libérez l’interrupteur et sélectionnez la position
voulue une fois le moteur complètement arrêté.
2.Alignez toujours le sélecteur et les repères sur le
boîtier d’engrenage.
3.Reportez-vous aux caractéristiques techniques
pour choisir la vitesse appropriée selon le
diamètre du trépan et le matériau à percer.
4.Ne changez pas de vitesse à plein régime ou
pendant l’utilisation.
Français
Raccordement à l’alimentation en
eau (Fig. 5)
Consignes d’utilisation
Ces outils comportent un raccord à baïonnette
standard de 1/2” pour le raccord d’alimentation en
eau (g).
• Respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes
en vigueur.
1.Vissez l’adaptateur (r) sur la bague (g) et serrez
fermement.
• Se renseigner sur l'emplacement des
tuyauteries et des câblages.
2.Fermez le robinet d’eau (s).
• Appliquer une force modérée sur
l'outil. Une pression excessive
n'accélère pas le perçage mais altère
la performance de l'outil et risque de
réduire sa durée de vie.
3.Raccordez un système approprié d’alimentation
en eau à l’adaptateur.
A
VERTISSEMENT : assurez-vous que
la pression de l’alimentation en eau est
inférieure au maximum mentionné dans
les caractéristiques techniques.
Régulation du débit d’eau (Fig. 5)
Le robinet d’eau (s) du flexible d’eau est réglable
pour réguler le débit d’eau de refroidissement vers
le trépan.
1.Pour réduire le débit, tournez le robinet vers la
droite.
2.Pour augmenter le débit, tournez le robinet vers
la gauche.
Raccordement d’un aspirateur de
poussière (Fig. 6)
Ces outils comportent un raccord à baïonnette
standard de 1/2” pour le raccord d’un aspirateur de
poussière (g).
1.Vissez l’adaptateur (t) sur la bague (g) et serrez
fermement.
AVERTISSEMENT :
• Pour réduire les effets de vibration,
assurez-vous que la température
ambiante n’est pas trop froide, que
la machine et l’accessoire sont bien
entretenus et que la taille de la pièce
est adaptée à cette machine.
Position correcte des mains (Fig. 1,
7)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
2.Raccordez un système approprié d’aspiration
de poussière à l’adaptateur.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (e), et l’autre sur la poignée
principale (h).
Avant toute utilisation
Mise en marche et arrêt (Fig. 1)
1.Montez l’accessoire approprié.
2.Repérez l’endroit où le trou doit être percé.
FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur
l'interrupteur à variateur (a). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l'interrupteur.
Si nécessaire, appuyez sur l'interrupteur (a) et le
maintenir dans cette position. Appuyez sur le bouton
de verrouillage (b) pour bloquer l'interrupteur et
relâchez-le.
Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.
Si l'interrupteur est bloqué, appuyer brièvement sur
l'interrupteur et le relâcher immédiatement. Toujours
mettre l'outil à l'arrêt après le travail et avant de
débrancher l'outil.
57
Français
Conseils généraux pour percer avec
des trépans à diamant
A
VERTISSEMENT : respectez les
recommandations du fabricant ou du
trépan pour utiliser l'accessoire.
A
VERTISSEMENT : pour destiner la
machine à des applications portatives,
nous recommandons d’assembler
un foret pilote sur le trépan afin de
centrer plus précisément la périphérie
de l’orifice à percer. Pour destiner la
machine à des applications fixes, ainsi
sur un support, le recours à un foret
pilote n’est pas nécessaire.
1.Montez le foret pilote dans le trépan. Le foret
pilote est monté dans un adaptateur placé entre
l'axe de la machine et le trépan.
2.Placez le foret pilote à l'endroit marqué et
mettez la machine en marche.
A
VERTISSEMENT : si de l’eau
s’échappe de l’orifice de drainage au
niveau de la tête d’engrenage, cessez
immédiatement de travailler et faites
réparer la machine par un réparateur
agréé.
Support de perçage
D21582K
1.Le perçage avec le support n’est autorisé que
vers le bas ou horizontalement.
2.Le support doit être fixé par des boulons ou un
aspirateur.
REMARQUE : Lors de l’utilisation de boulons
pour le support fixe, utiliser soit le numéro de
catégorie D212825 pour le béton ou D215826
pour la maçonnerie.
ENTRETIEN
4.Retirez et débranchez la machine.
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
5.Retirez le foret pilote de son support.
3.Percez à basse vitesse pour que le foret pénètre
d'environ 5-10 mm dans la surface.
6.Branchez la machine et insérez le trépan dans
la pièce à ouvrer.
7.Continuez de percer en accélérant jusqu'à la
vitesse requise et percez jusqu'à la profondeur
requise.
AVERTISSEMENT : ne mélangez pas
et n’agitez pas les liquides inflammables
étiquetés conformément.
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
ou d’enlever les accessoires, avant
d’effectuer ou de modifier les réglages,
ou bien lors des réparations. Assurezvous que la gâchette est sur la position
Arrêt. Un démarrage involontaire peut
entraîner des blessures.
2.Procédez comme décrit ci-dessus.
Faites régulièrement inspecter l'outil par un
réparateur agréé. Il doit vérifier les balais à bloc
de charbon, le niveau d'huile dans le carter
d'engrenage et remplacer la bague d'étanchéité du
carter d'engrenage.
Perçage mouillé
Dépannage
Perçage à sec
1.Connectez un système d'aspiration de
poussière approprié à la machine.
2.Réglez le débit de l'eau selon les besoins.
Si votre outil ne semble pas fonctionner
correctement, suivez les instructions ci-dessous.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
veuillez contacter votre réparateur.
3.Procédez comme décrit ci-dessus.
Le trépan ne coupe pas
1.Connectez un système d'alimentation en eau
approprié à la machine.
58
AVERTISEMENT : NE PAS utiliser le
perçage humide (refroidissement à
eau) lors du perçage au-dessus de
la tête (vers le haut).
Matériau trop dur pour le trépan
• Choisissez un trépan mieux adapté (avec des
segments plus mous).
• Appliquez un perçage mouillé si c'est
nécessaire.
Français
Les segments semblent lisses et polis
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
• Percez des matériaux abrasifs pour exposer
à nouveau les segments de diamant.
L'eau évacuée est trop claire et trop fluide
Le débit de l'eau ralentit l'action de coupe et
empêche les segments de diamant de s'affûter
automatiquement.
• Réduisez le débit de l'eau.
La poussière s'accumule sur le trépan
L'accumulation de poussière ralentit la vitesse
de perçage.
• Utilisez un dispositif d'aspiration de poussière
approprié.
• Dégagez le trépan régulièrement pour retirer les
déchets de coupe.
La vitesse de rotation est inadaptée
• Voir les données techniques pour les vitesses
correctes.
Accessoires en option
Les segments et le trépan sont brûlés
• Augmentez le débit d'eau.
Les segments s'usent trop vite
• Choisissez un trépan mieux adapté (avec des
segments plus durs).
•Réduisez la pression appliquée sur le trépan.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DeWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DeWALT avec ce
produit.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
SYSTÈME D’ASPIRATION DES POUSSIÈRES (FIG. 7)
L’aspirateur de poussière D27902 (j) assure une
évacuation correcte et sûre de la poussière lors des
applications de perçage.
POMPE À EAU (FIG. 8)
Extraction de poussière
(travail à sec)
A
VERTISSEMENT : lors d’une
coupe à sec, connectez un aspirateur
à poussière conçu conformément
aux normes en vigueur en matière
d’émissions de poussières.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
Éliminant les débris des zones de travail et
refroidissant le trépan des applications mouillées,
la pompe à eau D215824 (l) assure l’alimentation
en eau si vous ne disposez pas d’un accès à
l’alimentation principale.
SUPPORT DE PERÇAGE (FIG. 1, 8)
Le support de perçage D215831 (k) vous permet
d’utiliser votre perceuse à diamant pour les
applications fixes afin de maximiser la précision, le
confort et la stabilité.
La bague de recueil d’eau D215832 (m) est
nécessaire pour adapter l’ensemble aux applications
de perçage mouillé.
A
VERTISSEMENT : NE PAS utiliser le
support avec une pompe à vide sur un
mur ou un plafond.
59
Français
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries
marqués de ce symbole ne doivent pas
être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin
de réduire la demande en matières premières.
Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en
vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
60
Italiano
TRAPANO A PUNTA CAVA DIAMANTATA
D21583
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DeWALT. Anni di esperienza
nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno
reso DeWALT uno dei partner più affidabili per chi
necessita di elettroutensili professionali.
Dati tecnici
D21583
Tensione
V230
Tipo
1
Potenza assorbita
W
1.910
Potenza resa
W
1.300
Velocità a vuoto
1a velocità min-10–1.000
2a velocità
min-10–2.500
3a velocità
min-10–4.600
Velocità sotto carico
1a velocità
min-10–570
a
2 velocità
min-10–1.300
3a velocità
min-10–2.800
Filettatura dell'alberino
1/2" (Femmina)
1 1/4" (Maschio)
Blocco dell'impugnatura mm 60 (Euronorm)
Categoria di protezione
II
Pressione max. dell'acqua bar
3
Peso
kg6,4
CAPACITÀ DI FORATURA
Foratura nella muratura
1a velocità
Portatile
Fisso
lunghezza max: 2a velocità
Portatile
Fisso
lunghezza max: 3a velocità
Portatile
Fisso
lunghezza max: mm–
mm122–202
mm350
mm62–100
mm62–122
mm350
mm12–62
mm12–62
mm350
Foratura nel calcestruzzo
1a velocità
Portatile
mm-–
Fisso
mm82–152
lunghezza max: mm400
2a velocità
Portatilemm
42–72
Fisso
mm42–72
lunghezza max: mm400
3a velocità
Portatile
mm12–40
Fisso
mm12–40
lunghezza max: mm400
D21583
Portatile
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax)
selon EN60745-2-1:
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)dB(A)86,5
LWA(livello potenza sonora)
dB(A) 97,5
K(incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A) 2,9
Valore di emissione vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
5,5
2,0
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
A
VVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
61
Italiano
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Fusibili:
Europa
AVVERTENZA: identificare misure di
sicurezza addizionali per proteggere
l’operatore dagli effetti delle vibrazioni,
come: manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Utensili a 230 V 10 A, rete elettrica
NOTA: Questo dispositivo è progettato per il
collegamento ad un sistema di corrente elettrica
con impedenza massima del sistema consentita
Zmax di 0,25 Ω al punto dell’interfaccia (scatola di
alimentazione) dell’alimentazione dell’utente.
L’utente deve assicurarsi che questo dispositivo
sia collegato solamente ad un sistema di corrente
che soddisfi il requisito di cui sopra. Se necessario,
l’utente può rivolgersi all’azienda di energia elettrica
pubblica per l’impedenza del sistema al punto di
interfaccia.
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
62
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
TRAPANO A PUNTA CAVA DIAMANTATA
D21583
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE
(dal 20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Stra?e11,
D-65510, Idstein, Germania
23.02.2016
A
VVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
Italiano
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono
essere adatte alla presa di rete. Non
modificare mai la spina in alcun
modo. Non utilizzare adattatori con gli
elettroutensili con collegamento a terra
(a massa). Per ridurre il rischio di scosse
elettriche evitare di modificare le spine e
utilizzare sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
63
Italiano
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
g) Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Ulteriori norme di sicurezza per
trapani a punta cava diamantata
• Indossare la protezione per le orecchie.
L’esposizione al rumore può causare perdita
dell’udito.
• Sostenere gli apparati con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti o
il cavo di alimentazione dell’accessorio di
taglio. Gli accessori da taglio che vengono
a contatto con un cavo sotto tensione
trasmettono la corrente elettrica anche alle
parti metalliche esposte dell’elettroutensile
e possono provocare la folgorazione
dell’operatore.
• Utilizzare le maniglie aggiuntive in dotazione
con l’utensile. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
64
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni di
foratura possono emettere schegge. Tali
schegge possono causare danni permanenti
alla vista.
• Le punte, le sedi e l’area di foratura si
scaldano durante l’uso. Indossare dei guanti
per toccarli.
• Usare il trapano con punta cava diamantata
sotto una costante supervisione.
• Porre attenzione a non tagliare cavi elettrici,
tubi dell'acqua o del gas. Usare i sistemi di
rilevamento prima di forare.
• Verificare che l'accessorio da taglio sia installato
correttamente.
• Controllare tutte le viti e serrarle saldamente
prima di usare la macchina.
• Forando verso il basso, verificare che la parte
estratta possa cadere in sicurezza senza ferire
qualcuno al di sotto della propria posizione.
• La trapanatura è consentita solo verso il basso,
in senso orizzontale e di testa (verso l’alto). Se
si esegue una trapanatura di testa (verso l’alto),
l’uso con raffreddamento ad acqua NON è
PERMESSO.
• Forando con la macchina in modalità portatile,
usare sempre l'impugnatura laterale e sostenere
la macchina con entrambe le mani.
• Posizionarsi su una superficie stabile
e mantenere il corpo sempre bilanciato per un
miglior controllo della coppia di reazione.
• Ispezionare la macchina prima di ogni uso.
Non usare la macchina se la spina, il cavo
di alimentazione, l'interruttore automatico di
sicurezza o qualunque parte dell'involucro
esterno risultassero danneggiati. Far riparare
la macchina presso un centro di assistenza
autorizzato.
• Non usare la macchina in ambienti carichi di
umidità.
• Spegnere immediatamente la macchina in caso
di perdite d'acqua.
• Dopo aver interrotto il taglio, non riaccendere la
macchina finché la punta cava non può ruotare
liberamente.
• Bloccare sempre l'interruttore in posizione off
per evitare accensioni accidentali. Eseguire
questa procedura soprattutto quando
l'alimentazione è interrotta o la spina
è scollegata dalla presa.
Italiano
• Si consiglia di installare la macchina su un
supporto per aumentare il confort dell'utente
e ridurre il rischio di lesioni.
• In caso di inceppamento della punta, scollegare
la macchina dalla corrente e rimuovere la causa
dell’inceppamento prima di riaccendere la
macchina.
FORATURA A SECCO
• La foratura a secco è adatta per muratura
(mattoni, blocchi di calcestruzzo di scorie).
• Usare sempre un aspiratore adatto.
• Usare sempre punte cave progettate per
la foratura a secco.
• Non usare la macchina in modalità portatile con
punte più larghe di 100 mm.
• Installare sempre il trapano su un supporto per
eseguire fori superiori a 100 mm.
• Indossare una maschera anti-polvere per
eseguire tagli a secco.
FORATURA AD ACQUA
• La foratura ad acqua è adatta per pietre
e calcestruzzo.
• Usare sempre un dispositivo di raffreddamento
e un sistema di raccolta dell'acqua.
• Usare sempre punte cave progettate per
la foratura ad acqua.
• La massima pressione dell'acqua è 3 bar. Usare
una valvola regolatrice di pressione in caso di
una pressione d'acqua superiore.
• Usare solo acqua di rubinetto pura per il
raffreddamento.
• Evitare che l'acqua entri nel motore o in altri
componenti elettrici. Verificare che il PRCD non
sia a contatto con l'acqua.
Funzionamento sicuro per i supporti
fissi
•
•
•
Una macchina montata in modo errato può
causare una situazione pericolosa. Fissare
attentamente la macchina al supporto per
trapano e verificare che la staffa del supporto
sia stabile.
Il fissaggio del supporto per trapano ad un
dispositivo di aspirazione può provocare
situazioni di pericolo.
Ispezionare la superficie a cui verrà fissato il
supporto per trapano. Le superfici irrregolari
(ruvide) possono ridurre drasticamente
l’efficacia del sistema di aspirazione. Le
superfici rivestite o laminate potrebbero venir
via durante la lavorazione.
•
•
Il livello di aspirazione minimo non deve
essere inferiore a 600mbar. Controllare
periodicamente questo valore sul
manometro.
Non utilizzare punte con diametro superiore a
202 mm per questa applicazione.
Istruzioni aggiuntive per l’uso in
posizione fissa
PRECAUZIONI DI SICUREZZA
• Situazione di pericolo a causa della presenza
di frammenti. Ispezionare sempre le punte
prima dell’uso. Non utilizzare mai punte
deformate o danneggiate.
• L’utilizzo di utensili di taglio non consigliati
potrebbe causare lesioni dovute alla perdita
del controllo. Utilizzare unicamente punte
progettate per questo apparato e tenere in
considerazione il diametro minimo e massimo
e la lunghezza di tali punte.
• Il fissaggio e il posizionamento errati della
punta potrebbero causare situazioni di
pericolo per via dei frammenti e delle parti
espulse della punta. Assicurarsi che la punta
sia assemblata e regolata correttamente.
Serrare la punta con una coppia di serraggio
sufficiente.
• Indossare sempre apparecchiature di
protezione personale adatte come:
• Protezioni dell’udito per ridurre il rischio di
perdita dell’udito indotta
• Guanti, quando si manipolano punte o
materiale grezzo, per ridurre le lesioni dovute
ai bordi taglienti
• Occhiali di sicurezza, per impedire lesioni
dovute alle schegge
• Scarpe anti-scivolo, per impedire lesioni
causate dalle superfici scivolose
• Situazione di pericolo dovuta alla produzione
di polveri durante la trapanatura senza
erogazione d’acqua. Utilizzare un dispositivo
di aspirazione delle polveri, se presente, o
almeno una maschera anti-polvere.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
Rischi residui
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti in
materia di sicurezza e la messa in opera di dispositivi
di protezione, è impossibile eliminare tutti i rischi
residui. Ad esempio:
– Menomazione dell’udito.
65
Italiano
– Rischi di lesioni personali a causa di schegge
volanti.
– Rischio di ustioni legato ad accessori che
diventano incandescenti con l’uso.
– Rischio di lesioni personali determinate da un
uso prolungato.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi
respiratori:
1 Trapano a punta cava diamantata
– Nessun dispositivo di estrazione della polvere
collegato durante il funzionamento a secco
1 Chiave aperta, 32 mm
– Estrazione della polvere insufficiente causata da
filtri di scarico non puliti
1 Adattatore di aspirazione polvere
Etichette sul dispositivo
1 Cassetta di trasporto
Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi:
1 Manuale di istruzioni
Istruzioni per la sicurezza
eggere il manuale di istruzioni prima
L
dell’uso.
Indossare la protezione per le orecchie.
Indossare la protezione per gli occhi.
Non fornire acqua
Fornire acqua
Selezione della velocità
Applicazioni su muratura
Applicazioni su calcestruzzo
tilizzando la macchina in applicazioni
U
che superano il diametro massimo
ammesso per uso in modalità portatile,
verificare che la macchina sia installata
su un supporto. Non usare mai la
macchina in modalità portatile per
queste applicazioni , in quanto può
portare a perdita di controllo causando
gravi lesioni.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (x) che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
66
1 Impugnatura laterale
1 Chiave aperta, 41 mm
1 Adattatore per l’erogazione dell’acqua
• Accertarsi che l’utensile, le parti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
Descrizione (Fig. 1, 2)
AVVERTENZA: non modificare mai
l’apparato o alcuna parte di esso.
Potrebbe dar luogo a danni o a lesioni
personali.
(FIG. 1)
a.Interruttore a velocità variabile
b.Pulsante di bloccaggio
c.LED di sovraccarico
d.Mandrino
e.Impugnatura laterale
f.Selettore con cambio a tre velocità
g.Raccordo combinato per fornire acqua e per
l’estrazione delle polveri
h.Impugnatura principale
i.Dispositivo di sicurezza a corrente residua
(PRCD)
ACCESSORI OPZIONALI (FIG. 2)
j.D27902 Aspiratore
k.D215831 Supporto per trapano
l.D215824 Pompa dell’acqua
m.D215832 Collare di raccolta dell’acqua
(da usare con D215831)
n.D215833 Guarnizioni di ricambio per
collare di raccolta dell’acqua
(3 pz) (da usare con D215832)
Italiano
DESTINAZIONE D’USO
Il trapano a punta cava diamantata D21583 è stato
progettato per forature a secco nella muratura,
come mattoni, blocchi di calcestruzzo di scorie, ecc.
con una punta cava diamantata a secco unitamente
ad un aspiratore.
Il trapano a punta cava diamantata può essere
usato anche per foratura ad acqua in mattoni pieni,
calcestruzzo di pietrisco e cemento armato con
punte cave diamantate e una sorgente d’acqua.
La macchina può essere utilizzata in modalità
portatile in applicazioni fino a 100 mm su muratura
e fino a 72 mm su calcestruzzo. Per eseguire fori
di larghezza superiore a 100 mm di diametro su
muratura o a 72 mm di diametro su calcestruzzo, la
macchina deve essere usata su un supporto.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi trapani a punta cava diamantata sono
apparati elettrici professionali.
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con l’apparato. L’uso di questo apparato da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Frizione di sicurezza
Tutti i trapani sono dotati di un'apposita frizione che
riduce l'erogazione della coppia al fine di proteggere
l'operatore da contraccolpi provocati dal bloccaggio
della punta nel materiale. Il dispositivo previene
anche dall'arresto improvviso della rotazione e
del motore. La frizione è stata tarata in fabbrica e
pertanto non può essere modificata.
Protezione da sovraccarichi sui
componenti elettronici
La protezioni da sovraccarichi sui componenti
elettronici offre una sicurezza aggiuntiva: quando
la corrente si avvicina a determinati limiti, il LED
indicatore (c) si accende per indicare che la
macchina entra in sovraccarico se l'operazione viene
continuata allo stesso livello di pressione. Riducendo
la pressione sulla macchina, l'operatore consente
ai componenti elettronici di tornare in modalità
normale.
Se viene applicata una costante pressione di
sovraccarico, la macchina si spegne. In questo
modo si evita il surriscaldamento degli avvolgimenti
del motore. La macchina torna ad essere operativa
quando il carico viene rilasciato.
Dispositivo di protezione termica
Quando la macchina ha lavorato in sovraccarico
a lungo, il dispositivo di protezione termica la spegne
per proteggere il motore.
La macchina torna ad essere operativa quando il
dispositivo di protezione termica si è raffreddato.
Il tempo di raffreddamento dipende dal
surriscaldamento del motore e dalla temperatura
ambiente.
Fornire acqua
La girante integrata lavora direttamente sull'alberino
del motore per fornire un costante raffreddamento
della punta cava per applicazioni di foratura ad
acqua.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Assicurarsi sempre che la
tensione disponibile corrisponda a quella indicata
sulla targhetta.
L’utensile DeWALT dispone di un doppio
isolamento in conformità allo standard
EN60745 e non è quindi necessaria
alcuna messa a terra.
In caso di sostituzione del cavo o della spina,
l’utensile deve essere riparato esclusivamente da
un agente di servizio autorizzato o da un elettricista
qualificato.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Uso di una prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1,5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
67
Italiano
Interruttore DI (protezione in linea
PRCD) (Fig. 1)
Montaggio dell’impugnatura laterale
(Fig. 3)
La macchina è dotata di un dispositivo di sicurezza
a corrente residua (PRCD), (i), che protegge l’utente
da scosse elettriche interrompendo il circuito qualora
venisse rilevata una dispersione di corrente di 10 mA
o superiore.
L’impugnatura laterale (e) può essere adattata sia
all’uso con la mano destra che a quello con la mano
sinistra.
A
VVERTENZA: non utilizzare mai
la macchina senza il dispositivo di
sicurezza a corrente residua RCD
installato. Non utilizzare la macchina
se il dispositivo di sicurezza a
corrente residua RCD non funziona
correttamente. Per il corretto
funzionamento del dispositivo di
sicurezza a corrente residua RCD,
è necessario che la macchina sia
collegata ad una presa dotata di messa
a terra.
PER ACCENDERE L’RCD
I = ON (si accende il LED rosso).
Accendere la macchina (vedere anche la sezione
“Accensione e spegnimento”).
Per spegnere, procedere nell’ordine inverso.
PER VERIFICARE L’RCD
O = Pulsante di test: l’interruttore deve aprire il
circuito (la macchina si spegne).
AVVERTENZA:
• Se in modalità di test l'interruttore non
apre il circuito, si raccomanda di far
controllare l'unità presso un centro di
assistenza DeWALT autorizzato.
• Non è consentito apportare modifiche
alla macchina, in particolare non è
permesso aprire il PRCD, riparare o
sostituire il cavo.
• Non usare mai il PRCD come
interruttore principale. Accendere
sempre il PRCD in condizioni di
assenza di carico.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
68
A
VVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere
lo strumento e disconnettere
la spina dalla presa di corrente
prima di installare e rimuovere
qualunque accessorio, prima di
regolare le impostazioni o durante
le riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
A
VVERTENZA: l’apparato deve essere
adoperato sempre con l’impugnatura
laterale montata correttamente.
1.Ruotare l’impugnatura laterale per allentarla.
2.Per chi è destro, far scivolare il morsetto
dell’impugnatura laterale sul collare
posizionando l’impugnatura a sinistra.
Per chi è mancino, far scivolare il morsetto
dell’impugnatura laterale sul collare
posizionando l’impugnatura a destra.
3.Ruotare l’impugnatura laterale nella posizione
desiderata e stringerla agendo sull’impugnatura.
INSERIMENTO E RIMOZIONE DI UN ACCESSORIO (FIG. 4)
Questo apparato utilizza punte cave filettate
e adattatori che si avvitano direttamente
sull’alberino (d).
Si suggerisce di adoperare esclusivamente accessori
professionali.
1.Scegliere la punta cava adatta per forature a
secco o ad acqua.
2.Seguire le istruzioni fornite con la punta cava o
dal fabbricante per il montaggio degli accessori.
Potrebbe essere richiesto un adattatore per
montare la punta sull’alberino.
3.Tenere fermo l’alberino utilizzando la chiave
aperta (o) e serrare la punta cava (p) ruotando in
senso orario con la chiave aperta (q).
A
VVERTENZA: verificare che il
gruppo sia ben serrato prima di iniziare
l’operazione.
Selettore con cambio a tre velocità
(Fig. 1)
L’apparato è dotato di un selettore (f) con cambio
a tre velocità che consente di variare il rapporto
velocità/coppia.
1.Rilasciare l’interruttore e selezionare la posizione
richiesta quando il motore è arrivato ad un
arresto completo.
2.Il selettore deve sempre essere allineato con il
contrassegno sulla scatola degli ingranaggi.
3.Vedere i dati tecnici per scegliere la velocità
adatta in base al diametro della punta cava e al
materiale da forare.
Italiano
4.Non effettuare il cambio se il motore gira a tutta
velocità o durante l’utilizzo.
Istruzioni per l’uso
Collegamento ad una sorgente
d’acqua (Fig. 5)
• Oservare sempre le istruzioni di
sicurezza e le normative in vigore.
Questi apparati hanno un tubo standard da 1/2” per
il raccordo della sorgente d’acqua (g).
1.Avvitare l’adattatore (r) sul raccordo (g) e serrare
saldamente.
2.Chiudere il rubinetto dell’acqua (s).
3.Collegare l’adattatore ad una sorgente d’acqua
adatta.
A
VVERTENZA: verificare che la
pressione dell’acqua erogata sia
inferiore alla pressione massima riportata
nei dati tecnici.
Regolazione del flusso d’acqua
(Fig. 5)
È possibile impostare il rubinetto dell’acqua (s) sul
relativo flessibile per regolare il flusso dell’acqua di
raffreddamento sulla punta a forare.
• Accertarsi di non forare in prossimità
di tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione
eccessiva sull'utensile. La pressione
eccessiva non solo non aumenta la
velocità di foratura ma diminuisce
anche la durata dell'utensile.
• Per ridurre gli effetti delle vibrazioni,
assicurarsi che la temperatura
ambiente non sia troppo fredda, che
la macchina e gli accessori siano
mantenuti in modo adeguato e che
le dimensioni del pezzo da lavorare
siano adatte a questa macchina.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. 1, 7)
A
VVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
A
VVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
1.Per ridurre il flusso, ruotare il rubinetto in senso
orario.
2.Per aumentare il flusso, ruotare il rubinetto in
senso antiorario.
Collegamento ad un aspiratore delle
polveri (Fig. 6)
AVVERTENZA:
Questi apparati hanno un tubo standard da 1/2” per
il raccordo dell’aspirazione delle polveri (g).
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’ impugnatura laterale (e),
mentre l’altra sull’impugnatura principale (h).
1.Avvitare l’adattatore (t) sul raccordo (g) e serrare
saldamente.
Accensione e spegnimento (Fig. 1)
2.Collegare l’adattatore ad un sistema di
aspirazione delle polveri adatto.
Per mettere in funzione l'utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (a). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell'utensile.
Prima di cominciare
2.Fare un segno laddove si intende praticare il
foro.
Per un'operazione continuata, premere l'interruttore
(a). Premere il pulsante di bloccaggio (b) per
mantenere acceso il motore senza dover tenere
premuto l'interruttore.
USO
Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.
1.Inserire l’accessorio adatto.
A
VVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Per fermare l'utensile, disattivando la funzione
di bloccaggio, premere brevemente e rilasciare
l'interruttore. A lavoro ultimato e prima di disinserire
la spina posizionare sempre l'interruttore in "spento".
69
Italiano
Suggerimenti generali per forare con
punte cave diamantate
A
VVERTENZA: seguire le istruzioni
fornite con la punta cava o dal
fabbricante per l'uso dell'accessorio.
A
VVERTENZA: per utilizzare la
macchina in modalità portatile, si
consiglia di montare una punta di
centraggio nella punta cava per
individuare la periferia del foro da
praticare con maggiore accuratezza. Per
utilizzare la macchina in modalità fissa,
ad es. su un supporto, l'uso della punta
di centraggio non è necessario.
1.Montare la punta di centraggio nella punta cava.
La punta di centraggio viene montata in un
adattatore inserito fra l'alberino della macchina e
la punta cava.
2.Collocare la punta di centraggio sull'area
prescelta e accendere la macchina.
3.Forare a bassa velocità finché la punta non
penetra nella superficie di circa 5-10 mm.
4.Rimuovere e scollegare la macchina.
5.Rimuovere la punta di centraggio dal supporto.
6.Collegare la macchina alla rete elettrica e inserire
la punta cava nella parte da lavorare.
7.Continuare la foratura, aumentando la velocità fino
al massimo e forare fino alla profondità richiesta.
A
VVERTENZA: non miscelare o agitare
liquidi infiammabili etichettati in modo
conforme.
Foratura a secco
1.Collegare la macchina ad un sistema di
aspirazione delle polveri adatto.
2.Procedere come descritto in precedenza.
Foratura ad acqua
1.Collegare la macchina ad una sorgente d'acqua
adatta.
2.Regolare il flusso d'acqua come necessario.
3.Procedere come descritto in precedenza.
70
A
VVERTENZA: NON usare
la trapanatura ad acqua
(raffreddamento ad acqua) durante
l’esecuzione della trapanatura di
testa (verso l’alto).
A
VVERTENZA: qualora l'acqua
fuoriuscisse dal foro di scarico sul
collo della scatola degli ingranaggi,
interrompere immediatamente
l'operazione e far riparare la macchina
da un centro di assistenza autorizzato.
Supporto per trapano
D21582K
1.La foratura con il supporto è consentita soltanto
verso il basso o in orizzontale.
2.Il supporto deve essere fisso, tramite bulloni o
un dispositivo di aspirazione.
NOTA: Quando si usano bulloni per il supporto
stazionario, utilizzare la Cat. N.: D212825 per il
calcestruzzo o D215826 per la muratura.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DeWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. Un’operazione soddisfacente
in modo continuo dipende dalla manutenzione
adeguata dell’utensile e regolare pulitura
A
VVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere
lo strumento e disconnettere la
spina dalla presa di corrente prima
di installare e rimuovere qualunque
accessorio, prima di regolare le
impostazioni o durante le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può
causare lesioni personali.
Portare regolarmente l'elettroutensile presso un
centro di assistenza autorizzato per un controllo,
comprendente la verifica delle spazzole di carbone,
il rabbocco dell'olio nella scatola degli ingranaggi
e la sostituzione della tenuta per la scatola degli
ingranaggi.
Soluzione di problemi
Se l'elettroutensile non sembra funzionare
correttamente, procedere come segue. Se il
problema persiste, contattare il servizio di assistenza
tecnica.
La punta cava non taglia
Materiale troppo duro per la punta cava
• Scegliere una punta più adatta (con denti più
teneri).
• Utilizzare la foratura ad acqua laddove richiesto.
I denti sembrano lucidati e levigati
• Forare materiale abrasivo per riesporre i denti
diamantati.
Italiano
ACQUA DI SCARICO TROPPO CHIARA E TROPPO FLUIDA
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
Il flusso dell'acqua rallenta l'operazione di taglio
e impedisce ai denti diamantati di auto-affilarsi.
• Ridurre il flusso dell'acqua.
Accumulo di polvere nella punta cava.
L'accumulo di polvere rallenta la velocità di foratura.
• Usare un aspiratore di polveri adatto.
• Liberare la punta regolarmente per pulire il
taglio.
Accessori opzionali
Velocità di rotazione non adatta
• Consultare i dati tecnici per impostare
la velocità adatta.
I denti e la punta sono bruciati
• Aumentare il flusso d'acqua.
I denti si usurano troppo velocemente
A
VVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DeWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DeWALT.
• Scegliere una punta più adatta (con denti più
duri).
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
• Ridurre la pressione applicata sulla punta cava.
SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI (FIG. 7)
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive.
Aspirazione delle polveri
(funzionamento a secco)
A
VVERTENZA: quando si esegue
un’operazione di taglio a secco,
collegare un dispositivo di estrazione
della polvere progettato in conformità
alle normative riguardanti l’emissione di
polvere.
L’aspiratore D27902 (j) garantisce uno scarico
corretto e sicuro delle polveri in tutte le applicazioni
di foratura.
POMPA DELL’ACQUA (FIG. 8)
Per eliminare i detriti dall’area di lavoro e far
raffreddare la punta cava nelle operazioni ad
acqua, la pompa dell’acqua D215824 (l) garantisce
la fornitura d’acqua laddove il collegamento
all’impianto idraulico principale non è possibile.
SUPPORTO PER TRAPANO (FIG. 1, 8)
Il supporto per trapano D215831 (k) consente di
utilizzare il trapano con punta cava diamantata
in applicazioni fisse per aumentare accuratezza,
confort e stabilità.
È necessario il riduttore a collare D215832 (m) per
adattare il collare del trapano al supporto per le
applicazioni di foratura ad acqua.
Pulizia
A
VVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
A
VVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
A
VVERTENZA: NON utilizzare il
supporto con una pompa a vuoto su
una parete o un soffitto.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le
batterie contrassegnati con questo
simbolo non devono essere smaltiti con i
normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che
possono essere recuperati o riciclati diminuendo
la domanda di materie prime. Si prega di riciclare
prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni
locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
71
Nederlands
DIAMANTBOORMACHINE
D21583
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DeWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DeWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap
ontwikkeld.
Technische gegevens
D21583
Spanning
V230
Type
1
Opgenomen vermogen
W
1.910
Afgegeven vermogen
W
1.300
Toerental, onbelast
1e versnelling
min-10–1.000
2e versnelling
min-10–2.500
3e versnelling
min-10–4.600
Toerental, belast
1e versnelling
min-10–570
2e versnelling
min-10–1.300
3e versnelling
min-10–2.800
Schroefdraad spindel
1/2" (inwendig)
1 1/4" (uitwendig)
Zijhandgreep
mm 60 (Euronorm)
BeveiligingsklasseII
Max. waterdruk
bar
3
Gewicht
kg6,4
BOORCAPACITEITEN
Boren in metselwerk
1e versnelling
Handbediend
Stationair
max lengte: 2e versnelling
Handbediend
Stationair
max lengte: 3e versnelling
Handbediend
Stationair
max lengte: 72
mm–
mm122–202
mm350
mm62–100
mm62–122
mm350
mm12–62
mm12–62
mm350
Boren in beton
1e versnelling
Handbediend
Stationair
max lengte: 2e versnelling
Handbediend
Stationair
max lengte: 3e versnelling
Handbediend
Stationair
max lengte: mm-–
mm82–152
mm400
mm42–72
mm42–72
mm400
mm12–40
mm12–40
mm400
D21583
Handbediend
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens
EN60745-2-1:
LPA(emissie geluidsdrukniveau)dB(A)
86,5
LWA(niveau geluidsvermogen)dB(A)
97,5
K(onzekerheid voor het
gegeven geluidsniveau)dB(A)
2,9
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s²
m/s²
5,5
2,0
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
W
AARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
Nederlands
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Zekeringen:
Europa
W
AARSCHUWING: Bepaal extra
veiligheidsmaatregelen om de gebruiker
te beschermen tegen trillingseffecten
zoals: onderhoud het gereedschap en
de accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
OPMERKING: Dit toestel is bedoeld voor
aansluiting op een stroomvoorzieningssysteem met
een maximale toegestame systeemimpedantie Zmax
van 0,25Ω op het interfacepunt (elektriciteitskast) van
de voorziening van de gebruiker.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit toestel
alleen wordt aangesloten op een elektriciteitssysteem
dat aan bovenvermeld vereiste voldoet. Indien nodig
kan de gebruiker het elektriciteitsbedrijf vragen naar
de systeemimpedantie op het interfacepunt.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DIAMANTBOORMACHINE
D21583
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/
EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU (vanaf 20.04.2016)
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact
op met DeWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
23.02.2016
W
AARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
73
Nederlands
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
74
b)
c)
d)
e)
f)
g)
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
Nederlands
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
zaaggereedschap die in contact komen met
bedrading waar spanning op staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap
onder stroom zetten en de gebruiker een
elektrische schok geven.
• Gebruik de zijhandgrepen die bij dit
gereedschap werden geleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kunt u
verwondingen oplopen.
• Draag een veiligheidsbril of andere
bescherming van uw ogen. Door het werken
met de boormachine kunnen er spaanders
rondvliegen. Vliegende deeltjes kunnen
permanente beschadiging van de ogen
veroorzaken.
• Boortjes, gereedschap en het gebied waar
wordt geboord worden heet tijdens gebruik.
Draag handschoenen wanneer u ze aanraakt.
•Gebruik de diamantboormachine onder
constante supervisie
•Zorg ervoor dat elektrische bedrading en gasof waterbuizen niet geraakt worden.
Gebruik detectiesystemen voor aanvang van de
werkzaamheden.
•Zorg dat het doorsnijaccessoire goed op de
plaats zit.
•Controleer alle schroeven en draai ze goed vast
voordat u de machine gebruikt.
•Zorg er bij neerwaartse boorwerkzaamheden
voor dat de kern veilig kan vallen zonder iemand
die beneden staat te verwonden.
• U mag alleen omlaag, horizontaal en boven
uw hoofd (omhoog) boren. Bij boven uw
hoofd boren (omhoog) is waterkoeling NIET
TOEGESTAAN.
5) SERVICE
a)
Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
•Gebruik bij toepassingen met handbediening
altijd de zijhandgreep en houd de machine met
beide handen vast.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften
voor diamantboormachines
•Houd de machine tijdens gebruik uitsluitend
vast aan de zijhandgreep en andere
plastic oppervlakken. Als onbedoeld een
elektriciteitskabel wordt geraakt, komen alle
metalen delen onder spanning te staan met
gevaar voor een elektrische schok.
•Draag oorbescherming. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken wanneer u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading
of het eigen netsnoer. Accessoires van
•Zorg ervoor dat u op een stabiel oppervlak staat
en dat u te allen tijde in evenwicht bent voor
een betere controle van de aanloopschok.
•Gebruik de machine niet in een vochtige of
natte omgeving.
•Schakel de machine onmiddellijk uit als er
sprake is van waterlekkage.
75
Nederlands
•Schakel de machine na onderbreking van de
werkzaamheden niet in tot de kernboor vrij kan
ronddraaien.
•
•Schakel altijd de machine uit om onbedoeld
starten te voorkomen. Neem in het bijzonder
notie van deze procedure nadat de netspanning
onderbroken is geweest of de stekker van de
netspanning is genomen.
•
•Het monteren van de machine op een
standaard wordt aanbevolen om het
gebruiksgemak te verhogen en het risico van
letsel te verminderen.
• Trek bij vastlopen van het boortje de stekker
uit het stopcontact, verwijder de oorzaak van
het vastlopen voordat u de machine weer
inschakelt.
DROOG BOREN
•Droog boren is geschikt voor metselwerk
(bakstenen, cementblokken).
•Gebruik altijd een geschikt stofafzuigsysteem.
•Gebruik altijd kernboren die zijn ontworpen voor
droog boren.
•Gebruik de machine niet handbediend met
kernboren die groter zijn dan 100 mm.
•Monteer de boormachine altijd op een
standaard als de te boren gaten groter zijn dan
100 mm.
•Draag bij droge toepassingen een stofmasker.
NAT BOREN
•Nat boren is geschikt voor steen en beton.
•Geebruik altijd een waterkoelingsysteem en een
wateropvangsysteem.
•Gebruik altijd kernboren die zijn ontworpen voor
nat boren.
•De maximum waterdruk is 3 bar. Gebruik een
overdrukventiel in het geval van een hogere
waterdruk.
•Gebruik uitsluitend schoon kraanwater voor
koelingsdoeleinden.
•Voorkom dat er water de motor of andere
elektrische onderdelen binnendringt. Zorg
ervoor dat de PRCD geen contact met het
water maakt.
Veilig werken met Boorstandaards
•
76
Wanneer een boormachine niet goed is
gemonteerd, kan een risicovolle situatie
ontstaan. Bevestig de boormachine
zorgvuldig in de boorstandaard en controleer
dat de boorstandaard goed vaststaat.
•
•
Wanneer de boorstandaard wordt vastgezet
met een vacuümtoestel, kunnen gevaarlijke
situaties ontstaan.
Controleer het oppervlak waarop de
boorstandaard zal worden vastgemaakt, een
onregelmatig gevormd (ruw) oppervlak kan
de effectiviteit van het zuigsysteem aanzienlijk
verminderen. Een gecoat of gelamineerd
oppervlak kan tijdens het werken worden
losgetrokken.
Het minimum-vacuümniveau mag niet lager
zijn dan 600 mbar. Controleer deze waarde
zo nu en dan op de drukmeter.
Gebruik bij deze toepassing geen boortjes
met een diameter van meer dan 202 mm.
Aanvullende instructies voor gebruik
in stationaire stand
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
• Risicovolle situatie als gevolg van afgebroken
onderdelen. Controleer altijd de boortjes
voorafgaand aan gebruik. Gebruik nooit
verbogen of beschadigde boortjes.
• Gebruik van booraccessoires die niet
worden aanbevolen, kan leiden tot letsel
als gevolg van verlies van controle. Gebruik
alleen boortjes die zijn ontworpen voor dit
gereedschap en houd rekening met de
minimale en maximale diameter en lengte van
deze boortjes.
• Wanneer het boortje niet goed wordt
vastgeklemd of geplaatst kan dat leiden tot
een gevaarlijke situatie door gebroken en
weggeslingerde delen van het boortje. Zorg
ervoor dat het boortje goed is gemonteerd en
afgesteld. Zet het boortje vast met voldoende
aanhaalmoment.
• Draag altijd geschikte uitrusting voor
persoonlijke bescherming, zoals:
• Gehoorbescherming zodat het risico van
gehoorverlies wordt verminderd
• Handschoenen, bij het werken met boortjes
of ruw materiaal, zodat het risico van
verwonding door scherpe randen wordt
verminderd
• Veiligheidsbril, ter voorkoming van letsel door
rondvliegende deeltjes
• Anti-slipschoeisel, ter voorkoming van letsel
door gladde oppervlakken
• Risicovolle situatie als gevolg van
stofproductie wanneer wordt geboord zonder
wateraanvoer. Gebruik een toestel voor
stofafzuiging, als dat beschikbaar is, of ten
minste een stofmasker.
Nederlands
W
AARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
anneer de machine gebruikt
W
wordt in toepassingen waarbij de
max. toegestane diameter voor
handbediening wordt overschreden,
zorg er dan voor dat de machine op
een standaard is gemonteerd. Bedien
de machine nooit met de hand in deze
toepassingen, omdat het kan leiden tot
controleverlies en ernstige verwonding.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
–Gehoorbeschadiging.
– Risico op lichamelijke letsels door rondvliegende
deeltjes.
POSITIE DATUMCODE [AFB. (FIG.) 1]
De datumcode (x) die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
– Risico op brandwonden door bijbehoren die
warm worden tijdens de bediening.
– Risico op lichamelijke letsel door langdurig
gebruik.
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De volgende factoren verhogen het risico van
ademhalingsproblemen:
De verpakking bevat:
– Geen stofafzuiging aangesloten wanneer droog
wordt geboord
1 Zijhandgreep
– Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters
niet zijn gereinigd
Markeringen op gereedschap
De volgende pictogrammen worden afgebeeld op
het gereedschap:
Waarschuwing voor veilig gebruik
ees voor gebruik de
L
gebruiksaanwijzing.
Draag oorbescherming.
1 Diamant-boormachine
1 steeksleutel, 32 mm
1 steeksleutel, 41 mm
1 Adapter voor stofafzuiging
1 Adapter wateraanvoer
1 Gereedschapskoffer
1 Gebruiksaanwijzing
• Controleer het gereedschap, onderdelen of
hulpstukken op schade die tijdens het vervoer
veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (afb. 1, 2)
Draag oogbescherming.
Geen watervoorziening
WAARSCHUWING: Breng geen
wijzigingen aan in het elektrisch
gereedschap of een onderdeel ervan.
Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
(AFB. 1)
Watervoorziening
a.Schakelaar voor variabele snelheid
b.Vergrendelknop/Aan-knop
Versnellingskeuze
Toepassingen in metselwerk
Toepassingen in beton
c.Indicatie-LED waarschuwing overbelasting
d.Spindel
e.Zijhandgreep
f.Drie-snelhedenselectieknop
g.Fitting gecombineerde wateraanvoer en
stofafzuiging
77
Nederlands
h.Hoofdhandgreep
i.Draagbare reststroomschakelaar (PRCD)
ALS OPTIE VERKRIJGBARE ACCESSOIRES (AFB. 2)
j.D27902 Systeem voor stofafzuiging
k.D215831 Boorstandaard
l.D215824 Waterpomp
m.D215832 Waterverzamelring
(voor gebruik met D215831)
n.D215833 Reserve-afdichting voor
waterverzamelring (3 st.) (voor
gebruik met D215832)
GEBRUIKSDOEL
Uw D21583 diamant-boormachine is ontworpen
voor droog boren in gemetselde materialen, zoals
baksteen, gasbetonblokken, enz. met een droog
diamantboortje, in combinatie met een toestel voor
stofafzuiging.
Uw diamant-boormachine kan ook worden gebruikt
voor nat boren in baksteen, natuursteen, beton en
gewapend beton met natte diamantboren en een
wateraanvoer.
De machine kan handbediend worden gebruikt
in toepassingen tot 100 mm voor metselwerk of
72 mm voor beton. Wanneer u gaten boort groter
dan 100 mm in metselwerk of 72 mm in beton,
moet de boormachine worden gebruikt op een
boorstandaard.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze diamant-boormachines zijn professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Koppelbegrenzing
Alle (klop) boormachines zijn uitgerust met
een koppelbegrenzing waardoor de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van
vastlopen van het boortje wordt beperkt. Hierdoor
wordt tevens vastlopen van motor en overbrenging
78
voorkomen. De koppelbegrenzing is in de fabriek
vast ingesteld.
Electronische
overbelastingsbeveiliging
De elektronische overbelastingsbeveiliging is
een extra beveiliging: zodra de stroom een
bepaalde waarde overschrijdt, dan licht de
waarschuwingsindicatielamp (c) op om aan te
even dat de machine naar de overbelastingsstand
schakelt indien de werkzaamheden worden
voortgezet en de op de machine uitgeoefdende druk
onveranderd blijft. Door de druk op de machine te
verminderen, schakelt the machine terug naar de
normale stand.
Als de overbelasting gehandhaafd blijft, schakelt
machine de machine uit. Zodoende wordt
oververhitting van de motorwindingen voorkomen.
De machine is weer operationeel nadat de belasting
is opgeheven.
Thermische beveiliging
Nadat de machine gedurende langere periode onder
overbelasting heeft gewerkt, sluit de thermische
beveiliging de machine af om de motor te
beschermen. De machine is weer operationeel nadat
de thermische beveiliging is afgekoeld.
De duur van de afkoelingsperiode is afhankelijk
van de oververhitting van de motor en de
omgevingstemperatuur.
Watervoorziening
De geïntegreerde waterdoorvoer stroomt direct door
de motoras voor continu koeling van de kernboor in
natte boortoepassingen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontworpen voor slechts
één spanning. Controleer altijd of de voltage
overeenstemt met de voltage op de typeplaat.
Uw DeWALT gereedschap is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN60745; er is daarom geen aarddraad
nodig.
In het geval dat het snoer of de stekker moet
worden vervangen, kan het gereedschap uitsluitend
worden gerepareerd door een geautoriseerde
servicemonteur of door een gekwalificeerde
elektricien.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
Nederlands
toebehoren, vóór het aanpassen of
veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer
of de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
DI-schakelaar (in-line beveiliging
PRCD) (afb. 1)
De boormachine is voorzien van een draagbare
reststroomschakelaar (Residual Current Device
- RCD) (i), die de gebruiker beschermt tegen
een elektrische schok doordat het circuit wordt
onderbroken wanneer een lekstroom van 10 mA of
meer wordt gedetecteerd.
WAARSCHUWING: Gebruik
de machine niet zonder het
reststroomapparaat. Gebruik
de machine niet als het
reststroomapparaat niet correct werkt.
Het reststroomapparaat werkt alleen
wanneer de machine is aangesloten op
een geaarde wandcontactdoos.
DE RESTSTROOMSCHAKELAAR (RCD) INSCHAKELEN
I = ON (rode LED licht op).
Schakel de boormachine in (raadpleeg ook het
hoofdstuk In- en Uitschakelen).
Ga in omgekeerde volgorde te werk als u de
boormachine wilt uitschakelen.
De zijhandgreep monteren (afb. 3)
De zijhandgreep (e) kan worden gemonteerd voor
zowel rechts- als linkshandige gebruikers.
W
AARSCHUWING: Gebruik het
gereedschap altijd met de zijhandgreep
op de juiste wijze gemonteerd.
1.U kunt de zijhandgreep losmaken door deze te
draaien.
2.Schuif voor rechtshandig gebruik de
zijhandgreep over de kraag, handgreep aan de
linkerzijde.
Schuif voor linkshandig gebruik de zijhandgreep
over de kraag, handgreep aan de rechterzijde.
3.Draai de zijhandgreep in de gewenste stand en
zet de handgreep vast.
EEN ACCESSOIRE PLAATSEN EN VERWIJDEREN (AFB. 4)
Dit gereedschap gebruikt boortjes en adapters met
schroefdraad die direct in de spindel (d) worden
gedraaid.
DE RESTSTROOMSCHAKELAAR (RCD) TESTEN
Wij adviseren u alleen professionele accessoires te
gebruiken.
O = Testknop: de schakelaar moet het circuit
onderbreken (de boormachine wordt uitgeschakeld).
1.Gebruik de geschikte boortjes voor nat en
droog boren.
WAARSCHUWING:
• Wanneer, in de teststand, de
schakelaar het circuit niet onderbreekt,
bevelen wij aan het apparaat door
een DeWALT-servicedienst te laten
inspecteren.
• Het is niet toegestaan om enige
modificatie aan de machine aan
te brengen, met name is het niet
toegestaan om de PRCD te openen of
de kabel te repareren of te vervangen.
• Gebruk nooit de PRCD als
hoofdschakelaar. Schakel de PRCD
altijd uit als de machine onbelast is.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het
risico van letsel te verminderen,
moet u de unit uitzetten en
de stekker van de machine uit
het stopcontact halen vóór de
installatie en verwijdering van
2.Volg de aanbevelingen bij het boortje of de
aanbevelingen van de fabrikant voor het
monteren van het accessoire. Misschien zult
u ook een adapter nodig hebben voor het
bevestigen van het boortje op de sprindel.
3.Houd de spindel vast met de steeksleutel (o) en
zet het boortje (p) vast door de steeksleutel (q)
naar rechts te draaien.
W
AARSCHUWING: Controleer dat het
accessoire goed vastzit voordat u met
het werk begint.
Drie-snelhedenselectieknop (afb. 1)
Het gereedschap is uitgerust met een driesnelhedenselectieknop (f) voor het variëren van de
snelheid/torsieverhouding.
1.Zet de schakelaar los en selecteer de gewenste
positie nadat de motor volledig tot stilstand is
gekomen.
2.Zet de selectieknop altijd tegenover de
markeringen op de tandwielkast.
79
Nederlands
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken
3.Raadpleeg de technische gegevens voor de
geschikte stand uitgaande van de diameter van
het boortje en het materiaal dat moet worden
geboord.
4.Wissel de stand niet bij volle snelheid of tijdens
gebruik.
De wateraanvoer aansluiten (afb. 5)
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING:
Dit gereedschap heeft een standaard 1/2”
bajonetvatting voor de wateraansluiting (g).
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
1.Schroef de adapter (r) op de aansluiting (g) en
zet deze goed vast.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
2.Draai de waterkraan (s) dicht.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
3.Sluit een geschikt systeem voor wateraanvoer
aan op de adapter.
W
AARSCHUWING: Let erop dat de
waterdruk minder is dan de maximale
druk die in de technische gegevens
wordt vermeld.
De waterdoorstroming regelen
(afb. 5)
De stand van de waterkraan (s) op de waterslang
kan worden aangepast voor het regelen van de
doorstroming van koelwater naar het boortje.
1.Draai de kraan naar rechts als u de
doorstroming wilt verminderen.
• Verminder de effecten van trillingen
door ervoor te zorgen dat de
omgevingstemperatuur niet te koud is,
de machine en de accessoires goed
zijn onderhouden en dat de omvang
van het werkstuk geschikt is voor
deze machine.
Juiste positie van de handen
(afb. 1, 7)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
2.Draai de kraan naar links als u de doorstroming
wilt laten toenemen.
Stofafzuiging aansluiten
(afb. 6)
Dit gereedschap heeft een standaard 1/2”
bajonetvatting voor aansluiting (g) van stofafzuiging.
1.Schroef de adapter (t) op de aansluiting (g) en
zet deze goed vast.
2.Sluit een geschikt systeem voor stofafzuiging
aan op de adapter.
Voor ingebruikneming
1.Monteer het geschikte accessoire.
2.Markeer de plaats waar u het gat wilt boren.
BEDIENING
80
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijgreep (e), terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep (h) vasthoudt.
In- en uitschakelen (afb. 1)
Druk op de schakelaar (a) om de machine te starten.
Het toerental van de machine wordt bepaald door
de druk die op de schakelaar wordt uitgeoefend.
Druk voor continu bedrijf de schakelaar (a) in en
houd deze ingedrukt. Druk op de blokkeerknop (b)
en laat de schakelaar los.
Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Schakel het continu bedrijf uit door de schakelaar
kort in te drukken en deze meteen weer los te
laten. Schakel altijd de machine uit wanneer het
werk is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Nederlands
Algemene aanwijzingen voor het
boren met diamantkernboren
W
AARSCHUWING: Volg de
aanwijzingen bij de kernboor of de
aanbevelingen van de fabrikant voor het
gebruik van het hulpstuk.
WAARSCHUWING: Wanneer
de machine in toepassingen met
handbediening gebruikt wordt, adviseren
wij om een centreerboor in de kernboor
te plaatsen om de rand van het te
boren gat nauwkeuriger te lokaliseren.
Wanneer de machine in stationaire
toepassingen, d.w.z. op een standaard,
gebruikt wordt, is het gebruik van een
centreerboor niet nodig.
1.Plaats het centreerboortje in de kernboor.
De centreerboor wordt gemonteerd in een
adapter die tussen de spindel van de machine
en de kernboor past.
2.Plaats het centreerboortje op de plek waar
het gat geboord moet worden en schakel de
machine in.
3.Boor op lage snelheid totdat de kernboor
ongeveer 5-10 mm in het oppervlak vreet.
4.Neem de machine van het werkstuk en trek de
stekker uit de wandcontactdoos.
5.Verwijder de centreerboor uit zijn houder.
6.Steek de stekker in de wandcontactdoos en
plaats de kernboor in het werkstuk.
7.Ga verder met boren onder volle belasting en
boor tot de gewenste diepte.
WAARSCHUWING: Gebruik de
machine niet voor het mengen of roeren
van licht ontvlambare vloeistoffen.
Droog boren
1.Sluit de machine aan op een geschikt
stofafzuigsysteem.
2.Ga te werk zoals hierboven beschreven.
Nat boren
1.Sluit de machine aan op een geschikte
watervoorziening.
2.Stel de watertoevoer af als gewenst.
3.Ga te werk zoals hierboven beschreven.
WAARSCHUWING: BOOR NIET NAT
(waterkoeling) wanneer u boven uw
hoofd (omhoog) werkt.
WAARSCHUWING: Als er water
uit het afvoergat in de hals van
het motorbehuis sijpelt, stop dan
onmiddelllijk de werkzaamheden en laat
de machine door een erkend servicecenter repareren.
Boorstandaard
D21582K
1.Boren met de standaard is alleen toegestaan in
neerwaartse en horizontale richting.
2.De standaard moet worden bevestigd met
bouten of een vacuümtoestel.
OPMERKING: Gebruik als bouten voor de
stationaire standaard Cat. Nr.: D212825 voor
beton of D215826 voor metselwerk.
Onderhoud
Uw elektrisch gereedschap van DeWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u
de unit uitzetten en de stekker van
de machine uit het stopcontact
halen vóór de installatie en
verwijdering van toebehoren, vóór
het aanpassen of veranderingen van
instellingen of als u reparaties uitvoert.
Controleer of de triggerschakelaar in
de UIT-positie staat. Een toevallige
activering kan verwondingen
veroorzaken.
Breng de machine regelmatig naar een erkend
service-center voor inspectie. Hieronder valt controle
van de koolborstels, aftoppen van de olie in het
motorhuis en vervanging van de afdichtingsring van
het motorhuis.
Probleemoplossing
Als uw machine niet naar behoren lijkt te werken,
volg dan onderstaande aanwijzingen. Als dit het
probleem niet oplost, neem dan contact op met uw
reparatiedienst.
Kernboor snijdt niet
Materiaal te hard voor kernboor
• Kiese een geschiktere kernboor (met zachtere
segmenten).
• Pas nat boren toe indien geschikt.
81
Nederlands
Segments zien er geglaceerd en gepolijst uit
• Boor in abrasief materiaal om de
diamantsegmenten opnieuw bloot te leggen.
Afgevoerde water te schoon en te vloeibaar
Waterstroom vertraagt het boren en voorkomt dat
de diamantsegmenten zichzelf kunnen scherpen.
• Verminder de waterstroom.
Stof hoopt op in kernboor
Ophopend stof vertraagt de boorsnelheid.
• Gebruik het juiste stofafzuigsysteem.
• Verwijder de kernboor regelmatig om slijpsel te
verwijderen.
Boorsnelheid niet juist
Optionele hulpstukken
• Zie technische gegevens voor de juiste
snelheden.
Segmenten en kern zijn verbrand
• Vermeerder de waterstroom.
Segmenten slijten te snel
• Kiese een geschiktere kernboor (met hardere
segmenten).
• Verminder de druk op de kernboor.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DeWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DeWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
STOFAFZUIGINGSYSTEEM (AFB. 7)
De D27902 stofafzuiging (j) zorgt voor een goede en
veilige verwerking van stof bij alle boortoepassingen.
Smering
WATERPOMP (AFB. 8)
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Of het nu gaat om het verwijderen van afval uit
het werkgebied of het koelen van het boortje bij
natte boortoepassingen, de D215824 waterpomp
(l) zorgt voor wateraanvoer op plaatsen waar geen
waterleiding beschikbaar is.
Stofafzuiging (droog werken)
BOORSTANDAARD (AFB. 1, 8)
W
AARSCHUWING: Sluit, wanneer
u droog werkt, een toestel voor
stofafzuiging aan dat is ontworpen in
overeenstemming met de relevante
voorschriften voor stofemissies.
Reinigen
82
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
De D215831 boorstandaard (k) maakt gebruik
van een diamantboor mogelijk in stationaire
toepassingen, voor meer nauwkeurigheid, comfort
en stabiliteit.
De D215832 waterverzamelring (m) is nodig voor de
montage van het systeem voor toepassingen voor
nat boren.
W
AARSCHUWING: Gebruik de
standaard NIET met een vacuümpomp
op een muur of een plafond.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten
en batterijen die zijn voorzien van dit
symbool, mogen niet bij het normale
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Nederlands
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled,
zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle
elektrische producten en batterijen volgens de lokale
voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
83
Norsk
DIAMANTBORMASKIN
D21583
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DeWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør
DeWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Tekniske spesifikasjoner
D21583
Spenning
V230
Type
1
Motoreffekt
W1.910
Effektforbruk
W1.300
Turtall, ubelastet
1. gear
min-10–1.000
2. gear
min-10–2.500
3. gear
min-10–4.600
Turtall, belastet
1. gear
min-10–570
2. gear
min-10–1,300
3. gear
min-10–2,800
Spindelgjenger
1/2" (hunn)
1 1/4" (hann)
Klemme for sidehåndtak
mm 60 (Euronorm)
BeskyttelsesgradII
Maks. vanntrykk
bar
3
Vekt
kg
6,4
BOREKAPASITET
Boreområde i murverk
1. gear
Håndholdt
Stasjonær
maks. lengde:
2. gear
Håndholdt
Stasjonær
maks. lengde: 3. gear
Håndholdt
Stasjonær
maks. lengde: Boreområde i betong
1. gear
Håndholdt
mm-–
Stasjonær
mm82–152
maks. lengde: mm400
2. gear
Håndholdtmm
42–72
Stasjonær
mm42–72
maks. lengde: mm400
3. gear
Håndholdt
mm12–40
Stasjonær
mm12–40
maks. lengde: mm400
D21583
Håndholdt
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til
EN60745-2-1:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A) 86,5
LWA(lydeffektnivå)
dB(A) 97,5
K(usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A) 2,9
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
m/s² 5,5
Usikkerhet K =
m/s² 2,0
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
mm–
mm122–202
mm350
mm62–100
mm62–122
mm350
mm12–62
mm12–62
mm350
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
84
A
DVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
A
DVARSEL: Identifiser ekstra
sikkerthetstiltak som beskytter
operatøren fra vibrasjonseffektene.
Norsk
Dette inkluderer vedlikehod av verktøy
og tilbehør, holde hendene varme og
arbeidsstillinger.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
MERK: Denne enheten er ment for tilkobling til
et strømforsyningssystem med maksimum tillatt
systemimpedans Zmax på 0,25 Ω i grensesnittet
(strømtilkoblingsboks) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at denne enheten kun
kobles til et strømsystem som oppfyller kravet
over. Om nødvendig skal operatøren spørre
strømleverandøren om systemimpedansen i
grensesnittet.
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
F
ARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
A
DVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis
den ikke avverges.
F
ORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DIAMANTBORMASKIN
D21583
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
23.02.2016
A
DVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
A
DVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
85
Norsk
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (PRCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
86
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a)
Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ekstra sikkerhetsregler for
diamantbor
• Bruk hørselsvern. Det å være utsatt for støy
kan forårsake hørselstap.
Norsk
• Hold det elektriske verktøyet i de isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr
som kommer i kontakt med en strømførende
ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
• Bruk hjelpehåndtakene som leveres
med verktøyet. Kontrolltap kan forårsake
personskade.
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Boreoperasjoner gjør at fliser flyr gjennom
luften. Flyvende partikler kan forårsake
permanent øyeskade.
• Bits, redskaper og boreområdet blir varme
under bruk. Bruk hansker når du berører dem.
• Ved bruk av diamantbor må disse være under
kontinuerlig tilsyn.
• Ikke kutt elektriske ledninger, gass- eller vannrør.
Bruk påvisningsmetoder før boring.
• Pass på at skjæretilbehøret monteres på riktig
måte.
• Kontroller alle skruer, og stram dem godt før du
begynner å bruke maskinen.
• Når du borer nedover, må du forvisse deg om
at kjernen kan falle ned uten å skade noen som
står nedenfor.
• Boring kan kun utføres nedover, horisontalt og
oppover. Når du borer oppover kan du IKKE
bruke vannkjøling.
• Når du borer håndholdt, må du alltid bruke
sidehåndtaket og holde maskinen i fast grep
med begge hender.
• Pass på at du står på en stabil flate, og at
kroppen er i balanse til enhver tid, så du lettere
kan kontrollere reaksjonsmomentet.
• Inspiser maskinen før hver gangs bruk. Ikke
bruk maskinen hvis strømkabelen, støpselet på
strømkabelen, startbryteren eller noen del av
maskinhuset er defekt. Reparasjon av maskinen
må utføres av en autorisert reparatør.
• Bruk ikke maskinen i våte eller fuktige
omgivelser.
• Maskinen må slås av omgående hvis det
oppstår en vannlekkasje.
• Etter at du har avbrutt skjæringen, må du ikke
slå maskinen på igjen før kjerneboret kan rotere
fritt.
• Slå alltid av maskinen med utløserbryteren i
av-stilling, så maskinen ikke utilsiktet kan starte
av seg selv. Det er spesielt viktig å passe på
dette etter et strømbrudd, eller etter at støpselet
er blitt trukket ut av stikkontakten.
• Det anbefales å montere maskinen på et stativ
for å øke brukskomforten og redusere risikoen
for helseskader.
• I tilfelle blokkert kjernebit, koble maskinen
fra strømforsyningen, og fjern årsaken til
blokkeringen før du slår på maskinen igjen.
TØRRBORING
• Tørrboring egner seg for murverk (mursten,
slaggbetongplater).
• Bruk alltid et passende støvavsug.
• Det må alltid brukes kjernebor som er konstruert
for tørrboring.
• Ikke bruk maskinen håndholdt med kjernebor
som er større enn 100 mm.
• Du må alltid montere bormaskinen på et stativ
når du borer hull større enn 100 mm.
• Bruk støvmaske når du borer tørt.
VÅTBORING
• Våtboring passer for stein og betong.
• Bruk alltid en vannkjøler og et
oppsamlingssystem for vann.
• Det må alltid brukes kjernebor som er konstruert
for våtboring.
• Det maksimale vanntrykket er 3 bar. Bruk en
trykkreduksjonsventil i tilfelle vanntrykket blir
høyere.
• Bruk bare rent ledningsvann for kjøleformål.
• Hindre at vann kommer inn i motoren eller andre
elektriske komponenter. Pass på at PRCD-en
ikke kommer i kontakt med vann.
Sikker bruk for stasjonære stativer
•
•
•
•
•
En maskin som er feil montert kan
forårsake en farlig situasjon. Fest maskinen
forsiktig i borestativet og kontroller at
borestativholderen er sikret.
Å feste borestativet med en vakuumenhet
kan føre til farlige situasjoner.
Kontroller overflaten der borestativet skal
festes. En ujevn overflate kan vesentlig
redusere effekten av vakuumsystemet. Belagt
eller laminert overflate kan dras av under
arbeid.
Minimum vakuumnivå skal ikke være mindre
enn 600mbar. Kontroller denne verdien
regelmessig på trykkmåleren.
Ikke bruk kjernebits med en diameter større
enn 202 mm for dette formål.
87
Norsk
Ekstra anvisninger for bruk i
stasjonær posisjon
SIKKERHETSFORSKRIFTER
• Farlig situasjon grunnet skadde deler.
Kontroller alltid kjernebits før bruk. Bruk aldri
deformerte eller skadde kjernebits.
• Bruk av ikke anbefalte skjæreredskaper kan
forårsake personskade dersom du mister
kontroll. Bruk kun kjernebits som er designet
for dette verktøyet, og vurder minimum
og maksimum diameter og lengde på
kjernebitene.
• Uriktig klemming og posisjonering av
kjernebiten kan føre til en farlig situasjon på
grunn av at deler av drill kjernebiten brekkes
og flyr løs. Påse at kjernebiten er riktig
montert og justert. Stram kjernebiten med
nok tiltrekkingsmoment.
• Bruk passende personlig verneutstyr som:
• Hørselvern for å redusere risikoen for
hørselskade
• Hansker når du tar i kjernebits eller grovt
materiale, for å redusere skader forårsaket av
skarpe kanter.
• Vernebriller for å hindre skader forårsaket av
flyvende partikler.
• Sklisikkert fottøy, for å hindre personskader
forårsaket av glatte overflater
• Farlig situasjon grunnet produksjon av støv
når du borer uten vanntilførsel. Bruk en
støvavsugenhet om det finnes, eller i det
minste en støvmaske.
A
DVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Annen risiko
Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges
og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå
visse typer risiko. Disse er:
Markeringer på verktøyet
De følgende bildene er vist på verktøyet:
Advarsel om sikker bruk.
Les brukerhåndboken før bruk.
Bruk hørselsvern.
Bruk øyebeskyttelse.
Ingen vannforsyning
Vannforsyning
Gearvalg
Applikasjone i murverk
Applikasjoner i betong
år du bruker maskinen i applikasjoner
N
som overskrider den maks. tillatte
diameteren for håndholdt bruk, må
maskinen være montert på et stativ.
Maskinen må aldri brukes håndholdt
i disse applikasjonene, da dette vil føre til
at du mister kontrollen og kan få alvorlige
helseskader.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (x) som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
– Svekking av hørsel.
Pakkens innhold
– Risiko for personlig skade på grunn av flyvende
partikler.
Pakken inneholder:
– Risiko for brannsår på grunn av tilbehør som blir
varme i løpet av drift.
1 Sidehåndtak
– Risiko for personlig skade på grunn av forlenget
bruk.
1 Diamantboremaskin
1 Fastnøkkel, 32 mm
1 Fastnøkkel, 41 mm
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer:
1 Adapter for støvavsug
– Intet støvavsug tilkoblet ved bruk uten
vanntilførsel
1 Adapter for vanntilførsel
– Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene
avtrekksfiltere
88
Norsk
1 Koffert
1 brukerhåndbok
• Sjekk at det ikke har oppstått skade på
verktøyet, delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (Fig. 1, 2)
A
DVARSEL: Modifiser aldri det
elektriske verktøyet eller deler av det.
Det kan føre til materielle skader eller
personskader.
(FIG. 1)
a.Bryter for variabel hastighet
b.Låseknapp
c.Overbelastningsindikator LED
d.Spindel
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Sikkerhetskobling
Alle boremaskiner er utstyrt med en
sikkerhetskobling som reduserer den maksimale
dreiemoment-reaksjonen som overføres til brukeren
hvis en borbits blir sittende fast. Denne egenskapen
hindrer også gearing og at den elektriske motoren
stanser. Sikkerhetskoblingen er fabrikksinnstilt og
kan ikke justeres.
Elektronisk overlastvern
e.Sidehåndtak
f.Tre-gir velger
g.Kombinert vanntilførsel og støvavsug innretning
h.Hovedhåndtak
i.Bærbar jordfeilbryter
VALGFRITT TILBEHØR (FIG. 2)
Det elektroniske overlastvernet byr på ekstra
sikkerhet: Hvis strømmen nærmer seg en bestemt
grense, tennes varsellampen (c) for å signalisere
at maskinen går over i overlastmodus hvis den
fortsetter å brukes med samme trykk.
Hvis operatøren reduserer trykket på maskinen,
kobler elektronikken tilbake til normal modus.
j.D27902 Støvavsuger
k.D215831 Drillstativ
l.D215824 Vannpumpe
Hvis maskinen kontinuerlig utsettes for for høyt trykk,
slår den seg av. Dermed unngår man overoppheting
av motorviklingene. Maskinen kan brukes igjen etter
at trykket er redusert.
m.D215832 Vannoppsamlingsring
(til bruk med D215831)
Termisk beskyttelse
n.D215833 Reservepakning for
vannoppsamlingsring (3 stk.)
(til bruk med D215832)
BRUKSOMRÅDE
D21583 diamantborermaskinen er designet for
tørrboring i murverk slik som murstein, lekablokker
osv. med en tørr diamant kjernebit sammen med en
vakuumenhet.
Diamantboremaskinen kan også brukes til våtboring
i industriell murstein, herdet betong og armert
betong; med våt diamant kjernebits og vanntilførsel.
Maskinen kan brukes som håndholdt ved bruk på
opp til 100 mm for murverk og 72 mm for betong.
Når det bores hull større enn 100 mm diameter i
murverk eller 72 mm i betong må verktøyet brukes
på et borestativ.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse diamantdriller er profesjonelle elektroverktøy.
Etter at maskinen har vært utsatt for overlast
over en lengre tidsperiode, sørger den termiske
beskyttelsen for å slå av maskinen for å beskytte
motoren. Maskinen vil kunne brukes igjen når den
termiske beskyttelsen er avkjølt. Nedkjølingstiden
avhenger av overopphetingen av motoren og
omgivelsestemperaturen.
Vannforsyning
Den integrerte vannsvivelen fungerer direkte
via motorakselen og gir kontinuerlig kjøling av
kjerneboret i applikasjoner med våtboring.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er bare beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
strømforsyningen samsvarer med spenningen på
klassifiseringsskiltet.
Dette DeWALT-verktøyet er dobbelisolert
i samsvar med EN60745. Det er derfor
ikke påkrevd med jordledning.
89
Norsk
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse
at utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
Dersom støpsel eller strømkabel skal skiftes, skal
verktøyet repareres av et autorisert servicesenter
eller av en kvalifisert elektriker.
Å bruke skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Montering av sidehåndtaket (Fig. 3)
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
DI-bryter (seriekoplet
jordfeilbryter - PRCD) (Fig. 1)
1.Vri sidehåndtaket for å løsne det.
Verktøyet er utstyrt med bærbar jordfeilbryter (PRCD)
(i), som beskytter brukeren mot elektrisk støt ved å
bryte kretsen når en lekkasjestrøm på 10 mA eller
større detekteres.
A
DVARSEL: Maskinen må ikke
startes hvis ikke reststrømbryteren
er på plass. Ikke bruk maskinen hvis
reststrømbryteren ikke virker som den
skal. For at reststrømbryteren skal virke,
må maskinen være koblet til en jordet
stikkontakt.
Sidehåndtaket (e) kan monteres for å tilpasses både
høyrehendt og venstrehendt brukere.
A
DVARSEL: Bruk alltid verktøyet med
sidehåndtaket riktig montert.
2.For høyrehendte brukere, skyv
sidehåndtaksklemmen over kragen, håndtak til
venstre.
For venstrehendt brukere, skyv
sidehåndtaksklemmen over kragen, håndtak til
høyre.
3.Roter sidehåndtaket til ønsket posisjon og stram
håndtaket.
SETTE PÅ OG TA AV TILBEHØR (FIG. 4)
Dette verktøyet bruker gjengede kjernebits og
adaptere som settes direkte på spindelen (d).
Vi anbefaler at det brukes kun profesjonelt tilbehør.
FOR Å SLÅ PÅ RCD-EN
1.Velg egnet kjernebits for våt eller tørrboring.
I = PÅ (rød LCD lyser).
2.Følg kjernebit eller produsentens anbefalinger for
montering av tilbehøret. Det er mulig du trenger
en adapter for at sette biten på spindelen.
Slå på maskinen (se også seksjonen “Slå på og av”).
For å slå av, gjør ovenstående i motsatt rekkefølge.
FOR Å TESTE RCD-EN
O = Testknapp: bryteren må bryte kretsen (maskin
slås av).
ADVARSEL:
• H
vis maskinen er i testmodus, og
bryteren ikke bryter kretsen, anbefaler
vi at enheten inspiseres av en
autorisert DeWALT-reparatør.
• Det er ikke tillatt å foreta noen
modifikasjoner av maskinen, og særlig
er det ikke tillatt å åpne PRCD-en eller
å reparere eller skifte ut kabelen.
• PRCD-en må aldri brukes som
hovedbryter. PRCD-en må alltid
svitsjes mens maskinen går ubelastet.
MONTERING OG JUSTERING
90
A
DVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
3.Hold spindelen ved bruk av fastnøkkelen (o) og
stram kjernebiten (p) ved å rotere med klokken
ved bruk av fastnøkkelen (q).
A
DVARSEL: Påse at hele innretningen
et stramt før bruk.
Tre-gir velger (Fig. 1)
Verktøyet er utstyrt med en 3-gir velger (f) for å
regulere hastighet/moment forholdet.
1.Slipp bryteren og velg ønsket posisjon etter at
motoren har stoppet helt.
2.Rett alltid inn velgeren med merkene på
girhuset.
3.Se på de tekniske dataene for å velge riktig gir i
henhold til kjernebits diameter og materialet det
skal bores i.
4.Ikke skift gir ved full hastighet eller under bruk.
Tilkopling til vanntilførsel (Fig. 5)
Disse verktøy har en standard 1/2” bajonettkopling
for tilkopling av vann (g).
Norsk
1.Skru adapteren (r) på koplingen (g) og stram
godt.
2.Steng av vannkranen (s).
3.Koble til et egnet vanntilførselssystem til
adapteren.
A
DVARSEL: Påse at vanntrykket er
mindre enn maks. trykket som er angitt i
de tekniske dataene.
• For å redusere effekten av vibrasjoner,
pass på at omgivelsene ikke er for
kalde, at verktøy og tilbehør er godt
vedlikeholdt og at arbeidsstykkets
størrelse er passende for dette
verktøyet.
Korrekt plassering av hendene
(Fig. 1, 7)
Regulering av vanntilførselen (Fig. 5)
Vannkranen (s) på vannslangen kan justeres for
å regulere strømmen av nedkjølende vann mot
drillbiten.
A
DVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist.
A
DVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
1.For å redusere strømmen skru kranen med
klokken.
2.For å øke strømmen, skru kranen mot klokken.
Koble til støvavsuger (Fig. 6)
Disse verktøy har en standard 1/2” bajonettkopling
for tilkopling av støvavsug (g).
1.Skru adapteren (t) på innretningen (g) og stram
godt.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd
på sidehåndtaket (e), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (h).
Skru på og av (Fig. 1)
2.Kople til et egnet støvavsugsystem til adapteren.
Start maskinen ved å trykke på bryteren for variabelt
turtall (a). Maskinens turtall avhenger av hvor hardt
man trykker på bryteren.
Før bruk
For kontinuerlig drift, trykk og hold nede bryteren (a).
Trykk på låseknappen (b) og slipp bryteren.
1.Monter passende tilbehør.
Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
2.Sette et merke der hullet skal bores.
Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med et rask trykk på strømbryteren, som deretter
slippes. Skru alltid av maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten.
BRUK
A
DVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Bruksanvisninger
ADVARSEL:
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg
og ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
Generelle tips om boring med
diamantkjernebor
A
DVARSEL: Følg kjerneboret eller
produsentes anbefalinger for bruk av
tilbehøret.
A
DVARSEL: Når du bruker maskinen
i håndholdte applikasjoner, anbefaler vi
å sette et senterbor inn i kjerneboret for
å kunne bestemme omkretsen av det
hullet som skal bores, mer nøyaktig.
Når du bruker maskinen i stasjonære
applikasjoner, f.eks. på et stativ, er det
ikke nødvendig å bruke et senterbor.
1.Sett senterboret i kjerneboret. Senterboret
monteres i en adapter som er montert mellom
spindelen til maskinen og kjerneboret.
2.Sett senterboret på plass, og slå på maskinen.
3.Bor ved lavt turtall inntil kjernen bryter
ca. 5-10 mm gjennom overflaten.
91
Norsk
4.Fjern maskinen og trekk ut støpselet.
5.Fjern senterboret fra holderen dets.
6.Plugg maskinen inn i stikkontakten og sett
kjerneboret inn i arbeidsstykket.
7.Fortsett å bore, øk til fullt turtall og bor til ønsket
dybde.
A
DVARSEL: Ikke bland eller rør om i
brennbare væsker som er merket som
sådanne.
Tørrboring
1.Koble maskinen til et passende støvavsug.
Maskinen må bringes til inspeksjon hos en autorisert
reparatør med jevne mellomrom. Dette omfatter
kontroll av kullbørstene, påfylling av olje i gearkassen
og skifte av gearkassepakningsring.
Problemløsing
Hvis det ser ut til at verktøyet ikke fungerer som det
skal, følger du instruksjonene nedenfor.
Løser ikke dette problemet, må du kontakte et
autorisert serviceverksted.
Kjerneboret skjærer ikke.
Materialet er for hardt for kjerneboret.
2.Gå frem som beskrevet ovenfor.
• Velg et mer passende kjernebor
(med mykere segmenter).
Våtboring
• Bruk våtboring når det passer.
1.Koble maskinen til et passende
vannforsyningssystem.
Segmentene ser glasert og polert ut
2.Juster vannstrømmen etter behov.
• Bor i slipende materiale for å få
diamantsegmentene frem igjen.
3.Gå frem som beskrevet ovenfor.
Utskilt vann for klart og for tyntflytende
A
DVARSEL: IKKE bruk våtboring
(vannkjøling) når du borer oppover.
Vannet strømmer ned der det skjæres, og hindrer
diamantsegmentene i å skjerpe seg selv.
A
DVARSEL: Hvis det kommer vann
ut av dreneringshullet ved gearhalsen,
må du avbryte arbeidet omgående og
sørge for at maskinen blir reparert av en
autorisert reparatør.
• Reduser vannmengden.
Støv samles i kjerneboret
Støv som samles opp, reduserer borehastigheten.
• Bruk et passende støvavsug.
Borestativ
• Koble fra boret med jevne mellomrom for å få ut
kapp.
D21582K
Turtallet er feil
1.Boring med stativet er kun tillatt nedover eller
horisontalt.
• Se tekniske data for å finne korrekte
turtallsverdier.
2.Stativet må være festet, enten med bolter eller
vakuumenhet.
Segmenter og kjerne er brent
MERK: Når det brukes bolter til det stasjonære
stativet, bruk enten kat. nr.: D212825 for betong
eller D215826 for murverk.
Segmentene slites for fort
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DeWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt
og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og
jevnlig verktøysvedlikehold.
92
A
DVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse at
utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
• Øk vannmengden.
• Velg et mer passende kjernebor
(med hardere segmenter).
• Reduser trykket på kjerneboret.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Norsk
Støvavsug (tørr bruk)
A
DVARSEL: Når det brukes i tørr drift
koble til støvavsug som er designet
i henhold til de relevante reglene for
støvavsug.
Rengjøring
A
DVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
A
DVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
A
DVARSEL: Bruk IKKE stativet med en
vakuumpumpe på en vegg eller et tak.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og
batterier merket med dette symbolet skal
ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan
gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet
for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter
og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer
informasjon får du på www.2helpU.com.
Ekstrautstyr
A
DVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DeWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DeWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
STØVAVSUGSYSTEM (FIG. 7)
D27902 støvavsuger (j) sikrer riktig og trygg utslipp
av støv i alle bruksområder.
VANNPUMPE (FIG. 8)
D215824 vannpumpen (I) fjerner avfall fra
arbeidsområdet og kjøler ned kjernebiten i våt bruk,
og sikrer vanntilførsel der hovedvanntilførsel ikke er
tilgjengelig.
BORESTATIV (FIG. 1, 8)
D215831 borestativ (k) muliggjør bruk av
diamantdrillen i stasjonær bruksområder for økt
nøyaktighet, komfort og stabilitet.
D215832 vannoppsamlingsringen (m) trenges for å
kople til innretningen for våtboring.
93
Português
BERBEQUIM COM BROCA DE DIAMANTE
D21583
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DeWALT. Anos de
experiência, desenvolvimento contínuo de produtos
e espírito inovador tornam a DeWALT num dos
parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
D21583
Voltagem
V230
Tipo
1
Potência absorvida
W
1.910
Consumo de potência
W
1.300
Velocidade em vazio
1a velocidade
min-10–1.000
2a velocidade
min-10–2.500
3a velocidade
min-10–4.600
Velocidade com carga
1a velocidade
min-10–570
a
2 velocidade
min-10–1.300
3a velocidade
min-10–2.800
Rosca do veio
1/2" (Fêmea)
1 1/4" (Macho)
Grampo da pega lateral
mm 60 (Euronorm)
Classe de protecção
II
Pressão máxima da água
bar
3
Peso
kg6,4
CAPACIDADES DE PERFURAÇÃO
Gama de perfuração em alvenaria
1a velocidade
Portátil
mm–
Fixo
mm122–202
comprimento máximo:mm 350
2a velocidade
Portátil
mm62–100
Fixo
mm62–122
comprimento máximo:mm 350
3a velocidade
Portátil
mm12–62
Fixo
mm12–62
comprimento máximo: mm 350
94
Gama de perfuração em betão
1a velocidade
Portátil
mm-–
Fixo
mm82–152
comprimento máximo: mm 400
2a velocidade
Portátil
mm42–72
Fixo
mm42–72
comprimento máximo: mm 400
3a velocidade
Portátil
mm12–40
Fixo
mm12–40
comprimento máximo: mm 400
D21583
Portátil
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo
com a EN60745-2-1:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)dB(A)
86,5
LWA (nível de potência acústica)dB(A)
97,5
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A) 2,9
Valor de emissão de vibrações ah =
Instabilidade K =
m/s²5,5
m/s² 2,0
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Português
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Fusíveis:
Europa
ATENÇÃO: Identificar medidas de
segurança adicionais para proteger
o operador dos efeitos da vibração,
tais como: cuidar da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes,
organização dos padrões de trabalho.
Ferramentas
de 230 V 10 amperes,
alimentação de rede
NOTA: Este dispositivo foi concebido para ligação
a um sistema de fornecimento de energia com uma
impedância máxima de sistema permissível Zmax
de 0,25 Ω no ponto de ligação (caixa de serviço de
alimentação) do fornecimento do utilizador.
O utilizador deve garantir que este dispositivo é
ligado apenas a um sistema de alimentação que
preencha o requisito indicado acima. Se necessário,
o utilizador pode solicitar à empresa pública de
fornecimento de energia eléctrica a impedância do
sistema no ponto de ligação.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
BERBEQUIM COM BROCA DE DIAMANTE
D21583
A DeWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016)
e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
23.02.2016
A
TENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
95
Português
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
96
c)
d)
e)
f)
g)
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
Português
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança adicionais para
berbequins com broca de diamante
• Usar protectores auriculares. A exposição ao
ruído pode provocar surdez.
• Segure as ferramentas eléctricas pelas
superfícies isoladas específicas para o
efeito ao efectuar uma operação em que
o acessório de corte possa entrar em
contacto com cablagem escondida ou o
próprio cabo. O acessório de corte que entre
em contacto com um fio com tensão eléctrica
poderá fazer com que as peças de metal
expostas da ferramenta conduzam electricidade
e electrocutem o utilizador.
• Utilize as pegas auxiliares fornecidas com a
ferramenta. A perda de controlo pode causar
lesões pessoais.
• Use óculos de segurança ou outra
protecção ocular. As operações de perfuração
podem causar a projecção de aparas. As
partículas projectadas podem causar danos
oculares permanentes.
• As brocas, ferramentas e área de perfuração
ficam quentes durante a operação. Use luvas
quando tocar nestes instrumentos.
•Utilize o berbequim com broca de diamante
sob constante vigilância.
•Certifique-se de que não corta cabos
de alimentação eléctrica, canos de gás ou
de água. Utilize sistemas de detecção antes
de proceder à perfuração.
•Certifique-se de que o acessório de corte está
correctamente colocado.
•Verifique todos os parafusos e aperte-os
devidamente antes de utilizar a máquina.
•Ao perfurar para baixo, certifique-se de que
a coroa pode cair em segurança, sem ferir
alguém que esteja por baixo.
• A perfuração só é permitida para baixo, na
horizontal e vertical (para cima). Se efectuar
uma perfuração vertical (para cima), NÃO É
PERMITIDO arrefecer a água.
•Ao utilizar a máquina como modelo portátil para
perfurações, utilize sempre a pega lateral
e segure firmemente a máquina com ambas as
mãos.
•Certifique-se de que se coloca sobre uma
superfície estável e mantém sempre o equilíbrio
para um melhor controlo do contragolpe.
•Verifique a máquina antes de cada utilização.
Não utilize a máquina caso a ficha, o cabo
de alimentação ou o interruptor de gatilho ou
qualquer outra parte da mesma possua algum
defeito. A máquina deve ser reparada por um
técnico autorizado.
•Não utilize a máquina em locais onde haja
humidade ou água.
•Desligue imediatamente a máquina em caso
de fuga de água.
•Depois de interromper o corte, não ligue até
que a broca de coroa possa rodar livremente.
•Desligue sempre o interruptor de gatilho para
evitar que a máquina se ligue acidentalmente.
Tenha em atenção este procedimento,
especialmente depois de um corte de corrente
ou caso a ficha seja desligada na tomada.
97
Português
•Recomenda-se a instalação da ferramenta num
suporte para aumentar o conforto do utilizador
e reduzir o risco de lesões.
•
• Se a broca de coroa ficar encravada, desligue
a máquina da fonte de alimentação, retire o
objecto responsável pela obstrução e depois
volte a ligar a máquina.
PERFURAÇÃO A SECO
•A perfuração a seco é adequada para alvenaria
(cerâmica, tijolos).
•Utilize um extractor de poeiras adequado.
•Utilize sempre brocas de coroa concebidas
para a perfuração a seco.
•Não utilize a máquina como modelo portátil
com brocas de coroa de tamanho superior
a 100 mm.
•Monte o berbequim num suporte sempre que
pretender realizar perfurações com mais
de 100 mm.
•Utilize sempre uma máscara de protecção
contra pó ao realizar perfurações a seco.
PERFURAÇÃO A HÚMIDO
•A perfuração a húmido é adequada para pedra
e betão.
•Utilize sempre um dispositivo de refrigeração
a água e um sistema de recolha de água.
•Utilize sempre brocas de coroa concebidas
•A pressão máxima da água é de 3 bar. Utilize
uma válvula de segurança em caso de uma
maior pressão da água.
•Utilize unicamente água limpa da torneira para
efeitos de refrigeração.
•Evite que a água penetre no motor ou nos
componentes eléctricos. Certifique-se de que
o PRCD não entra em contacto com água.
Funcionamento seguro para
suportes fixos
•
•
•
98
Uma máquina que seja montada
incorrectamente pode causar uma situação
de perigo. Fixe a máquina com cuidado na
base de perfuração e certifique-se de que
o suporte da base de perfuração está bem
presa.
A fixação da base de perfuração com um
dispositivo de vácuo pode dar a origem a
situações de perigo.
Verifique a superfície onde pretende fixar a
base de perfuração. Superfícies irregulares
(ásperas) podem reduzir consideravelmente
a eficácia do sistema de sucção. Uma
•
superfície revestida ou laminada pode ser
removida durante o trabalho.
O nível mínimo de vácuo não deve ser inferior
a 600 mbar. Deve controlar periodicamente
este valor no manómetro.
Não utilize brocas de coroa para perfuração
cujo diâmetro seja superior a 202 mm nesta
aplicação.
Instruções adicionais para utilização
na posição fixa
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
• Situação de perigo devido a peças partidas.
Verifique sempre as brocas de coroa antes
de as utilizar. Nunca utilize brocas de coroa
para perfuração deformadas ou danificadas.
• O uso de ferramentas de corte não
recomendadas pode causar lesões devido a
perda de controlo. Utilize apenas as brocas
de coroa concebidas para esta ferramenta
e tenha em conta o diâmetro mínimo e
máximo, bem como o comprimento destas
brocas de coroa.
• A fixação e posicionamento incorrectos
da broca de coroa podem dar origem a
situações de perigo causadas por partes
partidas e salientes da broca de coroa para
perfuração. Certifique-se de que a broca
de coroa para perfuração está montada e
ajustada correctamente. Aperte a broca de
coroa com binário de fixação adequado.
• Use sempre equipamento de protecção
pessoal (PPE) adequado, tal como:
• Protecção auricular para reduzir o risco de
perda de audição induzida
• Luvas, quando manusear brocas de coroas
ou material áspero, para reduzir o risco de
lesões causadas por arestas afiadas
• Óculos de segurança, para evitar o risco de
lesões causadas por partículas projectadas
• Calçado antiderrapante, para evitar lesões
causadas por superfícies derrapantes
• Situação de perigo causada por produção
de poeira ao perfurar sem fornecimento de
água. Utilize um dispositivo de extracção de
serradura ou pelo menos uma máscara antipoeira.
A
TENÇÃO: recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma corrente residual de 30mA ou
menos.
Português
Riscos residuais
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados. Estes incluem:
Exemplo:
O Código de data (x) o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
2016 XX XX
– Deficiência auditiva.
– Risco de lesões pessoais devido a partículas
projectadas.
– Risco de queimaduras devido ao aquecimento
dos acessórios durante a operação.
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
– Risco de lesões pessoais devido a uso
prolongado.
1 Máquina de perfuração com diamante
Os seguintes factores aumentam o risco de
problemas de respiração:
1 Chave de bocas, 32 mm
– Nenhum extractor de serradura ligado ao
efectuar a operação de secagem
1 Punho lateral
1 Chave de bocas, 41 mm
1 Adaptador para extracção de serradura
– Extracção de poeira insuficiente causada por
filtros de exaustão sujos
1 Adaptador para fornecimento de água
Marcações na ferramenta
1 Manual de instruções
Os seguintes pictogramas são mostrados na
ferramenta.
1 Caixa de ferramentas
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
Aviso de utilização segura.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
er o manual de instruções antes de
L
utilizar.
Descrição (Fig. 1, 2)
Usar protectores auriculares.
Usar protectores oculares.
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Podem ocorrer
danos ou ferimentos.
(FIG. 1)
a.Interruptor de velocidade variável
Sem fornecimento de água.
b.Botão de bloqueio
c.LED indicador de aviso de sobrecarga
Fornecimento de água
d.Veio
e.Punho lateral
Selecção de velocidades
f.Selector de três mudanças
Aplicações em alvenaria
g.Fonte de água combinada e dispositivo de
extracção de serradura
h.Pega principal
Aplicações em betão
o utilizar a máquina em aplicações que
A
excedam o diâmetro máximo permitido
para a utilização como modelo portátil,
certifique-se de que a máquina é
montada num suporte. Nunca utilize a
máquina como modelo portátil nestas
aplicações, uma vez que resultará em
perda de controlo e lesões graves.
i.Dispositivo de corrente residual portátil
ACESSÓRIOS OPCIONAIS (FIG. 2)
j.D27902 Extractor de serradura
k.D215831 Base de perfuração
l.D215824 Bomba de água
m.D215832 Anel de recolha de água
(para utilização com D215831)
99
Português
n.D215833 Vedante sobresselente para
anel de recolha de água (3
peça) (para utilização com D215832)
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O seu berbequim para perfuração com coroa de
diamante D21583 foi concebido para perfuração
a seco em materiais de alvenaria como tijolos,
tijolos de cinzas, etc., com uma broca de coroa de
diamante a seco, em conjunto com um dispositivo
de vácuo.
O seu berbequim para perfuração com coroa de
diamante para perfuração com injecção de água em
tijolos fabricados, betão de pedra com brocas de
coroa de diamante húmido e fonte de água.
A máquina pode ser utilizada manualmente em
aplicações até 100 mm para alvenaria ou 72 mm
para betão. Quando fizer furos com um diâmetro
superior a 100 mm em alvenaria ou com 72 mm em
betão, a máquina deve ser utilizada numa base para
perfuração.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes berbequins de diamante são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Embraiagem limitadora de torque
Todos os berbequins de punho fechado estão
dotados de uma embraiagem limitadora de torque
que reduz a reacção máxima do torque transmitida
ao operador no caso de bloqueio da broca. Esta
característica também impede que as engrenagens
e o motor eléctrico parem repentinamente.
A embraiagem limitadora de torque possui uma
regulação de fábrica e não pode ser ajustada.
Protecção electrónica contra
sobrecarga
A protecção electrónica contra sobrecarga oferece
segurança adicional: se a corrente atingir um
determinado limite, o LED indicador de advertência
(c) acende-se para indicar que a máquina entra em
100
modo de sobrecarga se for continuamente utilizada
no mesmo nível de pressão. Uma pressão reduzida
pelo operador dá origem a que a protecção
electrónica restaure a máquina novamente para
o modo normal.
Se for aplicada uma pressão de sobrecarga
contínua, a máquina é desligada. Deste modo, evitase o sobreaquecimento dos enrolamentos do motor.
A máquina estará novamente operacional depois da
carga ter sido aliviada.
Protecção térmica
Depois da máquina ter estado a trabalhar em
sobrecarga durante um longo período de tempo, a
protecção térmica desliga a máquina para proteger
o motor. A máquina voltará a estar operacional
depois da protecção térmica ter arrefecido. O tempo
de arrefecimento depende do sobreaquecimento do
motor e da temperatura ambiente.
Fornecimento de água
A manivela de água integrada funciona directamente
através do eixo do motor para facultar uma
refrigeração contínua da broca de coroa em
aplicações de perfuração a húmido.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
fonte de alimentação corresponde à voltagem na
placa sinalética.
A ferramenta DeWALT em isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN60745; como tal, não é necessário um
fio terra.
Caso seja necessário substituir a ficha ou o cabo, a
ferramenta só deve ser reparada por um técnico de
assistência autorizado ou por electricista qualificado.
Utilização de um cabo de extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
Português
Interruptor DI (PRCD de protecção
em linha) (Fig. 1)
A máquina está equipada com um dispositivo de
corrente residual portátil (PRCD) (i), que protege o
utilizador contra choques eléctricos, ao interromper
o circuito quando é detectada uma corrente de fuga
de 10 mA ou superior.
1.Rode o punho lateral para libertá-lo.
ATENÇÃO: nunca utilize a máquina
sem o RCD colocado. Não utilize a
ferramenta se o RCD não funcionar
correctamente. Para o RCD funcionar,
a máquina deve estar ligada a uma
tomada de parede com ligação terra.
LIGAR O RCD
I = Ligado (o LED vermelho acende-se).
Ligue a máquina (consulte também a secção Ligar
e desligar).
Para desligá-la, efectue o procedimento inverso.
TESTAR O RCD
O = Botão de teste: o interruptor deve abrir o
circuito (a máquina desliga-se).
ATENÇÃO:
• S
e no modo de teste, o interruptor
não interromper o circuito,
recomendamos que a unidade
seja inspeccionada por um técnico
autorizado DeWALT.
• Não é permitido fazer quaisquer
alterações à máquina e, em especial,
não é permitido abrir o PRCD nem
reparar ou substituir o cabo.
• Nunca utilize o PRCD como um
interruptor principal. Ligue sempre o
PRCD numa condição sem carga.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de lesão, desligue a unidade e
desligue a máquina da tomada
antes de instalar e remover
acessórios, antes de ajustar ou
alterar as configurações ou durante
os procedimentos de reparação.
Certifique-se de que o interruptor do
gatilho esteja na posição de desligado
(OFF). Um arranque acidental pode
causar lesões.
Montar o punho lateral (Fig. 3)
O punho lateral (e) pode ser montado para se
adequar tanto a utilizadores destros como canhotos.
ATENÇÃO: utilize sempre a ferramenta
com o punho lateral devidamente
montado.
2.Para utilizadores destros, deslize a fixação do
punho lateral sobre a cinta, com o punho no
lado esquerdo.
Para utilizadores canhotos, deslize a fixação do
punho lateral sobre a cinta, com o punho no
lado direito.
3.Rode o punho lateral para a posição pretendida
e aperte o punho.
MONTAR E REMOVER UM ACESSÓRIO (FIG. 4)
Esta ferramenta utiliza brocas de coroa ranhuradas
e adaptadores que se encaixam directamente no
veio (d).
Recomendamos apenas a utilização de acessórios
profissionais.
1.Escolha a broca de coroa adequada para
perfuração com injecção de água ou a seco.
2.Quando montar o acessório, siga as
recomendações indicadas para a broca de
coroa ou do fabricante. Pode ser necessário
um adaptador para montar a broca no veio.
3.Segure o veio utilizando a chave de bocas (o) e
aperte a broca de coroa (p) rodando-a para a
direita utilizando a chave de bocas (q).
ATENÇÃO: certifique-se de que todo o
conjunto está apertado antes de iniciar
a operação.
Selector de três mudanças (Fig. 1)
A ferramenta está equipada com um selector
de três mudanças (f) para alternar a relação de
velocidade/binário.
1.Liberte o gatilho e seleccione a posição
pretendida quando o motor parar por completo.
2.Alinhe sempre o selector com as marcas na
estrutura de mudanças.
3.Consulte os dados técnicos para seleccionar a
mudança adequada de acordo com o diâmetro
da broca de coroa e o material a perfurar.
4.Não mude de mudança à velocidade máxima
ou durante a utilização.
Ligação a uma fonte de água (Fig. 5)
Estas ferramentas têm um encaixe de baioneta
padrão de 1/2” para o sistema de fonte de água (g).
1.Aperte o adaptador (r) no encaixe (g) e aperte-o
com firmeza.
101
Português
2.Feche a mangueira de água (s).
3.Ligue um sistema de fonte de água adequado
ao adaptador.
ATENÇÃO: certifique-se de que a
pressão do fornecimento de água é
inferior à pressão máxima, tal como
indicado nos dados técnicos.
Regulação do fluxo de água (Fig. 5)
A torneira de água (s) na mangueira de água pode
ser ajustada para regular o fluxo de água fresca na
direcção da broca de perfuração.
1.Para reduzir o fluxo, rode a torneira para a
direita.
2.Para aumentar o fluxo, rode a torneira para a
esquerda.
• Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
sobre a ferramenta não aumentará
a velocidade de perfuração mas
diminuirá o desempenho da
ferramenta e poderá encurtar a sua
vida útil.
• Para reduzir os efeitos de vibração,
certifique-se de que a temperatura
ambiente não é demasiado fria,
que a máquina e os acessórios
possuem manutenção adequada e
que o tamanho da peça de trabalho é
adequado para esta máquina.
Posição correcta das mãos (Fig. 1, 7)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
Ligação de um extractor de
serradura (Fig. 6)
Estas ferramentas têm um encaixe de baioneta
padrão de 1/2" para o sistema de extracção de
serradura (g).
1.Aperte o adaptador (t) no encaixe (g) e aperte-o
com firmeza.
2.Ligue um sistema de extracção de serradura
adequado ao adaptador.
Antes de qualquer utilização
A posição correcta das mãos consiste em segurar o
punho lateral (e) com uma mão e o punho principal
(h) com a outra.
1.Instale o acessório adequado.
Ligar e desligar (Fig. 1)
2.Assinale o ponto onde pretende fazer o furo.
Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (a). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade variável
determina a velocidade de ferramenta.
FUNCIONAMENTO
A
TENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização
de tubagens e de fios eléctricos
dentro da parede.
102
Para funcionamento contínuo, pressione
continuamente o interruptor (a). Pressione o botão
de bloqueio (b) e libere o interruptor.
Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
Para parar a ferramenta quando esta se encontrar
em operação contínua, prima brevemente o
interruptor "on/off" e volte a soltá-lo. Desligue
sempre a ferramenta quando acabar de trabalhar e
antes de desligar da rede.
Sugestões gerais para a perfuração
com brocas de coroa de diamante
A
TENÇÃO: siga as recomendações
do fabricante da broca de coroa para
utilização do acessório.
ATENÇÃO: para utilizar a máquina
em aplicações como modelo portátil,
recomendamos a montagem de uma
Português
broca de centrar na broca de coroa
para localizar a periferia do orifício e
perfurar com maior precisão. Ao utilizar
a máquina em aplicações como modelo
fixo, por exemplo, num suporte, não é
necessária a utilização de uma broca de
centrar.
1.Coloque a broca de centrar na broca de coroa.
A broca de centrar é montada num adaptador
colocado entre o veio da máquina e a broca
de coroa.
2.Coloque a broca de centrar no ponto e ligue
a máquina.
3.Perfure a baixa velocidade até a coroa penetrar
cerca de 5 a 10 mm na superfície.
4.Desligue e retire a ficha da máquina.
5.Retire a broca de centrar do respectivo suporte.
6.Ligue a ficha da máquina e insira a broca
de coroa na peça de trabalho.
7.Continue a perfurar, aumentando a velocidade
até ao máximo e perfure até atingir
a profundidade pretendida.
ATENÇÃO: não misture nem agite
líquidos inflamáveis devidamente
identificados.
Perfuração a seco
1.Ligue a máquina a um sistema de extracção
de poeiras adequado.
2.Proceda como descrito acima.
Perfuração a húmido
1.Ligue a máquina a um sistema de fornecimento
de água adequado.
2.Ajuste o fluxo de água, conforme necessário.
3.Proceda como descrito acima.
ATENÇÃO: NÃO faça perfuração
com injecção de água
(arrefecimento a água) quando fizer
perfurações na vertical (para cima).
ATENÇÃO: se sair água através do
orifício de drenagem na gola de aperto,
pare de trabalhar imediatamente e leve
a máquina a um técnico autorizado para
que seja reparada.
Base de perfuração
D21582K
1.A perfuração com a base só é permitida para
baixo ou na horizontal.
2.A base deve estar fixa, quer seja através de
parafusos ou de um dispositivo de vácuo.
NOTA: Se utilizar parafusos para a base fixa,
utilize os modelos da Cat. N.º: D212825 para
betão D215826 para alvenaria.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DeWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesão, desligue a unidade e desligue
a máquina da tomada antes de
instalar e remover acessórios, antes
de ajustar ou alterar as configurações
ou durante os procedimentos de
reparação. Certifique-se de que o
interruptor do gatilho esteja na posição
de desligado (OFF). Um arranque
acidental pode causar lesões.
Leve regularmente a ferramenta a um técnico
autorizado para que seja verificada. Isto inclui
verificar as escovas de carbono, colocar óleo na
caixa de engrenagens e substituir o anel vedante da
caixa de engrenagens.
Resolução de problemas
Caso a ferramenta não funcione correctamente, siga
as instruções abaixo. Caso não consiga resolver o
problema, contacte o seu técnico.
A broca de coroa não corta
O material é demasiado rígido para a broca
de coroa
• Escolha uma broca de coroa mais adequada
(com segmentos mais moles).
• Utilize a perfuração a húmido quando
necessário.
Os segmentos possuem um aspecto vidrado
e polido
• Perfure em material abrasivo para voltar
a expor os segmentos de diamante.
A água evacuada é demasiado transparente
e demasiado fluida
O fluxo da água reduz a acção de corte e evita
a auto afiação dos segmentos de diamante.
• Reduza o fluxo de água.
Poeira acumulada na broca de coroa
A poeira acumulada reduz a velocidade de
perfuração.
103
Português
• Utilize o dispositivo de extracção de poeiras
apropriado.
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
• Retire regularmente a broca para eliminar os
detritos.
Acessórios opcionais
Velocidade de rotação inadequada
• Para conhecer as velocidades adequadas,
consulte os dados técnicos.
Os segmentos e coroa estão queimados
• Aumente o fluxo de água.
Os segmentos desgastam demasiado rápido
• Escolha uma broca de coroa mais adequada
(com segmentos mais rígidos).
• Reduza a pressão aplicada na broca de coroa
ATENÇÃO: uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DeWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DeWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
SISTEMA DE EXTRACÇÃO DE SERRADURA (FIG. 7)
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Extracção de poeiras (operação de
secagem)
ATENÇÃO: quando efectuar uma
operação de corte a seco, ligue um
dispositivo de extracção de serradura,
concebido em conformidade com as
respectivas regulamentações no que
respeita a emissão de poeiras.
Limpeza
104
ATENÇÃO: injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
O extractor de serradura D27902 (j) garante uma
descarga adequada e segura de serradura em
todas as aplicações de perfuração.
BOMBA DE ÁGUA (FIG. 8)
A remoção de resíduos da área de trabalho e o
arrefecimento da broca de coroa em aplicações
húmidas, a bomba de água D215824 (l) garante
o fornecimento de água onde não está disponível
fornecimento de água principal.
BASE DE PERFURAÇÃO (FIG. 1, 8)
A base de perfuração D215831 (k) permite utilizar
o berbequim do diamante em aplicações fixas para
uma maior precisão, conforto e estabilidade.
O anel de recolha de água D215832 (m) é
necessário para acomodar o conjunto para
aplicações de perfuração com injecção de água.
ATENÇÃO: NÃO utilize a base com
uma bomba de vácuo numa parede ou
tecto.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e
baterias indicados com este símbolo não
devem ser eliminados em conjunto com
resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais
que podem ser recuperados ou reciclados,
o que reduz a procura de matérias-primas.
Recicle o equipamento eléctrico de acordo com
as disposições locais. Estão disponíveis mais
informações em www.2helpU.com.
Suomi
TIMANTTIPORAKONE
D21583
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DeWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Tekniset tiedot
D21583
Jännite
V230
Tyyppi1
Ottoteho
W1.910
Virrankulutus
W1.300
Kuormittamaton kierrosnopeus
1. vaihde
min-10–1.000
2. vaihde
min-10–2.500
3. vaihde
min-10–4.600
Kuormitettu kierrosnopeus
1. vaihde
min-10–570
2. vaihde
min-10–1.300
3. vaihde
min-10–2.800
Karan kierteet
1/2" (naaras)
1 1/4" (uros)
Sivukahvan kiinnitin
mm 60 (Euronorm)
TurvaluokkaII
Suurin vedenpaine
bar
3
Paino
kg6,4
PORAUSTEHOT
Porausteho tiileen
1. vaihde
Käsissä pidettävämm –
Käyttö paikallaan mm122–202
Maksimipituus:
mm350
2. vaihde
Käsissä pidettävä mm62–100
Käyttö paikallaan mm62–122
Maksimipituus:
mm350
3. vaihde
Käsissä pidettävä mm12–62
Käyttö paikallaan mm12–62
Maksimipituus: mm350
Porausteho betoniin
1. vaihde
Käsissä pidettävämm -–
Käyttö paikallaan mm82–152
Maksimipituus: mm400
2. vaihde
Käsissä pidettävä mm42–72
Käyttö paikallaan mm42–72
Maksimipituus: mm400
3. vaihde
Käsissä pidettävä mm12–40
Käyttö paikallaan mm12–40
Maksimipituus: mm400
D21583
Käsissä pidettävä
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin
EN60745-2-1 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A) 86,5
LWA(äänitehotaso)
dB(A) 97,5
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A) 2,9
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
5,5
2,0
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
105
Suomi
Varokkeet:
Eurooppa
VAROITUS: Huomioi muut
turvatoimenpiteet käyttäjän
suojelemiseksi tärinän vaikutukselta,
kuten: työkalun ja lisävarusteiden
huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja
työjärjestyksen organisoiminen.
230 V:n työkalut
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain
yllä olevat vaatimukset täyttävään järjestelmään.
Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä sähköyhtiöltä
järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
TIMANTTIPORAKONE
D21583
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
106
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
10 A, verkkovirran varoke
HUOMAA: Laite on tarkoitettu muodostamaan
yhteys tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla
järjestelmän impedanssilla Zmax 0,25 Ω käyttäjän
tehonsyötön liittymäkohdassa.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EY (19.04.2016 saakka), 2014/30/EY
(20.04.2016 lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.02.2016
V
AROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
Suomi
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (PRCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f)
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
107
Suomi
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Timanttiporien turvallista käyttöä
koskevia lisäohjeita
• Käytä kuulosuojaimia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin
tai työkalun omaan sähköjohtoon, tartu
työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Leikkaavien varusteiden osuminen jännitteiseen
johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
apukahvoja. Hallinnan menettäminen voi
aiheuttaa henkilövammoja.
• Käytä suojalaseja tai muita silmäsuojia.
Poraustoimenpiteissä lentää lastuja.
Lentävät kappaleet voivat aiheuttaa pysyvän
silmävaurion.
• Terät, työkalut ja porausalue kuumenevat
käytön aikana. Käytä käsineitä, kun kosket
niihin.
•Älä käytä konetta kosteissa tai märissä
olosuhteissa.
•Kytke virta pois koneesta heti, jos havaitset
vesivuodon.
•Jos keskytät poraamisen, älä kytke poraa
uudestaan päälle ennen kuin olet varmistanut,
että porakruunu voi pyöriä vapaasti.
•Paina liipaisinkytkin aina Off-asentoon, jotta
pora ei voi käynnistyä vahingossa. Muista tämä
erityisesti tilanteissa, joissa sähkövirta katkeaa tai
pistoke irrotetaan pistorasiasta.
•Poran kiinnittäminen telineeseen on
suositeltavaa, sillä se parantaa poran
käyttömukavuuttaa ja pienentää tapaturmariskiä.
• Jos porakruunu juuttuu kiinni, kytke kone irti
sähköverkosta, poista juuttumisen syy ja kytke
kone takaisin päälle vasta sen jälkeen.
KUIVAPORAUS
•Kuivaporaus soveltuu muurausmateriaaleihin (tiili
ja kevyttiili).
•Käytä aina sopivaa pölynpoistolaitetta.
•Käytä aina kuivaporaukseen soveltuvia
porakruunuja.
•Älä poraa käsikäyttöisesti, jos porakruunun
halkaisija on yli 100 mm..
•Käytä timanttiporaa jatkuvan valvonnan
alaisuudessa.
•Kiinnitä pora aina telineeseen, kun poraa
halkaisijaltaan yli 100 mm:n reikiä.
•Varo poraamasta sähkö-, kaasu ja vesijohtoihin.
Käytä ilmaisimia ennen poraamisen aloittamista.
•Käytä kuivaporauksen aikana aina
pölysuojanaamaria.
•Varmista, että terä on kunnolla paikallaan.
MÄRKÄPORAUS
•Kiristä kaikki ruuvit hyvin ennen kuin alat käyttää
poraa.
•Märkäporaus soveltuu kiveen ja betoniin.
•Kun poraat alaspäin, varmista että alla ei
seiso kukaan, jotta poratessa irtoavan lieriön
putoaminen ei aiheuta vaaratilannetta.
• Koneella saa porata vain alaspäin,
vaakasuunnassa ja pään yläpuolella (ylöspäin).
Jos koneella porataan pään yläpuolella
(ylöspäin), vesijäähdytystä EI SAA KÄYTTÄÄ.
•Käytä aina jäähdytysvesilaitetta ja
vedenkeruujärjestelmää.
•Käytä aina märkäporaukseen soveltuvia
porakruunuja.
•Suurin vedenpaine on 3 baaria. Jos vedenpaine
on suurempi, käytä paineenalennusventtiiliä.
•Käytä jäähdytykseen vain vesijohtovettä.
•Kun pidät poraa kädessä porauksen aikana,
käytä aina sivukahvaa ja pidä porasta tukevasti
kiinni kahdella kädellä.
•Estä vettä pääsemästä moottoriin tai muihin
sähköosiin. Varmista että virrankatkaisimeen ei
pääse vettä.
•Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja pysy
koko porauksen ajan vakaassa asennossa,
jotta hallitset vääntömomenttireaktion
mahdollisimman hyvin.
Turvallinen käyttö paikallaan
olevassa telineessä
•Tarkasta poran kunto aina ennen käyttöä.
Älä käytä poraa, jos havaitset vikaa sen
pistotulpassa, virtajohdossa, liipaisinkytkimessä
tai kotelossa. Korjauta pora valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
108
•
•
Virheellisesti asennettu kone voi aiheuttaa
vaaratilanteita. Asenna kone varoen
poratelineeseen ja tarkista, että poratelineen
pidike on kiinnitetty varmasti.
Poratelineen kiinnitys tyhjölaitteella voi johtaa
vaaratilanteisiin.
Suomi
•
•
•
Tarkista poratelineen asennusalusta.
Epätasainen alusta voi heikentää
huomattavasti imujärjestelmän tehokkuutta.
Päällystetty tai laminoitu alusta voi irrota
työtoimenpiteen aikana.
Alipaine ei saa laskea alle 600 mbar
paineen. Tarkista painearvo säännöllisesti
painemittarista.
Älä käytä porakruunuja, joiden halkaisija on yli
202 mm.
Lisäturvaohjeita paikallaan olevaa
käyttöä varten
VAROTOIMENPITEET
• Vaurioituneiden osien aiheuttama
vaaratilanne. Tarkista porakruunut aina ennen
käyttöä. Älä koskaan käytä vääntyneitä tai
vaurioituneita porakruunuja.
• Muiden kuin suositeltujen leikkuutyökalujen
käyttö saattaa aiheuttaa onnettomuuksia
hallinnan menetyksen vuoksi. Käytä
ainoastaan tähän työkaluun tarkoitettuja
porakruunuja ja ota huomioon niiden minimija maksimihalkaisijat sekä -pituudet.
• Virheellinen porakruunun kiinnitys tai asennus
voi johtaa vaaratilanteisiin, sillä porakruunu
voi rikkoutua ja siitä voi lentää osia. Varmista,
että porakruunu on asennettu ja säädetty
oikein. Kiristä porakruunu riittävän suurella
vääntömomentilla.
• Käytä aina sopivia henkilökohtaisia
suojavarusteita, joita ovat:
• Kuulosuojaimet kuulon vahingoittumisen
estämiseksi.
• Suojakäsineet porakruunujen tai
karkeiden materiaalien käsittelyn aikana
terävistä reunoista aiheutuvien vammojen
välttämiseksi.
• Suojalasit lentävien hiukkasten aiheuttamien
vammojen välttämiseksi.
• Suojajalkineet liukkaiden pintojen aiheuttamien
henkilövahinkojen välttämiseksi.
• Pölyn aiheuttamat vaaratilanteet poratessa
ilman vedensyöttöä. Käytä mahdollista
pölynpoistolaitetta, ja joka tapauksessa
vähintään hengityssuojaa.
V
AROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30mA.
Muut riskit
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
–kuulovamma
– loukkaantuminen lentävistä hiukkasista
– palovammat, jotka johtuvat käytön aikana
kuumentuvista työvälineistä
– pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvat
loukkaantumiset.
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
– Pölynpoistolaitetta ei ole liitetty ja konetta
käytetään kuivaporaukseen.
– Puhdistamattomien poistosuodattimien
aiheuttama riittämätön pölynpoisto
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
Turvallista käyttöä koskeva varoitus
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Käytä kuulosuojaimia.
Suojaa silmät.
Ei vedensyöttöä
Vedensyöttö
Vaihteen valinta
Muurausmateriaalien poraus
Betonin poraus
un poran kokoonpano ylittää
K
käsikäytön suurimman sallitun
halkaisijan, kiinnitä pora telineeseen.
Älä käytä poraa tällaisessa tilanteessa
käsikäyttöisesti, koska se johtaa laitteen
hallinnan menettämiseen ja vakaviin
tapaturmiin.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG] 1)
Päivämääräkoodi (x) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
109
Suomi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Timanttiporakone
1 Sivukahva
1 Avoin ruuviavain, 32 mm
1 Avoin ruuviavain, 41 mm
1 Sovitin pölynpoistoa varten
1 Sovitin vedensyöttöä varten
1 Säilytyskotelo
1 ohjekirja
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuvat 1, 2)
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
(KUVA 1)
a.Säädettävä nopeuskytkin
b.Lukituspainike
c.Ylikuormituksen varoitusmerkkivalo
d.Kara
e.Sivukahva
f.Kolmivaihteinen valitsin
g.Vedensyötön ja pölynpoiston liitin
h.Pääkahva
i.Kannettava vikavirtasuoja (PRCD)
VALINNAISET LISÄVARUSTEET (KUVA 2)
j.D27902 Pölynpoistolaite
k.D215831 Porateline
l.D215824 Vesipumppu
m.D215832 Vedenkeräysrengas
(työkaluun D215831)
n. D215833 Varatiiviste
vedenkeräysrengasta varten (3
kpl) (työkaluun D215832)
KÄYTTÖTARKOITUS
Hankkimasi D21583-timanttiporakone on
tarkoitettu kivimateriaalien, kuten tiilien,
kevyttiilien jne. kuivaporaukseen käyttäen kuivaa
timanttiporakruunua yhdessä tyhjölaitteen kanssa.
110
Hankkimaasi timanttiporakonetta voidaan käyttää
myös märkäporauksessa käsiteltyihin tiileihin,
kivibetoniin ja vahvistettuun betoniin käyttäen märkiä
timanttiporakruunuja ja vedensyöttöä.
Konetta voidaan käyttää käsin pideltynä korkeintaan
100 mm:n kivimateriaaliin ja 72 mm:n betoniin
tarkoitetuilla porakruunuilla. Kun poraat yli 100 mm:n
halkaisijan reikiä kivimateriaaliin tai yli 72 mm:n
halkaisijan reikiä betoniin, poraa tulee käyttää
poratelineessä.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä timanttiporat ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötoimisia työkaluja.
ÄLÄ anna lasten käyttää työkalua. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Turvakytkin
Kaikki porakoneet on varustettu vääntömomentin
rajoittimella, joka vähentää vääntömomentin
vaikutusta käyttäjään terän juuttuessa kiinni.
Tämä ominaisuus estää myös vaihteiston ja
moottorin vahinsoittumisen. Turvakytkin on säädetty
tehtaallaa, eikä sitä voi säätää.
Elektroninen ylikuormasuoja
Elektroninen ylikuormasuoja takaa laitteen
turvallisen käytön: jos virta saavuttaa tietyn rajan,
varoitusmerkkivalo (c) syttyy. Tämä tarkoittaa, että
laite siirtyy ylikuormitustilaan, jos käyttöä jatketaan
samalla paineella. Paineen alentuessa se siirtyy
takaisin normaalitilaan.
Jos ylikuormitus jatkuu, laite sammuu. Näin vältytään
moottorin ylikuumenemiselta. Laitetta voi käyttää
normaalisti, kun kuormitusta lasketaan.
Ylikuumenemissuoja
Kun laite on toiminut ylikuormituksella pitkän aikaa,
ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen moottorin
suojaamiseksi. Laitetta voi käyttää uudelleen, kun
ylikuumenemissuoja on jäähtynyt. Jäähtymisaika
riippuu moottorin ylikuumenemisen asteesta ja
ympäristön lämpötilasta.
Suomi
Vedensyöttö
Sisäänrakennettu vesiputki kulkee suoraan moottorin
läpi jäähdyttäen märkäporauksessa porakruunua
koko ajan.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
tehokilvessä annettua jännitettä.
• Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia, ja
erityisesti virrankatkaisijaa ei saa avata
johdon korjaamiseksi tai vaihtamiseksi.
• Älä koskaan käytä virrankatkaisijaa
virtakytkimenä. Kytke aina
virrankatkaisija ilman kuormitusta.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN60745:n mukaisesti; siksi
maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos johto tai pistoke on vaihdettava, vie
työkalu valtuutetun huoltopalvelun tai pätevän
sähköasentajan korjattavaksi.
Jatkojohdon käyttö
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen
säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä
korjausten ajaksi. Varmista, että
liipaisukytkin ei ole päällä (OFF-asento).
Vahingossa tapahtuva käynnistyminen
voi aiheuttaa vamman.
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Sivukahvan kiinnitys (kuva 3)
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
DI-kytkin (vikavirtasuoja PRCD)
(kuva 1)
1.Löysää kahva kiertämällä sitä.
Koneessa on kannettava vikavirtasuoja (PRCD)
(i), joka suojaa käyttäjää sähköiskulta sulkemalla
virtapiirin, kun se havaitsee 10 mA:n tai sitä
suuremman vuotovirran.
VAROITUS: Älä koskaan käytä konetta
ilman, että RCD on paikallaan. Älä
käytä konetta, jos RCD ei toimi oikein.
Jotta RCD toimisi, koneen on oltava
kytkettynä maadoitettuun pistorasiaan.
VIKAVIRTASUOJAN KYTKEMINEN PÄÄLLE
I = PÄÄLLÄ (punainen LED-merkkivalo syttyy).
Kytke kone päälle (katso kohta “Päälle ja pois päältä
kytkeminen”).
Kytke kone pois päältä toimimalla päinvastaisessa
järjestyksessä.
VIKAVIRTASUOJAN TESTAAMINEN
O = testipainike: kytkimen on katkaistava piiri (kone
kytkeytyy pois päältä).
VAROITUS:
• Jos kytkin ei katkaise virtaa testitilassa,
suosittelemme laitteen antamista
valtuutetun DeWALT-huoltoliikkeen
tarkastettavaksi.
Sivukahva (e) voidaan asentaa sekä
oikea- että vasenkätisille käyttäjille.
VAROITUS: Käytä työkalua aina
sivukahva asianmukaisesti asennettuna.
2.Jos asennat kahvan oikeakätiselle käyttäjälle,
liu’uta sivukahvan kiristin renkaan yli ja asenna
kahva vasemmalle puolelle.
Jos asennat kahvan vasenkätiselle käyttäjälle,
liu’uta sivukahvan kiristin renkaan yli ja asenna
kahva oikealle puolelle.
3.Kierrä sivukahva haluttuun asentoon ja kiristä
kahva.
LISÄVARUSTEEN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN
(KUVA 4)
Tämä työkalu käyttää kierteisiä porakruunuja ja
sovittimia, jotka voidaan kiertää suoraan karaan (d).
Suosittelemme vain ammattikäyttöön tarkoitettujen
lisävarusteiden käyttöä.
1.Valitse märkä- tai kuivaporaukseen sopiva
porakruunu.
2.Noudata porakruunun tai valmistajan suosituksia
lisävarusteen asennuksessa. Porakruunun
asentaminen karaan voi vaatia sovittimen.
3.Pitele karaa avoimella ruuviavaimella (o) ja kiristä
porakruunu (p) kiertämällä sitä myötäpäivään
avoimella ruuviavaimella (q).
VAROITUS: Varmista, että kaikki osat
on kiinnitetty varmasti paikoilleen ennen
työkalun käyttämistä.
111
Suomi
Kolmivaihteinen valitsin (kuva 1)
KÄYTTÖ
Työkalussa on kolmivaihteinen valitsin (f) nopeus-/
momenttisuhteen muuttamiseksi.
1.Vapauta kytkin ja valitse vaadittu asento, kun
moottori on pysähtynyt täysin.
2.Kohdista valitsin aina vaihdekotelon
merkintöihin.
3.Valitse oikea vaihde porakruunun halkaisijan ja
porattavan materiaalin mukaan, katso lisätietoa
teknisistä tiedoista.
4.Älä vaihda vaihteita täydellä nopeudella tai
käytön aikana.
Vedensyöttöjärjestelmän liittäminen
(kuva 5)
Näissä työkaluissa on standardi 1/2” liitin
vedensyöttöjärjestelmää (g) varten.
1.Kierrä sovitin (r) liittimeen (g) ja kiristä hyvin.
2.Sulje vesihana (s).
3.Liitä sopiva vedensyöttöjärjestelmä sovittimeen.
VAROITUS: Varmista, että
vedensyöttöjärjestelmän paine
on teknisissä tiedoissa ilmoitetun
maksimipainearvon alapuolella.
Veden virtausnopeuden säätäminen
(kuva 5)
Vesiletkun vesihanaa (s) voidaan säätää poranterän
jäähdytysveden virtausnopeuden säätämiseksi.
1.Pienennä virtausnopeutta kääntämällä hanaa
myötäpäivään.
2.Suurenna virtausnopeutta kääntämällä hanaa
vastapäivään.
Pölynpoistolaitteen kiinnitys
(kuva 6)
Näissä työkaluissa on standardi 1/2” liitin
pölynpoistojärjestelmää (g) varten.
1.Kierrä sovitin (t) liittimeen (g) ja kiristä hyvin.
2.Liitä sopiva pölynpoistolaite sovittimeen.
Ennen käyttämistä
1.Asenna sopiva lisävaruste.
2.Merkitse kohta, johon reikä porataan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi. Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja
saattaa lyhentää koneen käyttöikää
• Jotta vähennetään tärinän vaikutukset,
varmista, että ympäröivä lämpötila ei
ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on
hyvin huollettu ja työkappaleen koko
on sopiva tälle koneelle.
Käsien oikea asento (kuva 1, 7)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (e) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (h).
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(kuva 1)
Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (a).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
Valitse jatkuva toiminto paina virtakytkintä (a) ja pidä
se sisäänpainettuna. Paina lukitusnäppäintä (b) ja
vapauta kytkin.
Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta käynnistä
paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se. Katkaise aina
virta työkalusta kun olet lopettanut työskentelyn ja
ennen kuin poistat pistokkeen pistorasiasta.
112
Suomi
Yleisiä ohjeita timanttiporakruunulla
poraamiseen
Porateline
D21582K
V
AROITUS: Noudata porakruunun tai
valmistajan ohjeita varusteen käytössä.
1.Telineessä saa porata vain alaspäin ja
vaakasuuntaan.
V
AROITUS: Käsikäytössä
suosittelemme asentamaan
porakruunuun keskiöporan, joka
helpottaa porattavan reiän ympäryksen
paikantamista. Kun porakonetta
käytetään kiinteästi, esim. telineessä,
keskiöporaa ei tarvita.
2.Teline on asennettava paikoilleen joko pultein tai
tyhjölaitteella.
1.Asenna keskiöpora porakruunuun.
Keskiöpora kiinnitetään karan ja porakruunun
väliin asetettavaan sovitteeseen.
2.Aseta keskiöpora paikalle ja kytke porakone
päälle.
3.Poraa pienellä nopeudella kunnes porakruunu
tunkeutuu porattavaan pintaan noin 5-10 mm:n
syvyydeltä.
4.Irrota porakone porattavasta pinnasta ja kytke
se irti sähköverkosta.
5.Poista keskiöpora pidikkeestään.
6.Kytke kone sähköverkkoon ja aseta porakruunu
työkappaleeseen.
7.Jatka poraamista, kiihdytä täyteen nopeuteen ja
poraa haluamaasi syvyyteen.
VAROITUS: Älä sekoita syttyviä
nesteitä.
Kuivaporaus
1.Liitä porakone sopivaan
pölynpoistojärjestelmään.
2.Toimi kuten yllä on kuvattu.
Märkäporaus
1.Liitä porakone sopivaan
vedensyöttöjärjestelmään.
2.Säädä veden virtausta tarvittaessa.
3.Toimi kuten yllä on kuvattu.
V
AROITUS: ÄLÄ käytä
märkäporausta (vesijäähdytystä)
poratessa pään yläpuolella
(ylöspäin).
V
AROITUS: Jos vaihdelaatikossa
olevasta poistoreiästä tulee vähänkin
vettä, lopeta poraaminen heti ja
anna kone valtuutetun huoltoliikkeen
korjattavaksi.
HUOMAA: Kun teline asennetaan paikoilleen
pulteilla, valitse joko Cat. nro D212825 betoniin
tai D215826 kivimateriaaliin.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä tai
välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi.
Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä
(OFF-asento). Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Anna valtuutetun DeWALT-huoltoliikkeen tarkastaan
kone säännöllisin väliajoin. Tällöin tulee tarkastaa
hiiliharjat, vaihdelaatikon öljy ja vaihtaa vaihdelaatikon
tiivisterengas.
Vianmääritys
Jos työkalu ei näytä toimivan oikein, noudata
seuraavia ohjeita. Jos työkalu ei tästä huolimatta
toimi, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Porakruunu ei leikkaa
Porattava materiaali on liian kovaa porakruunulle
• Valitse sopivampi porakruunu (jossa on
pehmeämmät segmentit).
• Käytä märkäporausta, jos se sopii materiaaliin.
Segmentit näyttävät kiiltäviltä
• Poraa karkeaa materiaalia, jolloin
timanttisegmentit tulevat uudestaan esiin.
Tyhjennysvesi liian kirkasta ja nestemäistä
Veden virtaus hidastaa leikkaamista ja estää
timanttisegmenttejä teroittumasta.
• Pienennä veden virtausta.
Porakruunuun kerääntyy pölyä
Kerääntyvä pöly hidastaa porausnopeutta.
• Käytä sopivaa pölynkeräyslaitetta.
113
Suomi
• Irrota poranterä säännöllisin väliajoin purun
poistamiseksi.
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DeWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Pyörimisnopeus ei ole oikea
• Tarkista oikea pyörimisnopeus teknisistä
tiedoista.
Segmentit ja kruunu ovat palaneet
• Suurenna veden virtausta.
Segmentit kuluvat liian nopeasti
• Valitse sopivampi porakruunu (jossa on
kovemmat segmentit).
• Pienennä porakruunuun kohdistuvaa painetta.
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Pölyn poistaminen (kuivakäyttö)
VAROITUS: Kun kuivaleikkauksia
suoritetaan, pölypäästöjen säännösten
mukainen pölynpoistolaite tulee liittää
aina mahdollisuuksien mukaan.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta.
Älä koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle äläkä koskaan upota
työkalun mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
114
PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ (KUVA 7)
D27902 -pölynpoistolaite (j) takaa oikeaoppisen ja
turvallisen pölyn poistamisen porauksen aikana.
VESIPUMPPU (KUVA 8)
D215824 -vesipummpu (l) on tarkoitettu
jäämien poistamiseen työalueelta ja poranterän
jäähdytykseen märkäporauksessa, se takaa
vedensyötön, kun päävedensyöttöjärjestelmä ei ole
käytettävissä.
PORATELINE (KUVA 1, 8)
Voitelu
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DeWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
D215831 -porateline (k) mahdollistaa timanttiporan
käyttämisen paikoillaan tarkkuuden, mukavuuden ja
vakauden parantamiseksi.
D215832 -vesiliitoksen rengas (m) vaaditaan, kun
konetta käytetään märkäporauksessa.
VAROITUS: ÄLÄ käytä telinettä
tyhjöpumpun ollessa seinässä tai
katossa.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan
kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten.
Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien
mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta
www.2helpU.com.
Svenska
DIAMANTBORRMASKIN
D21583
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DeWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
D21583
Spänning
V230
Typ
1
Ineffekt
W1.910
Strömförbrukning W1.300
Varvtal obelastad
växel 1 min-10–1.000
växel 2
min-10–2.500
växel 3
min-10–4.600
Varvtal belastad
växel 1
min-10–570
växel 2
min-10–1.300
växel 3
min-10–2.800
Spindelgänga
1/2" (Hona)
1 1/4" (Hane)
Klämma sidohandtag
mm 60 (Euronorm)
SkyddsklassII
Max. vattentryck
bar
3
Vikt
kg
6,4
BORRKAPACITETER
Borrkapacitet i murverk
växel 1
Handburen
Stationär
max längd: växel 2
Handburen
Stationär
max längd: växel 3
Handburen
Stationär
max längd: Borrkapacitet i betong
växel 1
Handburen
Stationär
max längd:
växel 2
Handburen
Stationär
max längd: växel 3
Handburen
Stationär
max längd: mm62–100
mm62–122
mm350
mm12–62
mm12–62
mm350
mm42–72
mm42–72
mm400
mm12–40
mm12–40
mm400
D21583
Handburen
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med
EN60745-2-1:
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
86,5
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
97,5
K(osäkerhet för angiven ljudnivå) dB(A)
2,9
Vibration, emissionsvärde ah = m/s²
5,5
Osäkerhet K =
m/s²
2,0
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
mm–
mm122–202
mm350
mm-–
mm82–152
mm400
V
ARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
115
Svenska
Säkringar:
Europa
V
ARNING: Identifiera ytterligare
säkerhetsåtgärder för att skydda
maskinskötaren från effekterna av
vibration som att underhålla verktyget
och tillbehören, hålla händerna varma,
organisering av arbetssättet.
230 V verktyg
10 ampere, elnät
OBSERVERA: Denna enhet är avsedd att anslutas
till ett strömförsörjningssystem med maximal
tillåtna systemimpendans på Zmax 0,25 Ω vid
anslutningspunkten (strömförsörjningsbox) för
användares strömförsörjning.
Användare bör se till att denna enhet endast ansluts
till ett strömsystem som uppfyller kraven ovan. Om
så behövs kan användare fråga elleveratören efter
systemimpedansen vid anslutningspunkten.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DIAMANTBORRMASKIN
D21583
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EG (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU
(fr.o.m. 20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DeWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
23.02.2016
V
ARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
116
Svenska
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll
hår, kläder och handskar borta från
rörliga maskindelar. Löst hängande kläder,
smycken och långt hår kan fastna i rörliga
maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
117
Svenska
g) Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Tillkommande säkerhetsanvisningar
för diamantborrar
• Använd hörselskydd. Utsättande för buller kan
leda till hörselskada.
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när arbete utförs där sågtillbehöret kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
dess egen sladd. Kaptillbehör som kommer
i kontakt med en strömförande ledning kan
göra att exponerade metalldelar hos verktyget
blir strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
• Använd hjälphandtagen som levereras med
verktyget. Att förlora kontrollen kan medföra
personskada.
•Syna alltid maskinen före bruk. Använd
inte maskinen om nätkontakten, elsladden,
avtryckaren eller någon del av höljet visar
brister. Låt maskinen endast repareras av ett
auktoriserat serviceombud.
•Använd inte maskinen på fuktiga eller våta
platser.
•Stäng genast av maskinen om den läcker
vatten.
•Om du avbryter borrningen får maskinen inte
startas igen förrän kärnborret kan rotera fritt.
•Lossa alltid avtryckaren så att maskinen inte
kan självstarta av misstag. Tänk särskilt noga på
detta efter ett strömavbrott eller om kontakten
har dragits ut ur nätuttaget.
•Montering av verktyget på ett stativ
rekommenderas för användarens bekvämlighet
och minskad risk för skada.
• Om kärnbitsen fastnar koppla då bort maskinen
från elnätet och ta bort orsaken till stoppet innan
du slår på maskinen igen.
TORR BORRNING
•Torr borrning lämpar sig för murverk
(tegelsten, ytong).
•Använd alltid en lämpad dammsugare.
•Använd alltid kärnborr avsedda för torr borrning.
• Använd skyddsglasögon eller annat
ögonskydd. Borrningsarbeten kan göra att
flisor flyger omkring. Flygande partiklar kan
orsaka permanenta ögonskador.
•Använd inte maskinen handburen om bitset är
större än 100 mm.
• Bits, bitshållare och verktyg blir heta under
arbetet. Använd handskar när du rör vid dem.
•Bär skyddsmask när du borrar torrt.
•Använd diamantborren under ständig tillsyn.
•Våt borrning lämpar sig för sten och betong.
•Var noga med att inte borra genom el-, gaseller vattenledningar. Lokalisera dessa innan du
börjar.
•Kontrollera att skärverktyget är ordentligt
monterat.
•Kontrollera och dra åt alla skruvar noggrant
innan du använder maskinen.
•Kontrollera när du borrar nedåt att kärnan kan
falla utan risk att skada någon som står under.
• Borrning är endast tillåten nedåt, horisontellt
och över huvudet (uppåt). Vid borrning över
huvudet (uppåt) är inte vattenkylning TILLÅTEN.
•Använd vid handburet bruk alltid sidohandtaget
och håll maskinen stadigt med båda händerna.
•Se till att du står på ett stadigt underlag och
håll kroppen alltid i balans för bättre kontroll av
reaktionskraften.
118
•Montera maskinen alltid på ett stativ om
borrhålet är större än 100 mm.
VÅT BORRNING
•Använd alltid en kylanordning med vatten och
ett vattensamlingssystem.
•Använd alltid kärnborr avsedda för våt borrning.
•Maximalt vattentryck är 3 bar. Använd en
tryckavlastningsventil om vattentrycket är högre.
•Använd endast rent kranvatten för kylning.
•Förhindra att vatten tränger in i motorn
eller andra elkomponenter. Se till att
restströmsskyddet inte kommer i kontakt med
vatten.
Säker hantering av stationära
ställningar
•
En maskin som är felaktigt moterad kan
skapa en allvarlig situation. Fäst maskinen
noga till borrställningen och kontrollera att
borrställningsens hållare sitter fast.
Svenska
•
•
•
•
Att fästa borrstativet med vakuumenheten
kan leda till farliga situationer.
Kontrollera ytan där borrställningen skall
fästas. Ytor som är oregelbunda (ojämna) kan
betydligt minska effekten hos sugsystemet.
Belagda eller laminerade ytor kan lossna
under arbetet.
Den minsta vakuumnivån skall inte vara lägre
än 600 mbar. Kontrollera regelbundet detta
värde hos tryckmätaren.
Använd inte borrbitsar med större diameter
än 202 mm vid detta arbete.
Ytterligare instruktioner för
användning i en stationär position
SÄKERHETSÅTGÄRDER
• Riskabel situation på grund av trasiga delar.
Kontrollera alltid kärnbitsen innan användning.
Använd aldrig defomerade eller skadade
borrkärnbitsar.
• Användning av icke-rekommenderade
skärverktyg kan leda till skador på grund av
förlorad kontroll. Använd endast kärnbitsar
som är konstruerade för detta verktyg och
beakta minimum och maximala diametern
och längden för dessa kärnbitsar.
• Felaktig fastklämning och placering av
kärnbitsen kan leda till farliga situationer
genom avbrutna och utkastade delar av
borrkärnbitsen. Se till att borrkärnbitsen
är monterad och korrekt inställd. Dra åt
kärnbitsen med tilräckligt fästvridmoment.
• Använd alltid lämplig personlig
skyddsutrustning såsom:
• Hörselskydd för att minska risken för
hörselskador
• Handskar vid hantering av kärnbitsar eller
grovt material för att minska skadorna från
vassa kanter
• Skyddsglasögon för att förhindra skador från
kringflygande patriklar
• Halkfria skor för att förhindra skador som
orsakas av hala ytor
• Farliga situationer på grund av
dammproduktion vid borrning
utan vattentillförsel. Använd en
dammutsugningsenhet om sådan finns eller
åtminstonde en dammask.
V
ARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med
en restström på 30mA eller mindre.
Övriga risker
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter
och inlemmande av säkerhetsanordningar, kan vissa
övriga risker inte undvikas. De är:
–Hörselskador
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador då tillbehör hettas upp
under användandet.
– Risk för personskada vid långtidsanvändning.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
– Ingen dammutsugning ansluten vid torrt arbete
– Otillräcklig dammutsugning som orsakas av
smutsiga utsugningsfilter
Verktygsmärkning
Följande bildkoder visas på verktyget:
Varning för säkert bruk
äs bruksanvisningen före
L
användandet.
Använd hörselskydd.
Använd ögonskydd.
Ingen vattentillförsel
Vattentillförsel
Växelväljare
Tillämpningar i murverk
Tillämpningar i betong
ar noga med att montera maskinen
V
på ett stativ när den används för
verksamheter som överskrider
den maximalt tillåtna diametern
för handburet bruk. Använd aldrig
maskinen handburen vid dessa
verksamheter, detta kan leda till förlorad
kontroll och allvarlig kroppsskada.
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG] 1)
Datumkoden (x) vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
119
Svenska
Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Diamantborrmaskin
1 Sidohandtag
1 Öppen nyckel, 32 mm
1 Öppen nyckel, 41 mm
1 Adapter för dammutsugning
1 Adapter för vattentillförsel
1 Förvaringslåda
1 Bruksanvisning
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (bild 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
(BILD 1)
a.Variabel hastighetskontroll
b.Lås för strömbrytare
c.Varningsindikator (lysdiod) vid överbelastning
d.Spindel
e.Sidohandtag
f.Trevägs växelväljare
g.Kombinerad anordning för vattentillförsel och
dammutsugning
h.Huvudhandtag
i.Portabel restströmsanordning
VALFRIA TILLBEHÖR (BILD 2)
j.D27902 Dammutsug
k.D215831 Borrstativ
l.D215824 Vattenpump
m.D215832 Vattensamlarring
(för användning med D215831)
n.D215833 Reservpackning för
vattensamlarring (3 st) (för
användning med D215832)
AVSEDD ANVÄNDNING
Din D21583 diamantborrmaskin har konstruerats för
borrning i murverk såsom tegelsten, ytong etc. med
en kärnborr tillsammans med en dammsugare.
120
Din diamantborrmaskin kan även användas för våta
borrverksamheter i murad hårdsten, stenbetong och
armerad betong med ett vått diamantkärnborr och
vattentillförsel.
Maskinen kan användas handburen vid arbeten
upp till 100 mm för murverk eller 72 mm för betong.
Vid borrning av hål större än 100 mm i diameter
i murverk eller 72 mm i diameter i betong måste
maskinen monteras på ett stativ.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa diamantborrmaskiner är professionella
arbetsverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Säkerhetskoppling
Alla borrmaskiner är försedda med en
momentbegränsande koppling som reducerar det
maximala vridmoment ifall att ett borr skulle fastna.
Denna funktion förhindrar också att kuggväxeln
och elmotorn löper fast. Säkerhetskopplingen är
fabriksinställd och kan inte justeras.
Elektroniskt överbelastningsskydd
Det elektroniska överbelastningsskyddet bjuder extra
skydd: om strömstyrkan närmar sig en viss gräns
tänds varningslampan (c) för att ange att maskinen
kommer att koppla till överbelastningsläge om
arbetet fortsätts med samma påfrestning.
Om användaren lättar trycket mot maskinen
återvänder elektroniken till normalläge.
Om maskinen fortsatt överbelastas stängs den av.
Detta hindrar motorns lindningar från att överhettas.
När belastningen har upphävts kan maskinen åter
användas.
Termiskt skydd
Om maskinen har löpt länge i överbelastat tillstånd
stänger det termiska skyddet av strömmen
för att skydda motorn. När den termiska
skyddsanordningen har svalnat kan maskinen åter
användas. Tiden den behöver för att svalna beror på
hur varm motorn är och omgivningens temperatur.
Svenska
Vattentillförsel
Det integrerade spolhuvudet verkar direkt genom
motoraxeln för kontinuerlig vattenkylning av
kärnborret vid våta borrverksamheter.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för en
spänning. Kontrollera alltid att elkontaktens spänning
motsvarar spänningen på märkplåten.
Ditt DeWALT verktyg är dubbelisolerat i
enlighet med EN60745; därför behövs
inte en jordad sladd.
• Inga ändringar får utföras på
maskinen, i synnerhet är det inte tillåtet
att öppna restströmsanordningen eller
reparera eller byta kabeln.
• Använd aldrig restströmsskyddet
som strömbrytare. Koppla alltid
anordningen i obelastat tillstånd.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
Vid behov av byte av sladd och kontakt på verktyget
får den endast repareras av en auktoriserad
reparatör eller av en kvalificerad elektriker.
Användning av förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
DI-omkopplare (ledningsskydd
PRCD) (bild 1)
Maskinen är försedd med en portabel
restströmsanordning (PRCD), (i) som skyddar
användaren mot elektriska stötar genom att bryta
kretsen om en läckström registreras på 10 mA eller
mer.
VARNING! Kör aldrig maskinen utan
dess RCD på plats. Använd inte
maskinen om dess RCD inte fungerar
väl. För att restströmsanordningen ska
kunna fungera, måste maskinen vara
kopplad till ett jordat vägguttag.
ATT SLÅ PÅ RCD
I = TILL (röd lysdiod tänds).
Starta maskinen (se även avsnittet Slå på och
stänga av).
Stäng av maskinen i omvänd ordning.
TEST RCD
O = Testknapp: omkopplaren ska bryta kretsen
(maskinen stängs av).
VARNING!
• O
m kretsen inte bryts vid testning
rekommenderar vi att låta apparaten
inspekteras hos ett auktoriserat
DeWALT serviceombud.
V
ARNING! För att minska
skaderisken bör du stänga av
maskinen och dra ut elsladden
före du installerar eller tar bort tillbehör,
justerar eller ändrar på inställningar eller
gör reparationer. Se till att strömbrytaren
står i OFF-läge. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Montering av sidohandtaget (bild 3)
Sidohandtaget (e) kan monteras för att passa både
höger- och vänsterhänta användare.
V
ARNING: Använd alltid verktyget med
sidohandtaget ordentligt monterat.
1.Vrid handtaget för att lossa det.
2.För högerhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över kragen med handtaget till vänster.
För vänsterhänta användare, skjut
sidohandtagets klämma över kragen med
handtaget till höger.
3.Vrid sidohandtaget till önskat läge och dra åt
handtaget.
ISÄTTNING OCH BORTTAGNING AV TILLBEHÖR (BILD 4)
Verktyget använder gängade kärnbits och adaptrar
som skruvas direkt på spindeln (d).
Vi rekommenderar att man uteslutande använder
professionella tillbehör.
1.Välj en lämpat kärnbits för våt eller torr borrning.
2.Följ kärnbitsens eller tillverkarens
rekommendationer för användning av tillbehöret.
Du kan behöva en adapter för att passa bitsen
på spindeln.
3.Håll fast spindeln med den öppna skruvnyckeln
(o) och dra åt kärnbitsen (p) genom att vrida
medurs med skruvnyckeln (q).
V
ARNING: Kontrollera att det hela sitter
stadigt innan du påbörjar arbetet.
Trevägs växelväljare (bild 1)
Verktyget är försedd med en trevägs växelväljare (f)
för att variera hastigheten/vridmomentet.
121
Svenska
1.Släpp strömbrytaren och välj önskat läge sedan
motorn har stannat helt.
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
2.Sätt alltid omkopplaren i linje med
markeringarna på växelhuset:
Bruksanvisning
3.Se tekniska data för att välja rätt växel för
kärnbitsens diameter och materialet som ska
borras.
4.Byt inte växel under full hastighet eller under
användning.
• Se till att du vet var rör- och
elledningar befinner sig.
Koppling till en vattenkälla (bild 5)
• Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck gör inte att det går fortare
att borra, men reducerar maskinens
prestanda och gör att det slits fortare.
Dessa verktyg har en standard 1/2 tums rörgänga
för vattenkopplingen (g).
1.Skruva på adaptern (r) på fästet (g) och dra åt
ordentligt.
2.Stäng vattenkranen (s).
3.Anslut ett lämpligt vattenförsörjningssystem till
adaptern
V
ARNING: Se till att det matade
vattnets tryck underskrider
maximitrycket enligt maskinens tekniska
data.
Reglering av vattenflödet (bild 5)
Med kranen (s) på vattenslangen kan du reglera
flödet av kylvatten till borrbitsen.
• För att minska effekterna av
vibrationerna se till att omgivande
temperatur inte är för kall, att
maskinen och tillbehören är väl
underhållna och att arbetsstyckets
storlek är lämpligt för denna maskin.
Korrekt Handplacering (bild 1, 7)
V
ARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
V
ARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
1.Vrid kranen medurs för reducerat flöde.
2.Vrid kranen moturs för ökat flöde.
Montering av en dammutsugare
(bild 6)
Dessa verktyg har en standard 1/2 tums
bajonettfattning för dammutsugningskopplingen (g).
1.Skruva på adaptern (t) på fästet (g) och dra åt
ordentligt.
VARNING!
• Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och tillämpbara bestämmelser.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (e) och den andra handen på
huvudhandtaget (h).
Strömbrytare (bild 1)
För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren
(a). Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
2.Anslut ett lämpligt dammutsugningssystem till
adaptern
För kontinuerlig drift, tryck in och håll fast
strömbrytaren (a). Tryck på låsknappen (b) och släpp
strömbrytaren.
Innan du börjar
För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
1.Montera lämpligt tillbehör.
2.Markera platsen där hålet ska borras.
ANVÄNDNING
122
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång, tryck
på strömbrytaren och släpp den genast igen. Släpp
alltid strömbrytaren när arbetet är slutfört och innan
kontakten dras ur.
Allmänna tips vid borrning med
diamantkärnborr.
V
ARNING! Följ tillverkarens anvisningar
för bruk av ett borrtillbehör.
Svenska
VARNING! Om maskinen används
handburen, rekommenderar vi att
placera ett centerborr i kärnborret för en
noggrannare markering av det borrade
områdets omkrets. När maskinen
används stationärt, dvs. på ett stativ,
behöver ett centerborr inte användas.
1.Sätt in centerborret i kärnborret. Centerborret
monteras i en adapter som sätts mellan
maskinens spindel och kärnborret.
2.Sätt an centerborret och starta maskinen.
3.Borra med låg hastighet tills kärnan tränger in
ca. 5-10 mm i ytan.
4.Avlägsna maskinen och dra ur sladden.
5.Ta ut centerborret ur hållaren.
6.Koppla maskinen till nätet och sätt kärnborret
i arbetsstycket.
7.Fortsätt borra, öka till full hastighet och borra till
önska djup.
VARNING! Blanda eller rör inte vätskor
som är markerade som antändliga.
Torr borrning
1.Koppla maskinen till en lämpad dammsugare.
UNDERHÅLL
Ditt DeWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska
skaderisken bör du stänga av
maskinen och dra ut elsladden
före du installerar eller tar bort tillbehör,
justerar eller ändrar på inställningar eller
gör reparationer. Se till att strömbrytaren
står i OFF-läge. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Låt verktyget regelbundet inspekteras hos en
auktoriserad reparationsverkstad. Härvid ska
kolborstarna synas, olja fyllas på i drevhuset och
drevhusets packning bytas ut.
Felsökning
Följ anvisningarna nedan om något problem
uppkommer. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad om du inte kan lösa problemet.
KÄRNBORRET BITER INTE
Materialet för hårt för kärnborret.
2.Arbeta enligt ovanstående beskrivning.
• Välj ett bättre lämpat kärnborr
(med mjukare segment).
Våt borrning
• Borra vått om situationen tillåter.
1.Koppla maskinen till en lämpad
vattenförsörjning.
Segmenten ser glasiga och polerade ut.
2.Ställ in önskat vattenflöde.
• Borra i ett slipande material så att
diamantsegmenten friläggs.
3.Arbeta enligt ovanstående beskrivning.
Returvattnet för klart och flytande
VARNING: Använd INTE våtborrning
(vattenkylning) när borrning görs
över huvudet (uppåt).
Vattenflödet gör att borret skär för långsamt och
hindrar diamantsegment från att skärpas.
VARNING! Om vatten kommer ut ur
dräneringshålet i drevhalsen måste
arbetet omedelbart avbrytas och
maskinen repareras av en auktoriserad
verkstad.
Damm samlas i kärnborret.
Borrstativ
D21582K
1.Borrning med stativet är endast tillåter nedåt
och horisontellt.
• Reducera vattenflödet.
Samlat damm bromsar borrhastigheten.
• Använd en lämpad dammsugare.
• Lossa borret regelbundet för att tömma på
grus.
Fel rotationshastighet.
• Se tekniska data för rätt inställning av varvtalet.
Segmenten och kärnan är brända
2.Stativet måste sitta fast antingen med bultar
eller vakuumenhet.
• Öka vattenflödet.
NOTERA: Vid användning av bultar för det
stationära stativet använd antingen kat. nr.:
D212825 för betong eller D215826 för murverk.
• Välj ett bättre lämpat kärnborr
(med hårdare segment).
Segmenten slits för snabbt
• Reducera det utövade trycket mot kärnborret.
123
Svenska
VATTENPUMP (BILD 8)
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Dammutsutning (torrborrning)
V
ARNING: När torrborrning utförs
anslut dammutsugningsenheten
som konstruerats i enlighet med
relevanta bestämmelser beträffande
dammutsläpp.
Om en vattenledning inte finns tillgänglig kan en
D215824 vattenpump (l) användas som vattenkälla
för att avlägsna grus från arbetsytan och kyla
kärnborret.
BORRSTATIV (BILD 1, 8)
Med ett D215831 borrstativ (k) kan din diamantborr
användas stationärt för ökad noggrannhet,
bekvämlighet och stadga.
En D215832 vattensamlarring (m) krävs för att göra
apparaten lämpad för våta borrverksamheter
V
ARNING: Använd INTE stativet med
en vakuumpump på en vägg eller i
taket.
Att skydda miljön
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DeWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DeWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
DAMMUTSUGNINGSSYSTEM (BILD 7)
En D27902 dammsugare (j) rekommenderar en
tillräcklig och säker undanförsel av damm vid alla
borrverksamheter.
124
Separat insamling. Produkter och
batterier som är märkta med denna
symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar
behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter
och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
Türkçe
ELMASLI MATKAP
D21583
Tebrikler!
Beton delme işleminde delme aralığı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
esaslı ürün geliştirme ve yenilik DeWALT’ın
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
D21583
Voltaj
V 230
Type
1
Güç ihtiyacı
W
1.910
Güç çıkışı W
1.300
Yüksüz hız
1. viteste
2. viteste
3. viteste
min-10–1.000
min-10–2.500
min-10–4.600
Yük hızı
1. viteste 2. viteste
3. viteste
min-10–570
min-10–1,300
min-10–2.800
Mil vida dişi
Yan tutamak
mengenesi
1/2" (Dişi)
1 1/4" (Erkek)
mm 60 (Euronorm)
Koruma sınıfı
II
Maksimum su
basıncı
bar
3
Ağırlık
kg
6,4
DELME KAPASITELERI
Duvar delme işleminde delme aralığı
1. viteste
Elde kullanılanmm–
Sabit
mm122–202
maks uzunluk: mm350
2. viteste
Elde kullanılan
Sabit
maks uzunluk: mm62–100
mm62–122
mm350
3. viteste
Elde kullanılan
Sabit
maks uzunluk: mm12–62
mm12–62
mm350
1. viteste\
Elde kullanılan mm-–
Sabit
mm82–152
max length:
mm
400
2. viteste
Elde kullanılan
Sabit
maks uzunluk:
mm42–72
mm42–72
mm400
3. viteste
Elde kullanılan
Sabit
maks uzunluk:
mm12–40
mm12–40
mm400
D21583
Elde kullanılan
EN60745-2-1 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim
değerleri (triaks vektör toplamı)
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi)
dB(A)
86,5
LWA (ses güç seviyesi)
dB(A)
97,5
K(verilen ses seviyesi için belirsizlik) dB(A)
2,9
Titreşim emisyon değeri ah =
m/s²
5,5
Belirsizlik değeri K =m/s²
2,0
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
125
Türkçe
UYARI: Operatörü titreşim etkilerinden
korumak için şu türde ek güvenlik
önlemleri alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
NOT: Bu cihaz, kullanıcının beslemesinin
arabirim noktasında (elektrik girişi kutusu) izin
verilen maksimum sistem empedansı Zmaks =
0,25 Ω olan bir güç kaynağına bağlanmak üzere
tasarlanmıştır.
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği
karşılayan bir güç sistemine bağlandığından
emin olmalıdır. Gerekirse, kullanıcı, arabirim
noktasındaki sistem empedansını elektrik
şirketinden öğrenebilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
ELMASLI MATKAP
D21583
DeWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/EU Direktifi ile uyumludur.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına
bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
23.02.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
126
Türkçe
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı
(PRCD) korumalı besleme kullanın. RCD
kullanımı elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
b)
c)
d)
e)
f)
g)
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
127
Türkçe
d)
e)
f)
g)
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Elmaslı matkaplar için ek
güvenlik talimatları
• Kulak koruması kullanın. Gürültüye maruz
kalmak işitme kaybına neden olabilir.
• Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine
yol açabilecek durumlarda elektrikli
aletleri yalıtımlı saplarından tutun. Kesim
aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla
temas ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açabilir.
•Aletle birlikte verilen yardımcı kolları
kullanın. Kontrolün kaybedilmesi kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
128
• Güvenlik gözlüğü veya başka bir göz
koruması kullanın. Delme çalışmaları etrafta
talaşların uçuşmasına neden olur. Uçuşan
partiküller kalıcı göz zararına neden olabilir.
• Uç, aletler ve delme alanı çalışma sırasında
ısınır. Bunlara dokunacağınız zaman eldiven
giyin.
• Elmaslı matkabı sabit bir denetimde kullanın.
• Elektrik kablolarını, gaz veya su borularını
kesmediğinize emin olun. Delme işleminden
önce algılama sistemini kullanın.
• Kesici aksesuarın düzgün takıldığına emin
olun.
• Makineyi kullanmadan önce bütün vidaları
kontrol edin ve iyice sıkıştırın.
• Aşağı doğru delme yaparken, göbeğin yakında
bulunan herhangi bir kimseye zarar vermeden
düştüğüne emin olun.
• Delme işlemine ancak aşağı doğru, yatay ve
baş üstü (yukarı doğru) izin verilir. Baş üstü
(yukarı doğru) delme işlemi yapılıyorsa suyla
soğutmaya izin VERİLMEZ.
• Tripodda delme işlemi yaparken, daima yan
tutamağı kullanın ve her iki elinizle birlikte
makineyi sıkıca tutun.
• Daha iyi reaksiyon torku için her zaman
sağlam bir yüzeyde durduğunuza ve
vücudunuzu dengede tuttuğunuza emin olun.
• Her kullanımdan önce makineyi kontrol
edin. Elektrik fişinde, elektrik kablosunda,
açma/kapatma veya gövdenin herhangi bir
parçasında herhangi bir kusur varsa makineyi
kullanmayın. Makinenizi yetkili bir tamir
servisinde tamir ettirin.
• Makineyi rutubetli veya ıslak bir yerde
kullanmayın.
• Herhangi bir su sızıntısı varsa makineyi derhal
kapatın.
• Kesimi durduktan sonra, göbek ucu serbestçe
dönene kadar makineyi açmayın.
• Makinenin kendi kendine kazara çalışmasını
engellemek için daima makineyi kapatın.
Elektrik kesildiği zaman veya elektrik fişi
prizden çekildiği zaman bu prosedürü özellikle
not edin.
• Kullanıcının rahatını arttırmak ve yaralanma
riskini indirgemek için aletin bir sehpa üzerine
monte edilmesi tavsiye edilmektedir.\
• Karot ucunun sıkışması durumunda makinenin
elektrik şebekesi bağlantısını kesin ve
makineyi yeniden açmadan önce sıkışmanın
nedenini ortadan kaldırın.
Türkçe
KURU DELME IŞLEMI
• Kuru delme işlemi duvar için uygundur
(briket, cüruf briketi).
• Daima uygun bir toz emici kullanın.
• Daima, kuru delme işlemi için tasarlanan
göbek uçları kullanın.
• 100 mm'den daha büyük göbek uçları ile
makineyi tripodda kullanmayın.
• 100 mm'den daha büyük delikleri delme
işlemini yaparken matkabı daima sehpa
üzerine monte edin.
• Kuru delme işlemi yaparken toz maskesi takın.
ISLAK DELME IŞLEMI
• Islak delme işlemi kaya ve beton için
uygundur.
• Daima bir su soğutma cihazı ve su toplama
sistemi kullanın.
• Daima ıslak delme için tasarlanan göbek uçlar
kullanın.
• Maksimum su basıncı 3 bardır. Yüksek bir
su basıncının olması durumunda basınç
düşürücü valf kullanın.
• Soğutma işlemleri için sadece kademeli saf su
kullanın.
• Suyun motora veya diğer elektrik
donanımlarına girmesine engel olun.
PRCD'nin su ile temas etmediğine emin olun.
Sabit Stantlar için Güvenli
Çalıştırma
• Yanlış bir şekilde kurulan makine tehlikeli
bir duruma neden olabilir. Makineyi matkap
standına dikkatli bir şekilde sabitleyin ve
matkap stant tutucusunun sabitlendiğini
kontrol edin.
• Matkabı vakum cihazıyla sabitleme ve
tehlikeli durumlara yol açabilir.
• Matkap standının sabitleneceği yüzeyi
kontrol edin. Dengesiz (pürüzlü) yüzeyler
emme sisteminin etkililiğini belirgin ölçüde
azaltabilir. Kaplı veya katmanlı yüzey işlem
sırasında soyulabilir.
• Minimum vakum seviyesi 600mbar’ın
altında olmamalıdır. Bu değeri basınç ölçme
cihazıyla düzenli olarak kontrol edin.
• Bu uygulamada çapı 202 mm’in üzerinde
olan matkap karot uçları kullanmayın.
Sabit Konumda Kullanım için
Ek Talimatlar
GÜVENLIK ÖNLEMLERI
• Kırık parçalar nedeniyle tehlikeli durum.
Karot uçlarını kullanmadan önce her
zaman kontrol edin. Deforme olmuş veya
zarar görmüş matkap karot uçları asla
kullanmayın.
• Önerilmeyen kesme aletleri kontrol kaybı
nedeniyle yaralanmalara yol açabilir.
Yalnızca bu alet için tasarlanmış karot uçları
kullanın ve bu karot uçlarının minimum ve
maksimum çapına ve uzunluğuna dikkat
edin.
• Karot ucunun yanlış kelepçelenmesi ve
konumlandırılması kırık ve çıkmış matkap
karot ucu parçaları nedeniyle tehlikeli
bir duruma yol açabilir. Matkap karot
ucunun düzgün şekilde takıldığından ve
ayarlandığından emin olun. Karot ucunu
yeterli sabitleme torkuyla sıkın.
• Her zaman aşağıdakiler gibi uygun
koruyucu ekipman (PPE) kullanın:
• işitme kaybı riskini azaltmak için kulak
koruması
• Keskin kenarlar nedeniyle yaralanmaları
azaltmak için, karot uçlarını veya pürüzlü
materyali tutarken eldiven
• Uçan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanmaları önlemek için güvenlik
gözlükleri
• Kaygan yüzeylerden kaynaklanan
yaralanmaları önlemek için kaygan olmayan
ayakkabı
• Su kaynağı olmadan delerken oluşan toz
nedeniyle tehlikeli durum. Varsa bir toz
toplama cihazı veya en azından bir toz
maskesi kullanın.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının
30mA veya daha az kaçık akımla
kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık riski.
129
Türkçe
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Ambalaj İçeriği
Aşağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini
arttırır:
1 Karo delme makinesi
Ambalaj şunları içerir:
– Kuru işlem gerçekleştirirken bağlı toz toplama
cihazının olmaması
1 Yan kol
– Kirli egzoz filtreleri nedeniyle yetersiz toz
toplama
1 Açık uçlu İngiliz anahtarı, 41 mm
Alet üzerindeki İşaretler
1 Su kaynağı için adaptör
Alet üzerinde aşağıdaki resimler gösterilir:
Güvenli kullanım uyarısı
ullanmadan önce talimat kılavuzunu
K
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
1 Açık uçlu İngiliz anahtarı, 32 mm
1 Toz toplama cihazı için adaptör
1 Alet Kutusu
1 Talimat kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Tanımlama (şek. 1, 2)
Su besleme yok
UYARI: Hiç bir zaman elektrikli bir
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasar veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
(ŞEK. 1)
Su besleme
Dişli seçimi
Duvarda uygulamalar
Betonda uygulamalar
ripodda kullanmak üzere maksimum
T
izin verilebilir çapı aşan uygulamalarda
makineyi kullanırken, makinenin bir
sehpa üzerine monte edilmiş olduğuna
emin olun. Bu uygulamalarda makineyi
asla tripodda kullanmayın, aksi taktirde
kontrol kaybına ve ciddi yaralanmaya
yol açabilir.
TARIH KODU KOV NUMU (ŞEK. [FIG] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (x) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
130
a.Değişken hız anahtarı
b.Kilitleme butonu
c.Aşırı yük uyarı göstergesi LED
d.Mil
e.Yan tutamak
f.Üç dişli seçme sistemi
g.Birleştirilmiş su kaynağı ve toz toplama aksamı
h.Ana tutamak
i.portatif bir artık akım cihazı
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR (ŞEK. 2)
j.D27902 Toz toplama cihazı
k.D215831 Matkap standı
l.D215824 Su pompası
m.D215832 Su toplama halkası
(D215831 ile kullanmak için)
n.D215833 Su toplama halkası için yedek
conta (3 adet) ( D215832 ile
kullanmak için)
KULLANIM ALANI
D21583 karo delme makineniz tuğla, cüruf
briketi vb. gibi taş materyallerini kuru delmek için
Türkçe
tasarlanmıştır ve vakum cihazıyla birlikte kuru bir
karo karot ucuna sahiptir.
tekrar çalışır. Soğuma zamanı, motorun aşırı
ısınmasına ve ortam sıcaklığına bağlıdır.
Karo delme makineniz ayrıca işlenmiş tuğlaları, taş
betonu ve betonarmeyi ıslak karo karot uçlarıyla
ve su kaynağıyla ıslak olarak delmek için de
kullanılabilir.
Su besleme
Makine taş için 100 mm’e kadar ve beton
için 72 mm’e kadar olan uygulamalarda elde
kullanılabilir. Taşçılık için 100 mm’lik çaptan ve
beton için 72 mm’lik çaptan büyük delikler delmek
için, bir matkap standında kullanılmalıdır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Karo matkaplar profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
•Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Tork sınırlayıcı kavram
Matkabınız, matkap ucunun sıkışması durumunda
aletten kullanıcıya yansıyan azami torku
tepmesini indirgeyen bir tork sınırlayıcı kavram
ile donatılmıştır. Bu özellik ayrıca vites kutusu
ve motorun boğulmasını da önlemektedir. Tork
sınırlayıcı kavramın ayarı fabrikada yapılmıştır ve
değiştirilemez.
Elektronik aşırı yük koruması
Elektronik aşırı yük koruma ilave güvenlik
sağlamaktadır: Akım belirli bir limite yaklaşırsa,
uyarı göstergesi LED (c), makinenin işlem aynı
basınç seviyesinde devam ettirilmesi halinde
makinenin açırı yük moduna geçtiğini göstermek
üzere yanar. Makinedeki indirgeyici operatör
basıncı elektronikleri normal modlarına geri getirir.
Sürekli aşırı yük basıncı uygulanırsa, makine
kapanır. Böylece, motor sargılarının aşırı ısınması
engellenir. Yük serbest bırakıldığı zaman makine
tekrar çalışır.
Termal koruma
Uzun bir süre makine aşırı yükte çalıştıktan sonra,
motoru korumak için termal koruma makineyi
kapatır. Termal koruma soğudu zaman makine
Entegre su fırdöndüsü, ıslak delme
uygulamalarında göbek ucun sürekli soğumasını
sağlamak üzere doğrudan motor şaftı içinden
çalışır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman, güç kaynağının anma
değerleri plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 normuna
uygun olarak çift izole edilmiştir; bu
nedenle topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Kablo veya fişin değiştirilmesi durumunda alet
sadece bir yetkili servis veya bir kalifiye elektrikçi
tarafından onarılabilir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
DI düğmesi (hat içi protektör
PRCD) (şek. 1)
Makine portatif bir artık akım cihazı (PRCD) (i) ile
donatılmıştır. Bu cihaz, 10 mA veya daha büyük
bir kaçak akım algılandığında devreyi keserek
kullanıcıyı elektrik çarpmasına karşı korur.
UYARI: RCD yerinde olmadığı zaman
asla makineyi çalıştırmayın. RCD
fonksiyonelliğini düzgün olarak yerine
getirmiyor ise makineyi kullanmayın.
RCD'nin çalışabilmesi için, makine
topraklı duvar soketine bağlanmalıdır.
RCD’DE AÇMAK IÇIN
I = AÇIK (kırmızı LED yanar).
Makineyi açın (ayrıca bkz. Açma ve Kapatma
bölümü).
Kapatmak için, ters sırada devam edin.
131
Türkçe
RCD’YI TEST ETMEK IÇIN
O = Test düğmesi: düğme devreyi kesmelidir
(makine kapanır).
UYARI:
• Test modunda anahtar akımı
kesmezse, ünitenin yetkili bir
DeWALT tamir servisi tarafından
kontrol edilmesini öneririz.
• Makinede herhangi bir değişiklik
yapılmasına izin verilmemektedir,
özellikle PRCD'nin açılmasına
veya tamir edilmesine veya
kablonun değiştirilmesine müsaade
edilmemektedir.
• PRCD'yi asla ana kumanda olarak
kullanmayın. PRCD'yi daima yüksüz
konumda açın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya
tamir etmeye başlamadan önce
üniteyi kapatın ve makinenin
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Tetikleme anahtarının KAPALI
konumda olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya
sebep olabilir.
Yan Kolun Takılması (şek. 3)
Yan kol (e) RH- ve LH kullanıcılarına uygun olacak
şekilde takılabilir.
UYARI: Aleti her zaman yan tutamak
düzgün şekilde takılmış olarak kullanın.
1.Yan kolu gevşetmek için çevirin.
1.Islak veya kuru delme için uygun karot ucunu
seçin.
2.Aksesuar montajı için karot ucuna bakın veya
üreticinin tavsiyelerini izleyin. Ucu mile takmak
için bir adaptöre ihtiyacınız olabilir.
3.Açık uçlu İngiliz anahtarı (o) kullanarak
mili tutun ve açık uçlu İngiliz anahtarını (q)
kullanarak saat yönünde döndürerek karot ucu
(p) sıkın.
UYARI: Çalıştırmaya başlamadan
önce, tüm kurulumun sağlam
olduğundan emin olun.
Üç dişli seçme sistemi
(şek. 1)
Devir/tork oranını değiştirmek için alet Üç dişli
seçme sistemine (f) sahiptir.
1.Düğmeyi serbest bırakın ve motor tamamen
durduktan sonra gerekli konumu seçin.
2.Seçme sistemini her zaman dişli gövdesindeki
işaretlerle hizalayın.
3.Karot ucunun ve çapına ve delinecek
materyale uygun dişliyi seçmek için, teknik
verilere bakın.
4.Tam devirde veya kullanım sırasında vitesi
değiştirmeyin.
Su Kaynağının Bağlanması
(şek. 5)
Bu aletler su kaynağı aksamı (g) için standart
1/2 inçlik süngüye sahiptir.
1.Adaptörü (r) aksama (g) vidalayın ve iyice
sıkın.
2.Su kapanını (s) kapatın.
LH kullanıcıları için, yan kol kelepçesini
sağdan tutarak bilezik üzerinden kaydırın.
3.Adaptöre uygun bir su kaynağı sistemi
bağlayın.
UYARI: Su kaynağı basıncının teknik
verilerde belirtilen maks. su basıncının
altında olduğundan emin olun.
3.Yan kolu istenen konuma döndürün ve kolu
sıkın.
Su Akışını Düzenleme (şek. 5)
2.RH kullanıcıları için, yan kol kelepçesini soldan
tutarak bilezik üzerinden kaydırın.
BIR AKSESUARIN TAKILMASI VE
SÖKÜLMESI (ŞEK. 4)
Bu alet doğrudan mil dişlisine (d) geçen dişli karot
uçları ve adaptörler kullanır.
Yalnızca profesyonel aksesuarlarla kullanılmasını
öneriyoruz.
132
Su hortumundaki su kapanı (s) matkap ucuna
giden soğutma suyunun akışını düzenlemek için
ayarlanabilir.
1.Akışı azaltmak için, kapanı saat yönünde
döndürün.
Türkçe
2.Akışı arttırmak için, kapanı saat yönünün tersi
yönde döndürün.
Bir Toz Toplama Cihazına
Bağlanma (şek. 6)
Bu aletler toz toplama cihazı aksamı (g) için
standart 1/2 inçlik süngüye sahiptir.
1.Adaptörü (t) aksama (g) vidalayın ve iyice
sıkın.
2.Adaptöre uygun bir toz toplama sistemi
bağlayın.
Çalıştırmadan Önce
1.Uygun aksesuar takın.
2.Delinecek deliğin yerini nokta ile işaretleyin.
ÇALIŞTIRMA
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Kullanma talimatları
UYARI:
●G
üvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
● Boru ve kabloların nerede olduğunu
tespit edip dikkat ediniz.
● Cihaza hafif bir basınç uygulayınız.
Fazla bastırmak, delme hızını
arttırmaz, ancak cihazın
performansını ve önrümü azaltır.
• Titreşim etkilerini azaltmak için ortam
sıcaklığını çok düşük olmadığından,
makine ve aksesuar bakımının iyi
yapıldığından ve üzerinde çalışılan
parça boyutunun bu makineye uygun
olduğundan emin olun.
Uygun El Pozisyonu (şek. 1, 7)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta (e) ve
diğer elin ana tutamakta (h) olmasını gerektirir.
Çalıştırma ve kapatma (şek. 1)
Aleti çalıştırmak için değişken hız anahtarına (a)
basın. Değişken hız anahtarına uygulanan basınç
aletin hızını belirlemektedir.
Sürekli çalışma için anahtara (a) basın ve basılı
tutun, kilitleme tuşuna (b) basın ve anahtarı
bırakın.
Cihazı durdurmak için anahtarı bırakın. Cihazı
sürekli çalışmaktan çıkartmak için anahtara kısaca
basıp bırakın. İşiniz bittiğinde, fişi çekmeden önce
mutlaka cihazı kapalı konuma getirin.
Elmas göbek uçlarla delmek
için genel uçlar
UYARI: Aksesuarın kullanımı
için göbek ucu veya imalatçının
tavsiyelerini takip edin.
UYARI: Makineyi tripodlu
uygulamalarda kullanırken, daha doğru
olarak delmeyi sağlamak için deliğin
dış kenarına yerleştirmek üzere göbek
ucun içine bir merkez delicinin monte
edilmesini tavsiye ederiz. Makineyi
sabit uygulamalarda kullanırken,
yani bir sehpada, merkez delicinin
kullanılmasına gerek yoktur.
1.Merkez deliciyi göbek ucun içine monte edin.
Merkez delici, makinenin mili ile göbek ucu
arasına takılan bir adaptörün içine monte
edilmiştir.
2.Merkez deliciyi noktanın üzerine yerleştirin ve
makineyi açın.
3.Göbek yüzeye yaklaşık 5 - 10 mm. girene
kadar düşük hızda delim yapın.
4.Çıkartın ve makinenin fişini prizden çekin.
5.Merkez deliciyi tutucusundan çıkartın.
6.Makinenin fişini takın ve göbek ucu iş
parçasının içine takın.
7.Tam hıza çıkarak delmeye devam edin ve
istenen derinliğe delin.
UYARI: Buna göre üzerinde yanıcı
etiketi bulunan sıvıları karıştırmayın.
133
Türkçe
Kuru delme işlemi
1.Makineyi uygun bir toz emme sistemine
bağlayın.
2.Yukarıda açıklandığı gibi işlem yapın.
Islak delme işlemi
1.Makineyi uygun bir su besleme sistemine
bağlayın.
2.Su akışını gerektiği gibi ayarlayın.
3.Yukarıda açıklandığı gibi işlem yapın.
UYARI: Baş üstü (yukarı doğru)
delme işlemi sırasında ıslak delme
(suyla soğutma) YAPMAYIN.
UYARI: Dişli ağız kısmındaki boşaltma
deliğinden su gelirse derhal çalışmayı
durdurun ve makineyi yetkili bir tamir
servisinde tamir ettirin.
Matkap Standı
D21582K
1.Stantla birlikte delmeye yalnızca aşağı doğru
ve yatay olarak izin verilir.
2.Stant cıvatalarla veya vakum cihazıyla
sabitlenmiş olmalıdır.
NOT: Sabit stant için cıvata kullanırken, beton
için Cat. No.: D212825, taş için D215826
kullanın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya
tamir etmeye başlamadan önce
üniteyi kapatın ve makinenin güç
kaynağı bağlantısını kesin. Tetikleme
anahtarının KAPALI konumda
olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya
sebep olabilir.
Aletinizi, kontrol için yetkili bir tamir servisine
düzenli olarak götürün. Buna karbon fırçaların
kontrolü, dişli kutusunun yağ ile doldurulması
134
ve dişli kutusu conta halkasının değişimini de
kapsamaktadır.
Sorun giderme
Aletinizin doğru çalışmadığını hissederseniz,
aşağıdaki talimatları takip edin. Bunlar sorununuzu
çözmezse, lütfen servisinize başvurun.
Göbek uç kesim yapmazsa
Göbek uç için malzeme çok sert ise
• Daha uygun göbek uç seçin
(daha yumuşak segmentli).
• Islak delme işlemini uygun olduğu zaman
yapın.
Segmentler camla kaplı ve parlaktır
• Elmas segmentleri tekrar görebilmek için
aşındırıcı malzemede delme yapılması.
Boşaltılmış su çok temiz ve sıvı
şeklindedir
Su akışı kesim hareketini yavaşlatmaktadır ve
elmas segmentlerin kendi kendini bilemesini
önlemektedir.
• Azalmış su akışı.
Göbek uçta toz birikmesi
Toz birikmesi delme hızını yavaşlatır.
• Uygun toz emme cihazı kullanın.
• Kesilen döküntüleri boşaltmak için düzenli
olarak delme ucunu çıkartın.
Dönüş hızı uygun değil
• Uygun hız oranları için teknik verilere bakın.
Segmentler ve göbek yanmıştır
• Artan su akışı.
Segmentler çok hızlı yıpranmaktadır
• Daha uygun göbek uç seçin (daha sert
segmentli).
• Göbek uca uygulanan basıncı azaltın.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Türkçe
MATKAP STANDI (ŞEK. 1, 8)
Toz Toplama (kuru işlem)
UYARI: Kuru kesme işlemi
gerçekleştirirken, toz emisyonları
açısından ilgili yönetmeliklere uygun
olarak tasarlanmış bir toz toplama
cihazı kullanın.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
D215831 matkap standı (k) karo matkabınızın
daha yüksek doğruluk, rahatlık ve denge için sabit
uygulamalarda kullanılmasını sağlar.
D215832 su toplama halkası (m) kurulumun ıslak
delme uygulamalarında kullanılması için gereklidir.
UYARI: Standı bir duvar veya tavan
üzerinde vakum pompayla birlikte
KULLANMAYIN.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle
ürün ve piller normal evsel atıklarla
birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli
ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun
şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı
bilgiler www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
TOZ TOPLAMA SISTEMI (ŞEK. 7)
D27902 toz toplama cihazı (j) tüm delme
uygulamalarında tozun uygun ve güvenli bir şekilde
boşaltılmasını sağlar.
SU POMPASI (ŞEK. 8)
Artıkların çalışma alanından temizleyen ve karot
ucunu ıslak uygulamalarda soğutan D215824 su
pompası (I) ana su kaynağının kullanılamadığı
durumlarda su kaynağı sağlar.
135
Ελληνικά
ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ
D21583
Συγχαρητήρια!
Ικανότητα διάτρησης σε σκυρόδεμα
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DeWALT έναν από τους
πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
V
Τύπος
D21583
230
1
Ισχύς εισόδου
W
1.910
Απορροφούμενη
ισχύς
W
1.300
Ταχύτητα 1
Με το χέριmm
-–
Στατικό mm82–152
μέγ. μήκος: mm 400
Ταχύτητα 2
Με το χέριmm 42–72
Στατικό mm42–72
μέγ. μήκος:mm 400
Ταχύτητα 3
Με το χέριmm 12–40
Στατικό mm12–40
μέγ. μήκος: mm 400
Ταχύτητα άνευ φορτίου
Ταχύτητα 1 min-1 0–1.000
Ταχύτητα 2
min-1 0–2.500
Ταχύτητα 3
min-1 0–4.600
D21583
Ταχύτητα με φορτίο
Ταχύτητα 1
Ταχύτητα 2
Ταχύτητα 3
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
86,5
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
97,5
dB(A)
2,9
min-1 0–570
min-1 0–1.300
min-1 0–2.800
Σπείραμα του άξονα 1/2" (Θηλυκό);
1 1/4" (Αρσενικό)
Δακτύλιο
σύσφιγξης της
mm 60 (Euronorm)
Κατηγορία
προστασίας
II
Μέγιστη πίεση νερού bar
3
Βάρος
kg
6,4
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ ΔΙΆΤΡΗΣΗΣ
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν
Ταχύτητα 1
Με το χέριmm
–
Στατικό mm122–202
μέγ. μήκος:mm 350
Ταχύτητα 2
Με το χέριmm 62–100
Στατικό mm62–122
μέγ. μήκος: mm 350
Ταχύτητα 3
Με το χέριmm 12–62
Στατικό mm12–62
μέγ. μήκος: mm 350
136
Με το χέρι
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών
ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-1:
K
( αβεβαιότητα για το
δοθέν επίπεδο ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah = m/s²
5,5
Αβεβαιότητα K =m/s²
2,0
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Ελληνικά
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσδιορίστε
πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την
προστασία του χειριστή από τις
επιδράσεις των κραδασμών, όπως:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκομένων, διατήρηση των χεριών
σε θερμή κατάσταση, οργάνωση των
προτύπων εργασίας.
Ασφάλειες:
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται για
σύνδεση σε σύστημα τροφοδοσίας ρεύματος
με μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση
συστήματος Zmax 0,25 Ω στο σημείο διασύνδεσης
(κιβώτιο υπηρεσίας παροχής ρεύματος) της
τροφοδοσίας του χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η
συσκευή συνδέεται μόνο σε σύστημα ρεύματος
που πληροί την πιο πάνω απαίτηση. Αν
χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τη
δημόσια εταιρεία παροχής ρεύματος σχετικά με
τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος στο σημείο
διασύνδεσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ
D21583
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με την
οδηγία Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
23.02.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
137
Ελληνικά
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
138
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ)Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με
υψηλή υγρασία, χρησιμοποιήστε
παροχή ηλεκτροδότησης με ασφάλεια
διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος (PRCD).
Η χρήση της RCD μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
Ελληνικά
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ)Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ
ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ)Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για δράπανα διαμαντιού
•Φοράτε προστατευτικά ακουστικά. Η έκθεση
στο θόρυβο µπορεί να προκαλέσει απώλεια
ακοής.
139
Ελληνικά
•Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν
αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο
υπό ηλεκτρική τάση, μπορεί να τεθούν υπό
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο
χειριστή.
•Χρησιμοποιείται βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
• Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή άλλη
προστασία των ματιών. Οι εργασίες
διάτρησης προκαλούν εκτίναξη θραυσμάτων.
Τα εκτινασσόμενα σωματίδια μπορούν να
προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα μάτια.
• Οι μύτες, τα εργαλεία και οι περιοχές
διάτρησης θερμαίνονται πολύ κατά την
εργασία. Φοράτε γάντια όταν τα αγγίζετε.
• Χρησιμοποιήστε το δράπανο διαμαντιού κάτω
από συνεχές επιτήρηση.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν κόβετε μέσα από τους
ηλεκτρικούς αγωγούς, αγωγούς υγραερίου η
σωλήνες νερού. Χρησιμοποιήστε συστήματα
ανιχνεύσεις πριν τη διάτρηση.
• Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα κοπής έχει
τοποθετηθεί σωστά.
• Ελέγξτε όλες τις βίδες και σφίξτε καλά πριν
χρησιμοποιήστε το μηχάνημα.
• Κατά τη διάτρηση προς τα κάτω, βεβαιωθείτε
ότι το τρυπάνι κατεβαίνει ασφαλές χωρίς να
τραυματίσει κάποιον που κάθετε κάτω.
• Διάτρηση επιτρέπεται μόνο προς τα
κάτω, οριζόντια και προς τα πάνω. Αν
πραγματοποιείτε διάτρηση προς τα πάνω, η
χρήση ψύξης με νερό ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.
• Οταν το κρατάτε στα χέρια, χρησιμοποιήστε
πάντα την πλευρική λαβή και κρατήστε το
μηχάνημα σταθερά με τα δυο χέρια.
• Φροντίζετε να κάθεστε σε σταθερή επιφάνεια
και κρατήστε πάντα την ισορροπία του
σώματος για καλύτερο έλεγχο της ροπής
αντίδρασης.
• Επιθεωρήστε το μηχάνημα πριν από κάθε
χρήση. Μην χρησιμοποιήστε το μηχάνημα
αν υπάρχουν σφάλματα στη πρίζα ρεύματος,
στο καλώδιο ρεύματος, στον διακόπτη η
140
•
•
•
•
•
•
σε οποιοδήποτε μέρος της επιφάνειας.
Ζητήστε την επισκευή του μηχανήματος από
εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις.
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε νοτισμένο
ή υγρό χώρο.
Σβήστε αμέσως το μηχάνημα αν υπάρχει
διαρροή νερού.
Οταν σταματάτε την διάτρηση, μην ανάβετε
το μηχάνημα μέχρι το σωληνωτό τρυπάνι να
περιστρέφεται ελεύθερα.
Ασφάλιστε πάντα τον διακόπτη για να
αποτρέψτε την κατά λάθος αυτόματη εκκίνηση.
Προσέξτε αυτή την διαδικασία ειδικά μετά
τη διακοπή ρεύματος η όταν το βύσμα
αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.
Η εγκατάσταση του εργαλείου σε μία βάση
συνιστάται για την αύξηση ευκολίας για τον
χρήστη και την μείωση κινδύνου τραυματισμού.
Σε περίπτωση που το ποτηροτρύπανο
σφηνώσει, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την
τροφοδοσία ρεύματος και εξαλείψτε την αιτία
του σφηνώματος πριν ενεργοποιήσετε πάλι το
μηχάνημα.
ΣΤΈΓΝΗ ΔΙΆΤΡΗΣΗ
• Η στεγνή διάτρηση είναι κατάλληλη για
επιφάνειες από λίθο (τούβλα, κορμούς
λιγνιτότεφρας)
• Να χρησιμοποιείτε πάντα ένα κατάλληλο
εξαγωγέα σκόνης.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα τρυπάνια για στεγνή
διάτρηση.
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στο χέρι με
τρυπάνια μεγαλύτερα από 100 mm.
• Εγκαταστήστε πάντα το δράπανο στη βάση
όταν ανοίγετε οπές μεγαλύτερες από 100 mm.
• Να φοράτε μάσκα σκόνης όταν εκτελέσετε
στεγνές διατρήσεις.
ΥΓΡΉ ΔΙΆΤΡΗΣΗ
• Η υγρή διάτρηση είναι κατάλληλη για πέτρα και
σκυρόδεμα.
• Χρησιμοποιείτε πάντα μια συσκευή ψύξης
νερού και ένα σύστημα συλλογής νερού.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα τρυπάνια για υγρή
διάτρηση.
• Η μέγιστη πίεση νερού είναι 3 bar.
Χρησιμοποιείστε μια βαλβίδα απελευθέρωσης
πίεσης σε περίπτωση υψηλότερης πίεσης
νερού.
• Χρησιμοποιήστε μόνο νερό βρύσης για ψύξη.
Ελληνικά
• Μην επιτρέψτε το νερό να μπει στο μοτέρ η τα
άλλα ηλεκτρικά διαμερίσματα. Βεβαιωθείτε ότι
το PRCD δεν είναι σε επαφή με νερό.
•
Ασφαλής λειτουργία για
στατικές βάσεις
• Ένα μηχάνημα που έχει συναρμολογηθεί
λάθος μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη
κατάσταση. Σταθεροποιήστε προσεκτικά το
μηχάνημα στη βάση δραπάνου και ελέγξτε
ότι είναι καλά σφιγμένη η υποδοχή βάσης
δραπάνου.
• Η σταθεροποίηση της βάσης δραπάνου
με συσκευή κενού μπορεί να προκαλέσει
επικίνδυνες καταστάσεις.
• Ελέγξτε την επιφάνεια όπου θα πρέπει να
στερεωθεί η βάση δραπάνου. Σε επιφάνειες
που για παράδειγμα είναι ανώμαλες
(τραχιές) μπορεί να μειωθεί σημαντικά
η αποτελεσματικότητα του συστήματος
αναρρόφησης. Μια επικαλυμμένη
ή συγκολλητή επιφάνεια μπορεί να
αποκολληθεί κατά την εργασία.
• Το ελάχιστο επίπεδο κενού δεν θα πρέπει
να είναι κάτω από 600 mbar. Ελέγχετε
περιοδικά αυτή την τιμή στο όργανο
μέτρησης πίεσης.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτηροτρύπανα με
διάμετρο μεγαλύτερη από 202 mm στην
εφαρμογή αυτή.
Πρόσθετες οδηγίες για χρήση
στη στατική θέση
ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
• Επικίνδυνη κατάσταση λόγω σπασμένων
εξαρτημάτων. Πάντα να ελέγχετε τα
ποτηροτρύπανα πριν τη χρήση τους. Ποτέ
μην χρησιμοποιήσετε ποτηροτρύπανα που
έχουν παραμορφωθεί ή υποστεί ζημιά.
• Η χρήση μη συνιστώμενων κοπτικών
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς λόγω
απώλειας του ελέγχου. Χρησιμοποιείτε μόνο
ποτηροτρύπανα που είναι σχεδιασμένα για
αυτό το εργαλείο και λαμβάνετε υπόψη σας
τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές διαμέτρου και
μήκους αυτών των ποτηροτρύπανων.
• Η λανθασμένη σύσφιξη και τοποθέτηση του
ποτηροτρύπανου μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση από θραύσματα και
εκτινασσόμενα μέρη του ποτηροτρύπανου.
Βεβαιωθείτε ότι το ποτηροτρύπανο έχει
συναρμολογηθεί και ρυθμιστεί σωστά.
•
•
•
•
•
Συσφίξτε το ποτηροτρύπανο με επαρκή
ροπή σύσφιξης.
Πάντα φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό
ατομικής προστασίας (ΕΑΠ) όπως:
Προστασία ακοής για να μειώσετε τον
κίνδυνο πρόκλησης βλάβης της ακοής
Γάντια, όταν χειρίζεστε ποτηροτρύπανα ή
τραχιά υλικά, για να μειώσετε τραυματισμούς
από αιχμηρές ακμές
Γυαλιά ασφαλείας, για την πρόληψη
τραυματισμού από εκτινασσόμενα σωματίδια
Αντιολισθητικά υποδήματα για την πρόληψη
τραυματισμών λόγω ολισθηρών επιφανειών
Επικίνδυνη κατάσταση λόγω παραγωγής
σκόνης κατά τη διάτρηση χωρίς
παροχή νερού. Χρησιμοποιήστε διάταξη
απομάκρυνσης σκόνης, αν διατίθεται, ή
τουλάχιστον μάσκα προστασίας από σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Λοιποί κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή των συσκευών
ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν μπορούν ν’
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβες στην ακοή
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιωρούμενων
σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω παρελκομένων,
τα οποία θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της
χρήσης.
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω παρατεταμένης
χρήσης.
Οι ακόλουθοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο
αναπνευστικών προβλημάτων:
– Δεν έχει συνδεθεί διάταξη απομάκρυνσης της
σκόνης όταν εκτελείτε ξηρή λειτουργία
– Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που
προκαλείται από ακαθάριστα φίλτρα εξαγωγής
Σημάνσεις στο εργαλείο
Πάνω στο εργαλείο βρίσκονται οι παρακάτω
εικόνες:
Ειδοποίηση ασφαλούς χρήσης
ιαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν
Δ
από τη χρήση.
141
Ελληνικά
να έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο, για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο, προτού
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά.
Να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Χωρίς παροχή νερού
Περιγραφή (εικ. 1, 2)
Με παροχή νερού
Επιλογή ταχύτητας
(ΕΙΚ. 1)
Εφαρμογές σε επιφάνειες από λίθο
b.Κουμπί ασφάλισης σε λειτουργία
Εφαρμογές σε σκυρόδεμα
c.Ενδεικτική λυχνία LED προειδοποίησης
υπερφόρτωσης
ταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα
Ο
σε εφαρμογές που ξεπερνάνε τη
μέγιστη διάμετρος για χρήση σε
χέρι, φροντίζετε το μηχάνημα να
εγκατασταθεί σε μια βάση. Μην
χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα στο
χέρι σε τέτοιες εφαρμογές, επειδή
θα οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου και
σοβαρό τραυματισμό.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
[ΕΙΚ. [FIG] 1]
Ο κωδικός ημερομηνίας (x) ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Μηχάνημα διάτρησης με διαμαντοτρύπανο
1 Πλευρική λαβή
1 Γερμανικό κλειδί, 32 mm
1 Γερμανικό κλειδί, 41 mm
1 Προσαρμαγέας για διάταξη εξαγωγής σκόνης
1 Προσαρμαγέας για παροχή νερού
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί
142
Π
ΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τ Ποτέ μην
τροποποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε μέρος του. Θα μπορούσε
να προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
a.Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
d.Άξονας
e.Πλευρική λαβή
f.Επιλογέας τριών ταχυτήτων
g.Συνδυασμένος σύνδεσμος παροχής νερού και
απομάκρυνσης σκόνης
h.Κύρια λαβή
i.διάταξη ρεύματος διαρροής (PRCD)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΑΞΕΣΟΥΆΡ (ΕΙΚ. 2)
j.D27902 Διάταξη εξαγωγής σκόνης
k.D215831 Βάση δραπάνου
l.D215824 Αντλία νερού
m.D215832 Δακτύλιος συλλογής νερού
(για χρήση με D215831)
n.D215833 Εφεδρική στεγανοποίηση για
δακτύλιο συλλογής νερού (3 τεμ.) (για χρήση με το
D215832)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το δράπανό D21583 για ποτηροτρύπανο
διαμαντιού έχει σχεδιαστεί για ξηρή διάτρηση σε
υλικά τοιχοποιίας όπως τούβλα, τσιμεντόλιθους
σκωρίας κλπ. με ξηρής λειτουργίας
ποτηροτρύπανο διαμαντιού σε συνδυασμό με
διάταξη κενού.
Το μηχάνημά σας Δράπανο για ποτηροτρύπανο
διαμαντιού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για
υγρή διάτρηση σε τεχνητά τούβλα, σκυρόδεμα
και ενισχυμένο σκυρόδεμα με ποτηροτρύπανα
διαμαντιού για υγρή λειτουργία και παροχή νερού.
Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το
χέρι σε εφαρμογές έως 100 mm για τοιχοποιία
Ελληνικά
ή 72 mm για σκυρόδεμα. Όταν διανοίγετε οπές
διαμέτρου μεγαλύτερης από 100 mm σε τοιχοποιία
ή 72 mm σε σκυρόδεμα, το μηχάνημα θα πρέπει
να χρησιμοποιείται πάνω σε βάση δραπάνου.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα δράπανα διαμαντιού είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Συμπλέκτης περιορισμού
ροπής στρέψεως
Ολα τα περιστροφικά δράπανα είναι εφοδιασμένα
με συμπλέκτη που περιορίζει τη μέγιστη αντίδραση
της ροπής στρέψης που μεταδίδεται στο χρήστη
στην περίπτωση εμπλοκής κάποιου τρυπανιού. Η
λειτουργία αυτή προφυλάσσει επίσης το μηχανισμό
λειτουργίας και το ηλεκτρικό μοτέρ για την
περίπτωση απώλειας στηρίξεως. Η ρύθμιση του
συμπλέκτη έχει γίνει στο εργοστάσιο και δεν είναι
δυνατό να τροποποιηθεί.
Ηλεκτρονική προστασία
υπερφόρτωσης
Η ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτισης
προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια: αν η τάση φτάσει
σε ένα όριο, η ενδεικτική λυχνία υπερφόρτισης
(c) ανάβει για να δείξει ότι το μηχάνημα αλλάζει
στην κατάσταση υπερφόρτισης αν η λειτουργία
συνεχίζετε στον ίδιο επίπεδο πίεσης. Η μείωση
πίεσης χρήσης στο μηχάνημα αλλάζει τον
ηλεκτρονικό διακόπτη πίσω στη κανονική
κατάσταση.
Αν εφαρμόζεται συνεχές πίεση, το μηχάνημα
σβήνει. Κατά αυτό το τρόπο αποτρέπονται οι
κυμάνσεις του μοτέρ. Το μηχάνημα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ξανά όταν το φορτίο
απελευθερώνεται.
Θερμική προστασία
Οταν το μηχάνημα δουλεύει σε υπερφόρτωση σε
μεγάλα διαστήματα, η θερμική προστασία σβήνει
το μηχάνημα για να προστατέψει το μοτέρ. Το
μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά όταν η
θερμική προστασία έχει κρυώσει. Ο χρόνος ψύξης
εξαρτάται από την υπερθέρμανση του μοτέρ και
την θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Με παροχή νερού
D21582
Ο ενσωματωμένος στροφέας νερού λειτουργεί
άμεσα από τον άξονα του μοτέρ για να παρέχει
συνεχές ψύξη τρυπανιών σε εφαρμογές υγρής
διάτρησης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί μόνο για
μία συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να βεβαιώνεστε
πάντα ότι η τάση ηλεκτροδότησης αντιστοιχεί στην
τάση της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών.
Το εργαλειο DeWALT εχει διπλη μονωση
συμφωνα με το προτυπο
EN60745 και συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Σε περίπτωση αντικατάστασης καλωδίου ή
φις, το εργαλείο πρέπει να επισκευαστεί από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου
(βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
Διακόπτης DI (προστατευτικό
PRCD εντός γραμμής) (εικ. 1)
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με διάταξη
ρεύματος διαρροής (PRCD) (i), η οποία
προστατεύει το χρήστη από ηλεκτροπληξία
διακόπτοντας το κύκλωμα αν ανιχνευτεί ρεύμα
διαρροής 10 mA ή μεγαλύτερο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ποτέ μη θέτετε το
μηχάνημα σε λειτουργία αν δεν έχετε
συνδέσει το RCD. Μη χρησιμοποιείτε
το μηχάνημα αν το RCD δεν λειτουργεί
143
Ελληνικά
σωστά. Για να λειτουργήσει το RCD, το
μηχάνημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο
σε γειωμένη πρίζα τοίχου.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΆΤΑΞΗ RCD
I = ON (ανάβει η κόκκινη λυχνία LED).
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα (ανατρέξτε και στο
τμήμα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση).
Για να το απενεργοποιήσετε, προχωρήστε με την
αντίστροφη σειρά.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΈΓΞΕΤΕ ΤΗ ΔΙΆΤΑΞΗ RCD
O = Κουμπί ελέγχου: ο διακόπτης θα πρέπει
να διακόψει το κύκλωμα (το μηχάνημα
απενεργοποιείται).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Αν τη κατάσταση δοκιμής, ο
διακόπτης δεν ανοίγει το κύκλο,
συνιστούμε να επιθεωρήστε τη
μονάδα σε ένα εξουσιοδοτημένο
σταθμό συντήρησης DeWALT.
• Δεν επιτρέπεται να κάνετε
τροποποιήσεις στο μηχάνημα, ειδικά
δεν επιτρέπεται να ανοίξτε το PRCD η
να επισκευάσετε η αντικαταστήστε το
καλώδιο.
• Μην χρησιμοποιήστε ποτέ το PRCD
ως κύριο διακόπτη. Σβήστε πάντα το
PRCD σε κατάσταση χωρίς φορτίο.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
Π
ΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση, την αλλαγή των
ρυθμίσεων ή την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης της σκανδάλης είναι στη
θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Τοποθέτηση της πλευρικής
λαβής (εικ. 3)
Η πλευρική λαβή (e) μπορεί να τοποθετηθεί
ώστε να ταιριάζει σε δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
χρήστες.
144
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα
χρησιμοποιείτε το εργαλείο
με την πλευρική λαβή σωστά
συναρμολογημένη.
1.Περιστρέψτε την πλευρική λαβή για να την
ξεσφίξετε.
2.Για δεξιόχειρες χρήστες, περάστε το σφιγκτήρα
της πλευρικής λαβής πάνω από το κολάρο, με
τη λαβή αριστερά.
Για αριστερόχειρες χρήστες, περάστε το
σφιγκτήρα της πλευρικής λαβής πάνω από το
κολάρο, με τη λαβή δεξιά.
3.Περιστρέψτε την πλευρική λαβή στην
επιθυμητή θέση και σφίξτε τη λαβή.
ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΕΝΌΣ
ΑΞΕΣΟΥΆΡ (ΕΙΚ. 4)
Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί ποτηροτρύπανα και
προσαρμογείς με σπείρωμα που βιδώνονται απ’
ευθείας πάνω στον άξονα (d).
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο επαγγελματικά
αξεσουάρ.
1.Επιλέξτε το κατάλληλο ποτηροτρύπανο για
υγρή ή ξηρή διάτρηση.
2.Τηρήστε τις υποδείξεις του ποτηροτρύπανου
ή του κατασκευαστή για την τοποθέτηση
του αξεσουάρ. Μπορεί να χρειαστείτε
προσαρμογέα για να τοποθετήσετε το
εξάρτημα στον άξονα.
3.Συγκρατήστε τον άξονα με το γερμανικό
κλειδί (o) και συσφίξτε το ποτηροτρύπανο
(p) περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα με το
γερμανικό κλειδί (q).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΒεβαιωθείτε
ότι ολόκληρο το συγκρότημα είναι
σφιγμένο πριν αρχίσετε την εργασία.
Επιλογέας τριών ταχυτήτων
(εικ. 1)
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με επιλογέα τριών
ταχυτήτων (f) για μεταβολή του λόγου ταχύτητας/
ροπής.
1.Απελευθερώστε το διακόπτη και επιλέξτε
την απαιτούμενη θέση αφού το μοτέρ έχει
ακινητοποιηθεί πλήρως.
2.Πάντα ευθυγραμμίζετε τον επιλογέα με τα
σημάδια στο περίβλημα των γραναζιών.
3.Ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα για να
επιλέξετε την κατάλληλη ταχύτητα σύμφωνα
Ελληνικά
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
με τη διάμετρο του ποτηροτρύπανου και το
προς διάτρηση υλικό.
4.Μην αλλάζετε ταχύτητες σε πλήρεις στροφές ή
κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Σύνδεση σε παροχή νερού
(εικ. 5)
Τα εργαλεία αυτά έχουν στάνταρ σύνδεσμο
μπαγιονέτ 1/2” για σύνδεσμο παροχής νερού (g).
1.Βιδώστε τον προσαρμογέα (r) πάνω στο
σύνδεσμο (g) και σφίξτε τον καλά.
2.Κλείστε το διακόπτη παροχής νερού (s).
3.Συνδέστε στον προσαρμογέα κατάλληλο
σύστημα παροχής νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η
πίεση της παροχής νερού είναι κάτω
από τη μέγ. πίεση που αναφέρεται στα
τεχνικά χαρακτηριστικά.
Ρύθμιση της παροχής νερού
(εικ. 5)
Ο διακόπτης παροχής νερού (s) του εύκαμπτου
σωλήνα νερού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να
προσαρμοστεί η παροχή του νερού ψύξης προς το
εξάρτημα διάτρησης.
1.Για να μειώσετε την παροχή, περιστρέψτε το
διακόπτη δεξιόστροφα.
2.Για να αυξήσετε την παροχή, περιστρέψτε το
διακόπτη αριστερόστροφα.
Σύνδεση σε σύστημα
εξαγωγής σκόνης (εικ. 6)
Τα εργαλεία αυτά έχουν στάνταρ σύνδεσμο
μπαγιονέτ 1/2” για σύνδεσμο συστήματος
εξαγωγής σκόνης (g).
1.Βιδώστε τον προσαρμογέα (t) πάνω στο
σύνδεσμο (g) και σφίξτε τον καλά.
2.Συνδέστε στον προσαρμογέα κατάλληλο
σύστημα εξαγωγής σκόνης.
Πριν τη λειτουργία
1.Τοποθετήστε το κατάλληλο αξεσουάρ.
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
• Φροντίστε να ενημερωθείτε σχετικά με
τη θέση σωλήνων και καλωδίων.
• Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Η υπερβολική πίεση δεν
επιταχύνει τη διάτρηση αλλά μειώνει
την απόδοση του εργαλείου και
ενδέχεται να ελαττώσει και τη διάρκεια
ζωής του.
•Γ
ια να μειώσετε την επίδραση
των κραδασμών βεβαιωθείτε ότι η
θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν
είναι πολύ ψυχρή, το μηχάνημα και τα
παρελκόμενά του συντηρούνται καλά
και το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας
είναι κατάλληλο για το μηχάνημα αυτό.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 7)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
2.Σημειώστε το σημείο όπου πρόκειται να
διατρηθεί η οπή.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα
χέρι στην πλευρική λαβή (e) και το άλλο χέρι
στην κύρια λαβή (h).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Ξεκίνημα/Σταμάτημα (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
Για να ανοίγωστε το εργαλείο πιέστε το διακόπτη
μεταβλητής ταχύτητας (a) οπίζει η ταχύτητα.
145
Ελληνικά
Για διαρκή λειτουργία, πιέσατε και κρατήστε
πατημένο το διακόπτη on/off (a), πιέστε το κουμπί
απασφάλισης (b) και απελευθερώστε το διακόπτη.
2.Ενεργήστε όπως περιγράφεται παραπάνω.
Για να σταματήσετε το εργαλείο απελευθερώστε το
διακόπτη.
1.Συνδέστε το μηχάνημα σε ένα κατάλληλο
σύστημα παροχής νερού.
Για να σταματήσετε το εργαλείο όταν
χρησιμοποιείτε το διακόπτη συνεχούς λειτουργίας
πιέστε για λίγο το διακόπτη και απελευθερώστε
τον. Πρέπει να διακόπτετε πάντοτε τη λειτουργία
του εργαλείου όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας
και πριν το βγάλετε από την πρίζα.
2.Ρυθμίστε τη ροή νερού όπως απαιτείται.
Γενικές οδηγίες για διατρήσεις
με τρυπάνια διαμαντιού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ακολουθήστε τις
οδηγίες του κατασκευαστή τρυπανιών
για να χρησιμοποιήστε το εξάρτημα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Οταν
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα σε
εφαρμογές στο χέρι, συνιστούμε να
συναρμολογήστε ένα κεντρικό τρυπάνι
στο τρυπάνι για να βρείτε τη περιφέρεια
της οπής με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Οταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε
σταθερές εφαρμογές π.χ. σε μια βάση,
η χρήση του κεντρικού τρυπανιού δεν
είναι αναγκαία.
1.Προσαρμόστε το κεντρικό τρυπάνι στο
σωληνωτό τρυπάνι. Το κεντρικό τρυπάνι
τοποθετείται σε έναν προσαρμογέα ενδιάμεσα
στον άξονα του μηχανήματος και το τρυπάνι.
2.Τοποθετήστε το κεντρικό τρυπάνι πάνω στο
σημάδι και θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα.
3.Εκτελέστε την διάτρηση σε χαμηλή ταχύτητα
μέχρι το τρυπάνι να διεισδύσει την επιφάνεια
περίπου 5–10 mm.
4.Αφαιρέστε και αποσυνδέστε το μηχάνημα.
5.Αφαιρέστε το κεντρικό τρυπάνι από τη βάση
του.
6.Συνδέστε το μηχάνημα και εισάγετε το τρυπάνι
στο τεμάχιο εργασίας.
7.Συνεχίστε την διάτρηση, αυξάνοντας σε ολική
ταχύτητα και στο επιθυμητό βάθος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην αναμιγνύετε η
ανακατεύετε εύφλεκτα υγρά.
Στέγνη διάτρηση
1.Συνδέστε το μηχάνημα σε ένα κατάλληλο
σύστημα εξαγωγής σκόνης.
146
Υγρή διάτρηση
3.Ενεργήστε όπως περιγράφεται παραπάνω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗ
χρησιμοποιείτε υγρή διάτρηση (με
ψύξη με νερό) όταν πραγματοποιείτε
διάτρηση προς τα πάνω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Αν δεν βγαίνει
νερό από τις οπές αποχέτευσης,
σταματήστε αμέσως και επισκευάστε
το μηχάνημα σε έναν εξουσιοδοτημένο
σημείο συντήρησης.
Βάση δραπάνου
D21582K
1.Η διάτρηση με τη βάση επιτρέπεται μόνο προς
τα κάτω ή οριζόντια.
2.Η βάση πρέπει να είναι σταθεροποιημένη είτε
με μπουλόνια είτε με διάταξη κενού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε
μπουλόνια για τη βάση στατικής λειτουργίας,
χρησιμοποιήστε είτε Αρ. καταλ.: D212825 για
σκυρόδεμα είτε D215826 για τοιχοποιία.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση, την αλλαγή των
ρυθμίσεων ή την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης της σκανδάλης είναι στη
θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Πηγαίνετε τακτικά το εργαλείο σε έναν
εξουσιοδοτημένο σημείο συντήρησης για
επιθεώρηση. Αυτό συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο
Ελληνικά
ψηκτρών από άνθρακα, του λαδιού στο κιβώτιο
ταχυτήτων και αντικατάσταση του δακτύλιου
σφραγίσματος.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν το εργαλείο σας δεν λειτουργεί κανονικά,
ακολουθήστε τις οδηγίες. Εάν το πρόβλημα δεν
λυθεί, επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.
Εξαγωγή σκόνης (ξηρή
λειτουργία)
Το τρυπάνι δεν κόβει
Το υλικό είναι πολύ σκληρό για το τρυπάνι
• Επιλέξτε ένα κατάλληλο τρυπάνι (με ποιο
μαλακά διαστήματα).
• Εφαρμόστε υγρή διάτρηση αν χρειαστεί.
Τα διαστήματα φαίνονται γυαλιστερά και
καθαρά
Καθαρισμός
• Εκτελέστε διάτρηση σε τραχύ υλικό για να
επαναεκθέτετε τα διαστήματα διαμαντιού.
Το νερό είναι πολύ καθαρό και ρευστό.
Η ροή νερού καθυστερεί τη διάτρηση και
αποτρέπει τα διαστήματα διαμαντιού να αυτόακονιστούν.
• Μειωμένη ροή νερού.
Συσσωρευμένη σκόνη στο τρυπάνι.
Η συσσωρευμένη σκόνη καθυστερεί τη ταχύτητα
διάτρησης.
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλη συσκευή
εξαγωγής σκόνης.
• Βγάλτε τακτικά το τρυπάνι για να βγάλτε τα
κοψίματα.
Η ταχύτητα περιστροφής δεν είναι
κατάλληλη
• Αναφερθείτε στα τεχνικά στοιχεία για τις
σωστές ταχύτητες.
Τα διαστήματα και τα τρυπάνια είναι
καμένα
• Αυξήστε την ροή νερού.
Τα διαστήματα χαλάνε πολύ γρήγορα
• Επιλέξτε ένα κατάλληλο τρυπάνι (με ποιο
σκληρά διαστήματα).
• Μειώστε την πίεση που εφαρμόζεται στο
τρυπάνι.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τ Όταν εκτελείτε
μια εργασία ξηρής κοπής, συνδέετε
σύστημα εξαγωγής σκόνης που έχει
σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή
σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με
ξηρό αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλα
ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό
των μη μεταλλικών τμημάτων του
εργαλείου. Αυτά τα χημικά μπορεί
να αποδυναμώσουν τα υλικά
που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά τα
εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα
πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DeWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
147
Ελληνικά
ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΉΣ ΣΚΌΝΗΣ (ΕΙΚ. 7)
Το D27902 σύστημα εξαγωγής σκόνης (j)
εξασφαλίζει κατάλληλη και ασφαλή απομάκρυνση
της σκόνης σε όλες τις εφαρμογές διάτρησης.
ΑΝΤΛΊΑ ΝΕΡΟΎ (ΕΙΚ. 8)
Με την αφαίρεση των υπολειμμάτων από την
περιοχή εργασίας και την ψύξη του αξεσουάρ
διάτρησης, η D215824 αντλία νερού (l) διασφαλίζει
παροχή νερού εκεί που δεν διατίθεται κύρια
παροχή νερού.
ΒΆΣΗ ΔΡΑΠΆΝΟΥ (ΕΙΚ. 1, 8)
Η D215831 βάση δραπάνου (k) επιτρέπει στο
διαμαντοδράπανό σας να χρησιμοποιηθεί σε
στατικές εφαρμογές για αυξημένη ακρίβεια, άνεση
και ευστάθεια.
Ο D215832 δακτύλιος συλλογής νερού (m)
απαιτείται για την υποδοχή του συγκροτήματος για
εφαρμογές υγρής διάτρησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΜΗ
χρησιμοποιήσετε τη βάση με αντλία
κενού πάνω σε τοίχο ή ταβάνι.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και
οι μπαταρίες που επισημαίνονται
με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά
που μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν
ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για πρώτες ύλες.
Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά
προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες
διατίθενται στον ιστότοπο www.2helpU.com.
148
149
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
N47258506/16
150
Download PDF

advertising