D21585 | DeWalt D21585 DIAMOND DRILL instruction manual

505202 - 95 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D21585
Rysunek 1
b
a
r
c
e
d
Rysunek 2
f
j
g
k
i
h
2
Rysunek 3
Rysunek 4
l
f
n
m
3
Rysunek 5
p
e
q
Rysunek 6
h
j
i
4
g
WIERTNICA DIAMENTOWA
D21585
Serdeczne gratulacje!
D21585
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
Niepewność pomiaru
dB(A)
3,0
Poziom mocy akustycznej
dB(A)
97,2
Niepewność pomiaru
dB(A)
2,9
Dane techniczne
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie
drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745
Wartość skuteczna
m/s2
2,4
D21585
Napięcie
Typ
V
230
1
Pobór mocy
Moc oddawana
Prędkość obrotowa biegu
jałowego:
1. bieg
2. bieg
3. bieg
Prędkość obrotowa pod
obciążeniem:
1. bieg
2. bieg
3. bieg
Gwint wrzeciona
W
W
2500/2200
1500/1350
obr/min
obr/min
obr/min
0 - 500
0 - 1200
0 - 2000
obr/min
obr/min
obr/min
0 - 290
0 - 760
0 - 1280
1 1/4”
(zewn.)
I
bar
kg
3
11,2
Średnice wiercenia w murze
1. bieg
2. bieg
3. bieg
Maksymalna długość
mm
mm
mm
mm
52 - 300
52 - 300
52 - 250
400
Średnice wiercenia w betonie
1. bieg
2. bieg
3. bieg
Maksymalna długość
mm
mm
mm
mm
52 - 250
52 - 200
52 - 150
400
Klasa ochrony
Maksymalne ciśnienie wody
Masa
ŚREDNICE WIERCENIA
Niepewność pomiaru
m/s2
84,3
2,1
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie EN
60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane w
inny sposób, z innymi akcesoriami, lub
niewłaściwie konserwowane. W takich
sytuacjach ekspozycja drganiowa w
trakcie całego okresu użytkowania
maszyny może być dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Amperaż bezpiecznika:
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V
10 A
5
WSKAZÓWKA: Urządzenie to jest
przystosowane do zasilania z sieci
o maksymalnej dopuszczalnej impedancji Zmaks.
= 0,28 Ω zmierzonej w skrzynce przyłączowej
użytkownika.
Zadaniem użytkownika jest zapewnienie zasilania
z sieci elektrycznej o takich parametrach. W razie
potrzeby zasięgnij informacji o impedancji sieci
we właściwym zakładzie elektroenergetycznym.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić
do śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
opisany w „Danych technicznych” został
wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami:
2006/42/EG, EN61029-1:2009, EN61029-26:2010
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/EG. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny
za prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.01.2010
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Przepisy bezpieczeństwa
pracy
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na pożar, porażenie prądem
elektrycznym i doznanie urazu, przy
korzystaniu z elektronarzędzi stosuj
podane niżej środki ostrożności.
Przed użyciem wyrobu przeczytaj wszystkie te
przepisy i zachowaj je na przyszłość.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI, BY W RAZIE POTRZEBY MÓC
Z NIEJ PONOWNIE SKORZYSTAĆ
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
Deklaracja zgodności
z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
1.
D21585
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób
6
2.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia.
Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym
ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks).
Nie załączaj elektronarzędzia w miejscach,
gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, jak na przykład w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki.
Nie dopuszczaj osób postronnych
do miejsca pracy.
Pilnuj, by osoby postronne, a zwłaszcza
dzieci, nie dotykały elektronarzędzia ani
przedłużacza i trzymaj je z dala od miejsca
pracy.
Bezpiecznie przechowuj swoje
narzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchym, zamkniętym, niedostępnym dla
dzieci miejscu.
Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Najbezpieczniej jest i najlepsze wyniki
uzyskuje się, gdy elektronarzędzie jest
obciążane w umiarkowany sposób zgodnie
z zaleceniami producenta.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani akcesoriów. Nie
wykorzystuj elektronarzędzi do celów
innych, niż przewidziane przez producenta,
np. ręcznej pilarki tarczowej do ścinania pni
drzew i gałęzi.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części narzędzia. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia jest
obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
Ochrona osobista.
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę
przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy w
powietrze jest wzbijany pył lub drobiny
obrabianego materiału.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu.
Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamontowane.
Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot.
Używaj urządzeń mocujących lub
imadła do przytrzymywania przedmiotu
obrabianego. Gdy przedmiot ten jest
dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
elektronarzędzie dwiema rękami.
Utrzymuj stabilną postawę.
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuje w czystości swoje
narzędzia, gdyż jest to warunkiem
bezpieczeństwa pracy. Stosuj się
do instrukcji smarowania i wymiany
akcesoriów. Regularnie kontroluj
narzędzia, a w razie uszkodzenia, zleć
naprawę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu. Wszystkie rękojeści
i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Wyjmuj wtyczkę sieciową.
Gdy elektronarzędzia nie są używane i przy
wymianie akcesoriów, jak np. piła tarczowa,
końcówki i brzeszczoty, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy
do mocowania narzędzi.
Przed załączeniem elektronarzędzia
zawsze sprawdzaj, czy zostały wyjęte
klucze i przyrządy nastawcze.
Uważaj, by nie doszło
do niezamierzonego załączenia
elektronarzędzia.
Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku.
Używaj przedłużaczy przystosowanych
do pracy na wolnym powietrzu.
Przed użyciem sprawdź przedłużacz
i wymień go w razie uszkodzenia. Przy
pracy na wolnym powietrzu używaj tylko
przedłużaczy nadających się do tego celu
i odpowiednio oznakowanych.
Zawsze zachowuj uwagę.
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj elektronarzędzia, gdy
jesteś zmęczony bądź pod wpływem leków
lub alkoholu.
Kontroluj elektronarzędzie pod
względem uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie
i kabel sieciowy, czy są całkowicie sprawne
i spełniają swoje funkcje. Nie zapomnij przy
7
tym o ruchomych elementach. By zapewnić
bezpieczną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające - naprawione
lub wymienione przez autoryzowany
warsztat serwisowy, jeżeli w instrukcji nie
podano inaczej. W żadnym przypadku nie
używaj elektronarzędzia z niesprawnym
wyłącznikiem i nigdy nie próbuj samemu
naprawiać maszyny.
21.
OSTRZEŻENIE! Używanie innych
nasadek i wyposażenia, niż zalecane,
lub wykonywanie prac nieopisanych
w tej instrukcji może doprowadzić
do wypadku.
Naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym
specjalistom.
Elektronarzędzie to jest zgodne
z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. By nie
narażać się na wypadek, naprawy przy
użyciu oryginalnych części zamiennych
zlecaj tylko wykwalifikowanym specjalistom.
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy wiertnic
diamentowych
•
•
•
•
•
•
•
8
Narzędzia robocze, uchwyt narzędziowy
i metalowe elementy maszyny silnie
się nagrzewają. Nie chwytaj ich gołymi
rękoma, a tylko przez rękawice ochronne.
W czasie wiercenia stale obserwuj
diamentową koronkę wiertniczą.
Uważaj, by nie przewiercić przewodów
elektrycznych, gazowych ani
wodociągowych. Korzystając ze specjalnych
wykrywaczy, przed rozpoczęciem wiercenia
dokładnie się zorientuj, jak przebiegają
ukryte w murze przewody.
Upewnij się, czy narzędzie robocze zostało
prawidłowo zamocowane.
Przed użyciem wiertnicy sprawdź wszystkie
śruby, czy są dobrze dokręcone.
Przy wierceniu przez strop do dołu
spadający rdzeń wiertniczy może kogoś
zranić. Pilnuj, by nikt nie przebywał w
niebezpiecznym obszarze.
Zachowuj stabilną postawę i stale utrzymuj
równowagę, by nie stracić kontroli nad
maszyną, która w czasie pracy wytwarza
przeciwny moment obrotowy.
•
•
•
•
•
•
Przed każdym użyciem sprawdź maszynę.
Nie używaj wiertnicy z uszkodzoną wtyczką
kabla, niesprawnym przewodem sieciowym,
wyłącznikiem zasilania lub elementem
obudowy. Zleć naprawę autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu.
Nie używaj maszyny w wilgotnym otoczeniu
ani na deszczu.
W razie zauważenia wycieku wody
natychmiast wyłącz maszynę.
Po przerwie w pracy załącz maszynę
ponownie dopiero po stwierdzeniu, że
koronka wiertnicza daje się swobodnie
obracać.
Zawsze wyłączaj maszynę wyłącznikiem,
by zabezpieczyć się przed niezamierzonym,
samoczynnym uruchomieniem. Stosuj się
do tego zalecenia zwłaszcza po zaniku
napięcia zasilania lub przy wyjmowaniu
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
W razie zablokowania wiertła odłącz
wiertnicę od sieci i przed ponownym
załączeniem usuń przyczynę blokady.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy przy
wierceniu na mokro
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed użyciem zawsze kontroluj koronki
wiertnicze. Nigdy ich nie zakładaj, gdy są
zniekształcone lub uszkodzone.
Używaj tylko koronek wiertniczych
przeznaczonych do tej wiertnicy. Nie
przekraczaj minimalnej i maksymalnej
średnicy oraz długości koronki podanych w
tabeli pt. "Dane techniczne".
Zawsze zakładaj nauszniki ochronne
zmniejszające niebezpieczeństwo
uszkodzenia narządu słuchu wskutek
nadmiernego hałasu.
Zakładaj okulary ochronne lub inne
zabezpieczenie oczu. Odpryskujące
cząstki materiału mogą zranić oczy.
Zakładaj rękawice ochronne, które przy
manipulowaniu koronkami wiertniczymi
i ostrymi materiałami chronią ręce przed
skaleczeniem.
Zakładaj obuwie na szorstkiej podeszwie,
na której trudno się poślizgnąć.
Przy użyciu statywu wolno wiercić tylko
do dołu lub w poziomie. Statyw mocuj
śrubami (np. D215825) lub za pomocą
przyssawki próżniowej.
Sprawdź powierzchnię, do której statyw ma
być przytwierdzony. Nieregularna (szorstka)
powierzchnia pogarsza sprawność działania
•
•
przyssawki próżniowej. Powłoki lub laminaty
mogą się podczas pracy oderwać.
Wartość próżni nie może być mniejsza
niż 600 mbar. Regularnie sprawdzaj ją
manometrem.
Przy korzystaniu z przyssawki próżniowej
maks. średnica koronki wiertniczej może
wynosić 82 mm.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
Zawsze zakładaj maskę przeciwpyłową.
Zawsze zakładaj obuwie ochronne.
WIERCENIE NA MOKRO
•
Zawsze korzystaj z urządzeń do chłodzenia
wierteł i zbierania wody.
•
Zawsze używaj koronek wiertniczych
odpowiednich do wiercenia na mokro.
•
Maksymalne ciśnienie wody może wynosić
3 bar. W razie wyższego ciśnienia zastosuj
zawór redukcyjny.
•
Do chłodzenia używaj wyłącznie czystej
wody wodociągowej.
•
Uważaj, by woda nie dostała się do silnika
ani innych elementów elektrycznych,
a zwłaszcza wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego.
Zawsze zakładaj rękawice ochronne.
Zasilanie wodą
Wybór biegu
Wiercenie w murze
Wiercenie w betonie
Upewnij się, czy wiertnica jest dobrze
zamocowana na statywie. Nigdy
nie wierć z ręki, gdyż grozi to utratą
panowania nad maszyną i doznaniem
poważnych urazów ciała.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa pracy i używania
urządzeń ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m. in.:
uszkodzenie narządu słuchu;
obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
oparzenia gorącymi elementami maszyny;
narażenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Następujące czynniki zwiększają
niebezpieczeństwo wystąpienia problemów
z oddychaniem:
nieprzyłączony odpylacz ssący przy pracy
na sucho;
niewystarczająca wydajność odsysania
na skutek zatkania filtra powietrza
wywiewanego.
Tabliczki umieszczone
na wiertnicy
Na wiertnicy umieszczono następujące
piktogramy:
Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2011 XX XX
Rok produkcji
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wiertnica diamentowa
1 klucz maszynowy płaski, 32 mm
1 klucz maszynowy płaski, 41 mm
1 wąż z zaworem
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertnicy w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy wiertnica i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
9
Opis maszyny (rys. rys. 1, 2)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie
dokonuj żadnych przeróbek w
elektronarzędziu ani jego elementach,
by nie narażać się na zniszczenie
sprzętu i/lub doznanie urazu ciała.
(RYS.1)
a. Wyłącznik
b. Wskaźnik elektroluminescencyjny informujący
o przeciążeniu
c. Przełącznik biegów
d. Wrzeciono
e. Przyłącze do zasilania wodą
DOSTĘPNE AKCESORIA (RYS. 2)
f.
D215854
g.
h.
i.
j.
D27902
D215851
D215824
D215852
k. D215853
Zestaw miedzianych pierścieni
(5 sztuk)
Odkurzacz przemysłowy
Statyw
Pompa wodna
Zbieracz wody (do D215851)
Uszczelka zamienna
do zbieracza
wody (3 sztuki) (do D215852)
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Wiertnica diamentowa D21585 jest przeznaczona
do wiercenia na mokro otworów w cegle,
bloczkach żużlobetonowych, bloczkach
betonowych i żelbetonie przy użyciu specjalnych
diamentowych koronek wiertniczych w połączeniu
z urządzeniem do chłodzenia wodą. Maszyny tej
nie wolno używać do wiercenia na sucho.
Można nią pracować tylko na statywie.
Nigdy nie wierć z ręki.
Elektroniczne zabezpieczenie
przed przeciążeniem (rys. 1)
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo: gdy
pobór prądu przekroczy określoną wartość
graniczną, zapala się ostrzegawczy wskaźnik
elektroluminescencyjny (b), by poinformować, że
maszyna przejdzie do trybu przeciążenia, gdy
praca przy nadmiernym obciążeniu będzie nadal
kontynuowana. Redukcja obciążenia powoduje
powrót maszyny do normalnego trybu pracy.
Gdy obciążenie nie zmniejszy się, wiertnica
zostaje wyłączona. W ten sposób zapobiega
się przegrzaniu uzwojenia silnika. Po ustaniu
obciążenia maszyna znów jest gotowa do pracy.
Zabezpieczenie termiczne
Po dłuższym czasie pracy w stanie przeciążenia
zabezpieczenie termiczne wyłącza maszynę,
by chronić silnik przed przegrzaniem.
Po ochłodzeniu maszyna znów jest gotowa
do pracy. Czas chłodzenia zależy od stopnia
nagrzania silnika i temperatury otoczenia.
Chłodzenie wodą
Przy wierceniu na mokro zintegrowana głowica
płuczkowa zapewnia ciągłe chłodzenie koronki
wiertniczej bezpośrednio poprzez wał silnika.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
E lektronarzędzie DEWALT jest uziemione zgodnie
z normą EN 61029 i dlatego dodatkowy przewód
uziemiający nie jest potrzebny.
E
NIE używaj wiertnicy w wilgotnym otoczeniu ani w
pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Wiertnica jest elektronarzędziem profesjonalnym.
NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
Sprzęgło przeciążeniowe
Wiertnica jest wyposażona w sprzęgło
przeciążeniowe, które ogranicza maksymalny
moment obrotowy w razie zablokowania się
wiertła. W ten sposób przekładnia i silnik są
chronione przed przeciążeniem. Sprzęgło
przeciążeniowe zostało nastawione fabrycznie
i użytkownik nie ma możliwości jego regulacji.
10
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne).
Zaleca się, by minimalny przekrój żył kabla
wynosił 1,5 mm2, a jego długość nie przekraczała
30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy (rys. 1)
Maszyna zawiera wyłącznik różnicowo-prądowy
(r), który chroni użytkownika przed porażeniem
prądem elektrycznym w taki sposób, że wyłącza
zasilanie, gdy natężenie prądu upływu przekroczy
10 mA. Gdy napięcie zasilania wynosi 115 V,
wartość natężenia prądu upływu wynosi 6 mA.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj
maszyny bez wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego. Przed
użyciem sprawdzaj, czy wyłącznik
ten prawidłowo działa. Warunkiem
prawidłowego funkcjonowania jest
przyłączenie maszyny do uziemionego
gniazda sieciowego (z zestykiem
ochronnym).
BY WŁĄCZYĆ WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY:
I = WŁ (świeci się czerwona dioda
elektroluminescencyjna).
Załącz maszynę (patrz także punkt „Załączanie
i wyłączanie”).
By wyłączyć maszynę, wykonaj powyższe
czynności w odwrotnej kolejności.
BY SPRAWDZIĆ WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY:
O = przycisk kontrolny: łącznik musi przerwać
zasilanie (maszyna wyłącza się).
OSTRZEŻENIE:
• Gdy łącznik nie przerwie zasilania
w trybie kontroli, zalecamy oddać
maszynę do autoryzowanego
warsztatu serwisowego DEWALT w
celu sprawdzenia.
• Zabrania się dokonywania
jakichkolwiek przeróbek w maszynie.
W szczególności nie wolno otwierać
wyłącznika różnicowo-prądowego ani
naprawiać lub wymieniać kabla.
• Nigdy nie używaj tego wyłącznika
jako wyłącznika głównego.
Wyłącznik różnicowo-prądowy
włączaj tylko wtedy, gdy maszyna
nie jest obciążona.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Mocowanie wiertnicy
na statywie (rys. 3)
Maszynę mocuje się na statywie D215851 przy
użyciu dostarczonego wspornika montażowego.
OSTRZEŻENIE: Patrz także
podręcznik obsługi statywu.
1. Załóż wspornik montażowy na podstawę
maszyny.
2. Wspornik montażowy przytwierdzony
do maszyny ostrożnie włóż w uchwyt statywu
tak, jak pokazano na rysunku.
3. Zamocuj maszynę przez dokręcenie trzpienia
za pomocą dźwigni posuwu statywu.
OSTRZEŻENIE: Zawsze dobrze mocuj
wiertnicę, by nie mogła się poruszyć.
Zakładanie i zdejmowanie
akcesoriów (rys. 4)
Wiertnica ta wymaga stosowania koronek
wiertniczych z otworem gwintowanym
do mocowania i adaptera gwintowanego, który
nakręca się bezpośrednio na wrzeciono (d).
Zalecamy stosowanie wyłącznie profesjonalnych
akcesoriów.
1. Wybierz odpowiednią koronkę wiertniczą
do wiercenia na mokro lub na sucho.
2. Przy montażu akcesoriów przestrzegaj
wskazówek producenta koronki wiertniczej. By
zamocować wiertło na wrzecionie, może być
potrzebny adapter.
3. Upewnij się, czy miedziany pierścień (f)
znajduje się między wrzecionem a koronką
wiertniczą. Ułatwia on odkręcenie koronki
po użyciu.
4. Kluczem maszynowym płaskim (l) przytrzymaj
wrzeciono. Drugim kluczem maszynowym
płaskim (n) nakręć koronkę wiertniczą (m),
obracając ją w prawo.
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
właściwego wiercenia sprawdź, czy
cały zespół jest dobrze zamocowany.
11
Przełącznik biegów (rys. 1)
Maszyna zawiera 3-biegowa przekładnię
z przełącznikiem biegów (c), za pomocą którego
można zmieniać stosunek prędkości obrotowej
do momentu obrotowego.
1. Zwolnij przełącznik i obróć go do żądanej
pozycji, ale dopiero po całkowitym zatrzymaniu
się silnika.
2. Tak ustaw przełącznik, by wskazywał na jedną
z cyfr na obudowie.
3. W danych technicznych podano, jaki bieg
jest najlepszy dla danej średnicy koronki
wiertniczej i rodzaju wierconego materiału.
4. Nigdy nie zmieniaj biegu, gdy jest naciśnięty
wyłącznik główny.
Doprowadzenie wody (rys. 5)
OSTRZEŻENIE:
• Nigdy nie używaj maszyny
bez dostarczonego wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego.
• Wtyczka i kabel mogą być
wymieniane tylko przez producenta
lub jego autoryzowany warsztat
serwisowy.
• Elementy elektryczne maszyny
i osoby przebywające w miejscu
pracy chroń przed wilgocią.
1. Upewnij się, czy wąż wodny (p) jest dobrze
przykręcony do przyłącza (e).
2. Zamknij zawór wodny (q).
3. Przyłącz wąż do sieci wodociągowej.
OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy
ciśnienie w sieci wodociągowej nie
przekracza maksymalnej wartości
określonej w danych technicznych.
Regulacja dopływu wody (rys. 5)
Zawór (q) na wężu wodnym umożliwia
regulowanie ilości wody chłodzącej dopływającej
do wiertła.
1. By zmniejszyć ilość wody, obróć zawór w
prawo.
2. By zwiększyć ilość wody, obróć zawór w lewo.
Przed rozpoczęciem pracy
1. Zamontuj odpowiednie akcesoria.
2. Zaznacz punkt, w którym ma być wywiercony
otwór.
12
ZASTOSOWANIE
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE:
• Dla redukcji skutków wibracji staraj
się, by temperatura otoczenia nie była
zbyt niska, by maszyna i akcesoria
były prawidłowo konserwowane i by
wymiary przedmiotu obrabianego
odpowiadały maszynie.
• Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
• Przed rozpoczęciem pracy poinformuj
się dokładnie, jak przebiegają rury
i przewody elektryczne.
• Podczas pracy tylko lekko dociskaj
wiertnicę. Nadmierny nacisk nie
zwiększa postępu wiercenia,
a jedynie ogranicza sprawność
i może skrócić trwałość użytkową
elektronarzędzia.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 6)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo trzymaj
elektronarzędzie, tak jak pokazano
na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, ZAWSZE mocno utrzymuj
elektronarzędzie, by w razie potrzeby
móc zawczasu odpowiednio
zareagować w nagłej sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać górną część
statywu, a drugą ręką - dźwignię posuwu statywu.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
• By załączyć wiertnicę, ustaw wyłącznik (a) w
pozycji „I”.
· • By wyłączyć wiertnicę, ustaw wyłącznik (a) w
pozycji „0”.
Ogólne porady dotyczące
wiercenia przy użyciu
diamentowych koronek
wiertniczych
OSTRZEŻENIE: Przy korzystaniu
z akcesoriów przestrzegaj wskazówek
producenta koronki wiertniczej.
WSKAZÓWKA: Stosowanie wiertła centrującego
nie jest konieczne.
1. Załącz silnik wiertnicy.
2. Za pomocą dźwigni posuwu powoli zagłęb
koronkę wiertniczą w materiale.
3. Na początku wiercenia wywieraj tylko lekki
nacisk, by narzędzie robocze mogło wyżłobić
początkowy rowek.
4. Zwiększ nacisk, ale nie nadmiernie, by
uzyskać równomierny postęp wiercenia.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Regularnie oddawaj wiertnicę do kontroli w
autoryzowanym warsztacie serwisowym. W ramach
tej kontroli są sprawdzane szczotki węglowe,
jest uzupełniany olej przekładniowy i wymieniany
pierścień uszczelniający obudowy przekładni.
Usuwanie usterek
5. Szczególną ostrożność zachowaj przy końcu
wiercenia, by nie odłupać materiału z drugiej
strony.
Gdyby wiertnica nie działała prawidłowo,
spróbuj temu zaradzić, korzystając z poniższych
wskazówek. Jeżeli to nie pomoże, zwróć się
do naszego serwisu.
6. Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
wiertnicę. Wtyczkę kabla wyjmuj z gniazda
sieciowego tylko wtedy, gdy maszyna jest
wyłączona.
Koronka wiertnicza nie kruszy materiału
Materiał jest zbyt twardy dla koronki wiertniczej
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj żadnych
odpowiednio oznakowanych palnych
cieczy.
Wiercenie na mokro
1. Połącz maszynę z odpowiednią instalacją
wodociągową.
2. Nastaw żądane natężenie dopływu wody.
3. Dalej postępuj zgodnie z powyższym opisem.
OSTRZEŻENIE: Gdyby woda zaczęła
wypływać z otworu odwadniającego
z tyłu kołnierza wrzeciona,
niezwłocznie przerwij pracę i oddaj
maszynę do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu
naprawy.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
• Zastosuj odpowiedniejszą koronkę wiertniczą
(z miększymi segmentami).
• Jeżeli to możliwe, wierć na mokro.
Segmenty wyglądają na stępione i wypolerowane
• Wywierć otwór w materiale ściernym, by
zregenerować segmenty diamentowe.
Odsysana woda jest zbyt czysta
Woda spowalnia kruszenie i zapobiega
samoostrzeniu się segmentów diamentowych.
• Zmniejsz natężenie dopływu wody.
Prędkość obrotowa nie jest odpowiednia
• Prawidłowe prędkości obrotowe podano w
danych technicznych.
Gromadzenie się pyłu w koronce wiertniczej
Gromadzący się pył zmniejsza postęp wiercenia.
• Zastosuj odpowiedni odpylacz ssący.
• Regularnie czyść koronkę wiertniczą, by
ułatwić odsysanie zwiercin.
Segmenty i rdzeń są przypalone
• Zwiększ natężenie dopływu wody.
13
Segmenty zużywają się zbyt szybko
• Wybierz odpowiedniejszą koronkę wiertniczą
(z twardszymi segmentami).
• Zmniejsz nacisk wywierany na koronkę.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się
na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
ODSYSANIE PYŁU (RYS. 6)
Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem
odsysania pyłu jest zastosowanie odkurzacza
przemysłowego D27902 (g). Przy wierceniu
na mokro jest potrzebny zbieracz wody D215852 (j).
POMPA WODNA (RYS. 6)
Gdy nie ma dostępu do instalacji wodociągowej,
najlepszym sposobem usuwania szlamu
14
wiertniczego z wierconego otworu przy
jednoczesnym chłodzeniu koronki wiertniczej jest
użycie pompy wodnej D215824 (i).
STATYW (RYS. 6)
Statyw D215851 (h) umożliwia stacjonarne
stosowanie wiertnicy diamentowej, co zwiększa
dokładność i komfort pracy.
OSTRZEŻENIE: Przy wierceniu
otworów w ścianie lub stropie
NIE używaj statywu mocowanego
za pomocą pompy próżniowej.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać
do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
informacje znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W
przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00148919 - 10-03-2011
15
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/11
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising