D21585 | DeWalt D21585 DIAMOND DRILL instruction manual

511888 - 60 SK
Preložené z pôvodného návodu
D21585
Obr. 1
b
a
r
c
e
d
Obr. 2
f
j
g
k
i
h
2
Obr. 3
Obr. 4
l
f
n
m
3
Obr. 5
p
e
q
Obr. 6
h
j
i
4
g
VŔTAČKA NA JADROVÉ VŔTANIE
D21585
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
D21585
Napájacie napätie
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Typ
Príkon
Výkon
Otáčky naprázdno
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
3. prevodový stupeň
Otáčky pri záťaži
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
3. prevodový stupeň
Závit hriadeľa
Trieda ochrany
Maximálny tlak vody
Hmotnosť
V
V
W
W
230
230/115
1
2500/2220
1500/1350
min-1
min-1
min-1
0 – 500
0 – 1200
0 – 2000
min-1
min-1
min-1
bar
kg
0 – 290
0 – 760
0 – 1280
1 1/4” (vonkajší)
I
3
11,2
mm
mm
mm
mm
52-300
52-300
52-250
400
KAPACITA VŔTANIA
Rozsah vŕtania do muriva
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
3. prevodový stupeň
max. prípustná dĺžka
Rozsah vŕtania do betónu
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
3. prevodový stupeň
max. prípustná dĺžka
mm
mm
mm
mm
52-250
52-200
52-150
400
LPA (akustický tlak)
KPA
(odchýlka akustického tlaku)
LWA(akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
dB(A)
D21585
84,3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
97,2
3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 61029:
Úroveň vibrácií ah
ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
2,4
2,1
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 61029 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií
na obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií
na obsluhu by mal tiež počítať
s časom, keď je náradie vypnuté
alebo keď je v chode naprázdno.
Počas celkového pracovného času
sa tak môže čas pôsobenia vibrácií
na obsluhu značne skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky:
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko Náradie 230 V 13 A v zástrčke
prívodného kábla
5
POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené
na pripojenie k napájaciemu systému
s maximálnou prípustnou impedanciou Zmax
= 0,28Ω na bode rozhrania (rozvodná skriňa)
napájacieho systému používateľa.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na zadnej strane tohto návodu.
Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie
pripojené iba k napájaciemu systému, ktorý
spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné,
používateľ môže požiadať distribútora elektrickej
energie o informácie týkajúce sa impedancie
systému v bode rozhrania.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná
za zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej
nezabráni, povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 1. 2010
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a zranenia osôb, vrátane
nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
uschovajte.
TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE
NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
D21585
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 61029-1:2009,
EN 61029-2-6:2010
6
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovného priestoru. Náradie
nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín
alebo plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky).
4. Okolostojace osoby udržujte mimo
pracovného priestoru.
Zabráňte okolostojacim osobám, najmä deťom,
aby sa dotýkali náradia alebo predlžovacieho
kábla a udržujte ich mimo pracovného priestoru.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
6. Náradie nepreťažujte.
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak používate
náradie a nástroje na účely, na ktoré sú určené.
7. Používajte vhodné náradie.
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte
náradie na iné účely, než na ktoré je
určené. Nepoužívajte napríklad okružnú pílu
na rezanie kmeňov alebo vetiev stromov.
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
9. Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši, používajte respirátor
proti prachu alebo ochranný štít.
10. Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu.
Ak je náradie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu.
11. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky
šklbaním za prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
12. Obrobok si upnite.
Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie, než
keď ho držíte v ruke.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje.
Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší
výkon náradia. Dodržujte pokyny pre
údržbu a výmenu príslušenstva. Náradie
pravidelne kontrolujte a ak je poškodené,
nechajte ho opraviť v autorizovanom servise.
Predlžovacie káble pravidelne prezerajte a ak
sú poškodené, vymeňte ich. Udržujte rukoväti
píly suché a čisté. Dbajte na to, aby neboli
znečistené olejom alebo mazivom.
15. Náradie odpojte.
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním
údržby a pred výmenou príslušenstva, ako
sú rezné čepele, pracovné nástroje a nože,
náradie vždy odpojte od elektrickej siete.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím náradia
kontrolovali, či na náradí nezostali nastavovacie
kľúče a zaistite ich odstránenie z náradia.
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.
Pred pripojením zdroja napätia skontrolujte, či
je vypnutý hlavný vypínač.
18. Používajte predlžovacie káble určené
na vonkajšie použitie.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou
a ak ste unavení, náradie nepoužívajte.
20. Kontrolujte stav náradia.
Skôr než budete náradie používať,
starostlivo skontrolujte, či pracuje správne
tak, ako bolo skonštruované. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebovanie jednotlivých častí a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod
náradia. Zničené alebo iné poškodené
diely nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servise, ak v tejto príručke
nebude uvedený iný spôsob odstránenia
poruchy. Poškodené vypínače nechajte
vymeniť v autorizovanom servise.
Ak nie je možné hlavným vypínačom náradie
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
VAROVANIE! Použitie iného
príslušenstva alebo prídavného
zariadenia, než je odporúčané týmto
návodom, môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte
kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným normám. Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú
používať originálne náhradné dielce. V iných
prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu
používateľa.
7
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
jadrové vŕtačky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Počas použitia náradia sa použité
pracovné nástroje, vlastná vŕtačka
a oblasť vrtu zahrievajú. Preto pri
manipulácii s týmito nástrojmi používajte
rukavice.
Jadrovú vŕtačku používajte pod trvalým
dozorom.
Uistite sa, či nerežete cez elektrické
vedenie, plynové alebo vodovodné potrubie.
Pred vŕtaním použite detekčný systém.
Uistite sa, či je vŕtacia korunka riadne
upevnená.
Pred použitím vŕtačky skontrolujte, či sú
všetky skrutky pevne dotiahnuté.
Pri vŕtaní smerom dole sa uistite, či môže
jadrový vrták bezpečne dopadnúť bez
toho, aby zasiahol niekoho, kto sa dole
nachádza.
Po celý čas práce s ohľadom na lepšiu
kontrolu reakčnej sily krútiaceho momentu
stojte na stabilnej ploche a udržujte
rovnováhu.
Pred každým použitím stroj skontrolujte.
S vŕtačkou nepracujte, ak je akákoľvek
porucha v sieťovej zástrčke, prívodnom
kábli, spínači alebo akejkoľvek časti
krytov. Zariadenie nechajte opraviť
v autorizovanom servise.
Nepoužívajte náradie vo vlhkom alebo
mokrom prostredí.
Ak zistíte akékoľvek presakovanie vody,
vŕtačku ihneď vypnite.
Po prerušení rezu vŕtačku nezapínajte, ak
sa vrták nemôže voľne otáčať.
Vždy vŕtačku vypnite, aby nedošlo k jej
neúmyselnému vlastnému zapnutiu.
Tento úkon vezmite do úvahy hlavne pri
prerušení napájania alebo pri vytiahnutí
sieťovej zástrčky zo zásuvky.
V prípade, že sa jadrový vrták zasekne,
odpojte vŕtačku od siete, odstráňte príčinu,
prečo sa zasekol a až potom vŕtačku znovu
zapnite.
Doplňujúce bezpečnostné
pokyny pre vŕtačky s vodným
systémom
•
•
8
Pred použitím skontrolujte jadrové vrtáky.
Nikdy nepoužívajte poškodené alebo
zdeformované jadrové vrtáky.
Používajte iba jadrové vrtáky skonštruované
a odporúčané pre toto náradie. Vždy
•
•
•
•
•
•
•
•
dodržujte minimálny a maximálny povolený
priemer a dĺžku uvedenú v technických
údajoch.
Vždy používajte prostriedky na ochranu
sluchu na zníženie rizika jeho straty.
Používajte bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri vŕtaní dochádza
k odlietavaniu úlomkov. Odlietavajúce
úlomky môžu spôsobiť poranenie zraku
s trvalými následkami.
Používajte rukavice na manipuláciu
s jadrovým vrtákom a iným drsným
materiálom na zníženie rizika poranenia
o ostré hrany.
Používajte protišmykovú obuv na ochranu
pred zranením na klzkej podlahe.
Vŕtanie so stojanom je možné iba smerom
dole alebo vodorovne. Stojan musí byť
pevne inštalovaný, buď s upevnením
skrutkami (napr. D215825), alebo
s vákuovou fixáciou.
Skontrolujte plochu, na ktorej bude stojan
vŕtačky upevnený. Nerovný povrch môže
znateľne znížiť účinnosť nasávacieho
systému. Lakovaný alebo laminovaný
povrch môže byť počas práce vytiahnutý.
Pri použití vákuovej pumpy zaistite pred
vŕtaním a v jeho priebehu minimálnu
úroveň podtlaku. Minimálny tlak nasávania
by nemal klesnúť pod 650 milibarov
(0,065 MPa).
Na zaistenie bezpečného chodu a vákuovej
fixácie by priemer jadrového vrtáka nemal
byť väčší ako 82 mm.
MOKRÉ VŔTANIE
•
Vždy používajte zariadenie
na ochladzovanie vody a systém so
zásobníkom na vodu.
•
Vždy používajte jadrové vrtáky určené
na mokré vŕtanie.
•
Maximálny tlak vody je 3 bary. V prípade
väčšieho tlaku vody používajte pretlakový
ventil.
•
Na účely chladenia používajte iba čistú
vodovodnú vodu.
•
Chráňte pred prienikom vody do priestoru
motora alebo do iných elektrických súčastí
stroja. Uistite sa, či nie je prenosný prúdový
chránič v kontakte s vodou.
Ostatné riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
nemôžu byť vylúčené. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
Príklad:
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím náradia.
Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích
problémov:
– Pri suchom vŕtaní nie je pripojené žiadne
odsávacie zariadenie
– Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je
spôsobené zanesenými filtrami
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovania týkajúce sa bezpečného
použitia
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
2011 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Jadrovú vŕtačku
1 Plochý kľúč, 32 mm
1 Plochý kľúč, 41 mm
1 Hadicu s ventilom
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
zariadenia alebo zraneniu osôb.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
OBR. 1
Vždy používajte respirátor
a. Hlavný vypínač
b. Varovná kontrolka preťaženia LED
Vždy používajte ochrannú obuv
c. Trojrýchlostný volič otáčok
d. Hriadeľ
Vždy používajte ochranné rukavice.
S prívodom vody
Voľba prevodu otáčok
Vŕtanie muriva
Vŕtanie betónu
Ak vŕtačku používate, uistite sa, či
je upevnená na stojane. Nedržte
vŕtačku počas použitia v ruke, mohlo
by dôjsť k strate kontroly nad náradím
a následnému úrazu.
e. Prípojné miesto vodného systému
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (OBR. 2)
f. D215854 Súprava medených krúžkov
(5 kusov)
g. D27902 Odsávač prachových nečistôt
h. D215851 Stojan vŕtačky
i. D215824 Vodné čerpadlo
j. D215852 Prietokový krúžok vody
(na použitie s modelom D215851)
k. D215853 Náhradné tesnenie pre prietokový
krúžok (3 kusy) (na použitie
s modelom D215852)
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša jadrová vŕtačka D21585 je určená na mokré
vŕtanie do stavebných materiálov, ako sú tehla,
9
škvarobetónové tvárnice atď., rovnako ako
konštrukčné tvárnice, kameň, betón a železobetón
s diamantovými jadrovými vrtákmi na vŕtanie
za mokra a s vodným systémom. Vŕtačka by sa
nemala používať na suché vŕtanie.
Vŕtačka sa môže prevádzkovať iba na stojane.
Vŕtačka by sa nemala nikdy držať pri vŕtaní v ruke.
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých
kvapalín alebo plynov.
Tieto jadrové vŕtačky sú elektrické náradie
na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Spojka s obmedzovačom
momentu
Toto náradie je vybavené spojkou
s obmedzovačom momentu, ktorá obmedzuje
maximálne momentové reakcie prenášané
na obsluhu náradia v situácii, keď dôjde
k zaseknutiu vrtáka. Táto funkcia tiež zabraňuje
zablokovaniu prevodov a elektromotora. Spojka
s obmedzovačom momentu je nastavená
výrobcom a nie je možné ju upravovať.
Elektronická ochrana proti
preťaženiu (obr. 1)
Elektronická ochrana proti preťaženiu ponúka
dodatočné bezpečie: ak sa prúd blíži k určitej
medzi, rozsvieti sa varovná kontrolka LED (b) ako
signalizácia, že ak práca pokračuje s rovnakou
úrovňou tlaku, vŕtačka beží v preťaženom režime.
Zníženie tlaku obsluhy na vŕtačku vráti elektroniku
späť do normálneho režimu.
Ak trvá prítlak na vŕtačku v preťaženom režime,
vŕtačka sa vypne. Tak sa zabráni prehriatiu vinutia
motora. Po uvoľnení vŕtačky zo záťaže bude opäť
prevádzkyschopná.
Tepelná ochrana
Ak je vŕtačka dlhší čas preťažená, tepelná
ochrana ju s ohľadom na ochranu motora vypne.
Po ochladení tepelnej ochrany bude vŕtačka
opäť prevádzkyschopná. Čas ochladenia závisí
od stupňa prehriatia motora a od okolitej teploty.
Prívod vody
Vstavané chladenie vodným prúdom prechádza
priamo hriadeľom motora tak, aby zaistilo pri
mokrom vŕtaní trvalé chladenie jadrového vrtáka.
10
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
VAŠE NÁRADIE DeWALT je uzemnené (trieda I)
v súlade s normou EN 61029; preto nie je nutné
použitie uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE! Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
kúpite u autorizovaného predajcu DEWALT.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
• Žltozelený vodič pripojte k nulovej svorke.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Montáž zástrčky pri náradí
s napájacím napätím 115 V (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
• Montáž zástrčky by mala byť vykonaná
kvalifikovanou osobou. Ak máte akékoľvek
otázky, kontaktujte autorizovaný
servis DeWALT alebo kvalifikovaného
elektrotechnika.
• Použitá zástrčka musí spĺňať požiadavky
normy BS EN 60309 (BS4343), 16 A,
uzemňovací kontakt v polohe 4h.
Spínač DI (prenosný prúdový Montáž vŕtačky k stojanu
chránič PRCD) (obr. 1)
(obr. 3)
Stroj je vybavený prenosným prúdovým chráničom
(PRCD) (r), ktorý chráni používateľa pred úrazom
elektrickým prúdom prerušením elektrického
okruhu, ak je detegovaný úbytok prúdu 10 mA
alebo vyšší. Pri náradí s napájacím napätím 115
V je pokles prúdu 6 mA.
VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte stroj
bez zapojeného prúdového chrániča
(PRCD). Nepoužívajte stroj, ak nie
je prúdový chránič (PRCD) funkčný.
Stroj musí byť pripojený k uzemnenej
nástennej zásuvke, aby bola zaistená
funkcia prúdového chrániča (PRCD).
ZAPNUTIE PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA RCD
I = ZAPNUTÉ (rozsvieti sa červená kontrolka
LED).
Zapnite stroj (pozrite pokyny v časti Zapnutie
a vypnutie).
Vypnutie vykonáte postupom v obrátenom poradí.
VYKONANIE TESTU PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA
(RCD)
O = Testovacie tlačidlo: vypínač musí prerušiť
elektrický okruh (stroj sa vypne).
VAROVANIE:
• Ak testovací režim vypínača
nepreruší elektrický okruh,
odporúčame ponechať jednotku
skontrolovať autorizovaným
servisným technikom DeWALT .
• Nie je dovolené stroj akokoľvek
upravovať, obzvlášť potom nie je
dovolené otvárať prúdovú ochranu
PRCD alebo opravovať či vymieňať
kábel.
• Nikdy nepoužívajte prúdový chránič
PRCD ako hlavný vypínač. Prúdový
chránič PRCD spínajte, iba ak je stroj
bez záťaže.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE! Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
vykonávaním opráv zariadenie vždy
vypnite a odpojte prívodný kábel
od siete. Uistite sa, či je spúšťací
vypínač v polohe vypnuté. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Vŕtačka musí byť upevnená k stojanu D215851
pomocou montážnych konzol dodaných spolu so
stojanom.
VAROVANIE: PREŠTUDUJTE
SI TIEŽ NÁVOD NA POUŽITIE
STOJANA PRE VŔTAČKU.
1. Montážnu konzolu upevnite k základni vŕtačky.
2. Podľa obrázka opatrne umiestnite vŕtačku
s konzolou do držiaka konzoly umiestneného
na stojane.
3. Utiahnutím skrutky posuvnou rukoväťou
vŕtačku k stojanu zaistite.
VAROVANIE: Vždy vŕtačku pevne
upevnite, aby ste zabránili jej pohybu.
Montáž a demontáž
príslušenstva (obr. 4)
Toto náradie používa jadrové vrtáky vybavené
závitom a adaptérmi, ktoré sa naskrutkujú priamo
na hriadeľ (d).
Odporúčame Vám, aby ste používali iba
profesionálne príslušenstvo.
1. Zvoľte si vhodný jadrový vrták na mokré vŕtanie.
2. Pri montáži príslušenstva sa riaďte
odporúčaním výrobcu jadrového vrtáka.
Na upevnenie násady na hriadeľ môže byť
potrebný adaptér.
3. Uistite sa, či ste medzi hriadeľ a jadrový vrták
umiestili medený krúžok (f), aby sa po použití
uľahčilo vybratie jadrového vrtáka.
4. Hriadeľ pomocou plochého kľúča (l) pridržte
a jadrový vrták (m) otáčaním plochého kľúča
(n) v smere chodu hodinových ručičiek
dotiahnite.
VAROVANIE: Pred začatím práce
skontrolujte, či je celá zostava
dotiahnutá.
Trojrýchlostný volič
prevodového stupňa (obr. 1)
Vaše náradie je vybavené trojrýchlostným voličom
(c) na zmenu pomeru rýchlosti / krútiaceho
momentu.
1. Uvoľnite vypínač a po tom, čo sa motor
celkom zastaví, zvoľte požadovaný prevod.
2. Vždy zarovnajte šípku voliča so symbolom
vyrazeným na kryte prevodovky.
11
3. Voľbu príslušného prevodového stupňa
vykonajte podľa údajov v technických údajoch
s ohľadom na priemer jadrového vrtáka
a vŕtaný typ materiálu.
4. Nemeňte prevody v maximálnych otáčkach
alebo pri použití vŕtačky.
Pripojenie prívodu vody (obr. 5)
VAROVANIE:
• Nikdy nepoužívajte náradie bez
dodaného prúdového chrániča PRCD
spolu s náradím.
• Výmenu zástrčky napájacieho kábla
by mal vykonávať vždy výrobca
náradia alebo autorizovaný servis.
• Dbajte na to, aby sa do blízkosti
elektrických častí náradia a osôb
v pracovnom priestore nedostala
voda.
1. Skontrolujte, či bola vodná hadica (p) pevne
dotiahnutá k prípojnému miestu vodného
systému (e).
2. Uzavrite vodný ventil (q).
3. Hadicu pripojte k vhodnému vodovodnému
systému.
VAROVANIE: Uistite sa, či tlak
privádzanej vody neprevyšuje hodnotu
uvedenú v technických údajoch.
Regulácia prietoku vody
(obr. 5)
Vodný ventil (q) na vodnej hadici sa môže
nastavovať, aby sa mohla vykonávať regulácia
prietoku chladiacej vody smerom na vrták.
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
• Z dôvodu zaistenia správnej funkcie
sa uistite, či nie je príliš nízka teplota
pracovného prostredia, či sa vykonáva
riadna údržba stroja a príslušenstva
a či je veľkosť jadrového vrtáka vhodná
pre tento stroj.
• Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a príslušné nariadenia.
• Dávajte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičov.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Nadmerný tlak na náradie vŕtanie
neurýchli, ale zníži výkon náradia
a môže skrátiť jeho prevádzkovú
životnosť.
Správna poloha rúk (obr. 6)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchopenie náradia, ako je
uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY pevne a očakávajte náhle
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hornej časti stojanu vŕtačky a druhú ruku
na rukoväti stojanu.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, nastavte spínač
zapnuté/vypnuté (a) do polohy I.
1. Ak chcete obmedziť prietok, otočte ventilom
v smere chodu hodinových ručičiek.
Ak chcete náradie vypnúť, nastavte hlavný
vypínač (a) do polohy 0.
2. Ak chcete zvýšiť prietok, otočte ventilom proti
smeru chodu hodinových ručičiek.
Všeobecné rady pre vŕtanie
diamantovými jadrovými
vrtákmi
Pred použitím
1. Upnite vhodné príslušenstvo.
2. Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný otvor.
OBSLUHA
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia vždy
vypnite náradie a odpojte náradie
od zdroja napájania.
12
VAROVANIE: Pri voľbe príslušenstva
sa riaďte odporúčaním výrobcu
jadrového vrtáka.
POZNÁMKA: Použitie strediaceho vrtáka nie je
nutné.
1. Zapnite motor vŕtačky.
2. Pomocou rukoväti posuvu zapúšťajte vŕtaciu
násadu pomaly do obrobku.
3. Na začiatku vŕtania mierne pritlačte, aby
došlo k vyvŕtaniu počiatočnej ryhy.
4. Pokračujte s použitím dostatočného tlaku
na dosiahnutie hladkého pozvoľného vrtu.
Nepoužívajte nadmernú silu.
Ak je možné, použite mokré vŕtanie.
Segmenty vyzerajú ako glazované a lesklé
• Vykonajte vŕtanie do abrazívneho materiálu,
aby sa obnažili diamantové segmenty.
5. Buďte veľmi opatrní pred prerazením vrtáka
obrobkom, aby ste zabránili štiepeniu
materiálu.
Odsávaná voda je príliš číra a tekutá
6. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla náradie vždy vypnite.
Prietok vody spomaľuje rezný proces a bráni
samoostreniu diamantových segmentov.
VAROVANIE: Nepoužívajte náradie
na miešanie horľavých kvapalín
označených zodpovedajúcou etiketou.
Mokré vŕtanie
1. Vŕtačku pripojte k vhodnému vodovodnému
systému.
2. Podľa potreby upravte prietok vody.
3. Pokračujte vyššie uvedeným postupom.
VAROVANIE: Ak z odvodňovacieho
otvoru v zúženej časti prevodovky
uniká voda, ihneď ukončite prácu
a vŕtačku nechajte u autorizovaného
servisného zástupcu opraviť.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite zariadenie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením alebo pred opravami.
Uistite sa, či je spúšťací vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
Pravidelne nechávajte náradie v autorizovanom
servise prezrieť. Prehliadka predstavuje kontrolu
uhlíkových kief, doplnenie prevodového oleja
a výmenu tesniacich krúžkov prevodovej skrine.
Riešenie problémov
Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje správne,
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak
nedôjde týmto spôsobom k vyriešeniu problému,
kontaktujte prosím autorizovaný servis.
Jadrové vrtáky nevŕtajú
Vŕtaný materiál je pre jadrové vrtáky príliš tvrdý
• Zvoľte vhodnejší jadrový vrták
(s mäkšími segmentmi).
• Znížte prietok vody.
Rýchlosť otáčok nie je zodpovedajúca
• Správne nastavenie otáčok nájdete
v technických údajoch.
V jadrovom vrtáku sa hromadí usadený prach
Usadený prach znižuje rýchlosť vŕtania.
• Použite vhodné zariadenie na odsávanie
prachu.
• Pravidelne odpájajte vrták pre odstránenie
odrezkov.
Segmenty a jadrový vrták sú opálené
• Zvýšte prietok vody.
Segmenty sa príliš rýchlo opotrebujú
• Zvoľte vhodnejší jadrový vrták
(s tvrdšími segmentmi).
• Znížte prítlak na jadrový vrták.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
13
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo testované s týmto
výrobkom. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a reyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
SYSTÉM ODSÁVANIA PRACHU (OBR. 6)
Odsávač prachových nečistôt D27902 (g)
zaisťuje riadne a bezpečné odvádzanie prachu
pri všetkých vŕtacích úkonoch. Prietokový krúžok
vody D215852 (j) je požadovaný na prispôsobenie
zostavy pre mokré vŕtanie.
VODNÉ ČERPADLO (OBR. 6)
Odstránenie úlomkov z pracovnej oblasti
a chladenie jadrového vrtáka pri mokrom vŕtaní,
vodné čerpadlo D215824 (i) zaisťuje prívod vody,
ak nie je k dispozícii vodovodná prípojka.
VŔTACÍ STOJAN (OBR. 6)
Vŕtací stojan D215851 (h) umožňuje rýchle
zostavenie pre stacionárne použitie Vašej jadrovej
vŕtačky.
VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE stojan,
ak je vákuové čerpadlo na stene alebo
strope.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie vyhodiť do bežného
domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
14
zst00240819- 10-07-2014
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising