D21585 | DeWalt D21585 DIAMOND DRILL instruction manual

D21585
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)13
English (original instructions)23
Español (traducido de las instrucciones originales)32
Français (traduction de la notice d’instructions originale)42
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)52
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)62
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)72
Português (traduzido das instruções originais)81
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)91
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)100
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)109
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)119
Copyright DeWALT
B
Figure 1
B
A
R
C
E
D
Figure 2
F
J
G
K
I
H
1
Figure 3
Figure 4
L
F
N
M
2
D
Figure 5
P
E
Q
Figure 6
H
J
I
G
3
Dansk
DIAMANTBOREMASKINE
D21585
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DeWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
D21585
Spænding
V230
Type
1
Motoreffekt
W2.500/2.220
Afgiven effekt
W
1.500/1.350
Omdrejningstal ubelastet
1. gear
min-10–500
2. gear
min-10–1.200
3. gear
min-10–2.000
Omdrejningstal belastet
1. gear
min-10–290
2. gear
min-10–760
3. gear
min-10–1.280
Spindelgevind
1 1/4" (han)
Beskyttelsesklasse I
Maks. vandtryk
bar
3
Vægt
kg11,2
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til
EN61029-1:
LPA (emissions lydtryksniveau) dB(A)
84,3
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
97,2
K(usikkerhed for det
dB(A)
3
angivne lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah = m/s2
2,4
Usikkerhed K =
m/s2
2,1
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN61029 og kan bruges til at
sammenligne et værktøj m ed et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
BOREKAPACITETER
Et skøn over vibrationsudsættelsen skal
tage højde for tiden, hvor værktøjet er
slukket eller tændt uden at blive brugt.
Dette kan mindske eksponeringsniveauet
over den samlede driftsperiode.
Borekapacitet i murværk
1. gear
mm
52-300
2. gear
mm
52-300
3. gear
mm
52-250
maksimum længdemm 400
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Borekapacitet i beton
1. gear mm
52-250
2. gear
mm
52-200
3. gear
mm
52-150
maksimum længdemm 400
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
10 Amp, el-net
BEMÆRK: Dette udstyr er beregnet til tilslutning
til et strømforsyningssystem med en maksimal
tilladelig systemimpedans Zmax på 0,28 Ω ved
interfacepunktet (strømforsyningsboks) på brugerens
forsyning.
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes
til et strømforsyningssystem, som opfylder
ovennævnte krav. Hvis det er nødvendigt, kan
brugeren rette henvendelse til el-selskabet for at
høre om systemimpedansen ved interfacepunktet.
4
Dansk
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DIAMANTBOREMASKINE
D21585
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EF, EN61029-1:2009 +A11:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/
EU og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende
adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden
af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk
værktøj, bør der tages grundliggende
sikkerhedsforanstaltninger, for at reducere
risiko for elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres
forsøg på at betjene dette produkt; disse anvisninger
bør gemmes til senere brug.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Generelle sikkerhedsbestemmelser
1.Hold arbejdsområdet ryddet.
Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer
til ulykker.
2.Tag hensyn til arbejdsmiljøet.
Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet
må ikke bruges under våde eller fugtige forhold.
Sørg for, at arbejdsområdet er ordentligt oplyst
(250–300 Lux). Værktøjet må ikke bruges, hvor
der er brand- eller eksplosionsfare, f.eks. i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
3.Værn mod elektrisk stød.
Undgå at komme i kontakt med jordede
overflader (f.eks. rør, radiatorer, komfurer og
køleskabe).
4.Hold uvedkommende væk.
Lad ikke personer, specielt børn, blive
involveret i arbejdet, røre værktøjet eller
forlængerledningen, og hold dem væk fra
arbejdsområdet.
5.Stil ubrugt værktøj til opbevaring.
Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt og forsvarligt aflåst sted utilgængeligt
for børn.
6.Undlad at overbelaste værktøjet.
Jobbet foretages på bedre og sikrere måde
med den tilsigtede hastighed.
7.Brug det korrekte værktøj.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.16
Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at
gøre samme arbejde som et værktøj til industriel
brug. Anvend aldrig værktøjet til ikke-tiltænkte
formål; brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i
grene eller træstammer.
8.Vær hensigtsmæssigt klædt på.
Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe
fat i bevægelige dele. Det anbefales at der
5
Dansk
bæres skridsikkert fodtøj, når der arbejdes
udendørs. Bær hårbeklædning for at holde på
langt hår.
9.Brug beskyttelsesudstyr.
Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller
støvmaske, hvis arbejdet skaber støv.
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes korrekt.
11. Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved
at trække i ledningen. Hold ledningen borte fra
varme, olie og skarpe kanter.
12. Fastgør arbejdsemnet.
Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde
arbejdsemnet på plads. Det er sikrere end at
bruge hænderne, og gør begge hænder fri til at
betjene værktøjet.
13. Undlad at række for langt.
19. Vær opmærksom.
Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug
sund fornuft. Værktøjet må ikke betjenes når
du er træt, eller under inflydelse af stoffer eller
alkohol.
20. Undersøg, om der er beskadigede dele.
Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen
kontrolleres for at fastslå om den kan fungere
korrekt ifølge det tilsigtede formål. Kontroller de
bevægelige deles indstilling, binding, beskadelse
af dele, opstilling, samt andre forhold, der kan
påvirke driften. En skærm eller andre dele, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes
af et autoriseret servicecenter, medmindre
andet er angivet i denne brugervejledning. Få
defekte kontakter udskiftet af et autoriseret
servicecenter. Undlad at bruge værktøjet, hvis
det ikke er muligt at tænde og slukke det med
kontakten. Forsøg aldrig at udføre reparationen
selv.
ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør
eller ekstraudstyr, eller udføres en opgave
med dette værktøj ud over hvad der er
anbefalet i denne brugervejledning, kan
det indebære risiko for personskade.
Hold god fodstilling og balance til enhver tid.
14. Vær omhyggelig med at vedligeholde
værktøjet.
For bedre og sikrere ydeevne, skal
skæreværktøjerne holdes skarpe og rene.
Følg anvisninger for smøring og udskiftning af
tilbehør. Kontroller værktøjerne regelmæssigt,
og hvis de er beskadigede, få dem repareret
af et autoriseret servicecenter. Sørg for, at alle
håndtag og kontakter er tørre, rene og fri for
fedt og olie.
15. Frakobl værktøjer.
Når værktøjer ikke bruges, og inden service
og udskiftning af tilbehør, som for eksempel
klinger, bor og skærere, skal værktøjer kobles fra
strømforsyningen.
16.Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere om
justeringsnøgler og skruenøgler er fjernet fra
værktøjet inden det betjenes.
17. Undgå utilsigtet opstart af værktøjet.
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret
person.
Dette el-værktøj opfylder relevante
sikkerhedsregler. Reparationer må kun udføres
af kvalificerede personer med originale
reservedele, da det ellers kan bringe brugeren i
fare.
Yderligere sikkerhedsbestemmelser
for diamantbor
•
•
•
Sørg for at værktøjet er i “off” position (slukket)
inden det tilsluttes.
•
•
18. Brug forlængerledninger, der egner sig til
udendørs brug.
•
Når værktøjet bruges udendørs, må der kun
bruges forlængerledninger som egner sig til
udendørs brug, samt er afmærket til udendørs
brug.
•
•
6
Bor, værktøjer og boreområde bliver
varme under drift. Bær handsker når du
rører ved dem.
Diamantboret skal være under konstant
opsyn under brugen.
Sørg for ikke at skære gennem elektriske
ledninger eller gas- eller vandrør. Brug
detektionsudstyr inden du begynder at bore.
Sørg for at skæreværktøjet er godt fastgjort.
Kontroller alle skruer og stram dem godt, før
du begynder at bruge maskinen.
Når du borer nedad, skal du kontrollere,
at kernen kan falde sikkert ned uden at såre
nogen, der står nedenunder.
Sørg for at stå på en stabil flade og hold altid
kroppen i ligevægt, så har du bedste kontrol
over reaktionskraften.
Undersøg maskinen før hver brug. Brug
ikke maskinen, hvis der er defekter
Dansk
•
•
•
•
•
på strømforsyningsstikket, ledningen,
udløserkontakten eller en af delene til huset.
Få maskinen repareret på et autoriseret
serviceværksted.
Brug ikke maskinen på fugtige eller våde
steder.
Sluk omgående for maskinen, hvis der lækker
vand.
Hvis du afbryder boringen, må maskinen ikke
tændes igen, før kerneboret kan rotere frit.
Udløs altid afbryderen, så maskinen ikke kan
starte af sig selv ved et uheld. Husk især
dette når strømforsyningen er afbrudt, eller
stikket er taget ud af kontakten.
I tilfælde af blokeret kernebor frakobl
maskinen fra strømforsyningen, fjern årsagen
til blokeringen, før du igen starter maskinen.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for
vandforsynede boremaskiner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollér borekernebor før brug. Brug aldrig
deforme eller ødelagte borekernebor.
Brug kun kernebor, der er designet og
anbefalet til denne maskine. Overvej altid den
minimum og maksimum diameter og længde,
der angives i de tekniske data.
Brug altid høreværn for at reducere risikoen
for påført høretab.
Bær sikkerhedsbriller eller anden
beskyttelse af øjnene. Borefunktioner kan
medføre flyvende splinter. Flyvende partikler
kan forårsage permanente øjenskader.
Bær handsker ved håndtering af kernebor
eller ru materiel for at nedsætte skader fra
skarpe hjørner.
Brug skridsikkert fodtøj for at forebygger
skader forårsaget af glatte overflader.
Det er kun tilladt at bore med standeren
vendende nedad eller horisontalt. Standeren
skal være fastgjort, enten med bolte (fx
D215825) eller støvsugerfiksering.
Kontrollér overfladen når borestanden skal
fastgøres. En ru overflade kan nedsætte
sugesystemets effektivitet væsentligt.
Overtrukket eller lamineret overflade kan blive
trukket af under arbejde.
Kontrollér minimum vakuumniveauet før og
efter boredrift, når vakuumpumpe bruges.
Minimumniveauet må ikke være mindre end
650 mbar.
For sikker drift og vakuumfiksering må
borehovedboret ikke være større end 82 mm.
VÅDBORING
• Brug altid en vandkøleanordning og et
vandsamlingssystem.
• Brug altid bor, der er beregnet til vådboring.
•
•
•
Det maksimale vandtryk er 3 bar. Brug en
trykaflastningsventil, hvis vandtrykket er
højere.
Brug kun rent vandhanevand til afkøling.
Sørg for vandet ikke kan komme ind i
motoren eller andre elektriske komponenter.
Sørg for at PRCD'en ikke er i berøring med
vand.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
Yderligere risici
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes
og passende sikkerhedsanordninger bringes i
anvendelse, kan der ikke undgås at være yderligere
risici. Disse er:
– Nedsat hørelse
– Risiko for personskader pga. flyvende partikler.
– Risiko for forbrændinger, fordi tilbehøret bliver
varmt under brugen.
– Risiko for personskade pga. langvarig brug.
De følgende faktorer øger risikoen for
åndedrætsproblemer:
– Ingen støvopsamling under udførelse af tørdrift
– Utilstrækkelig støvudsugning på grund af
tilstoppede udsugningsfiltre
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
Advarsel om sikker brug
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Bær øjenværn.
Bær altid en støvmaske
Bær altid sikkerhedssko
Bær altid sikkerhedshandsker
7
Dansk
Vandforsyning
Gear-vælger
Anvendelser til murværk
Anvendelser til beton
H.D215851 Borestander
I.D215824 Vandpumpe
J.D215852
Vandsamlingsring
(til brug samme med D215851)
K.D215853
Ekstra pakning til vandsamlingsring
(3 stk.)
(til brug samme med D215852)
TILSIGTET BRUG
Når du bruger maskinen, sørg for at
maskinen er monteret på en stander.
Brug aldrig maskinen håndholdt, da det vil
føre til tab af kontrol og alvorlig skade.
DATOKODEPOSITION
Datokoden der også inkluderer produktionsåret, er
trykt på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Emballageindhold
Pakken indeholder:
1 diamantboremaskine
1 topnøgle med åben ende, 32 mm
1 topnøgle med åben ende, 41 mm
1 slange med tap
1 brugsvejledning
• Kontroller om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til grundigt at læse og forstå denne
vejledning inden brug.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogle dele heraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
FIG. 1
A.Tænd/sluk-kontakt
B.Advarselsindikator LED for overbelastning
C.Tregearsvælger
D.Spindel
E.Vandforsyningsfitting
VALGFRIT TILBEHØR (FIG. 2)
F.D215854 Sæt kobberringe (5 stk.)
G.D27902 Støvopsamler
8
Din D21585 diamant boremaskine er designet for
vådboring i murværksmaterialer som fx mursten,
slaggeblok osv. ligeså vel som kunststen, betonsten
og armeret beton med våddiamentkernebor og
en vandforsyning. Maskinen må ikke bruges til
tørboringsopgaver.
Maskinen kan kun bruges på en borestander.
Maskinen må aldrig bruges til håndholdte opgaver.
MÅ IKKE bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser
til stede.
Disse diamantboremaskiner er professionelle
værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning kræves, når uerfarne brugere anvender
dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Sikkerhedskobling
Alle boremaskiner er udstyret med
drejemomentkobling, der reducerer den maksimale
drejemoments-reaktion, der overføres til brugeren,
så fremt en borebit sætter sig fast. Denne egenskab
hindrer også gearing og el-motoren beskadiges.
Sikkerhedskoblingen er fabriksindstillet og kan ikke
justeres.
Elektronisk
overbelastningsbeskyttelse (fig. 1)
Den elektroniske overbelastningsbeskyttelse
giver ekstra sikkerhed: Hvis strømmen nærmer
sig en vis grænse, lyser advarselsindikatoren
LED (B) for at melde, at maskinen skifter til
overbelastningstilstanden, hvis der fortsættes på det
samme trykniveau. Hvis operatøren letter trykket på
maskinen, skifter elektronikken tilbage til normal.
Dansk
Hvis man fortsætter med overbelastningstryk, slår
maskinen fra. På den måde undgås overophedning
af motorvindingerne. Maskinen er klar til brug igen,
når belastningen er ophævet.
Tænd for maskinen (se også afsnittet Sådan tændes
og slukkes).
Varmebeskyttelse
O = Testknap: kontakten skal afbryde kredsløbet
(maskinen slås fra).
Når maskinen har arbejdet med overbelastning i
lang tid, afbryder varmebeskyttelsen maskinen for
at beskytte motoren. Maskinen er klar til brug igen,
når varmebeskyttelsen er kølet af. Afkølingstiden
afhænger af motoren og omgivelsernes temperatur.
Vandforsyning
Den integrerede vanddrejegreb virker direkte via
motorakslen og sørger for konstant afkøling af
kerneboret, når det anvendes til vådboring.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er kun bygget til én spænding.
Kontroller altid, at strømforsyningens spænding
svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT værktøj er jordforbundet (klasse I) i
overensstemmelse med EN61029, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet.
Du slukker ved at fortsætte i omvendt rækkefølge.
SÅDAN TESTES RCD
• Hvis i testfunktion kontakten ikke
afbryder strømkredsløbet, anbefaler vi,
at enheden inspiceres af et autoriseret
DeWALT serviceværksted.
• Det er ikke tilladt at foretage nogen
ændringer på maskinen, det er især
ikke tillladt at åbne fejlstrømsrelæet
eller at reparere eller udskifte kablet.
• Brug aldrig fejlstrømsrelæet som
hovedkontakt. Slå altid fejlstrømsrelæet
til, når der ikke er nogen belastning.
SAMLING OG JUSTERING
I tilfælde af udskiftning af ledning eller stik må
værktøjet kun repareres af en autoriseret reparatør
eller en kvalificeret elektriker.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
DI-kontakt (inline kredsløbsafbryder
PRCD) (fig. 1)
Maskinen er forsynet med en bærbar
fejlstrømsafbryder (PRCD) (R), som beskytter
brugeren imod elektrisk chok ved at afbryde
kredsløbet, når en lækagestrøm på 10 mA eller
mere opdages. For 115 V enheder er den nominelle
lækagestrøm 6 mA.
ADVARSEL: Kør aldrig med maskinen
uden tilkoblet fejlstrømsrelæ. Anvend
ikke maskinen, hvis fejlstrømsrelæet ikke
fungerer korrekt. Maskinen skal være
jordforbundet for, at fejlstrømsrelæet
virker.
ADVARSEL:
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal
enheden slukkes, og strømtilførslen
til maskinen afbrydes, før der
monteres eller afmonteres tilbehør,
før indstillingen justeres eller
ændres og før reparation. Sørg for
at afbryderen er sat til OFF. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Montering af boremaskinen på
standeren (fig. 3)
Maskinen skal monteres på D215851 standeren
ved hjælp af det monteringsbeslag, der blev leveret
sammen med standeren.
ADVARSEL: Se også vejledningen til
borestanderen.
1.Montér monteringsbeslaget til fundamentet på
maskinen.
2.Anbring forsigtigt maskinen med beslaget i
beslagholderen på standeren som vist.
3.Fastgør maskinen til standeren ved at stramme
bolten med fremføringshåndtaget.
ADVARSEL: Montér altid dit bor, så det
sidder godt fast, så bevægelse undgås.
Indsætning og fjernelse af et stykke
tilbehør (fig. 4)
SÅDAN TÆNDES RCD
Dette værktøj bruger gevindskårne kernebor og
adaptere, som trækkes direkte på spindlen (D).
I = ON (rød LED lyser op).
Vi anbefaler kun at bruge professionelt tilbehør.
9
Dansk
1.Vælg det passende kernebor til vådboring.
2.Følg kerneborets eller producentens
anbefalinger for montering af tilbehøret. Det
kan være nødvendigt at bruge en adaptor til
montering af boret på spindlen.
3.Sørg for at anbringe en kobberring (F) mellem
spindlen og kerneboret for at gøre det lettere at
fjerne kerneboret efter brug.
4.Hold spindlen ved hjælp af topnøglen med
åben ende (I) og stram kerneboret (M) ved at
dreje det med uret ved hjælp af topnøglen med
åben ende (N).
ADVARSEL: ADVARSEL: Kontrollér
at hele enheden er strammet, før du
begynder at arbejde.
Tregearsvælger (fig. 1)
Værktøjet er udstyret med en tregearsvælger (C) til
at variere hastigheds-/vridningsmomentsforholdet.
Regulering af vandflowet (fig. 5)
Vandtappen (Q) på vandslangen kan justeres til at
regulere kølevandsflowet henimod borehovedet.
1.Du reducerer flowet ved at dreje tappen med
uret.
2.Du øger flowet ved at dreje tappen mod uret.
Før brugen
1.Montér det passende tilbehør.
2.Markér stedet, hvor hullet skal bores.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre
kvæstelser..
ADVARSEL:
•F
or korrekt funktion sørg for at den
omgivende temperatur ikke er for
lav, at maskine og tilbehør er godt
vedligeholdt, og at størrelsen på
borekerneboret passer til denne
maskine.
1.Udløs kontakten og vælg den ønskede position,
efter motoren står helt stille.
2.Ret vælgeren ind efter afmærkningerne på
gearhuset.
3.Se de tekniske data for at vælge det passende
gear i henhold til diameteren på kerneboret og
det materiale, der skal bores i.
4.Skift ikke gear ved fuld hastighed eller under
brug.
Tilslutning til en vandforsyning
(fig. 5)
ADVARSEL:
• Brug aldrig værktøjet uden det
fejlstrømsrelæ, der blev leveret sammen
med værktøjet.
• Overhold altid sikkerhedsvejledningen
og de gældende regler.
• Udskiftning af stik eller
forsyningsledning skal altid udføres
af værktøjets producent eller hans
serviceorganisation.
• Pas på du ikke borer ind i rør og
ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet.
Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og
evt. også levetiden.
• Hold vand fri af elektriske dele af
værktøjet og på afstand af personer i
arbejdsområdet.
1.Kontrollér at vandslangen (P) er blevet strammet
godt i fittingen (E).
Korrekt håndposition (fig. 6)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
2.Luk vandtappen (Q).
3.Tilslut vandslangen til et passende
vandforsyningssystem.
10
ADVARSEL: Kontrollér at
vandforsyningstrykket er under de
maksimale tryk som angivet i de tekniske
data.
Dansk
Korrekt håndposition kræver en hånd på toppen af
borestanderen, med den anden hånd på standerens
håndtag.
Tænde og slukke (fig. 1)
Du tænder for værktøjet ved at indstille tænd/slukkontakten (A) på position I.
Du slukker for værktøjet ved at indstille tænd/slukkontakten (A) på position 0.
Generelle tips for boring med
diamantkernebor
ADVARSEL: Følg kerneborets
eller producentens anbefalinger for
anvendelse af tilbehøret.
BEMÆRK: Brugen af centerbor er ikke nødvendig.
1.Tænd for boremotoren.
2.Før langsomt tilbehøret ind i arbejdsemnet ved
hjælp af fremføringshåndtaget.
3.Ved starten på skæringen, anvend et let tryk for
at få tilbehøret til at udføre den indledende rille.
4.Forsæt med at anvende tilstrækkeligt tryk til at
opnå et smidigt fremadskridende snit. Tving
dem ikke.
5.Vær ekstra omhyggelig, når tilbehøret er ved at
bryde igennem overfladen for at undgå splinter.
6.Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført,
og inden stikket tages ud.
ADVARSEL: Bland eller rør ikke
brandfarlige væsker sammen, der
er afmærkede i overensstemmelse
hermed.
Vådboring
1.Slut maskinen til et passende
vandforsyningssystem.
2.Indstil vandstrømmen efter behov.
3.Gå frem som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL: Hvis der kommer vand
ud af udtømningshullet ved drevhalsen,
skal arbejdet omgående afbrydes og
maskinen repareres på et autoriseret
serviceværksted.
VEDLIGEHOLDELSE
DeWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal enheden
slukkes, og strømtilførslen til
maskinen afbrydes, før der monteres
eller afmonteres tilbehør, før indstillingen
justeres eller ændres og før reparation.
Sørg for at afbryderen er sat til OFF.
En utilsigtet opstart kan forårsage
personskade.
Send med jævne mellemrum maskinen til et
autoriseret serviceværksted til eftersyn. Dette
omfatter kontrol af kulbørsterne, opfyldning af olie
i gearkassen og udskiftning af pakningsringen til
gearkassen.
Fejlfinding
Hvis maskinen ikke ser ud til at virke korrekt,
følg da anvisningerne nedenfor. Løser dette ikke
problemet, kontakt da dit reparationsværksted.
Kerneboret borer ikke
Materialet for hårdt for kerneboret
• Vælg et bedre egnet kernebor (med blødere
segmenter).
• Anvend vådboring hvor dette er passende.
Segmenterne ser glasagtige
og polerede ud
• Bor i slibende materiale for at frilægge
diamantsegmenterne.
Udtømt vand for klart og for flydende
Vandstrømmen gør boringen langsommere og
forhindrer diamantsegmenterne i at skærpes
automatisk.
• Reducer vandstrømmen.
Forkert rotationshastighed
• Se de rigtige hastigheder i de tekniske data.
Der samles støv i kerneboret
Støvophobning sænker borehastigheden.
• Brug en passende støvudsugningsanordning.
• Løsn med jævne mellemrum boret for at tømme
borehullerne.
Segmenter og kerne er brændt
• Øg vandstrømmen.
Segmenter slides for hurtigt
• Vælg et bedre egnet kernebor (med hårdere
segmenter).
• Reducer trykket på kerneboret.
11
Dansk
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der må
under ingen omstændigheder komme
væske ind i værktøjet. Ingen af værktøjets
dele må nedsænkes i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DeWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
STØVOPSAMLINGSSYSTEM (FIG. 6)
D27902 støvopsamler (G) sikrer en korrekt og sikker
støvudstrømning ved alle boreopgaver. D215852
vandsamlingsringen (J) er nødvendig til at tilpasse
enheden til vådboringsopgaver.
VANDPUMPE (FIG. 6)
Når der fjernes efterladenskaber fra arbejdsområdet,
og kerneboret nedkøles ved våde opgaver,
sikrer D215824 vandpumpe (I) vandforsyning, når
hovedvandforsyningen ikke er tilgængelig.
BORESTANDER (FIG. 6)
D215851 borestander (H) muliggør en hurtig
opsætning til stationær brug af dit diamantbor.
12
ADVARSEL: Brug IKKE standeren
sammen med en støvsuger på en væg
eller et loft.
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og
batterier mærket med dette symbol må
ikke bortskaffes sammen med normalt
husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der
kan blive gendannet eller genanvendt og således
reducere efterspørgslen efter råvarer. Genbrug
venligst elektriske produkter og batterier i henhold til
lokale regulativer. Du kan finde yderligere oplysninger
på www.2helpU.com.
Deutsch
DIAMANTBOHRMASCHINE
D21585
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DeWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
D21585
Spannung
V230
Typ
1
Leistungsaufnahme W2.500/2.220
Abgabeleistung
W1.500/1.350
Leerlaufdrehzahl
1. Gang min-10–500
2. Gang
min-10–1.200
3. Gang
min-10–2.000
Lastdrehzahl
1. Gang min-10–290
2. Gang
min-10–760
3. Gang
min-10–1.280
Spindelgewinde
1 1/4" (männlich)
SchutzklasseI
Max. Wasserdruck
bar
3
Gewicht
kg11,2
BOHRKAPAZITÄTEN
Bohrbereich in Mauerwerk
1. Gang
2. Gang
3. Gang
maximale Länge
Bohrbereich in Beton
1. Gang
2. Gang
3. Gang
maximale Länge
mm
52-300
mm
52-300
mm
52-250
mm400
mm
52-250
mm
52-200
mm
52-150
mm400
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN61029-1.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel) dB(A)
84,3
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
97,2
K(Unsicherheit für den
dB(A)
3
angegebenen Schallpegel)
2,4
Vibrationskennwert ah =
m/s2
Unsicherheitswert K =
m/s2
2,1
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe
eines standardisierten Tests, wie in EN61029
vorgegeben, gemessen und kann zum Vergleich von
Werkzeugen verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet
werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über die
gesamte Arbeitsdauer erheblich steigern.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
HINWEIS: Dieses Gerät ist für den Anschluss an
ein Stromversorgungssystem mit einer maximal
zulässigen Systemimpedanz Zmax von 0,28 Ω
am Schnittstellenpunkt (Netzanschlusskasten) der
Stromversorgung des Benutzers vorgesehen.
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät
ausschließlich an ein Stromversorgungssystem
angeschlossen wird, das der obigen Anforderung
entspricht. Der Benutzer sollte gegebenenfalls das
örtliche Stromversorgungsunternehmen nach der
Systemimpedanz am Schnittstellenpunkt fragen.
13
Deutsch
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese
Symbole.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
20.04.16
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von
Elektrowerkzeugen sollten stets die
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
befolgt werden, um das Risiko von Feuer,
Stromschlag und Personenschäden
zu reduzieren, einschließlich der
nachfolgenden.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor
Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeine Sicherheitsregeln
1.Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zur
Unfallgefahr.
2.Wählen Sie ihr Arbeitsumfeld sorgfältig aus.
DIAMANTBOHRMASCHINE
D21585
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
14
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus
und verwenden Sie es nicht unter feuchten
oder nassen Bedingungen. Halten Sie den
Arbeitsbereich gut beleuchtet (250–300 Lux).
Verwenden Sie das Werkzeug nicht in brandoder explosionsgefährdeten Bereichen, wie z.B.
in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
3.Schutz vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit
geerdeten Teilen (z. B. Rohre, Heizkörper, Herde
und Kühlschränke).
4.Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie Personen, vor allem Kinder, die an
den Arbeiten nicht beteiligt sind, das Werkzeug
oder das Verlängerungskabel nicht anfassen
und halten Sie sie vom Arbeitsbereich fern.
Deutsch
5.Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem
trockenen Ort unter Verschluss außerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
6.Das Werkzeug nicht gewaltsam zweckfremd
einsetzen.
Wenn es für seinen vorgesehenen Zweck
angewendet wird, wird es die Arbeit besser und
sicherer ausführen.
7.Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
Werkzeugwechsel. Überprüfen Sie Ihr Werkzeug
in regelmäßigen Abständen, und lassen Sie
es im Falle von Beschädigungen von einem
autorisierten Servicebetrieb reparieren. Halten
Sie alle Griffe und Schalter trocken, sauber und
frei von Öl und Schmierfett.
15. Ziehen Sie den Netzstecker.
Wenn sie nicht benutzt werden, sollte
die Stromversorgung für Werkzeuge vor
ihrer Wartung und beim Auswechseln von
Zubehör wie etwa Sägeblättern, Bits und
Schneidwerkzeug unterbrochen werden.
Setzen Sie Kleinwerkzeuge nicht dazu ein,
die Arbeit von Hochleistungswerkzeugen zu
16.Entfernen Sie Stell- und Schraubenschlüssel.
verrichten. Verwenden Sie Werkzeuge nur
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass
entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks;
sie vor Inbetriebnahme des Werkzeugs visuell
verwenden Sie beispielsweise zum Schneiden von
prüfen, ob Stell- und Schraubenschlüssel vom
Ästen oder Baumstümpfen keine Kreissäge.
Werkzeug abgezogen sind.
8.Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
17. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck,
Vergewissern Sie sich, dass sich das Werkzeug
da diese von den beweglichen Teilen des
vor dem Einstecken in der „Aus“-Position
Werkzeugs erfasst werden können. Beim
befindet.
Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu
empfehlen. Tragen Sie ein Haarnetz, um langes
18. Verwenden Sie Verlängerungskabel für den
Haar damit zu bedecken.
Einsatz im Freien.
9.Verwenden Sie Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie
eine Atem- oder Staubschutzmaske, falls die
Arbeitsabläufe Staub.
10. Schließen Sie die Vorrichtungen zur
Staubabsaugung an.
Falls Geräte zur Staubabsaugung oder zum
-sammeln angeschlossen werden können,
vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen
sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11. Verwenden Sie das Kabel nicht
missbräuchlich.
Wenn das Werkzeug im Freien benutzt wird,
benutzen Sie nur Verlängerungskabel, die
zum Einsatz im Freien vorgesehen sind und
entsprechend gekennzeichnet sind.
19. Seien Sie stets aufmerksam.
Achten Sie darauf, was Sie tun. Handeln Sie
mit Vernunft. Bedienen Sie das Werkzeug nicht,
wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen oder Alkohol stehen.
20. Kontrollieren Sie das Werkzeug auf
Beschädigungen.
Überprüfen Sie das Werkzeug und das
Netzkabel vor der Inbetriebnahme auf
Beschädigungen, um festzustellen, ob es
ordnungsgemäß funktionieren und seine
vorgesehene Funktion erfüllen kann. Überprüfen
12. Sichern Sie das Werkstück.
Sie, ob alle beweglichen Teile richtig montiert
Wenn möglich, benutzen Sie Schraubzwingen
sind und nicht klemmen und ob keine Teile
oder einen Schraubstock, um das Werkstück in
gebrochen sind. Überprüfen Sie auch alle
Position zu halten. Das ist sicherer, als Ihre Hände
Befestigungen und alle weiteren Konditionen,
zu benutzen, und es hält beide Hände für die
die den Betrieb beeinflussen könnten.
Bedienung des Werkzeugs frei.
Schutzvorrichtungen oder andere beschädigte
Teile sollten ordnungsgemäß von einem
13. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
autorisierten Servicebetrieb repariert oder
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
ersetzt werden, wenn die Bedienungsanleitung
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
nichts anderes angibt. Lassen Sie beschädigte
14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Schalter von einem autorisierten Servicebetrieb
ersetzen. Verwenden Sie das Werkzeug
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
nicht, wenn sich der Schalter nicht ein- oder
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
ausschalten lässt. Versuchen Sie niemals,
Sie die Schmiervorschriften und die Hinweise für
Reparaturen selbst durchzuführen.
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie es
aus der Steckdose entfernen. Halten Sie das
Kabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern.
15
Deutsch
WARNUNG! Bei Verwendung von
hier nicht empfohlenen Zubehörteilen/
Zusatzteilen oder bei der Durchführung
von Arbeiten, die nicht in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben sind,
besteht Verletzungsgefahr.
21. Lassen Sie Ihr Werkzeug von einer
qualifizierten Person reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den
einschlägigen Sicherheitsrichtlinien. Reparaturen
dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
unter Verwendung von Originalersatzteilen
durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung
können für den Benutzer wesentliche Gefahren
entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsrichtlinien für
Diamantbohrer
• Einsatzwerkzeuge, Werkzeughalter und
Werkzeuge werden während des Betriebes
heiß. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie
sie anfassen.
• Verwenden Sie den Diamantbohrer unter
ständiger Aufsicht.
• Achten Sie darauf, daß keine elektrischen
Leitungen, Gasleitungen oder Wasserrohre
durchtrennt werden. Verwenden Sie
Leitungsortungssysteme vor den Bohrarbeiten.
• Schalten Sie die Maschine nach Unterbrechung
des Schnitts erst wieder ein, wenn sich die
Bohrkrone frei drehen läßt.
• Schalten Sie die Maschine stets aus, um einen
unbeabsichtigten Selbststart zu vermeiden.
Dies ist insbesondere zu beachten, nachdem
die Stromversorgung unterbrochen oder der
Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
• Wenn der Bohrer blockiert, trennen Sie die
Maschine vom Stromnetz und beseitigen
Sie die Ursache der Blockade, bevor Sie die
Maschine wieder einschalten..
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Bohrer mit Wasserversorgung
•
•
•
•
• Vergewissern Sie sich, daß das Scheidezubehör
richtig angebracht ist.
•
• Überprüfen Sie vor der Verwendung der
Maschine alle Schrauben und ziehen Sie sie
sicher an.
•
• Vergewissern Sie sich beim Bohren nach unten,
daß die Bohrkrone sicher herunterfallen kann,
ohne jemanden darunter zu verletzen.
• Vergewissern Sie sich, daß Sie auf einer
stabilen Fläche stehen, und halten Sie den
Körper jederzeit im Gleichgewicht, um das
Gegendrehmoment besser unter Kontrolle zu
haben.
• Überprüfen Sie die Maschine vor jedem
Gebrauch. Verwenden Sie die Maschine nicht,
falls Schäden am Netzstecker, der Netzleitung,
dem Betriebsschalter oder einem Gehäuseteil
vorhanden sind. Lassen Sie die Maschine
von einer autorisierten Reparaturwerkstatt
reparieren.
• Verwenden Sie die Maschine nicht in feuchter
oder nasser Umgebung.
• Schalten Sie die Maschine sofort aus,
falls Wasser ins Spiel kommt.
16
•
•
•
•
Überprüfen Sie vor der Verwendung die
Bohrkronen. Verwenden Sie niemals
deformierte oder beschädigte Bohrkronen.
Verwenden Sie nur Bohrkronen, die für
dieses Gerät konzipiert und empfohlen
wurden. Beachten Sie immer den in den
technischen Daten angegebene Mindestund Höchstdurchmesser und die Länge.
Tragen Sie immer einen Gehörschutz, um
die Gefahr von lärmbedingtem Hörverlust zu
reduzieren.
Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen
Augenschutz. Beim Bohrbetrieb werden
Späne in die Luft befördert. Fliegende Partikel
können zu Augenverletzungen führen.
Tragen Sie Handschuhe, um beim Umgang
mit Bohrkronen oder rauem Material die
Gefahr von Verletzungen durch scharfe
Kanten zu verringern.
Tragen Sie rutschfeste Schuhe, um
Verletzungen durch rutschige Oberflächen zu
verhindern.
Bohren mit dem Ständer ist nur nach unten
oder waagerecht erlaubt. Der Ständer muss
fixiert werden, entweder durch Schrauben
(z.B. D215825) oder eine Saugvorrichtung.
Überprüfen Sie die Oberfläche, auf der
der Bohrständer befestigt werden soll.
Raue Oberflächen können die Effektivität
des Saugsystems stark beeinträchtigen.
Beschichtete oder laminierte Oberflächen
können während der Arbeit abgerissen
werden.
Überprüfen Sie die minimale Saugstufe vor
und während des Bohrvorgangs, wenn Sie
eine Vakuumpumpe verwenden. Die minimale
Saugstufe darf nicht unter 650 mbar liegen.
Zum sicheren Betrieb und bei Befestigung
mit einer Saugvorrichtung darf der
Durchmesser der Bohrkronen höchstens
82 mm betragen.
Deutsch
NASSBOHREN
• Verwenden Sie stets eine Wasserkühlvorrichtung
und ein Wassersammelsystem.
Tragen Sie stets eine Staubmaske.
• Verwenden Sie stets für Naßbohren geeignete
Bohrkronen.
Tragen Sie stets Sicherheitsschuhe.
• Der maximale Wasserdruck beträgt 3 bar.
Verwenden Sie bei einem höheren Wasserdruck
ein Druckentlastungsventil.
• Verwenden Sie zum Kühlen ausschließlich reines
Leitungswasser.
Wasserversorgung.
• Verhindern Sie, daß Wasser in den Motor
oder andere elektrische Komponenten
eindringt. Vergewissern Sie sich, daß der
Fehlerstromschutzschalter nicht mit Wasser in
Berührung kommt.
Gangwahl.
Einsätze in Mauerwerk.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Einsätze in Beton.
Typische Gefahren
Vergewissern Sie sich, dass die Maschine
auf einem Ständer aufgestellt ist.
Verwenden Sie die Maschine niemals von
Hand, da dies zu einem Kontrollverlust
und ernsthaften Verletzungen führt.
Trotz Befolgung aller relevanten
Sicherheitsbestimmungen und Anwendung von
Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen
Gefahren unvermeidbar:
– Schädigung des Gehörs
– Verletzungsgefahr durch fliegende Partikel
– Verbrennungsgefahr durch das beim Betrieb
sehr heiß werdende Zubehör
– Verletzungsgefahr bei langzeitiger Anwendung
Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode der auch das Herstelljahr enthält,
ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von
Atemproblemen:
Herstelljahr
– Keine Absaugvorrichtung beim Trockenbohren
angebracht
Lieferumfang
– Unzureichende Staubabsaugung durch nicht
gereinigte Absaugfilter
Die Packung enthält:
Bildzeichen am Werkzeug
1 Maulschlüssel, 32 mm
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Warnhinweis zum sicheren Gebrauch.
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Gehörschutz tragen.
Augenschutz tragen.
1 Diamantbohrmaschine
1 Maulschlüssel, 41 mm
1 Schlauch mit Hahn
1 Bedienungsanleitung
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme gründlich durchzulesen.
Beschreibung [Abb. (fig.) 1, 2]
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
17
Deutsch
ABB. 1
A.Ein-/Aus-Schalter
B.Überlastwarnanzeige-LED
C.Dreigangwahlschalter
D.Spindel
E.Wasserversorgungsanschluss
OPTIONALES ZUBEHÖR (ABB. 2)
F.D215854 Satz Kupferringe (5 Stück)
G.D27902 Staubsauger
H.D215851 Bohrständer
I.D215824 Wasserpumpe
J.D215852
Wassersammelring
(für den Gebrauch mit D215851)
K.D215853
Ersatzdichtung für Wassersammelring
(3 Stück)
(für den Gebrauch mit D215852)
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre D21585 Diamantbohrmaschine wurde
für Nassbohrarbeiten in Mauerwerk wie
Ziegel, Schlackebetonsteine usw. sowie für
Fertigziegel, Betonstein und Stahlbeton mit NassDiamantbohrkronen und einer Wasserversorgung
verwendet werden. Die Maschine darf nicht für
Trockenbohranwendungen verwendet werden.
Die Maschine darf nur auf einem Bohrständer
verwendet werden.
Die Maschine darf niemals für Einsätze von Hand
verwendet werden.
Verwenden Sie das Werkzeug NICHT bei Nässe
oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Diamantbohrmaschine ist ein Elektrowerkzeug
für den professionellen Gebrauch.
Lassen Sie Kinder NICHT in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Unerfahrene Personen dürfen
das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung benutzen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Sicherheitskupplung
Diese Schlagbohrmaschine ist mit einer
Sicherheitskupplung ausgerüstet. Sie begrenzt
das maximale Drehmoment, sollte der Bohrer
beim Arbeiten blockieren. Dadurch werden auch
Getriebe und Motor vor Überlastung geschützt. Die
Sicherheitskupplung wurde werkseitig eingestellt
und kann nicht justiert werden.
Elektronischer Überlastungsschutz
(fIg. 1)
Der elektronische Überlastungsschutz sorgt für
zusätzliche Sicherheit: Erreicht die Stromaufnahme
einen gewissen Grenzwert, leuchtet die
Warnanzeige-LED (B) auf, um anzuzeigen, daß die
Maschine in den Überlastmodus schaltet, sofern
der Betrieb mit dem gleichen Druck fortgesetzt wird.
Wird der Druck auf die Maschine verringert, schaltet
die Elektronik in den Normalmodus zurück.
Wird der Überlastungsdruck fortgesetzt, schaltet
die Maschine ab. Dadurch wird eine Überhitzung
der Motorwicklungen vermieden. Die Maschine ist
wieder betriebsbereit, sobald sie nicht mehr belastet
wird.
Temperaturschutz
Nachdem die Maschine längere Zeit im
Überlastungszustand betrieben wurde, schaltet der
Temperaturschutz ab, um den Motor zu schützen.
Die Maschine ist wieder betriebsbereit, nachdem
sich der Temperaturschutz abgekühlt hat. Die
Abkühlzeit hängt vom Überhitzungsgrad des Motors
sowie der Umgebungstemperatur ab.
Wasserversorgung
Der integrierte Wasserspülkopf spült direkt durch
die Motorwelle, um bei Naßbohreinsätzen für eine
kontinuierliche Kühlung der Bohrkrone zu sorgen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DeWALT-Werkzeug ist gemäß EN61029 geerdet.
Daher ist kein Erdungskabel erforderlich.
Wenn ein Kabel oder Stecker ausgetauscht wird,
darf das Werkzeug nur von einem autorisierten
Kundendienst oder von einem qualifizierten
Elektriker repariert werden.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
18
Deutsch
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
• Es ist unzulässig, Änderungen
an der Maschine durchzuführen.
Insbesondere ist es unzulässig, den
Fehlerstromschutzschalter zu öffnen
oder das Kabel zu reparieren oder
auszutauschen.
• Verwenden Sie den
Fehlerstromschutzschalter niemals
als Hauptschalter. Schalten Sie den
Fehlerstromschutzschalter immer nur
im unbelasteten Zustand.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
DI-Schalter (ReihenFehlerstromschutzschalter) (Abb. 1)
Die Maschine ist mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung (R) ausgestattet, die den Benutzer
vor Stromschlag schützt, indem sie den Stromkreis
unterbricht, wenn ein Leckstrom von 10 mA oder
mehr erfasst wird. Bei 115 V-Geräten beträgt der
zulässige Leckstrom 6 mA.
WARNUNG: Betreiben Sie die
Maschine niemals ohne FehlerstromSchutzeinrichtung. Sehen Sie von einer
Verwendung der Maschine ab, wenn
die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung nicht
einwandfrei arbeitet. Die FehlerstromSchutzeinrichtung arbeitet nur, wenn
die Maschine an einer geerdeten
Wandsteckdose (Schuko) angeschlossen
ist.
UM DEN FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER
EINZUSCHALTEN:
I = AN (rote LED leuchtet auf).
Schalten Sie die Maschine ein (siehe auch Abschnitt
„Ein- und Ausschalten”).
Gehen Sie zum Ausschalten in umgekehrter
Reihenfolge vor.
UM DEN FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER ZU
ÜBERPRÜFEN:
O = Prüftaste: Der Schalter muss den Stromkreis
unterbrechen (Maschine muss abschalten).
WARNUNG:
• Falls der Schalter den Stromkreis im
Prüfmodus nicht unterbricht, empfehlen
wir, das Gerät von einer autorisierten
DeWALT-Reparaturwerkstatt
untersuchen zu lassen.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie vor
Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie
Einstellungen vornehmen/ändern
oder Reparaturen durchführen,
das Gerät abschalten und den
Netzstecker ziehen. Vergewissern
Sie sich, dass der Auslöser in der
ausgeschalteten Stellung gesichert ist.
Ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Geräts kann zu Verletzungen führen.
Anbringen des Bohrers am Ständer
(Abb. 3)
Die Maschine muss mittels einer im Lieferumfang
des Ständers enthaltenen Befestigungshalterung am
D215851 Ständer befestigt werden.
WARNUNG: Vergleiche auch Handbuch
des Bohrständers.
1.Montieren Sie die Befestigungshalterung am
Maschinenfuß.
2.Setzen Sie die Maschine wie abgebildet
vorsichtig mit der Trägerhalterung in die
Halterung auf den Ständer.
3.Befestigen Sie die Maschine auf dem
Ständer, indem Sie die Schraube mit dem
Vorschubhebel festziehen.
WARNUNG: Sichern Sie Ihren Bohrer
immer ausreichend, damit er sich nicht
bewegen kann.
Ein- und Ausbauen von
Zubehörteilen (Abb. 4)
Dieses Werkzeug benötigt Gewinde-Bohrkronen
und Adapter mit Gewinde direkt auf der Spindel (D).
Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung von
professionellem Zubehör.
1.Wählen Sie die entsprechende Bohrkrone für
Nassbohrarbeiten.
19
Deutsch
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass der Druck der Wasserversorgung
den maximalen Druck gemäß den
Technischen Daten unterschreitet.
2.Befolgen Sie beim Anbringen des Zubehörs
die Empfehlungen des Bohrkronenherstellers.
Eventuell ist ein Adapter erforderlich, um den
Bohrer auf der Spindel anzubringen.
3.Stellen Sie sicher, dass Sie einen Kupferring (F)
zwischen Spindel und Bohrkrone einsetzen, um
die Bohrkrone nach der Verwendung einfacher
entfernen zu können.
Regulieren des Wasserflusses
(Abb. 5)
4.Halten Sie die Spindel mit dem Maulschlüssel
(L). Ziehen Sie nun die Bohrkrone (M) an,
indem Sie sie mit dem Maulschlüssel (N) im
Uhrzeigersinn drehen.
W
ARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die gesamte Baugruppe fest sitzt,
bevor Sie mit der eigentlichen Arbeit
beginnen.
Dreigangwahlschalter (Abb. 1)
Das Werkzeug ist mit einem Dreigangwahlschalter
(C) ausgerüstet, mit dem das Drehzahl-/
Drehmomentverhältnis verändert werden kann.
1.Lassen Sie den Schalter los und wählen Sie
die gewünschte Stellung, nachdem der Motor
vollkommen zum Stillstand gekommen ist.
2.Richten Sie den Wahlschalter immer mit den
Markierungen am Getriebegehäuse aus.
3.Den für den Durchmesser der Bohrkrone und
für das zu bohrende Material geeigneten Gang
können Sie den Technischen Daten entnehmen.
Der Wasserhahn (Q) am Wasserschlauch ermöglicht
ein Regulieren der zum Bohrer fließenden
Kühlwassermenge.
1.Zur Verringerung der Wassermenge drehen Sie
den Hahn im Uhrzeigersinn.
2.Zur Erhöhung der Wassermenge drehen Sie
den Hahn gegen den Uhrzeigersinn.
Vor dem Betrieb
1.Befestigen Sie das entsprechende Zubehörteil.
2.Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch
gebohrt werden soll.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät
aus und trennen Sie es vom
Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG:
•S
tellen Sie zur Reduzierung der
Auswirkungen von Vibrationen sicher,
dass die Umgebungstemperatur
nicht zu gering ist, dass Maschine
und Zubehör gut gewartet sind und
sich die Werkstückgröße für diese
Maschine eignet.
4.Wechseln Sie niemals bei voller
Geschwindigkeit oder während der
Verwendung den Gang.
Anschließen an eine
Wasserversorgung (Abb. 5)
WARNUNG:
• Verwenden Sie die Maschine
niemals ohne den mitgelieferten
Fehlerstromschutzschalter.
• Stecker oder Kabel dürfen nur durch
den Werkzeughersteller oder seinen
Kundendienst ausgetauscht werden.
• Halten Sie die elektrischen Teile des
Geräts von Nässe und Personen im
Arbeitsbereich fern.
1.Achten Sie darauf, dass der Wasserschlauch
(P) fest auf dem Anschluss (E) sitzt.
• B
eachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
2.Schließen Sie den Wasserhahn (Q).
3.Verbinden Sie den Wasserschlauch mit einem
geeigneten Wasserversorgungssystem.
20
• Informieren Sie sich über den
genauen Verlauf von Leitungen und
Verkabelungen.
Deutsch
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht an.
Übermäßiger Druck erhöht die
Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung
und verkürzt möglicherweise die
Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 6)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, wenden Sie
IMMER die gezeigte Handhaltung an.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Zum Einschalten des Geräts stellen Sie den Ein-/
Ausschalter (A) auf Position I.
Zum Ausschalten des Geräts stellen Sie den Ein-/
Ausschalter (A) auf Position 0.
Allgemeine Tipps für Bohrarbeiten
mit Diamant-Bohrkronen
WARNUNG: Befolgen Sie die
Anweisungen zum Bit und die des
Herstellers, um das Zubehör einzusetzen.
HINWEIS: De Verwendung eines Zentrierbohrers ist
nicht erforderlich.
1.Schalten Sie den Bohrermotor ein.
2.Bewegen Sie das Zubehörteil mithilfe des
Vorschubhebels langsam bis auf das Werkstück
herab.
3.Üben Sie am Anfang des Schneidvorgangs
leichten Druck aus, damit das Zubehörteil eine
erste Vertiefung erzeugen kann.
WARNUNG: Mischen bzw. rühren Sie
keine entsprechend gekennzeichneten
brennbaren Flüssigkeiten.
Naßbohren
1.Verbinden Sie die Maschine mit einem
entsprechenden Wasserversorgungssystem.
2.Stellen Sie den Wasserfluß wie erforderlich ein.
3.Gehen Sie wie oben beschrieben vor.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, achten Sie
IMMER auf sicheren Halt und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion vorbereitet.
Die richtige Handstellung erfordert, dass die eine am
Oberteil des Bohrständers und die andere Hand am
Griff des Ständers ist.
WARNUNG: Falls Wasser aus der
Dränageöffnung am hinteren Hals
austritt, stellen Sie die Arbeit unverzüglich
ein und lassen Sie die Maschine von
einer autorisierten Reparaturwerkstatt
reparieren.
WARTUNG
Ihr DeWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie vor
Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie
Einstellungen vornehmen/ändern
oder Reparaturen durchführen,
das Gerät abschalten und den
Netzstecker ziehen. Vergewissern
Sie sich, dass der Auslöser in der
ausgeschalteten Stellung gesichert ist.
Ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Geräts kann zu Verletzungen führen.
Lassen Sie das Werkzeug regelmäßig von einer
autorisierten Reparaturwerkstatt untersuchen.
Hierzu zählen die Überprüfung der Kohlebürsten,
das Nachfüllen von Öl im Getriebegehäuse und der
Austausch des Dichtungsrings am Getriebegehäuse.
Störungsbehebung
4.Üben Sie anschließend genügend Druck aus,
um eine gleichmäßig fortschreitende Bohrung
zu erzielen. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang
nicht.
Falls Ihr Werkzeug nicht ordnungsgemäß funktioniert,
befolgen Sie folgende Hinweise. Falls die Störung
damit nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an
Ihren Kundendienst.
5.Gehen Sie sehr behutsam vor, wenn das
Zubehörteil kurz davor ist, die Oberfläche
zu durchbrechen, um ein Aussplittern zu
vermeiden.
Die Bohrkrone schneidet nicht
6.Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer aus. Erst
dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.
Das Material ist für die Bohrkrone zu hart
• Wählen Sie eine passendere Bohrkrone
(mit weicheren Segmenten).
• Bohren Sie naß, falls dies angemessen ist.
Segmente sehen glasiert und poliert aus
• Bohren Sie in schleifendes Material, um die
Diamantsegmente wieder freizulegen.
21
Deutsch
Das abgesaugte Wasser ist zu klar und zu
flüssig
Der Wasserfluß verlangsamt den Schneidevorgang
und verhindert, daß sich die Diamantsegmente
selbst schärfen.
• Verringern Sie den Wasserfluß.
Die Drehgeschwindigkeit ist nicht
angemessen
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit
in das Werkzeug eindringt. Kein Teil
des Werkzeuges darf in Flüssigkeit
eingetaucht werden.
Sonderzubehör
• Richtige Drehzahlen siehe Technische Daten.
Staubansammlung in der Bohrkrone
Staubansammlung verlangsamt die
Bohrgeschwindigkeit.
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DeWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DeWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
• Verwenden Sie die entsprechende
Staubabsaugvorrichtung.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
• Befreien Sie die Bohrkrone regelmäßig,
damit die Schnittstücke abgesaugt werden.
STAUBABSAUGSYSTEM (ABB. 6)
Segmente und Kern sind verbrannt
• Erhöhen Sie den Wasserfluß.
Segmente verschleißen zu schnell
• Wählen Sie eine passendere Bohrkrone
(mit härteren Segmenten).
• Verringern Sie den Druck auf die Bohrkrone.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Der D27902 Staubsauger (G) stellt eine
angemessene und sichere Staubabsaugung
bei allen Bohreinsätzen sicher. Der D215852
Wassersammelring (J) ist für Nassbohreinsätze
erforderlich.
WASSERPUMPE (ABB. 6)
Zur Beseitigung des Bohrstaubs aus dem
Arbeitsbereich und zur Kühlung der
Bohrkrone bei Nasseinsätzen stellt die D215824
Wasserpumpe (I) die Wasserversorgung dort sicher,
wo kein Wasseranschluss verfügbar ist.
BOHRSTÄNDER (ABB. 6)
Der D215851 Bohrständer (H) ermöglicht eine
schnelle Einrichtung für den stationären Gebrauch
Ihres Diamantbohrers.
Reinigung
22
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske, wenn
Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie keine
Lösungsmittel oder scharfen Chemikalien
zum Reinigen der nicht-metallischen Teile
des Werkzeugs. Durch diese Chemikalien
kann der in diesen Teilen verwendete
Werkstoff geschwächt werden.
Verwenden Sie ein mit Wasser und
einer milden Seife befeuchtetes Tuch.
WARNUNG: Verwenden sie den ständer
NICHT mit einer Vakuumpumpe an einer
Wand oder Decke.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und
Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können,
um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte
recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
English
DIAMOND DRILLING MACHINE
D21585
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
D21585
Voltage
V230
(U.K. & Ireland only)
V
230/115
Type
1
Power input
W
2,500/2,220
Power output
W
1,500/1,350
No-load speed
1st gear min-10–500
2nd gear
min-10–1,200
3rd gear
min-10–2,000
Load speed
1st gear min-10–290
2nd gear
min-10–760
3rd gear
min-10–1,280
Spindle thread
1 1/4" (Male)
Protection class
I
Max. water pressure
bar
3
Weight
kg11.2
DRILLING CAPACITIES
Drilling range in concrete
1st gear 2nd gear
3rd gear maximum length
LPA (emission sound pressure level) dB(A)
84.3
LWA(sound power level)
97.2
dB(A)
K(uncertainty for the given sound
dB(A)
level)
Technical Data
Drilling range in masonry
1st gear
2nd gear
3rd gear
maximum length
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to
EN61029-1:
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
52-300
52-300
52-250
400
52-250
52-200
52-150
400
3
Vibration emission value ah =
m/s2
2.4
m/s2
2.1
Uncertainty K =
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN61029 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
NOTE: This device is intended for the connection to
a power supply system with maximum permissible
system impedance Zmax of 0.28Ω at the interface
point (power service box) of user's supply.
The user has to ensure that this device is connected
only to a power system which fulfils the requirement
above. If necessary, the user can ask the public
power supply company for the system impedcance
at the interface point.
23
English
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
Safety Instructions
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DIAMOND DRILLING MACHINE
D21585
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010
These products also comply with Directive 2014/30/
EU and 2011/65/EU. For more information, please
contact DeWALT at the following address or refer to
the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.16
24
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
W
ARNING! When using electric tools
basic safety precautions should always
be followed to reduce the risk of fire,
electric shock and personal injury
including the following.
Read all these instructions before attempting to
operate this product and save these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Rules
1.Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
2.Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the
tool in damp or wet conditions. Keep the work
area well lit. Do not use the tool in the presence
of flammable liquids and gases.
3.Guard against electric shock.
Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces (e.g., pipes, radiators, ranges and
refrigerators).
4.Keep other persons away.
Do not let persons, especially children, not
involved in the work, touch the tool or the
extension cord and keep them away from the
work area.
5.Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry
place and locked up securely, out of reach of
children.
6.Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate for
which it was intended.
7.Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy
duty tool. Do not use tools for purposes not
intended; for example do not use circular saws
to cut tree limbs or logs.
8.Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as
these can be caught in moving parts. Nonskid footwear is recommended when working
outdoors. Wear protective hair covering to
contain long hair.
9.Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust
mask if working operations create dust.
English
10. Connect dust extraction equipment.
If the tool is provided for the connection of dust
extraction and collecting equipment, ensure
these are connected and properly used.
11. Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect it from
the socket. Keep the cord away from heat, oil
and sharp edges.
12. Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the
work. It is safer than using your hand.
13. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14. Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better
and safer performance. Follow instructions for
lubricating and changing accessories. Inspect
tools periodically and if damaged have them
repaired by an authorized service facility. Inspect
extension cords periodically and replace if
damaged. Keep handles dry, clean and free
from oil and grease.
instruction manual. Have defective switches
replaced by an authorized service centre.
Do not use the tool if the switch does not turn
it on and off.
WARNING! The use of any accessory
or attachment other than one
recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
21. Have your tool repaired by a qualified
person.
This electric tool complies relevant safety rules.
Repairs should only be carried out by qualified
persons using original spare parts; otherwise
this may result in considerable danger to the
user.
Additional Specific Safety Rules for
Diamond Drills
•
•
15. Disconnect tools.
•
When not in use, before servicing and when
changing accessories such as blades, bits and
cutters, disconnect tools from the power supply.
•
16.Remove adjusting keys and wrenches.
•
Form the habit of checking to see that adjusting
wrenches are removed from the tool before
turning it on.
17. Avoid unintentional starting.
Insure switch is in the “off” position before
plugging in.
18. Use outdoor extension leads.
•
•
•
When the tool is used outdoors, use only
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
19. Stay alert.
•
Watch what you are doing. Use common sense
and do not operate the tool when you are tired.
•
20. Check for damaged parts.
•
Before furture use of tool, it should be carefully
check to determine that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
alignment of moving parts, binding of moving
parts, breakage of parts, mounting and any
other conditions that may affect its operation. A
guard or other part that is damaged should be
properly repaired or replaced by an authorized
service centre unless otherwise indicated in this
•
•
Bits, tools and drilling area get hot during
operation. Wear gloves when touching
them.
Use the diamond drill under constant
supervision.
Make sure not to cut through electric mains,
gas or water pipes. Use detection systems
prior to drilling.
Make sure the cutting accessory is fitted
properly.
Check all screws and tighten securely before
you use the machine.
When drilling downward, make sure the core
can drop safely without injuring someone
standing beneath.
Make sure to stand on a stable surface and
keep body balance at all times for better
control of reaction torque.
Inspect the machine before every use. Do not
use the machine if there are any defectives
on the mains plug, power cord, trigger switch
or any part of the housing. Have the machine
repaired by an authorized repair agent.
Do not use the machine in a damp or wet
location.
Switch off the machine immediately if there is
any leak of water.
After interrupting the cut, do not switch on
until the core bit can rotate freely.
Always switch the tool off to prevent the
machine from accidentally self starting.
Note this procedure especially after the
power supply is interrupted or the plug is
disconnected from the power outlet.
In case of jammed core bit disconnect the
machine from the power supply, remove
the reason for the jam before turning on the
machine again.
25
English
Additional Safety Instructions for
water supplied Drills
Before use check the drill core bits. Never
use damaged or deformed core bits.
• Use only drill core bits which are designed
and recommended for this machine. Always
consider the minimum and maximum
diameter and the length given in the technical
data.
• Always use hearing protection to reduce the
risk of induced hearing loss.
• Wear safety goggles or other eye
protection. Drilling operations cause chips to
fly. Flying particles can cause permanent eye
damage.
• Wear gloves when handling core bits or
rough material to reduce injuries by sharp
edges.
• Use non-slipping footwear to prevent injuries
by slippery surfaces.
• Drilling with stand is only allowed downwards
or horizontal. The stand shall be fixed, either
by bolts (e.g. D215825) or vacuum fixation.
• Check the surface where the drill stand shall
be fixed. Rough surface can significantly
reduce the effectiveness of the suction
system. Coated or laminated surface can be
pulled off during work.
• Control the minimum vacuum level before
and during drilling operation when using
vacuum pump. The minimum level shall not
be less 650 mbar.
• For safe operation and vacuum fixation the
diameter of the drill core bit shall not be
greater than 82 mm.
•
WET DRILLING
• Always use a water cooling device and a
water collection system.
• Always use core bits designed for wet drilling.
• The maximum water pressure is 3 bar. Use
a pressure relieve valve in case of a higher
water pressure.
• Use only pure tap water for cooling
purposes.
• Prevent water from entering the motor or
other electrical components. Make sure the
PRCD is not in contact with water.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
The following factors increase the risk of breathing
problems:
– No dust extractor connected when performing
dry operation
– Insufficient dust extraction caused by uncleand
exhaust filters
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Safe use warning
Read instruction manual
before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Always wear a dust mask
Always wear safety shoes
Always wear safety gloves.
Water supply
Gear selection
Applications in masonry
Applications in concrete
When using the machine, make sure
that the machine is mounted on a stand.
Never use the machine handheld, as it
will lead to loss of control and serious
injury.
26
English
DATE CODE POSITION
The Date Code which also includes the year of
manufacture, is printed into the motor housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Diamond drilling machine
1 Open ended spanner, 32 mm
1 Open ended spanner, 41 mm
1 Hose with tap
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1, 2)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or personal
injury could result.
FIG. 1
A.On/off switch
B.Overload warning indicator LED
C.Three gear selector
D.Spindle
E.Water supply fitting
OPTIONAL ACCESSORIES (FIG. 2)
F.D215854 Set of copper rings (5 pcs)
G.D27902 Dust extractor
H.D215851 Drill stand
I.D215824 Water pump
J.D215852 W
ater collection ring
(for use with D215851)
K.D215853 S
pare seal for water collection ring
(3 pcs)
(for use with D215852)
INTENDED USE
Your D21585 diamond drilling machine has been
designed for wet drilling into masonry materials such
as brick, breeze block, etc., as well as engineered
bricks, stone concrete and reinforced concrete
with wet diamond core bits and a water supply.
The machine should not be used for dry drilling
applications.
The machine can only be used on a drill stand.
The machine should never be used in handheld
applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence
of flammable liquids or gases.
These diamond drills are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Torque Limiting Clutch
This tool is equipped with a torque limiting clutch
that reduces the maximum torque reaction
transmitted to the operator in case of jamming of
a drill bit. This feature also prevents the gearing
and electric motor from stalling. The torque limiting
clutch has been factory-set and cannot be adjusted.
Electronic Overload Protection
(fig. 1)
The electronic overload protection offers additional
safety: if the current approaches a certain limit,
the warning indicator LED (B) lights up to indicate
that the machine switches into overload mode if
operation is continued at the same pressure level.
Reduced operator pressure on the machine makes
the electronics switch back into normal mode.
If continuous overload pressure is applied, the
machine switches off. Thus, overheating of
the motor windings is avoided. The machine is
operational again after the load has been released.
Thermal Protection
After the machine has worked in overload for a
long period of time, the thermal protection shuts
off the machine to protect the motor. The machine
will be operational after the thermal protection has
cooled down. The time of cooling down depends
on the overheating of the motor and the ambient
temperature.
27
English
Water Supply
The integrated water swivel works directly through
the motor shaft to provide continuous cooling of the
core bit in wet drilling applications.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
DI-switch (in-line protector PRCD)
(fig. 1)
The machine is equipped with a portable residual
current device (PRCD) (R), which protects the user
against electric shock by interrupting the circuit
when a leakage current of 10 mA or greater is
detected. For 115 V units the rated leakage current
is 6 mA.
Your DeWALT tool is grounded (class I) in
accordance with EN61029; therefore no earth wire
is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
In case of cord or plug replacement, the tool must
only be repaired by an authorized service agent or
by a qualified electrician.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is
30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
TO SWITCH ON THE RCD
I = ON (red LED lights up).
Switch on the machine (also refer to the section
Switching On and Off).
To switch off, proceed in reverse order.
TO TEST THE RCD
O = Test button: the switch must break the circuit
(machine switches off).
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
• Connect the yellow/green lead to the earth
terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Fitting a Mains Plug to 115 V Units
(U.K. & Ireland only)
• The plug should be fitted by a competent
person. If you are in doubt, contact an
authorized DeWALT repair agent or a qualified
electrician.
• The plug fitted should comply with
BS EN 60309 (BS4343), 16 Amps, earthing
contact position 4h.
28
WARNING:
• If in the test mode the switch does not
break the circuit, we recommend that
the unit is inspected by an authorized
DeWALT repair agent.
• It is not permitted to make any
modifications to the machine, in
particular it is not allowed to open
the PRCD or to repair or replace the
cable.
• Never use the PRCD as a main switch.
Always switch the PRCD under no load
condition.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
WARNING: Never operate the machine
without the PRCD in place. Do not
use the machine if the PRCD does not
function properly. For the PRCD to work,
the machine must be connected to an
earthed wall socket.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Fitting the Drill to the Stand (fig. 3)
The machine has to be fitted to the D215851 stand
by means of the mounting bracket supplied with the
stand.
English
WARNIING: Also refer to the drill stand
manual.
Connecting to a Water Supply (fig. 5)
WARNING:
1.Fit the mounting bracket to the base of the
machine.
• Never use the tool without the PRCD
delivered with the tool.
2.Carefully place the machine with the bracket
into the bracket holder on the stand as shown.
• Replacement of the plug or the supply
cord shall always be carried out by the
manufacturer of the tool or his service
organization.
• Keep water clear of the electrical parts
of the tool and away from persons in
the working area.
3.Secure the machine to the stand by tightening
the bolt with the feed handle.
WARNING: Always mount your drill
firmly to prevent movement.
Mounting and Removing an
Accessory (fig. 4)
1.Check that the water hose (P) has been
tightened firmly into the fitting (E).
This tool uses threaded core bits and adaptors
which thread directly onto the spindle (D).
3.Connect the water hose to an appropriate
water supply system.
We recommend to use professional accessories
only.
2.Close the water tap (Q).
1.Choose the appropriate core bit for wet drilling.
2.Follow the core bit or manufacturer's
recommendations for mounting the accessory.
You may require an adaptor to fit the bit onto
the spindle.
3.Make sure to place a copper ring (F) between
the spindle and the core bit to facilitate removal
of the core bit after use.
4.Hold the spindle using the open-ended wrench
(L) and tighten the core bit (M) by rotating
clockwise using the open-ended wrench (N).
WARNING: Make sure the entire
assembly is tight before starting the
operation.
Three Gear Selector (fig. 1)
The tool is fitted with a three gear selector (C) to
vary the speed/torque ratio.
1.Release the switch and select the required
position after the motor has come to a
complete standstill.
Regulating the Water Flow (fig. 5)
The water tap (Q) on the water hose can be
adjusted to regulate the flow of cooling water
towards the drill bit.
1.To reduce the flow, turn the tap clockwise.
2.to increase the flow, turn the tap
counterclockwise.
Prior to operation
1.Mount the appropriate accessory.
2.Mark the spot where the hole is to be drilled.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
WARNING:
•F
or proper function, make sure the
environment temperature is not too
cold, machine and accessory is well
maintained and the drill core bit size is
suitable for this machine.
2.Always align the selector with the marks on the
gear housing.
3.Refer to the technical data to choose the
appropriate gear according to the diameter of
the core bit and the material to be drilled.
4.Do not change gears at full speed or during
use.
WARNING: Make sure that the pressure
of the water supply is below the max.
pressure as stated in the technical data.
29
English
•A
lways observe the safety instructions
and applicable regulations.
2.Adjust the water flow as necessary.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.
Proper Hand Position (fig. 6)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the top
of the drill stand, with the other hand on the stand
handle.
Switching On and Off (fig. 1)
To switch the tool on, set the on/off switch (A) to
position I.
To switch the tool off, set the on/off switch (A) to
position 0.
General Tips for Drilling with
Diamond Core Bits
WARNIING: Follow the core bit or
manufacturer's recommendations for
using the accessory.
NOTE: The use of a centredrill is not necessary.
1.Switch on the drill motor.
2.Slowly feed the accessory into the workpiece
using the feed handle.
3.Proceed as described above.
WARNING: If any water comes out
of the drainage hole at the gear neck,
stop the work immediately and have the
machine repaired by an authorized repair
agent.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Regularly take the tool to an authorized repair
agent for inspection. This includes checking the
carbon brushes, topping up oil in the gearcase and
replacement of the gearcase sealing ring.
Troubleshooting
If your tool seems not to operate properly, follow
the instructions below. If this does not solve the
problem, please contact your repair agent.
Core bit does not cut
Material too hard for core bit
• Choose a more appropriate core bit
(with softer segments).
• Apply wet drilling when appropriate.
3.At the start of the cut, apply light pressure
to allow the accessory to perform the initial
groove.
Segments look glazed and polished
4.Continue applying sufficient pressure to achieve
a smooth progressive cut. Do not force.
Evacuated water too clear and too fluid
5.Take extra care when the accessory is about to
break through the surface to prevent splintering.
6.Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
WARNING: Do not mix or stir
inflammable liquids labelled accordingly.
Wet Drilling
1.Connect the machine to an appropriate water
supply system.
30
• Drill in abrasive material to re-expose diamond
segments.
Water flow slows down the cutting action and
prevents the diamond segments to self-sharpen.
• Reduce water flow.
Rotating speed not appropriate
• Refer to the technical data for proper speed
ratings.
Dust accumulating in core bit
Accumulating dust slows down the drilling speed.
• Use the appropriate dust extraction device.
English
• Disengage drill bit regularly to evacuate
cuttings.
Segments and core are burnt
• Increase water flow.
Segments wear too fast
• Choose a more appropriate core bit
(with harder segments).
• Reduce the pressure applied on the core bit.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
WATER PUMP (FIG. 6)
Removing debris from the working area and cooling
the core bit in wet applications, the D215824 water
pump (I) ensures water supply where main water
supply is not available.
DRILL STAND (FIG. 6)
The D215851 drill stand (H) enables a quick set-up
for stationary use of your diamond drill.
WARNING: DO NOT use the stand with
a vacuum pump on a wall or ceiling.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and
batteries marked with this symbol
must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for
raw materials. Please recycle electrical products
and batteries according to local provisions. Further
information is available at www.2helpU.com.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DeWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
DUST EXTRACTION SYSTEM (FIG. 6)
The D27902 dust extractor (G) ensures a proper
and safe discharge of dust in all drilling applications.
The D215852 water collection ring (J) is required
to accommodate the assembly for wet drilling
applications.
31
Español
TALADRO DE PUNTA DE DIAMANTE
D21585
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DeWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Datos técnicos
D21585
Voltaje
V230
Tipo
1
Potencia absorbida
W
2.500/2.220
Consumo de potencia
W
1.500/1.350
Velocidad en vacío
1a velocidad
min-10–500
2a velocidad
min-10–1.200
3a velocidad
min-10–2.000
Velocidad en carga
1a velocidad min-10–290
2a velocidad
min-10–760
3a velocidad
min-10–1.280
Rosca del eje
1 1/4" (macho)
Clase de protección
I
Presión máx. de agua
bar
3
Peso
kg11,2
CAPACIDADES DE PERFORACIÓN
Intervalo de perforación en mampostería
1a velocidad
mm
52-300
2a velocidad
mm
52-300
3a velocidad
mm
52-250
longitud máxima mm400
Intervalo de perforación en hormigón
1a velocidad mm
52-250
2a velocidad
mm
52-200
3a velocidad
mm
52-150
longitud máxima mm400
32
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de
acuerdo con EN61029-1.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
84,3
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
97,2
K(incertidumbre para el nivel de
dB(A)
3
sonido dado)
Valor de la emisión de vibración ah =
m/s2
2,4
Incertidumbre K =
m/s2
2,1
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN61029 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V 10 A, en la red
Español
NOTA: Este dispositivo se ha previsto para
conectarlo a un sistema de alimentación dotado
de una impedancia máxima Zmax de 0,28 Ω en el
punto de interfaz (caja de servicio eléctrico) de la
red del usuario.
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo
esté conectado exclusivamente a un sistema
eléctrico que cumpla con los requisitos establecidos
previamente. Si es necesario, el usuario puede
preguntar a la empresa de electricidad la
impedancia del sistema en el punto de la interfaz.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
TALADRO DE PUNTA DE DIAMANTE
D21585
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010.
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DeWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.04.16
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Instrucciones de seguridad
¡ADVERTENCIA! Siempre que se
utilicen herramientas eléctricas, se
deberán tomar precauciones básicas
de seguridad para reducir el riesgo de
incendio, descarga eléctrica y lesiones a
las personas incluyendo lo siguiente.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de
operar este producto y guárdelas.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR
EN EL FUTURO
Normas generales de seguridad
1.Mantenga despejada el área de trabajo.
Las áreas y banquillos abarrotados propician las
lesiones.
2.Tenga presente el entorno de la zona de
trabajo
No exponga la herramienta a la lluvia. No
utilice la herramienta en condiciones de
humedad o lluvia. Mantenga la zona de trabajo
bien iluminada (250 –300 lux). No utilice la
herramienta allí donde haya riesgo de provocar
una explosión; por ej. en presencia de líquidos y
gases inflamables.
3.Evite las descargas eléctricas.
Evite que el cuerpo entre en contacto con
superficies puestas a tierra (por ejemplo:
tuberías, radiadores, cocinas y neveras).
4.No permita que se acerquen otras personas.
No permita que personas, especialmente
niños, que no intervengan en el trabajo, toquen
la herramienta o el cable de extensión y
manténgalos fuera del área de trabajo.
5.Guarde las herramientas inactivas.
33
Español
Las herramientas, cuando no se usen, deben
almacenarse en un lugar seco y bien cerrado,
fuera del alcance de los niños.
6.No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y de manera más segura, si
se opera bajo las condiciones para las que fue
diseñada.
7.Utilice la herramienta apropiada.
No fuerce las herramientas o accesorios
pequeños para que hagan el trabajo de una
herramienta pesada. No use las herramientas
para otros fines distintos de los previstos; por
ejemplo, no use la sierra circular para cortar
ramas ni troncos de árboles.
8.Lleve ropa de trabajo adecuada
No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que
pueden quedar atrapadas en las piezas en
movimiento. Se recomienda utilizar calzado
antideslizante para trabajos en exteriores. Use
protector de cabello para sujetar el cabello
largo.
9.Use equipos de protección.
Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice
máscara o antifaz antipolvo cuando trabaje en
condiciones que produzcan polvo.
10. Conecte el equipo extractor de polvo
Si se suministrarán dispositivos para la conexión
de accesorios de recolección y extracción de
polvo, asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente.
11. No use el cable indebidamente.
Para desconectarlo de la toma de corriente,
nunca tire del cable. Mantenga el cable
alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.
12. Proteja el trabajo.
Use mordazas o un torno de banco para sujetar
la pieza. Es más seguro que hacerlo con las
manos, quedando éstas libres para operar la
herramienta.
13. No se estire demasiado
Conserve el equilibrio y posiciónese
adecuadamente en todo momento.
14. Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga limpias y afiladas las herramientas
para cortar para un mejor y más seguro
rendimiento. Siga las instrucciones de
lubricación y reemplazo de piezas. Inspeccione
las herramientas periódicamente y, si
están estropeadas, hágalas reparar por un
establecimiento de servicio autorizado.
34
Mantenga todos los mangos e interruptores
secos, limpios y libres de aceite y de grasa.
15. Desconecte las herramientas.
Desconecte las herramientas de la toma de
corriente cuando no se encuentren en uso,
antes de darles mantenimiento y cada vez que
se reemplacen accesorios tales como hojas,
brocas y cuchillas.
16.Quite las llaves y herramientas de ajuste
Acostúmbrese a verificar que las llaves de
ajuste estén retiradas de la herramienta antes
de hacerla funcionar.
17. Evite el encendido imprevisto.
Asegúrese de que la herramienta se encuentre
en la posición de “apagado” antes de
conectarla a la toma de corriente.
18. Utilice cables de extensión para exteriores.
En exteriores, utilice la herramienta solamente
con cables de extensión que estén indicados
para uso en exteriores.
19. Esté atento.
No pierda de vista lo que hace. Emplee el
sentido común. No opere la herramienta si está
cansado o si se encuentra bajo la influencia de
drogas o alcohol.
20. Verifique si hay piezas estropeadas.
Antes del uso, verifique cuidadosamente la
herramienta y el cable de electricidad para
cerciorarse de que funcionan adecuadamente
y ejecuten correctamente la función para la
que están previstos. Verifique el alineamiento
de las piezas movibles, de las uniones de las
piezas movibles, las uniones de las partes,
los montajes y cualquier otra condición
que pueda afectar su funcionamiento. El
estuche de protección o cualquier otra
parte defectuosa deberán ser debidamente
reparados o reemplazados por un centro de
servicio autorizado a menos de que se indique
lo contrario en este manual de instrucciones.
Los interruptores defectuosos deberán ser
reemplazados por un centro de servicio
autorizado. No utilice la herramienta eléctrica
si no puede encenderla o apagarla con el
interruptor. No intente nunca hacer reparaciones
usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier
accesorio o dispositivo auxiliar, o la
realización de cualquier operación, con
esta herramienta que no coincidan con
los recomendados en este manual de
instrucciones puede entrañar riesgo de
lesiones.
Español
21. Haga reparar su herramienta por una
persona calificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con
las normas de seguridad pertinentes. Las
reparaciones solo deben efectuarlas personas
cualificadas mediante el empleo de repuestos
originales; en caso contrario pudiera producirse
un riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales
para taladros de punta de diamante
• Las brocas, herramientas y la zona de
taladrado se calientan mucho durante la
operación. Lleve guantes cuando las toque.
•Utilice el taladro de punta de diamante bajo
constante supervisión.
•Asegúrese de no atravesar tubos de
electricidad, gas o agua. Utilice sistemas de
detección antes de taladrar.
•Asegúrese de que el accesorio de corte esté
correctamente ajustado.
•Compruebe todos los tornillos y apriete
firmemente antes de utilizar la máquina.
•Cuando taladre hacia abajo, asegúrese de que
el cilindro central pueda caer con seguridad sin
lesionar a alguien que esté debajo.
•Asegúrese de permanecer sobre una superficie
estable y mantenga el equilibrio corporal en
todo momento para un mejor control del par
de reacción.
•Inspeccione la máquina antes de cada uso. No
utilice la máquina si hay defectos en el enchufe
eléctrico, el cable eléctrico, el interruptor o
cualquier parte de la carcasa. Haga reparar la
máquina en un servicio técnico autorizado.
•No utilice la máquina en ambientes húmedos
o mojados.
•Apague la máquina inmediatamente si hay
fugas de agua.
•Tras interrumpir el corte, no encienda hasta que
la barrena cilíndrica pueda girar libremente.
•Desconecte siempre el interruptor para evitar
que la máquina se ponga en marcha sola
accidentalmente. Respete este procedimiento
especialmente después de una interrupción
del suministro eléctrico o cuando el enchufe se
saque de la toma de red.
• Si se atasca la broca, desconecte la máquina
de la red y retire el motivo del atasco antes de
encender la máquina de nuevo.
Instrucciones de seguridad
adicionales para taladores
suministrados con agua
Antes de utilizarlas, compruebe las brocas
del taladro. No utilice nunca brocas dañadas
o deformadas.
• Utilice exclusivamente brocas de taladro que
hayan sido diseñadas y aconsejadas para
esta máquina. Tenga siempre en cuenta
el diámetro máximo y mínimo y la longitud
indicada en los datos técnicos.
• Lleve siempre protección acústica para
reducir el riesgo de pérdidas acústicas
inducidas.
• Lleve gafas de seguridad u otro tipo de
protección visual. Las operaciones de
taladrado generan astillas volátiles. Las
partículas en vuelo pueden provocar daños
oculares permanentes.
• Lleve guantes, cuando manipule brocas
o material duro, para reducir los daños
provocados por los bordes afilados.
• Utilice calzado antideslizante, para evitar
daños provocados por las superficies
resbalosas.
• El taladrado con el soporte tan sólo está
autorizado hacia abajo o de forma horizontal.
El soporte debe estar en posición fija,
mediante pernos (por ej. D215825) o un
dispositivo de extracción.
• Compruebe la superficie en la que
deberá fijarse el soporte de taladro. Las
superficies no uniformes pueden reducir
considerablemente la eficacia del sistema
de extracción. Las superficies pintadas o
laminadas pueden desconcharse durante el
trabajo.
• Controle el nivel mínimo de extracción antes
y durante el funcionamiento del taladro
cuando utilice una bomba de extracción.
El nivel mínimo no deberá ser inferior a 650
mbar.
• Para lograr un funcionamiento seguro y
una fijación del sistema de extracción, el
diámetro de la broca no debe ser superior a
82 mm.
•
PERFORACIÓN EN HÚMEDO
•Utilice siempre un dispositivo de refrigeración de
agua y un sistema colector de agua.
•Utilice siempre barrenas cilíndricas específicas
para la perforación en húmedo.
•La presión de agua máxima es 3 bares.
Utilice una válvula de descarga de presión en
caso de una presión de agua mayor.
35
Español
•Utilice únicamente agua del grifo con fines
de refrigeración.
•Evite que entre agua en el motor u otros
componentes eléctricos. Asegúrese de que el
PRCD no esté en contacto con el agua.
Selección de velocidad
Aplicaciones en mampostería
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
Suministro de agua
Aplicaciones en hormigón
Cuando utilice la máquina, compruebe
que se ha instalado en un soporte. No
utilice nunca la máquina a mano, ya que
le hará perder el control y provocará
daños graves.
Riesgos residuales
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad
correspondiente y la aplicación de los dispositivos
de seguridad, no pueden evitarse algunos riesgos
residuales. Estos son:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de lesiones personales debidas a las
partículas que saltan.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El Código de fecha que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
– Riesgo de quemaduras debido al calentamiento
de los accesorios durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesiones personales debido a uso
prolongado.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de
problemas respiratorios:
Año de fabricación
Contenido del paquete
El paquete contiene:
– No se ha conectado ningún extractor de polvo
al realizar una operación en seco
1 Taladro de punta de diamante
– Extracción insuficiente de polvo, provocada por
filtros de extracción sucios
1 Espaciador de cabo abierto, 41 mm
Símbolos en la herramienta
1 manual de instrucciones
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Advertencia sobre uso seguro
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
1 Espaciador de cabo abierto, 32 mm
1 Tubo con tapa
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
Descripción (fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Use protección para los oídos.
Use protección ocular.
Lleve siempre una máscara antipolvo
B.LED de indicación de advertencia de
sobrecarga
Utilice siempre calzado de protección
C.Selector de tres velocidades
FIG. 1
A.Interruptor de encendido/apagado
Utilice siempre guantes de protección.
D.Aguja
E.Fijación del suministro de agua
ACCESORIOS OPCIONALES (FIG. 2)
F.D215854 Conjunto de anillas de cobre (5 unid.)
36
Español
G.D27902 Extractor de polvo
H.D215851 Soporte de la broca
I.D215824 Bomba de agua
J.D215852
Anilla de recogida de agua
(para su uso con D215851)
K.D215853
Pieza de sellado para la anilla de recogida de
agua
(3 unid)
(para su uso con D215852)
USO PREVISTO
Su taladro de punta de diamante D21585 ha sido
diseñado para realizar operaciones de taladrado
húmedo en materiales de albañilería como el ladrillo
o los bloques de carbonilla, etc. así como en
ladrillos trabajados, hormigón de piedra y hormigón
reforzado con brocas de punta de diamante
húmeda y un suministro de agua. La máquina no
debería utilizarse para las operaciones de taladrado
en seco.
La máquina tan sólo puede utilizarse en un soporte
de taladro.
La máquina no deberá utilizarse nunca en
aplicaciones portátiles.
NO USE la herramienta bajo condiciones de
humedad o en presencia de gases o líquidos
inflamables.
Estos taladros de punta de diamante son
herramientas eléctricas profesionales.
NO PERMITA que los niños tengan contacto con la
herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios
sin experiencia, es necesaria su supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Embrague limitador de torsión
Todos los Taladros están provistos de un embrague
limitador de torsión, el cual reduce el par de torsión
transmitido al usuario, al quedarse atascada una
broca. Esta característica impide también el calado
del engrenaje y del motor eléctrico. El embrague
limitador de torsión es ajustado en la fábrica y no
puede ser ajustado luego por el usuario.
Protección electrónica de
sobrecarga (fig.1)
La protección de sobrecarga electrónica ofrece
seguridad adicional: si la corriente se acerca a un
límite determinado, el LED indicador de advertencia
(B) se ilumina para indicar que la máquina se
conecta en el modo de sobrecarga si continúa el
funcionamiento al mismo nivel de presión.
Una presión reducida del operario en la máquina
hace que el sistema electrónico vuelva al modo
normal.
Si se aplica una presión de sobrecarga continua,
la máquina se desconecta. Así, se evita el
calentamiento de los devanados del motor.
La máquina volverá a estar operativa después
de liberar la carga.
Protección térmica
Después de que la máquina haya funcionado en
sobrecarga durante un largo periodo de tiempo,
la protección térmica desconecta la máquina para
proteger el motor. La máquina estará operativa
cuando la protección térmica se haya enfriado.
El tiempo de enfriamiento depende del
sobrecalentamiento del motor y de la temperatura
ambiente.
Suministro de agua
La plataforma giratoria de agua integrada circula
directamente por el eje del motor para ofrecer una
refrigeración continua de la barrena cilíndrica en
aplicaciones de perforación en húmedo.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Compruebe siempre que el
suministro de tensión corresponda con el voltaje de
la placa de especificaciones.
Su herramienta DeWALT está conectada a tierra
(clase I) de conformidad con la norma EN61029;
por lo tanto no requiere cable de tierra.
En caso de sustitución del cable o del enchufe,
la herramienta debe ser reparada solo por un
agente de servicio autorizado o por un electricista
cualificado.
Uso de un cable prolongador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
37
Español
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Interruptor DI (PRCD protector en
línea) (fig. 1)
La máquina está equipada con un dispositivo
portátil de corriente residual (PRCD) (R), que
protege al usuario frente a las electrocuciones,
interrumpiendo el circuito cuando se detecte un
escape de corriente de 10 mA o superior. Para las
unidades de 115V, el escape de corriente será de
6 mA.
ADVERTENCIA: No haga funcionar
nunca la máquina sin el PRCD en su
lugar. No utilice la máquina si el PRCD
no funciona adecuadamente. Para que
el PRCD funcione, la máquina deberá
conectarse a un enchufe de pared
puesto a tierra.
ENCENDER EL RCD
I = ENCENDIDO (se enciende la LED roja).
Encendido de la máquina (véase también la sección
de Encendido y Apagado).
Ajuste del taladro al soporte (fig. 3)
La máquina debe ajustarse al soporte D215851
mediante la base de instalación suministrada con el
soporte.
ADVERTENCIA: Véase del mismo
modo el manual del soporte del taladro.
1.Ajuste la base de instalación en la parte inferior
de la máquina.
2.Coloque cuidadosamente la máquina con la
base en el soporte de base del soporte tal y
como se indica en la ilustración.
3.Fije la máquina al soporte apretando el perno
con el asa de alimentación.
ADVERTENCIA: monte siempre
su taladro con firmeza para evitar su
movimiento.
Montar y retirar un accesorio (fig. 4)
Esta herramienta utiliza brocas roscadas y
adaptadores que se enroscan directamente en el
eje (D).
Para apagarla, proceda al contrario.
Le aconsejamos que utilice exclusivamente
accesorios profesionales.
PROBAR EL RCD
1.Elija la broca adecuada para el taladro húmedo.
O = Botón de prueba: el interruptor debe cortar el
circuito (la máquina se apaga).
2.Siga las recomendaciones del fabricante de la
broca al montar el accesorio. Quizás necesite
un adaptador para ajustar la broca en el eje.
ADVERTENCIA:
• Si en el modo de prueba, el interruptor
no corta el circuito, le aconsejamos
que haga inspeccionar la unidad por
un agente de reparaciones habilitado
por DeWALT.
•N
o está permitido realizar cambios en
la máquina y concretamente, no está
permitido abrir el PRCD o reparar o
sustituir el cable.
• No utilice nunca el PRCD como
interruptor principal. Active siempre el
PRCD sin cargas.
MONTAJE Y AJUSTES
38
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de
regular o cambiar los ajustes o
cuando se realicen reparaciones.
Compruebe que el interruptor esté en la
posición OFF. Un encendido accidental
puede causar lesiones.
3.Compruebe que coloca una anilla de cobre (F)
entre el eje y la broca para facilitar la retirada de
la broca tras su uso.
4.Sostenga el eje utilizando la llave de extremo
abierto (L) y apriete la broca (M) girándola en
sentido de las agujas del reloj utilizando dicha
llave (N).
ADVERTENCIA: compruebe que todo
el conjunto está apretado antes de
empezar a operar.
Selector de tres velocidades (fig. 1)
La herramienta está equipada con un selector
de tres velocidades (C) para cambiar la ratio de
velocidad/par.
1.Suelte el interruptor y seleccione la posición
deseada una vez que el motor se haya
detenido por completo.
2.Alinee siempre el sector con las marcas de la
carcasa del motor.
3.Véanse los datos técnicos para elegir la
velocidad adecuada en función del diámetro de
la broca y del material que va a perforar.
Español
4.No cambie los engranajes a plena velocidad o
durante su uso.
Conexión a un suministro de agua
(fig. 5)
ADVERTENCIA:
• No utilice nunca la herramienta sin el
PRCD suministrado con la misma.
• La sustitución del enchufe o del
cable de alimentación siempre
debe ser realizada por el fabricante
de la herramienta o su servicio de
reparaciones.
• Mantenga el agua alejada de las piezas
eléctricas de la herramienta y de las
personas de la zona de trabajo.
1.Compruebe que el tubo de agua (P) se ha
apretado firmemente en la fijación (E).
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA:
•P
ara lograr un funcionamiento
adecuado, compruebe que la
temperatura ambiente no sea
demasiado baja, que tanto la máquina
como sus accesorios estén en buen
estado y que el tamaño de la broca
sea adecuado para esta máquina.
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
• Infórmese sobre la ubicación
de tuberías y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado,
sino que reduce la efectividad de la
herramienta e incluso puede reducir su
vida útil.
2.Cierre la cubierta de agua (Q).
3.Conecte el tubo de agua a un sistema
adecuado de suministro de agua.
ADVERTENCIA: compruebe que la
presión del suministro de agua es inferior
a la presión máxima indicada en la
sección de datos técnicos.
Posición adecuada de las manos
(fig. 6)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Regulación del flujo de agua (fig. 5)
La tapa de agua (Q) en el tubo de agua puede
ajustarse para regular el flujo del agua de
enfriamiento hacia la broca.
1.Para reducir el flujo, gire la tapa en sentido de
las agujas del reloj.
2.Para aumentar el flujo, gire la tapa en sentido
contrario al de las agujas del reloj.
Antes de usar la máquina
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la parte superior del soporte
del taladro y la otra en el asa del soporte.
1.Monte el accesorio adecuado.
Encendido y apagado (fig. 1)
2.Marque el punto en donde realizará el orificio.
Para encender la herramienta, fije el interruptor de
encendido/apagado (A) en la posición I.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Para apagar la herramienta, fije el interruptor de
encendido/apagado (A) en la posición 0.
Consejos generales para las
operaciones de taladrado con brocas
de punta de diamante
ADVERTENCIA: Siga las
recomendaciones del fabricante de la
broca al utilizar el accesorio.
NOTA: El uso de un taladro central no es necesario.
1.Encienda el motor del taladro.
39
Español
2.Introduzca suavemente el accesorio en la pieza
de trabajo, utilizando el asa de alimentación.
3.Al iniciar el corte, aplique una ligera presión
para que el accesorio realice la ranura inicial.
4.Siga aplicando una presión suficiente para
lograr un corte progresivo y constante. No la
fuerce.
5.Preste un cuidado adicional cuando el
accesorio esté a punto de romper la superficie
para evitar que se rompa.
6.Apague siempre la herramienta cuando termine
su trabajo y antes de desconectarla.
ADVERTENCIA: No mezcle ni difunda
líquidos inflamables etiquetados como
tal.
Perforación en húmedo
1.Conecte la máquina a un sistema de suministro
de agua adecuado.
2.Ajuste el flujo de agua según sea necesario.
3.Proceda como se ha explicado previamente.
ADVERTENCIA: si sale agua por
el orificio de drenaje en la cabeza
del engranaje, detenga el trabajo
inmediatamente y haga que un servicio
técnico autorizado repare
la máquina.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DeWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
ininterrumpido depende de la limpieza regular y el
cuidado adecuado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de
regular o cambiar los ajustes o
cuando se realicen reparaciones.
Compruebe que el interruptor esté en la
posición OFF. Un encendido accidental
puede causar lesiones.
Lleve la herramienta periódicamente a un servicio
técnico autorizado para su inspección. Dicha
inspección incluye comprobar las escobillas de
carbón, rellenar de aceite la caja de engranajes
y sustituir el anillo de estanqueidad de la caja de
engranajes.
40
Solución de problemas
Si la herramienta no funciona adecuadamente, siga
las instrucciones que se indican a continuación.
Si con ello no resuelve el problema, póngase en
contacto con el servicio técnico.
La barrena cilíndrica no corta
Material demasiado duro para la barrena cilíndrica
• Seleccione una barrena cilíndrica más
adecuada (con segmentos más suaves).
• Aplique la perforación en húmedo cuando sea
adecuado.
Los segmentos parecen vitrificados y
pulidos
• Taladre en material abrasivo para volver
a exponer los segmentos de diamante.
Agua evacuada demasiado clara y
demasiado fluida
El flujo de agua ralentiza la acción de corte e impide
que los segmentos de diamante se autoafilen.
• Reduzca el flujo de agua.
La velocidad de giro no es adecuada
• Consulte los datos técnicos para conocer los
valores nominales de velocidad adecuados.
Acumulación de polvo en la barrena
cilíndrica
La acumulación de polvo ralentiza la velocidad
de perforación.
• Utilice el dispositivo de extracción de polvo
adecuado.
• Desacople la barrena cilíndrica regularmente
para evacuar los recortes.
Los segmentos y la barrena están
quemados
• Aumente el flujo de agua.
Los segmentos se desgastan demasiado
deprisa
• Seleccione una barrena cilíndrica más
adecuada (con segmentos más duros).
• Reduzca la presión aplicada en la barrena
cilíndrica.
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Español
Proteger el medio ambiente
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar los
materiales de dichas piezas. Use un
trapo humedecido sólo con agua y jabón
suave. No deje que penetre ningún
líquido dentro de la herramienta y no
sumerja ninguna pieza de la herramienta
en líquidos.
Recogida selectiva. Los productos y las
baterías marcadas con este símbolo no
deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales
que pueden ser recuparados y reciclados,
reduciendo la demanda de materias primas.
Recicle los productos eléctricos y las baterías de
acuerdo con las disposiciones locales. Para más
información, vaya a www.2helpU.com.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DeWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones, sólo
deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DeWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO (FIG. 6)
El extractor de polvo D27902 (G) garantiza una
descarga segura y adecuada de polvo en todas las
aplicaciones de taladrado. La anilla de recogida de
agua D215852 (J) es necesaria para fijar el conjunto
para las aplicaciones de perforación húmeda.
BOMBA DE AGUA (FIG. 6)
Al retirar los restos de la zona de trabajo y enfriar la
broca del taladro en las aplicaciones húmedas,
la bomba de agua D215824 (J) garantiza el
suministro de agua en los lugares en donde éste no
se encuentre disponible.
SOPORTE DEL TALADRO (FIG. 6)
El soporte del taladro D215851 (H) permite una
configuración rápida para el uso fijo de su taladro
de punta de diamante.
ADVERTENCIA: NO utilice el soporte
con una bomba de aspiración en una
pared o en el tejado.
41
Français
PERCEUSE À DIAMANT
D21585
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DeWALT l’un des partenaires les plus fiables pour
les utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Caractéristiques techniques
D21585
Tension
V230
Type
1
Puissance absorbée
W
2.500/2.220
Puissance utile
W
1.500/1.350
Vitesse à vide
1ère vitesse min-10–500
2 ème vitesse min-10–1.200
3 ème vitesse
min-10–2.000
Vitesse en charge
1ère vitesse
min-10–290
2 ème vitesse
min-10–760
3rd gear
min-10–1.280
Filetage d'axe
1 1/4" (Mâle)
Classe de protection
I
Pression d'eau max.
bar
3
Poids
kg11,2
CAPACITÉS DE PERÇAGE
Gamme de perçage de matériaux de construction
1ère vitesse mm
52-300
2 ème vitesse
mm
52-300
3 ème vitesse
mm
52-250
longueur maximummm 400
Gamme de perçage du béton
1ère vitesse mm
52-250
2 ème vitesse
mm
52-200
3 ème vitesse
mm
52-150
longueur maximummm 400
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN61029-1.
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
84,3
acoustique)
LWA(niveau de puissance
dB(A)
97,2
acoustique)
K(incertitude pour le niveau
dB(A)
3
acoustique donné)
Valeur d’émission de vibration ah = m/s2
2,4
Incertitude K =
m/s2
2,1
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN61029 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou mal entretenu,
l’émission vibratoire peut varier. Ces
éléments peuvent considérablement
augmenter le niveau d’exposition sur la
période totale de travail.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
REMARQUE : Cet appareil est prévu pour le
branchement à un système d’alimentation ayant
une impédance maximum de système admissible
Zmax de 0,28 Ω au point d’interface point (coffret
de branchement d’alimentation) de l’alimentation de
l’utilisateur.
42
Français
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est
raccordé uniquement à un système d’alimentation
qui remplit l’exigence ci-dessus. Si nécessaire,
l’utilisateur peut demander à la compagnie
d’électricité publique quelle est l’impédance
système au point d’interface.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
PERCEUSE À DIAMANT
D21585
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010.
Ces produits sont également compatibles avec
les Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour
plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.04.16
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation
d’outils électriques, des précautions
de sécurité simples doivent toujours
être respectées afin de réduire le risque
d’incendie, de choc électrique et de
blessures corporelles, dont les suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire
fonctionner ce produit et conservez ces instructions.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER
ULTÉRIEUREMENT
Instructions générales de sécurité
1.Maintenez la zone de travail propre.
Les zones et les établis encombrés favorisent
les accidents.
2.Inspectez l’environnement de la zone de
travail.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser
l’outil dans des conditions humides. Éclairez
convenablement la zone de travail (250 à
300 lux). Ne pas utiliser l’outil en cas de risque
d’incendie ou d’explosion, c’est-à-dire en
présence de liquides et de gaz inflammables.
3.Se protéger contre les chocs électriques.
Évitez tout contact corporel avec des surfaces
reliées à la terre (par exemple, tuyaux,
radiateurs, autocuiseurs et réfrigérateurs).
4.Maintenez les autres à distance.
Ne laissez pas les personnes, en particulier les
enfants, ne participant pas aux travaux toucher
l’outil ou le cordon électrique et maintenez-les à
distance de la zone de travail.
43
Français
5.Rangez les outils non utilisés.
Rangez les outils dans un endroit sec et fermé,
hors de portée des enfants, lorsque vous ne les
utilisez pas.
les poignées et les interrupteurs secs, propres
et exempts d’huile et de graisse.
15. Débranchez les outils.
Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à
la tension pour laquelle il a été conçu.
Après l’utilisation, avant l’entretien et en cas
de remplacement des accessoires tels que les
lames, mèches et fraises, débranchez les outils
de l’alimentation électrique.
7.Utilisez l’outil approprié.
16.Enlevez les clés de réglages et les clés.
6.Ne forcez pas l’outil.
Ne forcez pas les petits outils à réaliser
des actions prévues pour des outils très
résistants. N’utilisez pas des outils à des fins
pour lesquelles ils n’ont pas été conçus, par
exemple, n’utilisez pas de scies circulaires pour
découper des troncs d’arbres ou des bûches.
Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage
et les clés sont bien retirées de l’outil avant de
l’actionner.
8.Portez des vêtements adéquats.
18. Utilisez des cordons électriques extérieurs.
Ne portez pas de vêtements amples ou de
bijoux, ils peuvent se prendre dans les pièces
mobiles. Des chaussures antidérapantes sont
recommandées en cas de travail à l’extérieur.
Portez une protection pour recouvrir les
cheveux longs.
9.Utilisez des équipements de protection.
Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez
un écran facial ou un masque anti-poussière si
le travail effectué crée de la poussière.
10. Raccordez les équipements d’aspiration de
la poussière.
17. Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’outil est en position « off »
avant de le brancher.
En cas d’utilisation de l’outil à l’extérieur,
n’utilisez que des cordons électriques prévus
pour l’extérieur et portant un marquage
correspondant.
19. Restez alerte.
Faites attention à ce que vous faites. Utilisez
votre bon sens. N’utilisez pas l’outil si vous
êtes fatigué ou sous l’influence de drogue ou
d’alcool.
20. Vérifiez la présence de pièces
endommagées.
13. Ne vous penchez pas trop loin.
Avant utilisation, vérifiez soigneusement
l’outil et le câble principal pour vérifier qu’il
va fonctionner correctement et effectuer les
fonctions pour lesquelles il a été conçu. Vérifiez
l’alignement des pièces mobiles, le grippage
des pièces mobiles, la rupture de pièces,
le montage et tout autre état pouvant avoir
une incidence sur son fonctionnement. Une
protection ou toute autre partie endommagée
doit être convenablement réparée ou remplacée
par un centre d’entretien agréé, sauf indication
contraire dans ce manuel. Faites remplacer
les interrupteurs défectueux dans un centre
d’entretien agréé. N’utilisez pas l’outil s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre avec
l’interrupteur. N’essayez jamais de le réparer
vous-même.
Maintenez constamment votre équilibre.
Si des accessoires sont fournis pour raccorder
des dispositifs d’aspiration et de collecte de la
poussière, vérifiez s’ils sont bien raccordés et
bien utilisés.
11. Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
Ne tirez jamais sur le cordon pour
débrancher l’outil. Tenez le cordon à l’écart
des sources de chaleur, de l’huile et des bords
tranchants.
12. Sécurisez le travail.
Si possible, utilisez des pinces ou un étau
pour maintenir le travail. Ceci est plus sûr que
d’utiliser vos mains et les libère pour actionner
l’outil.
14. Entretenez vos outils avec soin.
Aiguisez les outils coupants et nettoyez-les
pour obtenir des performances plus sûres
et optimisées. Respectez les instructions
de lubrification et de remplacement des
accessoires. Inspectez régulièrement les outils,
en cas d’endommagement, faites-les réparer
par un centre de réparation agréé. Maintenez
44
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de
tout accessoire ou équipement et la
réalisation de toute opération différente
de celles qui sont recommandées dans
ce manuel d’instruction avec cet outil
peuvent entraîner un risque de blessure
corporelle.
Français
21. Faites réparer l’outil par une personne
qualifiée.
Cet outil électrique est conforme aux règles
de sécurité applicables. Les réparations ne
doivent être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces détachées
d’origine ; dans le cas contraire, l’utilisateur peut
courir un grave danger.
Instructions de sécurité
supplémentaires pour les perceuses
à eau
•
•
Consignes de sécurité additionnelles
pour les perceuses à diamant
• Les embouts, les outils et la zone de
perçage deviennent chauds pendant
l’utilisation. Porter des gants pour les toucher.
•
•
•Utilisez la perceuse à diamant sous constante
supervision.
•Assurez-vous de ne pas couper de câble
électrique voire de conduites d’eau ou de gaz.
Utilisez des systèmes de détection avant de
percer.
•Assurez-vous que l’accessoire de coupe est
correctement monté.
•Vérifiez toutes les vis et serrez-les à fond avant
d’utiliser la machine.
•Pour percer vers le bas, assurez-vous que
le cœur peut tomber en toute sécurité sans
blesser quiconque se trouvant en dessous.
•Assurez-vous de vous tenir sur une surface
stable et de préserver votre équilibre à tout
moment afin de contrôler au mieux le couple
de retour.
•Inspectez la machine avant de l’utiliser. N’utilisez
pas la machine si vous détectez des défauts
sur la prise secteur, le cordon d’alimentation,
la gâchette ou sur une partie du boîtier. Faites
réparer la machine par un réparateur agréé.
•N’utilisez pas la machine dans des endroits
mouillés ou humides.
•Éteignez la machine immédiatement en
présence d’une fuite d’eau.
•Après avoir interrompu la coupe, ne remettez
pas en marche tant que le trépan ne peut pas
tourner librement.
•Désenclenchez toujours la gâchette pour
empêcher la machine de se mettre en
marche accidentellement. Prenez note de
cette procédure spécialement si l’alimentation
électrique est coupée ou si la prise se
débranche du secteur.
• Si le trépan est coincé, débranchez la machine
de l’alimentation et éliminez la cause du
blocage avant de remettre la machine en
marche.
•
•
•
•
•
•
Avant l’utilisation, contrôlez les trépans.
N’utilisez jamais de trépan déformé ou
endommagé.
Utilisez uniquement des trépans conçus et
recommandés pour cette machine. Tenez
toujours compte du diamètre minimum et
maximum et de la longueur fournis dans les
caractéristiques techniques.
Utilisez toujours une protection auditive pour
réduire le risque de perte de l’ouïe.
Portez des lunettes de sécurité ou
d’autres protection pour les yeux. Les
opérations de perçage peuvent projeter
des éclats. Les particules volantes peuvent
provoquer des dégâts permanents aux yeux.
Portez des gant pour la manipulation des
trépans ou du matériau rugueux pour
réduire les blessures causées par les bords
tranchants.
Utilisez des chaussures antidérapantes
pour éviter les blessures dues aux surfaces
glissantes.
Le perçage avec le support n’est autorisé
que vers le bas ou horizontalement. Le
support doit être fixé par des boulons (par ex.
D215825) ou une fixation aspirante.
Contrôlez la surface où le support de
perçage doit être fixé. Une surface rugueuse
peut réduire considérablement l’efficacité du
système d’aspiration. Les surfaces revêtues
ou laminées peuvent être arrachées pendant
le travail.
Contrôlez le niveau d’aspiration minimum
avant et pendant le perçage lors de
l’utilisation d’une pompe à vide. Le niveau
minimum ne doit pas être inférieur à
650 mbar.
Pour une utilisation sûre et la fixation
aspiration, le diamètre du trépan ne doit pas
être supérieur à 82 mm.
PERÇAGE MOUILLÉ
•Utilisez toujours un dispositif de refroidissement
et un système pour recueillir l’eau.
•Utilisez toujours des trépans adaptés au
perçage mouillé.
•La pression d’eau maximum est de 3 bars.
Utilisez la soupape de décharge de pression si
la pression de l’eau est supérieure.
•Utilisez uniquement de l’eau pure du robinet
à des fins de refroidissement.
45
Français
• Empêchez l’eau d’entrer dans le moteur ou les
autres composants électriques.
Assurez-vous que l’interrupteur de protection
des personnes (PRCD) n’est pas en contact
avec de l’eau.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
Alimentation en eau
Sélecteur de vitesse
Applications pour matériaux
de construction
Applications pour béton
Risques résiduels
Lors de l’utilisation de la machine,
assurez-vous qu’elle est montée sur un
support. N’utilisez jamais la machine en
mode portatif, car cela pourrait entraîner
une perte de contrôle et de graves
blessures.
En dépit de l’application des réglementations
de sécurité en vigueur et de la mise en place de
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels
sont inévitables. Il s’agit de :
– Dégradation de l’ouïe
– Risque de blessures corporelles en raison des
particules projetées
– Risque de brûlures en raison des accessoires
qui chauffent pendant le fonctionnement
– Risque de blessures corporelles en cas
d’utilisation prolongée
Les facteurs suivants augmentent le risque de
problèmes respiratoires :
– Extracteur de poussière non raccordé lors du
travail à sec
– Extraction de poussière insuffisante causée par
des filtres d’évacuation sales
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont apposés sur
l’outil :
Avertissement d'utilisation sûre
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 perceuse à diamant
1 clé à extrémité ouverte, 32 mm
1 clé à extrémité ouverte, 41 mm
1 flexible avec robinet
1 manuel d’instruction
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (fig. 1, 2)
Portez un serre-tête antibruit.
Portez des lunettes de sécurité.
2016 XX XX
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Dans le cas contraire, des dégâts ou des
blessures peuvent se produire.
FIG. 1
A.Interrupteur marche/arrêt
Portez toujours un masque anti-poussière
Portez toujours des chaussures
de sécurité
B.Voyant d’avertissement de surcharge
C.Sélecteur trois vitesses
D.Arbre
E.Raccord d’alimentation en eau
ACCESSOIRES EN OPTION (FIG. 2)
Portez en permanence des gants
de protection
46
F.D215854 Jeu de bagues en cuivre (5 unités)
G.D27902 Aspirateur de poussières
Français
H.D215851 Support de perçage
I.D215824 Pompe à eau
J.D215852
Bague de recueil d’eau
(à utiliser avec D215851)
K.D215853
Joint de rechange pour bague de recueil d’eau
(3 unités)
(à utiliser avec D215852)
USAGE PRÉVU
Votre perceuse à diamant D21585 a été conçu
pour le perçage mouillé dans les matériaux de
maçonnerie comme les briques, le béton, etc.
ainsi que les briques d’ingénierie avec des trépans
au diamant mouillés. La machine ne doit pas être
utilisée pour les applications de perçage à sec.
la machine ramène l'interrupteur électronique au
mode normal.
Si une pression de surtension continue est appliquée,
la machine s'éteint. De la sorte, une surchauffe des
bobinages du moteur est évitée. La machine est à
nouveau opérationnelle une fois la charge retirée.
Protection thermique
Si la machine a travaillé en surtension pendant
une période prolongée, la protection thermique
l'arrête pour protéger le moteur. La machine est de
nouveau opérationnelle une fois que la protection
thermique a refroidi. La durée du refroidissement
dépend du niveau de surchauffe du moteur et de la
température ambiante.
Alimentation en eau
La machine ne doit être utilisée que sur un support
de perçage.
La machine ne doit jamais être utilisée pour les
applications portatives.
La tête d'injection d'eau intégrée travaille
directement à travers l'axe du moteur pour assurer
un refroidissement continu du trépan pour les
applications de perçage mouillé.
NE L’UTILISEZ PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Sécurité électrique
Ces perceuses à diamant sont des outils électriques
professionnels.
TENEZ les enfants à l’écart de l’outil. Les
utilisateurs inexpérimentés doivent être encadrés
lorsqu’ils utilisent cet outil.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Limiteur de couple
Toutes les perceuses sont équipées d'un limiteur
de couple réduisant l'à-coup en cas de blocage du
foret. Cette caractéristique évite aussi le calage de
l'engrenage et du moteur électrique. Ajusté à l'usine,
le limiteur de couple n'est pas réglable.
Protection électronique contre les
surtensions (fig. 1)
La protection électronique contre les surtensions
offre une sécurité additionnelle : si le courant
approche d'une certaine limite, le témoin
d'avertissement (B) s'allume pour indiquer que la
machine passe en mode surtension si elle continue
d'être utilisée au même niveau de pression.
Une réduction de la pression de l'opérateur sur
Le moteur électrique a été conçu pour une
seule tension. Vérifiez toujours que l’alimentation
correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre chargeur DeWALT est isolé (classe I)
conformément à la norme EN61029 ; un
branchement à la terre n’est donc pas nécessaire.
Si la prise secteur ou le cordon doivent être
remplacés, l’outil ne peut être réparé que par un
réparateur agréé ou un technicien qualifié.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Fiche technique). La section minimale du
conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
47
Français
Interrupteur DI (protection PRCD en
ligne) (fig. 1)
Montage de la perceuse sur le
support (fig. 3)
La machine est équipé d’un dispositif à courant
résiduel portatif (PRCD) (R), qui protège l’utilisateur
contre les chocs électriques en sectionnant le circuit
lorsqu’une fuite de courant d’au moins 10 mA est
détectée. Pour les appareils à 115 V, la fuite de
courant nominale est de 6 mA.
La machine doit être montée sur le support
D215851 à l’aide du bras de montage fourni avec
le support.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais la
machine si le PRCD n’est pas en place.
N’utilisez pas la machine si le PRCD ne
fonctionne pas correctement. Pour que
le PRCD fonctionne, la machine doit être
branchée à une prise murale reliée à la
terre.
POUR ENCLENCHER LE RCD
I = MARCHE (le voyant rouge s’allume).
Mettez la machine en marche (consultez également
la section Mise en marche et arrêt).
Pour arrêter, procédez en ordre inverse.
POUR TESTER LE RCD
O = bouton de test : l’interrupteur doit interrompre
le circuit (la machine s’arrête).
AVERTISSEMENT :
AVERTISSEMENT : consultez
également le manuel du support de
perçage.
1.Installez le bras de montage à la base de la
machine.
2.Placez soigneusement la machine avec le
bras dans le porte-bras sur le support comme
illustré.
3.Fixez la machine au support en serrant le
boulon avec la poignée d’alimentation.
AVERTISSEMENT : fixez toujours
fermement la perceuse pour éviter tout
mouvement.
Montage et démontage d’un
accessoire (fig. 4)
Cet outil utilise des trépans filetés et des
adaptateurs qui se vissent directement sur le
mandrin (D).
• En mode test, si l’interrupteur ne coupe
pas le circuit, nous recommandons
de faire inspecter l’appareil par un
réparateur agréé DeWALT.
Nous recommandons d’utiliser exclusivement des
accessoires professionnels.
• Il est interdit d’effectuer des
modifications à la machine et il est
notamment interdit d’ouvrir le PRCD
ou de réparer ou remplacer le câble.
2.Suivez les recommandations du fabricant ou
du trépan pour le montage de l’accessoire.
Vous pouvez avoir besoin d’un adaptateur pour
installer le trépan sur le mandrin.
• Ne jamais utiliser le PRCD comme
interrupteur général. Toujours
enclencher le PRCD à vide.
3.Assurez-vous de placer une bague en cuivre
(F) entre le mandrin et le trépan pour faciliter le
retrait du trépan après l’utilisation.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
ou d’enlever les accessoires,
avant d’effectuer ou de modifier
les réglages, ou bien lors des
réparations. Assurez-vous que la
gâchette est sur la position Arrêt. Un
démarrage involontaire peut entraîner des
blessures.
1.Choisissez le trépan approprié pour le perçage
mouillé.
4.Tenez le mandrin à l’aide de la clé à extrémité
ouverte (L) et serrez le trépan (M) en le tournant
vers la droite à l’aide de la clé à extrémité
ouverte (N).
AVERTISSEMENT : assurez-vous que
l’assemblage est bien serré avant de
commencer l’utilisation.
Sélecteur à trois vitesses (fig. 1)
L’outil est équipé d’un sélecteur à 3 vitesses (C)
permettant de faire varier le rapport vitesse/couple.
1.Libérez l’interrupteur et sélectionnez la position
voulue une fois le moteur complètement arrêté.
2.Alignez toujours le sélecteur et les repères sur
le boîtier d’engrenage.
48
Français
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
3.Reportez-vous aux caractéristiques techniques
pour choisir la vitesse appropriée selon le
diamètre du trépan et le matériau à percer.
4.Ne changez pas de vitesse à plein régime ou
pendant l’utilisation.
Raccordement à l’alimentation en
eau (fig. 5)
AVERTISSEMENT :
• Ne jamais utiliser l’outil sans le PRCD
fourni avec l’outil.
• Le remplacement de la fiche ou du
cordon d’alimentation doit toujours être
effectué par le fabricant de l’outil ou un
agent agréé.
• Tenez les parties électriques éloignées
de l’eau et éloignez les personnes de la
zone de travail.
AVERTISSEMENT :
•P
our un fonctionnement correct,
assurez-vous que la température
ambiante n’est pas trop froide, que
la machine et l’accessoire sont bien
entretenus et que la taille du trépan
est adaptée à cette machine.
• Respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en
vigueur.
• Se renseigner sur l'emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée sur l'outil.
Une pression excessive n'accélère pas
le perçage mais altère la performance
de l'outil et risque de réduire sa durée
de vie.
1.Vérifiez que le flexible d’eau (P) a été solidement
serré dans le raccord (E).
2.Fermez le robinet d’eau (Q).
3.Raccordez le flexible d’eau à un système
approprié d’alimentation en eau.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que
la pression de l’alimentation en eau est
inférieure au maximum mentionné dans
les caractéristiques techniques.
Régulation du débit d’eau (fig. 5)
Position correcte des mains (fig. 6)
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
Le robinet d’eau (Q) du flexible d’eau est réglable
pour réguler le débit d’eau de refroidissement vers
le trépan.
1.Pour réduire le débit, tournez le robinet vers la
droite.
2.Pour augmenter le débit, tournez le robinet vers
la gauche.
Avant toute utilisation
1.Montez l’accessoire approprié.
La position correcte des mains nécessite une main
au-dessus du support de perçage et l’autre main
sur la poignée du support.
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(fig. 1)
2.Repérez l’endroit où le trou doit être percé.
Pour allumer l’outil, placez l’interrupteur de marche/
arrêt (A) en position I.
FONCTIONNEMENT
Pour éteindre l’outil, placez l’interrupteur de marche/
arrêt (A) en position 0.
Consignes d’utilisation
Conseils généraux pour le perçage
avec les trépans au diamant
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant
AVERTISSEMENT : Suivez les
recommandations du fabricant ou du
trépan pour l’utilisation de l’accessoire.
REMARQUE : L’utilisation d’un foret de centrage
n’est pas nécessaire.
49
Français
1.Allumez le moteur de la perceuse.
2.Enfoncez doucement l’accessoire dans la pièce
à ouvrer avec la poignée d’alimentation.
3.En début de coupe, appliquez une légère
pression pour laisser l’accessoire effectuer une
première percée.
4.Continuez d’appliquer suffisamment de
pression pour obtenir une coupe régulière et
progressive. Ne forcez pas.
5.Faites spécialement attention lorsque
l’accessoire est sur le point de transpercer la
surface afin d’éviter tout éclat.
6.Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et
avant de débrancher l’outil.
AVERTISSEMENT : ne pas mélanger
ou remuer des liquides inflammables
étiquetés en conséquence.
Perçage mouillé
1.Connectez un système d'alimentation en eau
approprié à la machine.
2.Réglez le débit de l'eau selon les besoins.
3.Procédez comme décrit ci-dessus.
AVERTISSEMENT : si de l’eau
s’échappe de l’orifice de drainage au
niveau de la tête d’engrenage, cessez
immédiatement de travailler et faites
réparer la machine par un réparateur
agréé.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
ou d’enlever les accessoires, avant
d’effectuer ou de modifier les réglages,
ou bien lors des réparations. Assurezvous que la gâchette est sur la position
Arrêt. Un démarrage involontaire peut
entraîner des blessures.
Faites régulièrement inspecter l'outil par un
réparateur agréé. Il doit vérifier les balais à bloc
de charbon, le niveau d'huile dans le carter
d'engrenage et remplacer la bague d'étanchéité du
carter d'engrenage.
50
Dépannage
Si votre outil ne semble pas fonctionner
correctement, suivez les instructions ci-dessous.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème,
veuillez contacter votre réparateur.
Le trépan ne coupe pas
Matériau trop dur pour le trépan
• Choisissez un trépan mieux adapté (avec des
segments plus mous).
• Appliquez un perçage mouillé si c'est
nécessaire.
Les segments semblent lisses et polis
• Percez des matériaux abrasifs pour exposer
à nouveau les segments de diamant.
L'eau évacuée est trop claire et trop fluide
Le débit de l'eau ralentit l'action de coupe et
empêche les segments de diamant de s'affûter
automatiquement.
• Réduisez le débit de l'eau.
La vitesse de rotation est inadaptée
• Voir les données techniques pour les vitesses
correctes.
La poussière s'accumule sur le trépan
L'accumulation de poussière ralentit la vitesse
de perçage.
• Utilisez un dispositif d'aspiration de poussière
approprié.
• Dégagez le trépan régulièrement pour retirer les
déchets de coupe.
Les segments et le trépan sont brûlés
• Augmentez le débit d'eau.
Les segments s'usent trop vite
• Choisissez un trépan mieux adapté (avec des
segments plus durs).
•Réduisez la pression appliquée sur le trépan.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
Français
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces de
l’outil dans un liquide.
AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser le
support avec une pompe à vide sur un
mur ou un plafond.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries
marqués de ce symbole ne doivent pas
être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin
de réduire la demande en matières premières.
Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en
vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DeWALT, n’ont pas été testés avec
ce produit, l’utilisation de tels accessoires
avec cet outil pourraient être dangereuse.
Afin de réduire le risque de blessures
corporelles, utilisez uniquement des
accessoires recommandés par DeWALT
avec ce produit.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
SYSTÈME D’ASPIRATION DES POUSSIÈRES (FIG. 6)
L’aspirateur de poussière D27902 (G) assure une
évacuation correcte et sûre de la poussière lors des
applications de perçage. La bague de recueil d’eau
D215852 (J) est nécessaire pour adapter l’ensemble
aux applications de perçage mouillé.
POMPE À EAU (FIG. 6)
Éliminant les débris des zones de travail et
refroidissant le trépan des applications mouillées,
la pompe à eau D215824 (I) assure l’alimentation
en eau si vous ne disposez pas d’un accès à
l’alimentation principale.
SUPPORT DE PERÇAGE (FIG. 6)
Le support de perçage D215851 (H) permet une
installation rapide pour l’utilisation fixe de votre
perceuse à diamant.
51
Italiano
TRAPANO A PUNTA CAVA DIAMANTATA
D21585
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DeWALT. Anni di esperienza
nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno
reso DeWALT uno dei partner più affidabili per chi
necessita di elettroutensili professionali.
Dati tecnici
D21585
Tensione
V230
Tipo
1
Potenza assorbita
W
2.500/2.220
Potenza resa
W
1.500/1.350
Velocità a vuoto
1a velocità min-10–500
a
2 velocità
min-10–1.200
3a velocità min-10–2.000
Velocità sotto carico
1a velocità
min-10–290
a
2 velocità
min-10–760
3a velocità min-10–1.280
Filettatura dell'alberino
1 1/4" (Maschio)
Categoria di protezione
I
Pressione max. dell'acqua bar
3
Peso
kg11,2
CAPACITÀ DI FORATURA
Foratura nella muratura
1a velocità mm
52-300
2a velocità mm
52-300
3a velocità mm
52-250
lunghezza massimamm 400
Foratura nel calcestruzzo
1a velocità mm
52-250
2a velocità mm
52-200
3a velocità mm
52-150
lunghezza massimamm 400
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale)
secondo EN61029-1
LPA(livello pressione sonora delle
dB(A)
84,3
emissioni)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
97,2
K(incertezza per il livello sonoro
dB(A)
3
dato)
52
Valore di emissione delle
2,4
m/s2
vibrazioni ah =
2
Incertezza K =
m/s
2,1
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN61029 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato per
diverse applicazioni, con diversi accessori
o non viene mantenuto adeguatamente,
l’emissione delle vibrazioni può essere
diversa. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione in un
dato periodo di lavoro.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo di
lavoro.
Identificare misure di sicurezza addizionali
per proteggere l’operatore dagli effetti
delle vibrazioni, come: manutenzione
dell’utensile e degli accessori,
evitare il raffreddamento delle mani,
organizzazione dei modelli
di lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V 10 A, rete elettrica
NOTA: Questo dispositivo è progettato per il
collegamento ad un sistema di corrente elettrica
con impedenza massima del sistema consentita
Zmax di 0,28 Ω al punto dell’interfaccia (scatola di
alimentazione) dell’alimentazione dell’utente.
L’utente deve assicurarsi che questo dispositivo
sia collegato solamente ad un sistema di corrente
che soddisfi il requisito di cui sopra. Se necessario,
l’utente può rivolgersi all’azienda di energia elettrica
pubblica per l’impedenza del sistema al punto di
interfaccia.
Italiano
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
Norme generali di sicurezza
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di
utensili elettrici adottare sempre le
elementari norme di sicurezza atte
a ridurre i rischi di incendio, scosse
elettriche e ferimenti, incluso
quanto segue.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente
le istruzioni di cui al presente manuale e conservare
queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI
PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI
Regole generali per la sicurezza
1.Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine
possono essere causa di incidenti.
2.Tener presenti le caratteristiche
dell’ambiente di lavoro.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non
usare l’utensile in ambienti in ambienti carichi
di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro
(250–300 lux). Non usare l’utensile quando vi
sia il rischio di provocare un incendio o una
esplosione, per es. in luoghi con atmosfera
gassosa e infiammabile.
3.Proteggersi da scariche elettriche.
TRAPANO A PUNTA CAVA DIAMANTATA
D21585
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla
Direttiva 2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione
per conto di DeWALT.
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico
a terra (per esempio tubi, termosifoni, cucine e
frigoriferi).
4.Tenere lontane le altre persone dall’area di
lavoro.
Non consentire ad altre persone non coinvolte
nel lavoro, specialmente bambini, di toccare lo
strumento o il cavo di prolunga e tenerle lontane
dall’area di lavoro.
5. Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Quando non vengono usati, riporre gli utensili in
luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla portata
dei bambini.
6.Non forzare l’utensile.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.04.16
Lo strumento offre prestazioni migliori e più
sicure se viene utilizzato secondo il regime
previsto.
7.Usare l’utensile adatto.
Non forzare utensili di potenza limitata
impiegandoli per lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. Non usare attrezzi per scopi
53
Italiano
diversi da quelli dichiarati. Per esempio, non
montare seghe circolari dentate per tagliare rami
o tronchi.
8.Usare il vestiario appropriato.
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc.
in quanto potrebbero rimanere impigliati nelle
parti mobili dell’utensile. Si raccomanda l’uso di
scarpe antiscivolo quando si lavora all’esterno.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
9.Utilizzare l’equipaggiamento di protezione.
Indossare sempre gli occhiali di sicurezza.
Indossare una visiera protettiva o una
mascherina contro la polvere se le operazioni da
svolgere causano la creazione di polvere.
10. Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere.
Se sono forniti i dispositivi per la connessione
delle macchine aspirazione e raccolta della
polvere, verificare che vengano collegati e
utilizzati correttamente.
11. Non abusare del cavo elettrico.
Non tirare mai il cavo per per estrarlo dalla
presa. Proteggere il cavo dal calore, dagli oli e
dai bordi taglienti.
12. Bloccare il pezzo da lavorare
Ove possibile usare pinze o morse per bloccare
il pezzo da lavorare. Ciò aumenta la sicurezza
piuttosto che utilizzare la mano e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
13. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
14. Mantenere gli utensili con cura.
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare
le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Ispezionare periodicamente
gli strumenti e, in caso di danni, richiederne la
riparazione da parte di un centro di assistenza
autorizzato. Mantenere le impugnature e gli
interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio e
grassi.
15. Scollegare gli utensili.
Quando non è in uso, prima di effettuare la
manutenzione e prima di cambiare pezzi quali
lame, punte e parti taglienti, scollegare l’utensile
dalla presa di alimentazione.
16.Rimuovere chiavi ed altri utensili.
Prendere l’abitudine di controllare che le chiavi
di regolazione e le brugole siano state rimosse
dallo strumento prima di mettere in funzione.
54
17. Evitare accensioni accidentali.
Accertarsi che lo strumento si trovi in posizione
di spegnimento (“off”) prima di collegarlo
all’alimentazione.
18. Utilizzare cavi di prolunga per esterni.
Quando l’utensile viene impiegato all’esterno,
usare unicamente le prolunghe per uso esterno
e adeguatamente contrassegnate.
19. Stare sempre attenti.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso. Non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi o sotto l’effetto di
farmaci, droghe o alcool.
20. Controllare che non vi siano parti
danneggiate.
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente
l’utensile e il cavo elettrico per determinare
che funzionino correttamente ed eseguano
la funzione per essi prevista. Controllare se ci
sono parti mobili non allineate o parti mobili con
gioco, pezzi rotti, che il montaggio sia accurato
e se ci sia qualsiasi altra condizione che
possa incidere sul funzionamento dell’utensile.
Protezioni o altri pezzi danneggiati devono
essere riparati o sostituiti adeguatamente da un
centro di assistenza autorizzato, salvo diversa
indicazione nel presente manuale. Far sostituire
gli interruttori difettosi da un centro di assistenza
autorizzato. Non utilizzare lo strumento se
l’interruttore non consente di accenderlo e
spegnerlo. Non tentare mai di effettuare delle
riparazioni.
AVVERTENZA! L’uso di accessori
o attrezzature diversi o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi da
quelli indicati nel presente manuale d’uso
comportano il rischio di infortuni.
21. Fare eseguire le riparazioni da una persona
qualificata.
Il presente strumento elettrico è conforme alle
normative di sicurezza applicabili. Le riparazioni
devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio originali per evitare possibili pericoli per
l’utente.
Ulteriori norme di sicurezza per
trapani a punta cava diamantata
• Le punte, le sedi e l’area di foratura si
scaldano durante l’uso. Indossare dei guanti
per toccarli.
Italiano
• Usare il trapano con punta cava diamantata
sotto una costante supervisione.
• Porre attenzione a non tagliare cavi elettrici,
tubi dell'acqua o del gas. Usare i sistemi di
rilevamento prima di forare.
• Verificare che l'accessorio da taglio sia installato
correttamente.
• Controllare tutte le viti e serrarle saldamente
prima di usare la macchina.
• Forando verso il basso, verificare che la parte
estratta possa cadere in sicurezza senza ferire
qualcuno al di sotto della propria posizione.
•
•
•
•
• Posizionarsi su una superficie stabile
e mantenere il corpo sempre bilanciato per un
miglior controllo della coppia di reazione.
• Ispezionare la macchina prima di ogni uso.
Non usare la macchina se la spina, il cavo
di alimentazione, l'interruttore automatico di
sicurezza o qualunque parte dell'involucro
esterno risultassero danneggiati. Far riparare
la macchina presso un centro di assistenza
autorizzato.
• Non usare la macchina in ambienti carichi di
umidità.
• Spegnere immediatamente la macchina in caso
di perdite d'acqua.
• Dopo aver interrotto il taglio, non riaccendere la
macchina finché la punta cava non può ruotare
liberamente.
• Bloccare sempre l'interruttore in posizione off
per evitare accensioni accidentali. Eseguire
questa procedura soprattutto quando
l'alimentazione è interrotta o la spina
è scollegata dalla presa.
• In caso di inceppamento della punta, scollegare
la macchina dalla corrente e rimuovere la causa
dell’inceppamento prima di riaccendere la
macchina.
Istruzioni di sicurezza aggiuntive per
trapani per la foratura ad acqua
•
•
•
•
Ispezionare le punte cave prima dell’uso. Non
utilizzare mai punte deformate o danneggiate.
Utilizzare esclusivamente punte cave
progettate e raccomandate per questa
macchina. Tenere sempre in considerazione
il diametro minimo e massimo e la lunghezza
forniti nei dati tecnici.
Utilizzare sempre protezioni alle orecchie per
ridurre il rischio di perdita indotta dell’udito.
Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni di
foratura possono emettere schegge. Tali
•
•
schegge possono causare danni permanenti
alla vista.
Indossare guanti quando si manipolano
punte o materiale grezzo, per ridurre le lesioni
dovute ai bordi taglienti.
Utilizzare scarpe anti-scivolo, per impedire
lesioni causate dalle superfici scivolose.
La foratura con il supporto è consentita
soltanto verso il basso o in orizzontale. Il
supporto deve essere fisso, tramite bulloni
(es. D215825) o un dispositivo di aspirazione.
Ispezionare la superficie dove verrà fissato il
supporto per il trapano. Le superfici irregolari
possono ridurre drasticamente l’efficacia del
sistema di aspirazione. Le superfici rivestite
o laminate potrebbero venir via durante la
lavorazione.
Controllare il livello di aspirazione minimo
prima e dopo l’operazione di foratura quando
si utilizza una pompa a vuoto. Il livello di
aspirazione minimo non deve essere inferiore
a 650 mbar.
Per un utilizzo sicuro e un attacco di
aspirazione, il diametro della punta cava non
deve essere inferiore a 82 mm.
FORATURA AD ACQUA
• Usare sempre un dispositivo di raffreddamento
e un sistema di raccolta dell'acqua.
• Usare sempre punte cave progettate per
la foratura ad acqua.
• La massima pressione dell'acqua è 3 bar. Usare
una valvola regolatrice di pressione in caso di
una pressione d'acqua superiore.
• Usare solo acqua di rubinetto pura per il
raffreddamento.
• Evitare che l'acqua entri nel motore o in altri
componenti elettrici. Verificare che il PRCD non
sia a contatto con l'acqua.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
Rischi residui
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti
in materia di sicurezza e la messa in opera di
dispositivi di protezione, è impossibile eliminare tutti i
rischi residui. Ad esempio:
– Menomazione dell’udito.
– Rischi di lesioni personali a causa di schegge
volanti.
– Rischio di ustioni legato ad accessori che
diventano incandescenti con l’uso.
55
Italiano
– Rischio di lesioni personali determinate da un
uso prolungato.
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi
respiratori:
– Nessun dispositivo di estrazione della polvere
collegato durante il funzionamento a secco
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
– Estrazione della polvere insufficiente causata da
filtri di scarico non puliti
1 Trapano a punta cava diamantata
Etichette sul dispositivo
1 Chiave aperta, 41 mm
Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi:
1 Chiave aperta, 32 mm
1 Flessibile con rubinetto
1 Manuale di istruzioni
Istruzioni per la sicurezza
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Indossare la protezione per le orecchie.
Indossare la protezione per gli occhi.
Indossare sempre una maschera antipolvere.
Indossare sempre calzature di sicurezza.
• Accertarsi che l’utensile, le parti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
Descrizione (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: non modificare mai
l’apparato o alcuna parte di esso.
Potrebbe dar luogo a danni o a lesioni
personali.
FIG 1
A.Interruttore acceso/spento
B.LED di sovraccarico
C.Selettore con cambio a tre velocità
D.Mandrino
Indossare sempre guanti protettivi.
E.Raccordo per fornire acqua
ACCESSORI OPZIONALI (FIG. 2)
Fornire acqua
F.D215854 Set di anelli di rame (5 pz)
G.D27902 Aspiratore
Selezione della velocità
H.D215851 Supporto per trapano
I.D215824 Pompa dell’acqua
Applicazioni su muratura
Applicazioni su calcestruzzo
Quando si utilizza la macchina, assicurarsi
che sia montata su un supporto. Non
usare mai la macchina in modalità
portatile per queste applicazioni , in
quanto può portare a perdita di controllo
causando gravi lesioni.
POSIZIONE DEL CODICE DATA
Il codice data che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
56
J.D215852
Collare di raccolta dell’acqua
(da usare con D215851)
K.D215853
Guarnizioni di ricambio per collare di raccolta
dell’acqua
(3 pz)
(da usare con D215852)
DESTINAZIONE D’USO
Il trapano a punta cava diamantata D21585 è stato
progettato per forature ad acqua come mattoni,
blocchi di calcestruzzo di scorie, ecc., ma anche in
mattoni pieni, calcestruzzo di pietrisco e cemento
armato con punte cave diamantate e una sorgente
d’acqua. Non usare la macchina per applicazioni di
foratura a secco.
Italiano
La macchina può essere usata solo su un supporto.
Non usare mai questa macchina in modalità
portatile.
NON utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Questi trapani a punta cava diamantata sono
apparati elettrici professionali.
NON lasciare che i bambini entrino in contatto con
l’utensile. È necessaria la supervisione quando
questo utensile è utilizzato da personale inesperto.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Frizione di sicurezza
Tutti i trapani sono dotati di un'apposita frizione che
riduce l'erogazione della coppia al fine di proteggere
l'operatore da contraccolpi provocati dal bloccaggio
della punta nel materiale. Il dispositivo previene
anche dall'arresto improvviso della rotazione e
del motore. La frizione è stata tarata in fabbrica e
pertanto non può essere modificata.
Protezione da sovraccarichi sui
componenti elettronici (fig. 1)
La protezioni da sovraccarichi sui componenti
elettronici offre una sicurezza aggiuntiva: quando
la corrente si avvicina a determinati limiti, il LED
indicatore (B) si accende per indicare che la
macchina entra in sovraccarico se l'operazione
viene continuata allo stesso livello di pressione.
Riducendo la pressione sulla macchina, l'operatore
consente ai componenti elettronici di tornare in
modalità normale.
Se viene applicata una costante pressione di
sovraccarico, la macchina si spegne. In questo
modo si evita il surriscaldamento degli avvolgimenti
del motore. La macchina torna ad essere operativa
quando il carico viene rilasciato.
Dispositivo di protezione termica
Quando la macchina ha lavorato in sovraccarico
a lungo, il dispositivo di protezione termica la
spegne per proteggere il motore.
La macchina torna ad essere operativa quando il
dispositivo di protezione termica si è raffreddato.
Il tempo di raffreddamento dipende dal
surriscaldamento del motore e dalla temperatura
ambiente.
Fornire acqua
La girante integrata lavora direttamente sull'alberino
del motore per fornire un costante raffreddamento
della punta cava per applicazioni di foratura ad
acqua.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Assicurarsi sempre che la
tensione disponibile corrisponda a quella indicata
sulla targhetta.
L’apparato DeWALT è a massa di terra (classe I)
secondo la norma EN61029; pertanto non è
necessario alcun cavo di terra.
In caso di sostituzione del cavo o della spina,
l’utensile deve essere riparato esclusivamente da
un agente di servizio autorizzato o da un elettricista
qualificato.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Uso di una prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1,5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
Interruttore DI (protezione in linea
PRCD) (fig. 1)
La macchina è dotata di un dispositivo di sicurezza
a corrente residua (PRCD) (R), che protegge l’utente
da scosse elettriche interrompendo il circuito
qualora venisse rilevata una dispersione di corrente
di 10 mA o superiore. Per le unità da 115 V, la
dispersione nominale di corrente è di 6 mA.
AVVERTENZA: non utilizzare mai la
macchina senza il dispositivo di sicurezza
a corrente residua PRCD installato. Non
utilizzare la macchina se il dispositivo di
sicurezza a corrente residua PRCD non
57
Italiano
funziona correttamente. Per il corretto
funzionamento del dispositivo di sicurezza
a corrente residua PRCD, è necessario
che la macchina sia collegata ad una
presa dotata di messa a terra.
PER ACCENDERE L’RCD
I = ON (si accende il LED rosso).
Accendere la macchina (vedere anche la sezione
“Accensione e spegnimento”).
Per spegnere, procedere nell’ordine inverso.
PER VERIFICARE L’RCD
O = Pulsante di test: l’interruttore deve aprire il
circuito (la macchina si spegne).
AVVERTENZA:
• Se in modalità di test l’interruttore non
apre il circuito, si raccomanda di far
controllare l’unità presso un centro di
assistenza DeWALT autorizzato.
•N
on è consentito apportare modifiche
alla macchina, in particolare non è
permesso aprire il PRCD, riparare o
sostituire il cavo.
• Non usare mai il PRCD come
interruttore principale. Accendere
sempre il PRCD in condizioni di
assenza di carico.
3.Fissare la macchina al supporto serrando il
bullone con l’impugnatura di avanzamento.
Inserimento e rimozione di un
accessorio (fig. 4)
Questo apparato utilizza punte cave filettate
e adattatori che si avvitano direttamente
sull’alberino (D).
Si suggerisce di adoperare esclusivamente
accessori professionali.
1.Scegliere la punta cava adatta per forature ad
acqua.
2.Seguire le istruzioni fornite con la punta cava o
dal fabbricante per il montaggio degli accessori.
Potrebbe essere richiesto un adattatore per
montare la punta sull’alberino.
3.Inserire un anello di rame (F) fra l’alberino e la
punta per facilitare la rimozione della punta
dopo l’uso.
4.Tenere fermo l’alberino utilizzando la chiave
aperta (L) e serrare la punta cava (M) ruotando
in senso orario con la chiave aperta (N).
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere lo
strumento e disconnettere la spina
dalla presa di corrente prima di
installare e rimuovere qualunque
accessorio, prima di regolare
le impostazioni o durante le
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione OFF. Un avvio accidentale
può causare lesioni personali.
Inserimento del trapano sul supporto
(fig. 3)
La macchina deve essere inserita sul supporto
D215851 tramite la staffa di montaggio fornita con
il supporto.
AVVERTENZA: Consultare anche il
manuale del supporto per trapano.
1.Collegare la staffa di montaggio alla base della
macchina.
2.Posizionare con cura la macchina con la
staffa nel relativo sostegno sul supporto come
illustrato.
58
AVVERTENZA: onde evitare
spostamenti, fissare sempre saldamente
il trapano.
AVVERTENZA: verificare che il
gruppo sia ben serrato prima di iniziare
l’operazione.
Selettore con cambio a tre velocità
(fig. 1)
L’apparato è dotato di un selettore (C) con cambio
a tre velocità che consente di variare il rapporto
velocità/coppia.
1.Rilasciare l’interruttore e selezionare la posizione
richiesta quando il motore è arrivato ad un
arresto completo.
2.Il selettore deve sempre essere allineato con il
contrassegno sulla scatola degli ingranaggi.
3.Vedere i dati tecnici per scegliere la velocità
adatta in base al diametro della punta cava e al
materiale da forare.
4.Non effettuare il cambio se il motore gira a tutta
velocità o durante l’utilizzo.
Collegamento ad una sorgente
d’acqua (fig. 5)
AVVERTENZA:
• Non utilizzare mai l’apparato senza il
PRCD fornito in dotazione.
Italiano
• La sostituzione della spina o del
cavo di alimentazione deve essere
sempre effettuata dal fabbricante
dell’apparato o dalla sua organizzazione
di manutenzione.
• Tenere i componenti elettrici lontano
dall’acqua e dalle persone nell’area di
lavoro.
1.Verificare che il flessibile dell’acqua (P) sia stato
saldamente serrato nel raccordo (E).
mantenuti in modo adeguato e che le
dimensioni delle punte siano adatte a
questa macchina.
• Osservare sempre le istruzioni di
sicurezza e le normative in vigore.
• Accertarsi di non forare in prossimità
di tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull'utensile. La pressione eccessiva
non solo non aumenta la velocità di
foratura ma diminuisce anche la durata
dell'utensile.
2.Chiudere il rubinetto dell’acqua (Q).
3.Collegare il flessibile ad una sorgente d’acqua
adatta.
AVVERTENZA: verificare che la
pressione dell’acqua erogata sia inferiore
alla pressione massima riportata nei dati
tecnici.
Regolazione del flusso d’acqua
(fig. 5)
È possibile impostare il rubinetto dell’acqua (Q) sul
relativo flessibile per regolare il flusso dell’acqua di
raffreddamento sulla punta a forare.
1.Per ridurre il flusso, ruotare il rubinetto in senso
orario.
2.Per aumentare il flusso, ruotare il rubinetto in
senso antiorario.
Prima di cominciare
1.Inserire l’accessorio adatto.
2.Fare un segno laddove si intende praticare il
foro.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Assicurarsi che l’interruttore
a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA:
•P
er un funzionamento corretto,
assicurarsi che la temperatura
ambiente non sia troppo fredda, che
la macchina e gli accessori siano
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 6)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sopra il supporto del trapano e l’altra mano
sull’impugnatura del supporto.
Accensione e spegnimento (fig. 1)
Per accendere l’apparato, impostare l’interruttore
acceso/spento (A) su I.
Per spegnere l’apparato, impostare l’interruttore
acceso/spento (A) su 0.
Suggerimenti generali per forare con
punte cave diamantate
AVVERTENZA: seguire le
raccomandazioni per punte a corona o
del produttore per utilizzare l’accessorio.
NOTA: L’uso di una punta di centraggio non è
necessario.
1.Accendere il motore del trapano.
2.Far avanzare lentamente l’accessorio nel
pezzo da lavorare utilizzando l’impugnatura di
avanzamento.
3.All’inizio del taglio, applicare una leggera
pressione per consentire all’accessorio di
praticare l’incavo iniziale.
4.Continuare applicando una pressione sufficiente
per praticare un foro regolare e progressivo.
Non forzare.
59
Italiano
5.Porre particolare attenzione quando la punta
sta per perforare la superficie onde prevenire il
formarsi di schegge.
6.Spegnere sempre l’apparato al termine del
lavoro e prima di disinserire la spina.
AVVERTENZA: non miscelare o agitare
liquidi infiammabili etichettati in modo
conforme.
Foratura ad acqua
1.Collegare la macchina ad una sorgente d'acqua
adatta.
• Utilizzare la foratura ad acqua laddove richiesto.
I denti sembrano lucidati e levigati
• Forare materiale abrasivo per riesporre i denti
diamantati.
Acqua di scarico troppo chiara e troppo
fluida
Il flusso dell'acqua rallenta l'operazione di taglio
e impedisce ai denti diamantati di auto-affilarsi.
• Ridurre il flusso dell'acqua.
Velocità di rotazione non adatta
2.Regolare il flusso d'acqua come necessario.
• Consultare i dati tecnici per impostare
la velocità adatta.
3.Procedere come descritto in precedenza.
Accumulo di polvere nella punta cava.
AVVERTENZA: qualora l'acqua
fuoriuscisse dal foro di scarico sul
collo della scatola degli ingranaggi,
interrompere immediatamente
l'operazione e far riparare la macchina
da un centro di assistenza autorizzato.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DeWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. Un’operazione soddisfacente
in modo continuo dipende dalla manutenzione
adeguata dell’utensile e regolare pulitura
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere
lo strumento e disconnettere la
spina dalla presa di corrente prima
di installare e rimuovere qualunque
accessorio, prima di regolare le
impostazioni o durante le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può
causare lesioni personali.
Portare regolarmente l'elettroutensile presso un
centro di assistenza autorizzato per un controllo,
comprendente la verifica delle spazzole di carbone,
il rabbocco dell'olio nella scatola degli ingranaggi
e la sostituzione della tenuta per la scatola degli
ingranaggi.
Soluzione di problemi
Se l'elettroutensile non sembra funzionare
correttamente, procedere come segue. Se il
problema persiste, contattare il servizio di assistenza
tecnica.
La punta cava non taglia
Materiale troppo duro per la punta cava
• Scegliere una punta più adatta (con denti più
teneri).
60
L'accumulo di polvere rallenta la velocità di foratura.
• Usare un aspiratore di polveri adatto.
• Liberare la punta regolarmente per pulire il
taglio.
I denti e la punta sono bruciati
• Aumentare il flusso d'acqua.
I denti si usurano troppo velocemente
• Scegliere una punta più adatta (con denti più
duri).
• Ridurre la pressione applicata sulla punta cava.
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma quando
si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i materiali
utilizzati per costruire tali parti. Utilizzare
un panno inumidito solo con acqua e
con un sapone delicato. Non lasciare
mai che un liquido penetri all’interno dello
Italiano
strumento e non immergere mai alcuna
parte dello strumento in un liquido.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti da
DeWALT con questo strumento potrebbe
essere pericoloso. Per ridurre il rischio di
lesioni personali, si consiglia di utilizzare
soltanto accessori raccomandati da
DeWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI (FIG. 6)
L’aspiratore D27902 (G) garantisce uno scarico
corretto e sicuro delle polveri in tutte le applicazioni
di foratura. È necessario il riduttore a collare
D215852 (J) per adattare il collare del trapano al
supporto per le applicazioni di foratura ad acqua.
POMPA DELL’ACQUA (FIG. 6)
Per eliminare i detriti dall’area di lavoro e far
raffreddare la punta cava nelle operazioni ad
acqua, la pompa dell’acqua D215824 (I) garantisce
la fornitura d’acqua laddove il collegamento
all’impianto idraulico principale non è possibile.
SUPPORTO PER TRAPANO (FIG. 6)
Il supporto D215851 (H) consente un’installazione
veloce per uso in modalità fissa del trapano con
punta cava diamantata.
AVVERTENZA: NON utilizzare il
supporto con una pompa a vuoto su una
parete o un soffitto.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le
batterie contrassegnati con questo
simbolo non devono essere smaltiti con i
normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che
possono essere recuperati o riciclati diminuendo
la domanda di materie prime. Si prega di riciclare
prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni
locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
61
Nederlands
DIAMANTBOORMACHINE
D21585
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DeWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DeWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap
ontwikkeld.
Technische gegevens
D21585
Spanning
V230
Type
1
Opgenomen vermogen
W
2.500/2.220
Afgegeven vermogen
W
1.500/1.350
Toerental, onbelast
1e versnelling min-10–500
2e versnelling
min-10–1.200
3e versnelling
min-10–2.000
Toerental, belast
1e versnelling
min-10–290
2e versnelling
min-10–760
3e versnelling
min-10–1.280
Schroefdraad spindel
1 1/4" (uitwendig)
Beveiligingsklasse I
Max. waterdruk
bar
3
Gewicht
kg11,2
BOORCAPACITEITEN
Boren in metselwerk
1e versnelling
2e versnelling
3e versnelling
maximumlengte
mm
52-300
mm
52-300
mm
52-250
mm400
Boren in beton
1e versnelling 2e versnelling
3e versnelling
maximumlengte
mm
52-250
mm
52-200
mm
52-150
mm400
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN61029-1.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
84,3
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
97,2
K(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
dB(A)
3
62
2,4
Vibratie-emissiewaarde ah =
m/s2
Onzekerheid K =
m/s2
2,1
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN61029 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed wordt
onderhouden, dan kan de trillingsemissie
verschillend zijn. Dit kan het
blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen
over de hele werkperiode.
Een schatting van het blootstellingsniveau
voor trilling moet ook rekening houden
met hoe vaak het gereedschap
uitgeschakeld is of wanneer het
gereedschap wel aan staat maar niet
daadwerkelijk gebruikt wordt. Dit kan het
blootstellingsniveau aanzienlijk verlagen
over de hele werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
OPMERKING: Dit toestel is bedoeld voor
aansluiting op een stroomvoorzieningssysteem met
een maximale toegestame systeemimpedantie Zmax
van 0,28Ω op het interfacepunt (elektriciteitskast)
van de voorziening van de gebruiker.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit
toestel alleen wordt aangesloten op een
elektriciteitssysteem dat aan bovenvermeld
vereiste voldoet. Indien nodig kan de gebruiker
het elektriciteitsbedrijf vragen naar de
systeemimpedantie op het interfacepunt.
Nederlands
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.04.16
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Veiligheidsinstructies
W
AARSCHUWING! Wanneer u gebruik
maakt van elektrisch gereedschap, is
het belangrijk dat u zich altijd houdt
aan elementaire veiligheidsmaatregelen
om de kans op brand, elektrische
schok en lichamelijk letsel te verkleinen,
met inbegrip van de onderstaande
maatregelen.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te
bedienen en bewaar deze instructies.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG
GEBRUIK
Algemene veiligheidsregels
DIAMANTBOORMACHINE
D21585
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2014/30/EU en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
1.Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
Rommelige plaatsen en werkbanken werken
letsel in de hand.
2.Houd rekening met de omgeving van de
werkplek.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen.
Gebruik het gereedschap niet in een vochtige
of natte omgeving. Houd de werkplek
goed verlicht (250–300 Lux). Gebruik het
gereedschap niet op plaatsen waar brand- of
explosiegevaar bestaat, bijv. in de buurt van
brandbare vloeistoffen en gassen.
3.Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken (bijvoorbeeld pijpen, radiatoren,
kooktoestellen en koelkasten).
4.Houd andere mensen uit de buurt.
Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die
niet bij het werk zijn betrokken het gereedschap
of het verlengsnoer aanraken en houd ze uit de
buurt van de werkplek.
63
Nederlands
5.Berg ongebruikt gereedschap op.
Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt,
moet het op een droge plek bewaard worden
en veilig opgeborgen zijn, buiten het bereik van
kinderen.
6.Forceer het gereedschap niet.
Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren
wanneer het op de bedoelde wijze wordt
gebruikt.
7.Maak gebruik van het juiste gereedschap.
Gebruik geen licht gereedschap om het werk
van zware machines uit te voeren. Gebruik het
gereedschap niet voor doeleinden waarvoor het
niet bestemd is; gebruik bijvoorbeeld cirkelzagen
niet om boomtakken of houtblokken te zagen.
8.Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of juwelen,
want deze kunnen vast komen te zitten in
bewegende delen. Schoenen met profielzolen
zijn aanbevolen wanneer u buitenshuis werkt.
Houd lang haar bijeen.
9.Gebruik beschermend materiaal.
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden
waarbij stof.
10. Sluit voorziening voor stofafvoer aan.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de
aansluiting van voorzieningen voor afvoer
en opvang van stof, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11. Gebruik het snoer niet verkeerd.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit
het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit
de buurt van hitte, olie en scherpe randen.
12. Zeker het werkstuk.
Gebruik waar mogelijk klemmen of een
bankschroef om het te bewerken deel vast te
zetten. Dit is veiliger dan wanneer u uw handen
gebruikt en bovendien kunt u de machine dan
met beide handen bedienen.
13. Zorg voor een veilige houding.
Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
14. Onderhoud gereedschap met zorg.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon
voor betere en veiligere prestaties. Volg
aanwijzingen voor het smeren en verwisselen
van hulpstukken. Inspecteer het gereedschap
regelmatig en laat het repareren door
64
een bevoegde reparatieservice als het is
beschadigd. Houd handgrepen en schakelaars
droog, schoon en vrij van olie en vet.
15. Trek de stekker van het gereedschap altijd
uit het stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact als u de
machine niet gebruikt en wanneer u onderhoud
aan de machine uitvoert of accessoires als
bladen, boren en snijstukken verwisselt.
16.Verwijder stel- en moersleutels.
Maak er een gewoonte van om te controleren
dat de stel- en moersleutels zijn verwijderd
voordat u het gereedschap gebruikt.
17. Vermijd onbedoeld inschakelen.
Zorg ervoor dat het gereedschap uit staat
voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
18. Maak gebruik van verlengsnoeren die
geschikt zijn voor buitengebruik.
Gebruik, wanneer het gereedschap buiten
wordt gebruikt, alleen verlengsnoeren die
geschikt zijn voor buitengebruik en als zodanig
zijn gemarkeerd.
19. Blijf alert.
Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand.
Gebruik het gereedschap niet wanneer u
moe bent of wanneer u drugs of alcohol hebt
gebruikt.
20. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer voor gebruik het gereedschap en
het stroomsnoer zorgvuldig om vast te stellen
dat het op juiste wijze werkt en de bedoelde
taken uitvoert. Controleer of bewegende delen
zich in de juiste positie bevinden en goed
zijn bevestigd, of er defecte onderdelen zijn,
of ze juist zijn gemonteerd en of er sprake
is van andere zaken die bediening kunnen
beïnvloeden. Een beschermstuk of ander
onderdeel dat is beschadigd dient op de juiste
wijze te worden vervangen of gerepareerd door
een bevoegde reparatieservice, tenzij in de
handleiding anders wordt aangegeven. Laat een
bevoegde reparatieservice defecte schakelaars
vervangen. Gebruik het gereedschap niet als
de aan-/uitschakelaar niet naar behoren werkt.
Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik
van een accessoire of hulpstuk of het
uitvoeren van werkzaamheden met dit
gereedschap buiten wat is aanbevolen in
deze instructiehandleiding, kan risico op
persoonlijk letsel met zich meebrengen.
Nederlands
21. Laat uw gereedschap repareren door een
bevoegd persoon.
Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de
relevante veiligheidsvoorschriften. Reparaties
mogen alleen worden uitgevoerd door
bevoegde personen die gebruikmaken van
originele reserveonderdelen; dit kan anders
resulteren in aanzienlijk gevaar voor de
gebruiker.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften
voor diamantboormachines
• Boortjes, gereedschap en het gebied waar
wordt geboord worden heet tijdens gebruik.
Draag handschoenen wanneer u ze aanraakt.
•Gebruik de diamantboormachine onder
constante supervisie
•Zorg ervoor dat elektrische bedrading en gasof waterbuizen niet geraakt worden.
Gebruik detectiesystemen voor aanvang van de
werkzaamheden.
•Zorg dat het doorsnijaccessoire goed op de
plaats zit.
•Controleer alle schroeven en draai ze goed vast
voordat u de machine gebruikt.
•Zorg er bij neerwaartse boorwerkzaamheden
voor dat de kern veilig kan vallen zonder iemand
die beneden staat te verwonden.
het vastlopen voordat u de machine weer
inschakelt.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor boormachines met
wateraanvoer
•
•
•
•
•
•
•
•Zorg ervoor dat u op een stabiel oppervlak staat
en dat u te allen tijde in evenwicht bent voor
een betere controle van de aanloopschok.
•
•Houd de machine tijdens gebruik uitsluitend
vast aan de zijhandgreep en andere
plastic oppervlakken. Als onbedoeld een
elektriciteitskabel wordt geraakt, komen alle
metalen delen onder spanning te staan met
gevaar voor een elektrische schok.
•
•Gebruik de machine niet in een vochtige of
natte omgeving.
•Schakel de machine onmiddellijk uit als er
sprake is van waterlekkage.
•
Controleer de boortjes voor gebruik. Gebruik
nooit beschadigde of verbogen boortjes.
Gebruik alleen boortjes die zijn ontworpen en
worden aanbevolen voor deze boormachine.
Houd altijd rekening met de minimale en
maximale diameter en lengte die worden
opgegeven in de technische gegevens.
Gebruik altijd gehoorbescherming zodat het
risico van gehoorverlies wordt verminderd.
Draag een veiligheidsbril of andere
bescherming van uw ogen. Door het
werken met de boormachine kunnen er
spaanders rondvliegen. Vliegende deeltjes
kunnen permanente beschadiging van de
ogen veroorzaken.
Draag altijd handschoenen, bij het werken
met boortjes of ruw materiaal, zodat het risico
van verwonding door scherpe randen wordt
verminderd.
Draag anti-slipschoeisel, ter voorkoming van
letsel door gladde oppervlakken.
Boren met de standaard is alleen toegestaan
in neerwaartse en horizontale richting.
De standaard moet worden bevestigd
met bouten (bijv. D215825) of een
vacuümbevestiging.
Controleer het oppervlak waar de
boorstandaard zal worden bevestigd. Door
een ruw oppervlak kan de effectiviteit van het
zuigsysteem aanzienlijk worden verminderd.
Een gecoat of gelamineerd oppervlak kan
tijdens het werken worden losgetrokken.
Controleer het minimale vacuümniveau
voor en tijdens het boren wanneer u een
vacuümpomp gebruikt. Het minimale niveau
mag niet lager liggen dan 650 mbar.
Voor veilig werken en een goede
vacuümbevestiging mag de diameter van het
boortje niet groter zijn dan 82 mm.
•Schakel de machine na onderbreking van de
werkzaamheden niet in tot de kernboor vrij kan
ronddraaien.
NAT BOREN
•Schakel altijd de machine uit om onbedoeld
starten te voorkomen. Neem in het bijzonder
notie van deze procedure nadat de netspanning
onderbroken is geweest of de stekker van de
netspanning is genomen.
•Gebruik altijd kernboren die zijn ontworpen voor
nat boren.
• Trek bij vastlopen van het boortje de stekker
uit het stopcontact, verwijder de oorzaak van
•Geebruik altijd een waterkoelingsysteem en een
wateropvangsysteem.
•De maximum waterdruk is 3 bar. Gebruik een
overdrukventiel in het geval van een hogere
waterdruk.
65
Nederlands
•Gebruik uitsluitend schoon kraanwater voor
koelingsdoeleinden.
Watervoorziening
• Voorkom dat er water de motor of andere
elektrische onderdelen binnendringt. Zorg
ervoor dat de PRCD geen contact met het
water maakt.
Versnellingskeuze
Toepassingen in metselwerk
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken.
Toepassingen in beton
Wanneer u de boormachine gebruikt,
is het belangrijk dat de machine op een
standaard is gemonteerd. Gebruik de
machine nooit uit de hand, omdat dit zal
leiden tot verlies van controle en ernstig
letsel.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
–Gehoorbeschadiging.
– Risico op lichamelijke letsels door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden door bijbehoren die
warm worden tijdens de bediening.
– Risico op lichamelijke letsel door langdurig
gebruik.
De volgende factoren verhogen het risico van
ademhalingsproblemen:
POSITIE DATUMCODE
De datumcode die ook het jaar van fabricage bevat,
is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
– Geen stofafzuiging aangesloten wanneer droog
wordt geboord
1 Diamant-boormachine
– Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters
niet zijn gereinigd
1 steeksleutel, 41 mm
Markeringen op gereedschap
1 Gebruiksaanwijzing
De volgende pictogrammen worden afgebeeld op
het gereedschap:
Waarschuwing voor veilig gebruik
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1 steeksleutel, 32 mm
1 slang met kraan
• Controleer het gereedschap, onderdelen of
hulpstukken op schade die tijdens het vervoer
veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving [afb. (fig. ) 1, 2]
Draag oorbescherming.
Draag oogbescherming.
Draag altijd een stofmasker
WAARSCHUWING: Breng geen
wijzigingen aan in het elektrisch
gereedschap of een onderdeel ervan. Dit
kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
AFB. 1
A.Aan/Uit-schakelaar
B.Indicatie-LED waarschuwing overbelasting
C.Drie-snelhedenselectieknop
Draag altijd werkschoenen
D.Spindel
E.Fitting voor wateraanvoer
66
Draag altijd handschoenen.
Nederlands
ALS OPTIE VERKRIJGBARE ACCESSOIRES (AFB. 2)
F.D215854 Set koperen ringen (5 st.)
G.D27902 Stofafzuiging
H.D215851 Boorstandaard
I.D215824 Waterpomp
J.D215852
Waterverzamelring
(voor gebruik met D215851)
K.D215853
Reserve-afdichting voor waterverzamelring
(3 st.)
(voor gebruik met D215852)
GEBRUIKSDOEL
Uw D21585 diamant-boormachine is ontworpen
voor nat boren in gemetselde materialen zoals
baksteen, gasbetonblokken, enz., maar ook
speciale bakstenen, natuursteen, beton en
gewapend beton, met diamantboren voor nat boren
en wateraanvoer. De boormachine mag niet worden
gebruikt voor droge boortoepassingen.
De boormachine kan alleen op een boorstandaard
worden gebruikt.
De boormachine mag nooit worden gebruikt bij uit
de hand uitgevoerde boortoepassingen.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze diamant-boormachines zijn professioneel
elektrisch gereedschap.
HOUD het werktuig uit de buurt van kinderen.
Toezicht is vereist wanneer dit gereedschap wordt
gebruikt door onervaren personen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Koppelbegrenzing
Alle (klop) boormachines zijn uitgerust met
een koppelbegrenzing waardoor de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van
vastlopen van het boortje wordt beperkt. Hierdoor
wordt tevens vastlopen van motor en overbrenging
voorkomen. De koppelbegrenzing is in de fabriek
vast ingesteld.
Electronische
overbelastingsbeveiliging (fig. 1)
De elektronische overbelastingsbeveiliging is
een extra beveiliging: zodra de stroom een
bepaalde waarde overschrijdt, dan licht de
waarschuwingsindicatielamp (B) op om aan te
even dat de machine naar de overbelastingsstand
schakelt indien de werkzaamheden worden
voortgezet en de op de machine uitgeoefdende
druk onveranderd blijft. Door de druk op de
machine te verminderen, schakelt the machine terug
naar de normale stand.
Als de overbelasting gehandhaafd blijft, schakelt
machine de machine uit. Zodoende wordt
oververhitting van de motorwindingen voorkomen.
De machine is weer operationeel nadat de belasting
is opgeheven.
Thermische beveiliging
Nadat de machine gedurende langere periode
onder overbelasting heeft gewerkt, sluit de
thermische beveiliging de machine af om de motor
te beschermen. De machine is weer operationeel
nadat de thermische beveiliging is afgekoeld.
De duur van de afkoelingsperiode is afhankelijk
van de oververhitting van de motor en de
omgevingstemperatuur.
Watervoorziening
De geïntegreerde waterdoorvoer stroomt direct door
de motoras voor continu koeling van de kernboor in
natte boortoepassingen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontworpen voor slechts
één spanning. Controleer altijd of de voltage
overeenstemt met de voltage op de typeplaat.
Uw DeWALT-gereedschap is geaard (klasse I) in
overeenstemming met EN61029; daarom is geen
aarding nodig.
In het geval dat het snoer of de stekker moet
worden vervangen, kan het gereedschap uitsluitend
worden gerepareerd door een geautoriseerde
servicemonteur of door een gekwalificeerde
elektricien.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
67
Nederlands
DI-schakelaar (in-line beveiliging
PRCD) (afb. 1)
De boormachine op de standaard
monteren (afb. 3)
De boormachine is voorzien van een draagbare
reststroomschakelaar (Residual Current Device
- RCD) (R), die de gebruiker beschermt tegen
een elektrische schok doordat het circuit wordt
onderbroken wanneer een lekstroom van 10 mA
of meer wordt gedetecteerd. Voor apparaten die
werken op 115 V is de nominale lekstroom 6 mA.
De boormachine moet op de D215851-standaard
worden gemonteerd door middel van de
montagebeugel die bij de standaard wordt geleverd.
WAARSCHUWING: Bedien de machine
nooit als de reststroomschakelaar niet
werkt. Gebruik de machine niet als de
reststroomschakelaar niet goed werkt.
De reststroomschakelaar werkt alleen
als de machine is aangesloten op een
geaard stopcontact.
DE RESTSTROOMSCHAKELAAR (RCD) INSCHAKELEN
1.Monteer de montagebeugel op de onderzijde
van de boormachine.
2.Plaats de boormachine voorzichtig met de
beugel op de beugelhouder op de standaard,
zoals de afbeelding laat zien.
3.Zet de boormachine vast op de standaard door
de bout met de aanvoerhandgreep vast te
zetten.
I = ON (rode LED licht op).
Schakel de boormachine in (raadpleeg ook het
hoofdstuk In- en Uitschakelen).
Ga in omgekeerde volgorde te werk als u de
boormachine wilt uitschakelen.
DE RESTSTROOMSCHAKELAAR (RCD) TESTEN
O = Testknop: de schakelaar moet het circuit
onderbreken (de boormachine wordt uitgeschakeld).
WAARSCHUWING:
• Als in de teststand de schakelaar het
circuit niet onderbreekt, adviseren bij u
het apparaat te laten nazien door een
officieel erkende DeWALT-reparateur.
•H
et is niet toegestaan modificaties
aan de boormachine uit te voeren, in
het bijzonder is het niet toegestaan de
reststroomschakelaar te openen of de
kabel te repareren of te vervangen.
• Gebruik nooit de reststroomschakelaar
als hoofdschakelaar. Schakel altijd de
reststroomschakelaar onbelast over.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
68
WAARSCHUWING: Om het
risico van letsel te verminderen,
moet u de unit uitzetten en
de stekker van de machine uit
het stopcontact halen vóór de
installatie en verwijdering van
toebehoren, vóór het aanpassen of
veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer
of de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
WAARSCHUWING: Raadpleeg altijd de
handleiding van de boorstandaard.
WAARSCHUWING: Monteer uw
boormachine altijd stevig zodat beweging
wordt voorkomen.
Een accessoire plaatsen en
verwijderen (afb. 4)
Dit gereedschap gebruikt boortjes en adapters met
schroefdraad die direct in de spindel (D) worden
gedraaid.
Wij adviseren u alleen professionele accessoires te
gebruiken.
1.Gebruik de geschikte boortjes voor nat en
droog boren.
2.Volg de aanbevelingen bij het boortje of de
aanbevelingen van de fabrikant voor het
monteren van het accessoire. Misschien zult
u ook een adapter nodig hebben voor het
bevestigen van het boortje op de sprindel.
3.Het is belangrijk dat u de koperen ring (F)
tussen de spindel en het boortje plaatst zodat
het boortje na gebruik kan worden uitgenomen.
4.Houd de spindel vast met de steeksleutel (L) en
zet het boortje (M) vast door de steeksleutel (N)
naar rechts te draaien.
WAARSCHUWING: Controleer dat het
accessoire goed vastzit voordat u met
het werk begint.
Drie-standenselectieknop (afb. 1)
Het gereedschap is uitgerust met een
driestandenknop (C) voor het variëren van de
snelheid/torsieverhouding.
1.Zet de schakelaar los en selecteer de gewenste
positie nadat de motor volledig tot stilstand is
gekomen.
Nederlands
2.Zet de selectieknop altijd tegenover de
markeringen op de tandwielkast.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
•V
oor een goede werking
is het belangrijk dat de
omgevingstemperatuur niet te koud is,
de machine en de accessoires goed
zijn onderhouden en dat de maat
van het boortje geschikt is voor deze
machine.
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
3.Raadpleeg de technische gegevens voor de
geschikte stand uitgaande van de diameter van
het boortje en het materiaal dat moet worden
geboord.
4.Wissel de stand niet bij volle snelheid of tijdens
gebruik.
De wateraanvoer aansluiten (afb. 5)
WAARSCHUWING:
• Gebruik het gereedschap nooit zonder
de reststroomschakelaar die bij het
gereedschap wordt geleverd.
• Vervanging van de stekker of het
netsnoer moet altijd worden uitgevoerd
door de fabrikant van het gereedschap
of door zijn serviceorganisatie.
• Houd water weg bij de elektrische
onderdelen van het gereedschap en bij
personen op de werkplek.
1.Controleer dat de waterslang (P) stevig is
vastgezet op de aansluiting (E).
2.Draai de waterkraan (Q) dicht.
3.Sluit de waterkraan aan op een geschikt
waterleidingsysteem.
WAARSCHUWING: Let erop dat de
waterdruk minder is dan de maximale
druk die in de technische gegevens
wordt vermeld.
De waterdoorstroming regelen
(afb. 5)
De stand van de waterkraan (Q) op de waterslang
kan worden aangepast voor het regelen van de
doorstroming van koelwater naar het boortje.
1.Draai de kraan naar rechts als u de
doorstroming wilt verminderen.
2.Draai de kraan naar links als u de doorstroming
wilt laten toenemen.
Vóór ingebruikneming
1.Monteer het geschikte accessoire.
2.Markeer de plaats waar u het gat wilt boren.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
Juiste positie van de handen (afb. 6)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand boven op de boorstandaard en de andere op
de handgreep van de standaard.
In- en uitschakelen (afb. 1)
U schakelt het gereedschap in door de aan/uitschakelaar (A) in stand I te zetten.
U schakelt het gereedschap uit door de aan/uitschakelaar (A) in stand 0 te zetten.
Algemene wenken voor het boren
met diamant-boren
WAARSCHUWING: Volg de
aanbevelingen van de fabrikant bij
69
Nederlands
het boortje wanneer u het accessoire
gebruikt.
OPMERKING: Het gebruik van een centerboor is
niet noodzakelijk.
1.Schakel de motor van de boormachine in.
2.Voer het accessoire langzaam in het werkstuk
met behulp van de aanvoerhandgreep.
3.Oefen aan het begin van het boren lichte druk
uit zodat het accessoire het eerste gedeelte van
het gat kan maken.
4.Ga door met het uitoefenen van voldoende
druk zodat een gelijkmatige voortschrijdend gat
ontstaat. Oefen er geen kracht op uit.
5.Voorkom dat er splinters ontstaan, ga extra
voorzichtig te werk wanneer het accessoire
bijna door het oppervlak heenbreekt.
6.Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
WAARSCHUWING: Meng of roer geen
brandbare vloeistoffen die als zodanig
zijn gelabeld..
Nat boren
1.Sluit de machine aan op een geschikte
watervoorziening.
2.Stel de watertoevoer af als gewenst.
3.Ga te werk zoals hierboven beschreven.
WAARSCHUWING: Als er water uit het
afvoergat in de hals van het motorbehuis
sijpelt, stop dan onmiddelllijk de
werkzaamheden en laat de machine door
een erkend service-center repareren.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DeWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
70
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u
de unit uitzetten en de stekker van
de machine uit het stopcontact
halen vóór de installatie en
verwijdering van toebehoren, vóór
het aanpassen of veranderingen van
instellingen of als u reparaties uitvoert.
Controleer of de triggerschakelaar in de
UIT-positie staat. Een toevallige activering
kan verwondingen veroorzaken.
Breng de machine regelmatig naar een erkend
service-center voor inspectie. Hieronder valt controle
van de koolborstels, aftoppen van de olie in het
motorhuis en vervanging van de afdichtingsring van
het motorhuis.
Probleemoplossing
Als uw machine niet naar behoren lijkt te werken,
volg dan onderstaande aanwijzingen. Als dit het
probleem niet oplost, neem dan contact op met uw
reparatiedienst.
Kernboor snijdt niet
Materiaal te hard voor kernboor
• Kiese een geschiktere kernboor (met zachtere
segmenten).
• Pas nat boren toe indien geschikt.
Segments zien er geglaceerd en gepolijst uit
• Boor in abrasief materiaal om de
diamantsegmenten opnieuw bloot te leggen.
Afgevoerde water te schoon en te vloeibaar
Waterstroom vertraagt het boren en voorkomt dat
de diamantsegmenten zichzelf kunnen scherpen.
• Verminder de waterstroom.
Boorsnelheid niet juist
• Zie technische gegevens voor de juiste
snelheden.
Stof hoopt op in kernboor
Ophopend stof vertraagt de boorsnelheid.
• Gebruik het juiste stofafzuigsysteem.
• Verwijder de kernboor regelmatig om slijpsel te
verwijderen.
Segmenten en kern zijn verbrand
• Vermeerder de waterstroom.
Segmenten slijten te snel
• Kiese een geschiktere kernboor (met hardere
segmenten).
• Verminder de druk op de kernboor.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Nederlands
BOORSTANDAARD (AFB. 6)
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
met droge lucht uit de behuizing als vuil
zich zichtbaar opstapelt in en rond de
ventilatieopeningen. Draag goedgekeurde
oogbescherming en goedgekeurd
stofmasker bij het uitvoeren van deze
procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van de nietmetalen onderdelen van het werktuig.
Deze chemicaliën kunnen de materialen
die in deze onderdelen gebruikt worden,
verzwakken. Gebruik een doek enkel
bevochtigd met water en zachte zeep.
Laat nooit vloeistof in het gereedschap
lopen en dompel nooit enig deel van het
gereedschap onder in vloeistof.
De D215851 boorstandaard (H) maakt een snelle
installatie mogelijk voor stationair gebruik van uw
diamant-boormachine.
WAARSCHUWING: Gebruik de
standaard NIET met een vacuümpomp
op een muur of een plafond.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten
en batterijen die zijn voorzien van dit
symbool, mogen niet bij het normale
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled,
zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle
elektrische producten en batterijen volgens de lokale
voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DeWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het
risico van letsel te beperken, mogen
bij dit product uitsluitend accessoires
worden gebruikt die zijn aanbevolen door
DeWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
STOFAFZUIGINGSYSTEEM (AFB. 6)
De D27902 stofafzuiging (G) zorgt voor een
goede en veilige verwerking van stof bij alle
boortoepassingen. De D215852 waterverzamelring
(J) is nodig voor de montage van het systeem voor
toepassingen voor nat boren.
WATERPOMP (AFB. 6)
Of het nu gaat om het verwijderen van afval uit
het werkgebied of het koelen van het boortje bij
natte boortoepassingen, de D215824 waterpomp
(I) zorgt voor wateraanvoer op plaatsen waar geen
waterleiding beschikbaar is.
71
Norsk
DIAMANTBORMASKIN
D21585
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DeWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør
DeWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Tekniske spesifikasjoner
D21585
Spenning
V230
Type
1
Motoreffekt
W2.500/2.220
Effektforbruk
W1.500/1.350
Turtall, ubelastet
1. gear
min-10–500
2. gear
min-10–1.200
3. gear
min-10–2.000
Turtall, belastet
1. gear
min-10–290
2. gear
min-10–760
3. gear
min-10–1.280
Spindelgjenger
1 1/4" (hann)
Beskyttelsesgrad I
Maks. vanntrykk
bar
3
Vektkg
11,2
BOREKAPASITET
Boreområde i murverk
1. gear
mm
52-300
2. gear
mm
52-300
3. gear
mm
52-250
maksimum lengdemm400
Boreområde i betong
1. gear
mm
52-250
2. gear
mm
52-200
3. gear
mm
52-150
maksimum lengdemm400
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN61029-1:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
84,3
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
97,2
K(usikkerhet for det angitte
dB(A)
3
støynivå)
72
2,4
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
m/s2
Usikkerhet K =
m/s2
2,1
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN61029, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt, så
kan vibrasjonsnivået endres. Dette kan
øke eksponeringsnivået vesentlig over
hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
MERK: Denne enheten er ment for tilkobling til
et strømforsyningssystem med maksimum tillatt
systemimpedans Zmax på 0,28 Ω i grensesnittet
(strømtilkoblingsboks) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at denne enheten kun
kobles til et strømsystem som oppfyller kravet
over. Om nødvendig skal operatøren spørre
strømleverandøren om systemimpedansen i
grensesnittet.
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
Norsk
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den
ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke
dette produktet, og ta vare på disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG
REFERENSE.
Generelle sikkerhetsregler
1.Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker kan føre til skader.
2.Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet.
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke
verktøyet i fuktige eller våte forhold. Hold
arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux).
Bruk ikke verktøyet på steder hvor det er risiko
for brann eller eksplosjon, f.eks. i nærheten av
antennelige væsker og gasser.
3.Beskytt deg mot elektrisk støt.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DIAMANTBORMASKIN
D21585
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks.
rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
4.Hold andre personer borte.
La ikke personer, og særlig barn, som ikke
er involverte i arbeidet, røre verktøyet eller
skjøteledningen og hold dem borte fra
arbeidsområdet.
5.Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.
Når de ikke er i bruk, må verktøyene
oppbevares på et tørt sted og være trygt låst,
utenfor barns rekkevidde.
6.Press ikke verktøyet.
Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det
tempoet det var ment å operere i.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
7.Bruk det riktige verktøyet.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
20.04.16
8.Kle deg riktig.
Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben
tiltenkt et kraftigere verktøy. Bruk ikke verktøy til
oppgaver som de ikke er beregnet på, bruk for
eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på
trær eller tømmerstokker.
Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan
sette seg fast i bevegelige deler. Sklifritt fottøy
er å anbefale når du arbeider utendørs. Ha på
beskyttende hårklede til langt hår.
9.Bruk beskyttende utstyr.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken..
Sikkerhetsinstruksjoner
A
DVARSEL! Ved bruk av elektrisk
verktøy bør grunnleggende
sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere
risiko for brann, elektrisk støt og personlig
skade inkludert følgende.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller
støvmaske hvis arbeidesoperasjonene
forårsaker støv.
10. Koble til støvsugingsutstyr.
Hvis anordningene er ustyrt med kobling for
støvsugings- og oppsamlingsutstyr, kontroller at
disse er tilkoblet og brukt riktig.
73
Norsk
11. Vær forsiktig med ledningen.
Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av
stikkontakten. Hold ledningen på avstand fra
varme, olje og skarpe kanter.
12. Beskytt arbeidet.
Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en
skruestikke for å feste arbeidssstykket. Det er
tryggere enn å bruke hånda di, og det frir opp
begge hendene til å operere verktøyet.
13. Len deg ikke for mye over.
Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.
14. Vedlikehold verktøyene godt.
Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre
og tryggere yteevne. Følg instruksjonene
for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser
verktøyene periodisk, og, hvis de har skader,
reparer dem på et autorisert servicested. Hold
alle håndtak og brytere tørre, rene og frie for olje
og fett.
15. Koble fra verktøyene.
Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør
som blader, skjær og kniver blir skiftet, koble
verktøyene fra strømmen.
16.Fjern justerings- og skrunøkler.
Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og
skrunøkler blir fjernet fra verktøyet før verktøyet
blir tatt i bruk.
17. Unngå utilsiktet start.
Vær sikker på at verktøyet er i “av”-posisjon før
det blir plugget i.
18. Bruk utendørs skjøteledninger.
Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun
skjøteledninger som er ment for utendørs bruk
og som er riktig merket.
19. Vær oppmerksom.
Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Operer ikke verktøyet når du er trøtt eller er
under påvirkning av rusmiddel eller alkohol.
20. Sjekk etter skadde deler.
Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen
nøye for å kontrollere at det virker ordentlig og
oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk justering
av bevegelige deler, festing av bevegelige
deler, brukne deler, montering og andre ting
som kan påvirke driften. En beskyttelsesplate
eller annen del som er skadet, må repareres
ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert
servicesenter med mindre annet er angitt i
denne instruksjonsmanualen. Få defekte brytere
byttet ut på et autorisert servicesenter. Bruk ikke
verktøyet hvis bryteren ikke kan bli slått på og
av. Prøv aldri selv å reparere verktøyet.
74
ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr
eller tilbehør eller bruk av dette verktøyet
sammen med annet enn det som er
anbefalt i denne instruksjonsmanualen,
kan føre til risiko for personskade.
21. Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert
person.
Dette elekstriske verktøyet retter seg etter
relevante sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal
kun utføres av kvalifiserte personer som bruker
originale reservedeler, ellers kan det resultere i
vesentlig fare for brukeren.
Ekstra sikkerhetsregler for
diamantbor
• Bits, redskaper og boreområdet blir varme
under bruk. Bruk hansker når du berører dem.
• Ved bruk av diamantbor må disse være under
kontinuerlig tilsyn.
• Ikke kutt elektriske ledninger, gass- eller vannrør.
Bruk påvisningsmetoder før boring.
• Pass på at skjæretilbehøret monteres på riktig
måte.
• Kontroller alle skruer, og stram dem godt før du
begynner å bruke maskinen.
• Når du borer nedover, må du forvisse deg om
at kjernen kan falle ned uten å skade noen som
står nedenfor.
• Pass på at du står på en stabil flate, og at
kroppen er i balanse til enhver tid, så du lettere
kan kontrollere reaksjonsmomentet.
• Inspiser maskinen før hver gangs bruk. Ikke
bruk maskinen hvis strømkabelen, støpselet på
strømkabelen, startbryteren eller noen del av
maskinhuset er defekt. Reparasjon av maskinen
må utføres av en autorisert reparatør.
• Bruk ikke maskinen i våte eller fuktige
omgivelser.
• Maskinen må slås av omgående hvis det
oppstår en vannlekkasje.
• Etter at du har avbrutt skjæringen, må du ikke
slå maskinen på igjen før kjerneboret kan rotere
fritt.
• Slå alltid av maskinen med utløserbryteren i
av-stilling, så maskinen ikke utilsiktet kan starte
av seg selv. Det er spesielt viktig å passe på
dette etter et strømbrudd, eller etter at støpselet
er blitt trukket ut av stikkontakten.
• I tilfelle blokkert kjernebit, koble maskinen
fra strømforsyningen, og fjern årsaken til
blokkeringen før du slår på maskinen igjen.
Norsk
Ekstra sikkerhetsanvisninger for
vannkjølte boremaskiner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Før bruk, kontroller kjernebitsene. Bruk aldri
skadde eller deformerte kjernebits.
Bruk kun drill kjernebits som er designet
og anbefalt for dette verktøyet. Vurder alltid
minimum og maksimum diameter og lengden
angitt i de tekniske dataene.
Bruk alltid hørselvern for å redusere risikoen
for hørselskade.
Bruk vernebriller eller annen
øyebeskyttelse. Boreoperasjoner gjør at
fliser flyr gjennom luften. Flyvende partikler
kan forårsake permanent øyeskade.
Bruk hansker når du tar i kjernebits eller grovt
materiale, for å redusere skader forårsaket av
skarpe kanter.
Bruk sklisikkert fottøy, for å hindre
personskader forårsaket av glatte overflater.
Boring med stativ er kun tillatt nedover eller
horisontalt. Stativet må festes enten med
bolter (f.eks. D215825) eller vakuumefesting.
Kontroller overflaten der drillstativet skal
festes. En ujevn overflate kan vesentlig
redusere effekten av vakuumsystemet. Belagt
eller laminert overflate kan dras av under
arbeid.
Kontroller minimum vakuum nivå før og under
boring når vakuumpumpe brukes. Minimum
nivået skal ikke være mindre enn 650 mbar.
For trygg bruk og vakuumfesting skal ikke
kjernebits diameter overstige 82 mm.
– Risiko for personlig skade på grunn av flyvende
partikler.
– Risiko for brannsår på grunn av tilbehør som blir
varme i løpet av drift.
– Risiko for personlig skade på grunn av forlenget
bruk.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer:
– Intet støvavsug tilkoblet ved bruk uten
vanntilførsel
– Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene
avtrekksfiltere
Markeringer på verktøyet
De følgende bildene er vist på verktøyet:
Advarsel om sikker bruk.
Les brukerhåndboken før bruk.
Bruk hørselsvern.
Bruk øyebeskyttelse.
Bruk alltid støvmaske.
Bruk alltid vernesko.
VÅTBORING
• Bruk alltid en vannkjøler og et
oppsamlingssystem for vann.
• Det må alltid brukes kjernebor som er konstruert
for våtboring.
• Det maksimale vanntrykket er 3 bar. Bruk en
trykkreduksjonsventil i tilfelle vanntrykket blir
høyere.
Bruk alltid vernehansker.
Vannforsyning
Gearvalg
• Bruk bare rent ledningsvann for kjøleformål.
Applikasjone i murverk
• Hindre at vann kommer inn i motoren eller andre
elektriske komponenter. Pass på at PRCD-en
ikke kommer i kontakt med vann.
Applikasjoner i betong
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Annen risiko
Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges
og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå
visse typer risiko. Disse er:
år verktøyet brukes påse at det er
N
montert på et stativ. Bruk aldri verktøyet
som håndholdt siden det vil føre til tap av
kontroll og alvorlig personskade.
DATOKODE PLASSERING
Datokoden som også inkluderer produksjonsåret, er
trykket på huset.
– Svekking av hørsel.
75
Norsk
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Pakkeinnhold
Pakken inneholder:
1 Diamantboremaskin
1 Fastnøkkel, 32 mm
1 Fastnøkkel, 41 mm
1 Slange med kran
1 brukerhåndbok
• Sjekk at det ikke har oppstått skade på
verktøyet, delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modifiser aldri det
elektriske verktøyet eller deler av det.
Det kan føre til materielle skader eller
personskader.
FIG. 1
A.På-/av-bryter
B.Overbelastningsindikator LED
C.Tre-gir velger
D.Spindel
E.Vanntilførselskobling
VALGFRITT TILBEHØR (FIG. 2)
F.D215854 Sett med kobberringer (5 stk.)
G.D27902 Støvavsug
H.D215851 Drillstativ
I.D215824 Vannpumpe
J.D215852
Vannoppsamlingsring
(til bruk med D215851)
K.D215853
Reservepakning for vannoppsamlingsring
(3 stk.)
(til bruk med D215852)
BRUKSOMRÅDE
D21585 diamantboremaskinen er designet for
våtboring i murverk som murstein, lekablokker
osv. så vel som industri murstein, herdet betong
og armert betong med våt diamant kjernebits og
vanntilførsel. Maskinen må ikke brukes til tørrboring.
Maskinen kan kun brukes på et borestativ.
Maskinen skal aldri brukes som håndholdt.
76
IKKE BRUK ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Disse diamantdriller er profesjonelle elektroverktøy.
LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn
når uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Sikkerhetskobling
Alle boremaskiner er utstyrt med en
sikkerhetskobling som reduserer den maksimale
dreiemoment-reaksjonen som overføres til brukeren
hvis en borbits blir sittende fast. Denne egenskapen
hindrer også gearing og at den elektriske motoren
stanser. Sikkerhetskoblingen er fabrikksinnstilt og
kan ikke justeres.
Elektronisk overlastvern (fig. 1)
Det elektroniske overlastvernet byr på ekstra
sikkerhet: Hvis strømmen nærmer seg en bestemt
grense, tennes varsellampen (B) for å signalisere
at maskinen går over i overlastmodus hvis den
fortsetter å brukes med samme trykk.
Hvis operatøren reduserer trykket på maskinen,
kobler elektronikken tilbake til normal modus.
Hvis maskinen kontinuerlig utsettes for for høyt
trykk, slår den seg av. Dermed unngår man
overoppheting av motorviklingene. Maskinen kan
brukes igjen etter at trykket er redusert.
Termisk beskyttelse
Etter at maskinen har vært utsatt for overlast
over en lengre tidsperiode, sørger den termiske
beskyttelsen for å slå av maskinen for å beskytte
motoren. Maskinen vil kunne brukes igjen når den
termiske beskyttelsen er avkjølt. Nedkjølingstiden
avhenger av overopphetingen av motoren og
omgivelsestemperaturen.
Vannforsyning
Den integrerte vannsvivelen fungerer direkte
via motorakselen og gir kontinuerlig kjøling av
kjerneboret i applikasjoner med våtboring.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Norsk
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse at
utløserknappen står på AV. Utilsiktet start
kan forårsake personskade.
DeWALT verktøyet er jordet (klasse I) i samsvar med
EN61029, jordledning er derfor ikke nødvendig.
Dersom støpsel eller strømkabel skal skiftes, skal
verktøyet repareres av et autorisert servicesenter
eller av en kvalifisert elektriker.
Å bruke skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Montering av boremaskinen på
stativet (fig. 3)
Verktøyet må monteres på D215851 stativet ved
hjelp av monteringsbraketten som følger med
stativet.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
DI-bryter (seriekoplet jordfeilbryter PRCD) (fig. 1)
1.Fest monteringsbraketten på verktøyets base.
Verktøyet er utstyrt med bærbar jordfeilbryter
(PRCD) (R), som beskytter brukeren mot elektrisk
støt ved å bryte kretsen når en lekkasjestrøm på 10
mA eller større detekteres. For 115 V enheter er den
angitte lekkasjestrømmen 6 mA.
ADVARSEL: Bruk aldri maskinen uten
at jordfeilbryteren er på plass. Ikke bruk
maskinen dersom jordfeilbryteren ikke
fungerer riktig. For at jordfeilbryteren skal
fungere må maskinen være tilkoplet et
jordet støpsel.
FOR Å SLÅ PÅ RCD-EN
I = PÅ (rød LCD lyser).
Slå på maskinen (se også seksjonen “Slå på og
av”).
For å slå av, gjør ovenstående i motsatt rekkefølge.
FOR Å TESTE RCD-EN
O = Testknapp: bryteren må bryte kretsen (maskin
slås av).
ADVARSEL:
• Dersom bryteren i testmodus ikke
bryter kretsen anbefaler vi at enheten
kontrolleres av en autorisert DeWALT
reparasjonsagent.
•D
et er ikke tillatt å gjøre modifikasjoner
på maskinen, spesielt er det ikke tillatt
å åpne PRCD eller å reparere eller
erstatte kablen.
• Bruk aldri PRCD-en som hovedbryter.
PRCD-en skal kun betjenes når det ikke
belastning.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
ADVARSEL: Se også borestativets
bruksanvisning.
2.Plasser verktøyet forsiktig med braketten i
brakettholderen på stativet som vist.
3.Fest verktøyet til stativet ved å stramme bolten
med matehåndtaket.
ADVARSEL: Fest alltid boremaskinen
godt for å fohindre bevegelser.
Sette på og ta av tilbehør (fig. 4)
Dette verktøyet bruker gjengede kjernebits og
adaptere som settes direkte på spindelen (D).
Vi anbefaler at det brukes kun profesjonelt tilbehør.
1.Velg egnet kjernebits for våtboring.
2.Følg kjernebitens eller maskinens produsents
anbefalinger for montering av tilbehøret. Det er
mulig du trenger en adapter for at sette biten
på spindelen.
3.Sørg for å plassere en kobberring (F) mellom
spindelen og kjernebiten for å muliggjør fjerning
av kjernebiten etter bruk.
4.Hold spindelen ved bruk av fastnøkkelen (L) og
stram kjernebiten (M) ved å rotere med klokken
ved bruk av fastnøkkelen (N).
ADVARSEL: Påse at hele innretningen
et stramt før bruk.
Tre-gir velger (fig. 1)
Verktøyet er utstyrt med en tre-gir velger (C) for å
regulere hastighet/moment forholdet.
1.Slipp bryteren og velg ønsket posisjon etter at
motoren har stoppet helt.
2.Rett alltid inn velgeren med merkene på
girhuset.
3.Se på de tekniske dataene for å velge riktig gir i
henhold til kjernebits diameter og materialet det
skal bores i.
4.Ikke skift gir ved full hastighet eller under bruk.
77
Norsk
Tilkopling til vanntilførsel (fig. 5)
vedlikeholdt og at drill kjernebitens
størrelse er passende for dette
verktøyet.
ADVARSEL:
• Bruk aldri verktøyet uten PRCD-en som
leveres med verktøyet.
• Utskiftning av støpsel eller
ledningen skal alltid utføres av
produsenten av verktøyet eller dens
serviceorganisasjon.
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg
og ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
• Hold vann unnå verktøyets
elektriske deler og unnå personer i
arbeidsområdet.
1.Kontroller at vannslangen (P) har blitt strammet
godt i tilslutningen (E).
2.Steng av vannkranen (Q).
3.Kople vannslangen til et egnet
vanntilførselssystem.
ADVARSEL: Påse at vanntrykket er
mindre enn maks. trykket som er angitt i
de tekniske dataene.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 6)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Regulering av vanntilførselen (fig. 5)
Vannkranen (Q) på vannslangen kan justeres for
å regulere strømmen av nedkjølende vann mot
drillbiten.
1.For å redusere strømmen skru kranen med
klokken.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på toppen
av borestativet og den andre på stativets håndtak.
Slå på og av (fig. 1)
2.For å øke strømmen, skru kranen mot klokken.
For å slå på verktøyet, sett på/av bryteren (A) til
posisjon I.
Før bruk
For å slå av verktøyet, sett på/av bryteren (A) til
posisjon 0.
1.Monter passende tilbehør.
2.Sette et merke der hullet skal bores.
BRUK
Generelle tips for boring med
diamant kjernebits
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre
deg om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL:
•F
or riktig funksjon pass på at
omgivelsene ikke er for kalde,
at verktøy og tilbehør er godt
78
ADVARSEL: Følg kjernebit eller
produsentens anbefalinger for bruk av
tilbehøret.
MERK: Bruk av senterbor er ikke nødvendig.
1.Slå på boremotoren.
2.Før tilbehøret langsomt inn i arbeidsstykket med
matehåndtaket.
3.Ved start av boring, bruk lett trykk for å la
tilbehøret frese det første sporet.
4.Fortsett å bruke tilstrekkelig trykk for å få en
myk progressiv boring. Ikke bruk kraft.
5.Pass ekstra nøye på dersom tilbehøret er i
ferd med å bryte gjennom flaten, for å unngå
splinter.
6.Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er
ferdig og før du kopler fra strømtilførselen.
ADVARSEL: Ikke rør eller bland
brennbare væsker som er merket slik.
Norsk
Våtboring
Støv samles i kjerneboret
1.Koble maskinen til et passende
vannforsyningssystem.
Støv som samles opp, reduserer borehastigheten.
• Bruk et passende støvavsug.
2.Juster vannstrømmen etter behov.
• Koble fra boret med jevne mellomrom for å få
ut kapp.
3.Gå frem som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL: Hvis det kommer vann
ut av dreneringshullet ved gearhalsen,
må du avbryte arbeidet omgående og
sørge for at maskinen blir reparert av en
autorisert reparatør.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DeWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt
og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og
jevnlig verktøysvedlikehold.
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet
og trekk ut strømledningen før
du monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse at
utløserknappen står på AV. Utilsiktet start
kan forårsake personskade.
Maskinen må bringes til inspeksjon hos en autorisert
reparatør med jevne mellomrom. Dette omfatter
kontroll av kullbørstene, påfylling av olje i gearkassen
og skifte av gearkassepakningsring.
Problemløsing
Hvis det ser ut til at verktøyet ikke fungerer som det
skal, følger du instruksjonene nedenfor.
Løser ikke dette problemet, må du kontakte et
autorisert serviceverksted.
Segmenter og kjerne er brent
• Øk vannmengden.
Segmentene slites for fort
• Velg et mer passende kjernebor
(med hardere segmenter).
• Reduser trykket på kjerneboret.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene brukt
i disse delene. Bruk en klut fuktet kun
med vann og mild såpe. Pass på at det
aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg
aldri noen av verktøydelene i vann.
Kjerneboret skjærer ikke.
Materialet er for hardt for kjerneboret.
• Velg et mer passende kjernebor
(med mykere segmenter).
• Bruk våtboring når det passer.
Segmentene ser glasert og polert ut
• Bor i slipende materiale for å få
diamantsegmentene frem igjen.
Utskilt vann for klart og for tyntflytende
Vannet strømmer ned der det skjæres, og hindrer
diamantsegmentene i å skjerpe seg selv.
• Reduser vannmengden.
Turtallet er feil
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DeWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DeWALT sammen med
dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
• Se tekniske data for å finne korrekte
turtallsverdier.
79
Norsk
STØVAVSUGSYSTEM (FIG. 6)
D27902 støvavsuger (G) sikrer riktig og trygg
utslipp av støv i alle bruksområder. D215852
vannoppsamlingsringen (J) trenges for å kople til
innretningen for våtboring.
VANNPUMPE (FIG. 6)
D215824 vannpumpen (I) fjerner avfall fra
arbeidsområdet og kjøler ned kjernebiten i våt bruk,
og sikrer vanntilførsel der hovedvanntilførsel ikke er
tilgjengelig.
BORESTATIV (FIG. 6)
D215851 drillstativet (H) lar deg raskt sette opp
diamantdrillen for stasjonær bruk.
ADVARSEL: Bruk IKKE stativet med en
vakuumpumpe på en vegg eller et tak.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og
batterier merket med dette symbolet skal
ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan
gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet
for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter
og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer
informasjon får du på www.2helpU.com.
80
Português
BERBEQUIM COM BROCA DE DIAMANTE
D21585
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DeWALT. Anos de
experiência, desenvolvimento contínuo de produtos
e espírito inovador tornam a DeWALT num dos
parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
D21585
Voltagem
V230
Tipo
1
Potência absorvida
W
2.500/2.220
Consumo de potência
W
1.500/1.350
Velocidade em vazio
1a velocidade
min-10–500
a
2 velocidade
min-10–1.200
3a velocidade
min-10–2.000
Velocidade com carga
1a velocidade
min-10–290
a
2 velocidade
min-10–760
3a velocidade
min-10–1.280
Rosca do veio
1 1/4" (Macho)
Classe de protecção
I
Pressão máxima da água
bar
3
Peso
kg11,2
CAPACIDADES DE PERFURAÇÃO
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN61029-1:
LPA(nível de emissão de pressão
dB(A)
84,3
sonora)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
97,2
K(variabilidade do nível acústico
dB(A)
3
indicado)
Valor de emissão de vibrações
m/s2
2,4
ah =
K de variabilidade =
m/s2
2,1
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN61029 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Gama de perfuração em alvenaria
1a velocidade
mm
52-300
2a velocidade
mm
52-300
3a velocidade
mm
52-250
comprimento máximomm 400
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Gama de perfuração em betão
1a velocidade
mm
52-250
2a velocidade
mm
52-200
3a velocidade
mm
52-150
comprimento máximomm 400
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar da
ferramenta e dos acessórios, manter as
mãos quentes, organização dos padrões
de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V 10 amperes,
alimentação de rede
NOTA: Este dispositivo foi concebido para ligação
a um sistema de fornecimento de energia com uma
impedância máxima de sistema permissível Zmax
81
Português
de 0,28 Ω no ponto de ligação (caixa de serviço de
alimentação) do fornecimento do utilizador.
O utilizador deve garantir que este dispositivo é
ligado apenas a um sistema de alimentação que
preencha o requisito indicado acima. Se necessário,
o utilizador pode solicitar à empresa pública de
fornecimento de energia eléctrica a impedância do
sistema no ponto de ligação.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
BERBEQUIM COM BROCA DE DIAMANTE
D21585
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2014/30/UE e a
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DeWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
82
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.04.16
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Instruções de segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas
eléctricas devem ser seguidas normas
de segurança básicas de forma a reduzir
o risco de incêndio, choque eléctrico e
lesões pessoais
incluindo as seguintes.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o
produto, e guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
Regras gerais de segurança
1.Mantenha a área de trabalho livre de
obstáculos.
Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos
convidam os acidentes.
2.Tenha em consideração o ambiente da área
de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não
utilize a ferramenta em condições húmidas
ou molhadas. Mantenha a área de trabalho
bem iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a
ferramenta em locais onde exista o risco de
causar incêndios ou explosão, por exemplo na
presença de gases e líquidos inflamáveis.
3.Proteja-se de choques eléctricos.
Evite o contacto físico com superfícies ligadas à
terra (por exemplo, tubos, radiadores, fogões e
frigoríficos).
4.Mantenha as restantes pessoas afastadas.
Não deixe que pessoas, em particular as
crianças, não envolvidas na tarefa, toquem na
ferramenta ou no cabo eléctrico, e mantenhaas afastadas da área de trabalho.
5.Guarde as ferramentas que não estejam a
ser utilizadas.
Português
Quando não estão a ser utilizadas, as
ferramentas deverão ser guardadas num
local seco e fechado com segurança, fora do
alcance de crianças.
6.Não sobrecarregue a ferramenta.
Executará o trabalho com maior qualidade e à
velocidade para a qual foi concebido.
7.Utilize a ferramenta adequada ao trabalho.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios
a efectuarem o trabalho de uma ferramenta de
alta resistência. Não utilize as ferramentas para
outras finalidades que não as indicadas; por
exemplo, não utilize serras circulares para cortar
ramos ou troncos de árvores.
8.Use roupa adequada.
Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem
ser agarradas por partes em movimentos.
Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins,
não deslizantes quando estiver a trabalhar no
exterior. Recorra a uma protecção de cabelo
para conter cabelos compridos.
interruptores secos, limpos e sem óleo nem
massa lubrificante.
15. Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem em uso, antes da
manutenção e quando trocar acessórios, tais
como lâminas, peças e cortadores, desligue as
ferramentas da alimentação eléctrica.
16.Retire as chaves de ajuste e chaves de
porcas.
Adquira o hábito de verificar que as chaves
de ajuste e as chaves de porcas são retiradas
da ferramenta antes de a colocar em
funcionamento.
17. Evite um accionamento acidental.
Assegure-se de que a ferramenta está
na posição “desligada” antes de a ligar à
alimentação eléctrica.
18. Use cabos de extensão para o exterior.
9.Use equipamento de protecção.
Use sempre óculos de protecção. Use uma
máscara para a cara ou contra a serradura se
as tarefas em causa criarem serradura.
10. Ligue equipamento de aspiração de
serradura.
Se for prevista a montagem de dispositivos de
aspiração de serradura e de dispositivos de
recolha, assegure-se de que estão ligados e
são correctamente utilizados.
11. Não utilize indevidamente o cabo.
Nunca puxe o cabo para o retirar da
tomada. Mantenha o fio afastado de calor, óleo
e extremidades afiadas.
12. Fixe o trabalho de forma segura.
Utilize grampos ou um torno para manter a
peça de trabalho fixa. É mais seguro do que
usar as mãos e mantém as mãos livres para
operar a ferramenta.
13. Não se estique demasiado.
Mantenha-se sempre em posição firme e
equilibrada.
14. Manutenção das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas para um desempenho melhor e mais
seguro. Siga as instruções para lubrificar e
mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas
de forma periódica e se estiverem danificadas
faça-as reparar por um serviço de assistência
autorizado. Mantenha todas as pegas e
Quando a ferramenta for utilizada no
exterior, use apenas cabos de extensão
preparados para uso no exterior e assinalados
devidamente.
19. Mantenha-se atento.
Preste atenção ao que está a fazer. Faça uso do
senso comum. Não opere a ferramenta quando
se sentir cansado ou estiver sob os efeitos de
medicamentos ou álcool.
20. Verifique se existem peças danificadas.
Antes do uso, inspeccione cuidadosamente
a ferramenta e os cabos de alimentação para
determinar que irá funcionar de forma correcta
e desempenhar a função pretendida. Verifique o
alinhamento das partes amovíveis, a junção das
partes amovíveis, se existem peças partidas,
as condições da montagem das peças, ou
quaisquer outras condições que possam
afectar o funcionamento. Um resguardo ou
outra parte que esteja danificada deve ser
reparada devidamente ou substituída por um
centro de assistência autorizado, a não ser
quando explicitamente indicado em contrário
neste manual de instruções. Os interruptores
defeituosos devem ser substituídos por um
centro de assistência autorizado. Não utilize
a ferramenta se o interruptor não puder ser
ligado nem desligado. Nunca tente reparar você
mesmo a ferramenta.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer
acessório ou encaixe suplementar ou
o desempenho de qualquer operação
com esta ferramenta que não esteja em
conformidade com as recomendações
83
Português
deste manual de instruções podem
acarretar risco de lesões.
21. A sua ferramenta deve ser reparada por um
técnico qualificado.
Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais
regras de segurança. As reparações deverão
ser efectuadas apenas por pessoal qualificado e
só deverão ser utilizadas peças sobresselentes
originais; caso contrário, tal poderá resultar num
perigo considerável para o utilizador.
objecto responsável pela obstrução e depois
volte a ligar a máquina.
Instruções de segurança adicionais
para berbequins com fornecimento
de água
•
•
Regras de segurança adicionais para
berbequins com broca de diamante
• As brocas, ferramentas e área de perfuração
ficam quentes durante a operação. Use luvas
quando tocar nestes instrumentos.
•Utilize o berbequim com broca de diamante
sob constante vigilância.
•Certifique-se de que não corta cabos
de alimentação eléctrica, canos de gás ou
de água. Utilize sistemas de detecção antes
de proceder à perfuração.
•Certifique-se de que o acessório de corte está
correctamente colocado.
•Verifique todos os parafusos e aperte-os
devidamente antes de utilizar a máquina.
•
•
•
•
•
•Ao perfurar para baixo, certifique-se de que
a coroa pode cair em segurança, sem ferir
alguém que esteja por baixo.
•Certifique-se de que se coloca sobre uma
superfície estável e mantém sempre o equilíbrio
para um melhor controlo do contragolpe.
•Verifique a máquina antes de cada utilização.
Não utilize a máquina caso a ficha, o cabo
de alimentação ou o interruptor de gatilho ou
qualquer outra parte da mesma possua algum
defeito. A máquina deve ser reparada por um
técnico autorizado.
•Não utilize a máquina em locais onde haja
humidade ou água.
•Desligue imediatamente a máquina em caso
de fuga de água.
•Depois de interromper o corte, não ligue até
que a broca de coroa possa rodar livremente.
•Desligue sempre o interruptor de gatilho para
evitar que a máquina se ligue acidentalmente.
Tenha em atenção este procedimento,
especialmente depois de um corte de corrente
ou caso a ficha seja desligada na tomada.
• Se a broca de coroa ficar encravada, desligue
a máquina da fonte de alimentação, retire o
84
•
•
•
Antes de a utilizar, verifique as brocas de
coroa para perfuração. Nunca utilize brocas
de coroa deformadas ou danificadas.
Utilize apenas brocas de coroas para
perfuração concebidas e recomendadas
para esta máquina. Tenha sempre em
atenção o diâmetro mínimo e máximo e o
comprimento indicado nos dados técnicos.
Utilize sempre protecção auricular para
reduzir o risco de perda de audição induzida.
Use óculos de segurança ou outra
protecção ocular. As operações de
perfuração podem causar a projecção de
aparas. As partículas projectadas podem
causar danos oculares permanentes.
Use luvas, quando manusear brocas de
coroa ou material áspero, para reduzir
o risco de lesões causadas por arestas
afiadas.
Use calçado antiderrapante, para evitar
lesões causadas por superfícies derrapantes.
A perfuração com a base só é permitida
para baixo ou na horizontal. A base deve
estar fixa, quer por parafusos (por exemplo o
modelo D215825) ou um sistema de fixação
de vácuo.
Verifique a superfície onde vai ser fixada a
base de perfuração. A superfície áspera
pode reduzir consideravelmente a eficácia do
sistema de sucção. Uma superfície revestida
ou laminada pode ser removida durante o
trabalho.
Controle o nível mínimo de vácuo antes e
durante a operação de perfuração quando
utilizar a bomba de vácuo. O nível mínimo
não deve ser inferior a 650 mbar.
Para um funcionamento e fixação de vácuo
seguros, o diâmetro da broca de coroa para
perfuração não deve ser superior a 82 mm.
PERFURAÇÃO A HÚMIDO
•Utilize sempre um dispositivo de refrigeração
a água e um sistema de recolha de água.
•Utilize sempre brocas de coroa concebidas
para a perfuração a húmido.
•A pressão máxima da água é de 3 bar. Utilize
uma válvula de segurança em caso de uma
maior pressão da água.
Português
•Utilize unicamente água limpa da torneira para
efeitos de refrigeração.
• Evite que a água penetre no motor ou nos
componentes eléctricos. Certifique-se o PRCD
não está em contacto com a água.
Selecção de velocidades
Aplicações em alvenaria
ATENÇÃO: recomendamos a
utilização de um dispositivo de corrente
residual com uma corrente residual de
30 mA ou menos.
Fornecimento de água
Aplicações em betão
Riscos residuais
Quando utilizar a máquina, certifique-se
de que a monta num suporte. Nunca
utilize a máquina de maneira portátil,
porque pode causar perda de controlo e
lesões graves.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados. Estes incluem:
– Deficiência auditiva.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
– Risco de lesões pessoais devido a partículas
projectadas.
O Código de data o qual também inclui o ano
de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
– Risco de queimaduras devido ao aquecimento
dos acessórios durante a operação.
Exemplo:
– Risco de lesões pessoais devido a uso
prolongado.
Os seguintes factores aumentam o risco de
problemas de respiração:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
– Nenhum extractor de serradura ligado ao
efectuar a operação de secagem
A embalagem contém:
– Extracção de poeira insuficiente causada por
filtros de exaustão sujos
1 Chave de bocas, 32 mm
Marcações na ferramenta
Os seguintes pictogramas são mostrados na
ferramenta.
Aviso de utilização segura.
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Usar protectores auriculares.
Usar protectores oculares.
1 Máquina de perfuração com diamante
1 Chave de bocas, 41 mm
1 Mangueira com torneira
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
FIG. 1
A.Interruptor de ligar/desligar
Utilize sempre uma máscara de
protecção contra pó.
Utilize sempre sapatos de segurança.
B.LED indicador de aviso de sobrecarga
C.Selector de três mudanças
D.Veio
E.Mangueira de fornecimento de água
ACESSÓRIOS OPCIONAIS (FIG. 2)
Utilize sempre luvas de protecção..
F.D215854 Conjunto de anéis de prata (5 peças)
85
Português
G.D27902 Extractor de serradura
H.D215851 Base de perfuração
I.D215824 Bomba de água
J.D215852
Anel de recolha de água
(para utilização com o modelo D215851)
K.D215853
Vedante sobresselente para anel de recolha de
água
(3 peças)
(para utilização com o modelo D215852)
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A sua máquina de perfuração de diamante D21585
foi concebida para perfuração com injecção de
água em materiais de alvenaria como tijolo, tijolo
de cinzas, etc., bem como tijolos fabricados, betão
de pedra e betão reforçado com brocas de coroa
de diamante a seco e uma fonte de alimentação. A
máquina não deve ser utilizada para aplicações de
perfuração a seco.
A máquina só pode ser utilizada numa base de
perfuração.
A máquina nunca deve ser utilizada em aplicações
portáteis.
NÃO utilize a ferramenta sob condições húmidas,
nem na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
Estes berbequins de diamante são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizam esta ferramenta.
• Este produto não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Embraiagem limitadora de torque
Todos os berbequins de punho fechado estão
dotados de uma embraiagem limitadora de torque
que reduz a reacção máxima do torque transmitida
ao operador no caso de bloqueio da broca. Esta
característica também impede que as engrenagens
e o motor eléctrico parem repentinamente.
A embraiagem limitadora de torque possui uma
regulação de fábrica e não pode ser ajustada.
86
Protecção electrónica contra
sobrecarga (fig. 1)
A protecção electrónica contra sobrecarga oferece
segurança adicional: se a corrente atingir um
determinado limite, o LED indicador de advertência
(B) acende-se para indicar que a máquina entra em
modo de sobrecarga se for continuamente utilizada
no mesmo nível de pressão. Uma pressão reduzida
pelo operador dá origem a que a protecção
electrónica restaure a máquina novamente para
o modo normal.
Se for aplicada uma pressão de sobrecarga
contínua, a máquina é desligada. Deste modo,
evita-se o sobreaquecimento dos enrolamentos do
motor. A máquina estará novamente operacional
depois da carga ter sido aliviada.
Protecção térmica
Depois da máquina ter estado a trabalhar em
sobrecarga durante um longo período de tempo,
a protecção térmica desliga a máquina para
proteger o motor. A máquina voltará a estar
operacional depois da protecção térmica ter
arrefecido. O tempo de arrefecimento depende
do sobreaquecimento do motor e da temperatura
ambiente.
Fornecimento de água
A manivela de água integrada funciona directamente
através do eixo do motor para facultar uma
refrigeração contínua da broca de coroa em
aplicações de perfuração a húmido.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
fonte de alimentação corresponde à voltagem na
placa sinalética.
A sua ferramenta da DeWALT tem uma ligação à
terra (de classe I) em conformidade com a directiva
EN61029; por conseguinte, não é necessário um
fio de terra.
Caso seja necessário substituir a ficha ou o cabo, a
ferramenta só deve ser reparada por um técnico de
assistência autorizado ou por electricista qualificado.
Utilização de um cabo de extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Português
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
Interruptor DI (PRCD de protecção
em linha) (fig. 1)
A máquina está equipada com um dispositivo de
corrente residual portátil (PRCD) (R), que protege o
utilizador contra choques eléctricos, ao interromper
o circuito quando é detectada uma corrente de fuga
de 10 mA ou superior. Para unidades de 115 V, a
corrente de fuga nominal é de 6 mA.
ATENÇÃO: Nunca ligue a máquina sem
o PRCD instalado. Não utilize a máquina
se o PRCD não funcionar correctamente.
Para que o PRCD funcione, a máquina
deve estar ligada a um tomada de
parede ligada à terra.
LIGAR O RCD
I = Ligado (o LED vermelho acende-se).
Ligue a máquina (consulte também a secção Ligar
e desligar).
Fixar o berbequim no suporte (fig. 3)
A máquina tem de ser fixada no suporte do
D215851 através do suporte de montagem
fornecido com o suporte.
ATENÇÃO: Consulte também o manual
da base de perfuração.
1.Encaixe o suporte de montagem na base da
máquina.
2.Coloque a máquina com cuidado com o
suporte na base do suporte na base, tal como
indicado.
3.Fixe a máquina na base, apertando o parafuso
com a pega de alimentação.
ATENÇÃO: Monte sempre o berbequim
com firmeza para evitar qualquer
movimento.
Montar e remover um acessório
(fig. 4)
TESTAR O RCD
Esta ferramenta utiliza brocas de coroa ranhuradas
e adaptadores que se encaixam directamente no
veio (D).
O = Botão de teste: o interruptor deve abrir o
circuito (a máquina desliga-se).
Recomendamos apenas a utilização de acessórios
profissionais.
Para desligá-la, efectue o procedimento inverso.
ATENÇÃO:
• Se, no modo de teste, o interruptor
não abrir o circuito, recomendamos
que peça a um agente de reparação
autorizado da DeWALT para
inspeccionar a unidade.
•N
ão é permitido efectuar quaisquer
modificações na máquina, e em
especial não é permitido abrir o PRCD
ou reparar ou substituir o cabo.
• Nunca utilize o PRCD como interruptor
principal. Ligue sempre o PRCD no
estado sem carga.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de lesão, desligue a unidade e
desligue a máquina da tomada
antes de instalar e remover
acessórios, antes de ajustar ou
alterar as configurações ou durante
os procedimentos de reparação.
Certifique-se de que o interruptor do
gatilho esteja na posição de desligado
(OFF). Um arranque acidental pode
causar lesões.
1.Escolha a broca de coroa adequada para
perfuração com injecção de água.
2.Quando montar o acessório, siga as
recomendações indicadas para a broca de
coroa ou do fabricante. Pode ser necessário
um adaptador para montar a broca no veio.
3.Certifique-se de que coloca um anel de cobre
(F) entre o veio e a broca de coroa para facilitar
a remoção da broca após a utilização.
4.Segure o veio utilizando a chave de bocas (L) e
aperte a broca de coroa (M) rodando-a para a
direita utilizando a chave de bocas (N).
ATENÇÃO: Certifique-se de que todo o
conjunto está apertado antes de iniciar a
operação.
Selector de três mudanças (fig. 1)
A ferramenta está equipada com um selector
de três mudanças (C) para alternar a relação de
velocidade/binário.
1.Liberte o gatilho e seleccione a posição
pretendida quando o motor parar por
completo.
2.Alinhe sempre o selector com as marcas na
estrutura de mudanças.
3.Consulte os dados técnicos para seleccionar a
mudança adequada de acordo com o diâmetro
da broca de coroa e o material a perfurar.
87
Português
4.Não mude de mudança à velocidade máxima
ou durante a utilização.
Ligação a uma fonte de água (fig. 5)
ATENÇÃO: :
• Nunca utilize a ferramenta sem o
PRCD fornecido com a ferramenta.
• A substituição da ficha ou do cabo de
alimentação deve ser sempre realizada
pelo fabricante da ferramenta ou pela
organização de assistência.
• Mantenha a água afastada de peças
eléctricas da ferramentas de pessoas
na área de trabalho.
1.Verifique se a mangueira de água (P) foi
apertada com firmeza no encaixe (E).
2.Feche a mangueira de água (Q).
3.Ligue a mangueira de água a um sistema de
fornecimento de água adequado.
ATENÇÃO: Certifique-se de que a
pressão do fornecimento de água é
inferior à pressão máxima, tal como
indicado nos dados técnicos.
Regulação do fluxo de água (fig. 5)
desligada. Um accionamento acidental
da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO:
•P
ara um funcionamento adequado,
certifique-se de que a temperatura
ambiente não é demasiado fria, que
a máquina e o acessório possuem
manutenção adequada e que o
tamanho da broca de coroa de
perfuração é adequado para esta
máquina.
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização
de tubagens e de fios eléctricos dentro
da parede.
• Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
sobre a ferramenta não aumentará
a velocidade de perfuração mas
diminuirá o desempenho da ferramenta
e poderá encurtar a sua vida útil.
Posição correcta das mãos (fig. 6)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da
mesma.
A torneira de água (Q) na mangueira de água pode
ser ajustada para regular o fluxo de água fresca na
direcção da broca de perfuração.
1.Para reduzir o fluxo, rode a torneira para a
direita.
2.Para aumentar o fluxo, rode a torneira para a
esquerda.
Antes de qualquer utilização
2.Assinale o ponto onde pretende fazer o furo.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na parte superior da base de
perfuração e a outra na pega da base.
FUNCIONAMENTO
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
Instruções de utilização
Para ligar a ferramenta, coloque o interruptor de
ligar/desligar (A) na posição I.
1.Instale o acessório adequado.
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Certifique-se de que o gatilho se
encontra na posição de ferramenta
88
Para desligar a ferramenta, coloque o interruptor de
ligar/desligar (A) na posição 0.
Sugestões gerais para perfuração
com broca de coroa de diamante
ATENÇÃO: Quando utilizar o acessório,
siga as recomendações indicadas para a
broca de núcleo ou do fabricante.
NOTA: Não é necessário utilizar a perfuração
central.
1.Ligue o motor de perfuração.
Português
2.Avance lentamente o acessório para dentro da
peça utilizando a pega de alimentação.
3.No início do corte, aplique uma ligeira pressão
para permitir que o acessório efectue a ranhura
inicial.
4.Continue a aplicar pressão suficiente para
obter um corte progressivo suave. Não force o
movimento de corte.
5.Tenha muito cuidado se o acessório estiver
prestes a perfurar a superfície para evitar a
projecção de lascas.
6.Desligue sempre a ferramenta quando terminar
o trabalho e antes de desligar o aparelho da
corrente.
ATENÇÃO: Não misture nem agite
líquidos inflamáveis devidamente
rotulados..
Perfuração a húmido
1.Ligue a máquina a um sistema de fornecimento
de água adequado.
2.Ajuste o fluxo de água, conforme necessário.
3.Proceda como descrito acima.
ATENÇÃO: Se sair água através do
orifício de drenagem na gola de aperto,
pare de trabalhar imediatamente e leve
a máquina a um técnico autorizado para
que seja reparada.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DeWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
lesão, desligue a unidade e desligue
a máquina da tomada antes de
instalar e remover acessórios, antes de
ajustar ou alterar as configurações ou
durante os procedimentos de reparação.
Certifique-se de que o interruptor do
gatilho esteja na posição de desligado
(OFF). Um arranque acidental pode
causar lesões.
Leve regularmente a ferramenta a um técnico
autorizado para que seja verificada. Isto inclui
verificar as escovas de carbono, colocar óleo na
caixa de engrenagens e substituir o anel vedante da
caixa de engrenagens.
Resolução de problemas
Caso a ferramenta não funcione correctamente,
siga as instruções abaixo. Caso não consiga
resolver o problema, contacte o seu técnico.
A broca de coroa não corta
O material é demasiado rígido para a broca
de coroa
• Escolha uma broca de coroa mais adequada
(com segmentos mais moles).
• Utilize a perfuração a húmido quando
necessário.
Os segmentos possuem um aspecto
vidrado e polido
• Perfure em material abrasivo para voltar
a expor os segmentos de diamante.
A água evacuada é demasiado transparente
e demasiado fluida
O fluxo da água reduz a acção de corte e evita
a auto afiação dos segmentos de diamante.
• Reduza o fluxo de água.
Velocidade de rotação inadequada
• Para conhecer as velocidades adequadas,
consulte os dados técnicos.
Poeira acumulada na broca de coroa
A poeira acumulada reduz a velocidade de
perfuração.
• Utilize o dispositivo de extracção de poeiras
apropriado.
• Retire regularmente a broca para eliminar os
detritos.
Os segmentos e coroa estão queimados
• Aumente o fluxo de água.
Os segmentos desgastam demasiado
rápido
• Escolha uma broca de coroa mais adequada
(com segmentos mais rígidos).
• Reduza a pressão aplicada na broca de coroa
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
89
Português
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma máscara
para o pó quando realizar esta operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer os
materiais utilizados nestas partes. Utilize
um pano humedecido apenas com água
e detergente suave. Nunca permita que
entre nenhum líquido na ferramenta;
nunca mergulhe qualquer parte da
ferramenta em líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DeWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DeWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
SISTEMA DE EXTRACÇÃO DE SERRADURA (FIG. 6)
O extractor de serradura D27902 (G) garante
uma descarga adequada e segura de serradura
em todas as aplicações de perfuração. O anel
de recolha de água D215852 (J) é necessário
para acomodar o conjunto para aplicações de
perfuração com injecção de água.
BOMBA DE ÁGUA (FIG. 6)
A remoção de resíduos da área de trabalho e o
arrefecimento da broca de coroa em aplicações
húmidas, a bomba de água D215824 (I) garante
o fornecimento de água onde não está disponível
fornecimento de água principal.
BASE DE PERFURAÇÃO (FIG. 6)
A base de perfuração D215851 (H) permite uma
instalação rápida para utilização estacionária do seu
berbequim de diamante.
90
ATENÇÃO: NÃO utilize a base com
uma bomba de vácuo numa parede ou
tecto.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e
baterias indicados com este símbolo não
devem ser eliminados em conjunto com
resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais
que podem ser recuperados ou reciclados,
o que reduz a procura de matérias-primas.
Recicle o equipamento eléctrico de acordo com
as disposições locais. Estão disponíveis mais
informações em www.2helpU.com.
Suomi
TIMANTTIPORAKONE
D21585
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DeWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Tekniset tiedot
D21585
Jännite
V230
Tyyppi
1
Ottoteho
W2.500/2.220
Virrankulutus
W1.500/1.350
Kuormittamaton kierrosnopeus
1. vaihde
min-10–500
2. vaihde
min-10–1.200
3. vaihde
min-10–2.000
Kuormitettu kierrosnopeus
1. vaihde
min-10–290
2. vaihde
min-10–760
3. vaihde
min-10–1.280
Karan kierteet
1 1/4" (uros)
TurvaluokkaI
Suurin vedenpaine
bar
3
Paino
kg11,2
PORAUSTEHOT
Porausteho tiileen
1. vaihde
2. vaihde
3. vaihde
maksimipituus
mm
52-300
mm
52-300
mm
52-250
mm400
Porausteho betoniin
1. vaihde 2. vaihde
3. vaihde
maksimipituus
mm
52-250
mm
52-200
mm
52-150
mm400
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN61029-1
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
84,3
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
97,2
K(määritetyn äänitason
dB(A)
3
epävarmuus)
2,4
Tärinäpäästöarvo ah =
m/s2
Vaihtelu K =
m/s2
2,1
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN61029 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden kanssa tai
huonosti huollettuna, tärinäarvot saattavat
muuttua. Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen ennakkoarvioinnissa
on otettava huomioon ajat, jolloin
työkalun virta on katkaistu, sekä ajat,
jolloin työkalu on käynnissä, mutta sillä
ei työskennellä. Tämä voi merkittävästi
vähentää kokonaistyöjakson aikaista
altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet käyttäjän
suojelemiseksi tärinän vaikutukselta,
kuten: työkalun ja lisävarusteiden
huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja
työjärjestyksen organisoiminen.
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
HUOMAA: Laite on tarkoitettu muodostamaan
yhteys tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla
sallitulla järjestelmän impedanssilla Zmax 0,28 Ω
käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa.
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain
yllä olevat vaatimukset täyttävään järjestelmään.
Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä sähköyhtiöltä
järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa
hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
91
Suomi
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
Yleiset turvallisuusohjeet
1.Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
2.Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua
kosteissa tai märissä olosuhteissa. Pidä
työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300
luksia). Älä käytä työkalua paikoissa, joissa
on tulipalon tai räjähdyksen vaara, esimerkiksi
palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
3.Suojaudu sähköiskulta.
Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin
pintoihin (esimerkiksi putkiin, lämpöpattereihin,
lieteen tai jääkaappiin).
4.Pidä muut ihmiset etäällä.
TIMANTTIPORAKONE
D21585
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja
2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea
työkalua tai sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä
työskentelyalueesta.
5.Laita joutilas työkalu varastoon.
Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä
lukittuna kuivassa ja turvallisessa paikassa ja
poissa lasten ulottuvilta.
6.Älä käytä työkalua väkisin.
Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille
tarkoitetulla nopeudella.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
7.Käytä oikeaa työkalua.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.16
8.Pukeudu asianmukaisesti.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Turvaohjeet
V
AROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja
on aina noudatettava perusvarotoimia
tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman
välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin
varotoimia.
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä
ohjeet.
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
92
Älä käytä pieniä työkaluja väkisin
suurtehotyökalua vaativaan työhön. Käytä
työkalua vain sen käyttötarkoituksen mukaan;
älä käytä esimerkiksi pyörösahaa oksien tai
tukkien katkaisemiseen.
Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne
voivat takertua liikkuviin osiin. Luistamattomien
jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä
laitetta ulkona. Käytä suojaavaa päähinettä, jos
sinulla on pitkät hiukset.
9.Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai
pölysuojaa, jos työskenneltäessä syntyy pölyä.
10. Kytke laitteeseen pölynpoistolaite.
Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia
työkaluun liitettäviä laitteita on, varmista, että ne
ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
11. Älä käytä johtoa väärin.
Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat
irrottaa laitteen pistorasiasta. Pidä johto
etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä
reunoista.
Suomi
12. Kiinnitä työstökappale paikalleen.
Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta
pitämään työstökappale paikoillaan. Se on
turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
21. Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu.
13. Älä kurottele.
Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva
jalansija ja hyvä tasapaino.
14. Huolla työkalua huolellisesti.
Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina,
jolloin ne toimivat paremmin ja turvallisemmin.
Noudata voiteluohjeita ja lisäosien vaihto-ohjeita.
Tutki työkalut aika ajoin, ja jos havaitset vikoja,
korjauta ne valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Pidä kaikki kahvat ja kytkimet kuivina, puhtaina,
öljyttöminä ja rasvattomina.
15. Katkaise työkalujen virta.
Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä
ennen niiden huoltamista ja vaihtaessasi
lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita.
VAROITUS: Muunlainen kuin tässä
ohjekirjassa tälle työkalulle suositeltu
lisävaruste tai -laite tai käyttötoimenpide
voi aiheuttaa henkilövahingon.
Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia
turvasääntöjä. Korjauksia saavat tehdä vain
pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia käyttäen;
muunlainen toiminta voi aiheuttaa käyttäjälle
suuren vaaran.
Timanttiporien turvallista käyttöä
koskevia lisäohjeita
• Terät, työkalut ja porausalue kuumenevat
käytön aikana. Käytä käsineitä, kun kosket
niihin.
•Käytä timanttiporaa jatkuvan valvonnan
alaisuudessa.
•Varo poraamasta sähkö-, kaasu ja vesijohtoihin.
Käytä ilmaisimia ennen poraamisen aloittamista.
16.Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet.
•Varmista, että terä on kunnolla paikallaan.
Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet
on poistettu työkalusta ennen sen käyttöä.
•Kiristä kaikki ruuvit hyvin ennen kuin alat käyttää
poraa.
17. Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä.
•Kun poraat alaspäin, varmista että alla ei
seiso kukaan, jotta poratessa irtoavan lieriön
putoaminen ei aiheuta vaaratilannetta.
Varmista, että työkalu on katkaisu päältä
virtakytkimestä ennen sen kytkemistä
virtalähteeseen.
18. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on
tätä vastaava merkintä.
19. Pysy valppaana.
Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä työkalua väsyneenä tai huumeiden tai
alkoholin vaikutuksen alaisena.
20. Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta.
Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen
käyttöä varmistaaksesi, että ne toimivat oikein
ja täyttävät tehtävänsä. Tarkasta liikkuvien osien
kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja kiinnitys
sekä muut mahdolliset seikat, jotka saattavat
vaikuttaa työkalun käyttöön. Suojus ja muut
vioittuneet osat on korjattava asianmukaisesti
tai vaihdettava. Työn saa tehdä vain valtuutettu
huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa ole toisin
mainittu. Vaihdata vialliset kytkimet valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä
päälle ja pois päältä.
Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
•Varmista, että seisot tukevalla alustalla ja pysy
koko porauksen ajan vakaassa asennossa,
jotta hallitset vääntömomenttireaktion
mahdollisimman hyvin.
•Tarkasta poran kunto aina ennen käyttöä.
Älä käytä poraa, jos havaitset vikaa sen
pistotulpassa, virtajohdossa, liipaisinkytkimessä
tai kotelossa. Korjauta pora valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
•Älä käytä konetta kosteissa tai märissä
olosuhteissa.
•Kytke virta pois koneesta heti, jos havaitset
vesivuodon.
•Jos keskytät poraamisen, älä kytke poraa
uudestaan päälle ennen kuin olet varmistanut,
että porakruunu voi pyöriä vapaasti.
•Paina liipaisinkytkin aina Off-asentoon, jotta
pora ei voi käynnistyä vahingossa. Muista tämä
erityisesti tilanteissa, joissa sähkövirta katkeaa tai
pistoke irrotetaan pistorasiasta.
• Jos porakruunu juuttuu kiinni, kytke kone irti
sähköverkosta, poista juuttumisen syy ja kytke
kone takaisin päälle vasta sen jälkeen.
93
Suomi
Vedensyöttöä käyttävien porien
lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarkista porakruunut ennen niiden käyttöä.
Älä koskaan käytä vaurioituneita tai
vääntyneitä porakruunuja.
Käytä ainoastaan porakruunuja, jotka
on tarkoitettu ja joita suositellaan tähän
koneeseen. Ota aina huomioon minimi- ja
maksimihalkaisija sekä -pituus, jotka on
merkitty teknisiin tietoihin.
Kuulosuojaimet kuulon vahingoittumisen
estämiseksi.
Käytä suojalaseja tai muita silmäsuojia.
Poraustoimenpiteissä lentää lastuja.
Lentävät kappaleet voivat aiheuttaa pysyvän
silmävaurion.
Suojakäsineet porakruunujen tai
karkeiden materiaalien käsittelyn aikana
terävistä reunoista aiheutuvien vammojen
välttämiseksi.
Suojajalkineet liukkaiden pintojen
aiheuttamien henkilövahinkojen välttämiseksi.
Telineessä saa porata vain alaspäin ja
vaakasuuntaan. Teline on asennettava
paikoilleen joko pultein (esim. D215825) tai
tyhjölaitteella.
Tarkista poratelineen asennusalusta.
Epätasainen alusta voi heikentää
huomattavasti imujärjestelmän tehokkuutta.
Päällystetty tai laminoitu alusta voi irrota
työtoimenpiteen aikana.
Tarkista tyhjötason sallittu vähimmäistaso
ennen porausta ja sen aikana, kun käytössä
on tyhjöpumppu. Paine ei saa koskaan olla
alle 650 mbar.
Turvallisen käytöm ja tyhjökiinnityksen
varmistamiseksi porakruunun halkaisija ei saa
olla yli 82 mm.
Muut riskit
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
–kuulovamma
– loukkaantuminen lentävistä hiukkasista
– palovammat, jotka johtuvat käytön aikana
kuumentuvista työvälineistä
– pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvat
loukkaantumiset.
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
– Pölynpoistolaitetta ei ole liitetty ja konetta
käytetään kuivaporaukseen.
– Puhdistamattomien poistosuodattimien
aiheuttama riittämätön pölynpoisto.
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
Turvallista käyttöä koskeva varoitus
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Käytä kuulosuojaimia.
Suojaa silmät.
Käytä aina hengityssuojainta.
Käytä aina turvajalkineita.
MÄRKÄPORAUS
•Käytä aina jäähdytysvesilaitetta ja
vedenkeruujärjestelmää.
•Käytä aina märkäporaukseen soveltuvia
porakruunuja.
•Suurin vedenpaine on 3 baaria. Jos vedenpaine
on suurempi, käytä paineenalennusventtiiliä.
•Käytä jäähdytykseen vain vesijohtovettä.
•Estä vettä pääsemästä moottoriin tai muihin
sähköosiin. Varmista että virrankatkaisimeen ei
pääse vettä.
94
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30 mA.
Käytä aina suojakäsineitä.
Vedensyöttö
Vaihteen valinta
Muurausmateriaalien poraus
Betonin poraus
Suomi
Konetta käytettäessä tulee varmistaa,
että kone on asennettu telineeseen. Älä
koskaan käytä konetta käsissä, sillä se
voi johtaa hallinnan menettämiseen ja
vakaviin henkilövahinkoihin.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 Timanttiporakone
1 Avoin ruuviavain, 32 mm
1 Avoin ruuviavain, 41 mm
KÄYTTÖTARKOITUS
Hankkimasi D21585-timanttiporakone on
suunniteltu kivimateriaalien, kuten tiilen, kevyttiilen
jne. märkäporaukseen, sekä käsiteltyjen tiilien,
kivibetonin ja vahvistetun betonin märkäporaukseen
käyttäen märkiä timanttiporakruunuja ja
vedensyöttöä. Konetta ei saa käyttää
kuivaporaukseen.
Konetta saa käyttää ainoastaan telineessä.
Konetta ei saa koskaan käyttää käsin pideltynä.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä timanttiporat ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötoimisia työkaluja.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Turvakytkin
1 Hanalla varustettu letku
1 ohjekirja
Kuvaus [kuva (fig.) 1, 2]
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
KUVA 1
A.Virtakytkin
B.Ylikuormituksen varoitusmerkkivalo
C.Kolmivaihteinen valitsin
D.Kara
E.Vedensyötön liitin
VALINNAISET LISÄVARUSTEET (KUVA 2)
F.D215854 Setti kuparirenkaita (5 kpl)
G.D27902 Pölynpoistolaite
H.D215851 Porateline
Kaikki porakoneet on varustettu vääntömomentin
rajoittimella, joka vähentää vääntömomentin
vaikutusta käyttäjään terän juuttuessa kiinni.
Tämä ominaisuus estää myös vaihteiston ja
moottorin vahinsoittumisen. Turvakytkin on säädetty
tehtaallaa, eikä sitä voi säätää.
Elektroninen ylikuormasuoja (fig. 1)
Elektroninen ylikuormasuoja takaa laitteen
turvallisen käytön: jos virta saavuttaa tietyn rajan,
varoitusmerkkivalo (B) syttyy. Tämä tarkoittaa, että
laite siirtyy ylikuormitustilaan, jos käyttöä jatketaan
samalla paineella. Paineen alentuessa se siirtyy
takaisin normaalitilaan.
Jos ylikuormitus jatkuu, laite sammuu. Näin
vältytään moottorin ylikuumenemiselta. Laitetta voi
käyttää normaalisti, kun kuormitusta lasketaan.
I.D215824 Vesipumppu
Ylikuumenemissuoja
J.D215852
Vedenkeräysrengas
(työkaluun D215851)
Kun laite on toiminut ylikuormituksella pitkän aikaa,
ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen moottorin
suojaamiseksi. Laitetta voi käyttää uudelleen, kun
ylikuumenemissuoja on jäähtynyt. Jäähtymisaika
riippuu moottorin ylikuumenemisen asteesta ja
ympäristön lämpötilasta.
K.D215853
Varatiiviste vedenkeräysrengasta varten
(3 kpl)
(työkaluun D215852)
95
Suomi
Vedensyöttö
Sisäänrakennettu vesiputki kulkee suoraan
moottorin läpi jäähdyttäen märkäporauksessa
porakruunua koko ajan.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
tehokilvessä annettua jännitettä.
avaaminen tai johdon korjaaminen tai
vaihtaminen on kiellettyä.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
Hankkimasi DeWALT-työkalu on maadoitettu
(luokka I) standardin EN61029 mukaan;
maadoitusjohtoa ei täten tarvita.
Jos johto tai pistoke on vaihdettava, vie
työkalu valtuutetun huoltopalvelun tai pätevän
sähköasentajan korjattavaksi.
Jatkojohdon käyttö
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
DI-kytkin (vikavirtasuoja PRCD)
(kuva 1)
Koneessa on kannettava vikavirtasuoja (PRCD)
(R), joka suojaa käyttäjää sähköiskulta sulkemalla
virtapiirin, kun se havaitsee 10 mA:n tai sitä
suuremman vuotovirran. 115 V:n yksiköille
nimellisvuotovirta on 6 mA.
VAROITUS: Älä koskaan käytä konetta
ilman, että PRCD on paikallaan. Älä
käytä konetta, jos PRCD ei toimi oikein.
Jotta PRCD toimisi, kone täytyy liittää
maatettuun pistorasiaan.
VIKAVIRTASUOJAN KYTKEMINEN PÄÄLLE
I = PÄÄLLÄ (punainen LED-merkkivalo syttyy).
Kytke kone päälle (katso kohta “Päälle ja pois päältä
kytkeminen”).
Kytke kone pois päältä toimimalla päinvastaisessa
järjestyksessä.
VIKAVIRTASUOJAN TESTAAMINEN
O = testipainike: kytkimen on katkaistava piiri (kone
kytkeytyy pois päältä).
VAROITUS:
• Jos kytkin ei katkaise piiriä testitilassa,
anna valtuutetun DeWALTkorjauspalvelun tarkistaa se.
•K
oneeseen ei saa tehdä mitään
muutoksia, erityisesti PRCD-suojan
96
• Älä koskaan käytä PRCD-suojaa
virtakytkimenä. Kytke PRCD aina päälle
kuormittamattomassa tilassa.
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen
säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä
korjausten ajaksi. Varmista, että
liipaisukytkin ei ole päällä (OFF-asento).
Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi
aiheuttaa vamman.
Poran asentaminen telineeseen
(kuva 3)
Kone on asennettava D215851-telineeseen telineen
mukana toimitettua kannatinta käyttäen.
VAROITUS: Katso lisätietoa poratelineen
käyttöohjeista.
1.Asenna kannatin koneen pohjaan.
2.Aseta kone varoen kannattimen avulla
telineessä olevaan pidikkeeseen kuvan
mukaisesti.
3.Kiinnitä kone telineeseen kiristämällä pultti
syöttökahvalla.
VAROITUS: Asenna pora aina tukevasti
liikkumisen estämiseksi.
Lisävarusteen asentaminen ja
poistaminen (kuva 4)
Tämä työkalu käyttää kierteisiä porakruunuja ja
sovittimia, jotka voidaan kiertää suoraan karaan (D).
Suosittelemme vain ammattikäyttöön tarkoitettujen
lisävarusteiden käyttöä.
1.Valitse märkäporaukseen sopiva porakruunu.
2.Noudata porakruunun tai valmistajan
suosituksia lisävarusteen asentamisessa.
Porakruunun asentaminen karaan voi vaatia
sovittimen.
3.Varmista, että kuperirengas (F) on asennettu
karan ja porakruunun väliin porakruunun
poistamisen helpottamiseksi toimenpiteen
jälkeen.
4.Pitele karaa avoimella ruuviavaimella (L) ja kiristä
porakruunu (M) kiertämällä sitä myötäpäivään
avoimella ruuviavaimella (N).
Suomi
VAROITUS: Varmista, että kaikki osat
on kiinnitetty varmasti paikoilleen ennen
työkalun käyttämistä.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
Kolmivaihteinen valitsin (kuva 1)
Työkalussa on kolmivaihteinen valitsin (C) nopeus-/
momenttisuhteen muuttamiseksi.
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS:
•V
irheetöntä toimintaa varten tulee
varmistaa, että ympäröivä lämpötila ei
ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on
hyvin huollettu ja porakruunun koko on
sopiva tälle koneelle.
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi. Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja
saattaa lyhentää koneen käyttöikää
1.Vapauta kytkin ja valitse vaadittu asento, kun
moottori on pysähtynyt täysin.
2.Kohdista valitsin aina vaihdekotelon
merkintöihin.
3.Valitse oikea vaihde porakruunun halkaisijan ja
porattavan materiaalin mukaan, katso lisätietoa
teknisistä tiedoista.
4.Älä vaihda vaihteita täydellä nopeudella tai
käytön aikana.
Vedensyöttöjärjestelmän liittäminen
(kuva 5)
VAROITUS:
• Älä koskaan käytä työkalua ilman
työkalun mukana toimitettua PRCDsuojaa.
• Pistokkeen tai virtajohdon saa vaihtaa
ainoastaan työkalun valmistaja tai
vastaava huoltopalvelu.
• Älä päästä vettä työkalun sähköosiin
ja pidä se kaukana työalueella
työskentelevistä henkilöistä.
1.Tarkista, että vesiletku (P) on kiristetty hyvin
liittimeen (E).
Käsien oikea asento (kuva 6)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
2.Sulje vesihana (Q).
3.Liitä vesiletku asianmukaiseen
vedensyöttöjärjestelmään.
VAROITUS: Varmista, että
vedensyöttöjärjestelmän paine
on teknisissä tiedoissa ilmoitetun
maksimipainearvon alapuolella.
Veden virtausnopeuden säätäminen
(kuva 5)
Vesiletkun vesihanaa (Q) voidaan säätää poranterän
jäähdytysveden virtausnopeuden säätämiseksi.
1.Pienennä virtausnopeutta kääntämällä hanaa
myötäpäivään.
2.Suurenna virtausnopeutta kääntämällä hanaa
vastapäivään.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä poran päällä ja toisen käden pitämistä
telineen kahvassa.
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
Kytke työkalu päälle painamalla virtakytkin (A)
asentoon l.
Kytke työkalu pois päältä painamalla virtakytkin (A)
asentoon 0.
Ennen käyttämistä
1.Asenna sopiva lisävaruste.
2.Merkitse kohta, johon reikä porataan.
97
Suomi
Yleisiä ohjeita timanttiporakruunun
käyttämiseen
VAROITUS: Noudata porakruunun tai
valmistajan suosituksia lisävarusteen
käytössä.
HUOMAA: Keskimmäisen poran käyttö ei ole
tarpeen.
1.Kytke pora päälle.
Vianmääritys
Jos työkalu ei näytä toimivan oikein, noudata
seuraavia ohjeita. Jos työkalu ei tästä huolimatta
toimi, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Porakruunu ei leikkaa
Porattava materiaali on liian kovaa porakruunulle
• Valitse sopivampi porakruunu (jossa on
pehmeämmät segmentit).
2.Vie lisävaruste hitaasti työstökappaleeseen
syöttökahvaa käyttäen.
• Käytä märkäporausta, jos se sopii materiaaliin.
3.Paina leikkauksen alussa kevyesti
lisävarusteeseen, jotta se suorittaa alustavan
uran.
• Poraa karkeaa materiaalia, jolloin
timanttisegmentit tulevat uudestaan esiin.
4.Paina sen jälkeen riittävästi niin, että leikkaus on
tasainen. Älä pakota.
5.Ole erityisen varovainen, kun lisävaruste leikkaa
pinnan, jotta sirpaleita ei synny.
6.Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja
ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
VAROITUS: Älä sekoita syttyviä nesteitä,
joissa on vastaava merkintä.
.Märkäporaus
1.Liitä porakone sopivaan
vedensyöttöjärjestelmään.
2.Säädä veden virtausta tarvittaessa.
3.Toimi kuten yllä on kuvattu.
VAROITUS: Jos vaihdelaatikossa
olevasta poistoreiästä tulee vähänkin
vettä, lopeta poraaminen heti ja
anna kone valtuutetun huoltoliikkeen
korjattavaksi.
Segmentit näyttävät kiiltäviltä
Tyhjennysvesi liian kirkasta ja nestemäistä
Veden virtaus hidastaa leikkaamista ja estää
timanttisegmenttejä teroittumasta.
• Pienennä veden virtausta.
Pyörimisnopeus ei ole oikea
• Tarkista oikea pyörimisnopeus teknisistä
tiedoista.
Porakruunuun kerääntyy pölyä
Kerääntyvä pöly hidastaa porausnopeutta.
• Käytä sopivaa pölynkeräyslaitetta.
• Irrota poranterä säännöllisin väliajoin purun
poistamiseksi.
Segmentit ja kruunu ovat palaneet
• Suurenna veden virtausta.
Segmentit kuluvat liian nopeasti
• Valitse sopivampi porakruunu (jossa on
kovemmat segmentit).
• Pienennä porakruunuun kohdistuvaa painetta.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä tai
välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi.
Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä
(OFF-asento). Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Anna valtuutetun DeWALT-huoltoliikkeen tarkastaan
kone säännöllisin väliajoin. Tällöin tulee tarkastaa
hiiliharjat, vaihdelaatikon öljy ja vaihtaa vaihdelaatikon
tiivisterengas.
98
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana.
Suomi
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DeWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DeWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ (KUVA 6)
D27902 -pölynpoistolaite (G) takaa oikeaoppisen
ja turvallisen pölyn poistamisen porauksen aikana.
D215852 -vesiliitoksen rengas (J) vaaditaan, kun
konetta käytetään märkäporauksessa.
VESIPUMPPU (KUVA 6)
D215824 -vesipummpu (I) on tarkoitettu
jäämien poistamiseen työalueelta ja poranterän
jäähdytykseen märkäporauksessa, se takaa
vedensyötön, kun päävedensyöttöjärjestelmä ei ole
käytettävissä.
PORATELINE (KUVA 6)
D215851-porateline (H) mahdollistaa
timanttiporakoneen nopean asentamisen paikoillaan
käyttöä varten.
VAROITUS: ÄLÄ käytä telinettä
tyhjöpumpun ollessa seinässä tai
katossa.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan
kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten.
Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien
mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta
www.2helpU.com.
99
Svenska
DIAMANTBORRMASKIN
D21585
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DeWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
D21585
Spänning
V230
Typ
1
Ineffekt
W2.500/2.220
Strömförbrukning
W1.500/1.350
Varvtal obelastad
växel 1 min-10–500
växel 2
min-10–1.200
växel 3
min-10–2.000
Varvtal belastad
växel 1
min-10–290
växel 2
min-10–760
växel 23
min-10–1.280
Spindelgänga
1 1/4" (Hane)
SkyddsklassI
Max. vattentryck
bar
3
Vikt
kg
11,2
BORRKAPACITETER
Borrkapacitet i murverk
växel 1
växel 2
växel 3
maximal längd
mm
52-300
mm
52-300
mm
52-250
mm400
Borrkapacitet i betong
växel 1
växel 2
växel 23
maximal längd
mm
52-250
mm
52-200
mm
52-150
mm400
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med
EN61029-1.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
84,3
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
97,2
K (osäkerhet för angiven ljudnivå) dB(A)
3
100
2,4
Vibration, emissionsvärde ah =
m/s2
Osäkerhet K =
m/s2
2,1
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN61029 och kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Det
kan användas för en preliminär uppskattning av
exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna representerar
verktygets huvudtillämpningar. Om
verktyget används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
En uppskattning av exponeringsnivån för
vibration bör också ta med i beräkningen
de tider när verktyget stängs eller när den
kör men inte utför något arbete. Det kan
betydligt reducera mängden vibration
som användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för
att skydda maskinskötaren från effekterna
av vibration som att underhålla verktyget
och tillbehören, hålla händerna varma,
organisering av arbetssättet.
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
10 ampere, elnät
OBSERVERA: Denna enhet är avsedd att anslutas
till ett strömförsörjningssystem med maximal
tillåtna systemimpendans på Zmax 0,28 Ω vid
anslutningspunkten (strömförsörjningsbox) för
användares strömförsörjning.
Användare bör se till att denna enhet endast ansluts
till ett strömsystem som uppfyller kraven ovan. Om
så behövs kan användare fråga elleveratören efter
systemimpedansen vid anslutningspunkten.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
Svenska
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Säkerhetsföreskrifter
V
ARNING! När du använder elverktyg
bör du alltid iaktta grundläggande
försiktighetsåtgärder för att minska
risken för brand, elchock och
personskada. Detta innebär:
Läs alla anvisningar innan du använder produkten,
och spara anvisningarna.
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR
FRAMTIDA BRUK
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1.Håll arbetsområdet i ordning.
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2.Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
EC-Följsamhetsdeklaration
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte
verktyget i fuktiga eller våta miljöer. Se till att
arbetsområdet är väl belyst (250–300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
MASKINDIREKTIV
3.Skydda dig mot elektriska stötar.
Anger risk för eldsvåda.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (såsom
rör, element, spisar och kylskåp).
DIAMANTBORRMASKIN
D21585
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2014/30/EU och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DeWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
4.Håll andra personer borta.
Låt inte andra personer som inte arbetar med
verktyget, i synnerhet inte barn, röra verktyget
eller förlängningssladden, och håll dem borta
från arbetsytan.
5.Lägg undan verktyg som inte används.
När verktyg inte används måste de förvaras
på ett torrt ställe och låsas in säkert och utom
räckhåll för barn.
6.Använd inte verktyget för uppgifter det inte
är avsett för.
Arbetet går bättre och säkrare om verktyget
jobbar i avsedd takt.
7.Använd rätt verktyg.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.16
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som
är avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
verktyg för andra ändamål än de är avsedda för.
Använd till exempel inte cirkelsågar för att kapa
trädgrenar eller stockar.
8.Bär lämplig klädsel.
Bär inte löst hängande kläder och smycken, då
de kan fastna i rörliga maskindelar. Skor med
halkskydd rekommenderas när man jobbar
utomhus. Bär hårskydd för att hålla upp långt
hår.
101
Svenska
9.Använd skyddsutrustning.
korrekt och kan användas till det som det
är avsett för. Kontrollera de rörliga delarnas
position, om de sitter fast eller om de eller
hållarna har gått sönder, samt om något annat
kan påverka funktionen. Ett skydd eller någon
annan del som är skadad ska repareras eller
bytas ut av en auktoriserad verkstad, om inget
annat anges i bruksanvisningen. Byt ut defekta
knappar på en auktoriserad verkstad. Använd
inte elverktyget om det inte kan slås av och
på med strömbrytaren. Försök aldrig reparera
verktyget själv.
Använd alltid skyddsglasögon. Använd en
ansikts- eller skyddsmask om arbetet skapar
damm.
10. Anslut dammuppsugningsutrustning.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning och
insamling av damm, försäkra dig om att den är
ansluten och används på rätt sätt.
11. Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Drag aldrig i sladden för att dra ur kontakten
ur eluttaget. Håll sladden borta från hetta, olja
och vassa kanter.
12. Arbeta säkert.
Använd skruvtvingar eller skruvstäd för att
hålla fast arbetsföremålet. Det är säkrare än att
använda händerna och gör att båda händerna
kan användas för att styra verktyget.
13. Sträck dig inte för långt.
Ha alltid säkert fotfäste och balans.
14. Ta väl hand om verktygen.
Håll kapverktygen slipade och rena, så fungerar
de bättre och säkrare. Följ instruktionerna
för hur man smörjer och byter ut tillbehören.
Inspektera verktygen med jämna mellanrum och
anlita en auktoriserad verkstad för att reparera
dem vid behov. Håll alla handtag och knappar
torra, rena och fria från olja och fett.
15. Koppla ur verktygen ut strömkällan.
Koppla ur verktygen ur strömkällan när de inte
används, före underhåll och när du byter ut
tillbehör som klingor, borr och kapar.
16.Avlägsna skruvnycklar och justerverktyg.
Ha för vana att kontrollera om skruvnycklar och
justerverktyg har avlägsnats från verktyget innan
du tar det i bruk.
17. Undvik att slå på verktyget av misstag.
Kontrollera att verktyget står på “off” innan det
ansluts.
18. Använd förlängningssladdar för
utomhusbruk.
När verktyget används utomhus får du bara
använda förlängningssladdar som är avsedda
för utomhusbruk och som har rätt markering.
19. Var uppmärksam.
Håll ögonen på ditt arbete. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när du är trött eller
påverkad av droger eller alkohol.
20. Kontrollera att inga delar är skadade.
Innan du använder verktyget bör du kontrollera
både det och huvudkabeln så att det fungerar
102
VARNING! Användande av det
här verktyget, eller användande av
accessoarer eller tillbehör med det
här verktyget, för andra ändamål än
de som rekommenderas i den här
bruksanvisningen kan medföra risk för
personskada.
21. Låt en kvalificerad person reparera
verktyget.
Detta elverktyg följer gällande
säkerhetsföreskrifter. Reparationer bör enbart
utföras av kvalificerade personer och med
användande av reservdelar i original. Annars kan
betydande fara för användaren orsakas..
Tillkommande säkerhetsanvisningar
för diamantborrar
• Bits, bitshållare och verktyg blir heta under
arbetet. Använd handskar när du rör vid dem.
•Använd diamantborren under ständig tillsyn.
•Var noga med att inte borra genom el-, gaseller vattenledningar. Lokalisera dessa innan du
börjar.
•Kontrollera att skärverktyget är ordentligt
monterat.
•Kontrollera och dra åt alla skruvar noggrant
innan du använder maskinen.
•Kontrollera när du borrar nedåt att kärnan kan
falla utan risk att skada någon som står under.
•Se till att du står på ett stadigt underlag och
håll kroppen alltid i balans för bättre kontroll av
reaktionskraften.
•Syna alltid maskinen före bruk. Använd
inte maskinen om nätkontakten, elsladden,
avtryckaren eller någon del av höljet visar
brister. Låt maskinen endast repareras av ett
auktoriserat serviceombud.
•Använd inte maskinen på fuktiga eller våta
platser.
Svenska
•Stäng genast av maskinen om den läcker
vatten.
•Om du avbryter borrningen får maskinen inte
startas igen förrän kärnborret kan rotera fritt.
•Lossa alltid avtryckaren så att maskinen inte
kan självstarta av misstag. Tänk särskilt noga på
detta efter ett strömavbrott eller om kontakten
har dragits ut ur nätuttaget.
• Om kärnbitsen fastnar koppla då bort maskinen
från elnätet och ta bort orsaken till stoppet
innan du slår på maskinen igen.
Ytterligare säkerhetsföreskrifter för
vattenförsörjda borrar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera borrkärnbisten innan borrning.
Använd aldrig defomerade eller skadade
kärnbitsar.
Använd endast kärnborrbitsar som beräknats
och rekommendras för denna maskin. Beakta
alltid minimum och maximum diameter och
längd som anges i tekniska data.
Använd alltid hörselskydd för att minska
risken för hörselskador.
Använd skyddsglasögon eller annat
ögonskydd. Borrningsarbeten kan göra att
flisor flyger omkring. Flygande partiklar kan
orsaka permanenta ögonskador.
Använd handskar vid hantering av kärnbitsar
eller grovt material för att minska skadorna
från vassa kanter.
Använd halkfria skor för att förhindra skador
som orsakas av hala ytor.
Borrning med stativet är endast tillåter nedåt
och horisontellt. Stativet måste sitta fast
antingen med bultar (t.ex. D215825) eller
vakuumenhet.
Kontrollera ytan där borrstativet skall
fästas. Skrovliga ytor kan markant minska
effektiviteten hos sugsystemet. Belagda eller
laminerade ytor kan lossna under arbetet.
Kontrollera minimum vakuumnivån innan och
under borrningsarbetet när vakuumpump
används. Minimumnivån skall inte vara
mindre än 650 mbar.
För säkert arbete och vakuumfixering skall
diametern hos borren inte vara större än
82 mm.
VÅT BORRNING
•Använd alltid en kylanordning med vatten och
ett vattensamlingssystem.
•Använd alltid kärnborr avsedda för våt borrning.
•Maximalt vattentryck är 3 bar. Använd en
tryckavlastningsventil om vattentrycket är högre.
•Förhindra att vatten tränger in i motorn
eller andra elkomponenter. Se till att
restströmsskyddet inte kommer i kontakt med
vatten.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med en
restström på 30mA eller mindre.
Övriga risker
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter
och inlemmande av säkerhetsanordningar, kan vissa
övriga risker inte undvikas. De är:
–Hörselskador
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador då tillbehör hettas upp
under användandet.
– Risk för personskada vid långtidsanvändning.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
– Ingen dammutsugning ansluten vid torrt arbete
– Otillräcklig dammutsugning som orsakas av
smutsiga utsugningsfilter
Verktygsmärkning
Följande bildkoder visas på verktyget:
Varning för säkert bruk
Läs bruksanvisningen före användandet.
Använd hörselskydd.
Använd ögonskydd.
Bär alltid en skyddsmask
Bär alltid skyddsskor
Bär alltid skyddshandskar.
Vattentillförsel
Växelväljare
Tillämpningar i murverk
•Använd endast rent kranvatten för kylning.
103
Svenska
Tillämpningar i betong
När maskinen används se till att den är
monterad på ett stativ. Använd aldrig
maskinen handhållen eftersom det leder
till förlorad kontroll och allvarliga skador.
DATUMKODPLACERING
The Date Code which also includes the year of
manufacture, is printed into the motor housing.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Diamantborrmaskin
1 Öppen nyckel, 32 mm
1 Öppen nyckel, 41 mm
1 Slang med kran
1 Bruksanvisning
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning [Bild (fig.) 1, 2]
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada kan uppstå.
BILD 1
A.Strömbrytare
B.Varningsindikator (lysdiod) vid överbelastning
C.Trevägs växelväljare
D.Spindel
E.Koppling för vattentillförsel
VALFRIA TILLBEHÖR (BILD 2)
F.D215854 Sats kopparringar (5 st.)
G.D27902 Dammsugare
H.D215851 Borrstativ
I.D215824 Vattenpump
J.D215852
Vattensamlarring
(för användning med D215851)
K.D215853
Reservpackning för vattensamlarring
(3 st)
(för användning med D215852)
104
AVSEDD ANVÄNDNING
Din D21585 diamantborrmaskin är avsedd för våta
borrverksamheter i murverk såsom tegelsten, ytong
etc., och även i murad hårdsten, stenbetong och
armerad betong med våta diamantkärnborr och
vattentillförsel. Maskinen får inte användas för torra
borrverksamheter.
Maskinen kan endast användas på ett borrstativ.
Maskinen får aldrig användas handburen.
FÅR INTE ANVÄNDAS i fuktiga miljöer, eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa diamantborrmaskiner är professionella
arbetsverktyg.
TILLÅT INTE barn att komma i kontakt med
verktyget. Övervakning krävs då detta verktyg
används av oerfarna personer.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Säkerhetskoppling
Alla borrmaskiner är försedda med en
momentbegränsande koppling som reducerar det
maximala vridmoment ifall att ett borr skulle fastna.
Denna funktion förhindrar också att kuggväxeln
och elmotorn löper fast. Säkerhetskopplingen är
fabriksinställd och kan inte justeras.
Elektroniskt överbelastningsskydd
(Bild 1)
Det elektroniska överbelastningsskyddet bjuder
extra skydd: om strömstyrkan närmar sig en viss
gräns tänds varningslampan (B) för att ange att
maskinen kommer att koppla till överbelastningsläge
om arbetet fortsätts med samma påfrestning.
Om användaren lättar trycket mot maskinen
återvänder elektroniken till normalläge.
Om maskinen fortsatt överbelastas stängs den av.
Detta hindrar motorns lindningar från att överhettas.
När belastningen har upphävts kan maskinen åter
användas.
Termiskt skydd
Om maskinen har löpt länge i överbelastat
tillstånd stänger det termiska skyddet av
strömmen för att skydda motorn. När den termiska
skyddsanordningen har svalnat kan maskinen åter
användas. Tiden den behöver för att svalna beror på
hur varm motorn är och omgivningens temperatur.
Svenska
Vattentillförsel
Det integrerade spolhuvudet verkar direkt genom
motoraxeln för kontinuerlig vattenkylning av
kärnborret vid våta borrverksamheter.
• Inga ändringar får utföras på maskinen,
i synnerhet är det inte tillåtet att öppna
PRCD eller reparera eller byta kabeln.
• Använd aldrig PRCD som strömbrytare.
Koppla alltid PRCD i obelastat tillstånd.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för
en spänning. Kontrollera alltid att elkontaktens
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
Ditt DeWALT-verktyg är jordat (klass I) i enlighet med
EN61029; därför behövs ingen jordningstråd.
Vid behov av byte av sladd och kontakt på verktyget
får den endast repareras av en auktoriserad
reparatör eller av en kvalificerad elektriker.
Användning av förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
DI-omkopplare (ledningsskydd
PRCD) (Bild 1)
Maskinen är försedd med en portabel
restströmsanordning (PRCD) (R) som skyddar
användaren mot elektriska stötar genom att bryta
kretsen om en läckström registreras på 10 mA
eller mer. För 115 V enheter om den beräknade
läckströmmen är 6 mA.
VARNING: Kör aldrig maskinen utan
dess PRCD på plats. Använd inte
maskinen om dess PRCD inte fungerar
väl. För att PRCD ska kunna fungera,
måste maskinen vara kopplad till ett
jordat vägguttag.
ATT SLÅ PÅ RCD
I = TILL (röd lysdiod tänds).
Starta maskinen (se även avsnittet Slå på och
stänga av).
VARNING! För att minska
skaderisken bör du stänga av
maskinen och dra ut elsladden före
du installerar eller tar bort tillbehör,
justerar eller ändrar på inställningar
eller gör reparationer. Se till att
strömbrytaren står i OFF-läge. Oavsiktlig
påslaging av verktyget kan orsaka
personskador.
Montering av borren på stativet
(Bild 3)
Maskinen måste monteras på D215851 stativet
med hjälp av monteringsbygeln som medföljer
stativet.
VARNIING: Se även borrstativets
bruksanvisning.
1.Fäst monteringsbygeln vid maskinens bas.
2.Placera maskinen försiktigt med bygeln i
stativets bygelhållare enligt bilden.
3.Fäst maskinen vid stativet genom att dra åt
skruven med matarhandtaget.
VARNING! Montera borren stadigt så att
den inte förflyttas under arbetet.
Isättning och borttagning av tillbehör
(Bild 4)
Verktyget använder gängade kärnbits och adaptrar
som skruvas direkt på spindeln (D).
Vi rekommenderar att man uteslutande använder
professionella tillbehör.
1.Välj en lämplig kärnbits för våt borrning.
TEST RCD
2.Följ kärnbitsens eller tillverkarens
rekommendationer för montering av tillbehöret.
Du kan behöva en adapter för att passa bitsen
på spindeln.
O = Testknapp: omkopplaren ska bryta kretsen
(maskinen stängs av).
VARNING:
3.Var noga med att placera en kopparring
(F) mellan spindeln och kärnbitsen så att
kärmbitsen kan avlägsnas efter bruk.
4.Håll fast spindeln med den öppna skruvnyckeln
(L) och dra åt kärnbitsen (M) genom att vrida
medurs med skruvnyckeln (N).
Stäng av maskinen i omvänd ordning.
• Om kretsen inte bryts vid testning
rekommenderar vi att låta apparaten
inspekteras hos ett auktoriserat
DeWALT serviceombud.
105
Svenska
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING!
4.Byt inte växel under full hastighet eller under
användning.
•F
ör korrekt funktion se till att
omgivande temperatur inte är för kall,
att maskinen och tillbehören är väl
underhållna och att arbetsstyckets
storlek är lämpligt för denna maskin.
• Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
Koppling till en vattenkälla (Bild 5)
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck gör inte att det går fortare
att borra, men reducerar maskinens
prestanda och gör att det slits fortare.
VARNING! Kontrollera att det hela sitter
stadigt innan du påbörjar arbetet.
Trevägs växelväljare (Bild 1)
Verktyget är försett med en trevägs växelväljare (C)
för att ändra förhållandet hastighet/vridmoment.
1.Släpp strömbrytaren och välj önskat läge sedan
motorn har stannat helt.
2.Sätt alltid omkopplaren i linje med
markeringarna på växelhuset:
3.Se tekniska data för att välja rätt växel för
kärnbitsens diameter och materialet som ska
borras.
VARNING!
• Använd aldrig verktyget utan PRCD
som medföljde verktyget.
• Byte av kontakt eller elkabeln skall alltid
utföras av verktygets tillverkare eller
deras serviceorganisation.
• Håll vattnet undan från de elektriska
delarna på verktyget och undan från
personer i arbetsområdet.
1.Kontrollera att vattenslangen (P) har skruvats in
stadigt i kopplingen (E).
Korrekt Handplacering (Bild 6)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
2.Stäng vattenkranen (Q).
3.Koppla vattenslangen till en lämpad
vattenförsörjning.
VARNING! Se till att det matade
vattentrycket underskrider maximitrycket
enligt maskinens tekniska data.
Reglering av vattenflödet (Bild 5)
Med kranen (Q) på vattenslangen kan du reglera
flödet av kylvatten till borrbitsen.
1.Vrid kranen medurs för reducerat flöde.
2.vrid kranen moturs för ökat flöde.
Före användning
1.Montera lämpligt tillbehör.
2.Markera platsen där hålet ska borras.
Korrekt handplacering kräver ena handen ovanpå
borrstativet och den andra handen på stativets
handtag.
Att sätta på och stänga av (Bild 1)
Starta verktyget genom att ställa strömbrytaren (A)
i läge I.
Stäng av verktyget genom att ställa strömbrytaren
(A) i läge 0.
Allmänna tips för borrning med
diamantkärnbits
VARNIING: Följ kärnbitsens eller
tillverkarens rekommendationer för
användning av tillbehöret.
ANVÄNDNING
OBSERVERA: Ett centerborr behöver inte
användas.
Bruksanvisning
1.Starta borrmaskinens motor.
106
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
2.Mata sakta tillbehöret in i arbetsstycket med
hjälp av matarhandtaget.
Svenska
3.Utöva ett lätt tryck i början så att verktyget kan
göra ett första märke.
4.Fortsätt utöva tillräckligt tryck för att uppnå ett
mjukt och jämnt borrhål. Tvinga inte.
5.Var särskilt försiktig när verktyget håller på att
bryta igenom materialets yta för att förhindra
flisbildning.
6.Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och
innan sladden dras ur.
VARNING: Blanda eller rör inte vätskor
som är markerade som antändliga.
Segmenten ser glasiga och polerade ut.
• Borra i ett slipande material så att
diamantsegmenten friläggs.
Returvattnet för klart och flytande
Vattenflödet gör att borret skär för långsamt och
hindrar diamantsegment från att skärpas.
• Reducera vattenflödet.
Fel rotationshastighet.
• Se tekniska data för rätt inställning av varvtalet.
Damm samlas i kärnborret.
Våt borrning
Samlat damm bromsar borrhastigheten.
1.Koppla maskinen till en lämpad
vattenförsörjning.
• Använd en lämpad dammsugare.
2.Ställ in önskat vattenflöde.
• Lossa borret regelbundet för att tömma på
grus.
3.Arbeta enligt ovanstående beskrivning.
Segmenten och kärnan är brända
VARNING! Om vatten kommer ut ur
dräneringshålet i drevhalsen måste
arbetet omedelbart avbrytas och
maskinen repareras av en auktoriserad
verkstad.
UNDERHÅLL
Ditt DeWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska
skaderisken bör du stänga av
maskinen och dra ut elsladden
före du installerar eller tar bort tillbehör,
justerar eller ändrar på inställningar eller
gör reparationer. Se till att strömbrytaren
står i OFF-läge. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Låt verktyget regelbundet inspekteras hos en
auktoriserad reparationsverkstad. Härvid ska
kolborstarna synas, olja fyllas på i drevhuset och
drevhusets packning bytas ut.
Felsökning
Följ anvisningarna nedan om något problem
uppkommer. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad om du inte kan lösa problemet.
Kärnborret biter inte
Materialet för hårt för kärnborret.
• Välj ett bättre lämpat kärnborr
(med mjukare segment).
• Öka vattenflödet.
Segmenten slits för snabbt
• Välj ett bättre lämpat kärnborr
(med hårdare segment).
• Reducera det utövade trycket mot kärnborret.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för rengöring
av de delar som inte är av metall.
Kemikalierna kan försvaga materialet i
de här delarna. Använd en trasa enbart
fuktad med vatten och mild tvållösning.
Låt aldrig vätska komma in i verktyget
och sänk aldrig någon del av verktyget i
vätska.
• Borra vått om situationen tillåter.
107
Svenska
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de som
erbjuds av DeWALT inte har testats med
den här produkten, kan användande
av sådana tillbehör vara farligt. För att
minska olycksrisken bör enbart tillbehör
rekommenderade av DeWALT användas
med den här produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
DAMMUTSUGNINGSSYSTEM (BILD 6)
En D27902 dammsugare (G) garanterar en
tillräcklig och säker undanförsel av damm vid alla
borrverksamheter. En D215852 vattensamlarring
(J) krävs för att göra apparaten lämpad för våta
borrverksamheter.
VATTENPUMP (BILD 6)
För att avlägsna grus från arbetsytan och
kyla kärnborret vid våtborrning kan D215824
vattenpump (I) garantera vattentillförsel där det inte
finns någon vattenledning tillgänglig.
BORRSTATIV (BILD 6)
Med D215851 borrstativ (H) kan din diamantborr
snabbare ställas upp för stationärt bruk.
VARNING! Använd INTE stativet med en
vakuumpump på en vägg eller i taket.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och
batterier som är märkta med denna
symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar
behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter
och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
108
Türkçe
ELMASLI MATKAP
D21585
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
esaslı ürün geliştirme ve yenilik DeWALT’ın
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
EN61029-1’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
84,3
LWA (akustik güç düzeyi)
dB(A)
97,2
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
Teknik veriler
Voltaj
D21585
V230
Type1
Güç ihtiyacı
W
2.500/2.220
Güç çıkışı W
1.500/1.350
Yüksüz hız
1. viteste
2. viteste
3. viteste
min-1
0–500
min-10–1.200
min-10–2.000
Yük hızı
1. viteste 2. viteste
3. viteste
min-10–290
min-10–760
min-10–1.280
Mil vida dişi
1 1/4" (Erkek)
Koruma sınıfı
I
Maksimum su
basıncı
bar
3
Ağırlık
kg
11,2
DELME KAPASITELERI
Duvar delme işleminde delme aralığı
1. viteste
mm
52-300
2. viteste
mm
52-300
3. viteste
mm
52-250
maksimum uzunluk
mm
400
Beton delme işleminde delme aralığı
1. viteste mm
52-250
2. viteste
mm
52-200
3. viteste
mm
52-150
maksimum uzunluk
mm
400
m/s2
m/s2
2,4
2,1
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN61029’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
NOT: Bu cihaz, kullanıcının beslemesinin
arabirim noktasında (elektrik girişi kutusu) izin
verilen maksimum sistem empedansı Zmaks =
0,28 Ω olan bir güç kaynağına bağlanmak üzere
tasarlanmıştır.
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği
karşılayan bir güç sistemine bağlandığından
emin olmalıdır. Gerekirse, kullanıcı, arabirim
noktasındaki sistem empedansını elektrik
şirketinden öğrenebilir.
109
Türkçe
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
ELMASLI MATKAP
D21585
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan
bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun
olduğunu beyan eder:
2006/42/AT,EN61029-1:2009 +A11:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU
Direktiflerine de uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için,
lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile temas kurun
veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
110
Markus Rompel
Mühendislik Müdürü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.04.16
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken,
yangın, elektrik çarpması ve yaralanma
riskini azaltmak için daima aşağıdakiler
de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları
okuyun ve kaydedin.
GELECEKTE REFERANS OLARAK
KULLANMAK ÜZERE BU KILAVUZU
SAKLAYIN
Genel Güvenlik Kuralları
1.Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanmalara
neden olabilir.
2.Çalışma alanı çevresine dikkat edin.
Aleti yağmurda bırakmayın. Aleti nemli veya
ıslak koşullarda kullanmayın. Çalışma alanının
iyi ışıklandırılmasını sağlayın (250 –300
Lux). Yanıcı sıvıların ve gazların bulunduğu
ortamlarda yangın veya patlama gibi olaylara
neden olacak bir riski varsa aleti kullanmayın.
3.Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylerle (ör. borular,
radyatörler, pişiriciler ve buzdolapları)
temastan kaçının.
4.Diğer kişileri iş alanından uzak tutun.
Kimsenin, özellikle de çocukların işe
karışmasına, alete veya uzatma kablosuna
dokunmasına izin vermeyin ve onları çalışma
alanından uzak tutun.
5.Kullanılmayan aletleri kaldırın.
Aletler kullanılmadığı zaman kuru bir yerde
saklanmalı ve çocukların erişemeyeceği
şekilde kilitlenmelidir.
Türkçe
6.Aleti zorlamayın.
Tasarlandığı hızda, işini daha iyi ve güvenli bir
şekilde yerine getirecektir.
7.Doğru aleti kullanın.
Dayanıklı aletlerin işini yaptırarak küçük
aletleri zorlamayın. Aletleri amaçları dışında
kullanmayın; örneğin daire testereleri ağaç
dalları veya kütük kesmek için kullanmayın.
8.Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalar tarafından yakalanabileceği
için bol giysiler giymeyin veya takılar
kullanmayın. Açık havada çalışırken kaymayan
ayakkabı giyilmesi önerilir. Uzun saçları içine
alacak saç koruyucusu kullanın.
9.Koruyucu teçhizat kullanın.
Her zaman güvenlik gözlükleri takın. Çalışma
sırasındaki işlemlerin toz yaratması halinde
yüz veya toz maskesi kullanın.
10.Toz çıkarma teçhizatını bağlayın.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihaz tedarik edilirse
bunların uygun biçimde bağlandığından ve
kullanıldığından emin olun.
11.Kabloyu yanlış kullanmayın.
Prizden çıkarmak için kabloyu birden
hızla çekmeyin. Kabloyu ısı, yağ ve keskin
köşelerden uzak tutun.
12.Çalışma parçasını sabitleyin.
Çalışma parçasını tutmak için kelepçeler veya
mengene kullanın. Elinizi kullanmaktan daha
güvenlidir ve aleti kullanmak için iki elinizi de
serbest bırakır.
13.Yetişemeyeceğiniz noktalara koymayın.
Her zaman uygun dayanağı ve dengenizi
sağlayın.
14.Aletlerin gerekli bakımlarını yapın.
Daha iyi ve güvenli performans sağlamaları
için aletleri keskin ve temiz olarak muhafaza
edin. Aksesuarları yağlamak ve değiştirmek
için talimatlara uyun. Aletleri periyodik olarak
kontrol edin ve hasarlı olanların yetkili servis
tarafından tamir edilmesini sağlayın. Bütün
kulpları ve anahtarları kuru ve temiz tutun ve
yağ ile gres yağı bulaşmamış şekilde koruyun.
15.Aletleri ayırın.
Kullanımda değilken, servisten önce ve bıçak,
matkap uçları ve kesiciler gibi aksesuarları
değiştirirken aletleri güç kaynağından ayırın.
16.Ayar anahtarlarını ve penseleri çıkarın.
Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarları
ve penselerin aletten çıkarıldığını kontrol etme
alışkanlığını kazanın.
17.Aletin kazara çalışmasını engelleyin.
Fişi prize takmadan önce aletin “kapalı”
konumda olduğundan emin olun.
18.Açık hava uzatma kablolarını kullanın.
Alet açık havada kullanılıyorsa, yalnızca açık
hava kullanımı için imal edilmiş ve buna uygun
olarak işaretlenmiş uzatma kablolarını kullanın.
19.Dikkatli olun.
Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu hareket
edin. Yorgunsanız veya ilaç ya da alkolün
etkisindeyseniz aleti kullanmayın.
20.Hasarlı parça bulunup bulunmadığını
kontrol edin.
Kullanımdan önce, aletin düzgün bir
biçimde çalışacağından ve işlevini yerine
getireceğinden emin olmak için aleti ve şebeke
kablosunu dikkatli bir biçimde kontrol edin.
Hareketli parçaların ayarlanması, hareketli
parçaların bağlanması, montaj ve aletin
işleyişini etkileyebilecek diğer başka koşulların
kontrolünü yapın. Bu kullanma kılavuzunda
aksi belirtilmiyorsa, hasarlı bir muhafaza veya
başka bir parça gerektiği gibi tamir edilmeli
veya yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
Arızalı anahtarların yetkili servis tarafından
değiştirilmesini sağlayın. Açma/kapama
anahtarı çalışmazsa elektrikli aleti kullanmayın.
Kendi başınıza tamir yapmayı denemeyin.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda
tavsiye edilenin dışında herhangi bir
aksesuar veya eklenti kullanılması ya
da aletle herhangi bir işlem yapılması,
kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
21.Aletinizin yetkili bir kişi tarafından tamir
edilmesini sağlayın.
Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik kurallarına
uymaktadır. Onarım işlemleri sadece yetkili
kişilerce orijinal yedek parçaları kullanarak
yapılmalıdır; aksi takdirde kullanıcı için önemli
tehlikelere yol açabilir.
Elmaslı matkaplar için ek
güvenlik talimatları
• Uç, aletler ve delme alanı çalışma sırasında
ısınır. Bunlara dokunacağınız zaman eldiven
giyin.
111
Türkçe
• Elmaslı matkabı sabit bir denetimde kullanın.
• Elektrik kablolarını, gaz veya su borularını
kesmediğinize emin olun. Delme işleminden
önce algılama sistemini kullanın.
• Kesici aksesuarın düzgün takıldığına emin
olun.
• Makineyi kullanmadan önce bütün vidaları
kontrol edin ve iyice sıkıştırın.
• Aşağı doğru delme yaparken, göbeğin yakında
bulunan herhangi bir kimseye zarar vermeden
düştüğüne emin olun.
• Daha iyi reaksiyon torku için her zaman
sağlam bir yüzeyde durduğunuza ve
vücudunuzu dengede tuttuğunuza emin olun.
• Her kullanımdan önce makineyi kontrol
edin. Elektrik fişinde, elektrik kablosunda,
açma/kapatma veya gövdenin herhangi bir
parçasında herhangi bir kusur varsa makineyi
kullanmayın. Makinenizi yetkili bir tamir
servisinde tamir ettirin.
• Makineyi rutubetli veya ıslak bir yerde
kullanmayın.
• Herhangi bir su sızıntısı varsa makineyi derhal
kapatın.
• Kesimi durduktan sonra, göbek ucu serbestçe
dönene kadar makineyi açmayın.
• Makinenin kendi kendine kazara çalışmasını
engellemek için daima makineyi kapatın.
Elektrik kesildiği zaman veya elektrik fişi
prizden çekildiği zaman bu prosedürü özellikle
not edin.
• Karot ucunun sıkışması durumunda makinenin
elektrik şebekesi bağlantısını kesin ve
makineyi yeniden açmadan önce sıkışmanın
nedenini ortadan kaldırın.
Su Kaynaklı Matkaplar için Ek
Güvenlik Talimatları
• Kullanmadan önce, matkap karot uçlarını
kontrol edin. Zarar görmüş veya deforme
olmuş matkap karot uçları asla kullanmayın.
• Yalnızca bu makine için tasarlanmış ve
önerilen matkap karot uçlarını kullanın.
Teknik verilerde sunulan minimum ve
maksimum çapı ve uzunluğu her zaman
göz önünde bulundurun.
• İşitme kaybı riskini azaltmak için her zaman
kulak koruması kullanın.
• Güvenlik gözlüğü veya başka bir göz
koruması kullanın. Delme çalışmaları
etrafta talaşların uçuşmasına neden olur.
112
•
•
•
•
•
•
Uçuşan partiküller kalıcı göz zararına neden
olabilir.
Keskin kenarlar nedeniyle yaralanmaları
azaltmak için, karot uçlarını veya pürüzlü
materyali tutarken eldiven takın.
Kaygan yüzeylerden kaynaklanan
yaralanmaları önlemek için kaygan olmayan
ayakkabı kullanın.
Stantla birlikte delmeye yalnızca aşağı
doğru ve yatay olarak izin verilir. Stant
cıvatalarla (örn. D215825) veya vakum
sabitleme cihazıyla sabitlenmiş olmalıdır.
Matkap standının sabitleneceği yüzeyi
kontrol edin. Pürüzlü yüzey emme
sisteminin etkililiğini belirgin ölçüde azaltır.
Kaplı veya katmanlı yüzey işlem sırasında
soyulabilir.
Vakum pompası kullanırken delme
işleminden önce ve delme işlemi sırasında
minimum vakum düzeyini kontrol edin.
Minimum seviye 650mbar’ın altında
olmamalıdır.
Güvenli çalışma ve vakum sabitlemesi
için, matkap karot ucunun çapı 82 mm’in
üzerinde olmamalıdır.
ISLAK DELME IŞLEMI
• Daima bir su soğutma cihazı ve su toplama
sistemi kullanın.
• Daima ıslak delme için tasarlanan göbek uçlar
kullanın.
• Maksimum su basıncı 3 bardır. Yüksek bir
su basıncının olması durumunda basınç
düşürücü valf kullanın.
• Soğutma işlemleri için sadece kademeli saf su
kullanın.
• Suyun motora veya diğer elektrik
donanımlarına girmesine engel olun.
PRCD'nin su ile temas etmediğine emin olun.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA
veya daha az kaçık akımla kullanılmasını
öneriyoruz.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
Türkçe
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Aşağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini
arttırır:
– Kuru işlem gerçekleştirirken bağlı toz toplama
cihazının olmaması
– Kirli egzoz filtreleri nedeniyle yetersiz toz
toplama
Alet üzerindeki İşaretler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler gösterilir:
Güvenli kullanım uyarısı
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Daima bir toz maskesi giyin
Daima güvenli ayakkabılar giyin
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Karo delme makinesi
1 Açık uçlu İngiliz anahtarı, 32 mm
1 Açık uçlu İngiliz anahtarı, 41 mm
1 Kapanlı hortum
1 Talimat kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Tanımlama [şekil (fig. ) 1, 2]
UYARI: Hiç bir zaman elektrikli bir
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
ŞEKIL 1
A.Açma/kapama düğmesi
B.Aşırı yük uyarı göstergesi LED
C.Üç dişli seçme sistemi
D.Mil
E.Su kaynağı aksamı
Daima emniyet eldiveni takın.
Su besleme
Dişli seçimi
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR (ŞEK. 2)
F.D215854 Bakır halka takımı (5 adet)
G.D27902 Toz toplama cihazı
H.D215851 Matkap standı
I.D215824 Su pompası
Duvarda uygulamalar
J.D215852 Su toplama halkası
(D215851 ile kullanmak için)
Betonda uygulamalar
K.D215853 Su toplama halkası için yedek conta
(3 adet) (D215852 ile kullanmak için)
Makineyi kullanırken, makinenin bir stant
üzerine monte edildiğinden emin olun.
Kontrol kaybına ve ciddi yaralanmaya yol
açabileceği için, makineyi kesinlikle elde
kullanmayın.
TARIH KODU KOV NUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılıdır.
KULLANIM ALANI
D21585 karo delme makineniz tuğla, cüruf briketi
vb. gibi taş materyalleri ve ayrıca işlenmiş tuğlaları,
taş betonu ve betonarmeyi ıslak karo karot
uçlarıyla ve su kaynağıyla ıslak olarak delmek
için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Makine kuru
delme uygulamaları için kullanılmamalıdır.
Makine yalnızca bir matkap standı üzerinde
kullanılabilir.
113
Türkçe
Makine elde kullanım uygulamaları için kesinlikle
kullanılmamalıdır.
Nemli koşullarda ve yanıcı sıvıların veya gazların
bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Karo matkaplar profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların alete ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
•Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün ile
kontrol altında tutulmalıdır.
Su besleme
Entegre su fırdöndüsü, ıslak delme
uygulamalarında göbek ucun sürekli soğumasını
sağlamak üzere doğrudan motor şaftı içinden
çalışır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman, güç kaynağının anma
değerleri plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN61029 uyarınca topraklanmıştır
(sınıf I); bu nedenşe topraklama kablosu
gerekmez.
Kablo veya fişin değiştirilmesi durumunda alet
sadece bir yetkili servis veya bir kalifiye elektrikçi
tarafından onarılabilir.
Tork sınırlayıcı kavram
Uzatma kablosu kullanılması
Matkabınız, matkap ucunun sıkışması durumunda
aletten kullanıcıya yansıyan azami torku
tepmesini indirgeyen bir tork sınırlayıcı kavram
ile donatılmıştır. Bu özellik ayrıca vites kutusu
ve motorun boğulmasını da önlemektedir. Tork
sınırlayıcı kavramın ayarı fabrikada yapılmıştır ve
değiştirilemez.
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
Elektronik aşırı yük koruması
(şekil 1)
DI düğmesi (hat içi protektör
PRCD) (şekil 1)
Elektronik aşırı yük koruma ilave güvenlik
sağlamaktadır: Akım belirli bir limite yaklaşırsa,
uyarı göstergesi LED (B), makinenin işlem aynı
basınç seviyesinde devam ettirilmesi halinde
makinenin açırı yük moduna geçtiğini göstermek
üzere yanar. Makinedeki indirgeyici operatör
basıncı elektronikleri normal modlarına geri getirir.
Sürekli aşırı yük basıncı uygulanırsa, makine
kapanır. Böylece, motor sargılarının aşırı ısınması
engellenir. Yük serbest bırakıldığı zaman makine
tekrar çalışır.
Makine portatif bir artık akım cihazı (PRCD) (R) ile
donatılmıştır. Bu cihaz, 10 mA veya daha büyük
bir kaçak akım algılandığında devreyi keserek
kullanıcıyı elektrik çarpmasına karşı korur. 115
V’luk birimler için nominal kaçak akım 6 mA’dir.
UYARI: Makineyi asla PRCD yerinde
değilken çalıştırmayın. Makineyi PRCD
düzgün çalışmıyorsa kullanmayın.
PRCD’nin çalışması için makinenin fişi
topraklı bir prize takılmalıdır.
RCD’DE AÇMAK IÇIN
Termal koruma
I = AÇIK (kırmızı LED yanar).
Uzun bir süre makine aşırı yükte çalıştıktan sonra,
motoru korumak için termal koruma makineyi
kapatır. Termal koruma soğudu zaman makine
tekrar çalışır. Soğuma zamanı, motorun aşırı
ısınmasına ve ortam sıcaklığına bağlıdır.
Kapatmak için, ters sırada devam edin.
114
Makineyi açın (ayrıca bkz. Açma ve Kapatma
bölümü).
RCD’YI TEST ETMEK IÇIN
O = Test düğmesi: düğme devreyi kesmelidir
(makine kapanır).
Türkçe
UYARI:
• Test modundaysa düğme devreyi
kapatmaz, ünitenin yetkili bir DeWALT
onarım şirketi tarafından kontrol
edilmesini öneririz.
• Makinede herhangi bir değişiklik
yapılmasına izin verilmez, özellikle
de PRCD’nin açılmasına veya
kablonun onarılmasına veya
değiştirilmesine kesinlikle izin
verilmez.
• PRCD’yi ana düğme olarak kesinlikle
kullanmayın. PRCD’yi her zaman yük
olmayan durumda açın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya
tamir etmeye başlamadan önce
üniteyi kapatın ve makinenin güç
kaynağı bağlantısını kesin. Tetikleme
anahtarının KAPALI konumda
olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya
sebep olabilir.
Matkabın Standa Takılması
(şekil 3)
Makine stantla birlikte sağlanan montaj braketi
aracılığıyla D215851 standına takılmalıdır.
UYARI: Ayrıca, matkap stant
kılavuzuna bakın.
1.Montaj braketini makinenin tabanına takın.
2.Makineyi braketle birlikte stant üzerindeki
braket tutucuya gösterildiği gibi dikkatli bir
şekilde yerleştirin.
3.Makineyi standa cıvatayı besleme koluyla
sıkarak sabitleyin.
UYARI: Hareket etmesini önlemek
için matkabınızı her zaman sağlam bir
şekilde monte edin.
Bir Aksesuarın Takılması ve
Sökülmesi (şekil 4)
Bu alet doğrudan mil dişlisine (D) geçen dişli karot
uçları ve adaptörler kullanır.
Yalnızca profesyonel aksesuarlarla kullanılmasını
öneriyoruz.
1.Islak delme için uygun karot ucunu seçin.
2.Aksesuar montajı için karot ucuna bakın veya
üreticinin tavsiyelerini izleyin. Ucu mile takmak
için bir adaptöre ihtiyacınız olabilir.
3.Kullanıldıktan sonra karot ucunun çıkarılmasını
kolaylaştırmak için, mil ve karot ucu arasına
bakır bir halka (F) yerleştirdiğinizden emin
olun.
4.Açık uçlu İngiliz anahtarı (I) kullanarak mili
tutun ve açık uçlu İngiliz anahtarını (N)
kullanarak saat yönünde döndürerek karot ucu
(M) sıkın.
UYARI: Çalıştırmaya başlamadan
önce, tüm kurulumun sağlam
olduğundan emin olun.
Üç Dişli Seçme Sistemi
(şekil 1)
Devir/tork oranını değiştirmek için alet üç dişli
seçme sistemine (C) sahiptir.
1.Düğmeyi serbest bırakın ve motor tamamen
durduktan sonra gerekli konumu seçin.
2.Seçme sistemini her zaman dişli gövdesindeki
işaretlerle hizalayın.
3.Karot ucunun ve çapına ve delinecek
materyale uygun dişliyi seçmek için, teknik
verilere bakın.
4.Tam devirde veya kullanım sırasında vitesi
değiştirmeyin.
Su Kaynağının Bağlanması
(şekil 5)
UYARI: :
• Aleti, aletle birlikte verilen PRCD
olmadan kesinlikle kullanmayın.
• Fişin veya güç kablosunun
değiştirilmesi kesinlikle alet üreticisi
veya yetkili servis kurumu tarafından
gerçekleştirilmelidir.
• Aletin elektrikli parçalarından suyu
uzak tutun ve çalışma alanına
insanların yaklaşmasına izin
vermeyin.
1.Su hortumunun (P) aksama (E) sıkı bir şekilde
sabitlendiğini kontrol edin.
2.Su kapanını (Q) kapatın.
115
Türkçe
3.Su hortumunu uygun bir su kaynağı sistemine
bağlayın.
UYARI: Su kaynağı basıncının teknik
verilerde belirtilen maks. su basıncının
altında olduğundan emin olun.
Uygun El Pozisyonu (şekil 6)
Su Akışını Düzenleme (şekil 5)
Su hortumundaki su kapanı (Q) matkap ucuna
giden soğutma suyunun akışını düzenlemek için
ayarlanabilir.
1.Akışı azaltmak için, kapanı saat yönünde
döndürün.
2.Akışı arttırmak için, kapanı saat yönünün tersi
yönde döndürün.
Çalıştırmadan önce
1.Uygun aksesuar takın.
2.Delinecek deliğin yerini nokta ile işaretleyin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli yönetmeliklere daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI:
• D
üzgün çalışması için, ortam
sıcaklığının çok düşük olmadığından,
makine ve aksesuar bakımının iyi
yapıldığından ve matkap karot ucu
boyutunun bu makineye uygun
olduğundan emin olun.
● G
üvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
● Boru ve kabloların nerede olduğunu
tespit edip dikkat ediniz.
● Cihaza hafif bir basınç uygulayınız.
Fazla bastırmak, delme hızını
arttırmaz, ancak cihazın
performansını ve önrümü azaltır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el matkap standının
üzerinde ve diğer el stant kolu üzerinde olacak
şekildedir.
Açma Kapama (şekil 1)
Aleti açmak için, on/off (açma/kapama) (A)
düğmesini I konumuna getirin.
Aleti kapatmak için, on/off (açma/kapama) (A)
düğmesini 0 konumuna getirin.
Karo Karot Uçlarıyla Delmek
için Genel İpuçları
UYARI: Aksesuar kullanımı için
karot ucuna bakın veya üreticinin
tavsiyelerini izleyin.
NOT: Orta matkabın kullanılması gerekmez.
1.Matkap motorunu açın.
2.Besleme kolunu kullanarak aksesuarı yavaşça
iş parçasında ilerletin.
3.Kesmenin başlangıcında aksesuarın ilk yivi
oluşturmasını sağlamak için hafif bir basınç
uygulayın.
4.Düzgün bir kademeli kesme işlemi için yeterli
miktarda basınç uygulayarak devam edin.
Zorlamayın.
5.Parçalara ayrılarak dağılmayı önlemek için
aksesuar yüzeyi yarıp geçmek üzereyken çok
dikkatli olun.
6.Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan
önce her zaman aleti kapatın.
UYARI: Uygun şekilde etiketlenmiş
yanıcı sıvılar karıştırmayın veya
sıçratmayın.
Islak delme işlemi
1.Makineyi uygun bir su besleme sistemine
bağlayın.
2.Su akışını gerektiği gibi ayarlayın.
3.Yukarıda açıklandığı gibi işlem yapın.
116
Türkçe
UYARI: Dişli ağız kısmındaki boşaltma
deliğinden su gelirse derhal çalışmayı
durdurun ve makineyi yetkili bir tamir
servisinde tamir ettirin.
BAKIM
Göbek uçta toz birikmesi
Toz birikmesi delme hızını yavaşlatır.
• Uygun toz emme cihazı kullanın.
• Kesilen döküntüleri boşaltmak için düzenli
olarak delme ucunu çıkartın.
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya
tamir etmeye başlamadan önce
üniteyi kapatın ve makinenin güç
kaynağı bağlantısını kesin. Tetikleme
anahtarının KAPALI konumda
olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya
sebep olabilir.
Segmentler ve göbek yanmıştır
Aletinizi, kontrol için yetkili bir tamir servisine
düzenli olarak götürün. Buna karbon fırçaların
kontrolü, dişli kutusunun yağ ile doldurulması
ve dişli kutusu conta halkasının değişimini de
kapsamaktadır.
Temizleme
• Artan su akışı.
Segmentler çok hızlı yıpranmaktadır
• Daha uygun göbek uç seçin (daha sert
segmentli).
• Göbek uca uygulanan basıncı azaltın.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Sorun giderme
Aletinizin doğru çalışmadığını hissederseniz,
aşağıdaki talimatları takip edin. Bunlar sorununuzu
çözmezse, lütfen servisinize başvurun.
Göbek uç kesim yapmazsa
Göbek uç için malzeme çok sert ise
• Daha uygun göbek uç seçin
(daha yumuşak segmentli).
• Islak delme işlemini uygun olduğu zaman
yapın.
Segmentler camla kaplı ve parlaktır
• Elmas segmentleri tekrar görebilmek için
aşındırıcı malzemede delme yapılması.
Boşaltılmış su çok temiz ve sıvı
şeklindedir
Su akışı kesim hareketini yavaşlatmaktadır ve
elmas segmentlerin kendi kendini bilemesini
önlemektedir.
• Azalmış su akışı.
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Dönüş hızı uygun değil
• Uygun hız oranları için teknik verilere bakın.
117
Türkçe
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
TOZ TOPLAMA SISTEMI (ŞEKIL 6)
D27902 toz toplama cihazı (G) tüm delme
uygulamalarında tozun uygun ve güvenli bir
şekilde boşaltılmasını sağlar. D215852 su toplama
halkası (J) kurulumun ıslak delme uygulamalarında
kullanılması için gereklidir.
SU POMPASI (ŞEKIL 6)
Artıkların çalışma alanından temizleyen ve karot
ucunu ıslak uygulamalarda soğutan
D215824 su pompası (I) ana su kaynağının
kullanılamadığı durumlarda su kaynağı sağlar.
MATKAP STANDI (ŞEKIL 6)
D215851 matkap standı (H) karo matkabınızın
sabit kullanımı için bir hızlı ayar işlevi sağlar.
UYARI: Standı bir duvar veya tavan
üzerinde vakum pompayla birlikte
KULLANMAYIN.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle
ürün ve piller normal evsel atıklarla
birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli
ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun
şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı
bilgiler www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
118
Ελληνικά
ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ
D21585
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DeWALT έναν από τους
πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
D21585
V
230
Τύπος
1
Ισχύς εισόδου
W
2.500/2.220
Απορροφούμενη ισχύς
W
1.500/1.350
Ταχύτητα άνευ φορτίου
Ταχύτητα 1
Ταχύτητα 2
Ταχύτητα 3
min-1
0–500
min-10–1.200
min-10–2.000
Ταχύτητα με φορτίο
Ταχύτητα 1
Ταχύτητα 2
Ταχύτητα 3
min-10–290
min-10–760
min-10–1.280
Σπείραμα του άξονα
1 1/4" (Αρσενικό)
Κατηγορία προστασίας
I
Μέγιστη πίεση νερού
bar
3
Βάρος
kg
11,2
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ ΔΙΆΤΡΗΣΗΣ
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν
Ταχύτητα 1
mm52-300
mm52-300
Ταχύτητα 3
mm52-250
μέγιστο μήκος mm400
Ταχύτητα 2
Ικανότητα διάτρησης σε σκυρόδεμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
Ασφάλειες:
Ταχύτητα 2
Ευρώπη
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα
με EN61029-1:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
84,3
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
97,2
K(αβεβαιότητα για το δοθέν
dB(A)
3
επίπεδο ήχου)
2,4
2,1
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
EN61029 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Ταχύτητα 1
mm52-250
mm52-200
Ταχύτητα 3
mm52-150
μέγιστο μήκος mm400
m/s2
m/s2
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται για
σύνδεση σε σύστημα τροφοδοσίας ρεύματος
με μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση
συστήματος Zmax 0,28 Ω στο σημείο διασύνδεσης
(κιβώτιο υπηρεσίας παροχής ρεύματος) της
τροφοδοσίας του χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η
συσκευή συνδέεται μόνο σε σύστημα ρεύματος
119
Ελληνικά
που πληροί την πιο πάνω απαίτηση. Αν
χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τη
δημόσια εταιρεία παροχής ρεύματος σχετικά με
τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος στο σημείο
διασύνδεσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ
D21585
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK,EN61029-1:2009 +A11:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
120
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.04.16
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Όταν
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε βασικά
προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να
περιορίζετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και προσωπικών
τραυματισμών συμπεριλαμβανομένων
των ακολούθων.
Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού
επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν
και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας
1.Διατηρείτε το χώρο εργασίας σε τάξη.
Η ακαταστασία στο χώρο και στον πάγκο
εργασίας εγκυμονεί κινδύνους τραυματισμού.
2.Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου
εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υγρές συνθήκες,
ή συνθήκες υγρασίας γενικότερα. Διατηρείτε
επαρκή φωτισμό στο χώρο εργασίας (250–300
Lux). Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε
χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος φωτιάς ή
έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών και
αερίων.
Ελληνικά
3.Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποτρέψτε τυχόν επαφή με γειωμένες
επιφάνειες (π.χ. σωληνώσεις, καλοριφέρ,
συσκευές μαγειρέματος και ψυγεία).
4.Απομακρύνετε κάθε άλλο άτομο.
Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ιδίως σε
παιδιά, να συμμετέχουν στην εργασία, να
αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο προέκτασης
και απομακρύνετέ τα από το χώρο εργασίας.
5.Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, πρέπει
να τα αποθηκεύετε σε ξηρό και κλειδωμένο
χώρο, μακριά από μέρη όπου έχουν
πρόσβαση παιδιά.
6.Μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.
Είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές όταν
το χρησιμοποιείτε με την ισχύ για την οποία
προορίζεται.
7.Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να κάνετε εργασίες για
εργαλεία βαριάς χρήσης με μικρά εργαλεία. Μη
χρησιμοποιείτε εργαλεία για σκοπούς για τους
οποίους δεν προορίζονται, για παράδειγμα,
μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίονα για να κόψετε
κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8.Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα.
Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα,
γιατί μπορεί να εμπλακούν σε κινούμενα
εξαρτήματα. Για την εργασία σε υπαίθριους
χώρους συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών
υποδημάτων. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό
κάλυμμα των μαλλιών για να καλύψετε τα
μακριά μαλλιά.
9.Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.
Χρησιμοποιείτε προσωπίδα ή μάσκα σκόνης
εάν κατά την εργασία σχηματίζεται σκόνη.
10.Συνδέστε εξοπλισμό εκβολής σκόνης.
Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων συλλογής,
βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά και
χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11.Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να
αποσυνδέσετε το εργαλείο από την πρίζα.
Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από πηγές
θερμότητας, ελαιώδεις ουσίες και αιχμηρά
αντικείμενα.
12.Ασφαλής εργασία.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για τη
συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας. Αυτό είναι
ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε τα
χέρια σας και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε
να χειρίζεστε το εργαλείο και με τα δύο χέρια.
13.Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας.
Διατηρείτε συνεχώς σταθερό πάτημα και
ισορροπία.
14.Να εκτελείτε τη συντήρηση των εργαλείων
προσεκτικά.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη
απόδοση. Εφαρμόζετε τις οδηγίες για
τη λίπανση και την αντικατάσταση των
παρελκομένων. Επιθεωρείτε περιοδικά
τα εργαλεία και εάν διαπιστώσετε
ζημίες, αναθέστε την επισκευή τους σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε όλες
τις λαβές και τους διακόπτες χωρίς υγρασία,
ακαθαρσίες, λάδια και γράσα.
15.Αποσύνδεση των εργαλείων.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την παροχή
ηλεκτροδότησης όταν δεν τα χρησιμοποιείτε,
πριν από τη συντήρηση και για την
αντικατάσταση παρελκομένων, όπως δίσκων
κοπής, τρυπανιών και πριονιών.
16.Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και πένσες
ρύθμισης.
Συνηθίζετε να ελέγχετε αν έχουν αφαιρεθεί
από το εργαλείο τα κλειδιά και οι πένσες
ρύθμισης προτού το χρησιμοποιήσετε.
17.Αποφύγετε απροσδόκητη εκκίνηση του
εργαλείου.
Βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι στη θέση
“off” προτού το συνδέσετε στην πρίζα.
18.Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για
υπαίθριους χώρους.
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε
υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε
αποκλειστικά καλώδια προέκτασης που
προορίζονται και επισημαίνονται ειδικά για
χρήση σε υπαίθριο χώρο.
19.Παραμένετε σε εγρήγορση.
Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε κοινή
λογική. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο
όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια
φαρμάκων ή οινοπνεύματος.
20.Ελέγξτε για τυχόν ζημιές σε εξαρτήματα.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το
εργαλείο και το καλώδιο τροφοδοσίας για
να εξακριβώσετε αν το εργαλείο λειτουργεί
κανονικά όσον αφορά στην προβλεπόμενη
λειτουργία του. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση
121
Ελληνικά
και τη σύνδεση των κινούμενων εξαρτημάτων,
τυχόν ζημίες στα εξαρτήματα, την εγκατάσταση
και οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις οι οποίες
ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία. Ένας
προφυλακτήρας ή άλλο εξάρτημα που έχουν
υποστεί ζημίες πρέπει να επισκευασθούν κατά
τον ενδεδειγμένο τρόπο ή να αντικατασταθούν
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός και αν
αναφέρεται κάτι άλλο στο παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών. Αναθέστε την αντικατάσταση των
ελαττωματικών διακοπτών σε εξουσιοδοτημένο
συνεργείο.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο
διακόπτης (on-off) δεν λειτουργεί.
Μην επιχειρείτε ποτέ να κάνετε επισκευές
μόνοι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Η χρήση
οποιουδήποτε παρελκόμενου ή
αξεσουάρ, ή ο εξαναγκασμός του
σε απόδοση για την οποία δεν
συνιστάται στο παρόν εγχειρίδιο
χρήσης, μπορεί να αποτελέσει αιτία
κινδύνου πρόκλησης προσωπικού
τραυματισμού.
21.Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας
σε πιστοποιημένο τεχνικό.
Το συγκεκριμένο ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τις
απαιτήσεις των σχετικών κανόνων ασφαλείας.
Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται
μόνο από πιστοποιημένα άτομα με τη χρήση
των αυθεντικών ανταλλακτικών, διαφορετικά
μπορεί να προκληθεί σημαντικός κίνδυνος για
το χρήστη.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για δράπανα διαμαντιού
•Οι μύτες, τα εργαλεία και οι περιοχές
διάτρησης θερμαίνονται πολύ κατά την
εργασία. Φοράτε γάντια όταν τα αγγίζετε.
• Χρησιμοποιήστε το δράπανο διαμαντιού κάτω
από συνεχές επιτήρηση.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν κόβετε μέσα από τους
ηλεκτρικούς αγωγούς, αγωγούς υγραερίου η
σωλήνες νερού. Χρησιμοποιήστε συστήματα
ανιχνεύσεις πριν τη διάτρηση.
• Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα κοπής έχει
τοποθετηθεί σωστά.
• Ελέγξτε όλες τις βίδες και σφίξτε καλά πριν
χρησιμοποιήστε το μηχάνημα.
• Κατά τη διάτρηση προς τα κάτω, βεβαιωθείτε
ότι το τρυπάνι κατεβαίνει ασφαλές χωρίς να
τραυματίσει κάποιον που κάθετε κάτω.
122
• Φροντίζετε να κάθεστε σε σταθερή επιφάνεια
και κρατήστε πάντα την ισορροπία του
σώματος για καλύτερο έλεγχο της ροπής
αντίδρασης.
• Επιθεωρήστε το μηχάνημα πριν από κάθε
χρήση. Μην χρησιμοποιήστε το μηχάνημα
αν υπάρχουν σφάλματα στη πρίζα ρεύματος,
στο καλώδιο ρεύματος, στον διακόπτη η
σε οποιοδήποτε μέρος της επιφάνειας.
Ζητήστε την επισκευή του μηχανήματος από
εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις.
• Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε νοτισμένο
ή υγρό χώρο.
• Σβήστε αμέσως το μηχάνημα αν υπάρχει
διαρροή νερού.
• Οταν σταματάτε την διάτρηση, μην ανάβετε
το μηχάνημα μέχρι το σωληνωτό τρυπάνι να
περιστρέφεται ελεύθερα.
• Ασφάλιστε πάντα τον διακόπτη για να
αποτρέψτε την κατά λάθος αυτόματη εκκίνηση.
Προσέξτε αυτή την διαδικασία ειδικά μετά
τη διακοπή ρεύματος η όταν το βύσμα
αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.
• Σε περίπτωση που το ποτηροτρύπανο
σφηνώσει, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την
τροφοδοσία ρεύματος και εξαλείψτε την αιτία
του σφηνώματος πριν ενεργοποιήσετε πάλι το
μηχάνημα.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για δράπανα με παροχή νερού
• Ελέγχετε τα ποτηροτρύπανα πριν τη χρήση.
Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε ποτηροτρύπανα
που έχουν υποστεί ζημιά ή παραμορφωθεί.
• Χρησιμοποιείτε μόνο ποτηροτρύπανα που
έχουν σχεδιαστεί και συνιστώνται για το
μηχάνημα αυτό. Πάντα λαμβάνετε υπόψη
τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές διαμέτρου
και μήκους που αναφέρονται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά.
• Πάντα χρησιμοποιείτε προστασία ακοής για
να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης
της ακοής.
• Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή άλλη
προστασία των ματιών. Οι εργασίες
διάτρησης προκαλούν εκτίναξη
θραυσμάτων. Τα εκτινασσόμενα σωματίδια
μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη
στα μάτια.
• Φοράτε γάντια, όταν χειρίζεστε
ποτηροτρύπανα ή τραχιά υλικά, για να
μειώσετε τραυματισμούς από αιχμηρές
ακμές.
Ελληνικά
• Χρησιμοποιείτε αντιολισθητικά υποδήματα
για πρόληψη τραυματισμών από ολισθηρές
επιφάνειες.
• Η διάτρηση με τη βάση επιτρέπεται μόνο
προς τα κάτω ή οριζόντια. Η βάση πρέπει
να είναι σταθεροποιημένη είτε με μπουλόνια
(π.χ. D215825) είτε με διάταξη κενού.
• Ελέγξτε την επιφάνεια όπου θα πρέπει
να στερεωθεί η βάση δραπάνου. Αν η
επιφάνεια είναι τραχιά μπορεί να μειωθεί
σημαντικά η αποτελεσματικότητα του
συστήματος με βεντούζες. Μια επικαλυμμένη
ή συγκολλητή επιφάνεια μπορεί να
αποκολληθεί κατά την εργασία.
• Ελέγχετε το ελάχιστο επίπεδο υποπίεσης
πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας
όταν χρησιμοποιείτε την αντλία κενού. Το
ελάχιστο επίπεδο δεν θα πρέπει να είναι
κάτω από 650 mbar.
• Για ασφαλή λειτουργία και στερέωση με
κενό, η διάμετρος του ποτηροτρύπανου δεν
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 82 mm.
ΥΓΡΉ ΔΙΆΤΡΗΣΗ
• Χρησιμοποιείτε πάντα μια συσκευή ψύξης
νερού και ένα σύστημα συλλογής νερού.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα τρυπάνια για υγρή
διάτρηση.
• Η μέγιστη πίεση νερού είναι 3 bar.
Χρησιμοποιείστε μια βαλβίδα απελευθέρωσης
πίεσης σε περίπτωση υψηλότερης πίεσης
νερού.
• Χρησιμοποιήστε μόνο νερό βρύσης για ψύξη.
• Μην επιτρέψτε το νερό να μπει στο μοτέρ η τα
άλλα ηλεκτρικά διαμερίσματα. Βεβαιωθείτε ότι
το PRCD δεν είναι σε επαφή με νερό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
Λοιποί κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή των συσκευών
ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν μπορούν ν’
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβες στην ακοή
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιωρούμενων
σωματιδίων.
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω παρατεταμένης
χρήσης.
Οι ακόλουθοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο
αναπνευστικών προβλημάτων:
– Δεν έχει συνδεθεί διάταξη απομάκρυνσης της
σκόνης όταν εκτελείτε ξηρή λειτουργία
– Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που
προκαλείται από ακαθάριστα φίλτρα εξαγωγής
Σημάνσεις στο εργαλείο
Πάνω στο εργαλείο βρίσκονται οι παρακάτω
εικόνες:
Ειδοποίηση ασφαλούς χρήσης
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά.
Να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Να φοράτε πάντα μια μάσκα για τη
σκόνη
Να φοράτε πάντα προστατευτικά
υποδήματα
Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια.
Με παροχή νερού
Επιλογή ταχύτητας
Εφαρμογές σε επιφάνειες από λίθο
Εφαρμογές σε σκυρόδεμα
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα,
βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι
τοποθετημένο σε βάση. Ποτέ μη
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα με
το χέρι, γιατί θα προκληθεί απώλεια
ελέγχου και σοβαρός τραυματισμός.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω παρελκομένων,
τα οποία θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της
χρήσης.
123
Ελληνικά
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Μηχάνημα διάτρησης με διαμαντοτρύπανο
1 Γερμανικό κλειδί, 32 mm
1 Γερμανικό κλειδί, 41 mm
1 Εύκαμπτος σωλήνας με διακόπτη παροχής
1 εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί
να έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο, για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο, προτού
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Περιγραφή [ εικ. (fig.) 1, 2]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε μέρος του. Θα μπορούσε
να προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
ΕΙΚ. 1
A.Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(on/off)
B.Ενδεικτική λυχνία LED προειδοποίησης
υπερφόρτωσης
C.Επιλογέας τριών ταχυτήτων
D.Άξονας
E.Σύνδεσμος παροχής νερού
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΑΞΕΣΟΥΆΡ (ΕΙΚ. 2)
F.D215854 Σετ χάλκινων δακτυλίων (5 τεμ)
G.D27902 Διάταξη εξαγωγής σκόνης
H.D215851 Βάση δραπάνου
I.D215824 Αντλία νερού
J.D215852
Δακτύλιος συλλογής νερού
(για χρήση με D215851)
124
K.D215853
Εφεδρική στεγανοποίηση για δακτύλιο
συλλογής νερού
(3 τεμ.)
(για χρήση με D215852)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το μηχάνημά σας Δράπανο D21585 για
ποτηροτρύπανα διαμαντιού έχει σχεδιαστεί για
υγρή διάτρηση σε υλικά τοιχοποιίας όπως τούβλο,
τσιμεντόλιθους σκωρίας κλπ, καθώς και τεχνητά
τούβλα, σκυρόδεμα και ενισχυμένο σκυρόδεμα
με διαμαντοτρύπανα υγρής λειτουργίας και
παροχή νερού. Το μηχάνημα δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιείται για εφαρμογές ξηρής διάτρησης.
Το μηχάνημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο
πάνω σε βάση δραπάνου.
Το μηχάνημα δεν θα πρέπει ποτέ να
χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπου συγκρατείται
με το χέρι.
MH χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών
ή αερίων.
Αυτά τα δράπανα διαμαντιού είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ’ επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση, όταν αυτό το
εργαλείο χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Συμπλέκτης περιορισμού
ροπής στρέψεως
Ολα τα περιστροφικά δράπανα είναι εφοδιασμένα
με συμπλέκτη που περιορίζει τη μέγιστη αντίδραση
της ροπής στρέψης που μεταδίδεται στο χρήστη
στην περίπτωση εμπλοκής κάποιου τρυπανιού. Η
λειτουργία αυτή προφυλάσσει επίσης το μηχανισμό
λειτουργίας και το ηλεκτρικό μοτέρ για την
περίπτωση απώλειας στηρίξεως. Η ρύθμιση του
συμπλέκτη έχει γίνει στο εργοστάσιο και δεν είναι
δυνατό να τροποποιηθεί.
Ελληνικά
Ηλεκτρονική προστασία
υπερφόρτωσης (εικ. 1)
Η ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτισης
προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια: αν η τάση φτάσει
σε ένα όριο, η ενδεικτική λυχνία υπερφόρτισης
(B) ανάβει για να δείξει ότι το μηχάνημα αλλάζει
στην κατάσταση υπερφόρτισης αν η λειτουργία
συνεχίζετε στον ίδιο επίπεδο πίεσης. Η μείωση
πίεσης χρήσης στο μηχάνημα αλλάζει τον
ηλεκτρονικό διακόπτη πίσω στη κανονική
κατάσταση.
Αν εφαρμόζεται συνεχές πίεση, το μηχάνημα
σβήνει. Κατά αυτό το τρόπο αποτρέπονται οι
κυμάνσεις του μοτέρ. Το μηχάνημα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ξανά όταν το φορτίο
απελευθερώνεται.
Θερμική προστασία
Οταν το μηχάνημα δουλεύει σε υπερφόρτωση σε
μεγάλα διαστήματα, η θερμική προστασία σβήνει
το μηχάνημα για να προστατέψει το μοτέρ. Το
μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά όταν η
θερμική προστασία έχει κρυώσει. Ο χρόνος ψύξης
εξαρτάται από την υπερθέρμανση του μοτέρ και
την θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Με παροχή νερού
Ο ενσωματωμένος στροφέας νερού λειτουργεί
άμεσα από τον άξονα του μοτέρ για να παρέχει
συνεχές ψύξη τρυπανιών σε εφαρμογές υγρής
διάτρησης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί μόνο για
μία συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να βεβαιώνεστε
πάντα ότι η τάση ηλεκτροδότησης αντιστοιχεί στην
τάση της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών.
Το εργαλείο σας DeWALT είναι γειωμένο
(κατηγορίας I) σύμφωνα με το EN61029.
Επομένως δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Σε περίπτωση αντικατάστασης καλωδίου ή
φις, το εργαλείο πρέπει να επισκευαστεί από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου
(βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
Διακόπτης DI (προστατευτικό
PRCD εντός γραμμής) (εικ. 1)
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με διάταξη
ρεύματος διαρροής (PRCD) (R), η οποία
προστατεύει το χρήστη από ηλεκτροπληξία
διακόπτοντας το κύκλωμα αν ανιχνευτεί ρεύμα
διαρροής 10 mA ή μεγαλύτερο. Για μονάδες 115 V,
το ονομαστικό ρεύμα διαρροής είναι 6 mA.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
λειτουργήσετε το μηχάνημα χωρίς
τη διάταξη PRCD στη θέση της. Μη
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν η
διάταξη PRCD δεν λειτουργεί κανονικά.
Για να λειτουργεί η διάταξη PRCD, το
μηχάνημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο
σε γειωμένη πρίζα τοίχου.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΆΤΑΞΗ RCD
I = ON (ανάβει η κόκκινη λυχνία LED).
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα (ανατρέξτε και στο
τμήμα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση).
Για να το απενεργοποιήσετε, προχωρήστε με την
αντίστροφη σειρά.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΈΓΞΕΤΕ ΤΗ ΔΙΆΤΑΞΗ RCD
O = Κουμπί ελέγχου: ο διακόπτης θα πρέπει
να διακόψει το κύκλωμα (το μηχάνημα
απενεργοποιείται).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Αν στη λειτουργία ελέγχου ο
διακόπτης δεν διακόπτει το κύκλωμα,
συνιστούμε να επιθεωρηθεί η μονάδα
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών της DeWALT.
• Δεν επιτρέπεται να κάνετε
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις
στο μηχάνημα, και ιδιαίτερα δεν
επιτρέπεται να ανοίξετε τη μονάδα
PRCD ή να επισκευάσετε ή να
αντικαταστήσετε το καλώδιο.
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε τη μονάδα
PRCD ως γενικό διακόπτη. Πάντα
ενεργοποιείτε τη μονάδα PRCD σε
κατάσταση χωρίς φορτίο.
125
Ελληνικά
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση, την αλλαγή των
ρυθμίσεων ή την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης της σκανδάλης είναι στη
θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
3.Φροντίστε απαραίτητα να τοποθετήσετε ένα
χάλκινο δακτύλιο (F) ανάμεσα στον άξονα
και στο ποτηροτρύπανο για να διευκολύνετε
την αφαίρεση του ποτηροτρύπανου μετά τη
χρήση.
4.Συγκρατήστε τον άξονα με το γερμανικό
κλειδί (L) και συσφίξτε το ποτηροτρύπανο
(M) περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα με το
γερμανικό κλειδί (N).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι ολόκληρο το συγκρότημα είναι
σφιγμένο πριν αρχίσετε την εργασία.
Επιλογέας τριών ταχυτήτων
(εικ. 1)
Τοποθέτηση του δραπάνου
στη βάση (εικ. 3)
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με επιλογέα τριών
ταχυτήτων (C) για μεταβολή του λόγου ταχύτητας/
ροπής.
Το μηχάνημα πρέπει να τοποθετηθεί στη βάση
D215851 με το στήριγμα τοποθέτησης που
συνοδεύει τη βάση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανατρέξτε και στο
εγχειρίδιο της βάσης δραπάνου.
1.Απελευθερώστε το διακόπτη και επιλέξτε
την απαιτούμενη θέση αφού το μοτέρ έχει
ακινητοποιηθεί πλήρως.
1.Τοποθετήστε το στήριγμα τοποθέτησης στη
βάση του μηχανήματος.
3.Ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα για να
επιλέξετε την κατάλληλη ταχύτητα σύμφωνα με
τη διάμετρο του ποτηροτρύπανου και το προς
διάτρηση υλικό.
2.Τοποθετήστε προσεκτικά το μηχάνημα με το
στήριγμα μέσα στην υποδοχή στηρίγματος στη
βάση όπως δείχνει η εικόνα.
3.Στερεώστε το μηχάνημα στη βάση
συσφίγγοντας τον κοχλία με τη λαβή
προώθησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα στερεώνετε
σταθερά το δράπανό σας για να
αποτρέψετε τη μετακίνησή του.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
ενός αξεσουάρ (εικ. 4)
2.Πάντα ευθυγραμμίζετε τον επιλογέα με τα
σημάδια στο περίβλημα των γραναζιών.
4.Μην αλλάζετε ταχύτητες σε πλήρεις στροφές ή
κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Σύνδεση σε παροχή νερού
(εικ. 5)
Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί ποτηροτρύπανα και
προσαρμογείς με σπείρωμα που βιδώνονται απ’
ευθείας πάνω στον άξονα (D).
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο επαγγελματικά
αξεσουάρ.
1.Επιλέξτε το κατάλληλο ποτηροτρύπανο για
υγρή διάτρηση.
2.Τηρήστε τις υποδείξεις του ποτηροτρύπανου
ή του κατασκευαστή για την τοποθέτηση
του αξεσουάρ. Μπορεί να χρειαστείτε
προσαρμογέα για να τοποθετήσετε το
εξάρτημα στον άξονα.
126
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο
χωρίς τη μονάδα PRCD που
συνοδεύει το εργαλείο.
• Η αντικατάσταση του φις ή του
καλωδίου ρεύματος θα πρέπει πάντα
να γίνεται από τον κατασκευαστή του
εργαλείου ή του οργανισμού σέρβις
του.
• Διατηρείτε το νερό μακριά από τα
ηλεκτρικά εξαρτήματα του εργαλείου
και μακριά από άτομα στην περιοχή
εργασίας.
1.Ελέγξτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας νερού (P)
έχει συσφιχτεί καλά μέσα στο σύνδεσμο (E).
2.Κλείστε το διακόπτη παροχής νερού (Q).
Ελληνικά
3.Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού σε
κατάλληλο σύστημα παροχής νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η
πίεση της παροχής νερού είναι κάτω
από τη μέγ. πίεση που αναφέρεται στα
τεχνικά χαρακτηριστικά.
Ρύθμιση της παροχής νερού
(εικ. 5)
Ο διακόπτης παροχής νερού (Q) του εύκαμπτου
σωλήνα νερού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να
προσαρμοστεί η παροχή του νερού ψύξης προς το
εξάρτημα διάτρησης.
1.Για να μειώσετε την παροχή, περιστρέψτε το
διακόπτη δεξιόστροφα.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 6)
2.Για να αυξήσετε την παροχή, περιστρέψτε το
διακόπτη αριστερόστροφα.
Πριν τη λειτουργία
1.Τοποθετήστε το κατάλληλο αξεσουάρ.
2.Σημειώστε το σημείο όπου πρόκειται να
διατρηθεί η οπή.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Γ
ια σωστή λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι
η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
δεν είναι πολύ ψυχρή, το
μηχάνημα και τα παρελκόμενά του
συντηρούνται καλά και το μέγεθος του
ποτηροτρύπανου είναι κατάλληλο για
το μηχάνημα αυτό.
• τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας
και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
• Φροντίστε να ενημερωθείτε σχετικά με
τη θέση σωλήνων και καλωδίων.
• Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Η υπερβολική πίεση δεν
επιταχύνει τη διάτρηση αλλά μειώνει
την απόδοση του εργαλείου και
ενδέχεται να ελαττώσει και τη διάρκεια
ζωής του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στο πάνω μέρος της βάσης δραπάνου, με
το άλλο χέρι στη λαβή της βάσης.
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, θέστε το
διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (A)
στη θέση I.
Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο, θέστε το
διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (A)
στη θέση 0.
Γενικές συμβουλές για
διάτρηση με ποτηροτρύπανα
διαμαντιού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη χρήση του
ποτηροτρύπανου τηρείτε τις υποδείξεις
του κατασκευαστή του αξεσουάρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απαιτείται χρήση κεντρικού
τρυπανιού.
1.Ενεργοποιήστε το μοτέρ του δραπάνου.
2.Αργά προωθήστε το αξεσουάρ μέσα στο
τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας τη λαβή
προώθησης.
127
Ελληνικά
3.Στην αρχή της κοπής, εφαρμόστε ελαφρά
πίεση για να επιτρέψετε στο αξεσουάρ να
επιτύχει την αρχική αυλάκωση.
ψηκτρών από άνθρακα, του λαδιού στο κιβώτιο
ταχυτήτων και αντικατάσταση του δακτύλιου
σφραγίσματος.
4.Συνεχίστε να ασκείτε επαρκή πίεση για να
επιτύχετε ομαλή προοδευτική κοπή. Μην
ασκείτε άσκοπη δύναμη.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
5.Προσέχετε ιδιαίτερα όταν το αξεσουάρ
πρόκειται να βγει από την αντίθετη επιφάνεια
για να αποφύγετε σχίσιμο του τεμαχίου
εργασίας.
6.Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν
τελειώσει η εργασία και πριν το αποσυνδέσετε
από την πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αναμιγνύετε ή
αναδεύετε εύφλεκτα υγρά που φέρουν
ανάλογη σήμανση.
Αν το εργαλείο σας δεν λειτουργεί κανονικά,
ακολουθήστε τις οδηγίες. Εάν το πρόβλημα δεν
λυθεί, επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.
Το τρυπάνι δεν κόβει
Το υλικό είναι πολύ σκληρό για το τρυπάνι
• Επιλέξτε ένα κατάλληλο τρυπάνι (με ποιο
μαλακά διαστήματα).
• Εφαρμόστε υγρή διάτρηση αν χρειαστεί.
Τα διαστήματα φαίνονται γυαλιστερά και
καθαρά
Υγρή διάτρηση
• Εκτελέστε διάτρηση σε τραχύ υλικό για να
επαναεκθέτετε τα διαστήματα διαμαντιού.
1.Συνδέστε το μηχάνημα σε ένα κατάλληλο
σύστημα παροχής νερού.
Το νερό είναι πολύ καθαρό και ρευστό.
2.Ρυθμίστε τη ροή νερού όπως απαιτείται.
3.Ενεργήστε όπως περιγράφεται παραπάνω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Αν δεν βγαίνει
νερό από τις οπές αποχέτευσης,
σταματήστε αμέσως και επισκευάστε
το μηχάνημα σε έναν εξουσιοδοτημένο
σημείο συντήρησης.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση, την αλλαγή των
ρυθμίσεων ή την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης της σκανδάλης είναι στη
θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Πηγαίνετε τακτικά το εργαλείο σε έναν
εξουσιοδοτημένο σημείο συντήρησης για
επιθεώρηση. Αυτό συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο
128
Η ροή νερού καθυστερεί τη διάτρηση και
αποτρέπει τα διαστήματα διαμαντιού να αυτόακονιστούν.
• Μειωμένη ροή νερού.
Η ταχύτητα περιστροφής δεν είναι
κατάλληλη
• Αναφερθείτε στα τεχνικά στοιχεία για τις
σωστές ταχύτητες.
Συσσωρευμένη σκόνη στο τρυπάνι.
Η συσσωρευμένη σκόνη καθυστερεί τη ταχύτητα
διάτρησης.
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλη συσκευή
εξαγωγής σκόνης.
• Βγάλτε τακτικά το τρυπάνι για να βγάλτε τα
κοψίματα.
Τα διαστήματα και τα τρυπάνια είναι
καμένα
• Αυξήστε την ροή νερού.
Τα διαστήματα χαλάνε πολύ γρήγορα
• Επιλέξτε ένα κατάλληλο τρυπάνι (με ποιο
σκληρά διαστήματα).
• Μειώστε την πίεση που εφαρμόζεται στο
τρυπάνι.
Ελληνικά
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DeWALT.
της σκόνης σε όλες τις εφαρμογές διάτρησης.
Ο δακτύλιος συλλογής νερού D215852 (J)
απαιτείται για την υποδοχή του συγκροτήματος για
εφαρμογές υγρής διάτρησης.
ΑΝΤΛΊΑ ΝΕΡΟΎ (ΕΙΚ. 6)
Με την αφαίρεση των υπολειμμάτων από την
περιοχή εργασίας και την ψύξη του
αξεσουάρ διάτρησης, η D215824 αντλία νερού (I)
διασφαλίζει παροχή νερού εκεί που δεν διατίθεται
κύρια παροχή νερού.
ΒΆΣΗ ΔΡΑΠΆΝΟΥ (ΕΙΚ. 6)
Η D215851 βάση δραπάνου (H) επιτρέπει
γρήγορη εγκατάσταση για στατική χρήση του
δραπάνου διαμαντιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗ
χρησιμοποιήσετε τη βάση με αντλία
κενού πάνω σε τοίχο ή ταβάνι.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και
οι μπαταρίες που επισημαίνονται
με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά
που μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν
ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για πρώτες ύλες.
Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά
προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες
διατίθενται στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΉΣ ΣΚΌΝΗΣ (ΕΙΚ. 6)
Το σύστημα εξαγωγής σκόνης D27902 (G)
εξασφαλίζει κατάλληλη και ασφαλή απομάκρυνση
129
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.
com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Tel: 31 164 283 063
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N47307406/16
Download PDF

advertising