DW060 | DeWalt DW060 LASER instruction manual

555777-31 CZ
DW060
2
3
4
5
PRAVOÚHLÝ LASER
DW060
1
2
3
4
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Vybalení
Vylepení výstražných štítků (obr. B)
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ baterií
Výkon laseru
Třída laseru
Vlnová délka
Pracovní dosah
Přesnost (při 15 m)
Provozní teplota
Hmotnost
Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
Otvor laserového paprsku
Indikátor laserové linie
Měřítko s vyznačením úhlů
V
mW
nm
m
mm
°C
kg
Bezpečnostní varování na výstražných štítcích
na přístroji musí být uvedena v jazyce uživatele.
Z tohoto důvodu jsou s přístrojem dodávány
samostatné archy se samolepícími štítky.
• Před tím, než přístroj poprvé použijete,
zkontrolujte, zda je bezpečnostní upozornění
na štítku uvedeno ve vašem jazyce.
DW060
3
2 x LR14 (C)
<1
II
635
15 - 30
6
0 - 45
1,3
Výstražné štítky by měly vypadat následovně:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
•
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Pokud jsou výstražné štítky v cizím jazyce,
postupujte následovně:
– Požadovaný štítek oddělte z archu.
– Původní štítek v cizím jazyce tímto
pečlivě přelepte.
– Štítek na místě přitlačte.
Montáž a seřízení
Nebezpečí vzniku požáru.
Obsah balení
Výměna baterií (obr. C)
Balení obsahuje:
1 Pravoúhlý laser
1 Terčík
2 Baterie
1 Kufřík
1 Návod k obsluze
Jsou použity baterie typu LR14 (C).
• Uvolněte šrouby (5) a vyjměte je.
• Sejměte kryt akumulátoru (6).
• Vyjměte držák baterie (7).
• Vyměňte baterie (8). Ujistěte se, zda jsou
baterie vloženy stejně jako na nákresu.
• Nasaďte nazpět držák baterie (7).
• Kryt akumulátoru nasaďte zpět na místo.
• Znovu našroubujte šrouby a pevně je
přitáhněte.
•
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A)
Pokud měníte baterie, vždy vyměňte
kompletní sadu. Nemíchejte staré
baterie s novými. Používejte pokud
možno alkalické baterie.
Pravoúhlý laser DW087K je určen pro projekci
pomocných laserových paprsků při provádění
odborných prací. Nářadí lze používat ke
srovnání do kolmic jak uvnitř místností, tak
i ve venkovním prostředí. Rozsah použití je od
kontroly přesných úhlů a vyrovnání stěn až po
pokládání dlaždic.
Nastavení přístroje (obr. D1 - D3)
Přístroj umožňuje různá nastavení a tím je jeho
využitelnost vysoká.
6
Umístění na podlaze (obr. D1 & D2)
• Umístěte přístroj na relativně hladký a rovný
povrch.
Kolmé vyrovnání výřezů stěn a předmětů
(obr. D3)
•
Umístění na stěně (obr. D3)
• Uchopte nástroj oběma rukama a přiložte
jej k relativně hladké a rovné ploše.
•
•
•
Vyrovnání laserových paprsků
Laserové paprsky lze srovnat souběžně se zdmi
nebo v určitém odstupu ode zdí.
• Srovnejte laserovou linii jednoho z paprsků
s poziční značkou referenčního bodu.
Pohybujte přístrojem podle potřeby.
Nastavení mezipoloh úhlů (obr. E)
Přístroj umožňuje nastavení mezipoloh úhlů
v hodnotách 22.5°, 45° a 67.5°.
• Srovnejte laserovou linii jednoho z paprsků
s poziční značkou referenčního bodu.
• Označte si průsečík laserových linií (8).
• Pomocí měřítka s vyznačením úhlů (4) si
na povrchu vyznačte požadovaný úhel.
• Zatímco budete držet nad značkou (8) bod
průsečíku, otočte přístrojem tak, aby byla
laserová linie srovnaná s označeným úhlem
podle měřítka.
Pokyny pro obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
•
•
•
Vždy si označte střed laserových bodů.
Extrémní změny teploty způsobují pohyb
vnitřních součástí přístroje, což může
mít vliv na jeho přesnost. Používáte-li
přístroj v takových podmínkách, pravidelně
kontrolujte přesnost.
Pokud přístroj upadl na zem nebo se
převrhl, zkontrolujte provedením terénní
kalibrace, zda není poškozen. Viz kapitola
“Údržba”.
Pomocné nástroje
K usnadnění práce s přístrojem je dodáváno
několik pomocných nástrojů.
Terčík (obr. F)
Terčík lokalizuje a označuje laserový paprsek,
jako paprsek protínající terčík, a tím zlepšuje
viditelnost projektované linie. Laserový paprsek
prochází skrz červený plastový povrch a odráží
se v zrcadlovém povrchu zadní strany terčíku.
K podpoře snadného použití při horizontálních
úpravách je terčík vyznačen palcovou
i metrickou stupnicí a na zadní straně opatřen
stojánkem k postavení na podlahu.
Před zahájením provozu:
• Přesnost potvrďte provedním kontroly
terénní kalibrace.
• Ujistěte se, zda byl přístroj správně
nastaven.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
Přístroj umístěte ke stěně k jednomu
ze spodních rohů.
Srovnejte průsečík laserových linií (8)
s rohem.
Podle potřeby přístroj vyrovnejte.
Pokračujte výše uvedeným postupem.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (1).
Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte opět
hlavní spínač (1).
Doplňkové příslušenství
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Stanovení pravých úhlů (obr. D1)
Údržba
•
•
Vaše elektrické nářadí značky DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je
jeho pravidelné čištění a péče.
•
Položte přístroj na příslušný povrch.
Podle potřeby vyrovnejte laserové
paprsky.
Laserové linie lze použít jako referenční ke
stanovení pravého úhlu.
Kolmé vyrovnání stěn (obr. D2)
Kontrola terénní kalibrace (obr. G1 - G3)
•
•
Terénní kalibrace musí být prováděna bezpečně
a přesně, aby byla vytvořena správná diagnóza.
Kdykoliv bude analyzována chyba, zajistěte si
kalibraci přístroje v autorizovaném servisu.
•
Přístroj umístěte ze přední části rohu.
Srovnejte průsečík laserových linií (8)
s rohem.
Pokračujte výše uvedeným postupem.
7
Podmínky dané oblasti svědčí
o dosažených výsledcích. Pokud se
praxe od těchto podmínek liší, musí
se výsledky měření těmto podmínkám
přizpůsobit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Umístěte přístroj v oblasti alespoň 10 m
na 5 m. Přístroj umístěte tak, aby byl
nasměrován vpřed a vzad směrem ke
krátkým stěnám.
Přístroj umístěte přibližně 10 cm od stěny
měřené ze zadní strany přístroje. Označte
si průsečík laserových linií (8).
Zapněte přístroj. Označte si na protilehlé
krátké stěně střed bodu (9) předního
laseru.
Určete pomocí terčíku polohu laserového
paprsku v polovině mezi krátkými stěnami.
Tento bod (10) si na podlaze vyznačte.
Vypněte přístroj.
Posouvejte nástrojem v přímém směru
směrem ke značce na podlaze (10).
Zapněte přístroj. Srovnejte průsečík
laserových linií (10) se značkou na
podlaze.
Srovnejte přední laserový paprsek se
značkou na stěně (9).
Označte si na dlouhé stěně střed bodu (11)
bočního laseru.
Vypněte přístroj a otočte jej o 90° proti
směru hodinových ručiček.
Zapněte přístroj. Srovnejte průsečík
laserových linií (10) se značkou na
podlaze.
Srovnejte přední laserový paprsek se
značkou na stěně (11).
Určete pomocí terčíku polohu pravoúhlého
laserového paprsku souběžně s výchozím
bodem (8) umístěném na krátké stěně.
Tento bod (12) si na podlaze vyznačte.
Vypněte přístroj.
Změřte vzdálenost mezi značkami (8 &
12).
Je-li rozdíl mezi značkami 4 nebo méně mm,
laserová hlava je správně kalibrována.
Je-li rozdíl mezi značkami 4 mm a
více, laserová hlava musí být znovu
zkalibrována.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Baterie
•
Čištění
•
Kryty a laserové štěrbiny pravidelně čistěte
měkkým hadříkem.
Kryty pravidelně čistěte měkkým
hadříkem.
Je-li to nutné, očistěte čočky přístroje
měkkou tkaninou nebo kouskem bavlny
navlhčené lihem. Nepoužívejte jiné čistící
prostředky.
Před čištěním vyjměte z přístroje baterie.
8
Při likvidaci baterií dbejte na ochranu
životního prostředí. Obraťte se na místní
instituce odpovědné za bezpečnost
likvidace baterií vzhledem k životnímu
prostředí.
ES Prohlášení o shodě
Bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.Také si prostudujte příručku
každého elektrického nářadí, které bude
s tímto nářadím použito. Uschovejte tento
návod pro případné další použití.
DW060
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 98/37/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60825-1 & EN 61010-1.
V případě zájmu o podrobnější informace,
prosím, kontaktujte společnost DEWALT na
níže uvedené adrese nebo na adrese uvedené
na konci tohoto návodu.
Všeobecné pokyny
1
2
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
3
4
5
6
9
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepořádek na pracovišti a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke vzniku
úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí
Nevystavujte elektrické nářadí vlhkosti.
Zajistěte kvalitní osvětlení pracovní plochy.
Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (např. potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
Udržujte děti mimo dosah nářadí
Nářadí i prodlužovací kabel držte z dosahu
dětí. Osoby mladší 16 let smí nářadí
obsluhovat pouze pod dozorem.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto
návodu. Nepřetěžujte malá nářadí nebo
přídavná zařízení při práci, která je určena
pro výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Údržbu nářadí provádějte pečlivě
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího
provozu udržujte nářadí v čistém
a v bezvadném technickém stavu. Při
údržbě a výměně příslušenství se řiďte
pokyny. Pravidelně kontrolujte kabeláž
a pokud je poškozena, nechejte ji opravit
u autorizovaného servisního zástupce
společnosti DEWALT. Udržujte všechny
ovládací prvky čisté, suché a neznečistěné
oleji či jinými mazivy.
7 Uskladnění nepoužívaného nářadí
Není-li nářadí používáno, musí být
uskladněno na suchém místě a musí být
také vhodně zabezpečeno, mimo dosah
dětí.
8 Kontrolujte stav nářadí
Před tím, než nářadí budete používat pečlivě
zkontrolujte, zdali není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce a aby splnilo
svůj účel. Zkontrolujte vychýlení a uložení
pohyblivých částí, opotřebení jednotlivých
částí a další prvky, které mohou ovlivnit
správný chod nářadí. Poškozené kryty nebo
jiné vadné díly nechejte podle uvedených
pokynů opravit nebo vyměnit. Pokud
je vypínač vadný, nářadí nepoužívejte.
Vypínač nechejte vyměnit autorizovaným
servisním zástupcem DEWALT.
9 Vyjmutí baterií
Vyjměte z nářadí baterie, jestliže toto nářadí
nepoužíváte, před prováděním jeho údržby
a při výměně příslušenství.
10 Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
mechanikům značkového servisu
DEWALT.
To t o e l e k t r i c k é n á ř a d í o d p o v í d á
příslušným bezpečnostním předpisům.
Z bezpečnostního hlediska je nutné,
aby bylo zařízení opravováno výhradně
techniky s příslušnou kvalifikací.
-
-
Nebezpečí vzniku požáru. Zabraňte
zkratování kontaktů vyjmuté baterie.
Další bezpečnostní pokyny týkající se
laserů
•
Toto laserové zařízení odpovídá třídě 2
definované normou EN 60825-1:1994+A11.
Nenahrazujte laserovou diodu diodou
jiného typu. Je-li přístroj poškozen, svěřte
jeho opravu značkovému servisu.
• Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je
projekce laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku
třídy 2 je považováno za bezpečné v případě,
nepřesáhne-li tato doba 0,25 sekundy. Reflexy
očních víček poskytují dostatečnou ochranu.
Ve vzdálenosti větší než 1 m odpovídá tento
laser třídě 1 a proto je považován za zcela
bezpečný.
• Nikdy se do laserového paprsku nedívejte
přímo nebo záměrně.
• Ke sledování laserového paprsku
nepoužívejte optické přístroje.
• Z bezpečnostních důvodu, neinstalujte
laserový projektor ve výši hlavy.
• Nedovolte dětem, aby se dostaly do kontaktu
s laserem.
Štítky použité na nářadí
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
baterie
•
•
•
•
•
•
•
Opatrně kapalinu setřete hadříkem.
Vyvarujte se potřísnění pokožky nebo
zasažení očí. Vyvarujte se požití této
kapaliny.
V případě zasažení pokožky či zraku
kapalinu oplachujte čistou tekoucí
vodou po dobu alespoň 10 minut
a vyhledejte lékaře.
Na výrobku jsou následující piktogramy:
Nepokoušejte se baterie nabíjet.
V žádném případě neotvírejte nebo
nepoškozujte baterie.
Nevystavujte baterie působení vody.
Nevystavujte baterie působení plamene.
Neskladujte tyto baterie na místech, kde
může teplota překročit 40°C.
Používejte pouze správný typ baterií. Při
výměně baterií nekombinujte staré baterie
s novými.
V extrémních podmínkách může docházet
k únikům kapaliny z baterií. Pokud
zaznamenáte únik kapaliny z baterií,
postupujte následovně:
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě
tento návod.
Laserová výstraha
10
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047252- 11-07-2007
11
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
12
DW060 - - - - - A
LASER 1
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising