KD960 | Black&Decker KD960 ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
8
6
7
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-37 CZ
5
3
4
1
2
KD650
KD960
9
8
7
A
10
6
11
13
12
6
C
B
16
15
14
17
5
D
13
E
2
11
8
9
F
3
Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko
úrazu elektrickým proudem.
e. Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Použití
napájecího kabelu vhodného pro venkovní
prostředí snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Použití výrobku
Vaše kombinované kladivo Black & Decker je určeno
pro vrtání do dřeva, kovů, plastů a zdiva a také pro
šroubování a lehké sekání. Tento výrobek je určen
pouze pro spotřebitelské použití.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné
poranění. Označení “elektrické nářadí” ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na Vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru)
nebo nářadí napájené bateriemi (bez napájecího
kabelu).
USCHOVEJTE TYTO POKYNY.
3. Osobní bezpečnost
a. Při použití výkonného nářadí zůstaňte
pozorní, stále sledujte, co provádíte. Pracujte
s rozvahou. S nářadím nepracujte pokud jste
unavení nebo pokud jste pod vlivem omamných
látek, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost
při práci s tímto nářadím může přivodit vážné
zranění.
b. Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte vhodnou ochranu zraku.
Bezpečnostní vybavení jako jsou respirátor,
neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná přilba
nebo ochrana sluchu, použité v odpovídajících
podmínkách, snižují riziko vzniku úrazu.
c. Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím,
než nářadí připojíte do elektrické zásuvky
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté
poloze. Přenášení nářadí s prstem na hlavním
vypínači nebo připojení napájecího kabelu k
elektrickému rozvodu pokud je hlavní vypínač
nářadí v poloze zapnuto může způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí odkliďte z pracoviště
seřizovací klíče. Ponechané seřizovací klíče
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv a
rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g. Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
1. Pracovní prostředí
a. Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí může vést ke
způsobení nehody.
b. Nepracuje s elektrickým nářadím v prostředí s
výbušnou atmosférou, jako jsou prostředí s
hořlavými kapalinami, plyny nebo s výbušným
prachem. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
způsobit vznícení prachu nebo výparů.
c. Při práci s výkonným nářadím držte děti a okolní
osoby z jeho dosahu. Rozptylování může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčky výkonného nářadí musí odpovídat
elektrickým zásuvkám. Nikdy, jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte. Při práci
s uzemněným elektrickým nářadím nikdy
nepoužívejte zástrčkové adaptéry. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení nářadí,
tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky.
Přívodní kabel držte z dosahu tepelných
zdrojů, oleje, ostrých hran a pohyblivých dílů.
4. Provoz a údržba elektrického nářadí
a. Netlačte příliš na nářadí. Používejte správný
typ nářadí pro vaši práci. Správné elektrické
4
b.
c.
d.
e.
f.
g.
nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže
bude používáno ve výkonnostním rozsahu, pro
který bylo určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a
vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před seřizováním, výměnou příslušenství, nebo
před uskladněním nářadí vytáhněte zástrčku
přívodního kabelu ze zásuvky zdroje napájení.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Nepoužívané nářadí uskladněte mimo dosah
dětí a zabraňte provozovat nářadí osobám
neseznámeným s tímto nářadím nebo s těmito
pokyny. Výkonné nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda u nářadí nejsou
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části,
zlomené díly nebo jakékoliv jiné závady, které
mohou mít vliv na jeho správný chod. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod vzniká v důsledku nedostatečné údržby
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a jsou
lépe ovladatelné.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů a způsobem
určeným daným typem nářadí, berte v
úvahu provozní podmínky a práci, kterou je
nutné vykonat. Použití nářadí k jiným účelům,
než ke kterým je určeno, může vést ke vzniku
nebezpečných situací.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací;
Z tohoto důvodu není nutná ochrana
uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda zdroj
napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
• Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
• Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black&Decker.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Vypínač s regulací otáček
2. Zajišťovací tlačítko
3. Přepínač Dopředu/zpětný chod
4. Regulátor plynule nastavitelných otáček
5. Volič režimu vrtání
6. Sklíčidlo
7. Boční rukojeť
8. Hloubkový doraz
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Upevnění boční rukojeti a hloubkového dorazu
(obr. A)
• Otáčejte držadlem proti směru hodinových ručiček,
až lze boční rukojeť (7) nasunout na přední část
nářadí podle obrázku.
• Otočte boční rukojeť do požadované polohy.
• Utáhněte boční rukojeť ve směru otáčení
hodinových ručiček.
• Uvolněte šroub rukojeti (9).
• Zasuňte hloubkový doraz (8) do otvoru podle
obrázku.
• Hloubkový doraz nastavte na požadovanou délku.
Maximální hloubka vrtání odpovídá vzdálenosti
mezi špičkou vrtáku a přední částí hloubkového
dorazu.
• Přitáhněte opět šroub rukojeti (9).
5. Opravy
a. Svěřte opravu Vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací při použití
výhradně originálních náhradních dílů. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro kombinovaná
kladiva
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost
může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může
vést k úrazu.
• Doporučujeme používat respirátor.
Uchycení nástrojů (obr. B)
• Očistěte a namažte dřík (10) nástroje.
• Zatáhněte objímku (11) dozadu a dřík vložte do
držáku nástrojů (6).
• Zasuňte nástroj dovnitř a pootočte, až zapadne
do drážek.
5
•
•
•
Tahem zkontrolujte řádné uchycení nástroje.
Funkce příklepu vyžaduje, aby se vrták, po zajištění
v držáku nástroje, mohl pohybovat po ose několik
centimetrů.
Chcete-li nástroj vyjmout, zatáhněte objímku (11)
dozadu a nástroj vytáhněte.
Pokud přepínáte režim z příklepového vrtání na
sekání, natočte dláto do požadované polohy.
Pokud cítíte při změně režimu odpor, pootočte
lehce sekáčem, až zacvakne pojistka.
Volba směru otáčení
Pro vrtání, dotahování šroubů a sekání použijte pravý
chod (otáčení po směru hodinových ručiček). Pro
uvolňování šroubů nebo při uvolňování zaseknutých
vrtáků používejte chod vzad (otáčení proti směru
pohybu hodinových ručiček).
• Chod vpřed zvolíte přepnutím přepínače pro chod
vpřed / vzad (3) doleva.
• Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte spínač pro
volbu chodu směrem doprava.
Uchycení standardního sklíčidla (obr. C)
• Upevněte dřík (12) dodávaného sklíčidla (13) do
držáku nástrojů podle výše popsaného postupu.
Varování! Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla pro
příklepové vrtání.
Uchycení nástrojů do standardního sklíčidla
(obr. D)
• Rozevřete sklíčidlo otáčením objímky (14).
• Vložte nástroj (15) do sklíčidla.
• Vložte klíč (16) do některého z bočních otvorů (17)
sklíčidla a pevně dotáhněte.
Varování! Nikdy neměňte směr otáčení za chodu
motoru.
Nastavení hloubky vrtání (obr. F)
• Uvolněte šroub rukojeti (9).
• Hloubkový doraz (8) nastavte do požadované
polohy. Maximální hloubka vrtání odpovídá
vzdálenosti mezi špičkou vrtáku a předním koncem
hloubkového dorazu.
• Přitáhněte opět šroub rukojeti (9).
Použití
Varování! Nechejte pilu pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy
řádně ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
Volba pracovního režimu (obr. E)
Nářadí je možné provozovat ve třech pracovních
režimech: Volič režimu vrtání (5) otočte do požadované
polohy, která je znázorněna symboly.
Zapnutí a vypnutí
• Nařadí zapnete stiskem spínače s regulací rychlosti
(1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí
tohoto spínače. Nastavte regulátor otáček (4)
do polohy, která bude odpovídat požadovaným
otáčkám. Obecně používejte nižší otáčky pro
větší průměry vrtáků a vyšší otáčky pro menší
průměry.
• Plynulý chod zvolíte stisknutím zajišťovacího
tlačítka (2) a uvolněním vypínače s regulací otáček.
To je možné pouze při chodu nářadí směrem vpřed
(otáčení po směru pohybu hodinových ručiček).
• Nářadí vypneme tak, že uvolníme stisk hlavního
vypínače s regulací otáček. Chcete-li vypnout
nářadí, které pracuje v režimu nepřetržitého
Vrtání
• Pro vrtání do kovu, dřeva a plastů a pro šroubování
.
nastavte volič režimu (5) do polohy
• Pokud šroubujete, začněte s nízkými otáčkami. Při
uvolňování šroubů se otáčky motoru automaticky
sníží.
Vrtání s příklepem
• Pro příklepové vrtání do zdiva a betonu nastavte
.
volič režimu (5) do polohy
• V průběhu sekání by nářadí nemělo odskakovat
a mělo by běžet hladce. V případě potřeby zvyšte
rychlost.
chodu, stiskněte znovu spínač s regulací
otáček a uvolněte jej.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství Black&Decker a Piranha jsou
zkonstruována tak, aby splňovala nejvyšší standardy
kvality a zvyšovala účinnost vašeho nářadí. Použitím
tohoto příslušenství u vašeho nářadí dosáhnete toho
nejlepšího výsledku.
Bourání
• Pro bourání a lehké sekání nastavte volič režimu
.
(5) do polohy
• Ujistěte se, zda je přepínač pro chod vpřed / vzad
v poloze chodu vpřed.
6
Technické údaje
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
provozní životnost a minimální nároky na údržbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na
jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
• Větrací otvory čistěte pravidelně čistým,
suchým malířským štětcem.
• K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny
do útrob nářadí a nikdy neponořujte jakoukoliv část
nářadí do kapaliny.
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky
naprázdno
Frekvence rázu
Energie rázu
Max. průměr vrtáku
Beton
Ocel
Dřevo
Hmotnost
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
VAC
W
min-1
min-1
J
mm
mm
mm
kg
KD650
230
600
KD960
230
750
0 - 900
0 - 4,850
1.8
0 - 900
0 - 4,850
2.2
20
13
30
3.5
20
13
30
3.5
ES Prohlášení o shodě
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
KD650/KD960
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty odpovídají směrnicím: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 55014, EN 60745, EN 61000
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
LpA (akustický tlak) 95 dB(A), LWA (akustický výkon) 106
dB(A), vibrace ruka/paže 4,62 m/s2
KpA (nepřesnost měření akustického tlaku) 3 dB(A), KWA
(nepřesnost měření akustického výkonu) 3 dB(A)
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-1-2005
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky
do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí
jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na
adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž
další informace, týkající se našeho poprodejního
servisu, můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
7
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00043925 - 09-05-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
KD650 - - - - - A
ROTARY HAMMER 1
20
15
11
5
6
17
19
13
22
8
16
21
58
24
56
18
9
7
3 4
2
14
12
10
28 27 26
1
39
78
38
37
40 41
25
36
29
57
30
32
35 34
33
23
31
50
48
52
55
53 54
59
51
47
81
46
63
49
79
42
60
43
64
60
60
61
45
60
44
71
69
77
62
68
70
75
77
74
800
76
62
72
65
80
73
67
66
©
10
KD960 - - - - - A
ROTARY HAMMER 1
20
15
11
5
6
17
19
13
22
8
16
21
58
24
56
18
9
7
3 4
2
14
12
10
28 27 26
1
39
78
38
37
40 41
25
36
29
57
30
32
35 34
33
23
31
50
48
52
55
53 54
59
51
47
81
46
63
49
79
42
60
43
64
60
60
61
45
60
44
71
69
77
62
68
70
75
77
74
800
76
62
72
65
80
73
67
66
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising