DC234K | DeWalt DC234K ROTARY HAMMER instruction manual

599111-84 SK
DC228
DC229
DC232
DC234
2
3
4
AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVÁ
AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVÁ
DC228 / DC229 / DC232 / DC234
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie zdroja
Otáčky naprázdno
Otáčky pri záťaži
Energia úderu
Max. priemer otvoru pri vŕtaní
do ocele/dreva/betónu
Držiak nástrojov
Priemer upínacej stopky
Hmotnosť (bez akumulátora)
Akumulátory
Napätie zdroja
Kapacita
Hmotnosť
Nabíjačka
Napätie v sieti
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
Poistky:
náradie 230 V
DC228
28
0 - 1 150
0 - 850
2,5
DC229
28
0 - 1 150
0 - 850
2,5
DC232
36
0 - 1 150
0 - 850
2,5
DC234
36
0 - 1 150
0 - 850
2,5
13 / 30 / 24
SDS-plus®
54
2,4
13 / 30 / 24
SDS-plus®
54
2,6
13 / 30 / 24
SDS-plus®
54
2,5
13 / 30 / 24
SDS-plus®
54
2,7
V
Ah
kg
DE9280
28
2,2
0,92
DE9360
36
2,2
1,0
V
min
kg
DE9000
230
60
0,9
V
min-1
min-1
J
mm
mm
kg
10 A v napájacej sieti
Popis: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedený popis opisuje stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne
návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto
symbolom.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu ľahkého alebo
stredne vážneho zranenia v prípade,
že sa tomu nezabráni.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
UPOZORNENIE: Ak nie je použitý
výstražný symbol, označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu hmotných škod
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VA R O VA N I E : O z n a č u j e m o ž n é
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
5
DE9000
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že táto
nabíjačka spĺňa požiadavky nasledujúcich
noriem: 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2006/95/
EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
07
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
DC228 / DC229 / DC232 / DC234
Spoločnosť D E WALT vyhlasuje, že tieto
elektrické náradia spĺňajú nasledujúce
bezpečnostné normy a nariadenia: 98/37/
EC, 89/336/EEC, 86/188/EEC, 2006/95/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2,
EN 55014-1.
DC228
82
2,0
96
DC229
82
2,0
95
DC232
81
2,4
95
DC234
82
1,9
96
2,3
2,4
2,4
1,9
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 60745:
Vibrácie prenášané
8,1
7,6
na obsluhu (RMS)
m/s2 7,6
2
1,5
1,5
1,5
Odchýlka K
m/s
8,2
1,5
dB(A)
LpA (akustický tlak)
KpA (odchýlka akustického tlaku) dB(A)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
Deklarovaná úroveň vibrácií bola meraná
v súlade so štandardnou skúšobnou metódou
podľa normy EN60745 a môže sa použiť na
porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Grossmann
Deklarovaná úroveň vibrácií môže byť tiež
použitá na predbežné stanovenie doby práce
s týmto výrobkom.
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany
05/2007
VAROVANIE: Úroveň vibrácií pri
aktuálnom použití elektrického náradia
sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia
výrobku. To môže viesť k významnému
podceneniu následkov vplyvu vibrácií,
pokiaľ sa náradie takýmto spôsobom
pravidelne používa.
VAROVANIE: Ak chcete znížiť riziko
spôsobenia úrazu, prečítajte si návod
na použitie.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a p o k y n y. N e d o d r ž a n i e n i ž š i e
uvedených pokynov môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom,
vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Do odhadovanej doby, kedy je obsluha
v priebehu doby práce vystavená vibráciám, je
treba do výpočtu zahrnúť taktiež dobu, počas
ktorej je náradie vypnuté a dobu, kedy ide
naprázdno.
Termín „elektrické náradie” uvádzaný v nižšie
uvedených varovaniach označuje náradie
napájané z elektrickej siete alebo pomocou
akumulátora.
Týmto spôsobom sa môže účinok danej úrovne
vibrácií behom pracovnej doby značne znížiť.
6
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
f)
1 BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazu.
b) Nepracuje s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako je prostredie
s horľavými kvapalinami, plynmi
alebo s výbušným prachom. Elektrické
náradie je zdrojom iskrenia, čo môže viesť
k zapáleniu prachu alebo výparov.
c) Pri práci s elektrickým náradím dbajte
na to, aby sa do jeho blízkosti nedostali
deti a okolo stojace osoby. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
Pri práci s elektrickým náradím vo
vlhkom prostredí je nevyhnutné
používať prúdový chránič (RCD). Použitie
prúdového chrániča RCD znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
3 BEZPEČNOSŤ OSÔB
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. S náradím nepracujte,
pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri
práci s týmto náradím môže privodiť vážne
zranenie.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku. Ochranné prostriedky,
ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu znižujú
riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, pokiaľ je hlavný vypínač
náradia v zapnutej polohe, môže viesť
k spôsobeniu úrazu.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu viesť
k spôsobeniu úrazu.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením
nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými
plochami ako je potrubie, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
Vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhku.
Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, na jeho
posúvanie a pri odpájaní náradia od
elektrickej siete za neho neťahajte.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi
a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
e) Ak pracujete s elektrickým náradím
vonku, používajte predlžovací kábel
určený na vonkajšie použitie. Použitie
prívodného kábla vhodného pre vonkajšie
prostredie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
7
4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia pre
Vašu prácu. Náradie bude pracovať lepšie
a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo
výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené.
Ak nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu
alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete a / alebo
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte nepovolaným
osobám neoboznámeným s obsluhou
náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielov
a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv
na chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho
nehôd vzniká v dôsledku nedostatočnej
údržby náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými hranami sa menej zanášajú
a lepšie sa ovládajú.
Náradie a príslušenstvo používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom
určeným daným typom náradia, berte do
úvahy prevádzkové podmienky a prácu,
ktorú je nutné vykonať. Použitie náradia
na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
b)
c)
d)
e)
vypínač v zapnutej polohe, môže spôsobiť
nehodu.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného akumulátora spôsobiť vznik
požiaru.
Používajte výhradne akumulátory
odporučené výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže vytvárať
riziko spôsobenia požiaru alebo vzniku
zranení.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, skladujte
ho v bezpečnej vzdialenosti od kovových
predmetov ako sú kancelárske spony,
mince, kľúče, klince, skrutky a iné
drobné kovové predmety, ktoré by mohli
skratovať kontakty akumulátora. Skrat
oboch svoriek kontaktov akumulátora môže
spôsobiť popáleniny alebo požiar.
V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou.
Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne do
styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto
omyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
6 OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba
osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá
bude používať výhradne originálne
náhradné diely. Tak zaistíte bezpečný
chod náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
kombinované kladivá
• Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
• Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
• Odporúčame použiť respirátor.
Ostatné riziká
Pri práci s kombinovanými kladivami vznikajú
nasledovné riziká:
- Poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo rozpálenými časťami náradia Napriek
dodržovaniu bezpečnostných opatrení
a používaniu ochranných pomôcok sa
nedajú tieto riziká celkom vylúčiť.
5
POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO
NÁRADIA A JEHO ÚDRŽBA
a) Pred vložením akumulátora do náradia
sa ujistite, či je hlavný vypínač vo
vypnutej polohe. Vloženie akumulátora
do elektrického náradia, pokiaľ je hlavný
8
Medzi tieto riziká patrí:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s betónom
a/alebo murivom.
Li-Ionové akumulátory DEWALT nespadajú pod
národné a medzinárodné predpisy týkajúce sa
nebezpečného tovaru. Tieto predpisy budú však
platiť, ak sa prepravuje niekoľko akumulátorov
súčasne.
• Uistite sa, či sú akumulátory zabalené
v súlade s predpismi pre nebezpečné
výrobky, ako je spomenuté vyššie, na
ochranu pred skratom.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
• Pred vložením akumulátora do nabíjačky
sa uistite, či je čistá a suchá.
• Pri prenášaní nikdy nedržte nabíjačku za
prívodný kábel. Nikdy neťahajte za prívodný
kábel pri jeho odpájaní zo zásuvky. Kábel
neklaďte tak, aby prechádzal cez ostré
hrany alebo horúce a mastné povrchy.
• Zverte výmenu zničených nebo iných
poškodených dielov autorizovanému
servisu DEWALT. Nikdy nerobte opravy
náradia sami.
• Nepracujte s nabíjačkou v podmienkach
s vysokou vlhkosťou.
• Nepokúšajte sa nabíjať vlhké akumulátory.
• Nikdy sa nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu akumulátory rozoberať.
• Nabíjajte iba akumulátory s menovitými
hodnotami uvedenými v tomto návode.
Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú určené na nabíjanie.
• Pri likvidácii akumulátora sa vždy riaďte
pokynmi, ktoré sú uvedené na konci tohto
návodu.
• Ak sa nabíjačky a akumulátory nepoužívajú,
musia byť uskladnené na suchom mieste
a musia byť tiež vhodne zabezpečené
mimo dosahu detí.
Štítky na nabíjačke a akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore
obsahovať nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu
Doba nabíjania je uvedená
v technických údajoch.
Zabráňte styku s vodou
Nezasahujte s vodivými predmetmi
Poškodené akumulátory nenabíjajte
Poškodené nabíjačky nepoužívajte
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
až do 40 °C.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Porucha nabíjačky
Porucha akumulátora
Preprava
Akumulátory DEWALT typu Li-Ion prechádzajú
nevyhnutným testovaním (UN Manual of
Tests and Criteria - ST/SG/AC.10/11/ Rev.3
Časť III, odstavec 38.3) tak, ako sa odporúča
v smerniciach pre prepravu nebezpečných
výrobkov (Recommendations on the Transport
of Dangerous Goods).
- Akumulátory majú účinnú ochranu pred
vnútorným pretlakom a skratovaním
kontaktov.
- Ako prevencia pred násilným roztrhnutím
a pred nebezpečným spätným prúdom boli
prevedené príslušné merania.
- Zodpovedajúci obsah lítia je pod úrovňou
povolených hodnôt.
Likvidáciu akumulátora prevádzajte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia.
Akumulátor nespaľujte
Nabíjajte iba v určených nabíjačkách
DEWALT
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorové kombinované kladivo
1 Bočnú rukoväť
1 Nastaviteľný hĺbkový doraz
9
1
Rýchloupevňovacie skľučovadlo (DC229 /
DC234)
1 Akumulátor (DC228 / DC229 / DC232K /
DC234K)
2 Akumulátory (DC229KL / DC232KL /
DC234KL)
1 Nabíjačku
1 Kufrík (iba pri modeli K)
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
Poznámka: Modely N neobsahujú v balení
akumulátory a nabíjačku.
•
•
Nabíjačka
Vo Vašej nabíjačke DE9000 sa môžu nabíjať
akumulátory DEWALT typu Li-Ion s napájacím
napätím 36 V (DE9360) a 28 V (DE9280)
s kapacitou 2,2 Ah.
11 Akumulátory
12 Uvoľňovacie tlačidlo
13 Nabíjačka
14 Indikátory nabíjania (červené)
Ochrana pred preťažením
V prípade zaseknutia vrtáku je pohon hriadeľa
vŕtačky prerušený. S ohľadom na výsledné sily
vždy držte náradie oboma rukami a zaujmite
pevný postoj.
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred použitím náradia si dôkladne prečítajte
návod na obsluhu.
Brzdiaci mechanizmus
Po uvoľnení stlačení vypínača s reguláciou
otáčok je otáčanie hriadeľa okamžite
zastavené.
Popis (obr. A)
Aktívna regulácia vibrácií
Aktívna regulácia vibrácií neutralizuje vibrácie
vznikajúce použitím príklepového mechanizmu
kladiva. Zníženie vibrácií prenášaných na
ruky a paže obsluhy umožňuje pohodlnejšie
a dlhodobejšie použitie náradia a predlžuje
tiež prevádzkovú životnosť náradia. Pokiaľ sa
náradie používa, vibračné sily sú vyrovnávané
pomocou pružne uloženého mechanizmu. Tento
tlmiaci účinok je možné pocítiť, pokiaľ je na
náradie vyvíjaný tlak. Uistite sa, či je pružina
v zábere a či nie je príliš tuhá. Mechanizmus
by mal byť v „plávajúcej“ polohe.
VAROVANIE: Nikdy neprevádzajte
žiadne úpravy elektrického náradia
a jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k jeho
poškodeniu alebo k poraneniu osôb.
POUŽITIE VÝROBKU
Vaše akumulátorové kombinované kladivá
DC228 / DC232 sú určené na profesionálne
vŕtanie, vŕtanie s príklepom a skrutkovanie.
Vaše akumulátorové kombinované kladivá
DC229 / DC234 sú určené na profesionálne
vŕtanie, vŕtanie s príklepom a skrutkovanie,
rovnako i na ľahké sekanie.
NEPOUŽÍVAJTE ich vo vlhkom protredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Tieto kombinované vŕtacie kladivá pre náročné
použitie sú profesionálnym elektrickým náradím.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný
dozor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre
jedno napätie. Vždy skontrolujte, či napätie
zdroja zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku náradia. Uistite sa, či hodnota napätia
Vašej nabíjačky zodpovedá hodnote napätia
v elektrickej sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335.
Vypínač s reguláciou otáčok
Prepínač pravého a ľavého chodu
Volič režimu
Bezpečnostná poistka
Držiak nástroja
Zaisťovacia objímka
Prachový kryt
Nastaviteľný hĺbkový doraz
Bočná rukoväť
Rukoväť
Akumulátory
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre Vašu nabíjačku (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2
a maximálna dĺžka je 30 m.
10
Montáž a nastavenie
VAROVANIE: Pred prevádzaním
montáže a nastavenia vždy vyberte
akumulátor.
•
VAROVANIE: Pred vložením alebo
vybratím akumulátora náradie vždy
vypnite.
•
VA R O VA N I E : P o u ž í v a j t e i b a
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. A)
• Akumulátor (11) nasadíte tak, že ho
zarovnáte s miestom jeho uloženia na
náradí. Nasuňte akumulátor do jeho výrezu
na náradí a zatlačte naň tak, aby došlo
k jeho zacvaknutiu v správnej polohe.
• Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte
uvoľňovacie tlačidlo (12) a súčasne
akumulátor vytiahnite z lôžka.
Priebeh nabíjania (obr. B)
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Nabíjanie akumulátora (obr. A a B)
Pred nabíjaním akumulátora vždy skontrolujte
napätie v zásuvke. Pokiaľ je zásuvka pod
prúdom, ale akumulátor nie je možné nabiť,
zverte opravu Vašej nabíjačky autorizovanému
servisu DEWALT.
Behom nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu
nabíjačky i akumulátora. Tento jav je obvyklý
a neznamená žiadnu poruchu.
Stav nabitia
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svieti
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svietia
3 kontrolky svietia
•
•
< 33%
33 - 66%
66 - 99%
100%
Automatické oživenie
• Režim automatického oživenia prevedie
vyrovnanie jednotlivých článkov akumulátora
podľa ich maximálnej kapacity. Oživenie
akumulátora by malo byť prevedené každý
týždeň alebo v prípade, keď akumulátor
nepodáva rovnaký výkon.
• Oživenie akumulátora prevediete tak, že ho
obvyklým spôsobom vložíte do nabíjačky.
Akumulátor ponechajte v nabíjačke aspoň
8 hodín.
UPOZORNENIE: Nenabíjajte
akumulátor, pokiaľ okolitá teplota
klesne pod 4°C alebo presiahne 40°C.
Odporučená teplota prostredia pre
nabíjanie: približne 24 °C.
•
do nabíjačky alebo skúste použiť iný
akumulátor. Pokiaľ nebude možné nabiť i iný
akumulátor, nechajte nabíjačku otestovať
v autorizovanom servise DEWALT.
Pokiaľ sa v nabíjačke vyskytne porucha,
červené indikátory nabíjania začnú rýchlo
blikať v poradí raz krátko a raz dlho.
Zverte opravu nabíjačky autorizovanému
servisu.
Pri pripojení nabíjačky k zdrojom napätia,
ako sú generátory alebo striedače napätia,
červené indikátory nabíjania (14) môžu
začať súčasne blikať; bude dochádzať
k dvom rýchlym bliknutiam, po ktorých
bude nasledovať pauza. Takto sa indikujú
iba dočasné problémy zdroja napätia.
Nabíjačka sa automaticky prepojí späť na
normálnu prevádzku.
Ak chcete akumulátor (11) nabiť, vložte ho
do nabíjačky (13) spôsobom znázorneným
na obrázku a zapnite nabíjačku. Uistite
sa, či je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený. Červené indikátory nabíjania (14)
budú blikať v závislosti od stavu nabitia
akumulátora. Po skončení nabíjania začnú
indikátory trvalo svietiť. Nabíjačka bude
automaticky prepnutá do udržovacieho
režimu.
Akumulátor sa môže z nabíjačky kedykoľvek
vybrať alebo sa môže ľubovoľne dlhú dobu
ponechať v nabíjačke.
Pokiaľ sa počas nabíjania objavia ťažkosti,
červené indikátory nabíjania začnú rýchlo
blikať. Akumulátor vyberte a znovu vložte
Odloženie nabíjania - zahriaty / studený
akumulátor
Pokiaľ nabíjačka detekuje, že je akumulátor
príliš zahriaty alebo studený, automaticky spustí
funkciu odloženia nabíjania a pozastaví proces
nabíjania do doby, než akumulátor dosiahne
primeranú teplotu. Potom bude nabíjačka
automaticky pokračovať v nabíjaní. Táto funkcia
zaistí maximálnu životnosť akumulátora.
Ochrana pred úplným vybitím
Pokiaľ je akumulátor v náradí, je chránený pred
úplným vybitím.
11
Voľba pracovného režimu (obr. C1 a C2)
VAROVANIE: Náradie používajte
vždy s riadne pripevnenou bočnou
rukoväťou.
DC228 / DC232 (obr. C1)
Náradie sa môže používať v nasledujúcich
pracovných režimoch:
•
•
Vŕtanie bez príklepu: pri skrutkovaní
a vŕtaní do kovu, dreva a plastov.
Vŕtanie s príklepom: pri vŕtaní do
betónu a muriva.
•
DC229 / DC234 (obr. C2)
Náradie sa môže používať v nasledujúcich
pracovných režimoch:
•
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. F)
• Upnite do držiaku nástrojov požadovaný
vrták.
• Uvoľnite bočnú rukoväť (9).
• Prevlečte nastaviteľný hĺbkový doraz (8)
otvorom v bočnej rukoväti.
• Nastavte hĺbku vŕtania podľa uvedeného
obrázku.
• Dotiahnite bočnú rukoväť.
Vŕtanie bez príklepu: pri skrutkovaní
a vŕtaní do kovu, dreva a plastov.
Vŕtanie s príklepom: pri vŕtaní do
betónu a muriva.
Len príklep: pre ľahké sekanie.
•
•
Bočnú rukoväť povoľte.
Pre pravákov: nasuňte rukoväť na objímku
za držiakom nástrojov tak, aby bola rukoväť
vľavo.
Pre ľavákov: nasuňte rukoväť na objímku
za držiakom nástrojov tak, aby bola rukoväť
vpravo.
Bočnú rukoväť natočte do požadovanej
polohy a dotiahnite ju.
Prevádzkový režim zvoľte stlačením
bezpečnostného tlačidla (4) a otočením
voliča režimu (3) do polohy, v ktorej smeruje
na symbol požadovaného režimu.
Uvoľnite bezpečnostné tlačidlo
a skontrolujte, či je volič režimov zaistený
v zvolenej polohe.
Prepínač pravého a ľavého chodu (obr. G)
• Zatlačte prepínač chodu (2) doľava, aby
bolo nastavené otáčanie nástroja dopredu
(otáčanie nástroja doprava). Viď šípky na
náradí.
• Zatlačte prepínač chodu (2) doľava, aby
bolo nastavené otáčanie nástroja dozadu
(otáčanie nástroja doľava).
VAROVANIE: Nemeňte režim počas
chodu náradia.
UPOZORNENIE: Pred zmenou smeru
chodu náradia vždy počkajte, pokým sa
motor celkom nezastaví.
Vloženie a vybratie príslušenstva SDSplus(obr. D)
Toto kombinované kladivo používa príslušenstvo
SDS-plus (viď prierez upínacej stopky vrtáku
SDS-plus na obrázku D).
• Čistite a mažte upínaciu stopku vrtáku.
• Vložte do držiaka nástrojov upínaciu stopku
nástroja (5).
• Zasuňte nástroj a zľahka s ním otočte, aby
došlo k jeho zapadnutiu do drážok.
• Zaťahajte za pracovný nástroj a uistite sa,
či je správne zaistený. Funkcia príklepu
vyžaduje, aby sa nástroj po zaistení
v držiaku mohol pohybovať v axiálnom
smere v rozmedzí niekoľkých centimetrov.
• Ak chcete nástroj vybrať, zatiahnite objímku
(15) dozadu a nástroj vytiahnite.
DC229 / DC234 - výmena držiaku nástrojov
za skľučovadlo (obr. H)
• Otočte zaisťovacou objímkou (6) do
odistenej polohy a držiak nástroja (5)
vytiahnite.
• Skľučovadlo (16) nasaďte na hriadeľ
a otočte zaisťovacou objímkou do zaistenej
polohy.
• Pokiaľ chcete vymeniť skľučovadlo za držiak
nástroja, najskôr rovnakým spôsobom
vyberte skľučovadlo. Potom namontujte
držiak nástroja takým spôsobom ako bolo
namontované skľučovadlo.
UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte
štandardné skľučovadlá v režime
vŕtania s príklepom.
Upevnenie bočnej rukoväte (obr. E)
Bočnú rukoväť (9) je možné uchytiť tak, aby
vyhovovala pravákom i ľavákom.
12
Výmena prachového krytu (obr. D)
Protiprachový kryt (7) zabraňuje vnikaniu
prachu do stroja. Opotrebovaný prachový kryt
okamžite vymeňte.
• Zasuňte zaisťovaciu objímku (15) smerom
dozadu a vyberte prachový kryt (7).
• Nainštalujte nový prachový kryt.
• Uvoľnite zaisťovaciu objímku držiaku
nástroja.
•
•
•
V prípade nutnosti nastavte hĺbku otvoru.
Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný
otvor.
Vrták umiestnite na značku a zapnite
náradie.
Vŕtanie bez príklepu (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „vŕtanie
bez príklepu“.
• Podľa typu Vášho náradia postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
- Nasadenie adaptéra skľučovadla /
zostavy skľučovadla (DC228/ DC232).
Pre skľučovadlá štandardných rozmerov
10 alebo 13 mm sú k dispozícii špeciálne
adaptéry SDS-plus so závitom, aby
bolo možné použitie nástrojov s rovnou
upínacou stopkou.
- Vymeňte držiak nástrojov za skľučovadlo
(DC229/DC234).
• Postupujte rovnakým spôsobom, ako pri
vŕtaní s príklepom.
Návod na obsluhu
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Dávajte pozor na umiestenie
elektrického vedenia a potrubia.
• Vyvíjajte na obrobok iba ľahký tlak
(asi 5 kg). Nadmerný tlak nielen
že nezvýši rýchlosť vŕtania, ale
výrazne ovplyvňuje výkon prístroja
a znižuje jeho životnosť.
• Nevŕtajte príliš hlboko, aby nedošlo
k poškodeniu prachového krytu.
Vždy držte náradie pevne oboma
rukami a zaujmite bezpečný postoj.
Náradie používajte vždy s riadne
pripevnenou bočnou rukoväťou.
• Ak nie je pracovný nástroj už
dostatočne ostrý, použite nový
pracovný nástroj.
UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte
štandardné skľučovadlá v režime
vŕtania s príklepom.
Skrutkovanie (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „vŕtanie
bez príklepu“.
• Zvoľte si smer otáčania.
• Podľa typu Vášho náradia postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
- Ak chcete použiť šesťhranné
skrutkovacie násady, použite špeciálny
adaptér SDS-plus® pre skrutkovanie
(DC228 / DC232).
- Vymeňte držiak nástrojov za skľučovadlo
(DC229/DC234).
• Vložte do držiaka zodpovedajúci skrutkovací
nástavec. Pri skrutkovaní skrutiek s plochou
drážkou v hlave vždy používajte nástavec
so zavádzacím púzdrom.
• Zľahka stlačte vypínač s reguláciou otáčok
(1), aby nedošlo k poškodenie hlavy
skrutky. Pri spätnom chode (otáčanie
doľava) sa rýchlosť otáčok automaticky
zníži, aby došlo k jednoduchému uvoľneniu
skrutky.
• Pokiaľ je skrutka zarovnaná s povrchom
obrobku, uvoľnite stlačenie vypínača
s reguláciou otáčok, aby nedošlo
k zarezaniu hlavy skrutky do obrobku.
Pred začatím práce:
• Uistite sa, či je akumulátor (celkom)
nabitý.
• Uistite sa, či je akumulátor riadne
usadený.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1). Otáčky náradia sú určené
tlakom vyvíjaným na vypínač.
• Ak chcete náradie vypnúť, vypínač
uvoľnite.
• Ak chcete náradie zaistiť, presuňte prepínač
chodu (2) do strednej polohy.
Príklepové vŕtanie (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „vŕtanie
s príklepom“.
• Upnite vhodný vrták. Ak chcete dosiahnuť
čo najlepšie výsledky, používajte vysoko
kvalitné vrtáky s karbidovými hrotmi.
• Nastavte bočnú rukoväť (9) do požadovanej
polohy.
13
DC229/DC234 - Sekanie (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „iba
príklep“.
• Nasaďte príslušný sekáč a skontrolujte, či
je riadne zaistený.
• Nastavte bočnú rukoväť (9) do požadovanej
polohy.
• Zapnite náradie a zahájte prácu.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie. Používané príslušenstvo
a prídavné zariadenia sa musia pravidelne
mazať v okolí uchytenia SDS-plus®.
Pri zmene režimu sekania na rotačný režim
budete možno musieť krátko pretočiť motor,
aby došlo k zapadnutiu prevodových koliesok
prevodovky.
Čistenie
VAROVANIE:
• Nabíjačku pred čistením krytov
mäkkou handričkou odpojte od
siete.
• Pred čistením z náradia vyberte
akumulátor.
• Udržujte čisté ventilačné drážky
a plastový kryt pravidelne čistite
mäkkou tkaninou.
VAROVANIE:
• Toto náradie nepoužívajte na
miešanie alebo čerpanie ľahko
horľavých alebo výbušných
kvapalín (benzín, alkohol a pod.).
• Nepoužívajte náradie na miešanie
horľavých kvapalín označených
zodpovedajúcou etiketou.
Doplnkové príslušenstvo
Ochrana životného prostredia
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
D EWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takého príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou DEWALT.
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Ak raz už nebudete Váš výrobok DEWALT
potrebovať alebo ak sa opotrebuje a už ho
nebudete môcť používať, nelikvidujte ho spolu
s domovým odpadom. Zlikvidujte tento prístroj
v triedenom odpade.
Ako doplnkové príslušenstvo je možné dokúpiť
rôzne typy vrtákov a sekáčov SDS-plus®.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha zabrániť znečisteniu životného
prostredia a znižuje dopyt po nových
surovinách.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo
najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Predpokladom dlhodobej bezproblémovej
funkcie náradia je jeho pravidelné čistenie
a starostlivosť.
•
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje možnosť zberu
a recyklácie svojich výrobkov po skončení ich
životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto služby,
odovzdajte prosím Vaše náradie akémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý
náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si
mohol používateľ opraviť sám. Po približne
40 hodinách prevádzky odneste náradie do
autorizovaného servisu DEWALT. Pokiaľ
sa vyskytnú problémy ešte pred uplynutím
tejto doby, kontaktujte autorizovaný servis
DEWALT.
14
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Akumulátory
Pokiaľ akumulátor prestane dodávať dostatočný
výkon, musí byť nabitý. Po ukončení jeho
životnosti preveďte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Li-Ionové články sú recyklovateľné.
Odovzdajte ich prosím dodávateľovi
alebo v miestnej recyklačnej stanici.
Zhromaždené akumulátory budú vhodne
zlikvidované alebo recyklované.
15
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00063959 - 25-03-2008
16
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
17
Gearbox ROTARY HAMMER DRILL 1
©
DC228KL - - - A
18
Housing ROTARY HAMMER DRILL 1
©
DC228KL - - - A
19
Gearbox ROTARY HAMMER DRILL 1
©
DC229KL - - - A
20
Housing ROTARY HAMMER DRILL 1
©
DC229KL - - - A
21
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC232K - - - - A
22
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC232K - - - - A
23
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC234K - - - - A
24
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC234K - - - - A
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising