DC234K | DeWalt DC234K ROTARY HAMMER instruction manual

500500-45 CZ
DC228
DC229
DC232
DC234
2
3
4
AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO
AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO
DC228 / DC229 / DC232 / DC234
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily
ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Otáčky při zátěži
Energie rázu
Max. průměr otvoru při vrtání
do oceli / dřeva / betonu
Držák nástrojů
Průměr objímky
Hmotnost (bez baterie) kg
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
Pojistky
nářadí 230 V
DC228
28
0 - 1 150
0 - 850
2,5
DC229
28
0 - 1 150
0 - 850
2,5
DC232
36
0 - 1 150
0 - 850
2,5
DC234
36
0 - 1 150
0 - 850
2,5
13 / 30 / 24
SDS-plus®
54
2,6
13 / 30 / 24
SDS-plus®
54
2,5
13 / 30 / 24
SDS-plus®
54
2,7
13 / 30 / 24
SDS-plus®
54
V
Ah
kg
DE9280
28
2,2
0,92
DE9360
36
2,2
1,0
V
min
kg
DE9000
230
60
0,9
V
min-1
min-1
J
mm
mm
2,4
10 A v napájecí síti
Popis: Bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení lehkého nebo středně
vážného zranění.
Níže uvedený popis popisuje stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení hmotných škod.
VAROVÁNÍ: Označuje možné hrozící
nebezpečí které, v případě nedodržení,
může způsobit smrt nebo vážné
zranění.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
5
DE9000
Společnost D E WALT prohlašuje, že tato
nabíječka splňuje požadavky následujících
norem: 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2006/95/
EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60336,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
Upozorňuje na riziko způsobení
požáru.
ES Prohlášení o shodě
07
Chcete-li získat podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost D EWALT na
níže uvedené adrese nebo na adrese, která je
uvedena na konci tohoto návodu.
DC228 / DC229 / DC232 / DC234
Společnost DEWALT prohlašuje, že tato elektrická
nářadí splňují následující bezpečnostní normy
a nařízení: 98/37/EC, 89/336/EEC, 86/188/
EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6,
EN 55014-2, EN 55014-1.
DC228
82
2,0
96
DC229
82
2,0
95
DC232
81
2,4
95
DC234
82
1,9
96
2,3
2,4
2,4
1,9
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:
Vibrace přenášené
8,1
7,6
na obsluhu (RMS)
m/s2 7,6
2
1,5
1,5
1,5
Odchylka K
m/s
8,2
1,5
dB(A)
LpA (akustický tlak)
KpA (odchylka akustického tlaku) dB(A)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
Deklarovaná úroveň vibrací byla měřená
v souladu se standardní zkušební metodou
podle normy EN60745 a může být použita ke
srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Technický a vývojový ředitel
Horst Grossmann
Deklarovaná úroveň vibrací může být také
použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Německo
05/2007
VAROVÁNÍ: Úroveň vibrací při
aktuálním použití elektrického nářadí
se může od deklarované úrovně vibrací
lišit v závislosti na způsobu použití
výrobku. To může vést k významnému
podcenění následkům vlivu vibrací,
pokud je nářadí takovým způsobem
pravidelně používáno.
VAROVÁNÍ: Chcete-li snížit riziko
způsobení úrazu, přečtěte si návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
Do odhadované doby, kdy je obsluha v průběhu
dané doby práce vystavena vibracím, je třeba
pro výpočet zahrnout také dobu, po kterou je
nářadí vypnuto a dobu, kdy jede naprázdno.
Tímto způsobem může být účinek dané úrovně
vibrací během pracovní doby znatelně snížen.
Termín „elektrické nářadí” uváděný v níže
uváděných varováních označuje nářadí
napájené z elektrické sítě nebo pomocí
baterie.
6
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
proudového chrániče (RCD) v napájecím
okruhu. Použití proudového chrániče RCD
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
1 BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést ke způsobení
úrazu.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou, jako
jsou prostředí s hořlavými kapalinami,
plyny nebo s výbušným prachem.
Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, což
může vést k zapálení prachu nebo výparů.
c) Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se do jeho blízkosti nedostaly děti
a okolo stojící osoby. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
3 BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou.Jste-li unavení nebo pod
vlivem drog, alkoholu či léků, s nářadím
nikdy nepracujte. Chvilková nepozornost
při práci s tímto nářadím může přivodit
vážné zranění.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte prostředky k ochraně zraku.
Ochranné prostředky, jako jsou respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba nebo
chrániče sluchu, snižují riziko poranění
osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
vypnutý hlavní spínač.Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může vést ke způsobení úrazu.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na pohyblivých
částech nářadí mohou vést ke způsobení
úrazu.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožňuje lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohybujících se částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohybujícími
se díly zachyceny.
g) Pokud je zařízení vybaveno adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může omezit rizika týkající se prachu.
2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy
žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
plochami jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
c) Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhku.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
d) S n a p á j e c í m k a b e l e m z a c h á z e j t e
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nářadí nebo k jeho
posouvání a při odpojování nářadí
od elektrické sítě za kabel nikdy
netahejte. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty
a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený
nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Pracujete-li s elektrickým nářadím
venku, používejte prodlužovací kabel
určený pro venkovní použití. Použití
napájecího kabelu vhodného pro venkovní
prostředí snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použití
4
POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou aplikaci správný typ
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elektrického nářadí. Správné elektrické
nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji,
bude-li používáno ve výkonnostním
rozsahu, pro který je určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství a jiných připojených
součástí, před prováděním servisu nebo
není-li nářadí používáno, odpojte jej od
elektrické sítě nebo vyjměte baterii.Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte osobám,
které nejsou obeznámeny s jeho
obsluhou nebo s tímto návodem,
aby s nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zablokování pohybujících
se částí, poškození jednotlivých dílů
a jiné okolnosti, které mohou mít vliv na
chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod vzniká
v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity se méně zanášejí a lépe
ovládají.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle uvedených pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky
a práci, která bude prováděna. Použití
elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
c) Používejte výhradně baterie doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných typů
baterií může vytvářet rizika způsobení
požáru nebo vzniku zranění.
d) Pokud baterii nepoužíváte, skladujte ji
v bezpečné vzdálenosti od kovových
předmětů, jako jsou kancelářské spony,
mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné
drobné kovové předměty, které by mohly
kontakty baterie zkratovat. Zkratování
kontaktů baterie může způsobit popáleniny
nebo požár.
e) V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud
se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Při
zasažení očí zasažené místo opláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Kapalina unikající z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6 OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze mechanikovi s příslušnou
kvalifikací, který bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tak zajistíte
bezpečný provoz elektrického nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro vrtací
kombinovaná kladiva
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
• Doporučujeme použití respirátoru.
Zbytková rizika
Při práci s kombinovanými vrtacími kladivy
vznikají následující rizika:
- Poranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí. Přes
dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze určitá rizika zcela vyloučit.
Mezi tato rizika patří:
- Poškození sluchu.
- Riziko přivření prstů při výměně
příslušenství.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu, který vzniká při práci s betonem
nebo zdivem.
5
POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Před vložením baterie do nářadí se
ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze
vypnuto. Vložení baterie do elektrického
nářadí, jehož hlavní spínač je v poloze
zapnuto, může způsobit nehodu.
b) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiné nevhodné
baterie způsobit vznik požáru.
8
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky
• Před vložením baterie do nabíječky se
ujistěte, zda je čistá a suchá.
• Při přenášení nikdy nedržte nabíječku za
napájecí kabel. Nikdy netahejte za napájecí
kabel při jeho odpojování od zásuvky.
Veďte napájecí kabel tak, aby nepřecházel
přes ostré hrany nebo horké a mastné
povrchy.
• Svěřte výměnu zničených nebo jiných
poškozených dílů autorizovanému servisu
D E WALT. Nikdy neprovádějte opravy
sami.
• S nabíječkou nepracujte v podmínkách
s vysokou vlhkostí.
• Nepokoušejte se nabíjet vlhké baterie.
• Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu baterii rozebrat.
• Nabíjejte pouze baterie se jmenovitými
hodnotami uvedenými v tomto návodu.
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které
nejsou k nabíjení určeny.
• Při likvidaci baterie se vždy řiďte pokyny,
které jsou uvedeny na konci tohoto
návodu.
• Nejsou-li nabíječky a baterie používány,
musí být uskladněny na suchém místě
a musí být také vhodně zabezpečeny, mimo
dosah dětí.
Štítky na nabíječce a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
mohou štítky na nabíječce a na baterii obsahovat
i následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Doba nabíjení je uvedena
v technických údajích
Zabraňte styku s vodou
Nezkoumejte vodivými předměty
Poškozené baterie nenabíjejte
Poškozené nabíječky nepoužívejte
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C
Poškozené napájecí kabely ihned
vyměňte
Porucha nabíječky
Porucha baterie
Likvidaci baterie provádějte tak,
aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí
Přeprava
Baterie DEWALT typu Li-Ion prochází nezbytnými
testy (UN Manual of Tests and Criteria - ST/SG/
AC.10/11/ Rev.3 Část III, odstavec 38.3) tak,
jak je doporučeno ve směrnicích pro přepravu
nebezpečných výrobků (Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods).
- Baterie mají účinnou ochranu před vnitřním
přetlakem a zkratováním pólů.
- Jako prevence před násilným roztržením
a před nebezpečným závěrným proudem
byla provedena příslušná měření.
- Ekvivalentní obsah lithia je v zanedbatelném
množství.
Baterii nespalujte
Nabíjení provádějte pouze v určených
nabíječkách DEWALT
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Akumulátorové vrtací kladivo
1 Boční rukojeť
1 Nastavitelný hloubkový doraz
1 Rychloupínací sklíčidlo (DC229 / DC234)
1 Baterii (DC228 / DC229 / DC232K /
DC234K)
2 Baterie (DC229KL / DC232KL /
DC234KL)
1 Nabíječku
1 Kufřík (pouze u modelu K)
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
Poznámka: U modelů N nejsou obsahem balení
baterie a nabíječka.
Baterie D E WALT typu Li-Ion jsou vyjmuty
z národních a mezinárodních předpisů týkajících
se nebezpečného zboží. Tyto předpisy budou
ovšem platit, je-li přepravováno několik baterii
současně.
• Ujistěte se, zda jsou baterie zabaleny
v souladu s předpisy pro nebezpečné
výrobky, jak je zmíněno výše, aby bylo
zabráněno jejich zkratování.
9
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před použitím nářadí si důkladně přečtěte
návod k obsluze.
Spojka s ochranou před přetížením
V případě zaseknutí vrtáku je pohon hřídele
vrtačky přerušen. S ohledem na výsledné síly
vždy držte nářadí oběma rukama a zaujměte
pevný postoj.
Mechanismus brzdy
Po uvolnění spínače s regulací otáček je
otáčení hřídele okamžitě zastaveno.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy elektrického nářadí
a jeho součástí.Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k poranění osob.
Aktivní regulace vibrací
Aktivní regulace vibrací neutralizuje vibrace
vznikající použitím příklepového mechanismu
kladiva. Snížení vibrací přenášených na
ruce a paže obsluhy umožňuje pohodlnější
a dlouhodobější použití nářadí a prodlužuje
také provozní životnost nářadí. Pokud je nářadí
v provozu, vibrační síly jsou vyrovnávány
pomocí pružně uloženého mechanismu. Tento
tlumící účinek lze pocítit, pokud je na nářadí
vyvíjen tlak. Ujistěte se, zda je pružina v záběru
a zda není příliš tuhá. Mechanismu by měl být
v „plovoucí“ poloze.
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše akumulátorové vrtací kladivo DC228 /
DC232 je určeno k profesionálnímu vrtání,
vrtání s příklepem a šroubování.
Vaše akumulátorové vrtací kladivo DC229 /
DC234 je určeno k profesionálnímu vrtání, vrtání
s příklepem a šroubování, a také k lehkým
sekacím aplikacím.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v prostředí s výskytem hořlavých kapalin
a plynů.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku
nářadí. Ujistěte se, zda hodnota napájecího
napětí vaší nabíječky odpovídá napájecímu
napětí v elektrické síti.
Tato kombinovaná vrtací kladiva pro náročné
použití jsou profesionálním elektrickým
nářadím. ZABRAŇTE dětem, aby se dostaly
s tímto nářadím do kontaktu. Používají-li toto
nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn
odborný dozor.
1 Spínač s regulací otáček
2 Přepínač chodu vpřed / vzad
3 Volič režimu
4 Bezpečnostní pojistka
5 Držák nástroje
6 Zajišťovací objímka
7 Prachový kryt
8 Nastavitelný hloubkový doraz
9 Boční rukojeť
10 Rukojeť
11 Baterie
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2, maximální délka je 30 m.
Montáž a seřízení
Nabíječka
Ve vaší nabíječce DE9000 mohou být nabíjeny
baterie D E WALT typu Li-Ion s napájecím
napětím 36 V (DE9360) a 28 V (DE9280)
s kapacitou 2,2 Ah.
11 Baterie
12 Uvolňovací tlačítko
13 Nabíječka
14 Indikátory nabíjení (červené)
VAROVÁNÍ: Před prováděním montáže
a seřízení vždy vyjměte baterii.
VAROVÁNÍ: Před vložením nebo
vyjmutím baterie nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
10
Nasazení a sejmutí baterie (obr. A)
• Baterii (11) nasadíte tak, že ji srovnáte
s místem jeho uložení na nářadí. Nasuňte
baterii do nářadí a zatlačte na ni tak,
aby došlo k jejímu zajištění ve správné
poloze.
• Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko (12) a současně baterii
vytáhněte z nářadí.
indikovány pouze dočasné problémy zdroje
napětí. Nabíječka se automaticky přepne
zpět na normální provoz.
Průběh nabíjení (obr. B)
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svítí
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svítí
3 kontrolky svítí
Nabíjení baterie (obr. A a B)
Před nabíjením baterie vždy zkontrolujte napětí
v zásuvce. Pokud je zásuvka pod proudem, ale
baterii nelze nabít, svěřte opravu vaší nabíječku
autorizovanému servisu DEWALT.
Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i baterie. Tento jev je obvyklý
a neznamená žádnou závadu.
Automatické oživení
• Režim automatického oživení provede
vyrovnání jednotlivých článků baterie podle
jejich maximální kapacity. Oživení baterie
by mělo být prováděno každý týden nebo
v případě, kdy již baterie nepodává stejný
výkon.
• Oživení baterie provedete tak, že ji
obvyklým způsobem vložíte do nabíječky.
Ponechejte baterii v nabíječce alespoň
8 hodin.
UPOZORNĚNÍ: Nenabíjejte baterii,
pokud okolní teplota klesne pod 4 °C
nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená
teplota prostředí pro nabíjení: přibližně
24 °C.
•
•
•
•
•
< 33%
33 - 66%
66 - 99%
100%
Chcete-li baterii (11) nabít, vložte ji do
nabíječky (13) způsobem znázorněným na
obrázku a zapněte nabíječku. Ujistěte se,
zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
Červené indikátory nabíjení (14) budou
blikat v závislosti na stavu nabití baterie. Po
ukončení nabíjení budou indikátory trvale
svítit. Nabíječka bude automaticky přepnuta
do udržovacího režimu.
Baterie může být z nabíječky kdykoliv
vyjmuta nebo může být libovolnou dobu
ponechána v nabíječce.
Pokud se během nabíjení objeví potíže,
červené indikátory nabíjení počnou rychle
blikat. Baterii vyjměte a znovu vložte
do nabíječky nebo zkuste použít jinou
baterii. Pokud nebude možné nabít i jinou
baterii, nechejte nabíječku otestovat
v autorizovaném servisu DEWALT.
Pokud se v nabíječce vyskytne závada,
červené indikátory nabíjení začnou
rychle blikat v pořadí jednou krátce
a jednou dlouze. Svěřte opravu nabíječky
autorizovanému servisu DEWALT.
Při připojení nabíječky k napájecím zdrojům,
jako jsou generátory nebo napěťové
střídače, červené indikátory nabíjení (14)
mohou začít současně blikat, kdy bude
docházet ke dvěma rychlým bliknutím, po
kterých bude následovat pauza. Tak jsou
Prodleva zahřátá / studená baterie
Pokud nabíječka detekuje stav, kdy je baterie
příliš zahřátá nebo studená, automaticky spustí
funkci Prodleva zahřátá / studená baterie
a pozastaví proces nabíjení do doby, než
baterie dosáhne vhodné teploty. Potom bude
nabíječka automaticky pokračovat v režimu
nabíjení. Tato funkce zajišťuje maximální
provozní životnost baterie.
Ochrana před úplným vybitím
Pokud je baterie v nářadí, je chráněna před
úplným vybitím.
Volba pracovního režimu (obr. C1 a C2)
DC228 / DC232 (obr. C1)
Nářadí může být používáno v následujících
pracovních režimech:
Vrtání bez příklepu: pro šroubování
a vrtání do kovu, dřeva a plastů.
Vrtání s příklepem: pro vrtání do
betonu a zdiva.
DC229 / DC234 (obr. C2)
Nářadí může být používáno v následujících
pracovních režimech:
Vrtání bez příklepu: pro šroubování
a vrtání do kovu, dřeva a plastů.
11
Nastavení hloubky vrtání (obr. F)
• Upněte do držáku nástrojů požadovaný
vrták.
• Uvolněte boční rukojeť (9).
• Protáhněte nastavitelný hloubkový doraz
(8) otvorem v boční rukojeti.
• Nastavte hloubku vrtání podle uvedeného
obrázku.
• Přitáhněte boční rukojeť.
Vrtání s příklepem: pro vrtání do
betonu a zdiva.
Pouze příklep: pro lehké sekání.
•
•
Provozní režim zvolte stisknutím
bezpečnostní pojistky (4) a otočením voliče
režimu (3) do polohy, ve které směřuje na
symbol požadovaného režimu.
Uvolněte bezpečnostní pojistku
a zkontrolujte, zda je volič režimu zajištěn
ve zvolené poloze.
Přepínač chodu vpřed / vzad (obr. G)
• Zatlačte přepínač chodu vpřed / vzad (2)
doleva, aby bylo nastaveno otáčení nástroje
dopředu (otáčení nástroje doprava). Viz
šipky na nářadí
• Zatlačte přepínač chodu vpřed / vzad
(2) doprava, aby bylo nastaveno otáčení
nástroje směrem dozadu (otáčení nástroje
doleva).
VAROVÁNÍ: Neměňte režim během
chodu nářadí.
Instalace a demontáž příslušenství SDSplus (obr. D)
Toto kombinované vrtací kladivo používá
příslušenství SDS-plus (viz průřez upínací
stopky vrtáku SDS-plus na obrázku D).
• Provádějte čištění a mazání upínací stopky
vrtáku.
• Zasuňte upínací stopku nástroje do držáku
nástrojů (5).
• Zasuňte nástroj a lehce s ním otočte, aby
došlo k jeho zapadnutí do drážek.
• Zatáhněte za nástroj a ujistěte se, zda je
správně zajištěn. Funkce příklepu vyžaduje,
aby se nástroj po zajištění v držáku mohl
pohybovat v axiálním směru v rozmezí
několika centimetrů.
• Chcete-li nástroj vyjmout, zasuňte
zajišťovací objímku (15) směrem dozadu
a vyjměte nástroj.
UPOZORNĚNÍ: Před provedením
změny směru otáčení počkejte, až se
motor zcela zastaví.
DC229 / DC234 - výměna držáku nástrojů za
sklíčidlo (obr. H)
• Otočte zajišťovací objímku (6) do odjištěné
polohy a sejměte držák nástrojů (5).
• Nasaďte sklíčidlo (16) na hřídel a otočte
zajišťovací objímku do zajišťovací polohy.
• Chcete-li vyměnit sklíčidlo za držák
nástrojů, nejdříve stejným způsobem
demontujte sklíčidlo. Potom stejným
způsobem nainstalujte držák nástrojů.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte
standardní sklíčidla v režimu vrtání
s příklepem.
Upevnění boční rukojeti (obr. E)
Boční rukojeť (9) může být připevněna tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
Výměna prachového krytu (obr. D)
Prachový kryt (7) chrání mechanismus před
prachem. Opotřebovaný prachový kryt okamžitě
vyměňte.
• Zasuňte zajišťovací objímku (15) směrem
dozadu a sejměte prachový kryt (7).
• Instalujte nový prachový kryt.
• Uvolněte zajišťovací objímku držáku
nástrojů.
VAROVÁNÍ: Nářadí používejte vždy
s řádně připevněnou boční rukojetí.
•
•
•
•
Povolte boční rukojeť.
Pro praváky: nasuňte rukojeť na objímku
za držákem nástrojů tak, aby byla rukojeť
vlevo.
Pro leváky: nasaďte rukojeť na objímku
za držákem nástrojů tak, aby byla rukojeť
vpravo.
Nastavte boční rukojeť do požadované
polohy a přitáhněte ji.
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ:
•
12
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
•
•
•
•
Dávejte pozor na umístění
elektrického vedení a potrubí.
Vyvíjejte na obrobek pouze lehký
tlak (asi 5 kg). Nadměrný tlak na
nářadí neurychlí vrtání, ale sníží
výkon nářadí a může zkrátit dobu
jeho provozní životnosti.
Nevrtejte příliš hluboko, aby nedošlo
k poškození prachového krytu.
Vždy držte nářadí pevně oběma
rukama a zaujměte pevný postoj.
Nářadí používejte vždy s řádně
připevněnou boční rukojetí.
Není-li pracovní nástroj již
dostatečně ostrý, použijte nový
pracovní nástroj.
•
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte
standardní sklíčidla v režimu vrtání
s příklepem.
Šroubování (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „vrtání
bez příklepu“.
• Zvolte si směr otáčení.
• V závislosti na typu vašeho nářadí
postupujte podle některých z následujících
pokynů:
- Chcete-li použít šestihranné šroubovací
násady, použijte speciální adaptér
SDS-plus® pro šroubování (DC228 /
DC232).
- Vyměňte držák nástrojů za sklíčidlo
(DC229 / DC234).
• Vložte do držáku požadovaný šroubovací
nástroj. Při šroubování šroubů s plochou
drážkou v hlavě vždy používejte násadu
s naváděcím pouzdrem.
• Lehce stlačte spínač s regulací otáček (1),
aby nedošlo k poškození hlavy šroubu. Při
zpětném chodu (otáčení doleva) je rychlost
otáček automaticky snížena, aby došlo ke
snadnému vyšroubování šroubu.
• Pokud je hlava šroubu zapuštěna do
povrchu obrobku, uvolněte stisk spínače
s regulací otáček, aby nedošlo k zařezání
hlavy šroubu do obrobku.
Před zahájením provozu:
• Ujistěte se, zda je baterie (zcela) nabitá.
• Ujistěte se, zda je baterie řádně usazena.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na spínač.
•
•
jsou k dispozici speciální adaptéry SDSplus se závitem, aby bylo umožněno
použití nástrojů s rovnou upínací
stopkou.
- Vyměňte držák nástrojů za sklíčidlo
(DC229 / DC234).
Postupujte stejným způsobem, jako při
vrtání s příklepem.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte
spínač.
Chcete-li nářadí zajistit, přesuňte spínač
chodu vpřed / vzad (2) do střední polohy.
Vrtání s příklepem (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „vrtání
s příklepem“.
• Upněte vhodný vrták. Chcete-li dosáhnout
co nejlepších výsledků, používejte
vysoce kvalitní vrtáky s hroty ze slinutého
karbidu.
• Nastavte boční rukojeť (9) do požadované
polohy.
• V případě nutnosti nastavte hloubku
otvoru.
• Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
• Vrták umístěte na značku a spusťte
nářadí.
DC229/DC234 - Sekání (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „pouze
příklep“.
• Nasaďte příslušné dláto a zkontrolujte, zda
je řádně zajištěno.
• Nastavte boční rukojeť (9) do požadované
polohy.
• Zapněte nářadí a zahajte práci.
Vrtání bez příklepu (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „vrtání
bez příklepu“.
• V závislosti na typu vašeho nářadí
postupujte podle některých z následujících
pokynů:
- Nasazení adaptéru sklíčidla / sestavy
sklíčidla (DC228/ DC232). Pro sklíčidla
standardních rozměrů 10 nebo 13 mm
Při změně režimu sekání na rotační režim budete
možná muset krátce protočit motor, aby došlo
k zapadnutí převodových kol převodovky.
13
VAROVÁNÍ:
• Toto nářadí nepoužívejte k míchání
nebo k čerpání lehce hořlavých
nebo výbušných kapalin (benzín,
alkohol apod.).
• Nepoužívejte nářadí k míchání
hořlavých kapalin opatřených
odpovídající etiketou
Čištění
VAROVÁNÍ:
• Nabíječku před čištěním krytů
měkkým hadříkem odpojte od
elektrické sítě.
• Před čištěním z nářadí vyjměte
baterii.
• Udržujte čisté ventilační drážky
a plastový kryt pravidelně čistěte
měkkým hadříkem.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Používejte s tímto
nářadím pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT, aby bylo omezeno
riziko způsobení zranění.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
Nebudete-li váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne-li doba jeho provozní
životnosti, nelikvidujte jej společně s domovním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek ve tříděném
odpadu.
Jako doplňkové příslušenství jsou nabízeny
různé typy vrtáků a sekacích dlát SDS-plus®.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného dealera DEWALT.
Údržba
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá zabránit znečištění životního
prostředí a snižuje požadavky na nové
suroviny.
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je
jeho pravidelné čištění a údržba.
•
Toto nářadí nemá žádné díly, které by
mohl uživatel opravit sám. Přibližně po
40 hodinách provozu odneste nářadí do
autorizovaného servisu DEWALT. Pokud se
vyskytnou problémy ještě před uplynutím
této doby, kontaktujte autorizovaný servis
DEWALT.
Místní předpisy mohou upravovat způsob
likvidace domácích elektrických spotřebičů
v místních sběrnách nebo v místě nákupu
výrobku.
Společnost DEWALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků DEWALT po
ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho
recyklaci.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání. Používané příslušenství a přídavná
zařízení musí být pravidelně mazána v blízkosti
uchycení systému SDS-plus®.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky DEWALT se dozvíte na příslušné adrese
uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
servisních středisek DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
14
Baterie
Pokud baterie přestane dodávat dostatečný
výkon, musí být nabita. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
• Články typu Li-Ion jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
baterie budou vhodným způsobem
zlikvidovány nebo recyklovány.
15
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00063957 - 10-03-2008
16
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
17
Gearbox ROTARY HAMMER DRILL 1
©
DC228KL - - - A
18
Housing ROTARY HAMMER DRILL 1
©
DC228KL - - - A
19
Gearbox ROTARY HAMMER DRILL 1
©
DC229KL - - - A
20
Housing ROTARY HAMMER DRILL 1
©
DC229KL - - - A
21
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC232K - - - - A
22
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC232K - - - - A
23
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC234K - - - - A
24
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC234K - - - - A
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising