BDM200L | Black&Decker BDM200L AUTO TAPE MEASURE instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-13 SK
BDM200
2
SLOVENČINA
•
Použitie výrobku
Tento výrobok Black & Decker je určený na meranie
vzdialeností pri remeselníckych prácach. Tento výrobok
je určený len na spotrebiteľské použitie.
•
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického prístroja
napájaného z batérie, vždy dodržujte základné
bezpečnostné pokyny. Znižujete tak riziko vzniku
požiaru, riziko vytečenia elektrolytu z batérií, riziko
úrazu elektrickým prúdom a riziko poškodenia alebo
poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Tento návod si uschovajte.
Pri likvidácií batérií sa riaďte pokynmi uvedenými v
kapitole “Ochrana životného prostredia”. Nevhadzujte
batérie do ohňa a nespaľujte ich.
Pri extrémnych podmienkach sa môže vyskytnúť
únik kvapaliny z batérie. Ak zistíte na povrchu batérie
prítomnosť kvapaliny, postupujte nasledovne:
Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou.
Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu kvapaliny
s pokožkou.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov.
Prečítajte si starostlivo celý tento návod.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie
ako 16 rokov.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Berte ohľad na pracovné prostredie
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovného priestoru. Nepoužívajte náradie
tam, kde je riziko vzniku výbuchu, v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby
sa dostali do blízkosti náradia a aby sa ho dotýkali.
Nenakláňajte sa.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Sústreďte sa na prácu,
premýšľajte.
Ak ste unavení, prácu prerušte.
Používajte len vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Varovanie!Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií
než je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
Kontrolujte poškodené časti
Pred každým použitím pozorne skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu náradia alebo prívodného kábla. Skontrolujte
funkčnosť náradia. Ak je ktorákoľvek časť náradia chybná,
alebo ak je poškodená, náradie nepoužívajte.
Nepoužívané náradie uskladnite
Prístroj a batéria musia byť uskladnené na suchom
mieste. Udržujte deti mimo dosahu prístroja.
Opravy
Toto náradie zodpovedá platným bezpečnostným
predpisom. Opravy by mali byť prevádzané iba
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Varovanie! Laserové žiarenie.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča
pomocou optických prístrojov.
Viď technické údaje o laserovom výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
Toto laserové zariadenie zodpovedá triede 2,
definované normou EN 60825- -1:+A1+A2. Laserovú
diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak je
laserový prístroj poškodený, zverte jeho opravu
značkovému servisu.
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia
laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy
2 je považované za bezpečné len v prípade, že
nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy očných
viečok bežne poskytujú dostatočnú ochranu. Vo
vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser
triede 1 a preto je považovaný za úplne bezpečný.
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické
prístroje.
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Popis
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných, nenabíjateľných batérií
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal batérie.
•
Neskladujte batérie v priestoroch, kde môže teplota
presiahnuť 40°C.
1.
2.
3.
4.
5.
3
Hlavný vypínač (laser)
Hlava lasera
Háčik na pásme
Vodidlo
Tlačidlo na navíjanie
6.
7.
Kryt batérií
Spona na opasok
•
Nastavenie
Varovanie! Uistite sa, či je prístroj vypnutý.
Na čistenie náradia používajte iba mydlový roztok
a navlhčenú handričku. Zabráňte vniknutiu kvapalín
do vnútra náradia a nikdy žiadnu časť náradia
neponárajte do vody.
Kontrola a kalibrácia hlavy lasera (obr. D)
Hlava lasera (2) je nastavená už vo výrobe a pred prvým
použitím nie je treba vykonávať žiadne nastavovanie.
Avšak pokiaľ sa bude s prístrojom hrubo zaobchádzať
a nastane vyosenie laserového lúča, bude nutné hlavu
lasera skalibrovať nasledujúcim spôsobom.
•
Prístroj umiestnite blízko pravouhlého rohu
pracovného stola. Prístroj zarovnajte pomocou
vodidla s hranou stola.
•
Skontrolujte, či laserový lúč prechádza v pravom
uhle s hranou stola.
•
Ak je nutné prístroj nastaviť, postupujte
nasledovne:
•
Otáčajte skrutkou (8) smerom dovnútra alebo
smerom von, až bude laserový lúč v pravom
uhle s hranou stola.
Vloženie batérií (obr. A)
Varovanie! Používajte iba batérie typu LR44.
•
Zložte dolu kryt batérií (6).
•
Vložte batérie do prístroja tak, aby polarita kontaktov
zodpovedala uvedenému nákresu.
•
Kryt nasaďte späť. Dbajte na to, aby kryt správne
dosadol.
Použitie bočného vodidla (obr. B)
Bočné vodidlo (4) sa používa na projekciu laserového
lúča v pravom uhle k hrane obrobku.
•
Na použitie na strane obrobku umiestnenej po ľavej
ruke vysuňte vodidlo umiestnené na ľavej strane.
•
Na použitie na strane obrobku umiestnenej po pravej
ruke vysuňte vodidlo umiestnené na pravej strane.
Otočenie hlavy lasera (obr. C & D)
Hlavou lasera (2) sa dá otáčať tak, aby bola možná
projekcia laserového lúča v oboch smeroch.
•
Jednou rukou pridržte náradie a pomocou palca
a ukazováka druhej ruky laserovou hlavou otočte.
•
V polovici dráhy laserovej hlavy je treba prekonať
prítlak pružiny.
•
Hlavu lasera ponechajte zľahka zaskočiť do danej
polohy.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Použitie
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
•
•
Pásmo vysuniete ťahom za záchytný háčik (3).
Ak chcete pásmo zasunúť, stlačte navíjacie tlačidlo
(5).
Varovanie! Pri zasúvaní pásma nepribližujte prsty
k pohybujúcemu sa pásmu.
•
Nezasúvajte dlhé časti pásma naraz. Ak chcete
ovládať rýchlosť navíjania pásma, navíjacie tlačidlo
(5) pritlačte len zľahka.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Použitie funkcie lasera
Laserový lúč pomáha predĺžiť rozsah merania cez celý
obrobok a je pomôckou pri vyznačovaní čiary rezu pred
jeho prevedením.
Zapnutie a vypnutie
•
Náradie zapnete presunutím hlavného vypínača (1)
do polohy I.
•
Náradie vypnete presunutím hlavného vypínača (1)
do polohy 0.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Užitočné rady pre prácu s náradím
Laserová čiara tiež pomáha pri rozvrhovaní povrchových
častí materiálov a/alebo predmetov na stanovenie
rovnakých vzdialeností (obr. E).
Čistenie a údržba
Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo
najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho riadnej
údržby a pravidelného čistenia.
4
Batérie
Po ukončení životnosti batérií ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
•
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Zabaľte batérie do vhodného obalu, aby nemohlo
dôjsť ku skratovaniu kontaktov.
Odneste batérie do miestnej recyklačnej stanice.
Technické údaje
Napätie zdroja
Veľkosť batérie
Vlnová dĺžka
Trieda lasera
Výkon lasera
Prevádzková teplota
Dĺžka pásma
Dosah lasera
Hmotnosť
V
Nm
mW
°C
cm
cm
kg
BDM200L
4,5
LR44
630-690
2
< 4%
0 - 40
700
240
0,5
Vyhlásenie o zhode
BDM200L
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 89/336/EEC,
EN 61010, EN 60825, EN 61000
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-4-2006
5
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043662 - 25-04-2007
6
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising