BDM200L | Black&Decker BDM200L AUTO TAPE MEASURE instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-20 CZ
BDM200
2
ČEŠTINA
•
Použití výrobku
Tento výrobek Black & Decker je určen pro měření
vzdáleností při provádění řemeslnických prací. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Při použití elektrického přístroje
napájeného z baterií, vždy dodržujte základní
bezpečnostní pokyny. Snižujete tak riziko vzniku
požáru, riziko vytečení elektrolytu z baterií, riziko
úrazu elektrickým proudem a riziko poškození nebo
poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Tento návod si uschovejte.
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole “Ochrana životního prostředí”. Nevhazujte
baterie do ohně a nespalujte je.
Při extrémních podmínkách se může vyskytnout
únik kapaliny z baterie. Zjistíte-li na povrchu baterie
přítomnost kapaliny, postupujte následovně:
Opatrně kapalinu setřete hadříkem. Dbejte
na to, aby nedošlo ke kontaktu kapaliny
s pokožkou.
Další bezpečnostní pokyny týkající se laserových
zařízení
Přečtěte si pečlivě celý tento návod.
Tento výrobek není určen pro osoby mladší
16 let.
Udržujte pracovní prostor v čistotě.
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní
prostor mohou vést ke vzniku úrazu.
Berte v úvahu pracovní prostředí
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte dobré
osvětlení pracovního prostoru. Nepoužívejte nářadí,
pokud hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a v blízkosti
hořlavých kapalin a plynů.
Chraňte nářadí před dětmi.
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby
se dostaly do blízkosti nářadí a aby se jej dotýkaly.
Nepřetěžujte se.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozumem.
Pokud jste unavení, ukončete práci s nářadím.
Používejte pouze vhodné nářadí
V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může zapříčinit poranění
obsluhy.
Kontrolujte stav nářadí.
Před započetím práce pečlivě zkontrolujte, zda nářadí
nebo přívodní kabely nejsou poškozeny. Zkontrolujte
funkčnost nářadí. Je-li kterákoliv část nářadí vadná, nebo
je-li poškozena, nářadí nepoužívejte.
Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte
Přístroj a baterie musí být uskladněny na suchém místě.
Udržujte z dosahu dětí.
Opravy
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním předpisům.
Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních náhradních
dílů; v ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
Varování! Laserové záření.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Nedívejte se přímo do laserového paprsku
pomocí optických přístrojů.
Viz technické údaje laserového výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních,
nedobíjitelných
baterií
•
Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu narušit
obal baterie.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
Toto laserové zařízení odpovídá třídě 2 definované
normou IEC 60825-1+A1+A2: Nenahrazujte
laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li laserový
přístroj poškozen, svěřte jeho opravu značkovému
servisu.
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce
laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku třídy 2
je považováno za bezpečné v případě, nepřesáhne-li
tato doba 0,25 sekundy. Reflexy očních víček běžně
poskytují dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti
větší než 1 m odpovídá tento laser třídě 1 a proto
je považován za zcela bezpečný.
Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně
a přímo.
Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte
optické přístroje.
Neprovádějte nastavení přístroje do takové výšky,
aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby
ve výšce jejich hlav.
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly do blízkosti
laseru.
Popis
1.
2.
3.
4.
3
Hlavní spínač (laser)
Laserová hlava
Záchytný háček pásma
Vodítko
5.
6.
7.
Navíjecí tlačítko
Kryt baterií
Spona na opasek
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je jeho
pravidelné čištění a péče.
•
K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny
do nářadí a nikdy neponořujte jakoukoliv část nářadí
do kapaliny.
Sestavení
Varování! Ujistěte se, zda je přístroj vypnutý.
Kontrola a kalibrace laserové hlavy (obr. D)
Laserová hlava (2) je nastavena již ve výrobě a před
prvním použitím není třeba provádět žádné seřizování.
Avšak pokud bude s přístrojem hrubě zacházeno,
a nastane vyosení laserového paprsku, laserovou hlavu
bude nutné zkalibrovat následujícím způsobem.
•
Přístroj umístěte blízko pravoúhlého rohu pracovního
stolu. Přístroj srovnejte pomocí vodítka s hranou
stolu.
•
Zkontrolujte, zda laserový paprsek prochází
v pravém úhlu s hranou stolu.
•
Pokud je nutné přístroj nastavit, postupujte
následovně:
•
Otáčejte šroubem (8) směrem dovnitř nebo
směrem ven, až bude laserový paprsek
v pravém úhlu s hranou stolu.
Vložení baterií (obr. A)
Varování! Používejte pouze baterie typu LR44.
•
Sejměte kryt baterií (6).
•
Vložte baterie do přístroje tak, aby polarita kontaktů
odpovídala uvedenému nákresu.
•
Nasaďte kryt zpět. Dbejte na to, aby kryt správně
dosedl.
Použití krajového vodítka (obr. B)
Krajové vodítko (4) se používá k projekci laserového
paprsku v pravém úhlu k hraně obrobku.
•
Pro použití na straně obrobku umístěné po levé ruce
vysuňte vodítko umístěné na levé straně.
•
Pro použití na straně obrobku umístěné po pravé
ruce vysuňte vodítko umístěné na pravé straně.
Otočení laserové hlavy (obr. C & D)
Laserovou hlavou (2) lze otáčet, aby byla možná projekce
laserového paprsku v obou směrech.
•
Jednou rukou přidržte nářadí a pomocí palce
a ukazováčku druhé ruky laserovou hlavu otočte.
•
V polovině dráhy laserové hlavy je třeba překonat
přítlak pružiny.
•
Laserovou hlavu ponechejte zlehka zaskočit do dané
polohy.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Použití
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
•
•
Pásmo vysunete tahem za záchytný háček (3).
Chcete-li pásmo zasunout, stiskněte navíjecí tlačítko
(5).
Varování! Při zasunování pásma nepřibližujte prsty
k pohybujícímu se pásmu.
•
Nezasunujte dlouhé části pásma najednou. Chcete-li
ovládat rychlost navíjení pásma, navíjecí tlačítko (5)
přitlačte jen lehce.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Použití funkce laseru
Laserový paprsek pomáhá prodloužit rozsah měření
přes celý obrobek při vyznačení linie před vlastním
provedením řezu.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Zapnutí a vypnutí
•
Nářadí zapnete přesunutím hlavního spínače (1) do
polohy I.
•
Nářadí vypnete přesunutím hlavního spínače (1) do
polohy 0.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Užitečné rady pro práci s nářadím
Laserová linie také pomáhá při rozvržení povrchových
částí materiálů a/nebo předmětů pro stanovení stejných
vzdáleností (obr. E).
Čištění a údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
4
Baterie
Po ukončení provozní životnosti baterií je
zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
•
•
•
Vyjměte baterie podle výše uvedeného postupu.
Zabalte baterie do vhodného obalu, aby nemohlo
dojít ke zkratování kontaktů.
Odneste baterie do místní recyklační stanice.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velikost baterie
Vlnová délka
Laserová třída
Výkon laseru
Provozní teplota
Délka pásma
Dosah laseru
Hmotnost
V
nm
mW
°C
cm
cm
kg
BDM200L
4,5
LR44
630-690
2
< 4%
0 - 40
700
240
0,5
ES Prohlášení o shodě
BDM200L
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají následujícím normám: 89/336/EEC, EN 61010,
EN 60825, EN 61000
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-4-2006
5
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043496 - 26-04-2007
6
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising