BDL90 | Black&Decker BDL90 LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-07 SK
BDL90
2
D
E
3
SLOVENČINA
•
Použitie výrobku
Tento výrobok Black & Decker je určený na projekciu
laserového lúča pri remeselníckych aplikáciách. Tento
výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
•
•
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Pozor! Pri použití elektrického náradia napájaného
batériou by mali byť vždy dodržované základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich,
aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úniku
z batérií, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo
iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Návod uschovajte pre prípad potreby do
budúcnosti.
Neskladujte akumulátory v priestoroch, kde môže
teplota presiahnuť 40°C.
Pri likvidácií batérií sa riaďte pokynmi uvedenými
v kapitole “Ochrana životného prostredia”.
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
Pri extrémnych podmienkach sa môže vyskytnúť
únik kvapaliny z batérie. Ak zistíte na povrchu
akumulátora prítomnosť kvapaliny, postupujte
nasledovne:
Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou.
Vyvarujte sa kontaktu kvapaliny s pokožkou.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov
Prečítajte si starostlivo celý tento návod.
Tento výrobek nie je určený pre osoby mladšie
ako 16 rokov.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Pracujte s ohľadom na okolité prostredie
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie,
napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, nepovolaným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do kontaktu s náradím alebo prívodným
káblom. Všetci, okrem obsluhujúceho by sa mali zdržiavať
mimo pracovného priestoru.
Nenakláňajte sa.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Sústreďte sa na prácu,
premýšľajte. Náradie nepoužívajte, ak ste unavení.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Pozor! Používanie prídavných zariadení, príslušenstva
a prevádzanie iných úkonov než ktoré sú odporučené
v návode, môže viesť k poraneniu osôb.
Kontrolujte poškodené časti
Pred každým použitím pozorne skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu náradia alebo napájacieho kábla. Skontrolujte
funkčnosť náradia. Ak je akákoľvek časť náradia chybná
alebo je poškodená, náradie nepoužívajte.
Uskladnenie náradia
Prístroj a batéria musia byť uskladnené na suchom
mieste. Udržujte deti mimo dosahu prístroja.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným
predpisom. Opravy by mali byť prevádzané iba
kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Pozor! Laserové zriadenie.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča
pomocou optických prístrojov.
Viď technické údaje o laserovom výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
Tento laserový prístroj zodpovedá triede 2 podľa
normy EN 608251:2001+A1+A2. Laserovú diódu
nenahradzujte diódou iného typu. Ak dôjde
k poruche, zverte opravu prístroja autorizovanému
servisu.
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia
laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy
2 je považované za bezpečné len v prípade, že
nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy očných
viečok bežne poskytujú dostatočnú ochranu. Vo
vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser
triede 1 a preto je považovaný za úplne bezpečný.
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické
prístroje.
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných, nenabíjateľných batérií
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal batérie.
4
Hlavný spínač (zapnuté/vypnuté)
Laserové štrbiny
Nosný držiak
Vodováha
Stupnica
Pásku odstránite nasledovne:
•
Odpojte náradie od konzoly.
•
Jednou rukou pridržte konzolu a druhou rukou
uchopte koniec lepiacej pásky.
•
Pomaly ťahajte pásku rovnobežne so stenou a mimo
konzolu, pokiaľ nebude celá odlepená.
•
Pásku vyhoďte do odpadu.
Montáž
Pozor! Uistite sa, či je náradie vypnuté.
Vloženie batérií (obr. A)
•
Vyberte z prístroja kryt batérie (6).
•
Vložte batérie do prístroja tak, aby polarita kontaktov
zodpovedala uvedenému nákresu.
•
Kryt nasaďte späť. Dbajte na to, aby kryt správne
dosadol.
Použitie
•
•
•
Inštalovanie prístroja (obr. B)
Tento prístroj môže byť inštalovaný na horizontálnych
povrchoch ako sú podlahy alebo stoly. Na optimalizáciu
dosahu lasera musí byť náradie uchytené na vlastnú
konzolu. V prípade potreby je možné nainštalovať
prístroj na stenu.
•
Zapnutie a vypnutie
•
Náradie zapnete presunutím hlavného vypínača (1)
do polohy I.
•
Náradie vypnete presunutím hlavného vypínača (1)
do polohy 0.
Pripevnenie náradia na montážnu konzolu
•
Upevnite prístroj prichytením spodnej časti
k magnetu (7).
•
Prístroj z konzoly vyberte ťahom smerom von.
Montáž na stenu (obr. B & C)
Kruhový tanier na spodnej časti montážnej konzoly je
možné otočiť do troch polôh, podľa toho, či sa bude
upevňovať na stenu pomocou skrutky (I), malého klinčeka
(II), alebo lepiacej pásky (III).
Vyrovnanie laserových čiar do roviny (obr. D & E)
•
Pri projekcii laserových čiar vo vodorovnom smere
vyrovnajte podľa potreby náradie tak, aby boli
vodováhy (4) vodorovné.
•
Pri projekcii laserových čiar vo vertikálnom smere
vyrovnajte podľa potreby náradie tak, aby boli
vodováhy (4) vodorovné.
Úchyt na stenu pomocou otvoru
Závesný kužeľ na montáž na stenu (8) sa používa na
upevnenie prístroja na väčšinu múrov a stien.
•
Náležitým spôsobom upevnite klinček alebo skrutku
do steny.
•
Tanier (9) natočte do polohy (I).
•
Konzolu zaveste za upevňovací kužeľ (8).
•
Ku konzole uchyťte náradie.
Použitie stupnice
Stupnicu (5) je možné použiť na prenesenie pravého
uhla.
•
Náradie umiestnite tak, aby boli laserové čiary
v počiatočnom bode.
•
Zarovnajte polohu 0° na stupnici s jedným
z laserových lúčov.
•
Jednou rukou pridržte konzolu (3) a podľa potreby
druhou rukou náradie natočte.
Závesný čap
Pokiaľ chcete pripevniť prístroj na stenu zo sadrokartónu
alebo na stenu vyrobenú z iného mäkkého materiálu,
použite závesný čap.
•
Tanier (9) natočte do polohy (II).
•
Konzolu pridržte pritlačenú ku stene.
•
Cez otvor pribite ku stene malý klinček.
•
Ku konzole uchyťte náradie.
Čistenie a údržba
Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo
čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie
je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
Lepiaca páska
Pokiaľ chcete upevniť prístroj na stenu, kde sa nedajú
použiť skrutky alebo klince, použite lepiacu pásku.
Lepiacu pásku dostanete u vášho predajcu.
Pozor! Lepiacu pásku vyskúšajte na malej ploche aby
ste se uistili, či nepoškodí povrch materiálu.
•
•
•
•
•
•
Namontujte laserový prístroj.
Zapnite náradie.
V závislosti od projekcie laserových čiar upravte
podľa potreby polohu náradia. Veľké teplotné výkyvy
môžu spôsobiť zmenu nastavení prístroja.
Po skončení práce náradie vždy vypnite.
•
Na čistenie náradia používajte iba mydlový roztok
a navlhčenú handričku. Zabráňte vniknutiu akejkoľvek
kvapaliny do útrob zariadenia a nikdy neponárajte
akúkoľvek časť zariadenia do kvapaliny.
Ochrana životného prostredia
Tanier (9) natočte do polohy (III).
Z jednej strany lepiacej pásky odstráňte ochrannú
fóliu.
Pásku prilepte ku konzole.
Z druhej strany lepiacej pásky tiež odstráňte
ochrannú fóliu.
Konzolu s nalepenou páskou pritlačte ku stene.
Ku konzole uchyťte náradie.
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
5
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Batérie
Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
•
Podľa vyššie uvedeného postupu batérie vyberte.
Zabaľte batérie do vhodného obalu, aby nemohlo
dôjsť ku skratovaniu kontaktov.
Odneste batérie do miestnej recyklačnej stanice.
Technické údaje
Napätie zdroja
Typ akumulátora
Vlnová dĺžka
Trieda lasera
Výkon lasera
Dosah lasera
Presnosť (pri 1 m)
Prevádzková teplota
Hmotnosť
V
Nm
mW
cm
mm
°C
kg
BDL90
3
2 x LR03 (AAA)
630-690
2
<4
600
+/- 1
0 - 40
0,2
Vyhlásenie o zhode
BDL90
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: IEC 60825-1,
EN 61000
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
01-04-2006
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043437 - 20-04-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
BDL90 - - - - - A
LASER 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising