KC600H | Black&Decker KC600H CORDLESS SCREWDRIVER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-90 CZ
KC600H
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
Váš rázový utahovák Black & Decker je určen pro
šroubování a pro vrtání vodicích otvorů do dřeva, kovu
a plastů. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Pozorně si přečtěte všechna
bezpečnostní varování a všechny pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru anebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Označení elektrické nářadí ve všech níže uvedených upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje
napájecí kabel) nebo nářadí napájené bateriemi (bez
napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí může vést k způsobení
nehody.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných prostředích, jako jsou například prostory,
ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny
nebo prašné látky. Elektrické nářadí je zdrojem
jiskření, které může zapálit prach nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte
děti a okolo stojící osoby mimo jeho dosah.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným
způsobem neupravujte. U nářadí chráněného zemněním nepoužívejte žádné redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy
jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo
ledničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky.
Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřecházel
přes horké a mastné povrchy, ostré hrany nebo
pohyblivé součástí. Poškozené nebo spletené
kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
Pracujete-li s elektrickým nářadím venku,
používejte prodlužovací kabel určený pro
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
venkovní použití. Práce s prodlužovacím kabelem
pro venkovní použití snižuje riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Je-li práce s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí nevyhnutelná, musíte v napájecím
okruhu použít proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím pracujte
s rozvahou. S elektrickým nářadím nepracujte,
pokud jste unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků. Chvilková
nepozornost při práci s elektrickým nářadím může
přivodit vážné zranění.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako
jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, které jsou používány v příslušných pracovních podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k zdroji napětí nebo před vložením baterie
a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu, pokud je hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na pohyblivých částech nářadí mohou
způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
a šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy,
oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné
blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Je-li nářadí vybaveno výstupem pro připojení
odsávání a sběrným vakem, zkontrolujte jejich
připojení a ujistěte se, zda jsou správně používány. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ
nářadí pro aktuálně prováděnou práci. Při použití správného typu nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství
nebo jiných připojených součástí, před prová-
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
•
děním servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte jej od elektrické sítě nebo vyjměte
baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámeným s jeho obsluhou nebo s tímto návodem,
aby s tímto nářadím pracovaly. Elektrické nářadí
je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda
nářadí nemá vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části, poškozené díly nebo jakoukoli jinou
závadu, která může mít vliv na jeho správný
chod. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity jsou méně
náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Nářadí, příslušenst ví a dr ž ák y nástrojů
používejte podle těchto pokynů a způsobem
určeným daným typem nářadí, berte v úvahu
provozní podmínky a práci, kterou je nutné
vykonat. Použití nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
•
•
•
•
•
•
Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiné nevhodné baterie způsobit požár.
Používejte výhradně baterie doporučené výrobcem nářadí. Použití jiných baterií může způsobit
požár nebo zranění.
Pokud baterie nepoužíváte, uložte je mimo
dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky,
šroubky nebo další drobné kovové předměty,
které mohou způsobit zkratování svorek
baterie. Zkratování svorek baterie může způsobit
spáleniny nebo požár.
V náročných podmínkách může z baterie unikat
kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
•
Při vrtání s příklepem používejte vhodnou
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové
části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
K upnutí obrobku k stabilní podložce použijte
svorky nebo jiný osvědčený způsob. Držení
obrobku rukou nebo jeho přitisknutí k tělu nezajistí
jeho stabilitu a může vést ke ztrátě kontroly.
Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy řádně
ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
Vyvarujte se kontaktu s hrotem vrtáku ihned po
ukončení vrtání, protože může být rozpálen.
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití nářadí osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením
nebudou hrát.
V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí.
Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo přídavných zařízení, nebo jakékoli jiné využití tohoto
nářadí, než je popsáno v tomto návodu k použití,
může mít za následek poranění osob nebo způsobení hmotných škod.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita ke srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití výrobku. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude
používat výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro vrtačky a příklepové vrtačky
4
•
Nálepky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Poškozený napájecí kabel musí bý t v ymě něn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker.
Popis
1.
2.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky
Přepínač pro chod vpřed / vzad
Objímka držáku nástrojů
Obr. A
3. Zdířka pro konektor
4. Nabíječka
5. Konektor nabíječky
Baterie
•
Nikdy se nepokoušejte baterii rozebírat.
•
Nevystavujte baterii vlhkosti.
•
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
•
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
•
Nabíjejte baterii pouze originální nabíječkou dodávanou společně s nářadím.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Sestavení
Nasazení a vyjmutí vrtáku, nástrčného klíče nebo
šroubovacího nástavce (obr. B)
Toto nářadí je určeno pro použití nástrčných klíčů,
šroubovacích nástavců a vrtáků se šestihrannou upínací
stopkou (6,35 mm).
•
Stáhněte zpět objímku držáku nástrojů (2).
•
Vložte do držáku nástrojů upínací stopku nástroje
(6).
•
Uvolněte objímku držáku nástrojů.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Nabíječky
•
Používejte nabíječku Black & Decker pouze pro
nabíjení baterie, která byla dodána s tímto nářadím. Ostatní baterie mohou prasknout, způsobit
poranění nebo jiné škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozený napájecí kabel ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se nabíječku demontovat.
•
Nepokoušejte se do nabíječky vniknout.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení baterie (obr. A)
Baterii je nutné nabít před prvním použitím a vždy, když
její výkon poklesne a není možné provádět práce, které
mohly být prováděny při plném nabití. Nabíjíte-li baterii
poprvé nebo po dlouhodobém uskladnění, baterie bude
nabita zhruba na 80 % celkové kapacity. Po provedení
několika nabíjecích cyklů dosáhne baterie své plné
kapacity. Při nabíjení dochází k zahřívání baterie. Jde
o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte
tento návod.
Varování! Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než
4 °C nebo vyšších než 40 °C. Doporučená teplota pro
nabíjení: přibližně 24 °C.
•
Chcete-li nabít baterii, zasuňte konektor (5) do
zdířky (3). Hlava nářadí při tom musí být v přímé
poloze.
•
Připojte nabíječku (4) k síti.
•
Zapněte napěťový zdroj.
•
Nechejte nářadí propojené s nabíječkou po dobu
6 až 10 hodin.
V průběhu nabíjení může nabíječka bzučet a může se
i zahřívat. Jde o běžný jev, který neznamená žádnou
závadu.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Jakmile dojde opět
k poklesu okolní teploty, nabíječka opět obnoví
svou funkci.
Nabíjejte pouze při teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
Proces nabíjení dokončen
Nabíjení
Všeobecně lze říci, že nabíjecí doba 6 hodin umožní
provoz nářadí s dostatečnou úrovní výkonu pro většinu
prací. Prodloužení doby nabíjení až na dobu 10 hodin
však významně prodlouží provozní dobu nářadí (ta
však závisí také na stavu baterie a na podmínkách
nabíjení).
•
Před použitím nářadí odpojte nabíječku od sítě
a nářadí od nabíječky.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti
odpovídá napětí na výkonovém štítku. Nikdy
se nepokoušejte nabíječku nahradit běžnou
síťovou zásuvkou.
5
Varování! S nářadím nepracujte, pokud je připojeno
k nabíječce.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha je zkonstruováno podle norem pro vysokou kvalitu a je určeno pro
zvýšení výkonnosti vašeho nářadí. Budete-li používat
toto příslušenství, získáte s vaším nářadím nejlepší
pracovní výsledky.
Vrtání / šroubování (obr. C)
Pro vrtání a utahování šroubů použijte chod vpřed (po
směru pohybu hodinových ručiček). Pro uvolňování
šroubů a zaseklých vrtáků použijte chod vzad (proti
směru pohybu hodinových ručiček).
•
Chod vpřed nastavíte stisknutím horního tlačítka
na přepínači pro chod vpřed / vzad (1).
•
Chod vzad nastavíte stisknutím spodního tlačítka
na přepínači pro chod vpřed / vzad (1).
•
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Toto nářadí používá nástrčné klíče, šroubovací nástavce
a vrtáky se šestihrannou upínací stopkou (6,35 mm).
Pro použití s tímto nářadím je určeno příslušenství
Piranha Super-lok.
Varování! Používejte pouze příslušenství určené pro
vaše nářadí. U tohoto nářadí není vhodné používat
šroubovací nástavce kratší než 50 mm.
Rady pro optimální použití nářadí
Vrtání
•
Vyvíjejte na nářadí vždy mírný tlak ve směru shodném s osou vrtáku.
•
Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou
stranou povrchu obrobku zmenšete tlak vyvíjený
na nářadí.
•
Aby nedocházelo při průniku vrtáku k rozštěpení
nebo tvorbě třísek na povrchu obrobku, podložte
jej kouskem dřeva.
•
Při vrtání do kovu používejte vrtáky s rychlořezné
oceli (HSS).
•
Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte při
vrtání kovů mazivo.
•
Pro zvýšení přesnosti si vždy uprostřed díry, kterou
chcete vrtat, označte na obrobku pomocí průbojníku vodicí otvor.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Předpokladem jeho dlouhodobé bezproblémové
funkce je jeho pravidelné čištění a pravidelná péče.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo standardní a pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním údržby vyjměte z nářadí
baterii. Před čištěním odpojte nabíječku od sítě.
•
Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte měkkým
kartáčem nebo suchým hadříkem.
•
Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky nebo
rozpouštědla.
•
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte prach z vnitřní části nářadí.
Šroubování
•
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího nástavce.
•
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
•
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
•
Při šroubování do dřeva je doporučeno, abyste
nejdříve vyvrtali vodicí díru s hloubkou, která bude
odpovídat délce použitého šroubu. Vodicí díra vede
šroub a brání rozštípnutí nebo deformaci dřeva.
Optimální velikost vodicího otvoru naleznete v níže
uvedené tabulce.
•
Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte vodicí
díru do hloubky odpovídající polovině délky šroubu.
Optimální velikost díry se správnou vůlí naleznete
v tabulce, která je uvedena níže.
Velikost
šroubu
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Jednoho dne zjistíte, že nářadí Black & Decker musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte
přístroj do domácího odpadu. Zlikvidujte tento výrobek
v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Vodící díra Vodící díra Díra se
ø (měkké
ø (tvrdé
správnou
dřevo)
dřevo)
vůlí
Č. 6 (3,5 mm) 2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Č. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Č. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Black & Decker poskytuje službu odběru a recyklace
výrobků Black & Decker po uplynutí doby jejich technické životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím Vaše nářadí jakémukoli autorizovanému
Poznámka: Při zapojení rázového mechanismu se
ozývá rachotivý zvuk. Jde o běžný jev, který neznamená
žádnou závadu.
6
zástupci servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
ES Prohlášení o shodě
08
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na
zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
KC600H
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: 98/37/EC, EN 60745
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA)
73,7 dB(A)
odchylka (K)
3 dB(A)
84,7 dB(A)
Akustický výkon (LWA)
odchylka (K)
3 dB(A)
Baterie
Baterie Black & Decker mohou být mnohokrát
nabíjeny. Po ukončení jejich životnosti je zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
•
•
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Rázové utahování montážních prvků s využitím maxi3,6 m/s2
mální kapacity nářadí (ah, S)
odchylka (K)
1.5 m/s2
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom ji vyjměte z nářadí.
Baterie typu Li-Ion, NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je vašemu servisnímu středisku nebo
do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Spojené království
1-3-2008
Technické údaje
Napětí
Otáčky naprázdno
Rázy naprázdno
Max. kroutící moment
Držák nástrojů
Max. průměr vrtáku
Hmotnost
Nabíječka
Napájecí napětí
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
KC600H
VDC 6
min-1 2100
min-1 5600
Nm 35
1/4“ (šestihran
6,35 mm)
mm 6
kg 0,9
VAC 230
hod 6 - 8
kg 0,2
7
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00091338 - 23-01-2009
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
10
E14783
www.2helpU.com
KC600H
20 - 02 - 08
©
TYP.
1
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising