KC600H | Black&Decker KC600H CORDLESS SCREWDRIVER instruction manual

Powerful Solutions
TM
509111-03 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KC600H
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
Wkrętak akumulatorowy udarowy firmy Black & Decker
jest przeznaczony do wkręcania i wykręcania wkrętów
oraz nawiercania wstępnych otworów w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych. Elektronarzędzie to nie
nadaje się do celów produkcyjnych.
f.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
3.
a.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane
tutaj określenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
f.
g.
4.
a.
b.
3
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i bezpieczeństwo
osobiste osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Uwaga! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wiertarek i wiertarek udarowych.
•
•
•
•
•
•
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania
urazu ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub
i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z p owodu ni ew ł a ściwego z a stosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie
dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu
natychmiast spłucz wodą narażone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub oparzenia.
•
•
Przy korzystaniu z wiertarek udarowych zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących
do zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata
panowania nad urządzeniem może skutkować
urazem ciała.
W razie niebezpieczeństwa przewiercenia
ukrytych przewodów elektrycznych lub własnego przewodu zasilającego trzymaj wiertarkę
za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma
elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami wiertarko-wkrętarki, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym w przypadku natrafienia na
będący pod napięciem przewód.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi
utratą panowania nad wiertarko-wkrętarką.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach i sufitach poinformuj się dokładnie, jak
przebiegają przewody i rury.
Unikaj dotykania ostrza wiertła tuż po zakończeniu
wiercenia, gdyż może być gorące.
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
urządzeniem.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi
konsekwencjami.
Wibracje
Ważone wartości skuteczne przyspieszeń drgań podane w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały
zmierzone standardową metodą opisaną w normie EN
60745, dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań z innymi elektronarzędziami i do tymczasowej
oceny ekspozycji drganiowej.
Uwaga! Wartość skuteczna przyśpieszeń drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości zależnie od
sposobu wykorzystania elektronarzędzia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających elektronarzędzi trzeba też uwzględnić
4
rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym
czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna. Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki. Nigdy nie próbuj bezpośrednio przyłączać wkrętaka do sieci.
Tabliczki na wiertarko-wkrętarce
Na wiertarko-wkrętarce umieszczono następujące
symbole:
Uwaga! By zmniejszyć ryzyko doznania urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj
zawartych w niej wskazówek.
•
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
•
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 °C.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
•
Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonej
ładowarki.
•
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Elementy wkrętaka
1.
2.
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
Uchwyt do końcówek
Rys. A
3. Gniazdo do ładowania akumulatora
4. Ładowarka
5. Wtyczka ładowarki
Montaż
Mocowanie i wyjmowanie wiertła, nasadki lub
końcówki wkrętarskiej (rys. B)
Wkrętak ten jest przystosowany do wierteł, nasadek
i końcówek wkrętarskich o chwycie sześciokątnym
6,35 mm (1/4”).
•
Odciągnij tuleję uchwytu (2).
•
Włóż chwyt końcówki (6) w uchwyt.
•
Zwolnij tuleję uchwytu.
Nigdy nie próbuj ładować uszkodzonego
akumulatora.
Ładowarki
•
Ładowarek Black & Decker uży waj tylko do
ładowania akumulatorów dostarczonych wraz
z wkrętakiem. Inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód rzeczowych
i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymień na nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
•
Nie otwieraj ładowarki.
•
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
ładowarki.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania wkrętaka.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać. Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy lub
po dłuższym okresie składowania, jego ładunek osiąga
tylko 80% pojemności znamionowej. Akumulator daje
się naładować do pełna dopiero po kilku cyklach ładowania i rozładowania. Podczas ładowania akumulator
może się nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu.
Przed użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej 4 °C lub powyżej 40 °C. Zalecana temperatura ładowania wynosi około 24 °C.
•
By naładować akumulator, włóż wtyczkę (5) kabla
ładowarki do gniazda (3). Sprawdź, czy głowica
znajduje się w prostej pozycji.
•
Przyłącz ładowarkę (4) do gniazda sieciowego.
•
Pozostaw wkrętak przyłączony do ładowarki na ok.
6 – 8 godzin.
Podczas ładowania akumulator może brzęczeć
i nagrzewać się, ale jest to zjawisko normalne i nie
świadczy o usterce.
Gdy temperatura otoczenia nadmiernie wzrośnie, ładowarka automatycznie się wyłącza.
Gdy tylko temperatura spadnie, ładowarka
znów podejmuje pracę.
Akumulatory ładuj tylko w temperaturach
otoczenia między 10 °C i 40 °C.
Zakończony proces ładowania
Ładowanie
W większości zastosowań wystarcza ładowanie w ciągu
6 godzin. Jednak zależnie od stanu akumulatora i wa-
5
runków ładowania przedłużenie tej czynności do 8 godzin może znacznie wydłużyć czas pracy wkrętaka.
•
Przed użyciem wkrętaka najpierw odłącz ładowarkę od sieci, a dopiero potem od samego elektronarzędzia.
Uwaga! Nie używaj wkrętaka, gdy jest przyłączony
do ładowarki.
Wielkość
wkrętu
W i erc eni e / w kręc ani e i w ykręc ani e w krętów
(rys. C)
•
Przełącznikiem (1) wybierz odpowiedni kierunek
obrotów (w prawo w celu wiercenia i wkręcania
wkrętów lub w lewo w celu wykręcania wkrętów
i uwolnienia zakleszczonego wiertła).
•
By uzyskać obroty w prawo, naciśnij górną część
przełącznika (1).
•
By uzyskać obroty w lewo, naciśnij dolną część
przełącznika (1).
•
By wyłączyć wkrętak, zwolnij wyłącznik.
Średnica
otworu prowadzą-cego
(drewno
miękkie)
Średnica
otworu prowadzą-cego
(drewno
twarde)
Średnica
otworu
przejściowego
No. 6 (3,5 mm) 2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
No. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
No. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Wskazówka: Przy zadziałaniu mechanizmu udarowego
słychać charakterystyczny odgłos. Jest to normalne
zjawisko, które nie świadczy o usterce.
Wyposażenie dodatkowe
Sprawność wkrętaka akumulatorowego zależy od
zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria
Black & Decker i Piranha odznaczają się najwyższą
jakością i mają na celu polepszenie sprawności elektronarzędzia.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
Wkrętak ten jest przystosowany do nasadek, końcówek wkrętarskich i wierteł o chwycie sześciokątnym
6,35 mm (1/4”). Specjalnie do niego jest też przeznaczone wyposażenie dodatkowe Piranha Super-lok.
Wiercenie
•
Wywieraj tylko lekki nacisk w osi wiertła.
•
Gdy poczujesz, że przedmiot obrabiany jest już
prawie przewiercony, stopniowo zmniejsz nacisk
na wiertło aż do zakończenia operacji wiercenia.
•
Przy wierceniu otworów w przedmiotach, które łatwo odpryskują lub pękają, podłóż z tyłu drewniany
klocek.
•
Do wiercenia otworów w metalach najlepsze są
wiertła ze stali szybkotnącej.
•
Przy wierceniu otworów w innych metalach niż
żeliwo i mosiądz stosuj chłodziwo.
•
By ustalić dokładną pozycję otworu, zaznacz go
punktakiem.
Uwaga! Używaj wyłącznie akcesoriów przeznaczonych
do tego wkrętaka udarowego. Końcówki wkrętarskie
krótsze niż 50 mm do tego elektronarzędzia się nie
nadają.
Konserwacja
Wkrętak akumulatorowy firmy Black & Decker odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest jego regularne
czyszczenie.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
•
Zawsze stosuj końcówki wkrętarskie odpowiedniego rodzaju i odpowiedniej wielkości.
•
Gdy wkręty dają się wkręcać z trudem, zwilż je niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub posmaruj
mydłem jako środkiem smarnym.
•
Wkrętak i końcówkę zawsze utrzymuj w osi wkrętu.
•
Przy wkręcaniu wkrętów w drewno zaleca się
najpierw wywiercić otwór prowadzący o głębokości
odpowiadającej długości wkrętu. Otwór ten zapewnia dobre prowadzenie wkrętu i zapobiega
rozszczepieniu lub zdeformowaniu drewna. Optymalne średnice otworów prowadzących podano
w poniższej tabeli.
•
Przy wkręcaniu wkrętów w twarde drewno dodatkowo wykonaj otwór przejściowy o głębokości
odpowiadającej połowie długości wkrętu. Optymalne średnice otworów przejściowych podano
w poniższej tabeli.
Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiem
regularnego czyszczenia.
Uwaga! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmij akumulator z wkrętaka. Przed
czyszczeniem ładowarki odłącz ją od sieci.
•
Regularnie miękką szczoteczką lub suchą szmatą
czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu.
•
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
•
Regularnie czyść uchwyt przy jego otwarciu, usuwając pył poprzez lekkie stuknięcie.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
6
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Deklaracja zgodności z normami UE
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wkrętak
akumulatorowy nr kat. KC600H jest zgodny z następującymi normami: 98/37/EG, EN 60745
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Hałas zmierzony według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego
73,7 dB(A)
niepewność pomiaru
3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej
84,7 dB(A)
niepewność pomiaru
3 dB(A)
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
z tej usługi, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Całkowite przyśpieszenie drgań (suma wektorowa
w trzech osiach) zmierzone według normy EN 60745:
Udarowe wkręcanie wkrętów przy
maksymalnej wydajności
3,6 m/s2
niepewność pomiaru
1,5 m/s2
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu
firmy Black & Decker.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds Technologii
Użytkowej
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
01-03-2008
Akumulatory
Akumulatory firmy Black & Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zutylizować zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska.
•
•
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
wkrętaka.
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe i litowo-jonowe podlegają recyklingowi. Oddaj
je swojemu dilerowi lub do komunalnego zakładu
utylizacji odpadów.
Dane techniczne
Napięcie
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
Częstotliwość udarów
Maks. moment obrotowy
Uchwyt do końcówek
KC600H
VDC 6
obr/min 2100
1/min 5600
Nm 35
1/4“ (sześciokąt
6,35 mm)
Maks. średnica
wierconych otworów
Masa (bez akcesoriów)
mm 6
kg 0,9
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Przybliżony czas ładowania
Masa
VAC 230
h 6-8
kg 0,2
7
7.
a)
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00110739 - 06-01-2010
8
9
E14783
www.2helpU.com
KC600H
20 - 02 - 08
©
TYP.
1
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising