XTC60K | Black&Decker XTC60K CORDLESS SCREWDRIVER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-87 SK
XTC60
2
SLOVENČINA
3
a.
Použitie výrobku
Váš rázový uťahovač Black & Decker je určený na
skrutkovanie a vŕtanie vodiacich otvorov do dreva, kovu
a plastov.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Vaša nabíjačka Black & Decker je určená iba na nabíjanie
akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím.
b.
Bezpečnostné predpisy
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie “elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný
kábel) alebo náradie napájané batériami (bez napájacieho
kábla).
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
d.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže spôsobiť úraz.
Nepracuje s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako je prostredie s horľavými
kvapalinami, plynmi alebo s výbušným prachom.
Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť
prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím držte deti
a okolité osoby z jeho dosahu. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré
je chránené uzemnením nepoužívajte akékoľvek
redukcie zástrčiek. Originálne zástrčky a zásuvky
znižujú riziko spôsobenia úrazu elektrickým
prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkým prevádzkovým podmienkam. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie náradia,
na jeho posúvanie a pri odpájaní náradia od
elektrickej siete za neho neťahajte. Prívodný
kábel držte mimo dosahu horúcich predmetov,
oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých súčastí.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
na použitie vonku. Použitie týchto káblov znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
3
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte.S náradím
nepracujte pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo
liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci s náradím
môže privodiť vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte ochranu zraku. Bezpečnostná
výbava ako je respirátor, nekĺzavá bezpečnostná
obuv, pevná prilba alebo ochranné slúchadlá použitá
v zodpovedajúcich podmienkach znižuje riziko
úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
náradia k elektrickej zásuvke zaistite, aby bol
hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom spínači
alebo pripojenie kábla náradia k sieti, ak je hlavný
vypínač v polohe zapnuté zvyšuje riziko nehody.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nástroje na nastavovanie
ponechané na rotujúcich častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Nenakláňajte sa.Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožňuje lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Ak je náradie vybavené výstupom na pripojenie
odsávania a zberným vakom, skontrolujte
tieto funkcie a uistite sa, či sú správne
používané. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Na náradie príliš netlačte. Používajte správny typ
náradia pre vašu prácu. Správny typ náradia bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
alebo iných pripojených súčastí, pred
prevádzaním údržby alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu
detí a zabráňte osobám neoboznámeným s jeho
obsluhovaním alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nepreškolených osôb veľmi nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte, či na náradí nie
sú vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti,
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre prácu
s vŕtačkou/skrutkovačom
•
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s prívodným káblom, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväte. Pri kontakte so “živým”
vodičom sa nechránené kovové časti náradia stanú
tiež “živé” a obsluha tak utrpí zásah elektrickým
prúdom.
•
Obrobok si k pevnej podložke upnite pomocou
svoriek či iným vhodným spôsobom. Prichytenie
obrobku rukou alebo k telu je nestabilné a môže viesť
k strate kontroly.
•
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov
zistite polohu elektrických vedení a vodovodných,
plynových alebo iných potrubí.
•
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte hrotu
vrtáka - môže byť horúci.
zlomené dielce alebo akékoľvek iné poruchy,
ktoré môžu mať vplyv na jeho správny chod.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť.
Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne
udržiavané rezné nástroje s ostrými britmi sú
účinnejšie a lepšie ovládateľné.
Náradie, príslušenstvo a násady používajte podľa
týchto pokynov a spôsobom určeným daným
typom náradia, berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné vykonať.
Používanie elektrického náradia na iné než určené
aplikácie môže viesť k spôsobeniu rizikových
situácií.
Použitie náradia napájaného z batérií a jeho
údržba
Pred tým, ako do náradia vložíte akumulátor
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej
polohe. Vloženie akumulátora do elektrického
náradia, pokiaľ je hlavný vypínač v zapnutej polohe,
môže spôsobiť nehodu.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ batérií môže pri
vložení iných batérií spôsobiť požiar.
Elektrické náradie používajte iba s vyslovene
určenými akumulátormi. Použitie iných typov
akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo
zranenie.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, skladujte ho
mimo dosahu kovových predmetov ako sú
kancelárske sponky na papier, mince, kľúče,
klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové
predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie
kontaktov akumulátora. Vzájomné skratovanie
svoriek akumulátora môže spôsobiť popáleniny
alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora
unikať kvapalina; vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne
do styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z batérie môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
akumulátorov a nabíjačiek
Akumulátory
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal akumulátora.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte ich v priestoroch, kde môže teplota
presiahnuť 40°C.
•
Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 10 do
40°C.
•
Akumulátor dobíjajte iba originálnou nabíjačkou
dodávanou spolu s náradím.
•
Pri likvidácií akumulátorov sa riaďte pokynmi
uvedenými v kapitole “Ochrana životného
prostredia”.
Nabíjačky
•
Originálne nabíjačky Black&Decker používajte iba
na nabíjanie akumulátorov dodávaných s náradím
alebo akumulátorov rovnakého typu. Iné akumulátory
môžu vybuchnúť a spôsobiť úraz alebo materiálne
škody.
•
Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
určené na nabíjanie.
•
Poškodené káble ihneď vymeňte.
•
Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
•
Nepokúšajte sa otvoriť obal nabíjačky.
•
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
Servis
Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely.
Tak zaistíte bezpečný chod náradia.
Nabíjačka je určená iba na použitie
v domácnosti.
Pred použitím náradia si prečítajte starostlivo
tento návod.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre príklepové
vŕtačky
•
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
•
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže
viesť k úrazu.
Bezpečnostný odpojovací transformátor.
Napájanie zo siete je elektricky odpojené
z výstupu transformátora.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka sa
automaticky vypne. Následkom toho nabíjačka
prestane nabíjať. Prístroj je nutné odpojiť od
4
elektrického prúdu a predať autorizovanému
servisnému stredisku na opravu.
závadu. Všeobecne sa dá povedať, že nabíjacia doba
6 hodiny je dostatočne dlhá na prevádzku náradia
s dostatočnou úrovňou výkonu pre väčšinu práce.
Predĺženie doby nabíjania až o 8 hodín však významne
predĺži prevádzkovú dobu náradia (tá však tiež záleží od
stavu akumulátora a od podmienok nabíjania).
•
Pred použitím náradia odpojte nabíjačku od siete
a náradie od nabíjačky.
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou.
Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením.
Vždy skontrolujte, či napájacie napätie v sieti
zodpovedá napájaciemu napätiu na výrobnom
štítku náradia. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť
nabíjačku bežnou sieťovou zástrčkou.
•
•
Varovanie!S náradím nepracujte, ak je pripojené
k nabíjačke.
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Vŕtanie/skrutkovanie (obr.C)
Pri vŕtaní a uťahovaní skrutiek nastavte pravý chod
(otáčanie v smere hodinových ručičiek). Pri uvoľňovaní
skrutiek a uvoľňovaní zaseknutého vrtáku použite ľavý
chod (proti smeru hodinových ručičiek).
•
Pravý chod nastavíte stlačením horného tlačidla
vypínača (1).
•
Pravý chod nastavíte stlačením dolného tlačidla
vypínača (1).
•
Náradie vypnete uvoľnením vypínača.
Popis
1.
2.
Prepínač pravého/ľavého chodu
Objímka držiaku násady
Obr. A
3. Otvor pripojenia nabíjačky
4. Nabíjačka
5. Pripájací konektor nabíjačky
Užitočné rady pre prácu s náradím
Vŕtanie
•
Na vŕtačku príliš netlačte, tlak vyvíjaný na náradie
musí byť smerovaný v osi vrtáku.
•
Pred tým, ako vrták prenikne cez opačnú stranu
polotovaru, znížte tlak na náradie.
•
Zadnú stranu polotovaru, ktorá sa môže odštiepiť,
podložte dreveným hranolom.
•
Na vŕtanie do kovu používajte vrtáky na to určené.
•
Pri vŕtaní do iných kovov ako do železa a mosadze
používajte vhodné lubrikačné prostriedky.
•
Pre vyššiu presnosť si pred vŕtaním vyrazte do stredu
vŕtaného otvoru dierku.
Nastavenie
Nasadenie a vybratie vrtáku, nástavca pre zakladacie
kľúče alebo skrutkovacej násady (obr. B)
Toto náradie používa nástavce pre zakladacie kľúče,
skrutkovacie nástavce a vrtáky so šesťhrannou upínacou
stopkou (6,35 mm).
•
Objímku držiaka násady (2) odtiahnite.
•
Vložte driek nástroja (6) do upínania.
•
Uvoľnite objímku.
Skrutkovanie
•
Používajte vždy správny typ a rozmer skrutkovacej
násady.
•
Pokiaľ sa skrutky priťahujú ťažko, potrite skrutku
mazivom alebo mydlom, aby ste znížili trenie.
•
Vždy držte náradie a skrutkovací nástavec v jednej
priamej osi so skrutkou.
•
Pri skrutkovaní do dreva odporúčame najskôr vyvŕtať
vodiaci otvor vyhovujúci dĺžke skrutky. Zabránite tým
rozštiepeniu materiálu. Optimálnu veľkosť vodiaceho
otvoru nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.
•
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vyvŕtajte dopredu
otvor s väčším priemerom do hĺbky zodpovedajúcej
polovici dĺžky skrutky. Optimálnu veľkosť vodiaceho
otvoru nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.
Použitie
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím
a ďalej vo všetkých prípadoch, keď už nemá pri
prevádzaní pracovných operácií dostatočný výkon. Ak
nabíjate akumulátor po prvý raz alebo po dlhodobom
uskladnení, dôjde k jej nabitiu zhruba na 80% celkovej
kapacity. Po prevedení niekoľkých nabíjacích cyklov
dosiahne akumulátor svoju plnú kapacitu. Pri nabíjaní
sa akumulátor môže zahrievať. Ide o bežný jav, ktorý
neznamená žiadnu závadu.
Varovanie!Nenabíjajte akumulátor pri teplotách pod
4 °C alebo nad 40 °C. Odporučená teplota pri nabíjaní
je približne 24 °C.
Veľkosť skrutky Vodiaci otvor Ø Vodiaci otvor Ø Otvor
(mäkké drevo) (tvrdé drevo) s vôľou
•
Akumulátor nabijete tak, že konektor (5) nabíjačky
zasuniete do dierky (3). Hlava pri tom musí byť
v vzpriamenej polohe.
•
Pripojte nabíjačku (4) k sieti. Nabíjačku zapnite.
•
Náradie ponechajte pripojené k nabíjačke po dobu
6-8 hodín.
V priebehu nabíjania môže nabíjačka bzučať a môže
sa i zahrievať; Ide o bežný jav, ktorý neznamená žiadnu
5
Č. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Č. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Č. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Č. 12 (5,5 mm) 3,5 mm
4,0 mm
5,5 mm
Poznámka: Pri zapojení rázového mechanizmu sa
ozýva rachotavý zvuk. Ide o bežný jav, ktorý neznamená
žiadnu závadu.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo Black & Decker a Piranha dosahuje vysokú
kvalitu a zvyšuje výkon Vášho náradia. Ak budete
používať toto príslušenstvo, dosiahnete s Vaším náradím
najlepšie pracovné výsledky.
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker sa môžu
mnohokrát nabíjať. Po ukončení ich životnosti
ich zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
Toto náradie používa nástavce pre zakladacie kľúče,
skrutkovacie nástavce a vrtáky so šesťhrannou upínacou
stopkou (6,35 mm). Na použitie s týmto náradím je určené
príslušenstvo Piranha Super-lok.
•
•
Varovanie!Používajte iba príslušenstvo určené pre
vaše náradie. S týmto náradím nie je vhodné používať
skrutkovacie nástavce kratšie ako 50 mm.
Nechajte akumulátory pri prevádzke úplne vybiť
a potom ich vyberte z náradia.
Akumulátory NiCd a NiMH sú recyklovateľné.
Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo
do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované s ohľadom na životné prostredie.
Technické údaje
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Vaša nabíjačka nevyžaduje okrem pravidelného čistenia
žiadnu údržbu.
Max. priemer vrtáku
Hmotnosť
XTC60K
VDC 6
min-1 2 100
min-1 5 600
Nm 35
1/4“
(šesťhran
6,35 mm)
mm 6
kg 0,9
Nabíjačka
Napätie zdroja
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
VAC 230
hod. 6-8
kg 0,2
Napätie zdroja
Otáčky naprázdno
Rázy naprázdno
Max. uťahovací moment
Držiak násady
Varovanie! Pred čistením vždy odpojte nabíjačku zo
siete.
•
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
•
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Vyhlásenie o zhode
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
XTC60K
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 60745, EN 60335, EN 55014,
EN 61000
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrácií prenášaných na obsluhu
KWA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
73,7 dB(A)
84,7 dB(A)
1,72 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-7-2006
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045200 - 29-05-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
9
E14781
www.2helpU.com
XTC60K
24 - 07 - 06
TYP.
1
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising