XTC60K | Black&Decker XTC60K CORDLESS SCREWDRIVER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-19 CZ
XTC60
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
Váš akumulátorový šroubovák Black & Decker je určen
pro šroubování a k vrtání vodících otvorů do dřeva,
kovu a plastů.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
Vaše nabíječka Black & Decker je určena pouze pro
nabíjení baterie, která byla dodána s tímto nářadím.
b.
Bezpečnostní předpisy
c.
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné
poranění. Označení “elektrické nářadí” ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na Vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo
nářadí napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
USCHOVEJTE TYTO POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
d.
Pracovní oblast
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
způsobit úraz.
Nepracuje s elektrickým nářadím v prostředí
s výbušnou atmosférou, jako jsou prostředí
s hořlavými kapalinami, plyny nebo s výbušným
prachem. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s výkonným nářadím držte děti a okolní
osoby z jeho dosahu. Rozptylování může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Originální zástrčky a zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkým
provozním podmínkám. Pokud do nářadí vnikne
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od
elektrické sítě za něj netahejte. Napájecí kabel
držte z dosahu horkých předmětů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých součástí. Poškozený nebo
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Použití těchto
kabelů snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím pracujte s rozvahou.
3
S nářadím nepracujte pokud jste unavení
nebo pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při
práci s nářadím může přivodit vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
vhodnou ochranu zraku. Bezpečnostní výbava
jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv,
pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
nářadí do elektrické zásuvky zajistěte, aby byl
hlavní vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači
nebo připojení napájecího kabelu nářadí k síti,
je-li hlavní spínač v poloze zapnuto, zvyšuje riziko
nehody.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
ponechané na rotujících částech nářadí mohou
způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožňuje lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
a šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Je-li nářadí vybaveno výstupem pro připojení
odsávání a sběrným vakem, zkontrolujte tyto
funkce a ujistěte se, zda jsou správně používány.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Netlačte příliš na nářadí. Používejte správný typ
nářadí pro Vaši práci. Správný typ nářadí bude
pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné a
musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
nebo jiných připojených součástí, před
prováděním údržby nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s jeho obsluhou nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukách
neproškolených osob velmi nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda u nářadí nejsou
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části,
zlomené díly nebo jakékoliv jiné závady, které
mohou mít vliv na jeho správný chod. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně
udržované řezné nástroje s ostrými břity jsou
účinnější a lépe ovladatelné.
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Používání
elektrického nářadí k jiným než určeným aplikacím
může vést ke způsobení rizikových situací.
•
Použití nářadí napájeného z baterií a jeho
údržba
Předtím, než do nářadí zasunete bateriový blok
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté
poloze. Vložení bateriového bloku do elektrického
nářadí, jehož hlavní spínač je v poloze zapnuto,
může způsobit nehodu.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterií může při
vložení jiných baterií způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí pouze s výslovně
určenými bateriovými bloky. Použití jiných
bateriových bloků může způsobit požár nebo
zranění.
Pokud bateriový blok nepoužíváte, skladujte
jej mimo dosah kovových předmětů jako jsou
kancelářské sponky na papír, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové
předměty, které mohou způsobit zkratování
kontaktů akumulátoru. Vzájemné zkratování
svorek baterie může způsobit spáleniny nebo
požár.
Při nesprávném skladování může z baterie
unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně
potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Při
zasažení očí zasažené místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
Další bezpečnostní pokyny týkající se baterií
a nabíječek
•
•
Obrobek si k pevné podložce upněte pomocí
svorek či jiným vhodným způsobem. Přichycení
obrobku rukou nebo k tělu je nestabilní a může vést
ke ztrátě kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a vodovodních, plynových
nebo jiných potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte hrotu vrtáku
– může být horký.
Baterie
•
Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu narušit
obal baterie.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10 až 40°C.
•
Akumulátor dobíjejte pouze originální nabíječkou
dodávanou spolu s nářadím.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole “Ochrana životního prostředí”.
Nabíječky
•
Originální nabíječky Black&Decker používejte pouze
k nabíjení akumulátorů dodávaných s nářadím
nebo akumulátorů stejného typu. Jiné akumulátory
mohou vybuchnout a způsobit úraz nebo materiální
škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Nabíječka je určena pouze pro použití
v domácnosti.
Servis
Svěřte opravu Vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly.
Tak zajistíte bezpečný chod nářadí.
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájení ze sítě je elektricky odpojeno
z výstupu transformátoru.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro příklepové
vrtačky
•
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu
sluchu.
•
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka se
automaticky vypne. Následkem toho nabíječka
přestane nabíjet. Přístroj je nutné odpojit od
elektrického přívodu a předat autorizovanému
servisnímu středisku k opravě.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro práci s vrtačkou/
šroubovákem
•
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti.Při kontaktu
s “živým” vodičem se nechráněné kovové části
nářadí stanou také “živé” a obsluha tak utrpí zásah
elektrickým proudem.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Z tohoto důvodu není nutná ochrana
uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí v síti odpovídá napájecímu napětí na
výrobním štítku nářadí. Nikdy se nepokoušejte
nahradit nabíječku běžnou síťovou zásuvkou.
4
•
•
Vrtání/šroubování (obr. C)
Pro vrtání a utahování šroubů použijte chod směrem
vpřed (po směru hodinových ručiček). Při povolování
šroubů a uvolňování zaseknutého vrtáku použijte zpětný
chod (proti směru hodinových ručiček).
•
Chod vpřed nastavíte stisknutím horního tlačítka
spínače (1).
•
Levý chod nastavíte stisknutím spodního tlačítka
spínače (1).
•
Nářadí vypnete uvolněním spínače.
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Přehled
1.
2.
Přepínač Dopředu/zpětný chod
Objímka držáku násady
Užitečné rady pro práci s nářadím
Obr. A
3. Přípojná zdířka nabíječky
4. Nabíječka
5. Přípojný konektor nabíječky
Vrtání
•
Na vrtačku příliš netlačte, tlak vyvíjený na nářadí
musí být směřován v ose vrtáku.
•
Před tím, než vrták pronikne skrz opačnou stranu
obrobku, snižte tlak na nářadí.
•
Zadní stranu obrobku, jež se může odštípnout,
podložte dřevěným hranolem.
•
Pro vrtání do kovů používejte vrtáky k tomu
určené.
•
Při vrtání do jiných kovů než do železa a mosazi
používejte vhodné lubrikační prostředky.
•
Pro vyšší přesnost si před vrtáním vyražte do středu
vrtaného otvoru důlek.
Sestavení
Nasazení a vyjmutí vrtáku, nástavce pro nástrčkové
klíče nebo šroubovací násady (obr. B)
Toto nářadí používá nástavce pro nástrčkové klíče,
šroubovací nástavce a vrtáky se šestihrannou upínací
stopkou (6,35 mm).
•
Objímku držáku násady (2) stáhněte.
•
Vložte dřík nástroje (6) do upínáku.
•
Uvolněte objímku.
Šroubování
•
Používejte vždy správný typ a rozměr šroubovací
násady.
•
Pokud lze šrouby jen těžce dotahovat, potřete šroub
lubrikantem nebo mýdlem, aby došlo ke snížení
tření.
•
Vždy držte nářadí a šroubovací násadu v jedné
přímé ose se šroubem.
•
Při šroubování do dřeva doporučujeme nejdříve
vyvrtat vodící otvor odpovídající délce šroubu.
Zabráníte tím rozštípnutí materiálu. Optimální
velikost vodícího otvoru naleznete v níže uvedené
tabulce.
•
Při šroubování do tvrdého dřeva, předvrtejte otvor
o větším průměru do hloubky odpovídající polovině
délky šroubu. Optimální velikost vodícího otvoru
naleznete v níže uvedené tabulce.
Použití
Nabíjení baterie (obr. A)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a dále ve
všech případech, kdy již nemá při provádění pracovních
operací dostatečný výkon. Nabíjíte-li baterii poprvé
nebo po dlouhodobém uskladnění, dojde k jejímu nabití
zhruba na 80% celkové kapacity. Po provedení několika
nabíjecích cyklů dosáhne baterie své plné kapacity. Při
nabíjení se baterie může zahřívat; jde o běžný jev, který
neznamená žádnou závadu.
Varování! Nenabíjejte baterii při teplotách pod 4 °C nebo
nad 40 °C. Doporučená teplota při nabíjení: přibližně
24 °C.
•
Baterii nabijete takovým způsobem, že konektor (5)
nabíječky zasunete do zdířky (3). Hlava při tom musí
být v napřímené poloze.
•
Připojte nabíječku (4) k síti. Nabíječku zapněte.
•
Nářadí ponechejte připojené k nabíječce po dobu
6-8 hodin.
V průběhu nabíjení může nabíječka bzučet a může se
i zahřívat; jde o běžný jev, který neznamená žádnou
závadu. Všeobecně lze říci, že nabíjecí doba 6 hodiny
je dostatečně dlouhá pro provoz nářadí s dostatečnou
úrovní výkonu pro většinu prací. Prodloužení doby
nabíjení až o 8 hodin však významně prodlouží
provozní dobu nářadí (ta však závisí též na stavu baterie
a podmínkách nabíjení).
•
Před použitím nářadí odpojte nabíječku od sítě
a nářadí od nabíječky.
Velikost šroubu Vodící otvor Ø
(měkké dřevo)
Vodící otvor Ø
(tvrdé dřevo)
Obrysový
otvor
Č. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Č. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5mm
Č. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Č. 12 (5,5 mm) 3,5 mm
4,0 mm
5,5 mm
Poznámka: Při zapojení rázového mechanismu se
ozývá rachotivý zvuk. Jde o běžný jev, který neznamená
žádnou závadu.
Příslušenství
Výkon Vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha dosahuje
Varování! S nářadím nepracujte, pokud je připojeno
k nabíječce.
5
vysokých kvalit a zvyšuje výkon Vašeho nářadí. Budeteli používat toto příslušenství, získáte s Vaším nářadím
nejlepší pracovní výsledky.
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker mohou být
mnohokrát nabíjeny. Po ukončení jejich
životnosti je zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
Toto nářadí používá nástavce pro nástrčkové klíče,
šroubovací nástavce a vrtáky se šestihrannou upínací
stopkou (6,35 mm). Pro použití s tímto nářadím je určeno
příslušenství Piranha Super-lok.
•
•
Varování! Používejte pouze příslušenství určené pro
vaše nářadí. U tohoto nářadí není vhodné používat
šroubovací násady kratší jak 50 mm.
Údržba
Nechejte akumulátory při provozu zcela vybít
a potom je vyjměte z nářadí.
Akumulátory NiCd a NiMH jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je Vašemu servisnímu středisku nebo
do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány s ohledem na životní prostředí.
Technické údaje
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Předpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí
je jeho pravidelné čištění a péče.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu kromě
pravidelného čištění.
Max. průměr vrtáku
Hmotnost
XTC60K
6
2 100
5 600
35
1/4“
(šestihran
6,35 mm)
mm 6
kg 0,9
Nabíječka
Napájecí napětí
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
VAC 230
hod 6-8
kg 0,2
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Rázy naprázdno
Max. utahovací moment
Držák násady
Varování! Před čištěním vždy odpojte nabíječku od
sítě.
•
Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
•
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné nebo
rozpouštěcí čistící prostředky.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
VDC
min-1
min-1
Nm
ES Prohlášení o shodě
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
XTC60K
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 60745, EN 60335, EN 55014,
EN 61000
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrací přenášených na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
73,7 dB(A)
84,7 dB(A)
1,72 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-7-2006
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045187 - 28-05-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
9
E14781
www.2helpU.com
XTC60K
24 - 07 - 06
TYP.
1
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising